Laporan - IOI Group

ioigroup.com
  • No tags were found...

Laporan - IOI Group

IOI Corporation Berhad9027-WLaporan2005Tahunan


integrasi


wawasan kami... adalah menjadi sebuah perbadanan terunggul dalam perniagaan teras kami dengan menyediakanproduk dan perkhidmatan bernilai tinggi dan mengekalkan pertumbuhan jangka panjang yangkonsisten dalam volum dan tahap keuntungan.Kami akan berusaha untuk mencapai kejayaan yang penuh bertanggungjawab dan seimbang denganmemenuhi keperluan para pelanggan kami, memberi prestasi yang membanggakan kepada parapemegang saham kami, menyediakan kerjaya yang memuaskan kepada kakitangan kami, menupukperhubungan yang saling memanfaatkan dengan rakan perniagaan kami, menyertai sertamenyumbang secara berkesan terhadap pembangunan negara dan kebajikan serta kemajuanmasyarakat di mana kami beroperasi.strategi utama kami~ merancang dan bertindak dengan matlamat sekata ke arah mencapai Wawasan IOI~ memfokus terhadap perniagaan teras~ mencipta nilai untuk para pemegang kepentingan~ berfokus dan berorientasikan pasaran~ peningkatan berterusan dalam kualiti, produktiviti dan kecekapan dari segi kosPETUNJUK UTAMA 2005 2004 2003 2002 2001KewanganKeuntungan sebelum cukai RM'000 1,220,854 1,112,045 812,626 569,311 456,744Keuntungan bersih milik para pemegang saham RM'000 902,220 701,550 502,052 346,501 286,669Ekuiti pemegang saham RM'000 4,862,328 4,418,152 3,530,192 2,891,919 2,494,974Pulangan ke atas ekuiti purata % 19.44 17.65 15.64 12.86 12.07Pendapatan asas sesaham Sen 80.61 64.23 53.24 40.69 34.09Dividen kasar sesaham % 70.0 50.0 40.0 30.0 25.0PerladanganPengeluaran BTB TM 3,657,776 2,927,194 2,396,231 1,920,692 1,926,808Jumlah kawasan kelapa sawit Hektar 143,696 145,060 124,203 98,864 87,605HartanahNilai jualan RM'000 493,378 669,426 428,897 483,522 435,965Jualan Unit 1,588 2,880 1,963 2,090 3,564Oleo KimiaPenggunaan loji % 99 92 88 95 97Jualan TM 366,040 327,510 291,234 221,889 219,205


22 %10 %keputusan kami2004RM4.99Bilion2005RM6.07Bilion2004RM1.11Bilion2005RM1.22Bilion29 %26 %28 %2004RM702Juta2005RM902Juta200464.23Sen200580.61Sen2004RM9.15Bilion2005RM11.73BilionHarga Saham IOI Corp IOI Corp berbanding KLCI IOI Corp berbanding KLPLN


kandungan10Gambaran keseluruhanKewangan Kumpulan1213Sorotan Penting PrestasiKumpulanKeputusan Suku TahunanKumpulan5459Laporan Jawatankuasa AuditTabir Urus Korporat13Kalendar Kewangan67Penyata Kawalan Dalaman14Sorotan Penting Kewanganbagi Tempoh Lima Tahun7071Penyata Kepentingan Para PengarahMaklumat Lain78Barisan Pengurusan Kanan79Struktur Perniagaan Kumpulan80Kehadiran Global82Lokasi Operasi Di Malaysia1725Perbincangan dan AnalisisPengurusan• Tinjauan KewanganKumpulan• Tinjauan PerniagaanKumpulan848689194Kalendar KorporatSumbangan KemasyarakatanPenyata KewanganHartanah Kumpulan46Maklumat Korporat47Lembaga Pengarah48Profil Para Pengarah203Maklumat Mesyuarat Agung Tahunan• Notis Mesyuarat Agung Tahunan207• Penyata Yang Dilampirkan BersamaNotis Mesyuarat Agung Tahunan208Maklumat Para Pemegang Saham2Penyata PengerusiBorang Proksi


IOICorporationBerhadpenyata pengerusiLaporan Tahunan 20052Para Pemegang Saham Yang Dihargai,Saya bagi pihak Lembaga Pengarah IOI Corporation Berhad, dengan amat sukacitanyamembentangkan kepada anda Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Syarikat danKumpulan bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2005.SOROTAN PENTINGKumpulan IOI menampilkan satu lagi prestasi mencatat rekod pada tahun ini. Sekalilagi, Kumpulan mencapai keputusan cemerlang bagi TK 2005 dengan memaparkanpencapaian utama seperti berikut:• Hasil Kumpulan melonjak sebanyak 22% kepada RM6.07 bilion.• Keuntungan sebelum cukai Kumpulan meningkat sebanyak 10%, iaitudaripada RM1.11 bilion kepada RM1.22 bilion.• Pendapatan bersih mencatatkan pencapaian tertinggi, iaitu RM902.2 juta,pertambahan sebanyak 29% berbanding RM701.6 juta yang dicatatkan padaTK 2004.• Pendapatan sesaham dicairkan meningkat sebanyak 26% ke tahap mencatatrekod iaitu sebanyak 80.54 sen.• Aliran tunai operasi bersih Kumpulan meningkat sebanyak 8% kepadaRM1,058.8 juta.LATAR BELAKANG OPERASIPersekitaran ekonomi bagi tahun fiskal 2005 Kumpulan secara keseluruhannya adalahmenggalakkan, tetapi tidak secergas berbanding tahun fiskal sebelumnya. Hargaminyak mentah yang semakin meningkat memberi kesan kepada pertumbuhanekonomi di mana ekonomi global dan domestik pada separuh kedua tahun fiskal inimengalami kadar pertumbuhan yang lebih perlahan. Selain itu, kelemahan nilai DolarAmerika Syarikat yang diikuti dengan kenaikan kos fret telah melonjakkan kos inputimport seperti baja dengan ketara sementara bagi hasil pula, harga minyak sawitsemakin lemah.


IOICorporationBerhadpenyata pengerusi sambLATAR BELAKANG OPERASI sambBerlatarkan suasana yang mencabar ini, Kumpulan masih mampu mencapai kemajuanprestasi keseluruhan yang memberangsangkan. Kejayaan berterusan yang dicipta olehKumpulan sebahagian besarnya disumbangkan oleh strategi pertumbuhan yang kitarangka, kecekapan asas kita dan budaya meningkat produktiviti dan kecekapan kossecara berterusan yang telah kita bangunkan dan pupuk di semua peringkat sepanjangbeberapa tahun lepas.lain-lainperkilanganberasaskansumberhartanahSumbangan mengikutsegmen kepadakeuntungan operasi2005(320) 25%(15) 1%(173) 14%perladangan (767) 60%lain-lainperkilanganberasaskansumberhartanah2004(337) 29%(23) 2%(156) 14%perladangan (631) 55%TINJAUAN KEPUTUSANPada tahun kewangan yang ditinjau, hasil Kumpulan meningkat sebanyak 22% kepadaRM6.07 bilion berikutan pertumbuhan volum perniagaan minyak sawit bersepadu,dengan peningkatan hasil pengeluaran untuk segmen perladangan dan perkilangan hiliran.Keuntungan operasi Kumpulan (“EBIT”) meningkat sebanyak 12% kepada RM1.30bilion disebabkan oleh peningkatan pendapatan perladangan sebanyak 22% sertaprestasi yang konsisten daripada dua segmen perniagaan utama lain iaitu perkilanganberasaskan sumber dan hartanah.Walaupun dengan harga purata MSM yang menurun sebanyak 8%, kos baja yang lebihtinggi dan cukai jualan minyak sawit di Sabah yang lebih tinggi, EBIT perladanganmasih meningkat daripada RM631.1 juta kepada RM767.5 juta pada TK 2005,disebabkan oleh sebanyak 16% dalam peningkatan MSM kadar penghasilan danpeningkatan kawasan matang yang telah dituai purata sebanyak 8%. Saya berasasukacita untuk melaporkan bahawa segmen perladangan kita mampu mencapai hasilpurata sebanyak 27.57 TM BTB sehektar dan 5.97 TM MSM sehektar. Ia merupakansatu pencapaian yang sangat memberangsangkan bagi kawasan perladangan yangbesar iaitu seluas 132,679 hektar kerana pencapaian ini adalah kira-kira 50% lebihtinggi daripada purata industri. Malah, ladang yang mencatatkan prestasi terbaik dikalangan ladang-ladang dalam Kumpulan mencapai hasil BTB sebanyak 38.2 TM danMSM sebanyak 8.2 TM sehektar.Bagi perniagaan hartanah, keuntungan operasi yang dicapai pada TK 2005 adalahlebih rendah iaitu sebanyak RM319.9 juta berbanding RM336.8 juta pada tahunsebelumnya, tetapi keputusan ini adalah seperti yang dijangkakan. Jualan hartanahkediaman berkurangan kerana pertambahan bekalan telah melembabkan pembelianbagi pelancaran baru. Walaupun keuntungan yang diperolehi berkurangan, namunmargin operasi bagi perniagaan hartanah pada tahun yang ditinjau adalah lebih tinggiberikutan prestasi yang jauh lebih baik dicapai oleh segmen komersial, terutamanyarumah kedai di projek utama kita di Bandar Puteri. Prestasi segmen komersial yangbertambah baik juga digambarkan dalam pendapatan sewaan bagi portfolio pelaburanhartanah yang lebih tinggi.Laporan Tahunan 20053Bagi segmen perkilangan pula, walaupun berhadapan dengan persekitaran operasiyang mencabar dan harga bahan mentah terlalu tidak menentu yang mengakibatkanturun naik margin, keputusan operasi, tidak termasuk perkara diambilkira sekalisahaja, meningkat sebanyak16%, daripada RM179.7 juta pada TK 2004 kepadaRM208.7 juta pada tahun kewangan yang ditinjau. Ini disebabkan terutamanya olehpertambahan volum.


IOICorporationBerhadpenyata pengerusi sambTINJAUAN KEPUTUSAN sambSelain daripada pertumbuhan keuntungan operasi, pendapatan bersih Kumpulan telahdirangsang oleh insentif cukai yang diberi kepada Syarikat bagi pengambilalihanLoders Croklaan seperti yang dijelaskan secara terperinci dalam Nota Kepada PenyataKewangan dan juga kerana kepentingan minoriti yang lebih rendah dalam beberapasyarikat subsidiari di mana Syarikat telah menambah kepentingan ekuitinya.Satu lagi petanda utama daya tahan dan keteguhan kewangan Kumpulan adalahkapasiti menjana tunai yang tinggi bagi operasi perniagaannya. Pada tahun fiskal2005, operasi Kumpulan menjana aliran tunai bersih sebanyak RM1,058.8 juta,bertambah sebanyak 8% berbanding pada TK 2004.Tinjauan prestasi Kumpulan yang lebih terperinci disediakan di bawah seksyen“Perbincangan dan Analisis Pengurusan” dalam laporan tahunan ini.Laporan Tahunan 20054DIVIDENBagi TK 2005, Kumpulan terus meningkatkan pembayaran dividennya selarasdengan keputusan memuaskan yang dicapai supaya ia dapat memberi ganjarankepada para pemegang saham yang telah memberi sokongan dan kepercayaan kepadaKumpulan. Jumlah dividen yang diisytiharkan bagi TK 2005 berjumlah 70% kasarberasaskan nilai tara, pertambahan sebanyak 40% berbanding pembayaran pada tahunkewangan sebelumnya.Dividen interim pertama bagi tahun kewangan semasa sebanyak 40% (TK 2004 -24%) ditolak cukai telah dibayar kepada para pemegang saham pada 7 Mac 2005,sementara dividen interim kedua sebanyak 30% dikecualikan cukai (TK 2004 - 26%ditolak cukai) telah diisytiharkan oleh Lembaga Pengarah pada 3 Jun 2005 dan telahdibayar kepada para pemegang saham yang layak pada 18 Julai 2005. Kedua-duadividen interim menghasilkan jumlah pembayaran dividen sebanyak RM328.3 jutabagi TK 2005, meningkat sebanyak 62.2% berbanding RM202.4 juta pada tahunkewangan sebelumnya.LAPORAN KEMAS KINI MENGENAI STRATEGI PERTUMBUHAN &PERKEMBANGAN KORPORAT TERKINISebagai susutan kepada beberapa inisiatif bagi mencapai pertumbuhan yang sayasebut dalam laporan saya pada tahun lepas, saya dengan sukacitanya inginmemaklumkan tentang perkembangan terkini inisiatif-inisiatif tersebut:• Pengambilalihan Soctek, sebuah pengeluar lemak khusus dan kilang Malaysiayang bertapak di Pasir Gudang, berjaya diselesaikan pada bulan September 2004dan disatukan ke dalam perniagaan lemak khusus Loders Croklaan. Dalamjangkamasa yang singkat sahaja sejak penyelesaian pengambilalihan tersebut, kitamampu meningkatkan penggunaan kapasiti daripada kurang 50% kepada kapasitipenuh dan mencapai pemulihan dalam keuntungan. Kemudahan perkilangan ditapak ini kini sedang dipertingkatkan bagi menambah kapasiti dan jenis produk.


IOICorporationBerhadpenyata pengerusi sambLAPORAN KEMAS KINI MENGENAI STRATEGI PERTUMBUHAN &PERKEMBANGAN KORPORAT TERKINI samb• Pembinaan kilang penapisan minyak sawit dengan kapasiti 700,000 MT tahunan diRotterdam sedang berjalan lancar dan dijadual siap menjelang bulan Oktober 2005.• Langkah cadangan rasionalisasi bagi menyusun semula aktiviti pelaburan hartanahKumpulan dengan memindah dua syarikat subsidiari langsung Syarikat yangmerupakan pemilik hartanah hotel dan blok pejabat di IOI Resort Putrajayakepada IOI Properties Berhad telah dibatalkan kerana bayaran pembelian sepertiyang disemak semula oleh Suruhanjaya Sekuriti, menurut pendapat para pengarahanda, tidak memihak kepada kepentingan Syarikat memandangkan nilaipenggantian yang tinggi dan potensi peningkatan nilai modalnya.Pada tahun fiskal 2005 juga, Kumpulan telah memasuki ke pasaran bon USD. Dengankeadaan pasaran yang menggalakkan, Kumpulan melalui syarikat subsidiari jenterakhas telah mengambil peluang untuk membuat terbitan berikut yang telah mendapatsambutan yang sangat menggalakkan:• Pada bulan Oktober 2004, menerbitkan Bon Pertukaran Sifar Berkupon dengannilai kupon nominal USD 310 juta dengan tempoh 5 tahun. Bon ini diterbitkandengan kadar hasil sehingga tempoh matang sebanyak 0.875 % setahun dan bolehditukar kepada saham IOI pada harga laksana RM11.06 bagi setiap saham IOI.• Pada bulan Februari 2005, menerbitkan bon boleh tebus bernilai USD 500 jutadengan tempoh 10 tahun dan kadar kupon tetap 5.25%.Laporan Tahunan 20055Terbitan bon dalam USD di atas telah membolehkan Kumpulan mendapatkanpembiayaan untuk tempoh yang lebih panjang pada kadar yang lebih menggalakkanserta melindung nilai daripada kesan pergerakan kadar Ringgit-USD yang timbuldaripada hasil minyak sawit dalam nilai USD. Kutipan daripadanya telah digunakanuntuk membiayai semula pinjaman jangka pendek dalam nilai Euro, pembiayaanpelbagai projek pengembang yang telah disebutkan terlebih dahulu serta rizab tunaibagi merebut sebarang peluang pengambilalihan serta memberi kefleksibelan dalampengurusan modal.Pada bulan Ogos 2005, Syarikat anda mengumumkan bahawa ia berhasrat untukmenswastakan IOI Oleochemical Industries Berhad (“IOI Oleo”) yang mana 65%kepentingan dimiliki oleh Syarikat, melalui satu skim pengaturan. Memandangkanpeningkatan penyatuan pelbagai komponen perniagaan minyak sawit dan hakikatbahawa saham IOI Oleo tidak begitu cair, Lembaga Pengarah berpendapat bahawamengekalkan status penyenaraian IOI Oleo di mana IOI mula melabur di dalamnyapada tahun 1997, tidak memberikan banyak manfaat. Sebaliknya, cadanganpenswastaan ini akan menyediakan nilai yang lebih tinggi untuk dimanfaatkan olehsemua pemegang kepentingan IOI Oleo. Di samping itu, ia juga akan menyediakankefleksibelan yang lebih besar bagi Kumpulan untuk mencapai manfaat sinergi. Dibawah cadangan yang tertakluk kepada kelulusan daripada para pemegang sahamSyarikat, para pemegang saham IOI Oleo dan Suruhanjaya Sekuriti ini, parapemegang saham IOI Oleo akan mempunyai pilihan sama ada untuk menyerahkansatu saham IOI Oleo sebagai pertukaran untuk pembayaran tunai sebanyak RM11.08atau menyerahkan dua saham IOI Oleo sebagai pertukaran untuk satu saham IOIbernilai RM10.82 dan pembayaran tunai sebanyak RM11.34. Butiran cadangantersebut bersama laporan penasihat bebas akan disediakan dalam pekeliling berasingankepada para pemegang saham tidak berapa lama lagi.


IOICorporationBerhadpenyata pengerusi sambLAPORAN KEMAS KINI MENGENAI STRATEGI PERTUMBUHAN &PERKEMBANGAN KORPORAT TERKINI sambCadangan penswastaan IOI Oleo dijangka akan meningkatkan lagi pendapatan danakan turut meningkatkan bahagian sumbangan bersih Kumpulan daripada perniagaanoleo kimia. Ini seterusnya boleh memberikan nisbah lindung nilai keseluruhan yanglebih baik untuk pendapatan perladangan huluan Kumpulan; terutamanya apabilaperniagaan oleo kimia diperluaskan lagi pada masa depan.SUMBER MANUSIALaporan Tahunan 2005Sejajar dengan keteguhan pertumbuhan dan pengembangan operasi perniagannya,teras utama strategi sumber manusia Kumpulan pada tahun ini ditumpukan kepada duamatlamat yang saling bergantung antara satu sama lain, iaitu pembinaan kapasitisumber manusia dan pengekalan bakat. Beberapa ladang, loji, pasaran danpelancaran/ruang pameran baru memerlukan sokongan sumber manusia tambahan danpenyatuan sistem serta perantaian tanpa sempadan dengan platform operasi danprotokol IT Kumpulan secara keseluruhan. Ini dilakukan melalui pengambilankakitangan baru dari luar, peningkatan taraf dan kenaikan pangkat dalaman sertapengasuhan sekelompok kadet siswazah muda untuk mengisi jawatan berkaitanpenyeliaan dan operasi/fungsian di beberapa unit operasi di bawah Kumpulan.6Dari segi pembangunan dan pengekalan bakat, Kumpulan mengamalkan falsafahproaktif dalam memanfaatkan potensi semulajadi sumber manusianya danmenyediakan persekitaran yang sesuai kepada mereka untuk membentuk kemahiran,pengetahuan dan keupayaan mereka ke tahap yang paling tinggi. Justeru, eksekutifpengurusan kanan telah dihantar mengikuti program di beberapa pusat pengajianperniagaan yang terkemuka, manakala para pengurus utama pula dihantar mengikutiprogram kepimpinan melalui pengalaman dan pembinaan pasukan kerja. Selain itu,kadet baru serta jurutera siswazah pula telah dihantar mengikuti latihan khususperindustrian di tempat kerja bagi mempertingkatkan tahap kecekapan kerja mereka.Kakitangan peringkat bawahan pula dihantar mengikuti program latihan khusus yangmemberi tumpuan kepada usaha mempertingkatkan tahap keberkesanan danproduktiviti mereka di tempat kerja. Ini meliputi bidang-bidang berkaitan operasiutama seperti agronomi perladangan, teknik penanaman, pengurusan kualiti dankaedah pembinaan serta latihan yang menumpukan perhatian kepada perkhidmatanpelanggan bagi mempertingkatkan taraf urusniaga pelanggan, menambahbaikpenghantaran perkhidmatan, kemahiran komunikasi untuk mencapai interaksi dankeputusan yang lebih baik. Peluang latihan perindustrian diberikan kepada para pelajaruniversiti yang berminat untuk mendapat pendedahan di tempat kerja yang berfaedahsebelum mereka menamatkan pengajian.


IOICorporationBerhadpenyata pengerusi sambTANGGUNGJAWAB KEMASYARAKATAN KORPORATPada tahun ini, Yayasan Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng terus terlibat secara aktif dalampelbagai kerja kebajikan berkaitan pendidikan dan kerja amal lain. Yayasan ini terusmenyalurkan sokongan kewangan serta sumbangan kepada pelbagai tujuan murni danpelbagai badan kebajikan yang melibatkan pelbagai lapisan masyarakat Malaysia.Anugerah Pencapai Muda Yayasan untuk kecemerlangan dalam bidamg pendidikanterbukti merupakan saluran yang amat bernilai dalam menyemarak dan memberidorongan kepada pelajar di beberapa kawasan luar bandar supaya menampilkan bakatcemerlang dalam pelajaran mereka.Pelbagai hadiah diberikan kepada para pelajar dari peringkat sekolah rendah hinggasekolah menengah. Di peringkat pengajian tinggi pula, Yayasan ini menyediakanbeberapa biasiswa dan bursari kepada para pelajar cemerlang yang mengikutipengajian ijazah di beberapa pusat pengajian tinggi tempatan, terutamanya dalambidang Pertanian, Bioteknologi, Kejuruteraan Sains dan beberapa pengkhususan lainyang berkaitan.Kumpulan turut memberi sokongan terhadap penyampaian anugerah “Best MBAStudent Award 2005” yang diusahakan oleh Jabatan Perniagaan UiTM denganbertindak sebagai Penaja Korporat untuk siri 5 tahun. Dengan memupuk usahacemerlang sedemikian di persekitaran pembelajaran peringkat sarjana, Kumpulanberharap akan dapat menyumbang ke arah pembangunan kelompok warga usahawanmuda Malaysia yang mempunyai daya pemikiran dan ketahanan diri yang mantap bagimewujudkan perkhidmatan tambah nilai yang lebih tinggi serta kemajuan ekonomiyang merangsang peretumbuhan perniagan dan industri di Malaysia.Laporan Tahunan 20057PROSPEKDua faktor baru yang perlu ditempuhi oleh perniagaan di Malaysia adalah peningkatanberterusan harga minyak mentah dan pembatalan tambatan Ringgit Malaysia yang kinitelah beralih kepada sistem apungan terurus.Harga minyak mentah yang tinggi secara umum mengakibatkan kos input yang lebihtinggi dan, pada masa yang sama, melembabkan sentimen dan permintaan. Dalam halini, kita agak bernasib baik kerana pertama, senario semasa menyediakan peluangkepada industri minyak sayuran membangunkan satu permintaan baru dan nyatadalam bidang bahanapi bio dan diesel bio. Dalam jangkamasa sederhana, iaberkemungkinanan akan meningkatkan “harga dasar” bagi minyak sawit. Kedua,operasi kita yang menggunakan bahanapi tenaga dengan banyak, seperti operasi oleokimia, telah pun beralih kepada penggunaan gas asli.Dalam hal kesan pembatalan tambatan Ringgit terhadap pendapatan bersih Kumpulanpula, ia dijangka tidak akan begitu ketara kerana kutipan hasil dalam Ringgit yanglebih rendah akan diseimbang oleh kos import yang rendah dan kos pembayaranfaedah pinjaman yang rendah kerana kebanyakan liabiliti Kumpulan adalah dalamnilai USD.


IOICorporationBerhadpenyata pengerusi sambPROSPEK sambPada tahun kewangan yang baru ini, Kumpulan akan terus mendapat manfaat daripadapertumbuhan volum dalam perniagaan minyak sawit bersepadunya, kerana kedua-duasegmen perladangan dan hiliran menikmati pertumbuhan. Seperti biasa, Kumpulansentiasa bersedia dan berada dalam kedudukan yang amat sesuai untuk merebutpelbagai peluang bermanfaat yang mungkin timbul dalam bidang perniagaan yangdiceburinya. Walau bagaimanapun, fokus utama akan terus ditumpukan kepada usahauntuk menjana pertumbuhan organik yang akan dicapai daripada tahap kecekapan danproduktiviti yang lebih tinggi melalui penggunaan pelaburan dan sumber sedia ada.Justeru, Lembaga Pengarah yakin bahawa Kumpulan berada dalam kedudukan yangmantap untuk terus mencapai prestasi yang memuaskan.PENGHARGAANLaporan Tahunan 2005Saya bagi pihak Lembaga Pengarah ingin menyampaikan ucapan penghargaan setulusikhlas kepada pengurusan dan seluruh ahli Kumpulan IOI di atas keteguhankomitmen, dedikasi dan kesetiaan mereka. Tanpa kegigihan usaha mereka itu, kitatidak mungkin mencapai pertumbuhan berterusan dan menampilkan prestasicemerlang sepanjang beberapa tahun lepas.8Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pelanggan yang dihargai,jurubank serta rakan-rakan perniagaan yang lain kerana memberikan sokongan sertakesetiaan yang tidak berbelah bahagi dan berharap akan terus memperolehi keyakinandan sokongan tersebut pada masa depan.Di samping itu, saya turut berbesar hati untuk menyampaikan ucapan terima kasihkepada pihak-pihak berkuasa kerajaan yang telah memberi bantuan dan sokonganyang diperlukan.Akhir sekali, para pemegang saham sekalian, ucapan penghargaan teristimewa ini sayatujukan khusus untuk anda sekalian kerana memberikan sokongan dan kepercayaanberterusan kepada Kumpulan. Kami berikrar bahawa kami akan terus berusaha gigihmenjunjung keyakinan yang anda sekalian berikan kepada kami.Terima kasih.Tan Sri Dato’ Lee Shin ChengPengerusi Eksekutif


Laporan Tahunan 20059Dunia yang bersepadu ini semakin tumbuh pesat. Kini, bukan pasaran sahaja yang menikmatipertumbuhan, malah kanak-kanak dan keluarga juga semakin menumbuh. Ini telah melonjakkanpermintaan global. Dengan kehadirannya di peringkat global yang semakin menumbuh, kiniIOI memainkan peranan yang semakin penting untuk memenuhi permintaan tersebut. Justeru,kami berusaha untuk menampilkan sesuatu yang berbeza dengan cara tersendiri. Ini adalahkerana walaupun dunia terus berkembang, namun kami tetap berusana untuk merapatkannya.Pertumbuhan


IOICorporationBerhadgambaran keseluruhan kewangan kumpulanKunci Kira-kira Pada 30 Jun 2004 RM Juta~ asetAliran Tunai Bagi Tahun Kewangan Berakhir30 Jun 2005 RM JutaAliran tunai operasi bersih 1,059Laporan Tahunan 200510tunai &kesetaraantunai (a)asetsemasa lainaset jangkapanjang lainhartanah, lojidan peralatan1,9801,6056784,567Perbelanjaan modal, selepas ditolak penjualan (318)Aliran tunai bebas daripada operasi 741Kutipan daripada terbitan saham 49Kutipan daripada penjualan sebuahunit perniagaan kecil 39Kutipan daripada penjualan pelaburan,selepas pembayaran pelaburan lain 8Pengambilanalihan syarikat subsidiari, selepasditolak baki tunai dan pinjaman (3)Pengambilanalihan saham tambahan dalamsyarikat subsidiari (137)Pembelian semula saham– Syarikat (128)– Syarikat subsidiari (25)Pembayaran faedah dan pertukatan kadar faedah (66)Pembayaran dividen– Pemegang saham Syarikat (266)– Pemegang saham Syarikat subsidiari (79)Pelaburan dalam pembangunan tanah simpanan (76)Tambahan bersih dalam pinjaman bersih 57Pinjaman bersih pada 30.06.04 (1,355)Perbezaan pertukaran 45Pinjaman bersih pada 30.06.05 (1,253)~ ekuiti pemegang saham dan liabilitiSumbangan Segmen Kepada Keuntungan OperasiRM Jutalabilitilain1,174lain-lain15 (1% )kepentinganminoriti1,205perkilanganberasaskansumber173 (14%)keuntunganterkumpul2,814hartanah320 (25%)pinjaman(b)2,033modal sahamdan rizablain1,604perladangan767 (60%)Pinjaman bersih = (b) – (a) = RM1,355 jutaPenggearan bersih = 30.7%Keputusan segmen: 1,275 juta


Kunci Kira-kira Pada 30 Jun 2005 RM Juta~ asettunai &kesetaraantunai (a)1,958aset semasalain1,776aset jangkapanjang lainhartanah, loji& peralatan1,9924,770Laporan Tahunan 200511Keuntungan Terkumpul Bagi Tahun KewanganBerakhir 30 Jun 2005 RM Juta~ ekuiti pemegang saham & liabilitiKeputusan mengikut segmen 1,275Perbelanjaan korporat tidak diagihkan (40)Keuntungan operasi 1,235Perbelanjaan faedah bersih (78)Bahagian keuntungan syarikat bersekutu 64Keuntungan sebelum cukai 1,221Cukai (134)Keuntungan selepas cukai 1,086Kepentingan minoriti (184)Keuntungan bersih bagi tahun kewangan 902Dividen dibayar (433)Keuntungan terkumpul bari tahun kewangan 469Keuntungan terkumpul pada 30.06.04 2,814Keuntungan terkumpul pada 30.06.05 3,283liabiliti lainkepentinganminoritikeuntunganterkumpulpinjaman(b)modal saham& rizablain1,1753,2111,2481,5793,283Pinjaman bersih = (b) – (a) = RM1,253 jutaPenggearan bersih = 25.8%


IOICorporationBerhadsorotan penting prestasi kumpulan2005 2004 %RM’000 RM’000 +/[-]Prestasi kewanganHasil 6,072,507 4,993,454 22Keuntungan sebelum faedah dan cukai 1,234,905 1,118,815 10Keuntungan sebelum cukai 1,220,854 1,112,045 10Keuntungan operasi bersih selepas cukai (“NOPAT”) 1,199,783 953,635 26Keuntungan bersih milik pemegang saham 902,220 701,550 29Ekuiti pemegang saham purata 4,640,240 3,974,172 17Modal purata digunakan 8,998,939 7,601,306 18Margin operasi (%) 20.34 22.41 (9)Pulangan ke atas ekuiti purata (%) 19.44 17.65 10NOPAT/ Modal purata digunakan (%) 13.33 12.55 6Laporan Tahunan 200512Pendapatan asas sesaham (sen) 80.61 64.23 26Dividen kasar sesaham (sen) 35.0 25.0 40Aset ketara bersih sesaham (sen) 398 358 11Liputan dividen (bilangan kali) 2.75 3.46 (21)Liputan faedah (bilangan kali) 12.11 19.58 (38)Prestasi PerladanganPengeluaran BTB (TM) 3,657,776 2,927,194 25Hasil sehektar matang (TM) 27.57 23.91 15Pengeluaran kilang (TM)- Minyak sawit mentah 815,790 677,319 20- Isirung sawit 192,446 157,243 22Kadar perahan minyak (%)- Minyak sawit mentah 21.59 21.54 –- Isirung sawit 5.09 5.00 2Harga jualan purata (RM/TM)- Minyak sawit mentah 1,453 1,575 (8)- Isirung sawit 1,005 794 27Keuntungan operasi (RM/ hektar matang) 5,783 5,300 9Prestasi HartanahNilai Jualan 493,378 669,426 (26)Jualan (unit) 1,588 2,880 (45)Harga jualan purata 311 232 34Hasil 587,848 685,189 (14)Keuntungan operasi 295,249 315,487 (6)Pengebilan berperingkat 533,933 649,337 (18)Prestasi Oleo KimiaPenggunaan loji (%) 99 92 8Jualan (TM) 366,040 327,510 12


IOICorporationBerhadkeputusan suku tahun kumpulanSuku Pertama Suku Kedua Suku Ketiga Suku Keempat Tahun 2005TK 2005 RM’000 % RM’000 % RM’000 % RM’000 % RM’000 %Hasil 1,714,205 28 1,480,128 25 1,479,165 24 1,399,009 23 6,072,507 100Keuntungan operasi 320,489 26 319,165 26 271,410 22 323,841 26 1,234,905 100Pendapatan faedah 5,889 19 8,690 27 9,044 28 8,353 26 31,976 100Kos kewangan (18,245) 17 (28,724) 26 (24,237) 22 (38,648) 35 (109,854) 100Bahagian keputusanSyarikat bersekutu 12,898 20 16,239 26 17,951 28 16,739 26 63,827 100Keuntungan sebelumcukai 321,031 26 315,370 26 274,168 23 310,285 25 1,220,854 100Cukai (62,743) 47 35,909 -27 (57,066) 42 (50,441) 38 (134,341) 100Keuntungan selepascukai 258,288 24 351,279 32 217,102 20 259,844 24 1,086,513 100Kepentingan minoriti (48,172) 26 (47,227) 26 (41,871) 23 (47,023) 25 (184,293) 100Keuntungan bersihmilik pemegangsaham 210,116 23 304,052 34 175,231 19 212,821 24 902,220 100Pendapatansesaham (sen)- Asas 18.72 27.12 15.70 19.05 80.61- Dicairkan 18.69 27.08 15.69 19.05 80.54Laporan Tahunan 200513Keuntungan operasimengikut asas segmenPerladangan 230,266 30 254,111 33 134,159 18 148,936 19 767,472 100Pembangunan hartanah 63,276 21 54,714 19 84,086 28 93,173 32 295,249 100Pelaburan hartanah 5,710 23 6,034 24 5,394 22 7,509 31 24,647 100Perkilangan 32,090 18 26,906 16 42,092 24 72,367 42 173,455 100Lain-lain 724 5 2,984 20 5,776 40 5,097 35 14,581 100Keputusan segmen 332,066 26 344,749 27 271,507 21 327,082 26 1,275,404 100Perbelanjaan korporattidak diagihkan (11,577) 29 (25,584) 63 (97) – (3,241) 8 (40,499) 100Keuntungan operasi 320,489 26 319,165 26 271,410 22 323,841 26 1,234,905 100kalendar kewanganTahun Kewangan Berakhir 30 Jun 2005Pengumuman KeputusanSuku Pertama 12 November 2004Suku Kedua 17 Februari 2005Suku Ketiga 16 Mei 2005Suku Keempat 16 Ogos 2005Notis Mesyuarat Agung Tahunan 27 September 2005Mesyuarat Agung Tahunan 28 Oktober 2005Pembayaran DividenInterim Pertama• Pengisytiharaan 13 Januari 2005• Penutupan buku 23 Februari 2005• Pembayaran 7 Mac 2005Interim Kedua• Pengisytiharaan 3 Jun 2005• Penutupan buku 5 Julai 2005• Pembayaran 18 Julai 2005


IOICorporationBerhadsorotan penting kewangan bagi tempoh lima tahun2005 2004 2003 2002 2001RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000KeputusanHasil 6,072,507 4,993,454 3,907,871 2,410,500 1,291,578Keuntungan sebelum cukai 1,220,854 1,112,045 812,626 569,311 456,744Cukai (134,341) (220,429) (161,093) (115,537) (99,005)Keuntungan selepas cukai 1,086,513 891,616 651,533 453,774 357,739Kepentingan minoriti (184,293) (190,066) (149,481) (107,273) (71,070)Keuntungan bersih milikpemegang saham 902,220 701,550 502,052 346,501 286,669Laporan Tahunan 200514Aset KumpulanHartanah, loji dan peralatan 4,770,375 4,567,360 3,817,976 2,665,410 2,116,561Syarikat bersekutu 249,441 222,636 231,379 258,463 409,271Hartanah pelaburan 508,176 580,677 534,243 522,456 489,519Perlaburan jangka panjang lain 30,699 32,043 31,363 18,191 33,276Tanah yang dipegang untuk pembangunan 637,393 652,517 650,029 660,074 524,333Aset lain 566,277 491,772 450,783 208,939 117,931Aset semasa 3,742,698 2,298,945 1,863,950 1,265,735 1,006,213Jumlah aset 10,505,059 8,845,950 7,579,723 5,599,268 4,697,104Liabiliti semasa (813,857) (1,441,071) (896,442) (1,133,531) (901,600)9,691,202 7,404,879 6,683,281 4,465,737 3,795,504Dibayai olehModal saham 559,241 582,618 540,400 447,988 425,026Rizab 4,303,087 3,835,534 2,989,792 2,443,931 2,069,948Ekuiti pemegang saham 4,862,328 4,418,152 3,530,192 2,891,919 2,494,974Kepentingan minoriti 1,175,183 1,205,239 1,195,425 928,336 661,013Liabiliti jangka panjang 3,163,482 1,348,373 1,627,783 433,251 507,357Cukai tertunda 490,209 433,115 329,881 212,231 132,1609,691,202 7,404,879 6,683,281 4,465,737 3,795,504Keuntungan operasi bersihselepas cukai (“NOPAT”) 1,199,783 953,635 721,885 496,153 398,357Ekuiti pemegang saham purata 4,640,240 3,974,172 3,211,056 2,693,447 2,374,532Modal purata digunakan 1 8,998,939 7,601,306 6,098,118 4,766,606 4,086,729Statistik KewanganPendapatan asas sesaham (sen) 80.61 64.23 53.24 40.69 34.09Dividen kasar sesaham (sen) 35.0 25.0 20.0 15.0 12.5Aset ketara bersih sesaham (sen) 398 358 302 312 284Pulangan ke atas ekuiti purata (%) 19.44 17.65 15.64 12.86 12.07NOPAT/Modal purata digunakan 13.33 12.55 11.84 10.41 9.75Hutang bersih/Ekuiti (%) 2 25.76 30.66 39.47 22.13 25.051Modal purata digunakan meliputi ekuiti pemegang saham, kepentingan minoriti, liabilti jangka panjang, pinjamanjangka pendek dan cukai tertunda.2Hutang bersih mewakili jumlah pinjaman bank ditolak dana jangka pendek, deposit dengan institusi kewangan dantunai serta baki bank. Angka-angka perbandingan tertentu telah dikelaskan semula untuk disesuaikan denganpembentangan tahun semasa seperti yang dinyatakan di dalam Nota 46 kepada penyata kewangan.


IOICorporationBerhadsorotan penting kewangan bagi tempoh lima tahun sambhasilRM Juta056,073044,993033,908022,411011,292keuntungan sebelumcukaiRM Juta05041,1121,221038130256901457pulangan ke atasekuiti purata%05040315.6417.6519.44Laporan Tahunan 2005020112.0712.8615pendapatan sesahamSen0580.610464.230353.240240.690134.09ekuiti pemegangsahamRM Million05044,4184,862033,530022,892012,495nopat/modal puratadigunakan%050412.5513.330311.8402019.7510.41


Laporan Tahunan 200516HasilBagi mendapatkan hasil yang memuaskan,kita perlu pasukan kerja yang berdedikasi. Kitaperlu tenaga manusia yang gigih bekerja. Kitajuga perlu menyemai benih semangat dankeazaman yang akan membuahkan manfaatyang menguntungkan.


IOICorporationBerhadperbincangan dan analisis pengurusantinjauan kewangan kumpulanBERKEMBANG MAJU MENERUSI KITARANHarga MSMpenghantarantempatanKeuntunganoperasiKumpulanKeuntungan Operasi Kumpulan berbanding Harga MSMLaporan Tahunan 2005PENGENALAN17Tinjauan ini bertujuan memaparkan maklumat kewangan dan operasi utama berkaitandengan prestasi Kumpulan bagi tahun kewangan 2005.PETUNJUK KEWANGAN UTAMATK 2005 TK 2004 % PerubahanSebelum cukai (RM’Juta) 1,220.9 1,112.0 10Pendapatan bersih (RM’Juta) 902.2 701.6 29Pulangan ke atas ekuiti pemegang saham(“ROE”) 19.4% 17.7% 10Pulangan ke atas modal purata digunakan 13.3% 12.6% 6Keuntungan operasi bersih selepas cukai(“NOPAT”) (RM’Juta) 1,199.8 953.6 26Keuntungan ekonomik (RM’Juta) 581.2 343.4 69Jumlah pulangan kepada pemegang saham- Perubahan dalam harga saham RM2.25 RM2.45 (8)- Dividen kasar 35 sen 25 sen 40Aliran tunai bersih dijana daripadaoperasi (RM’Juta) 1,058.8 976.9 8Penggearan bersih 26% 31% 16


IOICorporationBerhadperbincangan dan analisis pengurusantinjauan kewangan kumpulan sambSOROTAN PENTING & WAWASAN KEWANGAN• Keuntungan sebelum cukai Kumpulan meningkat sebanyak 10% kepada RM1.22bilion berikutan pertambahan keuntungan operasi sebanyak 22% dalamperniagaan minyak sawit bersepadu.• Sumbangan daripada dua jenis perniagaan Kumpulan, iaitu minyak sawit danhartanah adalah seperti berikut:KEUNTUNGAN SEBELUM FAEDAH DAN CUKAITK 2005 TK 2004 PerubahanRM’ Juta % RM’ Juta % %Laporan Tahunan 2005Perladangan 777.9 60 638.7 55 22Perkilangan Hiliran 226.5 17 186.2 16 22Minyak Sawit - Jumlah * 1,004.4 77 824.9 71 22Hartanah 319.9 25 336.8 29 (5)Lain-lain (tidak diperuntukkan) (25.6) (2) (5.3) – >1001,298.7 100 1,156.4 100 12* Termasuk bahagian keputusan dalam syarikat bersekutu18• Pendapatan daripada perniagaan minyak sawit menyumbang sebanyak 77% kepadakeuntungan sebelum faedah dan cukai (“EBIT”) Kumpulan pada TK 2005,meningkatkan dari penyumbangan sebanyak 71% pada TK 2004. Secara mutlak,EBIT bagi perniagaan minyak sawit meningkat sebanyak 22% kepada RM1,004.4juta, di mana kedua-dua segmen perladangan dan hiliran, meningkat pada kadaryang sama iaitu 22%.• Peningkatan EBIT segmen perladangan sebanyak 22% kepada RM777.9 juta telahdicapai berikutan pertambahan hasil sebanyak 16% dan pertambahan 8% dalamkawasan matang yang sudah dituai, meskipun dengan harga MSM yang merosotsebanyak 8%, kos baja lebih tinggi dan cukai jualan negeri Sabah yang lebih tinggi.• Tidak termasuk kesan perkara yang diambilkira sekali sahaja, segmen hiliranmampu meningkatkan sumbangan disebabkan terutamanya oleh pertumbuhanvolum yang sepatutnya lebih tinggi lagi. Walau bagaimanapun, margindikurangkan oleh kesan lindung nilai yang tidak efektif berikutan senario “pasaranyang berlawanan daripada jangkaan” sepanjang satu tempoh yang pendek danharga bahan mentah yang kerap turun naik.• Keputusan perniagaan hartanah adalah agak stabil walaupun jualan menurun.Margin operasi meningkat kerana peratusan hartanah komersial yang jauh lebihtinggi dalam campuran jualan hartanah keseluruhan. Keteguhan arah aliran yangditunjukkan oleh jualan sub sektor komersial juga digambarkan oleh peningkatanpendapatan sewa daripada portfolio pelaburan hartanah. EBIT segmen hartanahbagi TK 2005 adalah sebanyak RM319.9 juta, menurun sebanyak 5% berbandingpencapaian pada tahun sebelumnya dan merupakan 25% daripada EBITKumpulan (berbanding 29% pada TK 2004).• Jumlah negatif sebanyak RM25.6 juta yang disenarai di bawah segmen “tidakdiagihkan” dalam EBIT Kumpulan, terdiri terutamanya daripada kerugianpertukaran matawang asing direalisasi untuk pembiayaan semula pinjaman Euro.


IOICorporationBerhadperbincangan dan analisis pengurusantinjauan kewangan kumpulan sambSOROTAN PENTING & WAWASAN KEWANGAN samb• Pada peringkat pendapatan bersih, keuntungan milik pemegang saham meningkatsebanyak 29% kepada RM902.2 juta. Selain daripada peningkatan di peringkatoperasi, pendapatan bersih pada tahun ini telah dipertingkatkan lagi olehkemasukan semula peruntukan cukai sebanyak kira-kira RM83.4 juta berhubungdengan insentif yang diberi bagi pengambilalihan Loders Croklaan pada TK 2003dan pertambahan kepentingan ekuiti dalam IOI Oleo dan IOI Properties.• Oleh kerana terdapat syarikat subsidiari bukan milik penuh, sumbangan mengikutsegmen di peringkat pendapatan bersih adalah seperti berikut:TK 2005 TK 2004Perladangan 81% 74%Perkilangan Hiliran 8% 4%Minyak Sawit - Jumlah 89% 78%Hartanah 18% 23%Lain-lain (tidak diagihkan) (7%) (1%)100% 100%Laporan Tahunan 2005• Pada TK 2005, Kumpulan mencatatkan Pulangan Atas Ekuiti (“ROE”) sebanyak19.4% berasaskan kepada ekuiti purata pemegang saham sebanyak RM4.64 bilion(TK 2004 - RM3.97 bilion), meningkat daripada 17.7% bagi tahun kewangansebelumnya.19• Pulangan Atas Modal Purata Digunakan (“ROCE”) juga meneruskan arah aliranmeningkat dan mencapai 13.3% pada TK 2005, berbanding 12.6% pada TK 2004.• Kumpulan bertekad untuk mempertingkatkan ROE dan ROCE dengan berusahameningkatkan prestasi operasi secara berterusan dan pengurusan struktur modalnyasecara aktif. Usaha yang dijalankan oleh Kumpulan termasuk pembayaran dividenyang lebih tinggi, program pembelian semula saham (dan pembatalan) danpenyemakan dan penyesuaian semula nisbah penggearan hutang Kumpulan.• Sejajar dengan keputusan memberangsangkan yang diperolehi, jumlah dividenkasar bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2005 telah meningkat lagi daripada50% ditolak cukai pada TK 2004 kepada 70% (40% dikenakan cukai dan 30%dikecualikan cukai). Jumlah dividen tunai bersih bagi TK 2005 berjumlahRM328.3 juta, meningkat sebanyak 62% berbanding RM202.4 juta pada TK 2004.• Berhubung pembelian semula saham, Syarikat telah membelanjakan sebanyakRM128.3 juta (TK 2004 - RM43.5 juta) pada TK 2005 untuk membeli semula14,014,300 (TK 2004 - 5,447,900) saham miliknya sendiri di pasaran terbukapada harga purata RM9.15 sesaham.• Jumlah yang dibayar bagi pembelian semula saham, bersama dengan dividen bersihbagi TK 2005 berjumlah RM456.6 juta, bersamaan dengan 51% “pembayaran” (TK2004 - 35%) daripada pendapatan bersih Kumpulan pada TK 2005.


IOICorporationBerhadperbincangan dan analisis pengurusantinjauan kewangan kumpulan sambSOROTAN PENTING & WAWASAN KEWANGAN samb• Kumpulan menjana aliran tunai operasi sebanyak RM1,058.8 juta pada TK 2005berbanding RM976.9 juta pada tahun kewangan sebelumnya. Walau bagaimanapun,aliran tunai bebas bagi tahun kewangan yang baru sahaja berakhir berkurangandaripada RM854.1 juta pada TK 2004 kepada RM740.7 juta disebabkanterutamanya oleh perbelanjaan modal lebih tinggi yang ditanggung pada tahun ini.• Pada TK 2005, Kumpulan membelanjakan sejumlah RM332.5 juta (TK 2004 -RM144.3 juta) bagi perbelanjaan modal (“capex”). Pertambahan ketara ini telahdisebabkan terutamanya oleh kilang penapisan baru di Rotterdam, yang akandisiapkan pada TK 2006, serta capex bagi Kumpulan Soctek yang barudiambilalih, untuk meluaskan kapasiti serta menaiktaraf pelbagai kemudahan.Laporan Tahunan 200520• Kumpulan juga telah melabur sejumlah RM246.9 juta bagi pengambilalihanKumpulan Soctek (lemak khusus/penapisan), Legend Advance Sdn Bhd(pembangunan hartanah) dan bagi pembelian kepentingan tambahan dalam duabuah syarikat subsidiari, IOI Properties dan IOI Oleo dari pasaran terbuka.• Ekuiti pemegang saham Kumpulan pada 30 Jun 2005 berjumlah RM4.86 bilion,menambah sebanyak RM0.44 bilion atau 10% berbanding tahun sebelumnya.Pertambahan ini disebabkan terutamanya oleh pendapatan bersih bagi tahun inisebanyak RM902.2 juta dan kutipan daripada terbitan saham baru di bawah ESOSSyarikat sebanyak RM48.5 juta, ditolak pembelian semula saham berjumlahRM128.3 juta dan dividen bagi TK 2005 sebanyak RM328.3 juta serta divideninterim kedua pada tahun kewangan sebelumnya yang telah dibayar pada tahunkewangan yang ditinjau.• Kumpulan telah menyusun semula portfolio pinjamannya dengan ketara padatahun kewangan ini. Bon Boleh Tukar dan Bon Langsung jangkamasa 10 tahunberjumlah USD310 juta dan USD500 juta masing-masing telah diterbitkan.Sebahagian daripada kutipan terbitan bon ini telah digunakan untuk membayarsemula sebahagian besar daripada pinjaman jangka pendek Kumpulan danmembiayai capex. Pinjaman USD baru memberi lebih fleksibiliti dalampengurusan modal, faedah dan lindung nilai risiko matawang serta rizab tunai bagipengambilalihan yang mungkin berlaku.• Pada 30 Jun 2005, pinjaman bersih Kumpulan berjumlah RM1.25 bilion.Berasaskan kepada ekuiti pemegang saham sebanyak RM4.86 bilion pada 30 Jun2005, nisbah penggearan bersih Kumpulan adalah sebanyak 26% berbanding 31%pada akhir tahun kewangan sebelumnya.• Liputan faedah bersih Kumpulan adalah 12.1 kali tetapi selepas menyesuaikanperbezaan antara perakaunan dan pembayaran faedah tunai, liputan faedah bersihadalah sebanyak 17.0 kali bagi TK 2005.• Daripada perspektif keuntungan ekonomi, Kumpulan mencapai keuntunganekonomi [iaitu lebihan keuntungan operasi bersih selepas cukai (“NOPAT”)berbanding kos modal purata berwajarannya (“WACC”)] sebanyak RM581.2 jutabagi TK 2005, meningkat sebanyak 69% berbanding RM343.4 juta pada TK 2004.Peningkatan ketara ini disebabkan oleh NOPAT yang lebih tinggi iaitu sebanyakRM1,199.8 juta (TK 2004 - RM953.6 juta) serta WACC yang lebih rendah iaitusebanyak 6.87% bagi tahun kewangan 2005 (TK 2004 - 8.03%).


IOICorporationBerhadperbincangan dan analisis pengurusantinjauan kewangan kumpulan sambSOROTAN PENTING & WAWASAN KEWANGAN samb• Pengurangan WACC pada tahun kewangan yang baru sahaja berakhir telahdisebabkan terutamanya oleh pengurangan kos ekuiti berikutan pengurangankeadaan turun naik harga saham dan dengan itu ko-efisien beta yang lebih rendahtelah gunakan dalam pengiraan kos ekuiti.ARAH ALIRAN KEUNTUNGAN EKONOMIK LIMA TAHUNSatu analisis mengenai pengagihan NOPAT Kumpulan antara kos hutang, kos ekuitidan keuntungan ekonomi:2001 2002 2003 2004 2005RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Keuntungan Ekonomik 122,711 136,612 260,126 343,416 581,241Jumlah Kos Hutang 35,846 34,797 51,984 43,093 87,971Jumlah Kos Ekuiti 239,800 324,744 409,775 567,126 530,571NOPAT 398,357 496,153 721,885 953,635 1,199,783Laporan Tahunan 2005Pengagihan NOPAT21RM’ Juta1,2001,000800600keuntunganekonomik400200jumlahkos ekuitijumlahkos hutang001 02 03 04 05


IOICorporationBerhadperbincangan dan analisis pengurusantinjauan kewangan kumpulan sambARAH ALIRAN KEUNTUNGAN EKONOMIK LIMA TAHUN samb%141210sebarankeuntunganekonomikkos ekuiti(“COE”)86Laporan Tahunan 2005kos modalpurataberwajaran(“WACC”)pulangan keatas modaldigunakan(“ROCE”)4201 02 03 04 0522Pengiraan di atas diperolehi berdasar kepada parameter berikut:%beta5.41.25.21.05.00.84.80.6kadar tanparisiko (Rf)4.64.40.40.2premiumrisikopasaranko-efisienbeta4.201 02 03 04 050


IOICorporationBerhadperbincangan dan analisis pengurusantinjauan kewangan kumpulan sambPENGURUSAN RISIKOKumpulan mempunyai satu rangka kerja pengurusan risiko formal. Secarakeseluruhan, melalui langkah strategik, pengurusan risiko yang konsisten dan usahamemperhalusi yang berterusan, kami mampu mengenalpasti dan mengelak pelbagaibahaya asas yang boleh memberi kesan kepada IOI dalam urusan perniagaanbiasanya.Pengurusan Risiko Operasi• Penglibatan kami dalam perniagaan teras yang meliputi minyak sawit danhartanah melibatkan risiko yang timbul dalam urusan perniagaan biasa. Hargaminyak sawit terutamanya, sering turun naik dan turut menyebabkan turun naikdalam hasil dan aliran tunai. Risiko-risiko lain termasuk risiko harga produk oleodan lemak khusus, perubahan di pasaran hartanah dan risiko operasi. Dasarpengurusan risiko kami adalah untuk mengeksploitasi sepenuhnya pelbagaipeluang yang tersedia di pasaran di mana kami beroperasi, sementara menanganirisiko yang sememangnya berkaitan dengan penambahan nilai ekonomi sertamengimbangi secara strategik risiko yang mungkin tidak akan dapat diurus ketahap yang memuaskan.• Dalam hal minyak sawit misalnya, turun naik harga biasa merupakan risikoyang boleh diurus, sementara turun naik mendadak serta kitaran arah aliranmampu diseimbangkan secara strategik melalui kedudukan Kumpulan dalambeberapa segmen rantaian nilai minyak sawit yang berbeza, iaitu perladangan,penapisan, oleo kimia serta minyak dan lemak khusus. Pendedahan Kumpulankepada pelbagai segmen rantaian minyak sawit juga memberi ketampakan yanglebih jelas serta membolehkan pelaksanaan pengurusan risiko lebih baik yangboleh mempertingkatkan nilai, dan bukan setakat mengimbangi kesan turun naikharga sahaja.Laporan Tahunan 200523• Bagi segmen hartanah pula, pemilihan lokasi yang bijak semasa membeli tanahsimpanan serta pilihan campuran produk semasa membuat pelancaran jualanhartanah pada pelbagai peringkat fasa kitaran pasaran hartanah merupakan faktorpaling penting dalam menguruskan risiko pasaran dan operasi.• Risiko kawalan dan risiko operasi harian ditangani oleh Sistem Pengurusan RisikoPerniagaan Kumpulan. Risiko yang tidak memenuhi objektif strategi atau sasaranprestasi dikenalpasti, dinilai dan tindakan pemulihan diambil dengan segera.Jawatankuasa Pengurusan Risiko bagi unit-unit perniagaan menyemak,mengemaskini status dan melapor kepada Jawatankuasa Audit secara formal setiapsuku tahun.


IOICorporationBerhadperbincangan dan analisis pengurusantinjauan kewangan kumpulan sambPengurusan Risiko Kewangan• Operasi Kumpulan yang telah berkembang dengan ketara sejak beberapa tahun initerdedah kepada pelbagai risiko kewangan, termasuk risiko pertukaran matawangasing, risiko kadar faedah, risiko pasaran (termasuk risiko harga komoditi), risikokredit, risiko kecairan dan aliran tunai.• Objektif pengurusan risiko kewangan keseluruhan Kumpulan adalah bagimemastikan supaya Kumpulan menerbitkan nilai untuk para pemegang sahamnyasementara meminimumkan kemungkinan kesan buruk yang boleh menjejaskanprestasi kewangan dan kedudukannya.Laporan Tahunan 2005• Kumpulan menangani pendedahan kepada pelbagai risiko kewangan denganmengambil langkah proaktif menurut rangka kerja pengurusan risiko yang wujuddan garis panduan yang ditakrif dengan jelas serta diluluskan oleh LembagaPengarah. Sehubungan itu, Kumpulan memetarai kontrak hadapan dan komoditipertanian hadapan dagangan bursa serta pertukaran komoditi untuk melindung nilaiinventori, komitmen jualan dan pembelian kami. Keberkesanan lindung nilai inidisemak secara berkala dan had untuk “mengurang kerugian” mandatori ditetapkanuntuk mengehadkan pendedahan harga komoditi untuk semua operasi berkaitan.24• Di samping itu, Kumpulan juga memasuki instrumen derivatif kadar faedahdengan tujuan untuk meminimum kos pinjaman keseluruhan sepanjang tempohpinjaman tersebut. Campuran kadar tetap dan apungan yang sewajarnya diambilselepas mengambilkira tahap kadar tetap semasa, analisis senario hadapan danpotensi turun naik aliran tunai bersih.• Jika boleh, Kumpulan lebih cenderung untuk mengamalkan pendekatan “lindungnilai semulajadi” misalnya menggunakan asas matawang yang sama dalampengurusan risiko aset dan liabiliti denominasi matawang asing dan dalam halpendapatan dan perbelanjaan, misalnya mempunyai liabiliti dalam nilai USDsebagai lindung nilai aliran pendapatan minyak sawit denominasi USD Kumpulan.• Apabila wajar, kami juga memetarai kontrak matawang asing hadapan untukmengehadkan pendedahan Kumpulan kepada turun naik kadar matawang asingberhubung aset dan liabiliti serta jualan dan belian komoditi dan pelbagai produklain denominasi matawang asing.• Risiko kredit dan risiko pihak berurusan dinilai dan diurus di peringkat unitperniagaan masing-masing menurut rangka kerja Kumpulan yang telah ditetapkan.Untuk maklumat lanjut mengenai pengurusan risiko kewangan Kumpulan, sila rujukNota 39 dalam penyata kewangan yang dibentangkan dalam Laporan Tahunan ini.


IOICorporationBerhadperbincangan dan analisis pengurusantinjauan perniagaan kumpulanALIRAN PERNIAGAAN MINYAK SAWITPerniagaan minyak sawit Kumpulan meliputi segmen perladangan dan perkilangan hiliran berasaskan sumber. Intergrasimenegak kedua-dua segmen perniagaan ini telah meningkat dengan ketara sejak beberapa tahun lepas apabila Kumpulanberkembang dan mencebur dengan lebih agresif dalam aktiviti hiliran. Dengan itu, sebahagian besar daripada keluaran ladangKumpulan iaitu minyak sawit mentah dan isirung sawit digunakan dalam operasi perkilangan hiliran kami. Pada tahun kewanganberakhir 30 Jun 2005, kira-kira 67% (TK 2004 - 57%) daripada hasil perladangan kami berjumlah RM1,372.5 juta terdiridaripada jualan kepada bahagian perkilangan kami. Dengan pentauliahan kilang penapisan yang baru dibina di Rotterdam padatahun kewangan yang baru ini, volum antara segmen bagi kedua-dua segmen perniagaan ini dijangka akan meningkat lagi.Intergrasi kedua-dua segmen perniagaan ini boleh dilihat dengan jelas melalui gambarajah berikut:Segmen PerladanganPengeluaran Anak PokokLadang Kelapa SawitBTBBuah tandan kosongPelepah Batang PokokSisa Bio Dikitar SemulaLaporan Tahunan 2005Kultur Tisu25Pembiakan PokokKilang MSMMSMISPenapisan/ PenghancuranIsirungOleo KimiaMinyak sawit & MISMinyaksawit &MISMinyak &Lemak KhususPemeringkatanMinyak LainAlkohol LemakAsid Lemak & GliserinRamuan MakananRinganMi Sabun,Stearat & EsterSegmen Perkilangan Berasaskan Sumber


IOICorporationBerhadperladanganLaporan Tahunan 200526


IOICorporationBerhadperbincangan dan analisis pengurusantinjauan perniagaan kumpulan sambPENGENALANPada 30 Jun 2005, keluasan ladang hakmilik Kumpulan (semuanya terletak di Malaysia)berjumlah 158,514 hektar.Kumpulan mempunyai 79 ladang di mana 99% daripada kawasan ladang tersebutditanam dengan pokok kelapa sawit. Keluasan kawasan yang ditanam pokok kelapasawit pada akhir tahun kewangan yang ditinjau berjumlah 143,696 hektar, lebihkurang sama dengan keluasan pada akhir tahun kewangan sebelumnya. Kira-kira 68%daripada pegangan perladangan Kumpulan terletak di negeri Sabah, sementara baki32% lagi terletak di Semenanjung Malaysia, terutamanya di bahagian tengah danselatan Semenanjung. Sebahagian besar keluaran perladangan Kumpulan diprosesoleh 12 kilang minyak sawit miliknya sendiri yang mempunyai kapasiti pengilangantahunan lebih kurang 3,900,000 tan buah tandan baru.Keteguhan pertumbuhan perniagaan perladangan Kumpulan dalam tempoh sesingkat22 tahun, iaitu sejak tahun 1983 berjaya dicapai bukan sahaja melalui pengambilalihanapabila peluang wujud, namun ia juga adalah kerana amalan pengurusan perladanganterpuji yang banyak memberi penekanan kepada usaha peningkatan hasil dankeberkesanan kos secara berterusan yang telah membolehkan kami muncul sebagaisalah sebuah pengeluar yang paling cekap dari segi kos dalam industri ini. Pada tahunkewangan yang ditinjau, Kumpulan mampu mencapai satu lagi mercutanda di manahasil MSM berjaya mencecah hasil sebanyak 5.97 TM (TK 2004 - 5.16 TM) sehektariaitu kira-kira 50% lebih tinggi berbanding pencapaian purata peringkat negara.Pencapaian kami dalam bidang produktiviti adalah hasil usaha dan komitmen paduterhadap amalan pengurusan perladangan yang baik dan berkualiti sejak beberapatahun lepas.Laporan Tahunan 200527Pendekatan komitmen kualiti dalam sektor perladangan bermula dengan penggunaanbahan tanaman yang berkualiti tinggi bagi memastikan kadar penghasilan minyakserta kualiti minyak sawit yang tinggi. Kami mempunyai pasukan penyelidik khususyang memberikan tumpuan untuk mempertingkatkan penghasilan buah tandan baru,kadar perahan minyak dan isirung serta menjalankan penyelidikan yang melibatkankultur tisu untuk mendapatkan biji benih yang mempunyai ciri-ciri yang terunggul.Kami percaya bahawa ini akan membantu memastikan pencapaian penghasilanminyak sawit yang tinggi serta membantu memastikan pencapaian keuntungandaripada perniagaan kelapa sawit.Hasil daripada perladangan kelapa sawit juga bergantung kepada pelbagai faktor lainseperti keadaan tanah dan iklim, kualiti pengurusan ladang, penuaian dan pemprosesanbuah tandan baru pada masa yang optimum. Dalam hal ini, pengurusan secaraperibadi, sikap yang proaktif dan perhatian yang teguh terhadap setiap perkara secaraterperinci telah menyumbang kepada kejayaan kami dalam meningkatkan produktiviti.Selain itu, kami mempunyai sepasukan ahli agronomi dalaman untuk mengendalikanpelbagai analisis dan kajian dengan tujuan untuk memastikan kualiti pokok dan buahsawit, ini termasuk kajian yang tentang status khasiat minyak sawit, kelihatan buahsawit, keadaan tanah, makhluk perosak dan penyakit yang menjejaskan pokok kelapasawit, kaedah mencantas dan sebagainya bagi memastikan amalan terbaik untukkemampanan pertanian telah diamalkan oleh Kumpulan.


IOICorporationBerhadperbincangan dan analisis pengurusantinjauan perniagaan kumpulan sambSTATISTIK PERLADANGANStatistik perladangan adalah seperti yang dinyatakan di dalam jadual di bawah:Campuran tanamanPENYATA TANAMAN2005 2004 2003 2002 2001Laporan Tahunan 200528lain-laingetahkelapasawitCukuptempohmelepasikemuncakmudakemuncakbelummatang0.3% (433 Hektar)0.7% (1,035 Hektar)99.0% (143,696 Hektar)Keluasan Kelapa Sawit...mengikut usia4.6% (6,653 Hektar)3.7% (5,285 Hektar)10.3% (14,861 Hektar)7.7% (11,017 Hektar)73.7% (105,880 Hektar)Minyak SawitKawasan matangdituai (hektar) 132,679 122,401 95,450 83,825 79,477Pengeluaran BTB(tan) 3,657,776 2,927,194 2,396,231 1,920,692 1,926,808Hasil sehektarmatang (tan) 27.57 23.91 25.10 22.91 24.24Pengeluaran kilangMinyak Sawitmentah 815,790 677,319 597,515 477,794 469,070Isirung sawit 192,446 157,243 143,307 118,209 119,855Kadar perahanminyak (%)Minyak Sawitmentah 21.59 21.54 21.82 21.28 19.98Isirung sawit 5.09 5.00 5.23 5.26 5.11Harga jualan purata(RM/tan)Minyak Sawitmentah 1,453 1,575 1,461 1,075 838Isirung sawit 1,005 794 711 522 457Keuntungan operasi(RM/hektar matang) 5,783 5,300 5,576 2,834 1,615GetahKawasan matangditoreh (hektar) 1,054 1,249 1,605 1,808 2,009Pengeluaran getah(‘000 kg) 1,730 2,329 3,615 3,607 3,727Hasil sehektarmatang (kg) 1,641 1,865 2,252 1,995 1,855Harga jualanpurata (RM/kg) 4.88 5.27 4.15 3.30 3.40Keuntungan operasi(RM/hektar matang) 4,356 4,380 3,850 1,486 1,534


IOICorporationBerhadperbincangan dan analisis pengurusantinjauan perniagaan kumpulan sambSTATISTIK PERLADANGAN sambPENYATA KAWASAN (Dalam Hektar)belummatangKeluasan Kelapa Sawit...mengikut Wilayah2% (2,053 Hektar)2005 2004 2003 2002 2001Kelapa SawitMatang 135,291 131,333 107,108 85,035 80,226Belum Matang 8,405 13,727 17,095 13,829 7,379143,696 145,060 124,203 98,864 87,605matang98% (94,969 Hektar)GetahMatang 1,035 1,172 1,397 1,776 2,001belummatangmatang~ Sabah 68%14% (6,352 Hektar)86% (40,322 Hektar)Lain-lain 433 495 590 314 299Jumlah kawasanditanam 145,164 146,727 126,190 100,954 89,905Tapak semaian 76 67 142 167 109Ladang dalampembangunan 682 461 805 2,538 7,810Projek perumahan 1,150 1,158 1,162 1,187 1,105Deret buruh, tapakpembangunan daninfrastruktur 11,442 10,089 8,034 5,250 4,884158,514 158,502 136,333 110,096 103,813Laporan Tahunan 200529~ Semenanjung 32%


IOICorporationBerhadperbincangan dan analisis pengurusantinjauan perniagaan kumpulan sambTINJAUAN OPERASIPada tahun kewangan yang ditinjau, ladang-ladang Kumpulan mengeluarkan sejumlah3.66 juta TM BTB, meningkat sebanyak 25% berbanding 2.93 juta TM pada tahunsebelumnya, disebabkan terutamanya oleh kenaikan hasil BTB sebanyak 15% sertapeningkatan kawasan matang dituai keseluruhan sebanyak 8% akibat perakaunankeputusan sepenuh tahun bagi lima syarikat perladangan Sabah yang diambilalih padasuku kedua tahun kewangan yang lepas.Hasil BTB yang lebih tinggi sebanyak 27.57 TM (TK 2004 - 23.9 TM) setiap hektarmatang serta kadar perahan sebanyak 21.59% (TK 2004 - 21.54%) membolehkanKumpulan mencapai hasil MSM sebanyak 5.97 TM setiap hektar matang pada TK2005 berbanding 5.16 TM setiap hektar matang pada TK 2004. Hasil MSM yangdicapai adalah kira-kira 50% lebih tinggi berbanding hasil purata peringkat nasionalsebanyak 3.8 - 4.0 TM setiap hektar matang. Arah aliran hasil MSM Kumpulan sejak 5tahun lepas adalah seperti berikut:Laporan Tahunan 2005TM/Hektar3065432hasilminyak/hektar1001 02 03 04 05Ladang Sagil yang menampilkan prestasi terbaik telah berjaya menghasilkan 8.23 TMMSM sehektar bagi TK 2005.


IOICorporationBerhadperbincangan dan analisis pengurusantinjauan perniagaan kumpulan sambTINJAUAN OPERASI sambSelaras dengan peningkatan keseluruhan dalam hasil MSM Kumpulan, bilanganladang yang berjaya mencapai hasil minyak melebihi 6 TM sehektar matang telahmeningkat dengan ketara iaitu daripada 12 ladang pada TK 2004 kepada 41 ladangpada tahun kewangan yang ditinjau. Arah aliran bagi empat tahun terakhir adalahseperti berikut:Ladang-ladang yang mencapai > 6 TM MSM sehektarTK 2005 41 ladang 73,859 hektarTK 2004 12 ladang 22,410 hektarTK 2003 16 ladang 32,089 hektarTK 2002 3 ladang 5,425 hektarSenarai Ladang Menampilkan Prestasi CemerlangLaporan Tahunan 2005Ladang yang mencapai > 7 TM MSM setiap hektar31Ladang-ladang berikut mencapai MSM melebihi 7 TM setiap hektar pada TK 2005.MSM TM/HALadang Sagil 8.23Jasin Lalang 7.99Sakilan 7.60Syarimo 1 7.57Syarimo 3 7.57Syarimo 2 7.56Sg. Sapi 7.22Luang Manis 7.18Laukin 7.17Mayvin 1 7.09Morisem 4 7.09Syarimo 6 7.07Moynod 7.06Baturong 3 7.03Ladang Tas 7.00


IOICorporationBerhadperbincangan dan analisis pengurusantinjauan perniagaan kumpulan sambTINJAUAN OPERASI sambPada TK 2005, perniagaan perladangan Kumpulan mencatatkan keuntungan operasisebanyak RM777.9 juta, peningkatan sebanyak 22% berbanding RM638.7 juta bagiTK 2004 yang disebabkan terutamanya oleh pertambahan pengeluaran BTB sebanyak25%. Hasil lebih tinggi yang dijana daripada pertambahan pengeluaran tanaman lebihdaripada mampu mengimbangi kesan sosotan harga MSM sebanyak 8%, kos baja yanglebih tinggi serta cukai jualan Sabah yang lebih tinggi.Bahagian ini mencatatkan keuntungan operasi bersih selepas cukai (“NOPAT”)sebanyak RM776.8 juta bagi TK 2005, meningkat 33% daripada tahun sebelumnya,memberi ROCE sebanyak 22.5% (2004 - 19.1%) berasaskan kepada modal puratadigunakan sebanyak RM3,447.1 juta (2004 - RM3,050.1 juta).Laporan Tahunan 2005Harga minyak mentah yang lebih tinggi dan kelemahan nilai USD menyebabkanpertambahan kos baja dengan ketara iaitu meningkat daripada RM672 sehektar pada TK2003 kepada RM764 sehektar pada TK 2004 dan seterusnya kepada RM977 sehektarpada TK 2005. Sementara itu, pada Suku Tahun ke-3, TK 2005, Kerajaan Negeri Sabahtelah menaikkan cukai jualan ke atas minyak sawit daripada 5% kepada 7.5%.Cukai dan ses pada tahun ini adalah seperti berikut:32TK 2005 TK 2004RM’000 RM’000Ses MPOB 12,237 10,160Getah 82 19212,319 10,352Cukai Jualan Sabah 51,188 38,84563,507 49,197Meskipun dengan faktor negative di atas, dengan hasil pengeluaran yang jauh lebihtinggi, keuntungan operasi setiap hektar matang bagi kelapa sawit meningkatsebanyak 9% kepada RM5,783 sehektar pada tahun kewangan yang ditinjauberbanding RM5,300 sehektar pada tahun kewangan sebelumnya. Ini membuktikanpengaruh hasil yang ketara terhadap tahap keuntungan.Dari segi perbelanjaan modal pula, Bahagian ini membelanjakan sebanyak RM93.9juta pada TK 2005 berbanding RM78.2 juta pada tahun kewangan sebelumnya.Sebahagian besar perbelanjaan modal yang ditanggung adalah untuk penanaman baru,kediaman pekerja, jalan dan jambatan, peralatan pertanian serta menaiktaraf danpengembangan kapasiti kilang. Bagi perbelanjaan penanaman semula pula, sebanyakRM8.8 juga telah dibelanjakan pada tahun kewangan yang baru sahaja berakhirberbanding RM11.4 juta pada tahun kewangan sebelumnya.


IOICorporationBerhadperbincangan dan analisis pengurusantinjauan perniagaan kumpulan sambKawasan Kelapa Sawit Matang/Pengeluaran BTB Pengeluaran BTB Hektar MatangHektar ('000) Sebenar Unjuran TM ('000)1501401301201101009080706050404,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00050001 02 03 04 05 06 07 08TINJAUAN MASA DEPAN & PROSPEKHarga minyak sawit telah melalui tempoh kitaran menurun (biasanya 2 1 /2 - 3 1 /2 tahun)sejak awal tahun 2004 lagi. Dalam jangkamasa pendek, harganya berkemungkinanakan terikat kepada julat ketika kitaran menurun yang sederhana semakin lenyap.Risiko menurun adalah terhad, sementara kenaikan segera pula bergantung kepadatakat penjejasan cuaca kering terhadap tanaman kacang soya Amerika pada musim ini.Laporan Tahunan 200533Tinjauan masa depan dalam jangkamasa sederhana hingga panjang adalah lebihmenggalakkan dengan permintaan baru dan penting untuk biodiesel dan bahan apibio yang meningkat dengan pesat di seluruh dunia. Memandangkan saiz pasaransumber tenaga minyak adalah sepuluh kali lebih besar daripada pasaran minyakmakan, penggantian satu peratus sahaja bahan minyak fosil oleh “minyak bio”berpotensi untuk meningkatkan permintaan minyak makan sebanyak sepuluh peratus.Justeru, harga lantai purata bagi minyak sayur-sayuran secara umum berkemungkinanakan dilaras ke tahap yang lebih tinggi.Dari segi hasil dan produktiviti pula, kami berazam untuk terus meningkatkan hasilkami ke paras yang lebih tinggi. Justeru, secara keseluruhan, pulangan dijangka akanterus dipertingkatkan dengan ketara, terutamanya dengan jangkaan permintaan dalamjangkamasa sederhana.


Laporan Tahunan 200534KebijaksanaanPengetahuan memang mudah diperolehi, namun kebijaksanaan perlu dikumpuldengan cara yang berbeza. Mengetahui bagaimana mencapai imbangan yang betul,mempelajarinya melalui kesilapan yang lepas. Di IOI, kami berusaha melaluikombinasi kemahiran, bakat, pengalaman dan keghairahan, mengguna danmengumpul kebijaksanaan bagi peningkatan berterusan.


IOICorporationBerhadperbincangan dan analisis pengurusantinjauan perniagaan kumpulan sambALAM SEKITAR DAN KEMAPANANPerniagaan perladangan kelapa sawit sebenarnya adalah satu perniagaan jangka panjang, di mana setiap generasi kelapasawit berturutan kekal untuk tempoh lebih kurang 25 tahun. Oleh itu, adalah keperluan inheren supaya amalan pengurusanagronomi yang dilaksanakan dalam operasi dapat mengekalkan tahap produktiviti untuk jangkamasa panjang. Amalanpengurusan terbaik untuk penanaman dan penghasilan pokok kelapa sawit telah berubah ansur di Malaysia selama hampirseratus tahun sejak perladangan pertama dimulakan pada awal tahun 1900 lagi. Di Kumpulan IOI, kebanyakan penanamankami kini telah memasuki kitaran ketiga dalam peringkat penanaman. Bukti yang menunjukkan bahawa amalanpengurusan kami telah merintis kepada pengeluaran mapan dalam jangkamasa panjang boleh dilihat melalui peningkatan,bukannya penurunan prestasi produktiviti tanaman dalam generasi tanaman berturutan di tanah kami.Asas amalan pengurusan agro mapan terbaik di Kumpulan IOI adalah kefahaman kami tentang sistem eko pertanian dimana kami beroperasi. Kefahaman ini, diikuti dengan pertimbangan praktikal dan ekonomik, merupakan asas DasarPertanian Kumpulan (“GAP”) IOI yang menjadi panduan kepada semua operasi perladangan kelapa sawit kami. Sepanjangbeberapa tahun lepas, amalan pengurusan agro kami telah berubah ansur supaya mengoptimumkan penggunaan,pemuliharaan dan perkitaran semula sumber, terutamanya tanah, air dan sisa bio. Kesan yang menjejaskan alam sekitarkeseluruhan dan operasi ekosistem pertanian terutamanya; adalah diminimumkan dengan melaksanakan amalan-amalanberikut:• pembakaran sifar semasa menjalankan aktiviti pembangunan dan pembangunan semula tanah;• kaedah pemuliharaan tanah dan air yang disesuaikan kepada ciri topografi dan saliran tanah;• mengetepikan tanah untuk pemuliharaan riparian dan kawasan yang tidak sesuai untuk penanaman pokok kelapa sawit,termasuk pemulihan kawasan yang tidak subur lagi dengan menanam spesies pokok yang sesuai;• cadangan baja khusus untuk sesebuah tapak berpandukan data yang dirumus oleh ahli agronomi Pusat Penyelidikan IOI;• mengitar semula enapan tercerna kilang minyak sawit (“POME”) dan buah tandan kosong (“EFB”) ke ladang;• pendekatan pengurusan makhluk perosak bersepadu (“IPM”) yang memberi penekanan kepada kaedah kawalan biologiberbanding kaedah penggunaan racun serangga; dan• input tenaga yang mampu diri di kilang minyak sawit dan kilang penapisan produk sawit.Laporan Tahunan 200535GAP kami dipertingkatkan secara berterusan sepanjang masa apabila terdapat pengetahuan baru.Kajian yang sedang dijalankan oleh Pusat Penyelidikan IOI termasuk pengoptimumkan penggunaan kekacang tutup bumikekal baru yang tahan pancaran matahari spesies Mucuna bracteata. Penanaman tumbuhan tutup bumi kekacang kekal inisekarang menjadi dasar dalam semua penanaman semula kami - berbanding dengan penggunaan spesies kekacang jangkapendek sebelum ini. Kaedah tersebut dijangka akan memanjangkan kesan manfaat tumbuhan kekacang tutup bumi; iaitupengekalan nitrogen, unsur organik dan pemuliharaan tanah, untuk tempoh yang lebih lama dalam jangka hayat kelapa sawit.Potensi bahan tambahan mikrobial organik kini sedang dikaji oleh Pusat Penyelidikan bagi mempertingkatkan kecekapanpenggunaan baja tumbuhan, yang bertujuan untuk mengurangkan penggunaan baja bukan organik pada masa hadapan.Fungsi biodiversiti pertanian kami merupakan faktor penting dalam pengurusan keseluruhan operasi ladang kami. Dalamkebanyakan pertimbangan biodiversiti, “hidupan besar” - seperti harimau, gajah dan orang utan - diberi keutamaan. Walaubagaimanapun, kami percaya komponen “hidupan kecil” biodiversiti mungkin lebih penting bagi memastikan kemapananjangka panjang ekosistem pertanian di mana kami beroperasi, khususnya tanah dan komponen hidupannya. Justeru,sebagai sebahagian daripada penilaian bahan tambahan mikrobial tanah oleh Pusat penyelidikan kami, kami telahmendapatkan perkhidmatan Commonwealth Agricultural Bureau International (“CABI”) Bioscience, sebuah pertubuhanpenyelidikan bukan bertujuan mencapai keuntungan yang berpangkalan di United Kingdom, untuk membantu menentukanciri-ciri mikrodiversiti tanah di ladang kami.


IOICorporationBerhadperbincangan dan analisis pengurusantinjauan perniagaan kumpulan sambALAM SEKITAR DAN KEMAPANAN sambBanyak amalan lain yang kami gunakan bertujuan untuk memulihara dan menggunakan biodiversiti yang berfungsi dalammengendalikan ekosistem pertanian untuk manfaat kami, dan untuk melindungi serta mengekalkan sistem tersebut:Laporan Tahunan 2005• Kawalan biologi sentiasa menjadi pilihan berbanding racun serangga - sistem berasaskan bancian digunakan untukmemantau populasi makhluk perosak dan musuh semulajadi mereka, dan pelbagai cara digunakan untuk mengekalkankeseimbangan populasi kedua-duanya.• Tanaman yang bermanfaat (e.g. Cassia cobanensis dan Tunera spp) ditanam untuk menarik dan mengekalkanpemangsa semulajadi seperti ulat kelangsong, kumbang badak dan makhluk memakan daun yang lain.• Tanaman lapisan bawah di ladang dikekalkan melalui penggunaan racun rumpai yang terpilih dan dikawal untukmenghapuskan rumpai yang merosak atau mengganggu operasi. Rumput lembut dan paku pakis dikekalkan untukmencegah hakisan tanah, dan untuk memulihara dan mempertingkatkan tahap kandungan unsur organik di dalamtanah, yang boleh menyokong kewujudan flora serta fauna mikro di dalam tanah, seperti cacing tanah. Jika praktikal,amalan pengawalan rumput rampai mekanikal menjadi pilihan berbanding racun rumpai.• Kotak-kotak sarang didirikan di ladang untuk memudahkan pembiakan burung hantu bangsal - burung hantu inimemakan tikus, tujuannya ialah untuk mengekalkan populasinya pada tahap yang boleh memastikan populasi tikusberada di bawah tahap yang boleh mengakibatkan pengurangan hasil yang ketara.• Menggunakan kerbau sekiranya praktikal berbanding kenderaan untuk mengangkut buah tandan baru di kawasandalam ladang. Kerbau tidak menggunakan bahan api diesel yang tidak boleh diperbaharui dan oleh kerana ia memakanrumput dan memberi pembajaan, maka penggunaan racun rumpai dan baja bukan organik kurang digunakan.36Usaha kitar semula dan penggunaan produk sampingan dari kilang sawit kami, khususnya EFB dan POME merupakanamalan alam sekitar paling penting yang kami laksanakan. Dengan mengembalikan bahan organik ini kepada ladangladang,kami berjaya mempertingkatkan nisbah kecekapan input nutrien berbanding pembuangan tanaman. Dalam jangkamasa panjang, ini membolehkan kami mengelakkan peningkatan penggunaan baja bukan organik. Menyungkup denganEFB dan penggunaan (atau mengairi) POME juga mempertingkatkan tahap kelembapan dan unsur organik tanah, yangakan mendorong mempertingkatkan kesuburan tanah - ini terbukti daripada hasil tanaman yang meningkat di ladang dimana biomas organik digunakan semula.Bekalan tenaga yang dihasilkan sendiri di kilang pemprosesan kami, merupakan satu lagi aspek penting walaupun seringterlepas perhatian dalam operasi kami. Serat dan tempurung isirung sawit digunakan sebagai bahan api bio untukmenghasilkan kuasa penjanaan di kilang kelapa sawit kami - jumlah tenaga yang dikeluarkan bukan sahaja mencukupiuntuk operasi kilang malah ia dapat memenuhi keperluan kawasan dan penduduk sekeliling. Serat EFB digunakan sebagaibahan api bio untuk penjanaan wap di kilang penapisan produk sawit kami di Sandakan. Amalan ini mengurangkanpenggunaan bahan api fosil kami.Bagi memastikan supaya amalan di tempat kerja selaras dengan dasar yang ditetapkan, pemantauan berterusan diperlukan.Bagi menguatkuasakannya, struktur organisasi hirarki Kumpulan memastikan pemantauan harian ke atas semua operasi.Untuk memperbaiki keadaan ini, proses audit dalaman yang didokumenkan telah dilaksanakan di operasi Kumpulan padatahun 2004/2005 di Sabah, yang meliputi dua per tiga daripada jumlah kawasan ladang Kumpulan. Proses audit dalamanini adalah dikaitkan dengan audit luaran oleh salah sebuah pelanggan perniagaan Kumpulan dan meliputi bukan sahajaaspek GAP, malah turut meliputi:• aspek keselamatan makanan: dan• latihan, pembangunan dan kebajikan sumber manusia, termasuk kesihatan & keselamatan kakitangan.Secara keseluruhan, pada TK 2004/2005, Kumpulan IOI terus terlibat secara aktif dalam merumus kriteria pengeluaranminyak sawit yang mapan, satu inisiatif Roundtable on Sustainable Palm Oil (“RSPO”). RSPO adalah satu inisiatifberbilang pemegang kepentingan peringkat global di mana IOI merupakan salah satu daripada 10 ahli pengasas yangmenggalakkan perkembangan pengeluaran dan penggunaan minyak sawit secara mapan.


IOICorporationBerhadperkilanganLaporan Tahunan 200537


IOICorporationBerhadperbincangan dan analisis pengurusantinjauan perniagaan kumpulan sambPERKILANGANPENGENALANPerniagaan perkilangan berasaskan sumber Kumpulan merupakan segmen lainperniagaan minyak sawit yang bermula dari segmen perladangan kelapa sawit, iaterdiri terutamanya daripada perkilangan dan aktiviti berkaitan iaitu daripadapengeluaran asas seperti penapisan hingga pemprosesan hiliran minyak sawit untukdijadikan oleo kimia serta minyak dan lemak khusus. Minyak sawit mentah danminyak sawit isirung diproses menjadi produk yang digunakan dalam pelbagaiindustri, termasuk penjagaan diri, keperluan rumah, makanan, farmaseutikal, kosmetikdan industri kimia.PENAPISANLaporan Tahunan 200538Pada 30 Jun 2005, Kumpulan mempunyai dua kilang penapisan di Malaysia, iaitusebuah di Sabah dengan kapasiti penapisan sebanyak 700,000 TM dan kapasitipenghancuran isirung sebanyak 300,000 TM setahun, sementara kilang penapisan keduayang terletak di Johor dengan kapasiti penapisan tahunan sebanyak 300,000 TM telahditambah kepada Kumpulan pada tahun kewangan ini dengan penyelesaianpengambilalihan Kumpulan Soctek pada TK 2005.Dua kilang penapisan berpangkalan di Malaysia ini memenuhi keperluan pasaran Asiayang pesat berkembang dan juga penghantaran sesekali untuk memenuhi keperluanLoders Croklaan, Amerika Syarikat.Kilang penapisan dan loji pemeringkatan Kumpulan yang baru di Rotterdam yang kinisedang dalam pembinaan mempunyai kapasiti penapisan tahunan sebanyak kira-kira700,000 TM. Kilang penapisan baru yang akan menjadi satu-satunya kilang penapisanminyak sawit terbesar di Eropah dijangka akan memulakan operasi komersial padabulan Oktober 2005. Selain daripada membekal Loders Croklaan Europe denganminyak sawit segar dalam operasi hilirannya, kilang penapisan di Rotterdam ini jugaakan membolehkan Kumpulan menyalurkan minyak sawit mentah ke pasaran Eropah,yang telah mendahului China sebagai pengimport minyak sawit terbesar, bagi jualantambah nilai melalui rangkaian pengedaran dan kedudukan pasaran Loders Croklaanyang sudah terkenal.PERKILANGAN OLEO KIMIAAktiviti perkilangan oleo kimia dijalankan melalui syarikat subsidiari 65% milik kamiiaitu, IOI Oleochemical Industries Berhad (“IOI Oleo”). Produk utama IOI Oleomeliputi asid lemak, gliserin, mi sabun dan stearat logam. Dengan kapasiti pengeluarantahunan sebanyak 350,000 TM, IOI Oleo muncul sebagai pengilang oleo kimiaberasaskan sayur-sayuran yang terbesar sekali di Asia. Produknya digunakan dalampelbagai aplikasi termasuk pembuatan serbuk pencuci, surfactants, syampu, sabun,kosmetik, produk farmaseutikal, bahan tambahan dalam makanan dan plastik. Kesemuaproduk ini dieksport ke lebih 60 buah negara di seluruh dunia, terutamanya ke Eropah,Jepun dan China. Antara pelanggan IOI Oleo terdiri daripada syarikat multinasionalterbesar di dunia. IOI Oleo juga merupakan rakan kongsi syarikat usahasama 30%dengan Kao Corporation dari Jepun untuk pengeluaran alkohol lemak. Loji alkohollemak yang mempunyai kapasiti tahunan sebanyak kira-kira 170,000 TM setahunadalah terletak di sebelah tapak kompleks pengeluaran IOI Oleo yang seluas 50 ekar.


IOICorporationBerhadperbincangan dan analisis pengurusantinjauan perniagaan kumpulan sambPERKILANGAN OLEO KIMIA sambSebahagian besar pengeluaran IOI Oleo dijual kepada para pelanggan di bawahkontrak bekalan jangka panjang. Untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih baikkepada pelanggannya yang tersebar luas di pelbagai kawasan geografi, IOI Oleomempunyai satu rangkaian pengedar dan ejen di pelbagai negara, termasuk beberapabuah negara di Eropah, Asia dan Australia serta kemudahan pergudangan di Eropahdan Amerika Syarikat.PERKILANGAN MINYAK DAN LEMAK KHUSUSPerniagaan minyak dan lemak khusus Kumpulan dijalankan oleh Loders Croklaanyang mempunyai operasi perkilangan di Belanda, Amerika Syarikat, Malaysia, Mesirdan Kanada dan pejabat jualan di lapan negara dengan jualan kepada lebih 60 negaradi seluruh dunia. Ia mempunyai salah satu daripada asas teknologi minyak dan lemakkhusus yang termaju dalam industri dan mempunyai sejarah korporat sejak tahun1891, dan merupakan pemimpin pasaran global dalam bidangnya.Loders Croklaan dibahagikan kepada dua bahagian utama, iaitu rumusan makananringan dan zat makanan lemak dan satu bahagian kecil yang dinamakan bahagianproduk khusus yang menguruskan ramuan makanan dan makanan haiwan sepertikolagen, asingan soya, pekatan, enzim makanan dan pewarna. Ringkasan kedua-duabahagian tersebut adalah seperti berikut:Laporan Tahunan 200539Rumusan Makanan RinganBahagian rumusan makanan ringan merupakan perniagaan utama Loders Croklaan,membekalkan minyak yang dipemeringkat, terutamanya lemak salutan , lemak isianatau minyak berkestabilan tinggi kepada industri makanan diproses di seluruh dunia,terutamanya, untuk kegunaan konfeksioneri dan reroti. Buat masa ini, pasaran LodersCroklaan yang paling penting adalah Eropah Barat Laut yang merupakan penggunaterbesar lemak khusus dunia di mana kebanyakan jualan lemak khusus adalah kepadapengilang coklat dalam bentuk setara lemak koko, lemak koko gantian dan penggantilemak koko. Pasaran Loders Croklaan yang lain termasuk Eropah Timur, AmerikaSyarikat, Kanada, Amerika Tengah dan Amerika Latin, Mesir, negara-negara TimurTengah, Cina, Jepun, Korea, India dan Asia Tenggara. Pengambilalihan KumpulanSoctek yang menyediakan asas kos yang berdaya saing yang amat diperlukan, pasaranlemak khusus Asia dijangka akan menjadi pendorong pertumbuhan bagi segmenperniagaan ini.Sejak menjadi salah sebuah syarikat ahli Kumpulan IOI, secara beransur-ansur LodersCroklaan beralih daripada produk bukan berasaskan kelapa sawit untuk memokuskankepada bahan berasaskan kelapa sawit supaya memanfaatkan daripada rantaian bekalankelapa sawit Kumpulan. Bagi tahun kewangan yang ditinjau, tapak Wormerveer LodersCroklaan telah beralih daripada bahan berasaskan soya untuk menumpu sepenuhnyakepada produk berkaitan kelapa sawit. Bagi operasi Amerika Syarikat, kehangatan isuasid lemak menyediakan peluang yang sangat baik bagi operasi berasaskan kelapasawit Kumpulan untuk menembusi pasaran AS dan menggunakan kepakaranteknikalnya berkaitan kelapa sawit untuk memperkenalkan penyelesaian berasaskanproduk kelapa sawit kepada pasaran kegunaan asid lemak tidak bersilang di AmerikaSyarikat.


IOICorporationBerhadperbincangan dan analisis pengurusantinjauan perniagaan kumpulan sambPERKILANGAN MINYAK DAN LEMAK KHUSUS sambNutrisyen LipidLaporan Tahunan 2005Nutrisyen Lipid merupakan unit perniagaan yang agak baru bagi Loders Croklaanyang dimulakan pada tahun 1999. Perniagaan ini telah dibangunkan daripadateknologi lipid bahagian rumusan makanan ringan, dengan menggunakan kefahamanLoders Croklaan berhubung fungsi dan unsur zat makanan komponen-komponenuntuk membina sebuah perniagaan baru bagi mempelbagaikan jenis produk dan asaspendapatannya. Loders Croklaan mengilang dan menjual kandungan aktif untukkegunaan di dalam makanan tambahan, seperti pil dan kapsul, dengan memberitumpuan terhadap tiga bidang utama iaitu asid linoleik berkonjugat yang dipasarkan dibawah jenama “Clarinol”, asid lemak Omega-3 yang dipasarkan di bawah jenama“Marinol” dan asid gamma linoleik yang dipasarkan di bawah jenama “Gammonal”.Di samping itu, Loders Croklaan turut mengeluarkan rumusan susu bayi yangdipasarkan di bawah jenama Betapol dan lesitin sebagai salah satu kandungan dalammarjerin dan sapuan makanan. Para pesaing berbeza bergantung kepada segmenproduk dan datang daripada pelbagai sektor termasuk kimia, farmaseutikal, ramuanmakanan, pemprosesan minyak dan ramuan khusus.TINJAUAN OPERASI40Sub-segmen oleo kimia, termasuk syarikat bersekutu FCM telah menyumbangsebanyak RM131.3 juta kepada keuntungan operasi Kumpulan bagi TK 2005,meningkat 24% daripada RM105.9 juta yang dicapai pada tahun sebelumnya.Keputusan teguh yang dicapai adalah disebabkan terutamanya oleh peningkatansebanyak 78% dalam sumbangan daripada FCM yang bermanfaat daripadakekurangan bekalan alkohol lemak dan keteguhan daya saingannya berhubung alkoholsintetik, serta keputusan konsisten daripada syarikat subsidiari oleo kimia kita,Acidchem yang menikmati pertumbuhan volum tetapi beroperasi dalam keadaan yangkurang memberangsangkan dan mencabar berikutan harga isirung sawit yang tidaktetap dan tinggi.Perniagaan penapisan dan lemak khusus, dengan integrasi yang semakin meningkatmengikuti pengambilalihan Soctek dan penggantian dalaman pemeringkatan PKdalam operasi penapisan Malaysia dan operasi Eropah dan Amerika Syarikat, telahmelaporkan keuntungan operasi, tidak termasuk perkara sekaligus sebanyak RM77.4juta berbanding RM73.9 juta bagi TK 2004. Tahap keuntungan sepatutnya lebih tinggitetapi dikurangkan oleh kos promosi dan permulaan usaha TFA di Amerika Syarikatdan perlindungan nilai yang tidak berkesan sepanjang tempoh “pasaran yangberlawanan daripada jangkaan.”TINJAUAN MASA DEPAN & PROSPEKTK 2006 menandakan bermulanya satu fasa baru pertumbuhan bagi segmenperkilangan dengan kapasiti baru memulakan pengeluaran di Asia, Eropah dan AS.Tahun-tahun akan datang juga akan menyaksikan integrasi yang semakin meningkatantara pelbagai unit perniagaan, yang saling menyokong antara satu sama lain untukmemanfaatkan dengan sebaik-baiknya lokasi produk dan geografi bagi memberikanperkhidmatan yang lebih baik kepada para pelanggan. Justeru, cadangan penswastaanIOI Oleo tepat pada masanya, kerana ia memberi lebih fleksibiliti dalammengoptimumkan manfaat bersinergi.


IOICorporationBerhadhartanahLaporan Tahunan 200541


IOICorporationBerhadperbincangan dan analisis pengurusantinjauan perniagaan kumpulan sambPENGENALANPerniagaan hartanah Kumpulan dijalankan terutamanya oleh bahagian hartanah 69%milik Syarikat yang tersenarai, iaitu IOI Properties Berhad. Aliran utama perniagaanhartanah adalah aktiviti pembangunan yang menyumbang lebih daripada 90% daripadakeuntungan operasi keseluruhan perniagaan hartanah. Selain itu, Kumpulan jugaterlibat dalam pelaburan hartanah dan sebahagian besar daripada hartanah pelaburanyang dipegang oleh Syarikat adalah berupa kompleks runcit dan bangunan pejabat yangdibangunkan sebagai sebahagian daripada pembangunan perbandaran kita.Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, Kumpulan telah membina reputasi sebagaipemaju perbandaran yang berwibawa dan berjaya dengan perbandaran utama kami dikoridor pertumbuhan Puchong dan selatan Johor. Pada 30 Jun 2005, projekpembangunan hartanah utama dan status pembangunannya adalah seperti berikut:Tahun Saiz Anggaran NilaiPembangunan Tanah Asal PembangunanProjek Dimulakan (Hektar) Status KasarLaporan Tahunan 200542Bandar Puchong Jaya 1990 374 Hapir Siap RM3 billionBandar Puteri Puchong 2000 374 Sedang RM4 billionDilaksanakanBandar Putra Kulai 1995 2,299 Sedang RM10 billionDilaksanakanDengkil Land - 223 Perbandaran RM2 billionbaru dijangkaakandilancarkanpada TK 2006Jadual di bawah membentangkan maklumat tertentu berhubung prestasi perniagaanpembangunan hartanah kami:Tahun Kewangan2005 2004 2003 2002 2001Unit hartanah dijual 1,588 2,880 1,963 2,090 3,564Jumlah jualan (RM’000) 493,378 669,426 428,897 483,522 435,965Hasil (RM’000) 587,848 685,189 509,857 538,809 423,536Keuntungan sebelumfaedah dan cukai(RM’000) 295,249 315,487 241,907 231,642 186,283TINJAUAN OPERASIBagi tahun kewangan yang ditinjau, pasaran hartanah keseluruhan beroperasi dalampersekitaran yang lebih bersaing dan mencabar berbanding tahun kewangan lepas.Selepas mencatat keputusan yang teguh pada separuh kedua TK 2004, yangsebahagiannya didorong oleh insentif penepian duti setem oleh kerajaan, pembeliankediaman baru yang dilancarkan mula merosot apabila bilangan pelancaran jualan barumula bertambah pesat.Di samping itu, harga minyak yang terus mencatat kenaikan yang tinggi telahmemperlahankan pertumbuhan ekonomi dan menjejaskan harga barangan keperluanrumah dengan ketara sepanjang tempoh setahun lepas, ini telah mengakibatkan pembelirumah menjadi lebih berhati-hati untuk membuat keputusan pembelian dan keadaantersebut telah menjejaskan sentimen yang mana adalah lebih baik pada tahun lepas.


IOICorporationBerhadperbincangan dan analisis pengurusantinjauan perniagaan kumpulan sambTINJAUAN OPERASI sambDalam persekitaran yang sangat bersaing ini, jualan hartanah Kumpulan bagi dua sukupertama tahun kewangan yang ditinjau merosot dengan ketara berbanding dua suku tahunsebelumnya. Walau bagaimanapun, berikutan langkah Kumpulan menyesuaikancampuran produknya, jualan meningkat dengan ketara pada suku kedua tahun kewangan.Bagi tahun kewangan yang ditinjau, Kumpulan telah menjual sebanyak 1,588 unithartanah dengan nilai jualan berjumlah RM493.4 juta berbanding sebanyak 2,880 unityang dijual pada tahun lepas dengan nilai jualan sebanyak RM669.4 juta.Jualan hartanah bagi pelbagai projek diringkaskan seperti berikut:UnitNilai Jualan (RM’ Juta)Projek TK 2005 TK 2004 TK 2005 TK 2004Bandar Puchong Jaya 71 188 18.8 41.4Bandar Puteri, Puchong 771 974 356.3 430.8Bandar Putra, Kulai 530 1,481 92.0 172.7Lain-lain 216 237 26.3 24.5Jumlah 1,588 2,880 493.4 669.4Koridor Puchong, Putrajaya/Cyberjaya di mana projek Lembah Klang kami, BandarPuteri, Puchong dan Bandar Puchong Jaya terletak, terus menjadi tonggak utama,dengan menikmati permintaan yang baik disebabkan oleh laluan keluar masuknyayang mudah, infrastruktur yang baik dan pelbagai keselesaan dan kemudahanperbandaran yang bertambah baik. Sehubungan itu, projek terbesar kami, BandarPuteri sahaja telah nilai jualan hartanah Kumpulan. Laluan keluar masuk yangbertambah baik dengan pembukaan persimpangan bertingkat Bandar Puteri bersertadengan pertambahan aktiviti komersial di Bandar Puteri telah menarik minat bukansahaja pembeli kediaman malah minat yang besar turut ditunjukkan terhadap unitkomersial dan rumah kedai. Justeru, jualan rumah kedai di perbandaran baru ini telahmelonjak. Peningkatan jualan rumah kedai ini telah mempertingkatkan marginpembangunan keseluruhan dan menyumbangkan kepada tahap keuntungan perniagaanhartanah kita dan membantu mengimbangi kesan jualan lebih rendah yang dialamioleh unit kediaman bagi TK 2005.Laporan Tahunan 200543Jualan rumah kedai yang lebih tinggi di Bandar Puteri telah menukar campuran hargaproduk; dengan jualan hartanah melebihi RM350,000 seunit merangkumi 72%daripada jumlah hartanah yang dijual pada tahun kewangan ini berbanding 55% yangdicapai pada tahun lepas serta peningkatan nilai jualan purata seunit sebanyak 34%iaitu daripada RM232,000 bagi TK 2004 kepada RM311,000 bagi TK 2005.Campuran jualan hartanah mengikut julat harga adalah seperti berikut:TK 2005 TK 2004Projek RM’Juta % RM’Juta %Kurang daripada RM100,000 10.2 2 70.7 11Antara RM100,000 hingga RM150,000 50.1 10 56.7 8Antara RM150,000 hingga RM250,000 68.7 14 85.3 13Antara RM250,000 hingga RM350,000 9.7 2 89.9 13Antara RM350,000 hingga RM500,000 209.4 43 144.5 22Melebihi RM500,000 145.2 29 222.3 33Jumlah 493.4 100 669.4 100


IOICorporationBerhadperbincangan dan analisis pengurusantinjauan perniagaan kumpulan sambTINJAUAN OPERASI sambPortfolio pelaburan hartanah Kumpulan meliputi terutamanya ruang runcit dan pejabatdengan ruang boleh sewa bersih berjumlah lebih kurang 1.6 juta kaki persegi (TK2004 - 1.8 juta kaki persegi), yang mana 100,000 kaki persegi terletak di Singapura.Kesusutan kawasan boleh sewa bersih sebanyak lebih kurang 180,000 kaki persegiadalah disebabkan oleh penjualan Amoda Sdn Bhd yang memiliki Bangunan AMODAdi Kuala Lumpur.Kadar penghunian dan penyewaan keseluruhan bagi hartanah pelaburan kamikhususnya kompleks runcit telah meningkat pada tahun kewangan ini berikutansentimen perniagaan bertambah baik dan aktiviti perniagaan semakin rancak. Kadarpenghunian dan penyewaan yang lebih tinggi ini telah mempertingkatkan sumbanganpelaburan hartanah kepada EBIT Kumpulan sebanyak 16%, daripada RM21.3 jutabagi tahun kewangan sebelumnya kepada RM24.6 juta bagi tahun yang ditinjau.Laporan Tahunan 200544Keuntungan operasi gabungan daripada aktiviti pembangunan dan pelaburan hartanahpada TK 2005 berjumlah RM319.9 juta berbanding RM336.8 juta pada tahunkewangan lepas.NOPAT keseluruhan bagi TK 2005 adalah RM234.7 juta berbanding denganRM223.7 juta bagi TK 2004. Berasaskan kepada modal purata digunakan iaitusebanyak RM1,852.0 juta, ROCE bagi segmen hartanah Kumpulan adalah 12.7%(TK 2004 - 12.6%).TINJAUAN MASA DEPAN & PROSPEKAsas-asas yang memberi dorongan, iaitu kadar faedah yang rendah, kecairan yangmencukupi dan kemampuan keseluruhan pada umumnya masih teguh. Justeru,permintaan rumah keseluruhan dalam negara ini dijangka akan terus teguh. Walaubagaimanapun, peningkatan penawaran dijangka akan memperlahankan kadarpembelian. Kumpulan bertindak balas terhadap perubahan dengan mengubahsuaicampuran produk dan juga akan melancarkan sekurang-kurangnya satu perbandaranbaru pada separuh kedua TK 2006.PENYATA PERINGATAN BERHUBUNG PENYATA MASABERBENTUK DEPANLaporan Tahunan ini mengandungi penyata-penyata berbentuk masa depan yangberdasarkan kepada anggaran, jangkaan dan unjuran pengurusan pada masa penerbitan.Penyata-penyata ini menggambarkan pandangan dan jangkaan semasa kami berkaitanperistiwa-peristiwa pada masa depan dan tertakluk kepada risiko serta ketidaktentuan,justeru, bukan merupakan jaminan bagi prestasi masa depan. Faktor-faktor tertentumeliputi, tetapi tidak hanya terhad kepada, perubahan dalam keadaan ekonomi danperniagaan umum, kadar tukaran matawang, iklim luar biasa dan aktiviti persainganyang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza dengan ketara daripada yang telahdinyata atau diramal dalam penyata-penyata berbentuk masa depan.


IOICorporationBerhadperbincangan dan analisis pengurusantinjauan perniagaan kumpulan sambKepongKLCCKualaLumpurKL SentralPetaling JayaAmpangLebuhraya a PersekutuanSubang JayaIOI MallLebuhraya Pantai BaruKinraraBandarPuchohong JayaLebuhraya Shah h AlamJalan Pembangunan Puchong – Sg. BesiTasik SelatanSungai BesiLaporan Tahunan 2005Lebuhr –Lebuhraya Shah Alamebu raya Damansara a–a PuchongBanndar PuteriPuchongKajang45LushDevelopmenten *IOI ResortLebuhraya Lem Lembah Klang SelantanLebuhraya Utar Utara – SelatanPenghubung Putrajaya(Putrajaya Link)CyberjayaPutrajayaKompleks PMUniversitiMultimediaPutrajayaZon PembangunannUtamaNilaiPenghubungan ungan Lebuhraya Utara – SelatanSalak TinggiLapangan TerbangAntarabangsaKuala a Lumpur (KLIA)* Pembangunan yang dicadangkan


IOICorporationBerhadmaklumat korporatLembaga PengarahJawatankuasa AuditPendaftarTan Sri Dato’ Lee Shin ChengPSM, DPMS, JPPengerusi EksekutifDato’ Lee Yeow ChorDSAPPengarah EksekutifDato’ Yeo HowDatuk Hj Mohd Khalil bDato’ Hj Mohd Noor *PJN, DSPN, JSMPengerusiDatuk Khalid b Hj Husin *PJN, DIMP, JMN, KMN, BJBChan Fong Ann *PFA Registration Services Sdn Bhd1301, Aras 13, Uptown 1No. 1, Jalan SS21/58Damansara Uptown47400 Petaling JayaSelangor Darul EhsanTel • (03) 7725 4888Faks • (03) 7722 2311DIMPPengarah EksekutifLee Cheng LeangDato’ Yeo HowDIMP(MIA 4368)Bentuk Perbadanan dan TarafMastautinPengarah EksekutifLaporan Tahunan 2005Datuk Hj Mohd Khalil bDato’ Hj Mohd NoorPJN, DSPN, JSMPengarah Bukan Eksekutif Bebas* Pengarah Bukan Eksekutif BebasSetiausaha-setiausahaSyarikat Tanggungan Berhad AwamDiperbadan dan bermastautin diMalaysia46Datuk Khalid b Hj HusinPJN, DIMP, JMN, KMN, BJBPengarah Bukan Eksekutif BebasChan Fong AnnLee Ai Leng(LS 005809)Yap Chon Yoke(MAICSA 0867308)Penyenaraian Bursa SahamPapan Utama Bursa MalaysiaSecurities BerhadPengarah Bukan Eksekutif BebasLaman WebPejabat BerdaftarTwo IOI SquareIOI Resort62502 PutrajayaTel • (03) 8947 8888Faks • (03) 8943 2266www.ioigroup.comwww.myioi.comwww.ioioi.com.mywww.croklaan.comAlamat E-melJuruauditcorp@ioigroup.comBDO BinderChartered AccountantsTingkat 12, Menara Uni.Asia1008, Jalan Sultan Ismail50250 Kuala LumpurTel • (03) 2616 2888Faks • (03) 2616 3191


IOICorporationBerhadlembaga pengarah1 Tan Sri Dato’ Lee Shin ChengPengerusi Eksekutif2 Dato’ Lee Yeow ChorPengarah Eksekutif3 Dato’ Yeo HowPengarah Eksekutif4 Lee Cheng LeangPengarah EksekutifLaporan Tahunan 2005475 Datuk Hj Mohd Khalil bDato’ Hj Mohd NoorPengarah Bukan Eksekutif Bebas6 Datuk Khalid b Hj HusinPengarah Bukan Eksekutif Bebas123457 Chan Fong AnnPengarah Bukan Eksekutif Bebas67


IOICorporationBerhadprofil para pengarahTan Sri Dato’ Lee Shin ChengPengerusi EksekutifWarganegara Malaysiaberusia 66 tahunLaporan Tahunan 20051263475Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng mula dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada21 Julai 1981. Sebagai Pengerusi Eksekutif, beliau mengawasi operasi Kumpulansecara aktif. Beliau adalah seorang usahawan yang berpengalaman luas dalam industriperladangan dan pembangunan hartanah. Sebagai penghargaan terhadap sumbanganbesar beliau kepada perubahan keperluan dan aspirasi industri hartanah di Malaysia,Tan Sri telah dikurniakan anugerah penghormatan Tokoh Hartanah FIABCI Malaysiabagi Tahun 2001. Pada bulan Februari 2002, Tan Sri telah dianugerahkan denganIjazah Doktor Kehormat Pertanian oleh Universiti Putra Malaysia sebagaipengiktirafan terhadap sumbangan beliau kepada industri minyak sawit. Tan Sri turutaktif memberikan nasihat dan panduan kepada beberapa perkumpulan industri,persatuan dan badan sosial. Beliau antara lain, berkhidmat sebagai Ahli LembagaPengarah Universiti Putra Malaysia, Penasihat kepada Dewan Perniagaan dan IndustriCina KL & Selangor, Ahli Majlis Persatuan Minyak Sawit Malaysia (MPOA), ahliDewan Perniagaan Malaysia-China, Presiden Kehormat Persatuan Eng ChoonMalaysia dan Persekutuan Persatuan Hokkien Malaysia.48Tan Sri merupakan ahli Jawatankuasa Imbuhan Syarikat. Beliau juga adalah PengerusiEksekutif IOI Properties Berhad dan IOI Oleochemical Industries Berhad.Tan Sri adalah bapa kepada Lee Yeow Chor dan abang kepada Lee Cheng Leang,kedua-duanya Pengarah Eksekutif Syarikat.Tan Sri dianggap mempunyai konflik kepentingan dengan Syarikat keranakepentingan beliau dalam beberapa buah syarikat milik persendirian yang turut terlibatdalam perniagaan pembangunan hartanah. Walau bagaimanapun, syarikat-syarikatmilik persendirian ini tidak bersaing secara langsung dengan perniagaan Syarikatdisebabkan oleh lokasi pembangunannya yang berlainan. Selain daripada beberapaurusniaga berulang berbentuk hasil dengan pihak berkaitan yang diperlukan bagioperasi harian Syarikat dan syarikat-syarikat subsidiarinya di mana Tan Sri dianggapmemiliki kepentingan seperti yang dinyatakan di dalam bahagian Maklumat LainLaporan Tahunan ini, tiada sebarang pengaturan perniagaan lain dibuat denganSyarikat di mana beliau mempunyai kepentingan peribadi.Tan Sri telah menghadiri tujuh daripada lapan Mesyuarat Lembaga Pengarah yangdiadakan pada tahun kewangan berakhir 30 Jun 2005.


IOICorporationBerhadprofil para pengarah sambDato’ Lee Yeow ChorPengerusi EksekutifWarganegara Malaysiaberusia 39 tahunDato’ Lee Yeow Chor mula dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 25 April1996. Beliau adalah Pengarah Eksekutif Kumpulan IOI yang terlibat dalam empatsektor perniagaan utama iaitu perladangan kelapa sawit, perkilangan oleo kimia,lemak dan minyak khusus serta pembangunan dan pelaburan hartanah.1263475Dato’ Lee adalah seorang peguam dari Gray’s Inn, London dan memegang LLB(Kepujian) dari King’s College London dan Diploma Lepasan Ijazah dalam bidangKewangan dan Perakaunan dari London School of Economics. Sebelum menyertaiKumpulan IOI sebagai Pengurus Besar pada tahun 1994, beliau telah berkhidmatdalam pelbagai jawatan di Pejabat Peguam Negara dan Jabatan Kehakiman Malaysiaselama lebih kurang empat tahun. Jawatan terakhir yang beliau sandang di JabatanKehakiman adalah sebagai Majistret.Dato’ Lee turut berkhidmat sebagai Ketua Setiausaha Nasional Persatuan Hartanah &Pemaju Perumahan Malaysia (REHDA) dan Ahli Majlis Eksekutif Kebangsaan dalamPersatuan Minyak Sawit Malaysia (MPOA).Beliau juga merupakan Pengarah Eksekutif IOI Properties Berhad dan IOIOleochemical Industries Berhad.Laporan Tahunan 200549Dato’ Lee Yeow Chor adalah anak lelaki sulung Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng.Dato’ Lee Yeow Chor dianggap mempunyai konflik kepentingan dengan Syarikatkerana kepentingan beliau dalam beberapa buah syarikat milik persendirian yang turutterlibat dalam perniagaan pembangunan hartanah. Walau bagaimanapun, syarikatsyarikatmilik persendirian ini tidak bersaing secara langsung dengan perniagaanSyarikat disebabkan oleh lokasi pembangunannya yang berlainan. Selain daripadabeberapa urusniaga berulang berbentuk hasil dengan pihak berkaitan yang diperlukanbagi operasi harian Syarikat dan syarikat-syarikat subsidiarinya di mana Dato’ Leedianggap memiliki kepentingan seperti yang didedahkan di bawah bahagian MaklumatLain Laporan Tahunan ini, tiada sebarang pengaturan perniagaan lain dibuat denganSyarikat di mana beliau mempunyai kepentingan peribadi.Beliau telah menghadiri kelapan-lapan Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakanpada tahun kewangan berakhir 30 Jun 2005.


IOICorporationBerhadprofil para pengarah sambDato’ Yeo HowPengerusi EksekutifWarganegara Malaysiaberusia 49 tahun123Yeo How mula dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 25 April 1996. Beliauadalah seorang Akauntan Awam Bertauliah dan seorang ahli Institut AkauntanMalaysia. Sebagai Pengarah Eksekutif Kumpulan dan selain daripada tanggungjawabutama sebagai Ketua Pegawai Kewangan, beliau juga mengawasi pemasaran komoditidan unit perniagaan perkilangan berasaskan kelapa sawit Kumpulan. Beliauberpengalaman luas dalam bidang kewangan korporat dan pengurusan am. Beliautelah berkhidmat dengan Kumpulan IOI selama 22 tahun dan sebelum menyertaiKumpulan IOI pada tahun 1983, beliau telah berkhidmat dengan sebuah firmaakauntan awam selama 5 tahun. Dato’ Yeo How juga adalah Ahli Majlis InstitutAkauntan Awam Bertauliah Malaysia (MICPA).Laporan Tahunan 2005506475Dato’ Yeo How adalah ahli Jawatankuasa Audit. Beliau juga merupakan PengarahEksekutif IOI Properties Berhad dan IOI Oleochemical Industries Berhad.Beliau telah menghadiri kelapan-lapan Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakanpada tahun kewangan berakhir 30 Jun 2005.Lee Cheng LeangPengerusi EksekutifWarganegara Malaysiaberusia 57 tahunLee Cheng Leang mula dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 21 Julai 1981.Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam industri perkakasan, kimia dan gasperindustrian.Lee Cheng Leang adalah adik kepada Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng.1Beliau telah menghadiri kelapan-lapan Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakanpada tahun kewangan berakhir 30 Jun 2005.234567


IOICorporationBerhadprofil para pengarah sambDatuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd NoorPengarah Bukan Eksekutif BebasWarganegara Malaysiaberusia 64 tahun1Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor mula dilantik menganggotai LembagaPengarah pada 18 Februari 2000. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda (Kepujian)Ekonomik & Kajian Islam dari Universiti Malaya dan Diploma Dasar Perdagangandari Geneva. Beliau merupakan bekas kakitangan awam dan jawatan terakhir beliaudalam perkhidmatan awam adalah sebagai Ketua Juruaudit Malaysia (1994-2000).Antara beberapa jawatan yang beliau pernah sandang sepanjang tempoh 36 tahundalam perkhidmatan awam adalah sebagai Setiausaha Jawatankuasa Pelaburan Asing,Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dan KetuaSetiausaha Kementerian Kerja Raya.263475Datuk Hj Mohd Khalil juga merupakan Pengerusi Jawatankuasa Audit, ahliJawatankuasa Imbuhan dan Jawatankuasa Pencalonan Syarikat. Beliau turutmemegang jawatan sebagai Pengerusi TIME Engineering Berhad, pengarah MNRBHoldings Berhad dan Malaysian Re-insurance Berhad, serta Bank Kerjasama MalaysiaBerhad, Angkasa Raya Development Sdn Bhd dan Aman Properties Sdn Bhd..Laporan Tahunan 2005Beliau telah menghadiri kelapan-lapan Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakanpada tahun kewangan berakhir 30 Jun 2005.51Datuk Khalid b Hj HusinPengarah Bukan Eksekutif BebasWarganegara Malaysiaberusia 59 tahun123Datuk Khalid b Hj Husin mula dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 26Julai 2001. Beliau menamatkan pengajian dalam ijazah (Kepujian) dalam Sejarah(Perhubungan Antarabangsa) & Diploma Pentadbiran Awam dari Universiti Malayaserta Sarjana Sains (Perancangan Bandar) dari University of Wales, UK. Beliaumencatatkan kerjaya cemerlang dalam perkhidmatan awam di mana beliau telahberkhidmat dalam pelbagai jawatan dengan beberapa Kementerian dan agensikerajaan seperti Pejabat Tanah Kuala Selangor, INTAN, Lembaga PertubuhanPeladang, Kementerian Pertanian, Kementerian Pembangunan Usahawan danKementerian Pendidikan. Jawatan terakhir beliau sebelum bersara adalah sebagaiKetua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.45Datuk Khalid juga merupakan ahli Jawatankuasa Audit dan Jawatankuasa PencalonanSyarikat.67Beliau telah menghadiri tujuh daripada lapan Mesyuarat Lembaga Pengarah yangdiadakan pada tahun kewangan berakhir 30 Jun 2005.


IOICorporationBerhadprofil para pengarah sambChan Fong AnnPengarah Bukan Eksekutif BebasWarganegara Malaysiaberusia 75 tahunChan Fong Ann mula dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 27 Jun 1985.Beliau merupakan bekas ahli Persatuan Perbadanan Penanam (1979-1995). Beliauadalah seorang ahli perniagaan yang berpengalaman luas dalam industri perladangan.Di samping itu, beliau juga merupakan pengarah dalam beberapa buah syarikatpersendirian.123Chan Fong Ann terlibat secara aktif memberi nasihat dan panduan kepada persatuandan pertubuhan social di Muar seperti Kah Yin Thong Sheong Fui (Pengerusi sejak1991), Persatuan Hakka, Seu Teck Sean Tong, Persatuan Sekolah-sekolah Cina ChongHwa, Dewan Perniagaan Cina, Persatuan Cina dan Sekolah Rendah Chung Hwa.Laporan Tahunan 2005526475Chan Fong Ann juga merupakan ahli Jawatankuasa Audit, Jawatankuasa Imbuhan danJawatankuasa Pencalonan Syarikat.Beliau telah menghadiri kelapan-lapan Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakanpada tahun kewangan berakhir 30 Jun 2005.Nota:1 Selain daripada yang didedahkan di atas, tiada di kalangan Pengarah yang mempunyai:absebarang perhubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang sahamutama Syarikat; dansebarang konflik kepentingan dengan Syarikat.2 Tiada di kalangan Pengarah pernah disabitkan dengan sebarang kesalahan dalam tempoh 10 tahunlepas.


Laporan Tahunan 200553Kita tidak mampu melakukan secara bersendirian. Setiapperniagaan yang berjaya bekerjasama secara berkesan dandinamik dengan rakan perkongsian, penjual dan pembekaluntuk mewujudkan sinergi prestasi dan integrasi yang lebihbernilai. Dari hubungan yang erat ini, kita boleh bersama-samaberkembang, menempuh cabaran, saling menambah nilai antarasatu sama lain serta melangkah seiring menuju kejayaan.Perkongsian


IOICorporationBerhadlaporan jawatankuasa auditAHLI-AHLIDatuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd NoorPengerusi / Pengarah Bukan Eksekutif BebasDatuk Khalid b Hj HusinAhli / Pengarah Bukan Eksekutif BebasChan Fong AnnAhli / Pengarah Bukan Eksekutif BebasDato’ Yeo How, CPA (M), CA (M)Ahli / Pengarah EksekutifTERMA-TERMA RUJUKANLaporan Tahunan 2005541 Komposisi Jawatankuasa AuditJawatankuasa Audit (“Jawatankuasa”) mesti dilantik oleh Lembaga Pengarah darikalangan para ahlinya dan mengandungi tidak kurang daripada tiga (3) orang ahli,dengan majoriti Jawatankuasa terdiri daripada Pengarah Bukan Eksekutif Bebasdan sekurang-kurangnya seorang ahli Jawatankuasa merupakan ahli InstitutAkauntan Malaysia.Jawatankuasa akan memilih seorang Pengerusi dari kalangan ahlinya yangmerupakan seorang Pengarah Bukan Eksekutif Bebas.Sekiranya seorang ahli Jawatankuasa Audit meletak jawatan, meninggal duniaatau atas sebarang sebab lain tidak lagi menjadi ahli, menyebabkan bilangan ahliberkurangan kepada kurang daripada tiga (3) orang, Lembaga Pengarah mesti,dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh peristiwa tersebut, melantik bilangan ahlibaru bagi memenuhi keperluan minimum tiga (3) orang ahli.2 ObjektifObjektif utama Jawatankuasa Audit adalah untuk:iiiiiiMemberi bantuan kepada Lembaga Pengarah untuk menunaikantanggungjawab fidusiarinya, khususnya dalam bidang-bidang berkaitandengan perakaunan dan sistem kawalan dalaman, laporan kewangan dan dasaretika perniagaan Syarikat dan syarikat-syarikat subsidiarinya.Memberi lebih tumpuan kapada fungsi audit dengan menjadikannya sebagaititik fokus bagi saluran komunikasi antara para Pengarah bukan ahliJawatankuasa, juruaudit luaran, juruaudit dalaman dan pengurusan sertamenyediakan satu forum perbincangan yang berkecuali daripada pengurusan.Ia menjadi ejen utama Lembaga Pengarah dalam memastikan keberkecualianjuruaudit luaran Syarikat, kewibawaan pengurusan dan kecukupanpendedahan maklumat kepada para pemegang saham.Menjalankan tugas tambahan yang wajar dan perlu untuk membantu LembagaPengarah.


IOICorporationBerhadlaporan jawatankuasa audit sambTERMA-TERMA RUJUKAN samb3 KuasaJawatankuasa ini diberi kuasa oleh Lembaga Pengarah untuk menyiasat sebarangaktiviti dalam lingkungan terma-terma rujukannya. Ia hendaklah mempunyai:iiiiiiAkses tanpa had kepada sebarang maklumat berhubung Syarikat dan syarikatsyarikatsubsidiarinya.Saluran komunikasi terus dengan juruaudit luaran dan juruaudit dalaman.Akses sepenuhnya kepada mana-mana kakitangan atau ahli pengurusan.Jawatankuasa ini juga diberi kuasa oleh Lembaga Pengarah untuk mendapatkankhidmat nasihat perundangan atau profesional bebas lain yang ia anggap perlu danberpatutan bagi menjalankan tugas-tugasnya.4 Tugas dan TanggungjawabDalam memenuhi objektif utamanya, Jawatankuasa Audit akan perlu menjalankantugas dan tanggungjawab seperti yang diringkaskan seperti berikut:Laporan Tahunan 2005iiiiiiivvviUntuk menyemak dengan pengurusan secara berkala, dasar-dasar umumSyarikat, prosedur dan kawalan Syarikat terutamanya berkaitan denganperakaunan pengurusan, laporan kewangan, pengurusan risiko dan etikaperniagaan.Untuk mempertimbangkan pelantikan juruaudit luaran, terma-terma rujukanpelantikan mereka, yuran audit dan sebarang persoalan mengenai peletakanatau pelucutan jawatan.Untuk menyemak dengan juruaudit luaran mengenai rancangan audit, skopdan bentuk audit untuk Syarikat dan Kumpulan.Untuk menyemak surat pengurusan juruaudit luaran dan tindak balaspengurusan.Untuk menyemak dengan juruaudit luaran mengenai masalah dan keraguanyang timbul daripada audit interim atau audit akhir mereka.Untuk menyemak dengan jururaudit luaran mengenai laporan audit mereka.55vii Untuk menyemak bantuan yang diberi oleh kakitangan kepada juruauditluaran.viii Untuk menyemak kecukupan skop, fungsi dan sumber bagi jabatan auditdalaman dan menentukan bahawa ia mempunyai kuasa yang diperlukan untukmenjalankan tugasnya.ixUntuk menyemak program dan keputusan program audit dalaman, dan jikaperlu, memastikan supaya tindakan sewajarnya diambil menurut cadanganfungsi audit dalaman.


IOICorporationBerhadlaporan jawatankuasa audit sambTERMA-TERMA RUJUKAN samb4 Tugas dan Tanggungjawab sambxxiUntuk mempertimbangkan laporan, penemuan-penemuan utama dan tindakbalas pengurusan berhubung sebarang penyiasatan dalaman yang dijalankanoleh juruaudit dalaman.Untuk menyemak penyata kewangan suku tahunan Kumpulan dan penyatakewangan tahunan Kumpulan dan Syarikat sebelum diserahkan kepadaLembaga Pengarah.Semakan ini akan memfokus kepada:Laporan Tahunan 200556• sebarang perubahan dalam dasar dan amalan perakaunan• isu-isu risiko potensi utama, jika ada• pelarasan utama dan isu-isu yang timbul daripada audit• andaian usaha perniagaan berterusan• pematuhan kepada piawaian perakaunan diluluskan yang berkenaan• pematuhan kepada syarat-syarat bursa saham dan perundanganxii Untuk menyemak sebarang urusniaga pihak berkaitan dan situasi konflikkepentingan yang mungkin timbul dalam Syarikat atau Kumpulan.xiii Untuk menjalankan sebarang aktiviti lain seperti yang diluluskan LembagaPengarah.5 MesyuaratBilangan MesyuaratJawatankuasa akan bermesyuarat sekurang-kurangnya lima (5) kali setahun ataulebih jika perlu. Pengerusi juga akan memanggil mesyuarat Jawatankuasa jikadiminta berbuat demikian oleh mana-mana ahli, pengurusan atau juruaudit luaranatau juruaudit dalaman untuk menimbangkan sebarang perkara dalam skop dantanggungjawab Jawatankuasa.Kehadiran MesyuaratKetua bahagian kewangan dan ketua bahagian audit dalaman serta para wakiljuruaudit luaran biasanya akan dijemput untuk menghadiri mesyuaratJawatankuasa. Jawatankuasa juga boleh menjemput para pengarah lain dankakitangan untuk menghadiri sebarang mesyuaratnya bagi membantumenyelesaikan dan menjelaskan perkara-perkara yang ditimbulkan. Jawatankuasahendaklah mempunyai saluran komunikasi terus dan boleh mengadakanmesyuarat dengan juruaudit luaran tanpa kehadiran ahli-ahli eksekutifJawatankuasa, apabila difikirkan perlu.KuorumKuorum dalam sesuatu mesyuarat mestilah terdiri daripada majoriti para PengarahBukan Eksekutif Bebas dan tidak kurang daripada dua orang.


IOICorporationBerhadlaporan jawatankuasa audit sambTERMA-TERMA RUJUKAN samb6 Setiausaha Kepada Jawatankuasa Audit dan Minit MesyuaratSetiausaha Syarikat akan menjadi setiausaha Jawatankuasa dan sebagai prosedurmelapor, minit mesyuarat akan diedarkan kepada semua ahli Lembaga Pengarah.AKTIVITIPada tahun ini, Jawatakuasa Audit telah menjalankan tugas dan tanggungjawab sejajardengan terma-terma rujukannya.Aktiviti-aktiviti utama yang dijalankan oleh Jawatankuasa Audit adalah seperti berikut:iiiMenyemak skop kerja dan rancangan audit juruaudit luaran serta membincangkeputusan pemeriksaan dan cadangan mereka.Menyemak dengan juruaudit luaran mengenai keputusan audit mereka, laporanaudit dan cadangan kawalan dalaman berhubung dengan kelemahan kawalan yangdiperhatikan semasa menjalankan kerja pengauditan mereka.Laporan Tahunan 2005iiiivvviMenyemak penyata kewangan yang telah diaudit sebelum mengesyorkannyauntuk diluluskan oleh Lembaga Pengarah.Menyemak pematuhan Syarikat terutamanya berhubung penyediaan laporankewangan suku tahun dan akhir tahun kepada Keperluan Penyenaraian BursaMalaysia Securities Berhad dan piawaian perakaunan berkaitan diluluskan yangdikeluarkan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia.Menyemak pengumuman keputusan kewangan suku tahunan belum diauditKumpulan dan Syarikat sebelum mencadangkannya untuk dipertimbang dandiluluskan oleh Lembaga Pengarah.Menyemak keperluan sumber, program dan rancangan Jabatan Audit Dalamanbagi tahun kewangan bagi memastikan liputan yang mencukupi diberi kepadaaktiviti-aktiviti unit perniagaan masing-masing dan taksiran tahunan prestasiJabatan Audit Dalaman.57vii Menyemak laporan audit yang dibentangkan oleh Jabatan Audit Dalamanmengenai penemuan dan cadangan serta tindak balas pengurusan terhadapnya danmemastikan supaya penemuan penting ditangani sewajarnya oleh pengurusan.viii Menyemak urusniaga pihak berkaitan yang dimeterai oleh Kumpulan.ixxMenyemak dan menaksir aktiviti-aktiviti pengurusan risiko dan laporan semakanrisiko Kumpulan.Menyemak tahap pematuhan Syarikat terhadap peruntukan berkenaan yangdigariskan di bawah Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia untuk tujuan penyediaanPenyata Tadbir Urus Korporat dan Penyata Kawalan Dalaman menurut KeperluanPenyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad.


IOICorporationBerhadlaporan jawatankuasa audit sambAKTIVITI sambBilangan Mesyuarat & Butir-butir Mengenai Kehadiran7 mesyuarat telah diadakan pada tahun kewangan berakhir 30 Jun 2005. Rekodkehadiran setiap ahli adalah seperti berikut:Jumlah Bil. Bil. MesyuaratAhli Jawatankuasa Audit Mesyuarat yang DihadiriDatuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor 7 7Datuk Khalid b Hj Husin 7 7Chan Fong Ann 7 7Dato’ Yeo How 7 7Laporan Tahunan 20053 mesyuarat Jawatankuasa Audit telah diadakan dalam tempoh selepas akhir tahunkewangan sehingga ke tarikh Laporan Para Pengarah dan kesemua mesyuarat tersebuttelah dihadiri oleh keempar-empat orang ahlinya.FUNGSI AUDIT DALAMAN58Rancangan Audit Dalaman tahunan diluluskan oleh Jawatankuasa pada permulaansetiap tahun kewangan.Jabatan Audit Dalaman menjalankan audit rutin dan menyemak semua unit operasidalam Kumpulan, dengan penekanan terhadap bidang-bidang risiko utama. AuditDalaman menerima pakai pendekatan berasaskan risiko dalam merancang danmenjalankan audit, yang sebahagiannya dipandu oleh rangka kerja Pengurusan RisikoKorporat. Kesan kepada wawasan IOI diambil kira dalam menentukan tahap risikosebagai satu pendekatan menyeluruh dalam menyumbang kepada pencapaian objektifKumpulan dan mempertingkatkan nilai pemegang saham.Sebanyak 109 tugasan audit telah diselesaikan pada tahun kewangan yang ditinjauberhubung pelbagai unit operasi Kumpulan yang meliputi perladangan, hartanah,perkilangan, hotel dan sektor-sektor lain. Laporan audit telah dikeluarkan kepadaJawatankuasa Audit dan Lembaga Pengarah, dengan menyertakan penemuan,cadangan untuk memperbaiki kelemahan yang diperhatikan semasa menjalankan tugaspengauditan dan ulasan pengurusan berhubung penemuan tersebut. Satu sistem yangberwibawa telah disediakan bagi memastikan supaya semua tindakan pembetulantelah diambil ke atas isu-isu audit yang dipersetujui dan syor-syor yang dibentangkandalam laporan audit. Isu dan perkara-perkara penting yang tidak diselesai denganmemuaskan akan dibentang kepada Jawatakuasa Audit setiap suku tahun.


IOICorporationBerhadtadbir urus korporatPENGENALANLembaga Pengarah Syarikat mengakui kepentingan utama tadbir urus korporat yangbaik terhadap kejayaan Kumpulan. Ia berusaha untuk memastikan supaya piawaiantertinggi tadbir urus korporat diamalkan di seluruh Kumpulan bagi memastikanpertumbuhan yang berterusan dan mampan demi kepentingan semua pemegangkepentingan iaitu pelanggan kami, pemegang saham kami, tenaga manusia kami, rakanrakanperniagaan kami dan negara kami serta masyarakat di mana kami beroperasi.Amalan tadbir urus korporat Kumpulan adalah berpandukan kepada rangka kerja“Wawasan IOI” di mana kejayaan komersial yang bertanggungjawab dan seimbangdicapai dengan menumpukan perhatian kepada kepentingan semua pemegangkepentingan. Satu set nilai-nilai teras dan prinsip panduan memandu tenaga manusiakami dalam mengendalikan tatalaku dan pengurusan perniagaan serta hal ehwalKumpulan. Kami percaya bahawa tadbir urus korporat yang baik boleh membawakejayaan jangka panjang yang boleh diukur dan berterusan serta membolehkanpenerbitan nilai pemegang saham serta memberi manfaat kepada semua pemegangkepentingan lain. Semua ini dapat digambarkan oleh rekod prestasi kami dari setahunke setahun.Kami dengan sukacita melaporkan bahawa IOI telah dipilih sebagai Syarikat AsiaDengan Pengurusan Terbaik dan Tadbir Urus Korporat (Malaysia) Terbaik dalamAnugerah Syarikat Dengan Pengurusan Terbaik Euromoney 2004. Selain itu,Kumpulan juga telah diberi penarafan sebagai syarikat kedua terbaik di kalangansyarikat-syarikat di Malaysia yang mempunyai “Tadbir Urus Korporat Terbaik” dalamsatu undian yang dijalankan oleh Asset Benchmark Research.Laporan Tahunan 200559Berhubung dengan prinsip dan syor-syor Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia(“Kod”), Lembaga Pengarah dengan sukacitanya membentangkan penyata berikutyang menggariskan bagaimana Kumpulan telah mengamalkan prinsip-prinsip yangditetapkan di dalam Kod. Melainkan perkara-perkara yang dikenalpasti secara khusus,Lembaga Pengarah telah mematuhi amalan terbaik yang ditetapkan di dalam Kod.LEMBAGA PENGARAHPeranan dan Tugas UtamaLembaga Pengarah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas prestasi keseluruhanSyarikat dan Kumpulan.Lembaga Pengarah menetapkan wawasan dan objektif strategik Kumpulan, mengarahdasar-dasar, rancangan tindakan strategik serta pengawasan sumber Kumpulan untukmerealisasikan “Wawasan IOI”. Ia memberi tumpuan terutamanya kepada strategi,prestasi kewangan, isu-isu perniagaan yang kritikal dan penting serta bidang-bidangkhusus seperti risiko-risiko utama dan pengurusan mereka, sistem kawalan dalaman,perancangan penggantian bagi pengurusan kanan, program perhubungan pelabur dandasar komunikasi pemegang saham.Para pengarah eksekutif memikul tanggungjawab utama dalam mengurus perniagaandan sumber Kumpulan. Pengetahuan perniagaan mereka yang mendalam dan amalanpengurusan “menunjuk ajar secara langsung” telah membolehkan Kumpulan menjadipeneraju dalam industri pilihannya.


IOICorporationBerhadtadbir urus korporat sambLEMBAGA PENGARAH sambPeranan dan Tugas Utama sambPara pengarah bukan eksekutif bebas terlibat secara aktif dalam pelbagai jawatankuasaLembaga Pengarah dan memberi sumbangan besar kepada bidang-bidang sepertipengawasan prestasi dan peningkatan tadbir urus korporat dan kawalan. Merekamemberi pandangan yang lebih luas, penilaian dan pendapat bebas berhubungcadangan pengurusan yang disokong oleh para pengarah eksekutif serta memberi sekatdan imbangan yang berkesan bagi pengarah eksekutif.Sungguhpun saiz Lembaga Pengarah agak kecil, namun ia menyediakan satu paduanberkesan yang meliputi keusahawanan, kepakaran perniagaan dan profesional dalambidang pengurusan am, kewangan, undang-undang dan teknikal dalam industri yangdiceburi oleh Kumpulan. Kunci keteguhan struktur ini adalah proses membuatkeputusan yang pantas.Komposisi Dan Keseimbangan Lembaga PengarahLaporan Tahunan 200560Lembaga Pengarah terdiri daripada tujuh (7) orang ahli, iaitu empat orang pengaraheksekutif dan tiga orang pengarah bukan eksekutif bebas. Komposisi LembagaPengarah mematuhi Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad(“Bursa Securities”) yang menghendaki bilangan minimum pengarah bebas seramai 2orang atau 1/3 daripada Lembaga Pengarah. Profil ringkas setiap pengarahdibentangkan di muka surat 48 hingga 52 dalam Laporan Tahunan ini.Dalam kapasitinya sebagai Pengerusi Eksekutif, Tan Sri Dato’ Lee Shin Chengberfungsi sebagai Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengerusi Lembaga Pengarah.Lembaga Pengarah sedia maklum berhubung penyatuan dua peranan tersebut danberpuas hati bahawa ia tidak melibatkan risiko yang tidak diingini kerana semuaurusniaga pihak berkaitan diuruskan selaras dengan Keperluan Penyenaraian BursaSecurities dengan khidmat juru perunding bebas untuk memberi nasihat kepada ahliahliLembaga Pengarah dan para pemegang saham yang lain.Lembaga Pengarah turut mempunyai sebuah rangka kerja yang ditakrif dengan baikberkaitan pelbagai kategori perkara yang memerlukan kelulusan, pengesahan atauulasan Lembaga Pengarah, seperti mana yang diperlukan.Disamping itu, terdapat keseimbangan dalam Lembaga Pengarah dengan kehadiranpara pengarah bebas yang terdiri daripada individu-individu yang mempunyaikredibiliti dan reputasi yang baik dan menunjukkan objektiviti serta pertimbanganberkecuali yang nyata.Selain daripada tiga orang pengarah bebas, Lembaga Pengarah tidak mempunyaiwakil pemegang saham selain daripada seorang pemegang saham utama (iaituProgressive Holdings Sdn Bhd) kerana kebanyakan para pemegang saham lain adalahinstitusi dana yang secara individu yang memegang kurang daripada 10% pegangansaham dalam Syarikat.Lembaga Pengarah juga telah mengenal pasti Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ MohdNoor sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Kanan dalam Lembaga Pengarah yangmana sebarang kemusykilan (para pemegang saham, pengurusan atau lain-lain) bolehdisampaikan kepada beliau.


IOICorporationBerhadtadbir urus korporat sambLEMBAGA PENGARAH sambMesyuarat Lembaga PengarahLembaga Pengarah mengadakan mesyuarat berjadual secara kerap sekurangkurangnyalima (5) kali setiap tahun, dan mesyuarat tambahan bagi membincangkanperkara khusus diadakan apabila perlu. Mesyuarat Lembaga Pengarah membawapertimbangan bebas untuk membincangkan pelbagai isu berkaitan strategi, risiko,prestasi, sumber dan piawaian tatalaku.Lapan (8) mesyuarat Lembaga Pengarah telah diadakan pada tahun kewangan berakhir30 Jun 2005. Rekod kehadiran setiap Pengarah sejak akhir tahun kewangan yang lepasadalah seperti berikut:JumlahBil. MesyuaratBil. MesyuaratYang DihadiriPengarah EksekutifTan Sri Dato’ Lee Shin Cheng 8 7Dato’ Lee Yeow Chor 8 8Dato’ Yeo How 8 8Lee Cheng Leang 8 8Pengarah Bukan EksekutifDatuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor 8 8Chan Fong Ann 8 8Datuk Khalid b Hj Husin 8 7Laporan Tahunan 200561Bekalan MaklumatSemua ahli Lembaga Pengarah dibekalkan dengan maklumat tepat pada masanya.Laporan Lembaga Pengarah diedarkan sebelum mesyuarat Lembaga Pengarahdiadakan bagi membolehkan para Pengarah mendapat maklumat dan penjelasan lanjut,jika perlu, sebelum mesyuarat diadakan.Laporan Lembaga Pengarah, antara lain menyediakan maklumat berkala kewangandan korporat, isu-isu operasi, kewangan dan korporat yang penting, prestasi pelbagaiunit perniagaan dan cadangan pengurusan yang memerlukan kelulusan LembagaPengarah.Taklimat berkala secara terperinci mengenai keadaan industri, prestasi syarikat dantinjauan masa depan (ramalan) juga diadakan untuk para pengarah bagi memastikanLembaga Pengarah sentiasa termaklum berhubung arah aliran dan perkembanganterkini di pasaran dan industri.Lembaga Pengarah mendapat khidmat dua orang Setiausaha Syarikat yangbertanggungjawab ke atas Lembaga Pengarah dalam memastikan supaya semuaprosedur Lembaga Pengarah diikuti dan supaya undang-undang dan peraturan yangberkenaan dipatuhi. Ini termasuk tanggungjawab para Pengarah berkaitan pendedahankepentingan dan pendedahan sebarang konflik kepentingan dalam urusniaga denganKumpulan. Setiausaha-setiausaha Syarikat juga turut dipertanggugjawabkan untukmengetengahkan semua isu yang mereka fikirkan perlu dibawa kepada perhatianLembaga Pengarah. Selain daripada Setiausaha-setiausaha Syarikat, para pengarahbebas juga mempunyai akses penuh kepada para pegawai kewangan dan perundanganserta juruaudit dalaman Syarikat.


IOICorporationBerhadtadbir urus korporat sambLEMBAGA PENGARAH sambBekalan Maklumat sambDalam melaksanakan tanggungjawabnya, jawatankuasa Lembaga Pengarah berhak untuk mendapatkan pendapat dannasihat profesional daripada perunding luar seperti bank saudagar, penilai, perunding sumber manusia dan lain-lain.Pendidikan BerterusanLembaga Pengarah mengikuti perkembangan ekonomi, industri dan teknikal dengan menghadiri pelbagai persidangan danseminar yang sesuai.Pada tahun ini, ahli-ahli Lembaga Pengarah telah menghadiri pelbagai program latihan diiktiraf oleh Bursa Securities.Selain daripada menghadiri, beberapa orang ahli Lembaga Pengarah turut menyumbang dengan membuat pembentangan dipelbagai persidangan dan seminar latihan.Laporan Tahunan 200562Pelantikan Ke Dalam Lembaga PengarahJawatankuasa Pencalonan Syarikat terdiri daripada para pengarah bebas. Jawatankuasa ini bertanggungjawab untukmembuat cadangan bagi sebarang pelantikan ke dalam Lembaga Pengarah. Semasa membuat cadangan ini, JawatankuasaPencalonan mempertimbangkan keperluan paduan kemahiran dan pengalaman yang para Pengarah perlu bawa ke dalamLembaga Pengarah. Sebarang pencalonan baru yang diterima akan dikemukakan kepada Lembaga Pengarah penuh untukdinilai dan disahkan. Tiada pencalonan diterima pada tahun ini.Pemilihan SemulaSelaras dengan Tataurusan Pertubuhan Syarikat (“Artikel”), semua Pengarah yang dilantik ke Lembaga Pengarah adalahtertakluk kepada pemilihan oleh para pemegang saham sebaik sahaja berpeluang berbuat sedemikian selepas pelantikanmereka. Artikel ini juga memperuntukkan bahawa sekurang-kurangnya satu per tiga daripada baki bilangan para Pengarahtertakluk kepada pemilihan semula mengikut giliran pada setiap Mesyuarat Agung Tahunan dengan syarat bahawa semuaPengarah, termasuk Pengarah Urusan, hendaklah bersara daripada memegang jawatan sekurang-kurangnya tiga tahunsekali tetapi layak untuk pemilihan semula.Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng dan Dato’ Yeo How akan bersara mengikut giliran pada Mesyuarat Agung Tahunan yangakan datang dan, oleh kerana layak, menawarkan diri mereka untuk pemilihan semula.Imbuhan PengarahSkim imbuhan Syarikat dikaitkan dengan prestasi, kekananan perkhidmatan, pengalaman dan skop tanggungjawab dandiukur rujuk secara berkala merujuk kepada kaji selidik pasaran/industri yang dijalankan oleh perunding sumber manusia.Jawatankuasa Imbuhan Syarikat terdiri daripada para Pengarah berikut:1 Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (Pengerusi)2 Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor3 Chan Fong Ann


IOICorporationBerhadtadbir urus korporat sambLEMBAGA PENGARAH sambImbuhan Pengarah sambJawatankuasa ini menentu dan meluluskan pakej imbuhan para pengarah eksekutif menurut garis panduan dasar Syarikatyang menetapkan pemboleh ubah komponen gaji yang tinggi bagi pakej imbuhan supaya ia benar-bernar mengaitkanimbuhan dengan prestasi.Pakej imbuhan Pengerusi Eksekutif diluluskan oleh Lembaga Pengarah penuh sementara yuran bagi para pengarahditentukan oleh Lembaga Pengarah penuh dengan kelulusan daripada para pemegang saham di Mesyuarat Agung Tahunan.Butir-butir imbuhan Pengarah Syarikat yang meliputi imbuhan diterima/akan diterima dari Syarikat dan syarikat-syarikatsubsidiari pada tahun kewangan berakhir 30 Jun 2005 adalah seperti berikut:1 Imbuhan agregat Pengarah dikategorikan kepada komponen sewajarnya:Bonus ManfaatYuran Gaji & Insentif seumpamanya KWSP Lain-lain JumlahRM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Pengarah Eksekutif 457 3,633 11,944 181 2,396 134 18,745Laporan Tahunan 2005Pengarah BukanEksekutif 150 – – 13 – 178 341632 Bilangan Pengarah yang imbuhan mereka termasuk di dalam kumpulan berikut:Bil. PengarahJulat Imbuhan Eksekutif Bukan EksekutifKurang dari RM50,000 – –RM50,001 hingga RM100,000 – 2RM100,001 hingga RM150,000 – –RM150,001 hingga RM200,000 – 1RM200,001 hingga RM300,000 – –RM300,001 hingga RM350,000 1 –RM350,001 hingga RM1,350,000 – –RM1,350,001 hingga RM1,400,000 2 –RM1,400,001 hingga RM15,650,000 – –RM15,650,001 hingga RM15,700,000 1 –Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2005, tiada pengarah yang ditawarkan dengan opsyen saham di bawah ESOSSyarikat. Skim tersebut telah tamat tempoh pada 4 April 2005.


IOICorporationBerhadtadbir urus korporat sambPARA PEMEGANG SAHAMDialog Antara Syarikat dan Para Pemegang SahamSyarikat berusaha mengekalkan saluran komunikasi yang terbuka dan telus dengan para pemegang sahamnya, pelaburinstitusi dan pelabur umum pada keseluruhannya dengan objektif untuk menyediakan gambaran selengkap dan sejelasmungkin berhubung prestasi dan kedudukan Kumpulan. Syarikat percaya bahawa perhubungan pelabur yang membina danberkesan adalah faktor yang perlu dalam mempertingkatkan nilai bagi para pemegang sahamnya. Walau bagaimanapun,sementara berusaha untuk menyediakan sebanyak mungkin maklumat kepada para pemegang saham dan pemegangkepentingannya, Syarikat turut mengambil kira rangka kerja undang-undang dan peraturan yang mengawal pengeluaranmaklumat penting dan yang sensitif harga.Untuk mengemaskini para pelabur, memberi penjelasan tentang perniagaan dan matlamat kewangannya serta mendapatkanmaklum balas daripada para pelabur, Syarikat menggunakan aktiviti-aktiviti utama hubungan pelabur berikut:Laporan Tahunan 200564• Mesyuarat dengan penganalisis kewangan dan pengurus dana institusi;• Mengambil bahagian dalam pameran bergerak dan persidangan pelabur, baik tempatan mahupun antarabangsa; dan• Mengambil bahagian dalam persidangan melalui telefon dengan para pelabur dan penganalisis penyelidikan.Kumpulan turut mewujudkan beberapa laman web dengan laman web utamanya www.ioigroup.com, untuk memudahkanpara pemegang saham dan orang ramai mendapat maklumat korporat, penyata kewangan, berita dan acara berkaitanKumpulan secara tepat pada masanya. Fakta-fakta penting dan bahan-bahan penyampaian yang diberi di majlis yangdisebut di atas disediakan di laman web Kumpulan untuk memberi peluang sama rata kepada para pemegang saham danpelabur umum lain untuk mendapatan maklumat.Pada tahun kewangan ini, Kumpulan telah mengambil bahagian dalam kira-kira 4 pameran bergerak dan persidanganpelabur serta telah mengadakan kira-kira 75 mesyuarat dengan para penganalisis kewangan dan pelabur.Selain daripada yang dinyatakan di atas, pengurusan juga percaya bahawa Laporan Tahunan Syarikat adalah satu sumberpenting dan mudah bagi maklumat yang diperlukan untuk para pelabur sedia ada dan berpotensi serta para pemegangkepentingan yang lain. Oleh yang demikian, Syarikat berusaha untuk menyediakan laporan dan ketelusan yang bertahaptinggi, jauh melebihi keperluan mandatori, untuk memberi nilai kepada para pengguna.Mesyurat Agung Tahunan dan Komunikasi-komunikasi Lain dengan Pemegang SahamSejak dahulu, Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat (“AGM”) mempunyai tahap kehadiran yang memuaskan. Pengerusisentiasa mengamalkan peruntukan masa yang mencukupi bagi sesi soal jawab dalam AGM, bagi mendapatkan saranan danulasan para pemegang saham untuk dipertimbangkan oleh pengurusan.Pengumuman yang tepat pada masanya juga telah dibuat kepada orang ramai berhubung keputusan suku tahunan Syarikat,cadangan-cadangan korporat dan pengumuman lain yang diperlukan untuk memastikan penyebaran maklumat yangberkesan mengenai Syarikat dan supaya maklumat yang tepat diberi kepada pelabur umum secara keseluruhannya.Kumpulan memberi skop liputan dan pendedahan yang bertahap tinggi kepada masyarakat pelabur.


IOICorporationBerhadtadbir urus korporat sambAKAUNTABILITI DAN AUDITTanggungjawab Para Pengarah dalam Menyediakan Penyata Kewangan Beraudit TahunanAkta Syarikat, 1965 (“Akta”) memerlukan Pengarah supaya menyediakan penyata kewangan bagi setiap tahun kewangan,yang memberi gambaran yang benar dan saksama mengenai hal-ehwal Syarikat dan Kumpulan. Selepas mengadakanperbincangan dengan juruaudit luar, para Pengarah membuat pertimbangan bahawa Syarikat menggunakan dasar-dasarperakaunan yang sewajarnya, diterima pakai secara seragam dan disokong oleh pertimbangan dan anggaran yangberpatutan serta berhemat, dan bahawa penyata kewangan telah disediakan selaras dengan piawaian perakaunan berkenaanyang diluluskan di Malaysia dan peruntukan-peruntukan Akta.Para Pengarah bertanggungjawab untuk memastikan supaya Kumpulan dan Syarikat menyimpan rekod perakaunan yangmendedahkan kedudukan kewangan Kumpulan dan Syarikat dengan ketepatan yang munasabah yang membolehkanmereka memastikan bahawa penyata kewangan tersebut mematuhi Akta. Mereka mempunyai tanggungjawab umum untukmengambil langkah-langkah yang perlu bagi melindungi harta Kumpulan, dan untuk mengesan dan mencegah sebarangpenipuan serta pelbagai bentuk pelanggaran peraturan yang lain.Laporan KewanganDalam membentangkan penyata kewangan tahunan dan pengumuman suku tahunan kepada para pemegang saham, paraPengarah berhasrat untuk menyampaikan satu taksiran yang seimbang dan boleh difahami mengenai kedudukan kewangandan prospek Kumpulan serta memastikan supaya keputusan kewangan dikeluarkan kepada Bursa Securities dalam tempohyang telah ditetapkan dan penyata kewangan yang disediakan mematuhi keperluan peraturan laporan. Dalam hal ini,Lembaga Pengarah telah dibantu oleh Jawatankuasa Audit.Laporan Tahunan 200565Selain daripada Penyata Pengerusi, Laporan Tahunan Syarikat mengandungi maklumat bukan mandatory tambahan berikutuntuk mempertingkatkan pemahaman para pemegang saham mengenai operasi perniagaan Kumpulan:• Perbincangan dan analisis pengurusan• Arah aliran dan sorotan kewangan, petunjuk prestasi utama dan nota latar belakang industri yang dianggap perlu.Kawalan DalamanMaklumat mengenai kawalan dalaman Kumpulan dibentangkan dalam Penyata Kawalan Dalaman dalam Laporan Tahunanini.Jawatankuasa AuditSyarikat mempunyai satu Jawatankuasa Audit yang komposisinya mematuhi Keperluan Penyenaraian Bursa Securities,iaitu para pengarah bebas membentuk majoriti dan seorang ahli yang merupakan sebagai akauntan bertauliah.Jawatankuasa Audit mengadakan mesyuarat secara berkala untuk menjalankan fungsi dan tugasnya menurut terma-termarujukannya. Ahli-ahli Lembaga Pengarah yang lain turut menghadiri mesyuarat atas jemputan Jawatankuasa Audit.Jawatankuasa Audit mempunyai saluran komunikasi secara terus dan boleh mengadakan mesyuarat dengan juruauditluaran tanpa kehadiran ahli-ahli eksekutif Jawatankuasa Audit, jika difikirkan perlu.Jawatankuasa Audit boleh mendapatkan nasihat profesional luaran dan menjemput mana-mana pihak luaran yangmempunyai pengalaman berkaitan untuk menghadiri mesyuaratnya, jika perlu.Peranan Jawatankuasa Audit berhubung juruaudit luaran dan bilangan mesyuarat diadakan bagi tahun kewangan sertarekod kehadiran setiap ahli ditunjukkan dalam Laporan Jawatankuasa Audit.


Laporan Tahunan 200566KomitmenDi IOI, kami semua adalah ahli dalam satu pasukan kerja. Inibermakna menghargai keindividuan juga. Mengintergrasikanketeguhan individu untuk menjadi satu jalinan berbilang pola yangindah lagi teguh. Walaupun kerja, tugas dan perkara rutin yangdipikul setiap individu berpelbagai… namun semuanya berpaksikepada satu wawasan sahaja.


IOICorporationBerhadpenyata kawalan dalamanPENGENALANPenyata ini disediakan menurut Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia SecuritiesBerhad (“Bursa Securities”) berhubung pematuhan Kumpulan terhadap peruntukanPrinsip-prinsip dan Amalan Terbaik berkaitan kawalan dalaman seperti yangdigariskan dalam Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia (‘Kod’).Lembaga Pengarah dengan sukacita membentangkan di bawah kemaskini tahunankeadan kawalan dalaman Kumpulan serta kerja-kerja yang telah dilaksanakan padatahun yang ditinjau.PENGAKUAN TANGGUNGJAWABLembaga Pengarah menegaskan bahawa ia bertanggungjawab secara muktamadterhadap sistem Kumpulan berhubung kawalan dalaman yang meliputi jaminankecukupan dan kewibawaan sistem tersebut pada setiap masa, dan keselarasannyadengan objektif perniagaan kami. Walau bagaimapun, perlu ditegaskan bahawa, sistemini dicipta untuk mengurus dan bukan menghapuskan risiko kegagalan mencapaiobjektif perniagaan; dan yang demikian, ia hanya mampu memberi jaminanmunasabah, dan bukan muktamad terhadap salahnyata atau kerugian ketara.Laporan Tahunan 2005KEADAAN AMALAN TERBAIK KAWALAN DALAMAN &PENGURUSAN RISIKO67Tiada perubahan ketara terhadap sistem kawalan dalaman bersepadu yang didorong olehrangka kerja Pengurusan Risiko Perniagaan (“ERM”) kami, yang telah dibentangkansecara terperinci dalam penyata-penyata kami yang lalu. Kawalan dalaman kamisentiasa tertakluk kepada semakan dan penilaian untuk menangani risiko-risiko utamasemasa, sedang muncul dan baru, yang timbul daripada dinamik dalaman dan kuasaluaran. Ini dapat dilaksanakan dengan menggalakkan setiap peringkat dalam organisasikami untuk menerima dan mengurus secara proaktif risiko berkenaan menurut rangkakerja dan dasar yang tersusun secara teratur seperti yang digambarkan di bawah.LembagaPengarahPengurusanEksekutifWawasanObjektif &Strategi KorporatRisiko LuaranPengurusan(Pengurusan Kanan& PengurusanPertengahan)Faktor KejayaanGenting &Strategi OperasiEksekutif & KakitanganPetunjuk PrestasiUtama & KawalanOperasiRisiko Dalaman


IOICorporationBerhadpenyata kawalan dalaman sambKEADAAN AMALAN TERBAIK KAWALAN DALAMAN &PENGURUSAN RISIKO sambPada pendapat Lembaga Pengarah, rangka kerja ERM semasa adalah satu mekanismayang mencukupi dan memuaskan bagi proses mengenalpasti, menilai, mengurus danmemantau risiko-risiko utama secara berterusan dan juga berperanan sebagaimekanisma pendorong untuk menggalakkan perancangan dan tindak balas strategik disetiap peringkat organisasi. Sehubungan dengan itu, Lembaga Pengarah menegaskanbahawa keadaan kawalan dalaman Kumpulan adalah mencukupi dan memuaskandalam menangani risiko-risiko utamanya.KERJA YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN YANG DITINJAUDAN KEJAYAANNYALaporan Tahunan 200568Aktiviti pengurusan risiko Kumpulan (iaitu aktiviti mengenalpasti, menilai danmengawal risiko dan tindak balas strategik) adalah satu bahagian penting dalampengurusan dan operasi harian. Bagi tahun yang ditinjau, semua risiko utamatermasuk risiko sedang timbul bagi tahun semasa dan risiko jangkaan bagi tahunkewangan yang akan datang telah dikaji bersama-sama dengan aktiviti kawalanberkaitan dan peluang-peluang strategik. Keputusan daripada program tindak balasbaru yang dinyatakan di atas dan inisiatif strategik telah diluluskan untukpelaksanaan. Program-program dan inisiatif dari tahun kewangan yang lepas jugaturut dikaji semula. Tanpa huraian terperinci, pelbagai program tindak balas risikodan amalan terbaik berserta inisitif strategik yang dikategorikan kepada empatbahagian seperti di bawah, telah dilaksanakan secara berterusan.PeringkatKumpulan atau Koporat Operasi atau unit perniagaanKawalan • Global dan seluruh • Matang dan sedang berubahKumpulan• Diukur rujuk kepada amalan• Lebih dinamik terbaik dalam industri& canggih• Penggunaan computer yangPusingan • Diukur rujuk kepada semakin luasPengurusanpiawaian global danRisikoamalan terbaikStrategik • Paling dynamik • Dinamik• Peluang global selaras • Peluang tempatan dandengan objektif serantau sejajar denganperniagaan kumpulan objektif perniagaan unitStruktur pelaksanaan dan pengawasan pengurusan risiko Kumpulan yang telahdibentangkan secara terperinci dalam laporan kami yang lepas masih kekal tidakberubah. Jawatankuasa Pengurusan Risiko dan Jawatankuasa Audit yang menjalankanpengawasan telah bermesyuarat dua kali pada tahun yang ditinjau.


IOICorporationBerhadpenyata kawalan dalaman sambKERJA YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN YANG DITINJAUDAN KEJAYAANNYA sambKami menganggap pengurusan risiko sebagai satu komponen daripada komitmen kamike arah kecemerlangan dalam Tadbir Urus Perniagaan, dan kejayaan atau kegagalannyahendaklah diukur dari segi sumbangannya terhadap pencapaian keseluruhan objektifperniagaan Kumpulan. Misalnya, kami sukacita untuk melaporkan bahawa rangka kerjaERM telah terbukti berkesan sebagaimana yang dilihat daripada keupayaan organisasimenangani risiko-risiko yang timbul dengan cara yang memuaskan pada tahunkewangan yang ditinjau seperti yang dinyatakan di bawah:• Kesan dan natijah daripada tragedy tsunami terhadap operasi hospitaliti kami diPulau Pinang• Kekurangan tenaga buruh dan pendatang asing di ladang-ladang• Kos pengeluaran yang meningkat disebabkan oleh Dolar Amerika yang semakinlemah dan harga minyak yang melambung tinggi• Pengalihan sandaran Ringgit/Dolar Amerika yang akan dilaksanakan dankesannya kepada pelaburan dan pendapatan Kumpulan dalam dinominasi matawang asing• Kenaikan tariff ke atas minyak sawit mentah oleh India dan harga minyak sawityang lemah• Penyatuan dan kepesatan integrasi global dalam pemprosesan minyak sawithiliranLaporan Tahunan 200569KESIMPULAN LEMBAGA PENGARAHLembaga Pengarah dengan sukacita mendedahkan bahawa keadaan Sistem KawalanDalaman Kumpulan adalah sejajar dengan Kod dan Garis Panduan (berhubungPenyata Kawalan Dalaman) yang dikeluarkan oleh Bursa Securities. Tiada kegagalanatau kelemahan kawalan yang ketara yang boleh menyebabkan kerugian besar yangmemerlukan pendedahan di dalam laporan tahunan Kumpulan bagi tahun kewanganyang ditinjau. Kesimpulan Lembaga Pengarah dicapai berdasarkan kepada kajianseperti yang dinyatakan di atas, dan juga perkara-perkara berikut:• Laporan dan audit dalaman berkala dan perbincangan dengan Jawatankuasa Audit• Laporan pengurusan berkala berhubung keadaan hal ehwal Syarikat yang turutmeliputi keadaan kawalan dalaman• Penyata daripada Jawatankuasa Pengurusan Risiko yang bermesyuarat dua kalisetahun untuk menyemak dan meluluskan laporan kajian risiko yang dikemukakanoleh setiap unit perniagan dan kumpulan kerjanya.


IOICorporationBerhadpenyata kepentingan para pengarahdalam syarikat dan perbadanan berkaitan pada 30 Ogos 2005Nama Pengarah Langsung % Tidak Langsung %SyarikatBil. saham biasa berharga RM0.50 sesahamTan Sri Dato’ Lee Shin Cheng 9,688,983 0.87 450,849,329 40.37Dato’ Lee Yeow Chor 1,088,000 0.10 409,916,020 36.71Dato’ Yeo How 250,000 0.02 – –Lee Cheng Leang 150,000 0.01 – –Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor 65,000 0.01 – –Chan Fong Ann 1,347,500 0.12 33,295,000 2.98Datuk Khalid b Hj Husin – – – –Syarikat SubsidiariIOI Properties BerhadBil. saham biasa berharga RM1.00 sesahamLaporan Tahunan 2005Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng 810,200 0.24 2,009,800 0.61Dato’ Lee Yeow Chor 15,000 – 2,009,800 0.61Dato’ Yeo How 4,000 – – –Chan Fong Ann 11,200 – – –70Kapar Realty And Development Sdn BerhadBil. saham biasa berharga RM1,000 sesahamTan Sri Dato’ Lee Shin Cheng 100 27.03 – –Menurut kepentingan mereka dalam Syarikat, Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng dan Dato’ Lee Yeow Chor juga dianggapmempunyai kepentingan dalam saham semua syarikat subsidiari setakat mana Syarikat mempunyai kepentingan.


IOICorporationBerhadmaklumat lainKOMPOSISI PEMEGANG SAHAMpemegangsahamterbesar41.2%wargaasing37.2%kerajaan& agensiberkaitanlainbadankorporatMalaysia &individu lain0.1%21.5%KONTRAK PENTINGBerikut adalah butir-butir kontrak penting yang dimeterai oleh Syarikat dan syarikat- syarikat subsidiarinya yangmelibatkan kepentingan para Pengarah dan pemegang saham utama, dimeterai sejak akhir tahun kewangan yang lepas:1 Pada 20 Ogos 2004, IOI Properties Berhad (“IOIP”), sebuah subsidiari Syarikat telah memeterai perjanjian jual belidengan Upright Properties Sdn Bhd (“UPSB”) untuk mengambilalih 2,000,000 saham biasa berharga RM1.00 sesahamyang meliputi 40% daripada modal saham diterbit dan dibayar Nice Skyline Sdn Bhd (“NSSB”) untuk pembayarantunai sebanyak RM15,000,000. NSSB adalah sebuah syarikat subsidiari 60% milik Syarikat.Laporan Tahunan 200571Berikut adalah para pengarah dan pemegang saham NSSB yang berkepentingan di dalam urusniaga tersebut:iiiiiiivEncik Lee Beng Teck^, pengarah NSSB yang juga merupakan pengarah dan pemegang saham UPSB;Encik Tee kok Tong*, pengarah NSSB yang juga merupakan pengarah dan pemegang saham terbesar UPSB;Encik Lim Boon Kim^, pengarah gantian NSSB bagi Encik Lee Beng Teck yang juga merupakan pengarah danpemegang saham UPSB; danPuan Lai Ming Chun @ Lai Poh Lin, pengarah syarikat subsidiari Kumpulan IOI yang juga merupakan pemegangsaham UPSB.^ meletak jawatan sebagai pengarah NSSB pada 20 Ogos 2004* meletak jawatan sebagai pengarah NSSB pada 31 Disember 20042 Pada 10 Januari 2005, Syarikat telah memeterai satu pejanjian jual beli saham bersyarat untuk menjual 1,200,000saham biasanya berharga RM1.00 sesaham dan 6,000,000 saham keutamaan berharga RM1.00 sesaham meliputi 60%modal saham diterbit dan dibayar Amoda Sdn Bhd (“Amoda”) kepada Malayapine Sdn Bhd (“Malayapine”) dan AmoyCanning Corporation (Malaya) Berhad (“Amoy”), untuk pembayaran tunai sebanyak RM41,195,000.Berikut adalah para pengarah dan pemegang saham utama Amoda yang berkepentingan dalam urusniaga tersebut:iTan Sri Dato’ Wong Tok Chai (“Tan Sri Dato’ Wong”), pengarah dan pemegang saham utama Amoda yang jugamerupakan pengarah dan pemegang saham utama bagi kedua-dua Malayapine dan Amoy;


IOICorporationBerhadmaklumat lain sambKONTRAK PENTING sambiiiiiDato’ Huang Chang Hsun (“Dato’ Huang”), pengarah dan pemegang saham utama Amoda yang juga merupakanpengarah dan pemegang saham utama bagi kedua-dua Malayapine dan Amoy serta individu yang mempunyaihubungan dengan Tan Sri Dato’ Wong; danHuang Chang Yi, pengarah gantian Amoda bagi Tan Sri Dato’ Wong yang juga merupakan pengarah danpemegang saham utama bagi kedua-dua Malayapine dan Amoy serta individu yang mempunyai hubungan denganTan Sri Dato’ Wong dan Dato’ Haung.Urusniaga di atas telah diselesaikan menurut syarat-syarat perjanjian tersebut.URUSNIAGA PIHAK BERKAITAN BERULANGAN YANG BERBENTUK HASILLaporan Tahunan 200572Urusniaga pihak berkaitan berulangan berbentuk hasil yang dijalankan oleh Kumpulan IOI Corporation Berhad (“IOI”)menurut mandat para pemegang saham pada tahun kewangan berakhir 30 Jun 2005 adalah seperti berikut:NilaiJenis Urusniaga Pihak Pengarah/Pemegang Saham Utama UrusniagaPihak Berkaitan Berkaitan Berulangan dan Orang Berkaitan yang Berkepentingan RM’000Pilihan Megah Sdn Bhd, Penjualan loji dan peruntukan • Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (5) 891Dynamic Management Sdn Bhd, perkhidmatan lanskap • Puan Sri Datin Hoong May Kuan (6)Flora Development Sdn Bhd oleh IOI Landscape Services • Dato’ Lee Yeow Chor (7)dan Lush Development Sdn Bhd • Dato’ Yeo How (8)Sdn Bhd (1) & (3)Nice Frontier Sdn Bhd (1) Pembelian keluaran ladang • Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (5) 8,539oleh Syarikat Pukin Ladang • Puan Sri Datin Hoong May Kuan (6)Minyak Sawit Sdn Bhd dan • Dato’ Lee Yeow Chor (7)Pamol Plantations Sdn Bhd (4) • Dato’ Yeo How (8)• YM Raja Said Abidinb Raja Shahrome (9)Continental Estates Sdn Bhd (2) Pembelian keluaran ladang • Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (5) 23,111oleh Dynamic Plantation • Puan Sri Datin Hoong May Kuan (6)Berhad • Dato’ Lee Yeow Chor (7)• Dato’ Yeo How (8)Permodalan Plantations Sdn Bhd Pembelian keluaran ladang dan • Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (10) 65,059produk minyak oleh MorisemPalm Oil Mill Sdn BhdPalmco Plantations (Sabah) Sdn Pembelian keluaran ladang • Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (11) 46,318Bhd, Pamol Estates (Sabah) oleh Ladang Sabah Sdn Bhd • Dato’ Lee Yeow Chor (12)Sdn Bhd dan Milik Berganda dan Mayvin Incorporated • Dato’ Yeo How (13)Sdn Bhd (4)Sdn BhdPamol Plantations Sdn Bhd (4) Penjualan keluaran ladang oleh • Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (11) 12,689Perusahaan Mekassar (M) • Dato’ Lee Yeow Chor (12)Sdn Bhd • Dato’ Yeo How (13)


IOICorporationBerhadmaklumat lain sambNilaiJenis Urusniaga Pihak Pengarah/Pemegang Saham Utama UrusniagaPihak Berkaitan Berkaitan Berulangan dan Orang Berkaitan yang Berkepentingan RM’000Acidchem International Sdn Bhd, Pembelian produk minyak • Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (11) 1,298Derichem (M) Sdn Bhd dan sawit oleh Loders Croklaan • Dato’ Lee Yeow Chor (12)Stabilchem (M) Sdn Bhd (4) Group B.V. dan • Dato’ Yeo How (13)syarikat-syarikat subsidiarinyaPalmco Oil Mill Sdn Bhd dan Penjualan produk minyak sawit • Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (11) 196,285Acidchem International oleh IOI Edible Oils Sdn Bhd • Dato’ Lee Yeow Chor (12)Sdn Bhd (4) dan IOI Speciality Fats • Dato’ Yeo How (13)Sdn BhdPalmco Oil Mill Sdn Bhd, Pembelian produk minyak sawit • Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (11) 246,474Pamol Plantations Sdn Bhd, oleh IOI Edible Oils Sdn Bhd, • Dato’ Lee Yeow Chor (12)Pamol Estates (Sabah) Sdn Bhd IOI Speciality Fats Sdn Bhd • Dato’ Yeo How (13)dan Acidchem International dan IOI Commodity TradingSdn Bhd (4)Sdn BhdPalmco Oil Mill Sdn Bhd (4) Penjualan produk minyak sawit • Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (11) 24,375oleh IOI Commodity Trading • Dato’ Lee Yeow Chor (12)Sdn Bhd • Dato’ Yeo How (13)Laporan Tahunan 200573Palmco Plantations (Sabah) Pengurusan ladang kelapa • Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (11) 5,273Sdn Bhd, Pamol Plantations sawit oleh IOI Corporation • Dato’ Lee Yeow Chor (12)Sdn Bhd, Pamol Estates (Sabah) Berhad dan Halusah Ladang • Dato’ Yeo How (13)Sdn Bhd dan Milik Berganda Sdn BhdSdn Bhd (4)Affinity Future Sdn Bhd Perkhidmatan pengangkutan • Datuk Koh Kin Chee (14) 7,724MSM dan IS oleh MorisemPalm Oil Mill Sdn Bhd,Ladang Sabah Sdn Bhd,Halusah Ladang Sdn Bhd,Syarimo Sdn Bhd dan MayvinIncorporated Sdn BhdMalayapine Estates Sdn Bhd Perkhidmatan pengurusan • Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (15) 2,325projek hartanah oleh Pilihan • Puan Sri Datin Hoong May Kuan (16)Megah Sdn Bhd (1) • Dato’ Lee Yeow Chor (17)• Lee Yeow Seng (18)


IOICorporationBerhadmaklumat lain sambNotaLaporan Tahunan 2005741 Syarikat-syarikat subsidiari IOI Properties Berhad (“IOI Properties”).2 Sebuah syarikat bersekutu IOI Properties.3 Syarikat-syarikat subsidiari IOI Properties yang menjalankan aktiviti pembangunan hartanah Kumpulan IOI Properties.4 Syarikat-syarikat subsidiari IOI Oleochemical Industries Berhad (“IOI Oleo”).5 Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng adalah Pengarah IOI, IOI Properties dan IOI Oleo. Beliau adalah Pemegang Saham Utama IOI dan memegang 224,265,800 sahammeliputi 68.14% kepentingan dalam IOI Properties.6 Puan Sri Datin Hoong May Kuan adalah Pengarah IOI Properties. Beliau adalah Pemegang Saham Utama IOI dan individu yang mempunyai hubungan dengan keduaduaTan Sri Dato’ Lee Shin Cheng dan Dato’ Lee Yoew Chor. Beliau memegang 224,265,800 saham meliputi 68.14% kepentingan dalam IOI Properties.7 Dato’ Lee Yoew Chor adalah Pengarah IOI, IOI Properties dan IOI Oleo dan beliau adalah Pemegang Saham Utama IOI serta memegang 223,455,600 saham meliputi67.89% kepentingan dalam IOI Properties.8 Dato’ Yeo How adalah Pengarah IOI, IOI Properties dan IOI Oleo. Beliau memegang 4,000 saham meliputi kurang daripada 0.01% kepentingan dalam IOI Properties.9 YM Raja Said Abidin b Raja Shahrome adalah Pengarah IOI Properties dan IOI Oleo, Beliau memegang 10,000 saham meliputi kurang daripada 0.01% kepentingandalam IOI Properties.10 Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng adalah Pengarah IOI dan Permodalan Plantations Sdn Bhd (“Permodalan”) dan beliau adalah Pemegang Saham Utama IOI.11 Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng adalah Pengarah IOI dan IOI Oleo dan beliau adalah Pemegang Saham Utama IOI.12 Dato’ Lee Yeow Chor adalah Pengarah IOI dan IOI Oleo dan beliau adalah Pemegang Saham utama IOI.13 Dato’ Yeo Hiow adalah Pengarah IOI dan IOI Oleo dan memegang 300,000 saham meliputi 0.03% kepentingan dalam IOI.14 Datuk Koh Kin Chee adalah Pengarah syarikat-syarikat subsidiari tertentu IOI dan beliau adalah Pemegang Saham Utama Affinity Future Sdn Bhd.15 Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng adalah Pengarah dan Pemegang Saham Utama IOI dan Malayapine Estates Sdn Bhd (“Malayapine”).16 Puan Sri Datin Hoong May Kuan adalah Pemegang Saham Utama IOI dan Malaypine.17 Dato’ Lee Yoew Chor adalah Pengarah dan Pemegang Saham Utama IOI dan Malayapine.18 Lee Yeow Seng adalah Pengarah Malayapine dan Pemegang Saham Utama IOI dan Malayapine.• Selain daripada pendedahan pihak berkaitan yang telah dibentangkan di dalam penyata kewangan menurut Piawaian Laporan Kewangan No. 124 (“FRS 124”),pendedahan di atas dilakukan bertujuan untuk mematuhi Perenggan 10.09 Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad (“Keperluan Penyenaraian”)berhubung nilai urusniaga pihak berkaitan berbentuk hasil yang dijalankan menurut mandat para pemegang saham pada tahun kewangan ini, kerana skop perhubunganpihak berkaitan dan pendedahan yang ditetapkan oleh Keperluan Penyenaraian adalah, pada tahap tertentu, berbeza daripada FRS 124.• Pegangan saham para Pengarah/Pemegang Saham Utama yang berkepentingan seperti yang dinyatakan di atas adalah berasaskan kepada maklumat yang didedahkan didalam Pekeliling kepada Para Pemegang Saham berhubung Cadangan Mandat Para Pemegang Saham bagi Urusniaga Pihak Berkaitan Berulangan yang BerbentukHasil atau Perdagangan bertarikh 29 September 2004.PENALTIButir-butir penalti yang dikenakan ke atas Syarikat, syarikat-syarikat subsidiari dan para pengarahnya oleh badan-badanpenguatkuasa peraturan tertentu pada tahun kewangan yang ditinjau adalah seperti berikut:Penalti yang Dikenakan OlehNama Syarikat/Pengarah Badan Penguatkuasa Peraturan UlasanHalusah Ladang Kilang Minyak Sawit Sakilan milik HLSB JAS telah mendapati kilang iniSdn Bhd (“HLSB”) telah membayar kompaun sebanyak mengoperasi pendidih tanpaRM2,000 kepada Jabatan Alam Sekitar peralatan kawalan dalam operasi yang(“JAS”) atas kesalahan di bawahsewajarnya. Tindakan pembetulan telahPeraturan 40 dalam Peraturan Kualiti diambil oleh pihak pengurusan bagiAlam Sekitar (Udara Bersih) 1978. memastikan supaya peralatan kawalanberfungsi dengan betul.


IOICorporationBerhadmaklumat lain sambPENALTI sambPenalti yang Dikenakan OlehNama Syarikat/Pengarah Badan Penguatkuasa Peraturan UlasanDynamic Plantations Berhad i DBP telah membayar kompaun JAS Johor telah mendapati Kilang(“DPB”) sebanyak RM2,000 bagi setiap 3 Minyak Sawit Gomali milik DPB telahkesalahan di bawah Peraturan Kualiti gagal mengoperasi peralatan kawalanAlam Sekitar (Udara Bersih) 1978/ dengan sewajarnya, keranaPeraturan 1989 (Bahan Buangan membenarkan pelepasan asap melebihiBerjadual)had yang dibenarkan dan ataskegagalan untuk menyimpan BahanBuangan Berjadual dengan sewajarnya.Pihak pengurusan telah mengambillangkah-langkah pembetulan yangperlu dan JAS berpuas hati denganlangkah-langkah tersebut.ii DPB telah membayar kompaun Kesalahan-kesalahan ini berkaitanberjumlah RM400 kepada Jabatan dengan kegagalan untuk memaklumkanKilang dan Jentera Johor atasdengan segera kepada Pemeriksakesalahan di bawah Seksyen 31 Akta Kilang dan Jentera berhubungKilang dan Jentera 1967.kejadian kemalangan. Sejak itu,Garis panduan berkaitan berhubungpemberitahuan sewajarnya telahdiwujudkan oleh pihak pengurusan.Laporan Tahunan 200575iii DPB telah didenda sebanyakRM20,000 oleh Mahkamah SesyenSegamat atas kesalahan di bawahSeksyen 16(1), Akta Kualiti AlamSekitar 1974 (“AKAS”).JAS Johor mendapati Kilang MinyakSawit Gomali milik DPB telahmelepaskan bahan buangan melebihihad yang dibenarkan dan bukan ketempat yang dikhaskan, oleh itumenyalahi syarat-syarat lesen yangdikeluarkan. Peristiwa ini berlakusewaktu hujan lebat di mana dindingpenahan bahan buangan telah runtuhdan menyebabkan pengaliran bahanbuangan. Kerja-kerja membaiki danmenaiktaraf telah dijalankan dankelulusan telah diperolehi daripada JASuntuk kenaikan kapasiti sistem rawatanbahan buangan sedia ada.iv DPB telah membayar denda,Kesalahan-kesalahan tersebut berkaitansebanyak RM4,000 dan RM4,500 dengan pemprosesan buah tandan barumasing-masing kepada Lembaga yang melebihi kapasiti yang dibenarkanMinyak Sawit Malaysia (“MPOB”) bagi tahun 2003 dan 2004. DPB telahatas 2 kesalahan di bawah Peraturan memohon kenaikan kapasiti daripada(Pelesenan) Industri Minyak Sawit MPOB dan kini sedang menunggu1979. kelulusan.


IOICorporationBerhadmaklumat lain sambPENALTI sambPenalti yang Dikenakan OlehNama Syarikat/Pengarah Badan Penguatkuasa Peraturan UlasanLaporan Tahunan 2005v DPB telah didenda sebanyak Kesalahan-kesalahan ini berkaitanRM25,000 bagi setiap 4 kesalahan di dengan kegagalan DPB mematuhi notisbawah Seksyen 49(1) dan Seksyen peningkatan yang dikeluarkan oleh15(2), Akta Keselamatan Jabatan Keselamatan dan Kesihatandan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pekerjaan dan kegagalan untukmenyediakan latihan maklumat danpenyeliaan berhubung prosedurkeselamatan dan ketiadaan prosedurkerja behubung penggunaan danoperasi pengangkutan ladang. Sejak itu,pihak pengurusan telah menyemaksemula langkah-langkah keselamatan,menjalankan latihan pembaharuan,menetapkan prosedur kerja danmenjalankan kempen kesedarankeselamatan.76IOI Corporation Berhad (“IOI”) i IOI telah didenda sebanyak JAS Sabah telah mendapati KilangRM20,000 oleh Mahkamah Sesyen Minyak Sawit Baturong milik IOITawau atas kesalahan di bawah mempunyai pengeluaran bahanSeksyen 25(1), AKAS.buangan yang melebihi hadparameter bahan buangan yangdigariskan di bawah AKAS. Tindakanpembetulan telah dilaksanakan untukmengelakkan kejadian tersebutberulang.ii Kilang Minyak Sawit Baturong milik JAS mendapati kilang tersebut telahIOI telah membayar kompaun membina, memasang dan meletakkansebanyak RM2,000 kepada JAS Sabah penjana elektrik tanpa diluluskanatas kesalahan di bawah Peraturan 36, terlebih dahulu oleh Ketua PengarahPeraturan Kualiti Alam Sekitar JAS. Arahan yang ketat telah diberi(Udara Bersih) 1978kepada kilang tersebut bagi memastikanpematuhan dengan peraturan JAS.Ladang Sabah Sdn Bhd (“LSSB”) Ladang Luangmanis milik LSSB telah JAS alah mendapati ladang tersebutmembayar kompaun sebanyak RM2,000 telah membenarkan pembakarankepada JAS Sabah atas kesalahan di buah tandan baru tanpa diluluskanbawah Seksyen 29A, AKAS.terlebih dahulu oleh Ketua PengarahJAS. Arahan yang ketat telah diberikepada ladang tersebut untukmematuhi dasar kumpulan padasetiap masa.


IOICorporationBerhadmaklumat lain sambPENALTI sambPenalti yang Dikenakan OlehNama Syarikat/Pengarah Badan Penguatkuasa Peraturan UlasanAcidchem International Sdn Bhd AISB telah didenda sebanyak RM25,000 JAS Pulau Pinang mendapati AISB(“AISB”), sebuah syarikat oleh Mahkamah Sesyen Butterworth atas telah mengeluarkan bahan buangansubsidiari IOI Oleochemical kesalahan di bawah Seksyen 25(1), Akta melebihi had parameter yang ditetapkanIndustries Berhad (“IOI Oleo”) Kualiti Alam Sekitar 1974 (AKAS). di bawah Peraturan 8(i)(b), PeraturanKualiti Alam Sekitar (Kumbahan danBahan Buangan Perindustrian) 1979.Kejadian tersebut telah disebabkanoleh kegagalan loji yang tidak dijangka.Tindakan pembetulan interim telahdiambil dengan serta-merta sementarakerja pembetulan projek sedangdijalankan.Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng i Setiap pengarah yang disenaraikan Kesalahan ini berkaitan kegagalan(“TSDLSC”), Dato’ Lee Yeow tersebut telah membayar kompaun untuk memastikan supaya akhir tahunChor (“DLYC”), Dato’ Yeo How, sebanyak RM3,000 kepada kewangan bagi Tianjin Palmco Oil andDato’ Chet Singh a/l Karam Singh, Suruhanjaya Syarikat Malaysia Fats Co. Ltd. (sebuah syarikatDato’ Nazir Ariff b Dato’ (“SSM”) atas kesalahan di bawah subsidiari dari China yang diambilalihHj Mushir Ariff, YM Raja Said Seksyen 168(1)(b), Akta Syarikat, oleh IOI Oleo pada tahun 1994 yangAbidin b Raja Shahrome 1965 (“AS”). telah berhenti beroperasi sejak tahundan Dr Barry Kheng Cheok Tan1997) bersamaan dengan tahun(bersara pada 6 Mei 2004),kewangan IOI Oleo. Adalah mandatoripara pengarah IOI Oleo.bagi syarikat-syarikat di China untukmempunyai akhir tahun kewanganpada 31 Disember. Permohonan telahdikemukakan kepada SSM untukmendapatkan perintah bagimembenarkan syarikat subsidaritersebut mempunyai tahun kewanganyang tidak bersamaan dengan IOI Oleo.Laporan Tahunan 200577ii TSDLSC telah membayar kompaun Kesalahan-kesalahan ini berkaitansebanyak RM4,000 kepada SSM dengan kegagalan untuk memberiberhubung kesalahan di bawah notis yang relevan dalam tempoh yangSeksyen 135(2) danditetapkan kepada IOI Oleo untukSeksyen 69F(2), AS.pembelian 77,000 saham IOI Oleopada tahun 1997, iaitu 0.048%daripada modal saham diterbit danberbayar IOI Oleo.iii DLYC telah membayar kompaunsebanyak RM8,000 kepada SSMberhubung kesalahan di bawahSeksyen 135(2), AS.Kesalahan-kesalahan ini berkaitandengan kegagalan untuk memberi notisyang relevan kepada IOI Oleoberhubung urusniaga 70,000 sahamIOI Oleo pada tahun 1998, iaitu 0.046%daripada modal saham diterbit danberbayar IOI Oleo.


IOICorporationBerhadbarisan pengurusan kananLaporan Tahunan 200578Ketua Pegawai EksekutifKumpulanTan Sri Dato Lee Shin ChengPengarah Eksekutif KumpulanDato’ Lee Yeow ChorDato’ Yeo HowLee Cheng LeangPerladanganPengarah PerladanganKumpulanDato’ Foong Lai ChoongPengarah Eksekutif, SabahLai Poh LinPengurus Besar KananLahad DatuTan Peng ChanPengurus Besar KananPemasaran KomoditiKumpulanYong Chin FattPemangku Pengurus BesarLahad DatuTee Ke HoiPemangku Pengurus BesarSandakanLee Foo WahPenolong Pengurus BesarSemenanjungTay Ching AnPengawal PerladanganGoh Hock SinGoh Pey SengLim Chan KhoonRagupathy A/L SelvarajPengawal PenyelidikanChristopher RichardDonoughPengurus Besar (Kewangan)Lim Eik HoyPenapisanPengurus BesarWong Chee KuanPenolong Pengurus BesarSudhakaran A/L NottathBhaskarHartanahPengarah HartanahDato’ David Tan Thean ThyePengurus BesarLim Jee KongOng Choon HooSimon Heng Kwang HockPemangku Pengurus BesarLee Beng YeangPenolong Pengurus BesarLee Thian YewPengurus Kompleks KananRonnie Aurther FrancisKetua AkauntanMichael Chai Chee LoongOleo KimiaKetua Pegawai Operasi/Pengarah EksekutifLee Sing HinTimbalan Ketua PegawaiOperasiTan Kean HuaPengawal KewanganChan Choung YauMinyak Dan LemakKhususKetua Pegawai OperasiLoders CroklaanEtienne SelossePengarah KewanganDavid MastersHotelPengurus BesarYeow Hock SiewMuhamad Ariff NgKelab GolfPenolong Pengurus BesarLim Hock SengKorporatPembantu Peribadi KhasKepada Ketua PegawaiEksekutif KumpulanLee Yeow SengPenasihat Undang-UdangKumpulan/SetiausahaSyarikatLee Ai LengPenolong PengawalKewanganKong Chee KhoonPengurus KananPerancangan KorporatChoo Kah YeanPengurus Kanan,Kewangan KorporatMah Siew KhoonPengurus Kanan,Hal Ehwal KorporatLam Kam ChoongPengurus KananUndang-Undang/Operasi KumpulanLee Yoke HarAkauntan KumpulanSoon Yeong ChyanSetiausaha SyarikatYap Chon YokeAudit DalamanPengurus AuditDalaman KananFan Sze SzeBulvant Singh


IOICorporationBerhadstruktur perniagaan kumpulanPerladanganSubsidiari-SubsidiariPeladanganKelapa SawitGetahKilang MSMSusu Getah PekatPerkilangan Berasaskan SumberKumpulan IOI OleochemicalIndustries Berhad *Oleo KimiaIOI Edible Oils Sdn BhdKilang Penapisan Minyak SawitPenghacuran Isirung SawitLaporan Tahunan 200579Kumpulan Loders CroklaanMinyak & Lemak KhususPembangunan & PelaburanHartanahKumpulan IOI PropertiesBerhad *Syarikat-syarikat SubsidiariHartanahPembangunan PerbandaranPusat Membeli-belahKompleks PejabatHotelTempat Peranginan* Syarikat-syarikat yangdisenarai di Bursa MalaysiaSecurities Berhad


IOICorporationBerhadKehadiran globalLaporan Tahunan 200580America UtaraAS • Channahon & New JerseyCanada • OntarioPerladanganHartanahKemudahan perkilangan berasaskan sumberPejabat jualan perkilangan berasaskan sumberSouth AmericaBrazil • Sao Paolo


EuropahBelanda • Wormerveer & ZwijndrechtItali • MilanPoland • WarsawRussia • MoscowEngland • EssexLaporan Tahunan 2005Timur TengahMesir • KaherahAsia PacifikCina • ShanghaiMalaysiaSingapura81AfrikaAfrika Selatan • Durban


IOICorporationBerhadlokasi operasi di malaysiaPelabuhan Pulau Pinang 39Pulau Pinang3836Lapangan TerbangBayan LepasPerakLapangan TerbangSultan Azian ShahLaporan Tahunan 200582Lapangan TerbangSultan Abdul Aziz ShahPahangPelabuhanKuantanLapangan TerbangKuantanPelabuhanKlangSelangor31371423PelabuhanBaratNegeri Sembilan5KLIA67834Lapangan Terbang UtamaPelabuhan UtamaMelaka1093511331213Kilang Minyak Sawit1432Lapangan TerbangSenaiKilang Penapisan Minyak Sawit/ Loji Penghancur Isirung SawitJohor41Lebuhraya Utara SelatanLebuhraya Pantai TimurPelabuhanTanjung PelepasPelabuhanPasir Gudang


Sabah2930Lapangan TerbangSandakanLapang TerbangKota Kinabalu2526272840Pelabuhan Sandakan24232219 2120Lapangan TerbangLahad Datu181716Laporan Tahunan 200515PelabuhanLahad Datu83Lapangan TerbangTawauPelabuhanTawauPerladanganPembangunan Hartanah1 Ladang Bukit Dinding2 Ladang Detas3 Ladang Bukit Leelau4 Ladang Mekassar, LadangMerchong, Ladang Leepang Adan Ladang Laukin A5 Ladang Pukin dan Ladang Shahzan IOI6 Ladang Bahau dan Ladang Kuala Jelei7 Pusat Penyelidikan IOI8 Ladang Regent9 Ladang Gomali, Ladang Paya Langdan Ladang Tambang10 Ladang Bukit Serampang danLadang Sagil11 Ladang Segamat12 Ladang Kahang13 Ladang Pamol Kluang14 Ladang Swee Lam15 Ladang Baturong16 Ladang Cantawan17 Ladang Halusah18 Ladang Tas19 Ladang Morisem20 Ladang Leepang21 Ladang Permodalan22 Ladang Syarimo23 Ladang Tangkulap danLadang Bimbingan24 Ladang Mayvin25 Ladang Laukin26 Ladang Sabah, Makmal IOIdan Pejabat Kawasan Sandakan27 Ladang Linbar28 Ladang Sakilan29 Ladang Pamol Sabah30 Ladang Sugut31 Bandar Puchong Jaya dan Bandar Puteri Puchong32 Bandar Putra Kulai33 Bandar Putra Segamat34 Taman Regent35 Sagil Resort36 Desaria Sungai AraTempat Peranginan37 IOI Resort, Putrajaya (Putrajaya Marriott Hotel,Palm Garden Hotel danPalm Garden Golf Club)38 Casuarina Beach ResortPerkilangan Berasaskan Sumber39 Operasi Oleo Kimia IOI40 Kilang Penapisan Minyak Sawit IOI/Loji Penghancur Isirung Sawit41 Kilang Penapisan IOI-Loders Croklaan/Operasi Penapisan Lemak Khusus


IOICorporationBerhadkalendar korporatSep 2004Putrajaya Marriott Hotel telah menerima anugerah cemerlang FIABCI Award 2004bagi pembangunan hotel terbaik oleh FIABCI-Malaysia. FIABCI merupakan saturangkaian dunia dengan keahlian yang terbuka kepada semua golongan profesionalyang terlibat dalam industri hartanah.Okt 2004IOI Properties Berhad telah mengambilalih 2,000,000 saham biasa berharga RM1.00sesaham yang meliputi 40% daripada modal saham diterbit dan dibayar dalam NiceSkyline Sdn Bhd dengan jumlah bayaran tunai sebanyak RM15 juta.Okt 2004Laporan Tahunan 2005IOI Properties Berhad adalah salah sebuah daripada empat syarikat Malaysia yangberjaya memasuki senarai 100 Perniagaan Saiz Kecil Terbaik majalah Forbes denganhasil tahunan sebanyak USD1 bilion (RM3.8 bilion) di Asia-Pasifik. Pemangkatantersebut adalah berdasarkan kepada pulangan atas modal mereka bagi lima tahunyang sekurang-kurangnya 5.0 peratus, rekod ganjaran kepada para pemegang sahamyang baik dan mewakili dinamisme ekonomi negara asal mereka. Ia dipilih daripada2,600 syarikat senarai awam di Asia-Pasifik.Jan 200584Loders Croklaan menukar logo syarikatnya untuk menggambarkan hubungannyadengan Kumpulan IOI, syarikat induknya di Malaysia, dan untuk menekankan usahabersama mereka dalam minyak sawit.Jan 2005IOI Corporation Berhad memenangi dua anugerah penting iaitu Syarikat Asia denganpengurusan Terbaik (Asia - Keseluruhan) dan Anugerah Tadbir Urus KorporatTerbaik (Asia - Sektor Perkilangan), dalam Anugerah Pengurusan Syarikat Terbaik,Euromoney 2004. Kedua-dua anugerah ini membawa pengesahan afirmatif daripadapara penganalisis pasaran dan pengurus dana utama dari bank-bank dan firmapenyelidikan terkemuka di Asia. IOI juga meduduki tangga teratas dalam kategoriStrategi Paling Meyakinkan dan Tersusun. Kedudukan tertinggi keseluruhan tersebutadalah satu pencapaian cemerlang bagi IOI sebagai syarikat Malaysia pertama yangmenduduki tempat tertinggi di Asia.Feb 2005IOI Corporation Berhad menjual 1,200,000 saham biasanya pada harga RM1.00sesaham dan 6,000,000 saham keutamaan berharga RM1.00 sesaham yang meliputi60% daripada modal saham diterbit dan dibayar Amoda Sdn Bhd kepada MalayapineSdn Bhd dan Amoy Canning Corporation (Malaya) Bhd dengan jumlahbayaran penjualan sebanyak RM41.2 juta.Mac 2005IOI Corporation Berhad dan syarikat subsidiarinya, IOI Ventures (L) Berhadmenyelesaikan penerbitan Nota Jaminan 10 tahun berjumlah USD$500 juta padaharga terbitan sebanyak 99.294 %.


IOICorporationBerhadkalendar korporat sambApr 2005IOI Corporation Berhad (“IOI”) telah memperbaiki pemangkatannya dan mendudukitempat ke-4 di kalangan “Syarikat Dengan Pengurusan Terbaik” di Malaysia dalamundian yang dijalankan oleh majalah Finance Asia. IOI turut memenangi tempat ke-6dibawah kategori “Tadbir Urus Korporat Terbaik”.Mei 2005Perdana Menteri Malaysia, YAB Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi melancarkanupacara rasmi membuka tirai penapisan minyak sawit terbesar Eropah di Rotterdamdalam lawatan rasminya ke Belanda/Jerman. Dalam majlis tersebut, beliau telahdiiringi oleh Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng dan Ketua Pengawai Operasi LodersCroklaan, Encik Etienne Selosse.Mei 2005Dynamic Management Sdn Bhd mengambilalih 3,500,000 saham biasa berhargaRM1.00 sesaham dan 700,000 saham keutamaan tidak boleh ditebus berharga RM1.00sesaham meliputi 70% modal saham diterbit dan dibayar dalam Legend Advance SdnBhd dengan jumlah bayaran pembelian berjumlah RM16.5 juta.Jul 2005Laporan Tahunan 2005IOI Properties Berhad menduduki tempat kedua dalam Anugerah Pemaju HartanahPaling Terkemuka, Edge Malaysia 2005. Anugerah tersebut yang disampaikan di KLpada 28 Julai 2005, bertujuan untuk memberi pemangkatan kepada syarikat-syarikathartanah terbaik tempatan dari perspektif pengguna bagi kedua-dua keteguhankualitatif fan kuantitatif. Pelaksanaan pemangkatan tersebut melibatkan kesemua102 buah syarikat yang disenarai dalam sektor hartanah di Papan Utama dan KeduaBursa Malaysia.85Ogos 2005IOI Corporation Berhad telah menduduki tempat kedua di kalangan syarikatsyarikatdengan “Tadbir Urus Korporat Terbaik” di Malaysia dalam satu undian yangdijalankan oleh Asset Benchmark Research, sebuah firma penyelidikan di HongKong. Kajian yang dijalankan dari hujung tahun lepas hingga suku tahun pertama2005 tersebut melibatkan lebih daripada 110 institusi (Asia dan Bukan Asia) yangmelabur di dalam pasaran ekuiti Asia.Ogos 2005IOI Corporation Berhad membuat cadangan untuk menyatu dan memperkemaskanperniagaan minyak sawitnya melalui cadangan penswastaan IOI OleochemicalIndustries Berhad (“IOI Oleo”) dengan cara pengaturan skim ahli-ahli IOI Oleo dibawah Seksyen 176, Akta Syarikat, 1965 antara Syarikat, IOI Oleo dan parapemegang saham IOI Oleo selain daripada Syarikat. Selapas cadangan penswastaantersebut diselesaikan, IOI Oleo akan menjadi sebuah syarikat subsidiari milik penuhIOI Corporation Berhad.


IOICorporationBerhadsumbangan sosial• Yayasan Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng menyumbangkan RM100,000 kepadaTabung Bangunan Hospital Assunta untuk membiayai pembinaan bangunan hospitalbarunya, bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-50 hospital tersebut.• Yayasan telah menyumbang sebanyak RM375,000 kepada Tabung Bangunan SJK(C) Han Ming untuk membina bangunan kelas tiga tingkat barunya yang bertujuanuntuk memuatkan lebih ramai pelajar dan menyediakan persekitaran pembelajaranyang kondusif.• IOI Properties Berhad bahagian Johor Bahru telah mengadakan kempen gotongroyong dengan sokongan daripada Majlis Perbandaran Kulai, di perbandaranKulai. Objektif utama aktiviti tersebut adalah untuk mewujudkan sebuahperbandaran yang bersih dan memupuk semangat kejiranan.Laporan Tahunan 200586• Yayasan Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng menyumbang kepada TabungThalassaemia Malaysia yang ditubuhkan oleh Badan Kebajikan ThalassaemiaMalaysia (BERKAT) dan Kementerian Kesihatan serta Tabung Darah Negara. Iabertujuan untuk menyediakan kemudahan kebajikan dan rawatan perubatankepada para pesakit Thalassaemia.• Anugerah Kecemerlangan Muda Yayasan Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng 2004telah diadakan pada 18 Disember 2004 di Pusat Penyelidikan IOI. Anugerah initerus diadakan pada tahun ini untuk menyemai dan memupuk kecemerlanganakademik di kalangan golongan muda luar bandar dengan pemberian insentif tunaikepada para pelajar yang mencapai kejayaan cemerlang dalam kategori UPSR,PMR, SPM dan STPM.• Yayasan Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng telah mengulurkan bantuan kepadaPersatuan Kanak-kanak Spastik di Johor di mana ia telah menyediakan bantuan khaskepada kanak-kanak dan golongan muda yang menghidap serebral palsi (spastik).• IOI Properties Berhad, bersama-sama dengan Reach Out, satu surat beritamasyarakat Puchong, telah menganjurkan karnival amal pada 5 Disember 2004bertujuan untuk memupuk perhubungan yang lebih rapat di kalangan anggotamasyarakat Puchong melalui aktiviti amal.• Sebagai sebahagian daripada usaha kemanusiaan dan perkhidmatankemasyarakatan, IOI Mall dan Persatuan Penduduk Banyan dan Sri Kesidang diPuchong, telah menjadi tuan rumah bagi majlis sambutan Krismas untuk kanakkanakyang kurang bernasib baik dari Rumah Ti-Ratana.• Atas dasar kemanusiaan, IOI Corporation Berhad telah menyumbang RM307,000kepada Tabung Bencana Tsunami Malaysia bagi membantu mangsa-mangsabencana Tsunami.• Putrajaya Marriott Hotel menyumbang kepada Tabung Bencana Tsunami denganmendermakan 50% daripada jualan minumannya semasa sambutan Malam TahunBaru, dana daripada sambutan ulang tahun bersekutu dan 20% daripada pakejbilik istimewa dan pakej buffet Terrace Café untuk tujuan yang mulia tersebut.Usaha amal tersebut adalah hasil kerjasaman dengan Hotel-hotel Renaissance danMarriott lain di Malaysia.


IOICorporationBerhadsumbangan sosial samb• IOI Corporation Berhad menyumbang kepada pembangunan semula kawasankawasanyang dilanda bencana Tsunami dengan mendermakan sebanyakRM100,000 kepada Force of Nature Aid Foundation yang membantu mengutipderma, memberi semangat dan memotivasi orang ramai di seluruh dunia untukmembantu negara-negara yang terjejas akibat bencana semulajadi seperti Tsunamidi Asia.• IOI Corporation Berhad adalah penaja platinum bagi Persidangan dan PameranMinyak Sawit dan Laurik Tahunan Bursa Saham Malaysia berhubung UnjuranHarga Minyak Sawit 2005/2006. Ia adalah satu persidangan dan ekspo industriminyak sawit utama yang diadakan di peringkat antarabangsa.• IOI Corporation Berhad adalah penaja utama bagi Persidangan AntarabangsaMalaysia Keempat bagi Bahasa, Sastera dan Budaya (MICOLLAC 2005) yangtelah diadakan pada 23 April 2005, anjuran Fakulti Bahasa dan KomunikasiModen, Universiti Putra Malaysia. Persidangan tersebut bertujuan untukmengukuhkan peranan bahasa dan budaya di kalangan rakyat Malaysia dalammembangunkan negara yang prograsif.• IOI Corporation Berhad membuat penajaan korporat lima tahun kepada“Anugerah Pelajar MBA Terbaik” Universiti Teknologi Mara (UiTM), sebagaisebahagian daripada tanggungjawab korporatnya untuk membangunkan parausahawan muda Malaysia. Acara tersebut telah diadakan oleh Fakulti PengurusanPerniagaan UiTM, Federation of Public Limited Companies Bhd (FPLC) danInstitut Tadbir Urus Korporat Malaysia (MICG).• IOI Properties Berhad, Johor Bahru menyumbangkan RM5,000 kepada TabungPendidikan Dewan Perniagaan Cina Kulai dengan tujuan untuk membantu parapelajar dalam masyarakat setempat yang mencapai keputusan cemerlang.Laporan Tahunan 200587• IOI Corporation Berhad menaja Majlis Santapan DiRaja Sempena MalamKenangan Wira Pahang Darul Makmur 2005, bagi menghargai dan mengiktirafpengorbanan dan sumbangan Bekas Anggota Pasukan Keselamatan Malaysia.Acara tersebut telah diadakan pada 3 Jun 2005 di Cameron Highland dan diberikurniaan oleh DYMM Sultan Pahang.• IOI Properties Berhad adalah salah satu daripada penaja korporat FIABCI-Pertandingan Hartanah Malaysia 2005 yang dianjurkan secara bersama olehFIABCI (Bahagian Malaysia), The Edge dan The Sun. Pertandingan tersebutbertujuan untuk mewujudkan kesedaran orang ramai terhadap pemaju hartanahutama di Malaysia.• IOI Properties Berhad bahagian Johor Bahru telah mengadakan kempen kitarsemula amal dari bulan Januari hingga Jun 2005. Kempen tersebut bertujuanuntuk mendidik orang ramai untuk mengamalkan tabiat kitar semula danmenggalakkan mereka memberi sumbangan untuk tujuan amal. SebanyakRM1,600 telah dikutip melalui jualan barang-barang kitar semula dan kutipantersebut telah disalurkan kepada Persatuan Kanak-kanak Terencat Akal JohorBahru.• IOI Properties Berhad, Johor Bahru, bersama-sama dengan IOI Mall Johor Bahru,telah menganjurkan Acara Berjalan Kaki Amal Putra pada 3 Julai 2005. Projektersebut disasarkan kepada masyarakat di Kulai dan Senai, bertujuan untukmemupuk perhubungan yang lebih erat di kalangan anggota masyarakat dan untukmengutip derma bagi meraka yang memerlukan. Sebanyak RM6,400 telah dikutipdan disalurkan kepada Persatuan Kanak-kanak Terencat Akal Johor Bahru.


Laporan Tahunan 200588


penyata kewangan90101102103Laporan PengarahPenyata PendapatanKunci Kira-KiraPenyata Perubahan Dalam Ekuiti106110Penyata Aliran TunaiNota-Nota kepada Penyata Kewangan192192193Penyata oleh Para PengarahAkuan BerkanunLaporan Juruaudit


IOICorporationBerhadlaporan pengarahPara Pengarah IOI Corporation Berhad dengan sukacitanya membentangkan laporan mereka dan penyata kewanganKumpulan dan Syarikat yang telah diaudit bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2005.Aktiviti-aktiviti UtamaAktiviti-aktiviti utama Syarikat meliputi pegangan pelaburan dan penanaman kelapa sawit dan getah serta pemprosesanminyak kelapa sawit dan getah.Aktiviti-aktiviti utama syarikat-syarikat subsidiari dan syarikat-syarikat bersekutu dinyatakan dalam Nota 45 kepadapenyata kewangan.Tiada perubahan ketara dalam bentuk aktiviti-aktiviti Kumpulan dan Syarikat pada tahun kewangan ini.Keputusan KewanganLaporan Tahunan 2005Keputusan Kumpulan dan Syarikat yang telah diaudit bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2005 adalah seperti berikut:KumpulanSyarikatRM’000RM’00090Keuntungan sebelum cukai 1,220,854 1,059,406Cukai (134,341) (131,060)Keuntungan selepas cukai 1,086,513 928,346Kepentingan minoriti (184,293) –Keuntungan bersih milik para pemegang saham 902,220 928,346DividenDividen interim kedua sebanyak 26% bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2004 yang berjumlah RM105,062,219 telahdibayar pada 20 September 2004 berbanding dengan RM105,128,065 seperti yang diuruskan di dalam Laporan Pengarahbagi tahun kewangan tersebut. Pengurangan bersih sebanyak RM62,848 diperolehi selepas mengambilkira terbitan1,815,000 saham baru yang timbul daripada pelaksanaan opsyen yang diberi di bawah Skim Opsyen Saham Eksekutif danpembelian balik 2,518,500 saham selepas akhir tahun kewangan tetapi sebelum tarikh penutupan buku bagi kelayakanmenerima dividen.Pada 13 Januari 2005, para Pengarah telah mengisytiharkan dividen interim sebanyak 40% ditolak cukai pendapatanberjumlah RM160,796,951 bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2005. Dividen tersebut telah dibayar pada 7 Mac 2005,kepada para pemegang saham yang tersenarai dalam Rekod Pendeposit semasa penutup perniagaan pada 23 Februari 2005.Pada 3 Jun 2005, para Pengarah telah mengisytiharkan dividen interim kedua dikecualikan cukai sebanyak 30% berjumlahRM167,508,412 bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2005. Dividen tersebut telah dibayar pada 18 Julai 2005, kepadapara pemegang saham yang tersenarai dalam Rekod Pendeposit semasa penutup perniagaan pada 5 Julai 2005.Tiada dividen akhir disyorkan bagi tahun kewangan 30 Jun 2005.


IOICorporationBerhadlaporan pengarah sambTerbitan Saham dan DebenturPada tahun kewangan ini, Syarikat telah menerbitkan 7,574,000 saham biasa baru berharga RM0.50 sesaham untuk tunaiyang timbul daripada pelaksanaan opsyen yang diberi di bawah Skim Opsyen Saham Eksekutif Syarikat seperti berikut:Bil. sahamHarga terbitan sesaham41,000 RM2.132,000 RM2.3762,000 RM2.6120,000 RM2.7168,000 RM3.5894,000 RM3.772,767,000 RM5.201,140,000 RM6.903,380,000 RM7.50Saham yang dinyatakan di atas bertaraf sama rata dengan saham-saham Syarikat yang sedia ada dalam terbitan.Tiada terbitan debentur oleh Syarikat pada tahun kewangan ini.Saham PerbendaharaanDari permulaan tahun kewangan sehingga 13 Januari 2005, Syarikat telah membeli semula 12,255,600 daripada modalsaham diterbit daripada pasaran terbuka. Harga purata yang dibayar bagi saham yang dibeli semula itu adalah RM9.17sesaham. Urusniaga pembelian semula itu telah dibiayai oleh dana yang dihasilkan secara dalaman. Saham yang dibelisemula dipegang sebagai saham perbendaharaan sehingga 13 Januari 2005, tarikh di mana Syarikat membatalkan kesemua54,327,500 saham perbendaharaan yang terkumpul miliknya, dengan nilai bawa RM306,553,613 atau pada harga purataRM5.64 sesaham. Modal saham yang dibatalkan telah dipindahkan kepada rizab modal dan pertimbangan yang dibayarbagi saham yang dibatalkan itu telah ditolak daripada premium saham selaras dengan keperluan Seksyen 67A AktaSyarikat, 1965.Laporan Tahunan 200591Selepas pembatalan saham perbendaharaan di atas, Syarikat telah membeli semula 1,758,700 daripada modal sahamditerbitnya daripada pasaran terbuka. Harga purata yang dibayar bagi saham yang dibeli itu adalah, RM9.02 sesaham.Urusniaga pembelian semula telah dibiayai oleh dana yang dihasilkan secara dalaman. Saham yang dibeli semula dipegangsebagai saham perbendaharaan dan diuruskan selaras dengan keperluan Seksyen 67A Akta Syarikat 1965.Penerbitan Bon Boleh Tukar Dijamin Sifar Berkupon Bernilai USD310 Juta matang 2009Pada 17 September 2004, syarikat subsidiari milik penuh Syarikat, IOI Investment (L) Berhad (“IOIL” atau “Penerbit”),sebuah syarikat yang diperbadankan di Wilayah Persekutuan Labuan di bawah Akta Syarikat Luar Pesisir, 1990, telahmenerbitkan Bon Boleh Tukar Dijamin Sifar Berkupon Bernilai USD310 juta matang 2009 (“Bon”). Bon tersebutditerbitkan pada 100% daripada jumlah prinsipal dan disenaraikan di Singapore Exchange Securities Trading Limited danLabuan International Financial Exchange dan akan matang pada 18 September 2009. Bon ini dijamin tanpa syarat dan tidakboleh ditarik balik oleh Syarikat.Butir-butir lanjut mengenai Bon ini dinyatakan dalam Nota 31.2 kepada penyata kewangan.Syarikat telah diberi pengecualian oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia daripada keperluan untuk mematuhi Seksyen 169(11)Akta Syarikat, 1965 untuk mendedahkan senarai pemegang Bon yang mempunyai opsyen untuk menukar Bon merekakepada saham-saham Syarikat.


IOICorporationBerhadlaporan pengarah sambNota Dijamin 5.25% Bernilai USD500 Juta matang 2015Pada 16 Mac 2005, syarikat subsidiari milik penuh Syarikat, IOI Ventures (L) Berhad, sebuah syarikat yang diperbadankandi Wilayah Persekutuan Labuan di bawah Akta Syarikat Luar Pesisir, 1990, telah menerbitkan Nota Dijamin BernilaiUSD500 juta 10 tahun pada harga terbitan 99.294% (“Nota”). Nota tersebut disenaraikan di Singapore Exchange SecuritiesTrading Limited dan Labuan International Financial Exchange. Nota tersebut membawa faedah pada kadar 5.25% setahunyang perlu dibayar setiap enam bulan secara tunggakan pada 16 Mac dan 16 September bermula dari 16 September 2005dan akan matang pada 16 September 2015. Nota ini adalah dijamin tanpa syarat dan tidak boleh ditarik balik oleh Syarikat.Skim Opsyen Saham EksekutifSkim Opsyen Saham Eksekutif (“ESOS”) telah dilaksanakan pada 5 April 1995 untuk manfaat eksekutif dan pengaraheksekutif sepenuh masa Kumpulan. Jawatankuasa opsyen yang dilantik oleh Lembaga Pengarah untuk mentadbir ESOS(“Jawatankuasa Opsyen”), boleh dari semasa ke semasa menawarkan opsyen kepada eksekutif Kumpulan yang layak untukmelanggan saham biasa baru Syarikat berharga RM0.50 sesaham.Laporan Tahunan 2005Pada tahun kewangan berakhir 30 Jun 2003, Syarikat telah memperolehi kelulusan yang diperlukan daripada parapemegang saham dan pihak berkuasa berkenaan untuk meminda Undang-Undang Kecil ESOS untuk membolehkanSyarikat menikmati ciri-ciri fleksibiliti tertentu yang diperkenalkan oleh Suruhanjaya Sekuriti (“SC”) di bawah garispanduan disemak semula mengenai skim opsyen saham kakitangan yang dikeluarkan oleh SC pada 10 Mei 2001.92Ciri-ciri penting ESOS selepas pindaan tersebut adalah seperti berikut:iiiiiiivvviBilangan maksimum saham yang akan ditawarkan dan diperumpuk di bawah ESOS tidak boleh melebihi 10% daripadamodal diterbit dan dibayar Syarikat pada bila-bila masa sepanjang kewujudan ESOS.Eksekutif yang layak adalah eksekutif yang telah disahkan jawatan dengan sekurang-kurangnya satu tahunperkhidmatan pada tarikh tawaran termasuk para pengarah eksekutif sepenuh masa mana-mana syarikat di dalamKumpulan dan eksekutif asing Kumpulan yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya lima tahun pada tarikh tawaran.Opsyen yang diberi tidak boleh kurang daripada 1,000 saham atau lebih daripada 2,000,000 saham.Sebarang perumpukan opsyen kepada eksekutif layak yang terpilih yang merupakan pengarah atau pengurusan kanantidak boleh melebihi 50% daripada baki tersedia dan sebarang perumpukan kepada eksekutif yang layak yang jugamerupakan pemegang saham utama tidak boleh melebihi 10% daripada baki tersedia.Harga opsyen bagi saham biasa RM0.50 sesaham akan ditentukan oleh Lembaga Pengarah menurut syor yangdikemukakan oleh Jawatankuasa Opsyen, iaitu pada harga yang lebih tinggi antara harga pada diskaun yang tidak lebihdaripada 10% daripada harga pasaran purata berwajaran saham Syarikat seperti yang ditunjukkan di dalam Senarai RasmiHarian yang dikeluarkan oleh Bursa Malaysia Securities Berhad (“BMSB”) untuk lima hari pasaran sebelum tarikhtawaran dan nilai tara saham tersebut.Tempoh opsyen asal selama lima tahun yang tamat pada 4 April 2000, telah dilanjutkan selama lima tahun lagi untuktamat pada 4 April 2005.vii Opsyen yang diberi boleh dilaksanakan pada bila-bila masa sepanjang tempoh opsyen dari tarikh tawaran opsyen.


IOICorporationBerhadlaporan pengarah sambSkim Opsyen Saham Eksekutif sambviii Opsyen yang diberi boleh dilaksanakan sepenuhnya atau dalam bilangan yang kurang dengan syarat bilangannyaadalah dalam gandaan dan tidak kurang daripada 1,000 saham.ixPemilik opsyen tidak berhak untuk menyertai sebarang terbitan saham mana-mana syarikat lain dalam Kumpulan.Opsyen ini tamat pada 4 April 2005 menurut Undang-Undang Kecil ESOS.Perubahan opsyen diberi di bawah ESOS ke atas saham-saham Syarikat yang belum diterbitkan pada tahun kewangan iniadalah seperti berikut:Bil. opsyen sahamLuput padaHarga Pada Ditawarkan tarikh tamatopsyen Tarikh tawaran 1 Julai 2004 dan diterima Dilaksana 4 April 2005RM2.71 11 Mei 1995 128,000 – 20,000 108,000RM3.77 8 November 1996 94,000 – 94,000 –RM2.61 27 Ogos 1997 182,000 – 62,000 120,000RM2.13 1 Disember 1999 41,000 – 41,000 –RM2.37 6 Januari 2001 2,000 – 2,000 –RM3.58 28 Disember 2001 69,000 – 68,000 1,000RM5.20 10 Jun 2003 2,797,000 – 2,767,000 30,000RM6.90 14 November 2003 1,140,000 – 1,140,000 –RM7.50 17 Jun 2004 – 3,642,000 3,380,000 262,000Jumlah 4,453,000 3,642,000 7,574,000 521,000Laporan Tahunan 200593Syarikat telah diberi pengecualian oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia daripada keperluan untuk mematuhi Seksyen169(11) Akta Syarikat, 1965 untuk mendedahkan senarai pemegang opsyen yang diberi opsyen pada tahun kewangan iniuntuk melanggan kurang daripada 500,000 saham Syarikat.Tidak ada pemegang opsyen yang diberi opsyen untuk melanggan 500,000 saham dan ke atas pada tahun kewangan ini.Rizab dan PeruntukanTiada pindahan penting kepada dan daripada rizab atau peruntukan pada tahun kewangan ini selain daripada seperti yangdinyatakan di dalam penyata kewangan.


IOICorporationBerhadlaporan pengarah sambPara PengarahPara Pengarah yang memegang jawatan sejak tarikh laporan lepas adalah seperti berikut:• Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng• Dato’ Lee Yeow Chor• Dato’ Yeo How• Lee Cheng Leang• Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor• Datuk Khalid b Hj Husin• Chan Fong AnnMenurut Artikel 101 Tataurusan Pertubuhan Syarikat, Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng dan Dato’ Yeo How bersara mengikutgiliran di Mesyuarat Agung Tahunan akan datang dan oleh kerana layak, menawarkan diri mereka untuk dipilih semula.Laporan Tahunan 2005Chan Fong Ann yang telah mencapai usia tujuh puluh tahun, bersara menurut Seksyen 129(2) Akta Syarikat, 1965 diMesyuarat Agung Tahunan akan datang. Para Pengarah mengesyorkan supaya beliau dilantik semula menurut Seksyen129(6) Akta tersebut dan memegang jawatan sehingga tamat Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang.Kepentingan Para Pengarah94Menurut Daftar Pegangan Saham Pengarah, kepentingan para Pengarah yang memegang jawatan pada akhir tahunkewangan ini dalam saham biasa Syarikat dan syarikat-syarikat berkaitan adalah seperti berikut:PadaPadaKepentingan Langsung 1 Julai 2004 Dibeli Dijual 30 Jun 2005SyarikatBil. saham biasa berharga RM0.50 sesahamTan Sri Dato’ Lee Shin Cheng 8,188,983 1,500,000 – 9,688,983Dato’ Lee Yeow Chor 628,000 500,000 – 1,128,000Dato’ Yeo How 300,000 100,000 150,000 250,000Lee Cheng Leang 150,000 – – 150,000Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor 65,000 – – 65,000Chan Fong Ann 1,347,500 – – 1,347,500Syarikat-syarikat subsidiariIOI Properties BerhadBil. saham biasa berharga RM1.00 sesahamTan Sri Dato’ Lee Shin Cheng 810,200 – – 810,200Dato’ Lee Yeow Chor 15,000 – – 15,000Dato’ Yeo How 4,000 – – 4,000Chan Fong Ann 11,200 – – 11,200Kapar Realty And Development Sdn BerhadBil. saham biasa berharga RM1,000 sesahamTan Sri Dato’ Lee Shin Cheng 100 – – 100


IOICorporationBerhadlaporan pengarah sambKepentingan Para Pengarah sambKepentingan Tidak Langsung 1 Julai 2004 Dibeli Dijual 30 Jun 2005PadaPadaSyarikatBil. saham biasa berharga RM0.50 sesahamTan Sri Dato’ Lee Shin Cheng 418,125,229 30,330,400 – 448,455,629Dato’ Lee Yeow Chor 377,769,920 29,712,400 – 407,482,320Chan Fong Ann 33,301,000 – 6,000 33,295,000Syarikat subsidiariIOI Properties BerhadBil. saham biasa berharga RM1.00 sesahamTan Sri Dato’ Lee Shin Cheng 1,914,600 95,200 – 2,009,800Dato’ Lee Yeow Chor 1,914,600 95,200 – 2,009,800Perubahan opsyen ke atas saham Syarikat yang belum diterbitkan di bawah Skim Opsyen Saham Eksekutif diberi kepadapara Pengarah yang memegang jawatan pada tahun kewangan ini adalah seperti berikut:Bil. opsyen sahamPada tarikhHarga Pada Ditawarkan tamatPengarah Opsyen 1 Julai 2004 dan diterima Dilaksana 4 April 2005Laporan Tahunan 200595Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng RM5.20 1,500,000 – 1,500,000 –Dato’ Lee Yeow Chor RM5.20 500,000 – 500,000 –Dato’ Yeo How RM5.20 100,000 – 100,000 –Oleh kerana kepentingan mereka dalam saham Syarikat, Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng dan Dato’ Lee Yeow Chor jugadianggap mempunyai kepentingan dalam saham semua syarikat subsidiari setakat mana Syarikat mempunyai kepentingan.Tiada Pengarah lain yang memegang jawatan pada akhir tahun kewangan ini memegang sebarang kepentingan dalamsaham biasa Syarikat atau perbadanan berkaitannya.Ganjaran PengarahSepanjang dan pada akhir tahun kewangan, tiada pengaturan yang diwujudkan di mana Syarikat merupakan satu pihak,dengan tujuan atau tujuan-tujuan bagi membolehkan para Pengarah Syarikat memperolehi manfaat melaluipengambilalihan saham atau debentur Syarikat atau sebarang badan korporat lain, kecuali bagi opsyen saham yang diberikepada para Pengarah Syarikat menurut Skim Opsyen Saham Eksekutif Syarikat.Sejak akhir tahun kewangan lepas, tiada Pengarah Syarikat telah menerima atau menjadi layak untuk menerima sebarangmanfaat (selain daripada manfaat seperti yang dinyatakan dalam Nota 6 kepada penyata kewangan) yang disebabkan olehsuatu kontrak yang dibuat oleh Syarikat atau sebuah perbadanan berkaitan dengan seorang Pengarah, atau dengan sebuahfirma yang Pengarah berkenaan merupakan ahli, atau dengan sebuah syarikat di mana Pengarah tersebut mempunyaikepentingan kewangan yang utama kecuali bagi sebarang manfaat yang mungkin dianggap telah timbul menurut urusniagapihak berkaitan penting seperti yang dinyatakan dalam Nota 37 kepada penyata kewangan.


IOICorporationBerhadlaporan pengarah sambMaklumat Berkanun mengenai Penyata KewanganSebelum penyata pendapatan dan kunci kira-kira Kumpulan dan Syarikat disediakan, para Pengarah telah mengambillangkah-langkah yang berpatutan:iiiuntuk memastikan bahawa tindakan yang sewajarnya telah diambil berhubung penghapusan hutang lapuk danpenyediaan peruntukan bagi hutang ragu, dan telah berpuashati bahawa semua hutang lapuk yang diketahui telahdihapuskira dan peruntukan yang mencukupi telah dibuat bagi hutang ragu; danuntuk memastikan bahawa sebarang aset semasa, selain daripada hutang, yang tidak mungkin akan direalisasi nilaibukunya dalam urusan perniagaan biasa Kumpulan dan Syarikat, telah diturunkan nilainya kepada satu jumlahdijangka akan dapat direalisasi.Pada tarikh laporan ini, para Pengarah tidak menyedari sebarang keadaan:Laporan Tahunan 200596iiiiiiyang boleh menyebabkan jumlah penghapusan bagi hutang lapuk atau jumlah peruntukan bagi hutang ragu di dalampenyata kewangan Kumpulan dan Syarikat tidak mencukupi pada tahap yang ketara; atauyang boleh menyebabkan nilai aset semasa di dalam penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat mengelirukan; atauyang timbul yang menyebabkan kaedah penilaian aset atau liabiliti Kumpulan dan Syarikat semasa mengelirukan atautidak sesuai.Pada tarikh laporan ini, tidak wujud:iiisebarang cagaran ke atas aset Kumpulan atau Syarikat yang timbul sejak akhir tahun kewangan yang menjamin liabilitisebarang pihak lain; atausebarang liabiliti luarjangka bagi Kumpulan atau Syarikat yang timbul sejak akhir tahun kewangan ini.Tiada liabiliti luarjangka atau liabiliti lain yang telah dikuatkuasa, atau berkemungkinan akan dikuatkuasa dalam tempohdua belas bulan selepas akhir tahun kewangan yang, pada pendapat para Pengarah, akan atau boleh menjejaskankemampuan Kumpulan atau Syarikat untuk menunaikan kewajipannya dengan ketara apabila sampai masanya.Maklumat Berkanun LainPada tarikh laporan ini, para Pengarah tidak menyedari sebarang keadaan yang tidak diuruskan di dalam laporan ini ataupenyata kewangan Kumpulan dan Syarikat yang boleh menyebabkan sebarang jumlah yang dinyatakan di dalam penyatakewangan masing-masing mengelirukan.Pada pendapat para Pengarah:iiikeputusan operasi Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan ini tidak terjejas dengan ketara oleh sebarang perkara,urusniaga atau peristiwa penting dan berbentuk luarbiasa kecuali seperti yang dinyatakan dalam Nota 6 kepada penyatakewangan; dantiada perkara, urusniaga atau peristiwa penting dan berbentuk luarbiasa yang timbul dalam tempoh antara akhir tahunkewangan ini dan tarikh laporan ini yang berkemungkinan akan menjejaskan dengan ketara keputusan operasiKumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan di mana laporan ini dibuat.


IOICorporationBerhadlaporan pengarah sambPerbezaan Akhir Tahun Kewangan Sebuah Syarikat SubsidiariDisebabkan oleh keperluan dalam negara, sebuah syarikat subsidiari tidak langsung milik Syarikat, Loders Croklaan(Shanghai) Trading Co. Ltd menerima pakai 31 Disember sebagai akhir tahun kewangan, ini tidak serentak dengan akhirtahun Syarikat. Para Pengarah telah diberi kelulusan di bawah Seksyen 168(3) Akta Syarikat, 1965 oleh SuruhanjayaSekuriti Malaysia bagi syarikat subsidiari tersebut untuk mempunyai akhir tahun kewangan yang berbeza daripada akhirtahun kewangan Syarikat pada 30 Jun 2005.Peristiwa Penting Pada Tahun KewanganiPengambilalihan saham dalam Soctek Sdn BhdPada 21 Julai 2004, Loders Croklaan Group B. V., sebuah syarikat subsidiari milik Syarikat, telah memeterai perjanjianjual beli saham bersyarat dengan Ugreat Holdings Pte Ltd untuk mengambilalih 15,600,000 saham berharga RM1.00sesaham yang merupakan 100% daripada modal saham diterbit dan dibayar Soctek Sdn Bhd (“Soctek”) denganbayaran tunai berjumlah RM2,049,323 dan untuk menjelaskan pinjaman dan pendahuluan pemegang saham berjumlahRM87,138,363, iaitu jumlah yang dihutang oleh Soctek dan syarikat subsidiari milik penuhnya, Soctek Edible OilsSdn Bhd (“SEO”) kepada vendor dan orang-orang yang berkaitan dengan vendor.Soctek terlibat terutamanya dalam penapisan dan perdagangan minyak kelapa sawit mentah, produk ditapis yang laindan perkhidmatan kutipan tol sementara SEO terlibat terutamanya dalam aktiviti pemprosesan dan penjualan keluaranlemak khusus dan produk hiliran berkaitan perolehan minyak sawit dan minyak isirung.Laporan Tahunan 200597Pengambilalihan tersebut diselesaikan pada 8 September 2004 dengan semakan semula pembayaran tunai kepadaRM1,455,766 dan pinjaman dan pendahuluan pemegang saham kepada RM87,698,886.Selepas pengambilalihan tersebut, Soctek dan SEO telah menukar nama masing-masing kepada IOI Loders CroklaanOils Sdn Bhd dan Loders Croklaan (Asia) Sdn Bhd.ii Penerbitan Bon Boleh Tukar Dijamin Sifar Berkupon Bernilai USD310 juta matang 2009Pada 17 September 2004, syarikat subsidiari milik penuh Syarikat, IOI Investment (L) Berhad (“IOIL” atau“Penerbit”), sebuah syarikat yang diperbadankan di Wilayah Persekutuan Labuan di bawah Akta Syarikat Luar Pesisir,1990, telah menerbitkan Bon Boleh Tukar Dijamin Sifar Berkupon Bernilai USD310 juta matang 2009 (“Bon”). Bontersebut diterbitkan pada 100% daripada amaun prinsipal dan disenaraikan di Singapore Exchange Securities TradingLimited dan Labuan International Financial Exchange dan akan matang pada 18 September 2009. Bon dijamin tanpasyarat dan tidak boleh ditarik balik oleh Syarikat.iiiPengambilalihan 2,000,000 saham biasa dalam Nice Skyline Sdn BhdPada 20 Ogos 2004, IOI Properties Berhad, sebuah syarikat subsidiari milik Syarikat, telah memeterai perjanjian jualbeli dengan Upright Properties Sdn Bhd bagi pembelian 2,000,000 saham biasa berharga RM1.00 sesaham yangmerupakan 40% daripada saham diterbit dan dibayar Nice Skyline Sdn Bhd dengan pembayaran tunai berjumlahRM15 juta.Pengambilalihan tersebut telah diselesaikan pada 20 Oktober 2004.


IOICorporationBerhadlaporan pengarah sambPeristiwa Penting Pada Tahun Kewangan sambivPenjualan 60% pegangan saham Amoda Sdn BhdPada 10 Januari 2005, Syarikat telah memeterai perjanjian jual beli bersyarat untuk menjual 1,200,000 saham biasaberharga RM1.00 sesaham dan 6,000,000 saham keutamaan berharga RM1.00 sesaham yang merupakan 60% daripadamodal saham diterbit dan dibayar Amoda Sdn Bhd (“Amoda”) kepada Malayapine Sdn Bhd dan Amoy CanningCorporation (Malaya) Bhd dengan bayaran penjualan berjumlah RM41,195,000.Penjualan ini telah diselesaikan pada 24 Februari 2005. Keuntungan daripada penjualan tersebut sebanyak RM1.9 jutakepada Kumpulan telah diiktiraf di dalam penyata pendapatan.v Terbitan Nota Dijamin 5.25% Bernilai USD500 juta matang 2015Laporan Tahunan 200598viPada 16 Mac 2005, syarikat subsidiari milik penuh Syarikat, IOI Ventures (L) Berhad, sebuah syarikat yangdiperbadankan di Wilayah Persekutuan Labuan di bawah Akta Syarikat Luar Pesisir, 1990, telah menerbitkan NotaDijamin Bernilai USD500 juta 10 tahun pada harga terbitan 99.294% (“Nota”). Nota tersebut disenaraikan diSingapore Exchange Securities Trading Limited dan Labuan International Financial Exchange. Nota tersebutmembawa faedah pada kadar 5.25% setahun yang dibayar setiap enam bulan secara tunggakan pada 16 Mac dan 16September bermula dari 16 September 2005 dan akan matang pada 16 September 2015. Nota ini adalah dijamin tanpasyarat dan tidak boleh ditarik balik oleh Syarikat.Cadangan Penjualan Resort Villa Golf Course Development Sdn Bhd dan Resort Villa Development Sdn BhdSeperti yang dilaporkan di dalam Laporan Pengarah tahun lepas, pada 24 Mei 2004, Syarikat telah memeteraiperjanjian penjualan saham bersyarat dengan syarikat subsidiarinya, IOI Properties Berhad (“IOIPB”), bagi penjualan:ab1,000,000 saham biasa berharga RM1.00 sesaham dan 320,000 saham keutamaan boleh tebus berharga RM0.50sesaham yang merupakan keseluruhan modal diterbit dan dibayar Resort Villa Golf Course Development Sdn Bhd(“RVGCD”) dengan bayaran sebanyak RM44,264,000; dan3,000,000 saham biasa berharga RM1.00 sesaham dan 2,100,000 saham keutamaan boleh tebus berharga RM0.50sesaham yang merupakan keseluruhan modal saham diterbit dan dibayar Resort Villa Development Sdn Bhd(“RVD”) dengan bayaran sebanyak RM338,495,000.Jumlah bayaran sebanyak RM382,759,000 akan dipenuhi melalui penerbitan sebanyak 30,000,000 saham biasa baruberharga RM1.00 sesaham dalam IOIPB (“Saham IOIPB”) pada harga cadangan RM7.70 sesaham danRM151,759,000 secara tunai.Pada 27 April 2005, Syarikat mengumumkan bahawa Suruhanjaya Sekuriti telah meluluskan cadangan di atas denganterma-terma yang disemak semula seperti berikut:abbayaran penjualan RVGCD akan disemak semula kepada RM40,227,000 berbanding RM44,264,000;bayaran penjualan RVD akan disemak semula kepada RM296,457,000 berbanding RM338,495,000; danc jumlah bayaran yang disemak semula sebanyak RM336,684,000 akan dipenuhi melalui penerbitan 30,000,000Saham IOIPB baru pada harga cadangan RM7.70 sesaham dan RM105,684,000 secara tunai.Pada 27 April 2005, Lembaga Pengarah telah mempertimbangkan terma yang disemak semula di atas dan memutuskanuntuk tidak menerima terma-terma tersebut. Sehubungan itu, Syarikat dan IOIPB mencapai persetujuan untuk tidakmeneruskan penjualan tersebut.


IOICorporationBerhadlaporan pengarah sambPeristiwa Penting Pada Tahun Kewangan sambvii Pengambilalihan Legend Advance Sdn Bhd oleh Dynamic Management Sdn BhdPada 28 April 2005, Dynamic Management Sdn Bhd, sebuah syarikat subsidiari IOI Properties Berhad, telahmemeterai perjanjian penjualan saham bersyarat dengan beberapa penjual untuk mengambilalih 3,500,000 saham biasaberharga RM1.00 sesaham dan 700,000 saham keutamaan tidak boleh tebus berharga RM1.00 sesaham yangmerupakan 70% daripada modal saham diterbit dan dibayar Legend Advance Sdn Bhd (“Legend Advance”) denganbayaran pembelian berjumlah RM16,588,980.Legend Advance terlibat terutamanya dalam pembangunan dan pelaburan hartanah. Ia memiliki 24 bidang tanah sederetseluas lebih kurang 225 ekar yang terletak di Mukim Senai Kulai, Daerah Johor Bahru, Johor Darul Takzim.Pengambilalihan ini telah diselesaikan pada 31 Mei 2005 dengan bayaran pembelian yang disemak semula berjumlahRM16,536,272.Peristiwa Penting Selepas Tahun KewanganiCadangan Penswastaan IOI Oleochemical Industries BerhadPada 2 Ogos 2005, Syarikat telah mengumumkan bahawa ia bercadang untuk menyatu dan memperkemas perniagaanminyak kelapa sawitnya melalui penswastaan IOI Oleochemical Industries Berhad (“IOI Oleo”) melalui skimpengaturan ahli IOI Oleo di bawah Seksyen 176 Akta Syarikat, 1965 antara Syarikat, IOI Oleo dan para pemegangsaham IOI Oleo selain daripada Syarikat (“kepentingan minoriti IOI Oleo”) (“Cadangan Penswastaan”).Laporan Tahunan 200599Pada tarikh pengumuman, Syarikat dan IOI Properties Berhad masing-masing memegang 123,268,183 dan 11,369,000saham biasa berharga RM1.00 sesaham (“Saham”) dalam IOI Oleo, yang masing-masing merupakan 61.03% dan5.63% daripada modal saham diterbit dan dibayar IOI Oleo sebanyak 201,977,941 Saham. Apabila selesai CadanganPenswastaan ini, IOI Oleo akan menjadi syarikat subsidiari milik penuh Syarikat.Maklumat terperinci mengenai Cadangan Penswastaan ini dinyatakan dalam Nota 42.1 kepada penyata kewangan.Jawatankuasa AuditPara Pengarah yang berkhidmat sebagai ahli Jawatankuasa Audit sejak tarikh laporan yang lepas adalah seperti berikut:• Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor (Pengerusi)• Datuk Khalid b Hj Husin• Chan Fong Ann• Dato’ Yeo How (MIA 4368)Jawatankuasa PencalonanPara Pengarah yang berkhidmat sebagai ahli Jawatankuasa Pencalonan sejak tarikh laporan yang lepas adalah seperti berikut:• Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor (Pengerusi)• Chan Fong Ann• Datuk Khalid b Hj Husin


IOICorporationBerhadlaporan pengarah sambJawatankuasa ImbuhanPara Pengarah yang berkhidmat sebagai ahli Jawatankuasa Imbuhan sejak tarikh laporan yang lepas adalah seperti berikut:• Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (Pengerusi)• Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor• Chan Fong AnnJuruauditJuruaudit yang akan bersara, Tetuan BDO Binder, telah menyatakan kesanggupan untuk menerima pelantikan semula.Ditandatangani menurut resolusi para Pengarah:Laporan Tahunan 2005Tan Sri Dato’ Lee Shin ChengPengerusi Eksekutif100Dato’ Yeo HowPengarah EksekutifPutrajaya1 September 2005


IOICorporationBerhadpenyata pendapatanbagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2005KumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004Nota RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Hasil 4 6,072,507 4,993,454 1,197,279 376,600Kos jualan (4,219,439) (3,235,608) (90,383) (79,720)Keuntungan kasar 1,853,068 1,757,846 1,106,896 296,880Pendapatan operasi lain 5 89,112 46,101 23,420 6,524Perbelanjaan pemasaran dan jualan (246,485) (215,579) (241) (453)Perbelanjaan pentadbiran (173,792) (173,776) (16,881) (16,090)Perbelanjaan operasi lain (286,998) (295,777) (36,007) (27,264)Keuntungan operasi 6 1,234,905 1,118,815 1,077,187 259,597Pendapatan faedah 7 31,976 15,502 62,319 44,655Kos kewangan 8 (109,854) (59,851) (80,100) (47,186)Bahagian keuntungan syarikat bersekutu 63,827 37,579 – –Keuntungan sebelum cukai 1,220,854 1,112,045 1,059,406 257,066Cukai 9- Syarikat dan syarikat subsidiari (121,910) (215,459) (131,060) (60,949)- Bahagian cukai syarikat bersekutu (12,431) (4,970) – –(134,341) (220,429) (131,060) (60,949)Keuntungan selepas cukai 1,086,513 891,616 928,346 196,117Kepentingan minoriti (184,293) (190,066) – –Keuntungan bersih milik pemegang saham 902,220 701,550 928,346 196,117Laporan Tahunan 2005101Pendapatan sesaham (sen) 10Asas 80.61 64.23Dicairkan 80.54 64.02Dividen kasar sesaham (sen) 11Dividen interim pertama 20.0 12.0 20.0 12.0Dividen interim kedua 15.0 13.0 15.0 13.0Jumlah 35.0 25.0 35.0 25.0Nota-nota di muka surat 110 hingga 191 merupakan sebahagian penting penyata kewangan ini.


IOICorporationBerhadkunci kira-kirapada 30 Jun 2005KumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004Nota RM’000 RM’000 RM’000 RM’000ASET DIGUNAKANHartanah, loji dan peralatan 12 4,770,375 4,567,360 387,379 386,971Syarikat subsidiari 13 – – 3,834,398 2,971,573Syarikat bersekutu 14 249,441 222,636 29,300 2,500Hartanah pelaburan 15 508,176 580,677 – –Pelaburan jangka panjang lain 16 30,699 32,043 9,894 10,851Tanah dipegang untuk pembangunanhartanah 17 637,393 652,517 – –Aset cukai tertunda 33 118,792 62,339 – –Muhibah daripada penyatuan 18 447,485 429,433 – –Laporan Tahunan 2005102Aset semasaKos pembangunan hartanah 19 236,695 183,404 – –Inventori 20 719,430 604,278 4,598 5,681Penerimaan perdagangan danpenerimaan lain 21 696,951 803,589 17,155 13,638Jumlah dihutang oleh syarikatsubsidiari 13 – – 1,736,900 1,207,575Cukai boleh didapatkan semula 120,855 9,767 106,223 –Pelaburan jangka pendek 22 2,057 3,513 – –Dana jangka pendek 23 1,023,739 21,254 941,375 –Deposit dengan institusi kewangan 24 590,446 339,565 244,118 7,143Tunai dan baki bank 25 352,525 333,575 1,309 3633,742,698 2,298,945 3,051,678 1,234,400Liabiliti semasaPembayaran perdagangan danpembayaran lain 26 489,132 614,611 39,462 26,571Overdraf bank 27 8,569 15,809 – 6,516Pinjaman jangka pendek 28 117,978 759,441 – 569,792Jumlah dihutang kepada syarikatsubsidiari 13 – – 1,258,946 670,083Jumlah dihutang kepada sebuah syarikatbersekutu 14 2,739 2,739 2,739 2,739Cukai 27,931 48,471 – 645Dividen akan dibayar 167,508 – 167,508 –813,857 1,441,071 1,468,655 1,276,346Aset/(liabiliti) semasa bersih 2,928,841 857,874 1,583,023 (41,946)9,691,202 7,404,879 5,843,994 3,329,949DIBIAYAI OLEHModal saham 29 559,241 582,618 559,241 582,618Rizab 30 4,303,087 3,835,534 2,212,810 1,818,583Ekuiti pemegang saham 4,862,328 4,418,152 2,772,051 2,401,201Kepentingan minoriti 1,175,183 1,205,239 – –Pinjaman jangka panjang 31 3,092,883 1,273,859 – 922,167Jumlah dihutang kepada syarikat subsidiari 13 – – 3,064,881 –Liabiliti jangka panjang lain 32 70,599 74,514 1,042 561Liabiliti cukai tertunda 33 490,209 433,115 6,020 6,0209,691,202 7,404,879 5,843,994 3,329,949Nota-nota di muka surat 110 hingga 191 merupakan sebahagian penting penyata kewangan ini.


IOICorporationBerhadpenyata perubahan dalam ekuitibagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2005RizabLebihan turun naik Rizab SahamModal Premium penilaian Rizab tukaran daripada perben- Keuntungansaham saham semula modal asing penyatuan daharaan terkumpul JumlahRM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000KumpulanPada 1 Julai 2004 582,618 1,152,750 82,385 9,330 (35,831) 6,597 (194,168) 2,814,471 4,418,152Pindahan lebihanpenilaian semulakepadakeuntunganterkumpulberikutan penjualanhartanahpelaburan – – (75) – – – – 75 –Perbezaantukaranmatawang – – – – (65,526) – – – (65,526)(Kerugian)/keuntungan bersihtidak diiktirafdi dalam penyatapendapatan – – (75) – (65,526) – – 75 (65,526)Keuntungan bersihbagi tahunkewangan – – – – – – – 902,220 902,220Pelunasan rizabdaripadapenyatuan – – – – – (758) – – (758)Dividen dibayar bagitahun kewanganlepas – – – – – – – (105,062) (105,062)Dividen interimpertama dibayar – – – – – – – (160,797) (160,797)Dividen interimkedua diisytiharkan – – – – – – – (167,508) (167,508)Terbitan saham 3,787 44,723 – – – – – – 48,510Pembelian semulasaham – – – – – – (128,255) – (128,255)Pembatalan sahamperbendaharaan (27,164) (306,554) – 27,164 – – 306,554 – –Pengambilalihansyarikat-syarikat subsidiari – – – – – 3,060 – – 3,060Penjualan sebuahsyarikat subsidiari – – – – – (1,636) – – (1,636)Komponen ekuitiBon Boleh TukarDijamin SifarBerkupon BernilaiUSD310 jutamatang 2009 – – – 119,928 – – – – 119,928Pada 30 Jun 2005 559,241 890,919 82,310 156,422 (101,357) 7,263 (15,869) 3,283,399 4,862,328Laporan Tahunan 2005103Nota-nota di muka surat 110 hingga 191 merupakan sebahagian penting penyata kewangan ini.


IOICorporationBerhadpenyata perubahan dalam ekuitibagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2005 sambRizabLebihan turun naik Rizab SahamModal Premium penilaian Rizab tukaran daripada perben- Keuntungansaham saham semula modal asing penyatuan daharaan terkumpul JumlahRM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Laporan Tahunan 2005104KumpulanPada 1 Julai 2003 540,400 764,711 82,474 9,330 (38,295) 7,372 (150,659) 2,314,859 3,530,192Pindahan lebihanpenilaian semulakepadakeuntunganterkumpulberikutan penjualanhartanahpelaburan – – (89) – – – – 89 –Perbezaantukaranmatawang – – – – 2,464 – – – 2,464(Kerugian)/keuntunganbersih tidakdiiktirafdi dalam penyatapendapatan – – (89) – 2,464 – – 89 2,464Keuntungan bersihbagi tahunkewangan – – – – – – – 701,550 701,550Pelunasan rizabdaripadapenyatuan – – – – – (775) – – (775)Dividen dibayarbagi tahunkewanganlepas – – – – – – – (104,650) (104,650)Dividen interimpertama dibayar – – – – – – – (97,377) (97,377)Terbitan saham 42,218 388,039 – – – – – – 430,257Pembelian semulasaham – – – – – – (43,509) – (43,509)Pada 30 Jun 2004 582,618 1,152,750 82,385 9,330 (35,831) 6,597 (194,168) 2,814,471 4,418,152Nota-nota di muka surat 110 hingga 191 merupakan sebahagian penting penyata kewangan ini.


IOICorporationBerhadpenyata perubahan dalam ekuitibagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2005 sambTidak Boleh DiagihBoleh DiagihRizab turunnaik SahamModal Premium Rizab tukaran perben- Keuntungansaham saham modal asing daharaan terkumpul JumlahRM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000SyarikatPada 1 Julai 2004 582,618 1,152,750 – – (194,168) 860,001 2,401,201Perbezaan tukaran matawang – – – (44,384) – – (44,384)Kerugian bersih tidak diiktiraf di dalampenyata pendapatan – – – (44,384) – – (44,384)Keuntungan bersih bagi tahun kewangan – – – – – 928,346 928,346Dividen dibayar bagi tahunkewangan lepas – – – – – (105,062) (105,062)Dividen interim pertama dibayar – – – – – (160,797) (160,797)Dividen interim kedua diisytihar – – – – – (167,508) (167,508)Terbitan saham 3,787 44,723 – – – – 48,510Pembelian semula saham – – – – (128,255) – (128,255)Pembatalan saham perbendaharaan (27,164) (306,554) 27,164 – 306,554 – –Pada 30 Jun 2005 559,241 890,919 27,164 (44,384) (15,869) 1,354,980 2,772,051Pada 1 Julai 2003 540,400 764,711 – – (150,659) 865,911 2,020,363Keuntungan bersih bagi tahun kewangan – – – – – 196,117 196,117Dividen dibayar bagi tahunkewangan lepas – – – – – (104,650) (104,650)Dividen interim pertama dibayar – – – – – (97,377) (97,377)Terbitan saham 42,218 388,039 – – – – 430,257Pembelian semula saham – – – – (43,509) – (43,509)Pada 30 Jun 2004 582,618 1,152,750 – – (194,168) 860,001 2,401,201Laporan Tahunan 2005105Nota-nota di muka surat 110 hingga 191 merupakan sebahagian penting penyata kewangan ini.


IOICorporationBerhadpenyata aliran tunaibagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2005KumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004Nota RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Laporan Tahunan 2005106Aliran Tunai daripada Aktiviti OperasiKeuntungan sebelum cukai 1,220,854 1,112,045 1,059,406 257,066Pelarasan bagi:Susutnilai hartanah,loji dan peralatan 157,638 146,376 5,687 5,221Perbelanjaan faedah 109,854 59,851 80,100 47,186Kerugian tukaran asing direalisasi daripadapinjaman jangka panjang 28,774 – 28,774 –Pelunasan muhibah daripada penyatuan 28,264 21,909 – –Hartanah, loji dan peralatan dihapuskira 22,927 2,988 3,358 389Kerugian penanda pasaran bagi pertukarankadar faedah 28,237 – 28,237 –Perbelanjaan bagi ganjaran persaraan 16,266 20,932 618 612Peruntukan bagi inventori usang 3,095 3,415 – –Peruntukan bagi penurunan nilai pelaburanjangka pendek 1,456 – – –Peruntukan bagi hutang ragu 562 4,340 – –Peruntukan bagi penurunan nilai pelaburanjangka panjang lain 387 – – –Kerugian tukaran asing tidak direalisasi 71 17,545 71 17,545Keuntungan daripada penjualan pelaburanjangka panjang lain (474) (3,968) (474) –Pendapatan dividen daripada pelaburan lain (488) (532) (125) (121)Keuntungan daripada penjualan hartanahpelaburan (533) (331) – –Pelunasan rizab daripada penyatuan (758) (775) – –Peruntukan bagi hutang ragu dimasukkansemula (1,155) (758) – –Pendapatan dividen daripada dana jangkapendek (1,338) – (1,338) –Keuntungan daripada penjualan dana jangkapendek (1,380) – (1,380) –Keuntungan daripada penjualan sebuahsyarikat subsidiari (1,878) – (13,870) –Pelunasan diskaun daripada pengambilalihansyarikat bersekutu (2,207) (2,208) – –Keuntungan daripada penjualan hartanah,loji dan peralatan (7,320) (8,510) (4,333) (249)Keuntungan daripada penjualan unit kecilperniagaan (30,898) – – –Pendapatan faedah (31,976) (15,502) (62,319) (44,655)Bahagian keuntungan syarikat bersekutu (63,827) (37,579) – –Peruntukan bagi penurunan nilai pelaburanjangka panjang lain dimasukkan semula – (778) – –Peruntukan bagi penurunan nilai pelaburanjangka pendek dimasukkan semula – (1,438) – –Pendapatan dividen daripadasyarikat bersekutu – – (5,760) –Pendapatan dividen daripadasyarikat subsidiari – – (976,292) (186,028)Keuntungan operasi sebelum perubahanmodal kerja 1,474,153 1,317,022 140,360 96,966Nota-nota di muka surat 110 hingga 191 merupakan sebahagian penting penyata kewangan ini.


IOICorporationBerhadpenyata aliran tunaibagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2005 sambKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004Nota RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Aliran Tunai Daripada Aktiviti Operasi sambKeuntungan operasi sebelumperubahan modal kerja 1,474,153 1,317,022 140,360 96,966Kurangan dalam kos pembangunan hartanah 50,428 153,005 – –(Tambahan)/kurangan dalam inventori (68,863) (132,212) 1,083 (1,727)Kurangan/(tambahan) dalam penerimaanperdagangan 29,209 (109,566) 320 314(Tambahan)/kurangan dalam penerimaan lain,deposit dan pra bayaran (10,418) 11,217 (8,970) (3,249)(Tambahan)/kurangan dalam jumlah dihutangoleh pelanggan atas kontrak (110) 214 – –(Kurangan)/tambahan dalam pembayaranperdagangan (18,035) 25,956 (1,101) 1,669(Kurangan)/tambahan dalam pembayaran laindan akruan (72,376) (32,885) (4,300) 13,208Tunai dijana daripada operasi 1,383,988 1,232,751 127,392 107,181Deposit keahlian kelab diterima 45 125 – –Ganjaran persaraan dibayar (913) (689) (137) (51)Sumbangan ganjaran persaraan (21,004) (34,211) – –Cukai dibayar (303,286) (221,997) (8,721) (21,137)Cukai dikembalikan – 958 – –Tunai bersih dijana daripada aktiviti operasi 1,058,830 976,937 118,534 85,993Laporan Tahunan 2005107Nota-nota di muka surat 110 hingga 191 merupakan sebahagian penting penyata kewangan ini.


IOICorporationBerhadpenyata aliran tunaibagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2005 sambKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004Nota RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Laporan Tahunan 2005108Aliran Tunai Daripada Aktiviti PelaburanKutipan daripada penjualan sebuah syarikatsubsidiari 34.1 39,841 – 40,451 –Kutipan daripada penjualan satu unit kecilperniagaan 34.2 39,071 – – –Faedah diterima 31,745 15,682 14,307 5,329Dividen diterima daripada syarikat bersekutu 26,798 43,560 4,147 –Kutipan daripada penjualan hartanah,loji dan peralatan 14,582 21,512 5,865 802Kutipan daripada penjualanhartanah pelaburan 2,727 3,073 – –Kutipan daripada penjualan pelaburanjangka panjang lain 1,560 4,856 1,560 –Dividen diterima daripada pelaburantercatat lain 1,486 418 1,430 89Kutipan daripada penjualan danajangka pendek 1,380 – 1,380 –Kurangan dalam deposit yang dicagar 1,000 – 1,000 –Pembayaran diterima daripada syarikatbersekutu 347 3,437 – 191Pembelian pelaburan jangka panjang lain (129) (790) (129) –Penambahan kepada hartanah pelaburan (2,670) (1,188) – –Pengambilalihan syarikat subsidiari,selepas ditolak tunai dan kesetaraan tunaidiambilalih 35 (3,024) (181,717) – (187,596)Penambahan kepada tanah dipegang untukpembangunan hartanah (75,562) (80,858) – –Penjelasan hutang syarikat subsidiariyang diambilalih (107,301) – – –Pengambilalihan kepentingan tambahandalam syarikat subsidiari (136,540) (150,938) (121,495) (150,938)Penambahan kepada hartanah, loji danperalatan (332,463) (144,310) (10,985) (7,595)Penambahan kepada pelaburan jangka pendek – (11) – –Pembayaran daripada syarikat subsidiari – – 2,353,738 275,018Dividen diterima daripada syarikat subsidiari – – 748,731 145,517Tunai bersih (digunakan dalam)/dijanadaripada aktiviti pelaburan (497,152) (467,274) 3,040,000 80,817Nota-nota di muka surat 110 hingga 191 merupakan sebahagian penting penyata kewangan ini.


IOICorporationBerhadpenyata aliran tunaibagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2005 sambKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004Nota RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Aliran Tunai Daripada Aktiviti PembiayaanKutipan daripada terbitan nota jaminan 1,886,586 – – –Kutipan daripada terbitan bon boleh tukar 1,178,000 – – –Kutipan daripada terbitan saham 48,510 55,309 48,510 55,309Kutipan daripada saham yang diterbitkan kepadapemegang saham minoriti 63 990 – –Pembayaran untuk pertukaran kadar faedah (9,750) – (9,750) –Pembelian semula saham oleh sebuahsyarikat subsidiari (25,363) (929) – –Faedah dibayar (55,783) (62,671) (36,133) (40,424)Dividen dibayar kepada pemegang saham minoriti (78,702) (67,105) – –Pembelian semula saham (128,255) (43,509) (128,255) (43,509)Dividen dibayar (265,859) (202,027) (265,859) (202,027)Pembayaran balik pinjaman jangka pendek (322,262) – (285,000) –Pembayaran balik pinjaman jangka panjang (1,508,326) (157,593) (1,295,235) (91,000)Kutipan daripada pinjaman jangka pendek – 148,741 – 115,000Kutipan daripada pinjaman jangka panjang – 12,000 – –Tunai bersih dijana daripada/(digunakandalam) aktiviti pembiayaan 718,859 (316,794) (1,971,722) (206,651)Tambahan/(kurangan) bersih dalam tunaidan kesetaraan tunai 1,280,537 192,869 1,186,812 (39,841)Tunai dan kesetaraan tunai seperti yangdilaporkan sebelumnya 677,585 486,684 (10) 39,831Kesan perubahan kadar pertukaran 19 (1,968) – –Tunai dan kesetaraan tunai pada awaltahun kewangan seperti dinyatakan semula 677,604 484,716 (10) 39,831Tunai dan kesetaraan tunai pada akhirtahun kewangan 36 1,958,141 677,585 1,186,802 (10)Laporan Tahunan 2005109Nota-nota di muka surat 110 hingga 191 merupakan sebahagian penting penyata kewangan ini.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan1 AKTIVITI- AKTIVITI UTAMAAktiviti-aktiviti utama Syarikat meliputi pegangan pelaburan dan penanaman kelapa sawit dan getah dan pemprosesanminyak kelapa sawit dan getah.Aktiviti-aktiviti utama syarikat-syarikat subsidiari dan bersekutu dinyatakan dalam Nota 45 kepada penyata kewangan.Tiada perubahan ketara dalam bentuk aktiviti-aktiviti Kumpulan dan Syarikat pada tahun kewangan ini.2 ASAS PENYEDIAAN PENYATA KEWANGANPenyata kewangan Kumpulan dan Syarikat telah disediakan menurut piawaian perakaunan berkenaan yang diluluskandi Malaysia dan peruntukan Akta Syarikat, 1965.Laporan Tahunan 2005Penyediaan penyata kewangan ini adalah selaras dengan piawaian perakaunan berkenaan yang diluluskan di Malaysiadan peruntukan Akta Syarikat, 1965 yang memerlukan para Pengarah membuat anggaran dan andaian yang memberikesan kepada jumlah aset dan liabiliti yang dilaporkan dan pendedahan aset dan liabiliti luar jangka pada tarikhpenyata kewangan serta jumlah hasil dan perbelanjaan yang dilaporkan pada tahun kewangan ini. Keputusan sebenarmungkin berbeza daripada anggaran-anggaran tersebut.1103 DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTINGPada tahun kewangan semasa, Kumpulan telah menerima pakai Piawaian Laporan Kewangan (“FRS”) 201, Aktiviti-Aktiviti Pembangunan Hartanah. Penggunaan FRS201 tidak mempunyai sebarang kesan ketara ke atas keputusanKumpulan bagi tahun kewangan semasa. Walau bagaimanapun, angka-angka perbandingan berhubung kospembangunan hartanah telah dinyatakan semula seperti yang dibentangkan dalam Nota 46 kepada penyata kewanganmenurut keperluan FRS201.3.1 Asas PerakaunanPenyata kewangan Kumpulan dan Syarikat telah disediakan menurut konvensyen kos sejarah (seperti yangdiubahsuai bagi penilaian semula hartanah pelaburan), kecuali jika ditunjukkan sebaliknya dalam dasar-dasarperakaunan penting.3.2 Asas PenyatuanPenyata kewangan yang disatukan merangkumi penyata kewangan Syarikat dan semua syarikat subsidiarinyasehingga akhir tahun kewangan. Semua penyata kewangan syarikat subsidiari disatu berasaskan kepada kaedahperakaunan pengambilalihan. Di bawah kaedah perakaunan pengambilalihan, keputusan syarikat-syarikatsubsidiari yang diambilalih atau dijual pada tahun kewangan dimasukkan ke dalam penyata pendapatan yangdisatukan dari tarikh pengambilalihan atau sehingga ke tarikh penjualan.Pada tarikh pengambilalihan, nilai saksama aset semasa syarikat-syarikat subsidiari ditentukan dan nilai-nilaitersebut ditunjukkan di dalam penyata kewangan yang disatukan. Perbezaan antara nilai saksama pertimbanganpembelian dan bahagian Kumpulan dalam nilai saksama aset bersih syarikat-syarikat subsidiari yang bolehdiasingkan pada tarikh pengambilalihan dimasukkan di dalam kunci kira-kira yang disatukan sama ada sebagaimuhibah atau rizab daripada penyatuan mengikut kesesuaian. Kumpulan melunaskan muhibah atau rizab daripadapenyatuan sepanjang tempoh tidak melebihi 20 tahun.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb3 DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING samb3.2 Asas Penyatuan sambJumlah keuntungan dan kerugian syarikat-syarikat subsidiari dimasukkan di dalam penyata pendapatan yangdisatukan, bahagian keuntungan atau kerugian milik pemegang saham minoriti ditolak untuk memperolehikeuntungan milik para pemegang saham Syarikat.Jumlah aset dan liabiliti syarikat-syarikat subsidiari dimasukkan di dalam kunci kira-kira yang disatukan dankepentingan para pemegang saham minoriti dalam aset bersih dinyatakan secara berasingan. Kepentinganminoriti diukur mengikut bahagian minoriti dalam nilai saksama aset dan liabiliti yang boleh dikenal pasti dalamsyarikat diambilalih.Keuntungan atau kerugian daripada penjualan sesebuah syarikat subsidiari adalah perbezaan antara kutipanpenjualan bersih dan bahagian Kumpulan dalam aset bersihnya berserta dengan baki muhibah atau rizab daripadapenyatuan yang tidak dilunas dan perbezaan pertukaran yang tidak diiktiraf sebelumnya dalam penyata pendapatanyang disatukan.Pelaburan dalam syarikat-syarikat bersekutu diambilkira dalam penyata kewangan yang disatu menggunakankaedah perakaunan ekuiti berasaskan kepada penyata kewangan terkini syarikat-syarikat bersekutu berkenaan. Dibawah kaedah perakaunan ekuiti, bahagian keuntungan ditolak kerugian milik Kumpulan dalam syarikat bersekutuberkenaan dimasukkan dalam penyata pendapatan yang disatukan. Kepentingan Kumpulan dalam syarikat-syarikatbersekutu dinyatakan di dalam kunci kira-kira yang disatukan pada kos campur bahagian Kumpulan dalamkeputusan dan rizab mereka selepas pengambilalihan ditolak pelunasan muhibah atau diskaun daripadapengambilalihan, jika ada. Kerugian sesebuah syarikat bersekutu yang melebihi kepentingan Kumpulan dalamsyarikat bersekutu berkenaan tidak diiktiraf.Laporan Tahunan 2005111Selaras dengan dasar Kumpulan mengenai pelunasan muhibah atau rizab daripada penyatuan, Kumpulanmelunaskan muhibah atau diskaun daripada pengambilalihan syarikat-syarikat bersekutu sepanjang tempoh tidakmelebihi 20 tahun.Urusniaga dan baki antara syarikat dalam kumpulan dan keuntungan tidak direalisasi yang terhasil, dihapuskansemasa penyatuan. Kerugian tidak direalisasi yang terhasil daripada urusniaga antara syarikat juga dalamkumpulan dihapuskan kecuali jika kos tidak boleh dikutip semula.Keuntungan tidak direalisasi yang timbul daripada urusniaga antara Kumpulan dan syarikat-syarikat bersekutunyayang termasuk dalam nilai bawa aset dan liabiliti berkaitan dihapuskan sebahagiannya setakat kepentinganKumpulan dalam syarikat bersekutu berkenaan. Kerugian tidak direalisasi daripada urusniaga tersebut jugadihapuskan sebahagiannya kecuali jika kos tidak boleh dikutip semula.3.3 Syarikat Subsidiari dan BersekutuSyarikat subsidiari adalah entiti yang dikawal oleh Syarikat. Kawalan adalah kuasa untuk mentadbir dasarkewangan dan operasi syarikat subsidiari untuk memperolehi manfaat daripada aktiviti-aktivitinya.Syarikat bersekutu adalah entiti di mana Kumpulan mempunyai pelaburan ekuiti jangka panjang antara 20%hingga 50% dan mempunyai kuasa untuk melaksanakan pengaruh yang ketara ke atas dasar kewangan dan operasientiti yang dilaburkan itu.Pelaburan dalam syarikat subsidiari (yang dihapuskan semasa penyatuan) dan syarikat bersekutu dinyatakan padakos ditolak kerugian kemerosotan nilai, jika ada.Semasa penjualan pelaburan tersebut, perbezaan antara kutipan penjualan bersih dan nilai bawanya dicaj ataudikredit kepada penyata pendapatan.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb3 DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING samb3.4 Pengiktirafan HasilHasil diukur pada nilai saksama pembayaran yang telah diterima atau akan diterima dan diiktiraf apabila terdapatkemungkinan bahawa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan urusniaga akan mengalir kepada entiti dan jumlahhasil boleh diukur dengan meyakinkan.Komoditi, produk dan perkhidmatan lainHasil diiktiraf apabila produk dihantar dan diterima oleh pelanggan, jika ada, atau pelaksanaan perkhidmatan,selepas ditolak cukai jualan dan diskaun selepas menghapuskan urusniaga antara syarikat dalam Kumpulan.Pembangunan hartanahLaporan Tahunan 2005112Hasil daripada pembangunan hartanah diiktiraf berasaskan kepada kaedah “peratusan penyiapan” berhubung semuaunit yang telah dijual. Peringkat penyiapan ditentu berasaskan kepada nisbah kos kontrak yang telah ditanggungbagi kerja yang telah dijalankan setakat tarikh kunci kira-kira berbanding anggaran jumlah kos kontrak.Apabila keputusan aktiviti pembangunan tidak boleh dianggar dengan meyakinkan, hasil pembangunan hartanahakan diiktiraf hanya setakat kos pembangunan hartanah ditanggung yang mungkin boleh dikutip semula dan kospembangunan hartanah ke atas unit-unit pembangunan yang telah dijual diiktiraf sebagai perbelanjaan dalamtempoh ia ditanggung.Sebarang kerugian yang dijangka daripada projek pembangunan, termasuk kos yang akan ditanggung sepanjangtempoh liabiliti kecacatan, diiktiraf dengan serta-merta dalam penyata pendapatan.Kontrak pembinaanHasil daripada kerja yang dilaksanakan daripada kontrak pembinaan diiktiraf berasaskan kepada kaedah“peratusan penyiapan”. Peringkat penyiapan ditentu berasaskan kepada nisbah kos kontrak yang telah ditanggungbagi kerja yang telah dijalankan sehingga tarikh kunci kira-kira berbanding anggaran jumlah kos kontrak.Apabila keputusan kontrak pembinaan tidak boleh dianggarkan dengan meyakinkan, hasil kontrak akan diiktirafhanya setakat kos kontrak ditanggung yang mungkin boleh dikutip semula dan kos kontrak diiktiraf sebagaiperbelanjaan dalam tempoh ia ditanggung.Apabila jumlah kos kontrak berkemungkinan akan melebihi jumlah hasil kontrak, kerugian yang boleh diramalakan diiktiraf sebagai perbelanjaan dengan serta-merta.Pendapatan dividenPendapatan dividen diiktiraf apabila hak para pemegang saham untuk menerima pembayaran ditentukan.Pendapatan sewaPendapatan sewa daripada hartanah pelaburan diiktiraf berasaskan akruan.Pendapatan faedahPendapatan faedah diiktiraf dalam penyata pendapatan apabila terakru.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb3 DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING samb3.4 Pengiktirafan Hasil sambYuran lesen keahlian kelabYuran lesen keahlian kelab, yang tidak dikembalikan, diiktiraf sebagai pendapatan, apabila diterima.3.5 Matawang AsingUrusniaga dalam matawang asing ditukar kepada Ringgit Malaysia pada kadar pertukaran yang berkuatkuasa padatarikh urusniaga. Aset dan liabiliti kewangan dalam denominasi matawang asing pada tarikh kunci kira-kira ditukarkepada Ringgit Malaysia pada kadar pertukaran yang hampir dengan kadar pertukaran pada tarikh tersebut, kecualijika ia dilindung nilai oleh kontrak tukaran matawang asing hadapan, di mana dalam hal sedemikian, kadar yangditetapkan dalam kontrak hadapan tersebut digunakan. Keuntungan atau kerugian daripada tukaran matawangasing diambilkira di dalam penyata pendapatan kecuali bagi perbezaan tukaran daripada pinjaman matawang asingyang menyediakan perlindungan nilai untuk pelaburan bersih dalam entiti asing di mana perbezaan pertukarantersebut diambilkira secara langsung sebagai rizab turun naik tukaran asing sehingga penjualan pelaburan bersihtersebut, yang mana pada masa itu ia diiktiraf di dalam penyata pendapatan.Bagi tujuan penyatuan, aset dan liabiliti syarikat subsidiari asing ditukar kepada Ringgit Malaysia pada kadarpertukaran yang hampir dengan kadar yang berkuatkuasa pada tarikh kunci kira-kira. Perkara-perkara penyatapendapatan ditukar pada kadar tukaran purata bagi tahun kewangan tersebut. Semua perbezaan yang timbuldaripada pertukaran tersebut dimasukkan ke dalam rizab turun naik tukaran asing sehingga penjualan pelaburanbersih tersebut.Laporan Tahunan 2005113Muhibah yang timbul daripada pengambilalihan syarikat subsidiari asing dan pelarasan nilai saksama kepadajumlah bawa aset dan liabiliti yang diambilalih ditukar pada kadar pertukaran pada tarikh urusniaga dan kadarpertukaran yang hampir sama dengan kadar yang berkuatkuasa pada tarikh kunci kira-kira.Kadar penutup pertukaran yang digunakan dalam tukaran matawang adalah seperti berikut:RM1.00 : SGD0.44 (2004 - SGD0.45)RM1.00 : USD0.26 (2004 - USD0.26)RM1.00 : EUR0.22 (2004 - EUR0.22)RM1.00 : YEN33.33 (2004 - YEN33.33)RM1.00 : HKD2.04 (2004 - HKD2.04)RM1.00 : CAD0.33 (2004 - CAD0.36)RM1.00 : EGP1.53 (2004 - EGP1.64)3.6 Hartanah, Loji dan Peralatan dan SusutnilaiHartanah, loji dan peralatan dinyatakan pada kos atau penilaian, ditolak kerugian susutnilai terkumpul dankemerosotan nilai, jika ada.Tanah milik bebas, padang golf dan pembinaan dalam pelaksanaan tidak disusutnilai.Padang golf tidak disusutnilai kerana caj susutnilai adalah tidak ketara oleh kerana aset tersebut mempunyai jangkahayat ekonomi yang panjang dan Kumpulan mengamalkan dasar menyenggara dan memperbaiki padang golfsecara kerap supaya aset tersebut kekal pada taraf prestasi yang ditaksir sebelum ini. Perbelanjaan berkaitan kerjamemperbaiki dan menyenggara diuruskan di dalam penyata pendapatan.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb3 DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING samb3.6 Hartanah, Loji dan Peralatan dan Susutnilai sambHartanah, loji dan peralatan lain disusutnilai berasaskan kaedah garis lurus untuk menghapuskira kos asetsepanjang anggaran hayat kegunaannya. Kadar susutnilai tahunan utama adalah seperti berikut:Tanah pegangan pajakansepanjang tempoh pajakan (30 - 99 tahun)Bangunan dan peningkatan 2% - 10%Loji dan jentera 4% - 20%Kenderaan bermotor 10% - 20%Perabot, kelengkapan dan peralatan 5% - 25%Susutnilai untuk aset dalam pembinaan bermula apabila aset tersebut sedia untuk kegunaannya yang dikehendaki.3.7 Penanaman Baru dan Penanaman SemulaLaporan Tahunan 2005Perbelanjaan penanaman baru, yang merupakan jumlah kos yang ditanggung sejak pembersihan tanah sehinggapenuaian, dipermodalkan di bawah perbelanjaan pembangunan perladangan dan tidak dilunaskan. Perbelanjaanpenanaman semula, yang merupakan kos yang ditanggung untuk menanam semula kawasan tanaman lama,dihapuskira kepada penyata pendapatan pada tahun ia ditanggung.1143.8 PajakanPajakan kewanganPajakan hartanah, loji dan peralatan di mana Kumpulan memikul sebahagian besar daripada manfaat dan risikopemilikan dikelaskan sebagai pajakan kewangan.Aset yang diperolehi melalui pajakan kewangan dinyatakan pada nilai yang lebih rendah antara nilai saksama dananggaran nilai semasa bayaran pajakan minimum pada tarikh permulaan pajakan, ditolak susutnilai terkumpul dankerugian kemerosotan nilai. Bagi mengira nilai semasa bayaran pajakan minimum, kadar diskaun adalah kadarfaedah yang tersirat di dalam pajakan, jika praktikal untuk ditentukan, jika tidak, kadar pinjaman tambahanKumpulan digunakan.Setiap bayaran pajakan diperuntukkan antara liabiliti dan caj kewangan untuk memperolehi satu kadar seragamatas baki kewangan tertunggak. Obligasi sewa berkaitan, selepas ditolak caj kewangan, dimasukkan di dalampinjaman. Elemen faedah bagi caj kewangan dicaj kepada penyata kewangan sepanjang tempoh pajakan.Hartanah, loji dan peralatan yang diperolehi di bawah kontrak pajakan kewangan disusutnilai sepanjang hayatkegunaan aset tersebut. Jika tiada kepastian yang munasabah bahawa pemilikan akan dipindahkan kepada Kumpulan,aset tersebut disusutnilai sepanjang tempoh mana yang lebih pendek antara tempoh pajakan dan hayat kegunaannya.Pajakan operasiPajakan aset di mana semua risiko dan manfaat pemilikan dikekalkan oleh pemajak dikelaskan sebagai pajakanoperasi. Pembayaran yang dibuat di bawah pajakan operasi dicaj kepada penyata pendapatan berasaskan garislurus sepanjang tempoh pajakan.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb3 DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING samb3.9 Hartanah PelaburanHartanah pelaburan meliputi pelaburan ke atas tanah dan bangunan yang sebahagian besarnya masih belumdiduduki untuk, diguna oleh atau dalam operasi Kumpulan.Hartanah pelaburan dinyatakan pada kos apabila pembinaan atau pengambilalihan selesai. Hartanah-hartanah inidipegang untuk potensi pelaburannya dan pendapatan sewa dan oleh yang demikian, tidak disusutnilai. Hartanahtersebut akan dinilai semula pada jarak tempoh yang tetap sekurang-kurangnya sekali setiap 5 tahun denganpenilaian tambahan dibuat pada tahun perantara apabila keadaan pasaran menunjukkan nilai bawa aset yangdinilai semula berbeza dengan ketara daripada nilai pasaran.Lebihan yang timbul daripada penilaian sedemikian akan dikreditkan kepada ekuiti pemegang saham sebagailebihan penilaian semula dan sebarang defisit akan dicaj ke atas lebihan sedemikian setakat mana penguranganmengimbangi sebarang peningkatan. Dalam semua kes lain, defisit akan dicaj ke atas penyata pendapatan.Penilaian semula peningkatan diiktiraf sebagai pendapatan setakat mana ia membalikkan pengurangan penilaiansemula daripada hartanah sama yang diiktiraf sebagai perbelanjaan.Untuk penjualan hartanah pelaburan, perbezaan antara kutipan penjualan bersih dan nilai bawanya dicaj ataudikredit kepada penyata pendapatan dan jumlah yang berkaitan dalam lebihan penilaian semula, jika ada,dipindahkan kepada keuntungan terkumpul.Laporan Tahunan 20051153.10 Tanah Dipegang untuk Pembangunan HartanahTanah yang dipegang bagi pembangunan hartanah, dinyatakan pada kos ditolak kerugian kemerosotan nilai, jikaada, dan dikelaskan sebagai aset bukan semasa apabila tiada kerja pembangunan dijalankan atau apabila aktivitipembangunan tidak dijangka akan diselesaikan dalam kitaran operasi biasa.3.11 Kos PinjamanKos yang ditanggung untuk pinjaman luaran untuk membiayai aset yang layak adalah dipermodalkan sehinggaaset tersebut sedia untuk kegunaannya, selepas itu perbelanjaan tersebut dicaj kepada penyata pendapatan.3.12 Kos Pembangunan HartanahKos pembangunan hartanah meliputi kos berkaitan dengan pengambilalihan tanah dan semua kos yangberkaitan secara langsung dengan aktiviti pembangunan atau yang boleh diperuntukkan secara munasabahkepada aktiviti-aktiviti tersebut.Kos pembangunan hartanah yang tidak diiktiraf sebagai perbelanjaan diiktiraf sebagai aset dan dinyatakan padanilai yang lebih rendah antara kos dan nilai boleh realisasi bersih.Lebihan hasil diiktiraf dalam penyata pendapatan berbanding pengebilan kepada pembeli ditunjukkan sebagaipengebilan terakru di bawah penerimaan perdagangan dan penerimaan lain dan lebihan pengebilan kepadapembeli berbanding hasil yang diiktiraf dalam penyata pendapatan ditunjukkan sebagai pengebilan berperingkatdi bawah pembayaran perdagangan dan pembayaran lain.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb3 DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING samb3.13 Kos PembinaanKos mewakili bahan langsung, perbelanjaan, tenaga buruh dan bahagian overhed pembinaan yang berkenaan.Agregat kos yang ditanggung dan keuntungan/kerugian yang diiktiraf untuk setiap kontrak dibandingkan denganpengebilan berperingkat sehingga akhir tahun kewangan. Apabila kos ditanggung dan keuntungan diiktiraf (tolakkerugian diiktiraf) melebihi pengebilan berperingkat, baki ditunjukkan sebagai jumlah dihutang oleh pelanggandaripada kontrak. Jika pengebilan berperingkat melebihi kos yang ditanggung campur keuntungan diiktiraf (tolakkerugian diiktiraf), baki ditunjukkan sebagai jumlah yang dihutang kepada pelanggan daripada kontrak.3.14 InventoriLaporan Tahunan 2005116Inventori dinyatakan pada nilai yang lebih rendah antara kos dan nilai boleh direalisasi bersih. Kos ditentuberasaskan kaedah masuk dahulu keluar dahulu atau purata berwajaran. Kos meliputi kos asal pembelian campurkos untuk membawa inventori tersebut ke lokasi dan keadaan yang dikehendaki. Kos keluaran dan barangan siapmeliputi kos bahan mentah, buruh langsung dan sebahagian overhed pengeluaran.Inventori hartanah pembangunan yang telah siap dinyatakan pada nilai yang lebih rendah antara kos dan nilaiboleh direalisasi bersih. Kos ditentu berasaskan kepada pengenalpastian tertentu dan meliputi tanah, kos bangunanlangsung dan kos pembangunan berkaitan yang lain.Nilai boleh realisasi bersih adalah anggaran harga jualan dalam urusan perniagaan biasa, ditolak kos penyiapandan perbelanjaan jualan.3.15 Manfaat KakitanganManfaat kakitangan jangka pendekUpah, gaji, bonus, manfaat berbentuk kewangan dan bukan kewangan lain, diakru dalam tempoh di manaperkhidmatan yang berkaitan dilaksanakan oleh kakitangan Kumpulan.Bayaran ketidakhadiran terkumpul jangka pendek seperti cuti tahunan berbayar diiktiraf sebagai perbelanjaanapabila kakitangan memberi perkhidmatan yang menambahkan kelayakan mereka untuk menerima bayaranketidakhadiran pada masa akan datang. Bayaran ketidakhadiran tidak terkumpul jangka pendek seperti cuti sakitdiiktiraf apabila ketidakhadiran berlaku.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb3 DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING samb3.15 Manfaat Kakitangan sambManfaat persaraanKumpulan mempunyai pelbagai pelan manfaat persaraan menurut keadaan dan amalan dalam negara di mana iaberoperasi. Pelan manfaat ini adalah sama ada pelan caruman atau pelan manfaat.Sesuatu pelan caruman adalah pelan persaraan yang mana Kumpulan membayar caruman tetap kepada sebuahentiti berasingan (dana) dan tidak mempunyai obligasi undang-undang atau konstruktif untuk membayar carumanselanjutnya jika dana tersebut tidak memiliki aset yang mencukupi untuk membayar semua manfaat kakitanganberhubung perkhidmatan kakitangan pada tempoh semasa dan tempoh-tempoh terdahulu. Pelan manfaat adalahpelan pencen yang menentukan sejumlah manfaat pencen yang akan disediakan, biasanya sebagai fungsiberdasarkan satu atau lebih faktor seperti usia dan tahun perkhidmatan.iiiPelan carumanCaruman Kumpulan kepada pelan caruman dicaj kepada caruman dibayar, Kumpulan tidak lagi mempunyaiobligasi bayaran.Pelan manfaatLaporan Tahunan 2005Obligasi bersih Kumpulan berhubung pelan manfaat diambilkira secara berasingan bagi setiap pelan denganmenganggar jumlah manfaat masa depan yang telah diperolehi oleh kakitangan sebagai balasan terhadapperkhidmatan mereka untuk tempoh semasa dan tempoh-tempoh terdahulu; manfaat tersebut didiskaun untukmenentukan nilai semasa dan ditolak nilai saksama sebarang aset pelan. Kadar diskaun adalah hasil pasaranpada tarikh kunci kira-kira untuk bon korporat berkualiti tinggi atau bon kerajaan. Pengiraan adalah dijalankanoleh aktuari menggunakan kaedah unjuran kredit unit.117Apabila manfaat sesebuah pelan dipertingkatkan, bahagian peningkatan manfaat berhubung perkhidmatanlepas oleh kakitangan diiktiraf sebagai perbelanjaan di dalam penyata pendapatan berasaskan garis lurussepanjang tempoh purata sehingga manfaat tersebut menjadi hak mereka. Setakat mana manfaat menjadi hakkakitangan serta-merta, perbelanjaan diiktiraf dengan serta-merta di dalam penyata pendapatan.Untuk mengira obligasi Kumpulan berhubung pelan ini, setakat keuntungan atau kerugian aktuari tidakdiiktiraf terkumpul melebihi sepuluh peratus daripada nilai yang lebih tinggi antara nilai saksama obligasimanfaat persaraan dan nilai saksama aset pelan, bahagian tersebut diiktiraf di dalam penyata pendapatansepanjang baki tempoh jangka hayat kerja kakitangan yang menyertai pelan ini. Jika tidak, keuntungan ataukerugian aktuari tidak diiktiraf.Jika keputusan pengiraan merupakan manfaat kepada Kumpulan, aset yang diiktiraf dihadkan kepada jumlahbersih sebarang kerugian aktuari tidak diiktiraf dan kos perkhidmatan lepas dan nilai semasa sebarangpulangan daripada pelan atau pengurangan caruman pada masa depan.Manfaat pampasan ekuitiButir-butir Skim Opsyen Saham Eksekutif Kumpulan dinyatakan dalam Nota 29.1 kepada penyata kewangan.Kumpulan tidak mengenakan sebarang caj kepada penyata pendapatan berhubung dengan opsyen saham yangdiberi. Apabila opsyen saham dilaksanakan, kutipan yang diterima dikreditkan kepada modal saham danpremium saham.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb3 DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING samb3.16 Cukai PendapatanCukai pendapatan ke atas keuntungan atau kerugian bagi tahun ini meliputi cukai semasa dan tertunda.Cukai semasa adalah jumlah jangkaan cukai pendapatan yang akan dibayar berhubung dengan keuntungan yangdikenakan cukai bagi tahun berkenaan dan diukur menggunakan kadar cukai yang termaktub pada tarikh kuncikira-kira.Cukai tertunda diambilkira di bawah kaedah liabiliti bagi semua perbezaan sementara antara nilai bawa aset danliabiliti pada tarikh kunci kira-kira dan asas-asas cukai berkaitan mereka. Perbezaan sementara tidak diiktiraf bagimuhibah yang tidak boleh ditolak bagi tujuan cukai dan pengiktirafan permulaan aset atau liabiliti yang padamasa urusniaga tidak memberi kesan kepada keuntungan perakaunan atau keuntungan yang boleh dicukai. Jumlahcukai tertunda yang diperuntukkan adalah berasaskan kepada jangkaan cara realisasi atau penyelesaian jumlahbawa aset dan liabiliti, sama ada menggunakan kadar cukai yang termaktub atau termaktub secara substantif padatarikh kunci kira-kira.Laporan Tahunan 2005118Aset cukai tertunda diiktiraf hanya setakat berkemungkinan terdapat keuntungan boleh dicukai untukmenggunakan perbezaan sementara yang boleh ditolak, kerugian cukai yang tidak diserap dan peruntukan modalyang tidak digunakan.Cukai tertunda diiktiraf di dalam penyata pendapatan, kecuali apabila ia timbul daripada urusniaga yangdiiktiraf secara langsung dalam ekuiti, yang mana dalam hal sedemikian, cukai tertunda juga dicaj atau dikreditsecara langsung kepada ekuiti, atau apabila ia timbul daripada gabungan perniagaan yang merupakanpengambilalihan, yang mana dalam hal sedemikian, cukai tertunda dimasukkan dalam muhibah atau muhibahnegatif yang dihasilkan.3.17 Perbelanjaan Penyelidikan dan PembangunanSemua perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan umum dicaj kepada penyata pendapatan pada tahunkewangan perbelanjaan tersebut ditanggung.3.18 Tunai dan Kesetaraan TunaiTunai dan kesetaraan tunai meliputi tunai dan baki bank, overdraf bank, deposit dan pelaburan jangka pendekberkecairan tinggi lain dan dana jangka pendek yang mempunyai tempoh matang kurang daripada tiga bulan dantertakluk kepada perubahan nilai yang tidak ketara.3.19 Kemerosotan Nilai AsetNilai bawa aset, selain daripada inventori, aset cukai tertunda, aset yang timbul daripada kontrak pembinaan, asetyang timbul daripada manfaat kakitangan dan aset kewangan (selain daripada pelaburan dalam syarikat-syarikatsubsidiari dan bersekutu) disemak semula pada setiap tarikh kunci kira-kira untuk menentukan sama ada terdapattanda kemerosotan nilai. Jika tanda sedemikian wujud, kemerosotan nilai diukur dengan membandingkan nilaibawa aset tersebut dengan jumlah yang boleh diperolehi semula. Jumlah yang boleh diperolehi semula adalah nilaiyang lebih tinggi antara harga jualan bersih dan nilai kegunaan, yang diukur dengan merujuk kepada aliran tunaimasa hadapan yang telah didiskaun. Jumlah yang boleh diperolehi semula dianggar bagi setiap aset secaraberasingan atau, jika itu tidak boleh dilakukan, bagi unit menghasilkan tunai yang mengandungi aset berkenaan.Kerugian kemerosotan nilai diiktiraf apabila nilai bawa sesuatu aset melebihi nilai yang boleh diperolehinya.Kerugian kemerosotan nilai dicaj kepada penyata pendapatan kecuali jika ia membalikkan penilaian semulaterdahulu yang mana dalam hal tersebut, ia akan dicaj kepada ekuiti. Sebarang pertambahan yang berikut dalamjumlah boleh diperolehi semula diiktiraf dalam penyata pendapatan kecuali jika ia membalikkan kerugiankemerosotan nilai ke atas aset yang pernah dinilai semula yang mana ia dibawa kepada ekuiti.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb3 DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING samb3.19 Kemerosotan Nilai Aset sambKerugian kemerosotan nilai berhubung dengan muhibah tidak dibalikkan kecuali kerugian yang disebabkan olehperistiwa luaran tertentu yang bersifat luarbiasa yang tidak dijangka akan berulang dan peristiwa luaranberikutnya yang berlaku telah membalikkan kesan daripada peristiwa tersebut.3.20 Instrumen KewanganInstrumen kewangan dikelaskan sebagai liabiliti atau ekuiti menurut bentuk pengaturan kontrak. Faedah, dividenserta keuntungan dan kerugian berkaitan dengan instrumen kewangan dikelaskan sebagai liabiliti, dilaporkansebagai perbelanjaan atau pendapatan. Pengagihan kepada pemegang instrumen kewangan yang dikelaskansebagai ekuiti dicaj secara langsung kepada ekuiti. Instrumen kewangan diimbangi apabila Kumpulan berhakmenurut undang-undang untuk mengimbangi dan berhasrat untuk menjelaskan sama ada menurut asas bersihmerealisasikan aset dan menjelaskan liabiliti secara serentak.iiiPelaburan jangka panjang lainPelaburan jangka panjang lain dinyatakan pada kos ditolak peruntukan bagi penurunan nilai kekal, jika ada.Penurunan nilai kekal suatu pelaburan diiktiraf sebagai perbelanjaan pada tahun kewangan apabila penurunantersebut dikenalpasti. Semasa penjualan pelaburan, perbezaan antara kutipan penjualan bersih dan nilaibawanya diiktiraf dalam penyata pendapatan.Pelaburan jangka pendekLaporan Tahunan 2005119Pelaburan jangka pendek dinyatakan pada nilai yang lebih rendah antara kos dan nilai pasaran, dikiraberasaskan portfolio. Kos ditentu berasaskan purata berwajaran sementara nilai pasaran ditentu berasaskankepada nilai pasaran yang tercatat. Pertambahan atau pengurangan dalam nilai bawa pelaburan jangka pendekdiiktiraf di dalam penyata pendapatan.Pelaburan dalam dana amanah berpendapatan tetap yang tidak menepati definisi tunai dan kesetaraan tunaidikelaskan sebagai pelaburan jangka pendek.Semasa penjualan sesuatu pelaburan, perbezaan antara kutipan penjualan bersih dan nilai bawanya diiktiraf didalam penyata pendapatan.iiiPenerimaanPenerimaan dibawa pada nilai boleh direalisasi yang dijangkakan. Hutang lapuk dihapuskira dalam tempoh iadikenal pasti. Satu anggaran dibuat bagi hutang ragu berasaskan kepada semakan semula semua jumlahtertunggak pada tarikh kunci kira-kira.ivNota JaminanNota yang diterbitkan oleh entiti untuk tujuan khas dinyatakan pada kutipan bersih yang diterima daripadaterbitan. Perbezaan antara kutipan bersih dan jumlah bersih bayaran pinjaman ini diperuntukkan kepada tempohsepanjang tempoh pinjaman pada kadar yang sekata ke atas jumlah bawa dan dicaj kepada penyata pendapatan.Faedah, kerugian dan keuntungan berkaitan dengan instrumen kewangan dikelaskan sebagai liabilitidilaporkan pada kos kewangan di dalam penyata pendapatan.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb3 DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING samb3.20 Instrumen Kewangan sambvBon Boleh TukarBon boleh tukar dianggap sebagai instrumen kompaun, meliputi komponen liabiliti dan komponen ekuiti.Pada tarikh terbitan, nilai semasa komponen liabiliti dianggar berasaskan kepada nilai semasa aliran tunai masahadapan yang telah ditentukan secara kontrak, didiskaun pada kadar faedah pasaran yang dikenakan kepadainstrumen yang sama pada masa itu, tetapi tanpa opsyen pertukaran. Perbezaan antara kutipan daripada bonboleh tukar dan nilai saksama yang diperuntukkan kepada komponen liabiliti, mewakili opsyen terbenamkepada pemegang untuk menukar bon kepada ekuiti Syarikat, dimasukkan dalam ekuiti (rizab modal).Laporan Tahunan 2005Komponen liabiliti selepas itu dinyatakan pada kos yang dilunaskan menggunakan kaedah kadar faedahberkesan sehingga penghapusan semasa penukaran atau penebusan, sementara nilai komponen ekuiti tidakdilaraskan dalam tempoh berikutnya. Faedah imput dicaj kepada penyata pendapatan bersama-sama dengankesan cukai berkesan dan ditambah kepada nilai bawa bon boleh tukar tersebut.Faedah, kerugian dan keuntungan berkaitan dengan instrumen kewangan, atau bahagian komponen, yangdikelaskan sebagai liabiliti dilaporkan dalam kos kewangan di dalam penyata pendapatan.120viLiabiliti LainPinjaman lain, pembayaran perdagangan dan pembayaran lain dinyatakan pada kos.vii Instrumen EkuitiSaham biasa dikelaskan sebagai ekuiti. Dividen untuk saham biasa diiktiraf sebagai liabiliti apabila diisytihar.Kos urusniaga sesuatu urusniaga ekuiti diambilkira sebagai suatu pengurangan daripada ekuiti, selepas ditolakcukai. Kos urusniaga ekuiti meliputi hanya perrtambahan kos luaran yang berkaitan secara langsung denganurusniaga ekuiti, di mana ia boleh dielakkan jika tidak terdapat urusniaga ekuiti tersebut.Apabila saham terbitan Syarikat dibeli semula, bayaran yang dijelaskan, termasuk sebarang kos urusniagaberkaitan dibentangkan sebagai perubahan dalam ekuiti. Saham dibeli semula yang tidak dibatal dikelaskansebagai saham perbendaharaan dan dibentangkan sebagai pengurangan daripada ekuiti. Tidak ada keuntunganatau kerugian yang diiktiraf dalam penyata pendapatan daripada penjualan, penerbitan semula ataupembatalan saham perbendaharaan. Apabila saham perbendaharaan diterbit semula melalui penjualan semula,perbezaan antara bayaran penjualan dan jumlah bawa saham perbendaharaan tersebut ditunjukkan sebagaiperubahan dalam ekuiti.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb3 DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING samb3.20 Instrumen Kewangan sambviii Instrumen kewangan derivatifKumpulan menggunakan instrumen kewangan derivatif, termasuk tukaran hadapan matawang asing, tukarandan opsyen kadar faedah dan kontrak hadapan dan tukaran komoditi, untuk melindung nilai pendedahannyakepada turun naik tukaran matawang asing, kadar faedah dan turun naik harga komoditi yang timbuldaripada aktiviti operasi, pembiayaan dan pelaburan. Instrumen ini tidak diiktiraf di dalam penyatakewangan semasa permulaan.Instrumen kewangan derivatif digunakan untuk tujuan perlindungan nilai diambilkira mengikut asas yang samadengan aset, liabiliti atau kedudukan bersih dasar. Sebarang keuntungan atau kerugian yang timbul diiktirafmengikut asas yang sama seperti yang timbul daripada aset, liabiliti atau kedudukan bersih yang berkaitan.Derivatif yang tidak lagi dikhaskan sebagai pelindung nilai diambilkira sebagai instrumen perdagangan danditetapkan pada nilai pasaran pada tarikh kunci kira-kira. Sebarang keuntungan atau kerugian diiktiraf didalam penyata pendapatan.3.21 Peruntukan dan Liabiliti KontingenLaporan Tahunan 2005Sesuatu peruntukan diiktiraf apabila terdapat kemungkinan aliran keluar sumber yang melibatkan manfaatekonomi akan diperlukan bagi menjelaskan obligasi semasa (perundangan atau konstruktif) disebabkan olehkejadian dahulu dan satu anggaran jumlah yang menyakinkan boleh dibuat.121Suatu liabiliti kontingen perlu dibentangkan, melainkan jika aliran keluar sumber yang melibatkan manfaatekonomi tidak mungkin berlaku kecuali bagi kes-kes di mana jumlah yang terlibat adalah besar dan para Pengarahberpendapat bahawa pendedahan adalah perlu.4 HASILKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Jualan hasil perladangan, minyak kelapa sawit ditapisdan produk berkaitan 2,190,012 2,111,577 213,764 190,451Jualan hartanah pembangunan 586,311 683,531 – –Jualan produk oleo kimia dan produk berkaitan 1,299,054 1,121,363 – –Jualan minyak dan lemak khusus dan produk berkaitan 1,878,095 951,734 – –Pendapatan sewa daripada hartanah pelaburan 47,095 53,499 – –Pelaksanaan perkhidmatan 68,577 69,560 – –Kontrak pembinaan 1,537 1,658 – –Pendapatan dividen 1,826 532 983,515 186,1496,072,507 4,993,454 1,197,279 376,600


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb5 PENDAPATAN OPERASI LAINKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Keuntungan daripada jualan unit kecil perniagaan 30,898 – – –Keuntungan daripada penjualan hartanah, lojidan peralatan 7,320 8,510 4,333 249Keuntungan daripada penjualan subsidiari 1,878 – 13,870 –Keuntungan daripada penjualan dana jangka pendek 1,380 – 1,380 –Keuntungan daripada penjualan pelaburan jangkapanjang lain 474 3,968 474 –Lain-lain 47,162 33,623 3,363 6,27589,112 46,101 23,420 6,524Laporan Tahunan 20056 KEUNTUNGAN OPERASIKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000122aKeuntungan operasi diperolehiselepas mengecaj:Peruntukan bagi penurunan nilai dalampelaburan jangka panjang lain 387 – – –Peruntukan bagi penurunan nilai dalampelaburan jangka pendek 1,456 – – –Peruntukan bagi hutang ragu 562 4,340 – –Peruntukan bagi inventori usang 3,095 3,415 – –Pelunasan muhibah daripada penyatuan 28,264 21,909 – –Bayaran juruaudit- audit 1,827 1,701 70 70- bukan audit – 45 – –Susutnilai hartanah, loji dan peralatan 157,638 146,376 5,687 5,221Perbelanjaan bagi manfaat persaraan 16,266 20,932 618 612Sewa loji dan jentera 9,817 10,158 – –Sewa pajakan 2,417 302 – –Hartanah, loji dan peralatan dihapuskira 22,927 2,988 3,358 389Ganjaran pengarah Syarikat- yuran 607 563 350 315- emolumen lain 18,285 14,196 9,289 6,904Kerugian tukaran asing direalisasi 28,774 – 28,774 –Sewa premis 1,196 1,148 999 292Perbelanjaan penanaman semula 8,771 11,440 2,366 4,813Perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan 20,046 16,020 7,052 5,688Kerugian tukaran asing tidak direalisasi 71 17,545 71 17,545


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb6 KEUNTUNGAN OPERASI sambKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000dan mengkredit:Peruntukan bagi penurunan nilai pelaburanjangka panjang lain dimasukkan semula – 778 – –Peruntukan bagi penurunan nilai pelaburanjangka pendek dimasukkan semula – 1,438 – –Peruntukan bagi hutang ragu dimasukkan semula 1,155 758 – –Pelunasan rizab daripada penyatuan 758 775 – –Pelunasan diskaun daripada pengambilalihansyarikat bersekutu 2,207 2,208 – –Keuntungan daripada penjualan hartanah pelaburan 533 331 – –Dividen kasar diterima daripada- dana jangka pendek tercatat di Malaysia 1,338 – 1,338 –- pelaburan tercatat lain di Malaysia 451 532 125 121- pelaburan tidak tercatat lain di Malaysia 37 – – –- syarikat subsidiari tercatat di Malaysia – – 166,578 118,851- syarikat subsidiari tidak tercatat – – 809,714 67,177- syarikat bersekutu tidak tercatat – – 5,760 –Keuntungan tukaran asing direalisasi 15,258 3,403 14,763 781Pendapatan sewa daripada loji dan jentera 6,299 6,017 – –Pendapatan sewa 49,132 55,224 74 62Laporan Tahunan 2005123Kos kontrak Kumpulan diiktiraf sebagai perbelanjaan pada tahun kewangan ini berjumlah RM1,241,000 (2004 -RM2,277,000). Kos inventori bagi Kumpulan dan Syarikat diiktiraf sebagai perbelanjaan pada tahun kewangan iniberjumlah RM3,039,222,000 (2004 - RM2,481,188,000) dan RM16,303,000 (2004 - RM14,365,000) masing-masing.Anggaran nilai wang bagi manfaat bukan kewangan yang telah diterima oleh Pengarah Syarikat selain daripada tunaidaripada Kumpulan dan Syarikat berjumlah RM181,000 (2004 - RM175,000) dan RM60,000 (2004 - RM47,000)masing-masing.bMaklumat kakitanganKos kakitangan 482,311 459,099 49,359 43,642Kos kakitangan meliputi caruman yang dibuat oleh Kumpulan dan Syarikat kepada Kumpulan Wang SimpananPekerja masing-masing sebanyak RM16,014,000 (2004 - RM15,993,000) dan RM3,664,000 (2004 -RM3,179,000).Jumlah bilangan kakitangan Kumpulan dan Syarikat (termasuk Pengarah Eksekutif) pada akhir tahun kewangan iniseramai 28,719 (2004 - 26,686) dan 3,184 (2004 - 3,253) masing-masing.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb7 PENDAPATAN FAEDAHKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Deposit jangka pendek 26,543 8,752 14,097 2,144Syarikat subsidiari – – 48,073 42,511Syarikat bersekutu 347 2,015 – –Lain-lain 5,086 4,735 149 –31,976 15,502 62,319 44,6558 KOS KEWANGANLaporan Tahunan 2005124KumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Perbelanjaan faedahOverdraf bank 878 812 8 17Kredit berpusing 1,317 1,425 704 1,058Pinjaman jangka pendek 2,602 5,579 2,346 5,319Syarikat subsidiari – – 44,162 6,751Pinjaman jangka panjang 47,435 54,511 32,880 34,041Bon boleh tukar 31,701 – – –Nota dijamin 29,548 – – –Lain-lain 1,015 1,272 – –114,496 63,599 80,100 47,186Tolak: Faedah dipermodalkan (4,642) (3,748) – –109,854 59,851 80,100 47,186


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb9 CUKAIKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Syarikat dan syarikat subsidiariTahun semasaCukai pendapatan Malaysia 254,147 233,208 213,200 59,000Cukai asing 1,063 1,953 – –Cukai tertunda (Nota 33) (52,766) (11,949) – (100)202,444 223,212 213,200 58,900Tahun-tahun terdahuluCukai pendapatan Malaysia (82,766) (2,652) (82,140) 1,649Cukai asing (455) 831 – –Cukai tertunda (Nota 33) 2,687 (5,932) – 400(80,534) (7,753) (82,140) 2,049121,910 215,459 131,060 60,949Bahagian cukai syarikat bersekutuTahun semasaCukai pendapatan Malaysia 12,431 4,970 – –134,341 220,429 131,060 60,949Pada tahun kewangan semasa, permohonan Syarikat untuk mendapatkan insentif cukai di bawah Peraturan CukaiPendapatan 2003 (Pengurangan bagi Kos Untuk Pengambilalihan Syarikat Asing) bagi pengambilalihan LodersCroklaan Group B. V. telah diluluskan oleh pihak berkuasa. Di bawah insentif yang diberi, kos pengambilalihan dankos berkaitan lain dibenarkan untuk potongan bagi tempoh lima tahun bermula 30 november 2002. Sehubungan itu,sebanyak RM83.4 juta telah dimasukkan semula pada tahun kewangan semasa disebabkan oleh kesan retrospektifinsentif cukai yang dinyatakan itu.Laporan Tahunan 2005125Penyesuaian berangka antara kadar cukai berkesan purata dan kadar cukai yang dikenakan adalah seperti berikut:KumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004% % % %Kadar cukai dikenakan 28.00 28.00 28.00 28.00Kesan cukai berhubung:Perbelanjaan tidak dibenarkan 0.97 1.47 2.16 2.63Pendapatan tidak boleh dicukai (0.36) (0.06) (0.52) (0.12)Perbelanjaan hasil dipermodalkan (0.21) (0.10) (0.02) (0.02)Pendapatan dikecualikan cukai (0.04) (2.19) (4.95) (7.17)Insentif dan elaun cukai (7.01) (4.96) (4.49) (0.23)Penggunaan kerugian cukai dan elaunmodal tidak diiktiraf sebelumnya (0.83) (0.36) – –Potongan berganda (0.36) (0.17) (0.06) (0.18)Aset cukai tertunda diiktiraf (2.33) (0.98) – –Perbezaan kadar cukai dalam negara asing (0.01) (0.02) – –Perkara-perkara lain (0.22) (0.11) – –Kadar cukai berkesan purata 17.60 20.52 20.12 22.91(Lebihan)/kurangan peruntukan bagi tahun-tahun terdahulu (6.60) (0.70) (7.75) 0.8011.00 19.82 12.37 23.71


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb9 CUKAI sambJumlah penjimatan cukai yang timbul daripada penggunaan kerugian cukai tidak diserap dibawa ke hadapan yang tidakdiiktiraf bagi Kumpulan berjumlah kira-kira RM9,092,000 (2004 - RM358,000).Tertakluk kepada persetujuan pihak-pihak berkuasa cukai, syarikat-syarikat subsidiari tertentu Kumpulan mempunyaikerugian cukai tidak diserap kira-kira RM321,620,000 (2004 - RM296,410,000), yang mana kesan cukai berkaitan tidakdiiktiraf di dalam penyata kewangan. Kerugian ini tersedia untuk di bawa ke hadapan bagi mengurangkan pendapatanboleh dicaj masa hadapan apabila syarikat-syarikat subsidiari ini mempeolehi pendapatan boleh ditaksir pada masahadapan dengan bentuk dan jumlah yang mencukupi bagi kegunaan kerugian cukai tersebut.10 PENDAPATAN SESAHAMPendapatan asas sesahamLaporan Tahunan 2005Pendapatan sesaham asas Kumpulan dikira berasaskan kepada keuntungan bersih milik pemegang saham dibahagikandengan bilangan purata berwajaran saham biasa dalam terbitan pada tahun kewangan ini, selepas mengambilkirasaham perbendaharaan yang dipegang oleh Syarikat.126Kumpulan2005 2004Keuntungan bersih milik pemegang saham (RM’000) 902,220 701,550Bilangan purata berwajaran saham biasa dalam terbitan (‘000) 1,119,181 1,092,255Pendapatan asas sesaham (sen) 80.61 64.23Pendapatan sesaham dicairkanBagi pendapatan sesaham dicairkan, bilangan purata berwajaran saham biasa dalam terbitan dilaraskan untukmenganggap penukaran semua saham biasa berpotensi cair.Pendapatan sesaham dicairkan Kumpulan dikira berasaskan kepada keuntungan bersih milik pemegang sahamdibahagikan dengan bilangan purata berwajaran saham biasa yang dilaraskan.Kumpulan2005 2004RM’000RM’000Keuntungan bersih milik pemegang saham 902,220 701,550


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb10 PENDAPATAN SESAHAM sambPendapatan dicairkan sesaham sambBilangan purata berwajaran saham biasa yang dilaraskan untuk pengiraan pendapatan sesaham yang dicairkandiperolehi seperti berikut:Kumpulan2005 2004Bilangan purata berwajaran saham biasa dalam terbitan (‘000) 1,119,181 1,092,255Anggapan pelaksanaan Skim Opsyen Saham Eksekutifpada awal tahun kewangan (‘000) 992 3,645Bilangan purata berwajaran saham biasa bagi pendapatansesaham dicairkan (‘000) 1,120,173 1,095,900Pendapatan sesaham dicairkan (sen) 80.54 64.0211 DIVIDENKumpulan dan Syarikat2005 2004RM’000RM’000Laporan Tahunan 2005127Dividen interim pertama yang diisytihar dan dibayar sebanyak 20.0 sen (2004 - 12.0 sen)sesaham ditolak cukai pendapatan 160,797 97,377Dividen interim kedua yang diisytihar sebanyak 15.0 sen sesaham dikecualikan cukai(2004 - 13.0 sen sesaham ditolak cukai pendapatan) 167,508 105,128 *Pelarasan bagi dividen interim yang dibayar berhubung tahun kewangan lepas (66) 232328,239 202,737* Dividen interim kedua sebanyak 13.0 sen sesaham ditolak cukai pendapatan bagi tahun kewangan lepas telahdiisytiharkan oleh Lembaga Pengarah selepas akhir tahun kewangan dan oleh itu tidak diakru sebagai liabiliti pada30 Jun 2004.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb12 HARTANAH, LOJI DAN PERALATANKumpulan2005Pengambil-Pada awal alihan Penjualan Perbezaan Pada akhirtahun syarikat syarikat tukaran Pengelasan tahunkewangan Tambahan subsidiari Penjualan subsidiari asing Hapuskira semula kewanganPada Kos RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Laporan Tahunan 2005128Ladangmilik bebasTanah 424,523 630 – (970) – – – – 424,183Perbelanjaanpembangunanladang 280,365 6,609 – (844) – – (4,611) – 281,519Ladangpegangan pajakanjangka panjangTanah 835,690 1,137 – (272) – – – (24) 836,531Perbelanjaanpembangunanladang 1,334,918 21,821 – – – – (7,094) 2,098 1,351,743Tanah milik bebas 123,801 739 – (368) – 136 – – 124,308Tanah peganganpajakan jangkapanjang 10,726 – 68 – – – – 2 10,796Tanah peganganpajakan jangkapendek 28,254 – 16,505 – – – – – 44,759Padang golfmilik bebas 44,016 – – – – – – – 44,016Bangunan danpeningkatan 897,649 33,919 19,821 (4,330) (5,774) 743 (9,813) 51,383 983,598Loji danjentera 1,561,194 78,845 47,011 (6,183) – 2,715 (17,808) 3,605 1,669,379Kenderaanbermotor 64,981 10,952 680 (3,527) (611) 29 (1,559) 185 71,130Perabot,kelengkapan danperalatan 122,808 10,491 2,739 (1,466) (481) 29 (2,766) 1,146 132,500Pembinaan dalampelaksanaan 102,961 171,252 28 – – 18 – (58,395) 215,8645,831,886 336,395 86,852 (17,960) (6,866) 3,670 (43,651) – 6,190,326


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb12 HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN sambKumpulan2005 sambCaj Pengambil-Pada awal susutnilai alihan Penjualan Perbezaan Pada akhirtahun tahun syarikat syarikat tukaran Pengelasan tahunSusutnilai kewangan semasa subsidiari Penjualan subsidiari asing Hapuskira semula kewanganTerkumpul RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Ladangpegangan pajakanjangka panjangTanah 104,895 8,733 – – – – (5,744) – 107,884Tanah peganganpajakan jangkapanjang 3,997 118 18 – – – – – 4,133Tanah peganganpajakan jangkapendek 5,287 743 2,325 – – – – – 8,355Bangunan danpeningkatan 254,289 26,932 5,224 (1,319) (5,302) 306 (2,855) 8 277,283Loji danjentera 779,848 102,443 20,539 (3,007) – 1,232 (8,342) (20) 892,693Kenderaanbermotor 47,884 6,708 617 (2,800) (372) 5 (1,404) 7 50,645Perabot,kelengkapandan peralatan 68,326 11,961 2,693 (1,224) (428) 4 (2,379) 5 78,9581,264,526 157,638 31,416 (8,350) (6,102) 1,547 (20,724) – 1,419,951Laporan Tahunan 2005129


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb12 HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN sambKumpulan2004Pengambil- PelarasanPada awal alihan selepas Perbezaan Pada akhirtahun syarikat pengambil- tukaran Pengelasan tahunkewangan Tambahan subsidiari alihan # Penjualan asing Hapuskira semula kewanganPada kos RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Laporan Tahunan 2005130Ladangmilik bebasTanah 246,344 1,575 – – (1,220) – – 177,824 424,523Perbelanjaanpembangunanladang 164,788 2,356 – – (552) – – 113,773 280,365Ladangpegangan pajakanjangka panjangladang 653,918 – 181,772 – – – – – 835,690Perbelanjaanpembangunanladang 1,005,277 28,101 416,579 – (510) – (756) (113,773) 1,334,918Tanah milikbebas 227,599 – – 41,770 (236) 9,170 – (154,502) 123,801Tanah peganganpajakan jangkapanjang 10,726 – – – – – – – 10,726Tanah peganganpajakan jangkapendek 28,254 – – – – – – – 28,254Padang golfmilik bebas 43,886 130 – – – – – – 44,016Bangunan danpeningkatan 815,636 17,377 21,808 43,272 (13,603) 13,776 (2,965) 2,348 897,649Loji danjentera 1,375,315 46,520 48,847 61,790 (7,364) 30,656 (2,944) 8,374 1,561,194Kenderaanbermotor 58,310 5,676 2,142 – (1,392) (71) (290) 606 64,981Perabot,kelengkapan danperalatan 106,502 12,922 3,555 – (375) (56) (3,450) 3,710 122,808Pembinaan dalampelaksanaan * 157,265 32,323 1,070 (5,294) – 341 – (82,744) 102,9614,893,820 146,980 675,773 141,538 (25,252) 53,816 (10,405) (44,384) 5,831,886


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb12 HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN sambKumpulan2004 sambCaj Pengambil- PelarasanPada awal susutnilai alihan selepas Perbezaan Pada akhirtahun tahun syarikat pengambil- tukaran Pengelasan tahunSusutnulai kewangan semasa subsidiari alihan # Penjualan asing Hapuskira semula kewanganTerkumpul RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Ladangpegangan pajakanjangka panjangTanah 99,401 2,811 2,709 – (126) – – 100 104,895Tanah peganganpajakan jangkapanjang 3,881 116 – – – – – – 3,997Tanah peganganpajakanjangka pendek 4,566 721 – – – – – – 5,287Bangunan danpeningkatan 193,498 27,390 4,507 26,387 (3,076) 6,995 (1,952) 540 254,289Loji danjentera 676,061 97,509 15,669 (4,080) (7,241) 6,370 (2,152) (2,288) 779,848Kenderaanbermotor 41,399 6,745 1,561 – (1,472) (80) (258) (11) 47,884Perabot,kelengkapandan peralatan 57,038 11,084 1,976 – (335) (41) (3,055) 1,659 68,3261,075,844 146,376 26,422 22,307 (12,250) 13,244 (7,417) – 1,264,526Laporan Tahunan 2005131* Pembinaan dalam pelaksanaan yang disiapkan pada tahun kewangan lepas berjumlah RM44,384,000 telahdipindahkan kepada hartanah pelaburan.# Pelarasan kepada nilai saksama aset dan liabiliti yang boleh dikenalpasti Loders Croklaan Group B. V. dan syarikatsyarikatsubsidiarinya selepas pengambilalihan menurut peruntukan Piawaian Laporan Kewangan 122, GabunganPerniagaan.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb12 HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN sambSyarikat2005Pada awalPada akhirtahun Pengelasan tahunkewangan Tambahan Penjualan Hapuskira semula kewanganPada Kos RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Laporan Tahunan 2005132Ladang milik bebasTanah 172,737 – (716) – – 172,021Perbelanjaan pembangunan ladang 126,425 4,762 (672) (3,262) – 127,253Ladang pegangan pajakan jangka panjangTanah 9,523 172 – – – 9,695Perbelanjaan pembangunan ladang 44,219 – – – – 44,219Tanah milik bebas 2,115 – – – – 2,115Bangunan dan peningkatan 27,211 2,120 (165) (87) (7) 29,072Loji dan jentera 30,738 970 (61) (193) 103 31,557Kenderaan bermotor 6,077 1,146 (181) – – 7,042Perabot, kelengkapan dan peralatan 10,586 1,197 (85) (231) 206 11,673Pembinaan dalam pelaksanaan 302 618 – – (302) 618429,933 10,985 (1,880) (3,773) – 435,265Pada awal Caj susutnilaiPada akhirtahun tahun tahunSusutnilai kewangan semasa Penjualan Hapuskira kewanganTerkumpul RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Ladang pegangan pajakan jangka panjangTanah 1,349 105 – – 1,454Bangunan dan peningkatan 8,660 1,240 (57) (33) 9,810Loji dan jentera 21,660 2,611 (50) (172) 24,049Kenderaan bermotor 4,317 819 (176) – 4,960Perabot, kelengkapan dan peralatan 6,976 912 (65) (210) 7,61342,962 5,687 (348) (415) 47,886


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb12 HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN sambSyarikat2004Pada awalPada akhirtahun Pengelasan tahunkewangan Tambahan Penjualan Hapuskira semula kewanganPada kos RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Ladang milik bebasTanah 172,526 433 (222) – – 172,737Perbelanjaan pembangunan ladang 124,442 2,215 (232) – – 126,425Ladang pegangan pajakan jangka panjangTanah 9,523 – – – – 9,523Perbelanjaan pembangunan ladang 44,219 – – – – 44,219Tanah milik bebas 2,115 – – – – 2,115Bangunan dan peningkatan 25,484 1,815 – (469) 381 27,211Loji dan jentera 30,028 800 (13) (593) 516 30,738Kenderaan bermotor 5,246 1,186 (355) – – 6,077Perabot, kelengkapan dan peralatan 9,917 844 (49) (164) 38 10,586Pembinaan dalam pelaksanaan 935 302 – – (935) 302424,435 7,595 (871) (1,226) – 429,933Laporan Tahunan 2005133Pada awal Caj susutnilaiPada akhirtahun tahun tahunSusutnilai kewangan semasa Penjualan Hapuskira kewanganTerkumpul RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Ladang pegangan pajakan jangka panjangTanah 1,244 105 – – 1,349Bangunan dan peningkatan 7,813 1,132 – (285) 8,660Loji dan jentera 19,578 2,511 (11) (418) 21,660Kenderaan bermotor 3,956 629 (268) – 4,317Perabot, kelengkapan dan peralatan 6,305 844 (39) (134) 6,97638,896 5,221 (318) (837) 42,962


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb12 HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN sambKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004Nilai Buku Bersih RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Laporan Tahunan 2005Ladang milik bebasTanah 424,183 424,523 172,021 172,737Perbelanjaan pembangunan ladang 281,519 280,365 127,253 126,425Ladang pegangan pajakan jangka panjangTanah 728,647 730,795 8,241 8,174Perbelanjaan pembangunan ladang 1,351,743 1,334,918 44,219 44,219Tanah milik bebas 124,308 123,801 2,115 2,115Tanah pegangan pajakan jangka panjang 6,663 6,729 – –Tanah pegangan pajakan jangka pendek 36,404 22,967 – –Padang golf milik bebas 44,016 44,016 – –Bangunan dan peningkatan 706,315 643,360 19,262 18,551Loji dan jentera 776,686 781,346 7,508 9,078Kenderaan bermotor 20,485 17,097 2,082 1,760Perabot, kelengkapan dan peralatan 53,542 54,482 4,060 3,610Pembinaan dalam pelaksanaan 215,864 102,961 618 3024,770,375 4,567,360 387,379 386,971134Termasuk dalam ladang pegangan pajakan jangka panjang dan pembinaan dalam pelaksanaan adalah jumlah perbelanjaanfaedah yang dipermodalkan pada tahun kewangan ini berjumlah RM3,936,000 (2004 - RM2,670,000) bagi Kumpulan.Hartanah milik bebas dan pegangan pajakan Kumpulan dan Syarikat pada nilai buku bersih sebanyak RM654,000(2004 - RM947,135,000) dan tiada (2004 - RM26,028,000) masing-masing telah dicaj kepada bank untuk kemudahankredit yang diberi kepada Kumpulan dan Syarikat.13 SYARIKAT SUBSIDIARISyarikat2005 2004Pada kosSaham tercatat di Malaysia 1,208,470 1,086,975Saham tidak tercatat di Malaysia 2,098,923 1,434,527Saham tidak tercatat di luar Malaysia 532,729 455,7953,840,122 2,977,297Tolak: kerugian kemerosotan (5,724) (5,724)3,834,398 2,971,573Pada nilai pasaranSaham tercatat di Malaysia 2,874,786 2,819,696Butir-butir mengenai syarikat-syarikat subsidiari dinyatakan dalam Nota 45.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb13 SYARIKAT SUBSIDIARI sambPada tahun kewangan semasa, Syarikat:atelah mengambilalih syarikat-syarikat subsidiari tidak langsung berikut daripada syarikat-syarikat subsidiarilangsung menurut pelaksanaan langkah penyusunan semula dalaman bagi tujuan memperkemaskan syarikatsyarikatsubsidiari di dalam Kumpulan bagi mewujudkan struktur Kumpulan yang lebih efisien:KepentinganBayarandiambilalihpembelianSyarikat subsidiari diambilalih Diambilalih daripada % RMIOI Bio-Energy Sdn Bhd IOI Edible Oils Sdn Bhd 100 700,000IOI Specialty Fats Sdn Bhd IOI Edible Oils Sdn Bhd 100 23,725,000Ladang Sabah Sdn Bhd Ladang Sabah Holdings Sdn Bhd 100 375,062,000Terusan Baru Sdn Bhd Ladang Sabah Sdn Bhd 100 44,262,000Morisem Plantation Sdn Bhd Morisem Consolidated Sdn Bhd 70 43,634,000Morisem (Sabah) Sdn Bhd Morisem Sdn Bhd 100 64,746,000PR Enterprise Sdn Bhd Morisem Palm Oil Mill Sdn Bhd 100 53,486,000Priceland Sdn Bhd Morisem Palm Oil Mill Sdn Bhd 100 46,401,000Meriteam Sdn Bhd Morisem Palm Oil Mill Sdn Bhd 100 31,732,000Permodalan Plantations Sdn Bhd Future Growth Sdn Bhd 70 11,189,000Pembayaran pengambilalihan di atas telah dijelaskan dengan mengkredit baki antara syarikat-syarikat subsidiarilangsung masing-masing dengan Syarikat.Laporan Tahunan 2005bctelah melanggan saham tambahan sebanyak EUR12.0 juta dalam Loders Croklaan Group B. V. (“LC Group”).Pembayaran langganan tersebut telah dijelaskan melalui pengurangan dalam jumlah yang dihutang oleh LC Groupkepada Syarikat.menebus 50,000 saham keutamaan boleh tebus berharga RM0.50 sesaham dicampur premium sebanyak RM99.50sesaham dalam Resort Villa Golf Course Development Sdn Bhd (“RVGCD”). Jumlah penebusan sebanyakRM5,000,000 telah dibayar melalui penerbitan 25,000 saham biasa baru berharga RM1.00 sesaham dalamRVGCD dan pembayaran sebanyak RM4,975,000 dengan menggunakan jumlah yang dihutang kepada RVGCD.135Jumlah dihutang oleh dan kepada syarikat-syarikat subsidiari merupakan jumlah tertunggak yang timbul daripadajualan dan pembelian antara syarikat, pendahuluan dan pembayaran yang dibuat bagi pihak atau oleh syarikat-syarikatsubsidiari. Jumlah tersebut tidak bercagar, dikenakan faedah pada kadar antara 0% hingga 7.0% (2004 - 0% hingga5.5%) setahun. Kecuali bagi bahagian bukan semasa, jumlah yang dihutang oleh dan kepada syarikat-syarikat tidakmempunyai tempoh pembayaran balik yang tetap.14 SYARIKAT BERSEKUTUKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Pada kosSaham tidak tercatat 100,987 100,987 29,300 2,500Bahagian keputusan dan rizab syarikat bersekutuselepas pengambilalihan 134,277 109,679 – –Diskaun daripada pengambilalihan yang dilunaskan 14,177 11,970 – –148,454 121,649 – –Kepentingan dalam syarikat bersekutu (Nota 14.1) 249,441 222,636 29,300 2,500


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb14 SYARIKAT BERSEKUTU sambButir-butir syarikat bersekutu dinyatakan dalam Nota 45.Pada tahun kewangan semasa, Syarikat telah mengambilalih 30% kepentingan ekuiti dalam Reka Halus Sdn Bhddaripada Ladang Sabah Sdn Bhd dengan bayaran pembelian berjumlah RM26,800,000 manurut suatu langkahpenyusunan semula dalaman seperti yang dijelaskan dalam Nota 13 a.Jumlah dihutang kepada syarikat-syarikat bersekutu merupakan jumlah tertunggak yang timbul daripada pendapatanagensi, pembelian dan pembayaran yang dibuat bagi pihak atau oleh syarikat bersekutu. Jumlah tersebut tidakbercagar, tanpa faedah dan tidak mempunyai tempoh pembayaran semula yang tetap.14.1 Kepentingan dalam syarikat bersekutuLaporan Tahunan 2005Kumpulan2005 2004RM’000RM’000Bahagian aset ketara bersih 279,410 254,812Diskaun daripada pengambilalihan syarikat bersekutu (Nota 14.2) (29,969) (32,176)249,441 222,63613614.2 Diskaun daripada pengambilalihan syarikat bersekutuPerubahan dalam diskaun daripada pengambilalihan syarikat bersekutu pada tahun kewangan ini adalah sepertiberikut:Kumpulan2005 2004RM’000RM’000Baki pada awal tahun kewangan (32,176) (34,384)Pelunasan bagi tahun kewangan 2,207 2,208Baki pada akhir tahun kewangan (29,969) (32,176)15 HARTANAH PELABURANKumpulan2005 2004RM’000RM’000Pada kosTanah milik bebas dan bangunan 44,412 44,384Tanah pegangan pajakan dan bangunan 1,999 1,99946,411 46,383Pada penilaianTanah milik bebas dan bangunan 301,476 377,110Tanah pegangan pajakan dan bangunan 160,289 157,184461,765 534,294508,176 580,677


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb15 HARTANAH PELABURAN sambHartanah pelaburan meliputi:Kawasan bolehNama bangunan/lokasi Keterangan Hak milik tanah sewa bersihIOI Mall Pusat membeli-belah 3 tingkat Milik Bebas 58,970Bandar Puchong Jayameter per.PuchongSelangor Darul EhsanIOI Business Park 38 unit lot komersil Milik Bebas 5,650Bandar Puchong Jayameter per.PuchongSelangor Darul EhsanMayang Plaza Kompleks komersil 4 tingkat Milik Bebas 12,575Jalan SS 26/2, Taman Mayang Jayameter per.Petaling JayaSelangor Darul EhsanIOI Resort 33 unit banglo kediaman Milik Bebas 22,082Putrajayameter per.Laporan Tahunan 2005137One IOI Square Bangunan pejabat12 tingkat Milik Bebas 18,092IOI Resortmeter per.PutrajayaIOI Mall Pusat membeli-belah 3 tingkat Milik Bebas 22,398Bandar Putra, Kulaimeter per.Johor BahruJohor Darul TakzimIOI Plaza Bangunan pejabat 12 tingkat Pegangan 8,740210 Middle Road pajakan meter per.SingaporeFlat 28 Marathon House Pangsapuri kediaman Pegangan Keluasan200 Marylebone Road pajakan binaan bersih:London NW1 5 PW80 meter per.Tanah pegangan pajakan dan bangunan dinyatakan pada kos berjumlah RM1,999,000 (2004 - RM1,999,000)merupakan hartanah pelaburan yang diperolehi pada tahun 1999 dan tidak dinilai semula selepas itu kerana jumlahnyaadalah tidak ketara.Hartanah pelaburan tertentu dengan nilai bawa sebanyak RM160,289,000 (2004 - RM235,231,000) telah dicagarkankepada bank untuk kemudahan kredit yang diberi kepada syarikat-syarikat subsidiari.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb16 PELABURAN JANGKA PANJANG LAINKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Pada kosDi Malaysia- Saham tercatat 35,161 36,118 13,128 14,085- Saham tidak tercatat 1,783 1,783 860 860- Waran tercatat 2,185 2,185 2,185 2,185Di luar Malaysia- Saham tercatat 5 5 5 539,134 40,091 16,178 17,135Tolak: peruntukan bagi penurunan nilai (8,435) (8,048) (6,284) (6,284)30,699 32,043 9,894 10,851Laporan Tahunan 2005Pada nilai pasaran- Saham tercatat di Malaysia 31,511 38,632 6,148 7,845- Waran tercatat di Malaysia 113 414 113 41417 TANAH DIPEGANG UNTUK PEMBANGUNAN HARTANAH138KumpulanTanahTanah pegangan pajakan Kosmilik bebas jangka panjang pembangunan JumlahRM’000 RM’000 RM’000 RM’0002005Pada kosPada awal tahun kewangan 365,162 274 287,081 652,517Kos ditanggung – – 76,659 76,659Dijual (619) – (121) (740)Tambahan melalui syarikat subsidiari diambilalih 27,052 – 2,350 29,402Pindahan kepada kos pembangunan hartanah(Nota 19) (29,137) – (89,343) (118,480)Pindahan kepada hartanah pelaburan (107) – (1,858) (1,965)Pada akhir tahun kewangan 362,351 274 274,768 637,3932004Pada kosPada awal tahun kewangan 385,437 274 264,318 650,029Kos ditanggung 350 – 80,265 80,615Dijual (393) – – (393)Pindahan kepada kos pembangunan hartanah(Nota 19) (20,232) – (57,502) (77,734)Pada akhir tahun kewangan 365,162 274 287,081 652,517Perbelanjaan pembangunan meliputi perbelanjaan faedah yang ditanggung pada tahun kewangan ini yang berjumlahRM357,000 (2004 - RM536,000).


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb18 MUHIBAH DARIPADA PENYATUANKumpulan2005 2004Pada awal tahun kewangan 429,433 415,565Timbul daripada pengambilalihan saham tambahan dalam syarikat subsidiari 40,467 54,968Timbul daripada pembelian saham sendiri oleh syarikat subsidiari 5,851 181Timbul daripada penjualan sebuah syarikat subsidiari (2) –Timbul daripada pengambilalihan syarikat subsidiari (Nota 35.3) – 56,155Timbul daripada pelarasan selepas pengambilalihan sebuah syarikat subsidiari # – (69,580)Timbul daripada diskaun yang diterima daripada bayaran pembelianpengambilalihan syarikat-syarikat subsidiari ** – (5,947)475,749 451,342Pelunasan bagi tahun kewangan (28,264) (21,909)Pada akhir tahun kewangan 447,485 429,433# Pelarasan nilai saksama aset dan liabiliti Loders Croklaan Group B.V. dan syarikat subsidiarinya yang bolehdikenalpasti selepas pengambilalihan menurut peruntukan Piawaian Laporan Kewangan 122, Gabungan Perniagaan.** Pengurangan bayaran pembelian bagi pembelian Unipamol Malaysia Sdn Bhd dan Pamol Plantations Sdn Bhd.19 KOS PEMBANGUNAN HARTANAHKumpulanJumlahterkumpuldicaj kepadaTanah Kos penyatamilik bebas pembangunan pendapatan JumlahRM’000 RM’000 RM’000 RM’000Laporan Tahunan 20051392005Pada kosPada awal tahun kewangan 146,172 1,792,152 (1,754,920) 183,404Kos ditanggung – 216,223 – 216,223Pindahan daripada tanah dpegang untukpembangunan hartanah (Nota17) 29,137 89,343 – 118,480Pindahan kepada inventori (1,010) (14,100) – (15,110)Diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam penyatapendapatan – – (266,302) (266,302)Pada akhir tahun kewangan 174,299 2,083,618 (2,021,222) 236,6952004Pada kosPada awal tahun kewangan 134,444 1,590,058 (1,392,138) 332,364Kos ditanggung – 265,663 – 265,663Pindahan daripada tanah dpegang untukpembangunan hartanah (Nota 17) 20,232 57,502 – 77,734Pindahan kepada inventori (8,504) (121,071) – (129,575)Diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam penyatapendapatan – – (362,782) (362,782)Pada akhir tahun kewangan 146,172 1,792,152 (1,754,920) 183,404Perbelanjaan pembangunan meliputi perbelanjaan faedah yang ditanggung pada tahun kewangan yang berjumlahRM349,000 (2004 - RM542,000).


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb20 INVENTORIKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Laporan Tahunan 2005Pada kosKeluaran perladangan 86,631 69,519 1,353 2,394Bahan mentah dan barang kegunaan 400,637 314,996 2,403 2,067Hartanah pembangunan siap 47,214 37,561 – –Inventori tapak semaian 2,764 3,388 842 1,220Inventori perdagangan 94 28,766 – –Barangan siap 173,545 130,445 – –Lain-lain 7,725 5,630 – –718,610 590,305 4,598 5,681Pada nilai boleh realisasi bersihBahan mentah dan barang kegunaan – 12,518 – –Hartanah pembangunan siap 820 1,455 – –719,430 604,278 4,598 5,68121 PENERIMAAN PERDAGANGAN DAN PENERIMAAN LAIN140KumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Penerimaan perdagangan (Nota 21.1) 477,354 553,811 270 590Penerimaan lain, deposit dan pra bayaran (Nota 21.2) 115,405 116,007 16,885 13,048Pengebilan terakru 103,672 133,361 – –Jumlah dihutang oleh pelanggan daripada kontrak(Nota 21.3) 520 410 – –696,951 803,589 17,155 13,63821.1 Penerimaan perdaganganKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Penerimaan perdagangan 486,070 564,703 270 590Peruntukan bagi hutang ragu (8,716) (10,892) – –477,354 553,811 270 590


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb21 PENERIMAAN PERDAGANGAN DAN PENERIMAAN LAIN samb21.1 Penerimaan perdagangan sambHutang lapuk yang dihapuskira pada tahun kewangan ini berhubung peruntukan yang diwujudkan pada tahuntahunkewangan lepas adalah seperti berikut:Kumpulan2005 2004RM’000RM’000Hutang lapuk dihapuskira 956 900Peruntukan bagi hutang ragu daripada penerimaan perdagangan berkaitan dengan syarikat subsidiari yang dijualpada tahun kewangan ini berjumlah RM671,000 (2004 - tiada).21.2 Penerimaan lain, deposit dan prabayaranKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Sewa pajakan bayar terdahulu (Nota 21.2.1) 28,959 38,788 – –Penerimaan lain 57,551 57,938 5,688 7,901Deposit lain 7,953 8,159 794 426Bayaran terdahulu 22,129 12,309 10,403 4,721Peruntukan bagi hutang ragu untuk penerimaan lain (1,187) (1,187) – –115,405 116,007 16,885 13,048Laporan Tahunan 2005141Hutang lapuk yang dihapuskira pada tahun kewangan ini berhubung peruntukan yang diwujudkan pada tahuntahunkewangan lepas adalah seperti berikut:Kumpulan2005 2004RM’000RM’000Hutang lapuk dihapuskira – 3321.2.1 Sewa pajakan bayar terdahuluIni mewakili sewa pajakan pendahuluan yang dibayar bagi dua bidang tanah seperti berikut:iSewa pajakan pendahuluan berjumlah RM13,644,000 bagi sebidang tanah untuk tempoh pajakanselama 50 tahun dengan tempoh pembaharuan selama 16 tahun yang meliputi kawasan bersih seluas9,605 ekar untuk penanaman kelapa sawit. Sewa pajakan bayar terdahulu ini dilunaskan kepadapenyata pendapatan sepanjang tempoh pajakan selama 50 tahun.Baki sewa pajakan antara RM1,000,000 hingga RM1,610,000 setahun akan dibayar bermula daritahun 2006 hingga tahun 2066.iiPendahuluan sewa pajakan berjumlah RM15,315,000 bagi sebidang tanah untuk tempoh pajakanselama 60 tahun yang meliputi kawasan bersih seluas 7,932 ekar untuk penanaman kelapa sawit.Sewa pajakan bayar terdahulu ini dilunaskan kepada penyata pendapatan sepanjang tempoh pajakanselama 60 tahun.Baki sewa pajakan antara RM200,000 hingga RM1,000,000 setahun akan dibayar bermula dari tahun2004 hingga tahun 2056.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb21 PENERIMAAN PERDAGANGAN DAN PENERIMAAN LAIN samb21.3 Jumlah dihutang oleh pelanggan daripada kontrakKumpulan2005 2004RM’000RM’000Kos agregat ditanggung sehingga kini 22,749 20,530Keuntungan diiktiraf 4,800 4,23427,549 24,764Pengebilan berperingkat (27,029) (24,354)Jumlah dihutang oleh para pelanggan daripada kontrak 520 41022 PELABURAN JANGKA PENDEKLaporan Tahunan 2005142Kumpulan2005 2004RM’000RM’000Pada kosDi Malaysia- Saham tercatat 452 452- Stok pinjaman 11 11Di luar Malaysia- Saham tercatat 16,189 16,189- Saham tidak tercatat 5 516,657 16,657Tolak: peruntukan bagi penurunan nilai (14,600) (13,144)2,057 3,513Pada nilai pasaranDi Malaysia- Saham tercatat 30 29- Stok pinjaman 12 12Di luar Malaysia- Saham tercatat 3,831 4,624- Waran tercatat * – 170* Terbitan bonus, tiada kos ditanggung23 DANA JANGKA PENDEKKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Pelaburan dalam dana amanah pendapatan tetapdi Malaysia 1,023,739 21,254 941,375 –


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb24 DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGANKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Deposit dengan bank berlesen 497,221 330,031 203,418 7,143Deposit dengan gedung diskaun 93,225 9,534 40,700 –590,446 339,565 244,118 7,143Deposit dengan bank berlesen bagi Kumpulan dan Syarikat pada akhir tahun kewangan lepas meliputi deposit tetapberjumlah RM1,000,000 yang dicagar sebagai jaminan untuk kemudahan pinjaman tetap yang diberi kepada Syarikat.25 TUNAI DAN BAKI BANKTunai dan baki bank Kumpulan meliputi satu jumlah RM209,741,000 (2004 - RM240,744,000) yang dipegang dibawah Akaun Pemaju Perumahan menurut Seksyen 7A Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Pelesenan), 1966 yangtidak tersedia untuk kegunaan umum oleh Kumpulan.26 PEMBAYARAN PERDAGANGAN DAN PEMBAYARAN LAINLaporan Tahunan 2005KumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000143Pembayaran perdagangan (Nota 26.1) 205,786 268,158 1,826 2,927Pembayaran lain dan akruan (Nota 26.2) 268,754 301,597 37,636 23,644Pengebilan berperingkat 14,592 44,856 – –489,132 614,611 39,462 26,57126.1 Pembayaran perdaganganKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Pembayaran perdagangan 205,786 268,158 1,826 2,927Pembayaran perdagangan Kumpulan termasuk wang tertahan sebanyak RM42,296,000 (2004 - RM41,234,000).


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb26 PEMBAYARAN PERDAGANGAN DAN PEMBAYARAN LAIN samb26.2 Pembayaran lain dan akruanKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Pembayaran premium tanah 26,671 29,449 – –Pendahuluan daripada pemegang saham minoritisyarikat subsidiari kepada syarikat-syarikatsubsidiari 13,637 16,675 – –Pembayaran lain 77,925 150,083 25,961 9,546Deposit pelanggan dan deposit lain 20,290 21,380 541 441Akruan 130,231 84,010 11,134 13,657268,754 301,597 37,636 23,644Laporan Tahunan 200527 OVERDRAF BANKKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000144Bercagar – 3,364 – –Tidak bercagar 8,569 12,445 – 6,5168,569 15,809 – 6,516Overdraf bank bercagar pada akhir tahun kewangan lepas adalah dijamin oleh caj tetap ke atas tanah milik bebas danpegangan pajakan tertentu milik Kumpulan dan Syarikat. Selain itu, overdraf bank syarikat subsidiari tertentu dijaminoleh caj tetap dan terapung ke atas aset lain mereka. Overdraf bank menanggung faedah pada kadar antara 3.73%hingga 11.6% (2004 - 3.80% hingga 6.00%) setahun. Kadar faedah yang ketara lebih tinggi pada kadar 11.6% yangditanggung pada tahun kewangan semasa adalah ditanggung oleh sebuah syarikat tidak langsung di Mesir.28 PINJAMAN JANGKA PENDEKKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000BercagarPinjaman jangka panjang – bahagian perlu dibayardalam tempoh 12 bulan (Nota 31) 94,273 357,889 – 228,792Kredit berpusing (Nota 28.1) 23,705 30,032 – –Pembiayaan perdagangan (Nota 28.2) – 30,520 – –117,978 418,441 – 228,792Tidak bercagarPinjaman jangka panjang – bahagian perlu dibayardalam tempoh 12 bulan (Nota 31) – 56,000 – 56,000Pinjaman jangka pendek (Nota 28.3) – 232,000 – 232,000Kredit berpusing (Nota 28.1) – 53,000 – 53,000– 341,000 – 341,000117,978 759,441 – 569,792


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb28 PINJAMAN JANGKA PENDEK samb28.1 Kredit berpusingKredit berpusing bercagar adalah dijamin oleh caj tetap ke atas hartanah pegangan pajakan tertentu milikKumpulan dan Syarikat. Kredit berpusing menanggung faedah antara 1.61% hingga 3.5% (2004 - 1.39%hingga 4.75%) setahun.28.2 Pembiayaan perdaganganPembiayaan perdagangan bercagar dijamin oleh caj tetap ke atas hartanah pegangan pajakan tertentu milikKumpulan. Pembiayaan perdagangan yang digunakan pada tahun kewangan ini tertakluk kepada faedah padakadar antara 2.27% hingga 2.71% (2004 - 2.11% hingga 2.42%) setahun.28.3 Pinjaman jangka pendekSyarikat telah memeterai Kemudahan Penerbitan Nota Islam berjumlah RM300 juta pada 21 Mei 2002.Kemudahan Penerbitan Nota Islam berjumlah RM300 juta ini meliputi penerbitan Kertas Komersial (“CPs”)dengan kematangan selama satu (1) hingga dua belas (12) bulan dan/atau Nota Jangka Sederhana (“MTNs”)dengan kematangan selama satu (1) tahun hingga 7 (tujuh) tahun berasaskan kepada Prinsip-prinsip Syariahdalam Al- Murabahah.Laporan Tahunan 2005CPs itu yang diterbitkan oleh Syarikat pada tahun kewangan ini menanggung kadar antara 2.72% hingga 2.87%(2004 - 2.82% hingga 3.18%) setahun. Syarikat tidak menerbitkan sebarang MTNs pada tahun kawangan ini.145Jumlah CPs yang diterbitkan pada 30 Jun 2004 berjumlah RM232,000,000 telah diambilkira sebagai pinjamanjangka pendek tidak bercagar.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb29 MODAL SAHAMKumpulan dan Syarikat2005 2004Bil. saham RM’000 Bil. saham RM’000Saham biasa berharga RM0.50 sesahamDibenarkan 1,500,000,000 750,000 1,500,000,000 750,000Laporan Tahunan 2005146Diterbit dan dibayar penuhPada awal tahun kewangan 1,165,234,990 582,618 1,080,800,685 540,400Terbitan saham timbul daripada pengambilalihansyarikat subsidiari pada RM5.20 sesaham – – 72,105,305 36,053Terbitan saham timbul daripada pelaksanaanopsyen yang diberi dibawahSkim Opsyen Saham EksekutifPada RM2.13 sesaham 41,000 20 568,000 284Pada RM2.37 sesaham 2,000 1 74,000 37Pada RM2.61 sesaham 62,000 31 499,000 250Pada RM2.71 sesaham 20,000 10 1,310,000 655Pada RM3.58 sesaham 68,000 34 959,000 480Pada RM3.77 sesaham 94,000 47 732,000 366Pada RM5.20 sesaham 2,767,000 1,384 8,007,000 4,003Pada RM6.90 sesaham 1,140,000 570 180,000 90Pada RM7.50 sesaham 3,380,000 1,690 – –7,574,000 3,787 12,329,000 6,165Pindahan kepada rizab modal yang timbul daripadapembatalan saham perbendaharaan (Nota 30.1) (54,327,500) (27,164) – –Pada akhir tahun kewangan 1,118,481,490 559,241 1,165,234,990 582,618Antara 1,118,481,490 (2004 - 1,165,234,990) saham biasa diterbit dan dibayar penuh, 1,758,700 (2004 - 42,071,900)adalah dipegang sebagai saham perbendaharaan (Nota 30.2) oleh Syarikat. Sehubungan itu, bilangan saham tertunggakditerbit dan dibayar penuh pada 30 Jun 2005 selepas ditolak saham perbendaharaan yang dipegang adalah1,116,722,790 (2004 - 1,123,163,090) sesaham biasa berharga RM0.50 setiap satu .29.1 Skim Opsyen Saham EksekutifSatu Skim Opsyen Saham Eksekutif (“ESOS”) telah dilaksanakan pada 5 April 1995 untuk manfaat para eksekutifdan pengarah eksekutif sepenuh masa Kumpulan. Jawatankuasa yang dilantik oleh Lembaga Pengarah untukmentadbir ESOS (“Jawatankuasa Opsyen”), boleh menawarkan opsyen kepada eksekutif Kumpulan yang layakdari semasa ke semasa untuk melanggan saham biasa baru berharga RM0.50 setiap satu di dalam Syarikat.Tempoh asal opsyen selama 5 tahun yang tamat pada 4 April 2000 telah dilanjutkan selama 5 tahun lagi untuktamat pada 4 April 2005.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb29 MODAL SAHAM samb29.1 Skim Opsyen Saham Eksekutif sambPerubahan opsyen atas saham Syarikat yang belum diterbitkan yang diberi di bawah ESOS pada tahun kewanganini adalah seperti berikut:Bil. opsyen sahamPadaPadaawalakhirHarga tahun Ditawarkan tahunopsyen Tarikh tawaran kewangan dan diterima Dilaksana Luput kewangan2005RM2.71 11 Mei 1995 128,000 – 20,000 108,000 –RM3.77 8 November 1996 94,000 – 94,000 – –RM2.61 27 Ogos 1997 182,000 – 62,000 120,000 –RM2.13 1 Disember 1999 41,000 – 41,000 – –RM2.37 6 Januari 2001 2,000 – 2,000 – –RM3.58 28 Disember 2001 69,000 – 68,000 1,000 –RM5.20 10 Jun 2003 2,797,000 – 2,767,000 30,000 –RM6.90 14 November 2003 1,140,000 – 1,140,000 – –RM7.50 17 Jun 2004 – 3,642,000 3,380,000 262,000 –Jumlah 4,453,000 3,642,000 7,574,000 521,000 –Laporan Tahunan 20051472004RM2.71 11 Mei 1995 1,438,000 – 1,310,000 – 128,000RM2.61 10 Januari 1996 145,000 – 145,000 – –RM3.77 8 November 1996 826,000 – 732,000 – 94,000RM2.61 27 Ogos 1997 551,000 – 354,000 15,000 182,000RM2.13 23 Disember 1998 35,000 – 35,000 – –RM2.13 1 Disember 1999 574,000 – 533,000 – 41,000RM2.37 6 Januari 2001 76,000 – 74,000 – 2,000RM3.58 28 Disember 2001 1,046,000 – 959,000 18,000 69,000RM5.20 10 Jun 2003 10,893,000 – 8,007,000 89,000 2,797,000RM6.90 14 November 2003 – 1,320,000 180,000 – 1,140,000Jumlah 15,584,000 1,320,000 12,329,000 122,000 4,453,000Kutipan agregat dan nilai saksama saham diterbit yang timbul daripada pelaksanaan opsyen saham pada tahunkewangan ini adalah seperti berikut:2005 2004RM’000RM’000Modal saham biasa 3,787 6,165Premium saham 44,723 49,144Kutipan agregat diterima daripada saham diterbit 48,510 55,309Nilai saksama pada tarikh terbitan 68,148 96,265


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb30 RIZABKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Premium saham 890,919 1,152,750 890,919 1,152,750Lebihan penilaian semula 82,310 82,385 – –Rizab modal (Nota 30.1) 156,422 9,330 27,164 –Rizab turun naik tukaran asing (101,357) (35,831) (44,384) –Rizab daripada penyatuan 7,263 6,597 – –Saham perbendaharaan, pada kos (Nota 30.2) (15,869) (194,168) (15,869) (194,168)Keuntungan terkumpul 3,283,399 2,814,471 1,354,980 860,0014,303,087 3,835,534 2,212,810 1,818,583Perubahan dalam rizab adalah ditunjukkan di dalam penyata perubahan ekuiti.Laporan Tahunan 200530.1 Rizab modalKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000148Tambahan bersih bahagian Kumpulandalam aset bersih yang timbul daripada terbitansaham oleh syarikat subsidiari tertentukepada pemegang saham minoriti 9,330 9,330 – –Komponen ekuiti bagi Bon Boleh Tukar DijaminSifar Berkupon Bernilai USD310 juta 2009(Nota 31.2) 119,928 – – –Rizab penebusan modal yang timbul daripadapembatalan saham perbendaharaan (Nota 29) 27,164 – 27,164 –156,422 9,330 27,164 –30.2 Saham perbendaharaanMelalui satu resolusi khas yang diluluskan pada mesyuarat agung luar biasa yang diadakan pada 18 November1999, para pemegang saham Syarikat telah meluluskan rancangan Syarikat untuk membeli balik sehingga 10%daripada modal saham diterbit dan dibayar Syarikat yang meliputi saham-saham biasa dengan nilai tara RM0.50sesaham (“Pembelian Balik Saham”). Kuasa yang diberi oleh para pemegang saham ini telah diperbaharuikemudiannya di Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang lepas pada 21 Oktober 2004.Para Pengarah Syarikat komited untuk mempertingkatkan nilai Syarikat kepada para pemegang sahamnya dan yakinbahawa langkah Pembelian Balik Saham boleh digunakan demi kebaikan Syarikat dan para pemegang sahamnya.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb30 RIZAB samb30.2 Saham perbendaharaan sambPada tahun kewangan ini, Syarikat telah membeli balik saham yang diterbit dari pasaran terbuka seperti berikut:Harga Belian SesahamKos Tertinggi Terendah PurataBil. Saham RM RM RM RM2005Pada awal tahun kewangan 42,071,900 194,168,028 8.28 2.04 4.62Pembelian sebelum pembatalanJulai 2004 1,238,800 10,303,594 8.33 8.30 8.32Ogos 2004 1,279,700 10,972,092 8.57 8.57 8.57September 2004 882,600 7,565,905 8.57 8.57 8.57November 2004 4,865,100 45,894,239 9.50 9.38 9.43Disember 2004 3,989,400 37,649,755 9.48 9.38 9.4412,255,600 112,385,585 9.50 8.30 9.17Jumlah sebelum pembatalan 54,327,500 306,553,613 9.50 2.04 5.64Pembatalan (54,327,500) (306,553,613) 9.50 2.04 5.64Pembelian selepaspembatalanApril 2005 1,758,700 15,869,462 8.68 9.03 9.02Pada akhir tahun kewangan 1,758,700 15,869,462 8.68 9.03 9.02Laporan Tahunan 20051492004Pada awal tahun kewangan 36,624,000 150,658,566 5.72 2.04 4.11Pembelian pada tahunkewanganMei 2004 1,482,500 11,774,567 8.13 7.89 7.94Jun 2004 3,965,400 31,734,895 8.28 7.38 8.005,447,900 43,509,462 8.28 7.38 7.99Pada akhir tahun kewangan 42,071,900 194,168,028 8.28 2.04 4.62Dari awal tahun kewangan sehingga 13 Januari 2005, Syarikat telah membeli balik 12,255,600 daripada modalsaham diterbit daripada pasaran terbuka. Harga purata yang dibayar bagi saham-saham yang dibeli semula adalahRM9.17 sesaham. Saham-saham yang dibeli semula dipegang sebagai saham perbendaharaan sehingga 13 Januari2005, tarikh di mana Syarikat membatalkan kesemua 54,327,500 saham perbendaharaan terkumpul miliknyadengan jumlah bawa RM306,553,613 atau pada harga purata RM5.64 sesaham. Modal saham yang dibatalkanberjumlah RM27,164,000 telah dipindahkan kepada rizab penebusan modal dan bayaran bagi saham yangdibatalkan telah ditolak dari premium saham menurut keperluan Seksyen 67A Akta Syarikat, 1965.Selepas pembatalan saham perbendaharaan di atas, Syarikat telah membeli balik 1,758,700 daripada modal sahamditerbit daripada pasaran terbuka. Harga purata yang dibayar bagi saham yang dibeli balik adalah RM9.02sesaham. Saham yang dibeli balik dipegang sebagai saham perbendaharaan dan diurus menurut keperluan Seksyen67A Akta Syarikat, 1965.Urusniaga pembelian balik ini dibiayai oleh dana yang dihasilkan secara dalaman.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb30 RIZAB samb30.3 Rizab boleh diagihTertakluk kepada persetujuan dengan pihak berkuasa cukai:iiiSyarikat mempunyai kredit cukai yang mencukupi di bawah Seksyen 108 Akta Cukai Pendapatan, 1967 untukmengagihkan kira-kira RM302,539,000 (2004 - RM132,418,000) daripada keuntungan terkumpulnya jikadibayar sebagai dividen; danSyarikat mempunyai kira-kira RM303,874,000 (2004 - RM170,169,000) di dalam akaun dikecualikancukainya untuk pengagihan dividen yang dikecualikan cukai.Sebarang dividen dibayar yang melebihi jumlah yang ditunjukkan dalam i dan ii di atas akan dikenakan cukaiyang perlu dibayar pada 28% (2004 - 28%) atas jumlah kasar dividen tambahan yang dibayar.Laporan Tahunan 200531 PINJAMAN JANGKA PANJANGKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000150BercagarPinjaman jangka panjang 257,129 1,571,748 – 1,090,959Tolak: bahagian perlu dibayar dalam tempoh 12bulan yang termasuk dalam pinjaman jangkapendek (Nota 28) (94,273) (357,889) – (228,792)Jumlah pinjaman berjangka bercagar 162,856 1,213,859 – 862,167Tidak BercagarPinjaman jangka panjang – 116,000 – 116,000Tolak: bahagian perlu dibayar dalam tempoh 12bulan yang termasuk dalam pinjaman jangkapendek (Nota 28) – (56,000) – (56,000)Jumlah pinjaman jangka panjang tidak bercagar – 60,000 – 60,000Bon Boleh Tukar Dijamin Sifar Berkupon BernilaiUSD310 juta matang 2009 (Nota 31.2) 1,043,135 – – –Nota Dijamin 5.25% Bernilai USD500 jutamatang 2015 (Nota 31.3) 1,886,892 – – –2,930,027 – – –3,092,883 1,273,859 – 922,16731.1 Pinjaman jangka panjangPinjaman jangka panjang bercagar bagi Kumpulan dan Syarikat meliputi:iPinjaman jangka panjang RM350 juta yang dicagar oleh caj tetap ke atas saham-saham dalam Unipamol SdnBhd dan Pamol Plantations Sdn Bhd. Jumlah belum jelas pada akhir tahun kewangan adalah RM218,750,000(2004 - RM306,250,000). Pinjaman jangka panjang ini menanggung faedah pada kadar 4.5% setahun dan perludibayar balik melalui ansuran sama banyak suku tahun sebanyak RM21.875 juta bermula bulan Januari 2004.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb31 PINJAMAN JANGKA PANJANG samb31.1 Pinjaman jangka panjang sambiiPinjaman jangka panjang sebanyak SGD20 juta kepada sebuah syarikat subsidiari yang diperbadankan di luarnegara yang dicagar oleh caj perundangan pertama ke atas hartanah pelaburan syarikat subsidiari berkenaan.Jumlah belum jelas pada akhir tahun kewangan ini adalah SGD17 juta (2004 – SGD19 juta). Pinjaman jangkapanjang ini menanggung faedah pada kadar antara 1.42% hingga 2.92% (2004 - 1.39% hingga 1.73%)setahun dan akan dibayar balik melalui ansuran tahunan dalam jumlah berbeza-beza sepanjang tempoh 5tahun bermula bulan Jun 2004.iiiPinjaman jangka panjang sebanyak EUR230 juta bagi tahun kewangan lepas yang dicagar oleh caj tetap ke atassaham-saham dalam IOI Corporation N.V., Loders Croklaan Group B. V. dan syarikat-syarikat subsidiarinya.Pinjaman jangka panjang sebanyak EUR230 juta ini menangung faedah pada kadar antara 2.96% hingga3.04% (2004 - 2.93% hingga 3.04%) setahun dan perlu dibayar balik melalui 6 ansuran sama banyak setengahtahun sebanyak EUR23 juta dan 2 ansuran sama banyak setengah tahun sebanyak EUR46 juta bermulaDisember 2004. Pada tahun kewangan semasa, pinjaman jangka panjang tersebut telah dibayar baliksepenuhnya dan dibiayai semula dengan penerbitan Nota Dijamin 5.25% bernilai USD5000 matang 2015.Pinjaman jangka panjang bercagar lain yang belum jelas bagi Kumpulan dan Syarikat pada akhir tahun kewanganlepas adalah dicagar oleh caj ke atas tanah milik bebas dan ladang pegangan pajakan tertentu Kumpulan. Disamping itu, pinjaman jangka panjang tertentu syarikat-syarikat subsidiari adalah dicagar oleh caj tetap danterapung ke atas aset-aset mereka yang lain. Pinjaman jangka panjang ini menanggung faedah pada kadar antara3.50% to 7.65% setahun.Laporan Tahunan 2005151Pinjaman jangka panjang perlu dibayar balik melalui ansuran dalam jumlah yang berbeza-beza sepanjang tempohberikut:KumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Dalam tempoh 2 tahun 181,773 787,479 – 533,084Antara 2 hingga 5 tahun 75,356 866,465 – 673,875Selepas 5 tahun – 33,804 – –257,129 1,687,748 – 1,206,95931.2 Bon Boleh Tukar Dijamin Sifar Berkupon Bernilai USD310 Juta matang 2009Pada 17 September 2004, syarikat subsidiari milik penuh Syarikat, IOI Investment (L) Berhad (“IOIL” atau“Penerbit”), sebuah syarikat yang diperbadankan di Wilayah Persekutuan Labuan di bawah Akta Syarikat LuarPesisir, 1990, telah menerbitkan Bon Boleh Tukar Dijamin Sifar Berkupon Bernilai USD310 juta matang 2009(“Bon”). Bon tersebut diterbitkan pada 100% daripada amaun prinsipal dan disenaraikan di Singapore ExchangeSecurities Trading Limited dan Labuan International Financial Exchange dan akan matang pada 18 September2009. Bon dijamin tanpa syarat dan tidak boleh ditarik balik oleh Syarikat.Ciri-ciri penting Bon ini adalah seperti berikut:i Bon ini boleh ditukar pada bila-bila masa pada dan selepas 28 Oktober 2004 dan sebelum 8 September 2009oleh para pemegang Bon (“Pemegang Bon”) kepada saham biasa baru yang diterbitkan dengan nilai taraRM0.50 sesaham Syarikat (“Saham”), pada harga pertukaran permulaan RM11.06 sesaham pada kadarpertukaran tetap USD1.00 = RM3.80 (“Harga Pertukaran”). Harga Pertukaran adalah tertakluk kepadapelarasan dalam keadaan tertentu.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb31 PINJAMAN JANGKA PANJANG samb31.2 Bon Boleh Tukar Dijamin Sifar Berkupon Bernilai USD310 Juta matang 2009 sambiiPenerbit atau Syarikat boleh, mengikut pilihannya, memenuhi obligasinya untuk menyampaikan Sahammenurut pelaksanaan hak pertukaran oleh seseorang Pemegang Bon, secara keseluruhan atau sebahagian,dengan membayar kepada Pemegang Bon berkenaan satu jumlah tunai dalam Dollar AS yang bersamaandengan hasil darab bilangan Saham yang boleh disampaikan dan purata berwajaran volum bagi harga penutupSaham harian dalam tempoh 10 hari perdagangan sebaik sahaja sebelum tarikh pertukaran.iiiKecuali jika Bon telah ditebus, dibeli balik dan dibatalkan atau ditukar, setiap Pemegang Bon berhak,menurut pilihan Pemegang Bon, untuk meminta Penerbit membeli balik semua atau mana-mana bahagianBon miliknya pada Jumlah Prinsipal Ditambah sebanyak 101.76% pada 8 Ogos 2006.ivBon ini boleh ditebus secara keseluruhan atau sebahagian, menurut pilihan Penerbit pada harga terbitanditambah hasil akruan pada kadar 0.875% dikampaun setengah tahunan (“Jumlah Prinsipal Ditambah”):Laporan Tahunan 2005152apada atau selepas 1 Oktober 2007, jika:• harga penutup Saham ditukar kepada Dollar AS pada kadar skrin semasa, adalah sekurang-kurangnya130% daripada Jumlah Prinsipal Ditambah dibahagikan dengan nisbah pertukaran bagi suatu tempohmana-mana 20 hari perdagangan berturut-turut dalam tempoh 30 hari perdagangan berturut-turut sebaiksahaja sebelum tarikh notis penebusan; dan• harga penutup Saham adalah sekurang-kurangnya 130% daripada Jumlah Prinsipal Ditambahdibahagikan dengan nisbah pertukaran bagi suatu tempoh mana-mana 20 hari perdagangan berturut-turutdalam tempoh 30 hari perdagangan berturut-turut sebaik sahaja sebelum tarikh notis penebusan; ataubpada bila-bila masa, jika jumlah agregat prinsipal Bon yang kekal tertunggak kurang daripada USD10 juta.vKecuali jika ditebus, dibeli semula dan dibatal atau ditukar terlebih dahulu, Bon ini akan ditebus pada JumlahPrinsipal Ditambah sebanyak 104.46% pada 18 September 2009.Bon ini diiktiraf dalam kunci kira-kira seperti berikut:Kumpulan2005RM’000Nilai muka 1,178,000Komponen ekuiti (Nota 30.1) (119,928)Liabiliti cukai tertunda (Nota 33) (46,638)Komponen liabiliti pada pengiktirafan permulaan 1,011,434Perbelanjaan faedah 31,701Komponen liabiliti pada akhir tahun kewangan 1,043,135


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb31 PINJAMAN JANGKA PANJANG samb31.3 Nota Dijamin 5.2% Bernilai USD500 matang 2015Pada 16 Mac 2005, subsidiari milik penuh Syarikat, IOI Ventures (L) Berhad, sebuah syarikat yang diperbadankan diWilayah Persekutuan Labuan di bawah Akta Syarikat Luar Pesisir, 1990, telah menerbitkan Nota Dijamin BernilaiUSD500 juta 10 tahun pada harga terbitan 99.294% (“Nota”). Nota tersebut disenaraikan di Singapore ExchangeSecurities Trading Limited dan Labuan International Financial Exchange. Nota berkenaan menanggung faedah padakadar 5.25% setahun yang akan dibayar setiap setengah tahun secara tunggakan pada 16 Mac dan 16 Septemberbermula 16 September 2005 dan akan matang pada 16 September 2015. Nota tersebut dijamin tanpa syarat dan tidakboleh ditarik balik oleh Syarikat.Nota-nota tersebut diiktiraf dalam kunci kira-kira seperti berikut:Kumpulan2005RM’000Jumlah prinsipal 1,900,000Diskaun atas harga terbitan (13,414)Kutipan bersih diterima 1,886,586Perbelanjaan faedah 306Pada akhir tahun kewangan 1,886,892Laporan Tahunan 200515332 LIABILITI JANGKA PANJANG LAINKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Manfaat persaraan (Nota 32.1) 55,439 59,399 1,042 561Deposit keahlian kelab 15,160 15,115 – –70,599 74,514 1,042 56132.1 Manfaat persaraanKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Nilai semasa obligasi berdana 258,306 193,906 – –Nilai saksama aset pelan (174,754) (152,470) – –83,552 41,436 – –Nilai semasa obligasi tidak berdana 10,830 9,825 1,111 1,034Nilai semasa obligasi bersih 94,382 51,261 1,111 1,034(Kerugian)/keuntungan aktuari tidak diiktiraf (38,943) 8,840 (69) (17)Liabiliti peralihan tidak diiktiraf – (702) – (456)Liabiliti diiktiraf bagi obligasi manfaat persaraan 55,439 59,399 1,042 561


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb32 LIABILITI JANGKA PANJANG LAIN samb32.1 Manfaat persaraan sambSyarikat dan syarikat-syarikat subsidiari tertentu Kumpulan mengendalikan pelan manfaat. Pelan bagi Syarikatdan syarikat-syarikat subsidiari di Malaysia dikendalikan menurut asas tanpa dana sementara syarikat-syarikatsubsidiari asing tertentu mengendalikan pelan manfaat berdana. Ganjaran akan dibayar semasa persaraan secaraumumnya berasaskan kepada tempoh perkhidmatan dan gaji keluaran terakhir bagi kakitangan yang layak.Penilaian aktuari terakhir bagi pelan tanpa dana dan berdana masing-masing dijalankan pada 30 Jun 2003 dan30 Jun 2005.Perubahan dalam liabiliti bersih diiktiraf di dalam kunci kira-kira:Laporan Tahunan 2005154KumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Liabiliti bersih pada awal tahun kewangan 59,399 58,802 561 –Pelarasan selepas pengambilalihan # – 10,214 – –Caruman kepada pelan berdana (21,004) (34,211) – –Manfaat dibayar bagi pelan tidak berdana (913) (689) (137) (51)Perbelanjaan diiktiraf dalam penyata pendapatan 17,358 20,932 618 612Pembalikan lebihan peruntukan pada tahun lepas (1,092) – – –Tambahan melalui syarikat subsidiari yang diambilalih 1,507 – – –Perbezaan pertukaran 184 4,351 – –Liabiliti bersih pada akhir tahun kewangan 55,439 59,399 1,042 561# Pelarasan kepada nilai saksama aset dan liabiliti yang boleh dikenalpasti Loders Croklaan Group B. V. dansyarikat-syarikat subsidiarinya selepas pengambilalihan menurut peruntukan Piawaian Laporan Kewangan 122,Gabungan Perniagaan.Perbelanjaan diiktiraf di dalam penyata pendapatan:KumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Kos perkhidmatan semasaTahun semasa 14,816 16,888 105 103Tahun lepas (554) – – –Kos faedahTahun semasa 11,051 10,445 57 53Tahun lepas (538) –Jangkaan pulangan atas aset pelan (9,179) (7,103) – –Keuntungan akturi bersih (32) – – –Pelunasan liabiliti peralihan 702 702 456 45616,266 20,932 618 612


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb32 LIABILITI JANGKA PANJANG LAIN samb32.1 Manfaat persaraan sambPerbelanjaan diiktiraf dalam perkara berikut di dalam penyata pendapatan:KumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Kos jualan 8,488 10,958 618 612Perbelanjaan pengagihan 1,140 6,407 – –Perbelanjaan pentadbiran 6,638 3,567 – –16,266 20,932 618 612Pulangan sebenar kepada aset pelan 14,608 7,206 – –Liabiliti bagi obligasi ganjaranAndaian aktuari utama yang digunakan pada tarikh kunci kira-kira (dinyatakan sebagai purata berwajaran):Kumpulan dan Syarikat2005 2004RM’000RM’000Kadar diskaun 4.55% 5.46%Jangkaan pulangan atas aset pelan 5.55% 6.13%Peningkatan gaji masa hadapan 3.27% 2.52%Laporan Tahunan 200515533 CUKAI TERTUNDAKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Pada awal tahun kewangan 370,776 294,663 6,020 5,720Diikitiraf dalam penyata kewangan (Nota 9)- Tahun semasa (52,766) (11,949) – (100)-Tahun-tahun terdahulu 2,687 (5,932) – 400Tambahan melalui penerbitan Bon (Nota 31.2) 46,638 – – –Tambahan melalui syarikat susbidiari yang diambilalih 4,056 2,892 – –Perbezaan pertukaran 26 11,740 – –Pelarasan nilai saksama untuk pengambilalihan – 39,925 – –Kesan cukai berkesan bagi pelarasan selepaspengambilalihan # – 39,437 – –Pada akhir tahun kewangan 371,417 370,776 6,020 6,020# Pelarasan kepada nilai saksama aset dan liabiliti yang boleh dikenalpasti Loders Croklaan Group B. V. dansyarikat-syarikat subsidiarinya selepas pengambilalihan menurut peruntukan Piawaian Laporan Kewangan 122,Gabungan Perniagaan.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb33 CUKAI TERTUNDA sambDinyatakan selepas penimbalan yang sesuai seperti berikut:KumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Liabiliti cukai tertunda 490,209 433,115 6,020 6,020Aset cukai tertunda (118,792) (62,339) – –371,417 370,776 6,020 6,020Perubahan liabiliti dan aset cukai tertunda pada tahun kewangan ini sebelum penimbalan adalah seperti berikut:Liabiliti cukai tertundaLaporan Tahunan 2005156KumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Pada awal tahun kewangan 448,614 337,648 6,020 5,720Diiktiraf dalam penyata pendapatanPerbezaan sementara untuk elaunmodal yang dipercepatkan 5,661 17,498 – 300Perbezaan sementara untuksewa pajakan bayar terdahulu (2,752) (252) – –Perbezaan sementara untukpengiktirafan keuntungan projek (680) (3,291) – –Perbezaan sementara untuk pelunasanpelarasan nilai saksama (1,681) (7,249) – –Perbezaan sementara untuk Bon (8,876) – – –Perbezaan sementara lain 6,794 (1,996) – –(1,534) 4,710 – 300Tambahan melalui terbitan Bon (Nota 31.2) 46,638 – – –Tambahan melalui syarikat subsidiari diambilalih 13,435 10,062 – –Perbezaan sementara – 13,308 – –Kesan cukai daripada pelarasan nilai saksamaatas pengambilalihan – 39,925 – –Kesan cukai daripada pelarasan selepaspengambilalihan – 42,961 – –Pada akhir tahun kewangan 507,153 448,614 6,020 6,020


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb33 CUKAI TERTUNDA sambAset cukai tertundaKumpulan2005 2004RM’000RM’000Pada awal tahun kewangan 77,838 42,985Diiktiraf dalam penyata pendapatanPerbezaan sementara untuk kerugian cukai tidak diserap 29,848 12,880Perbezaan sementara untuk elaun modal tidak digunakan 7,006 7,013Perbezaan sementara lain yang boleh ditolak 11,691 2,69848,545 22,591Tambahan melalui syarikat subsidiari yang diambilalih 9,379 7,170Perbezaan pertukaran (26) 1,568Kesan cukai daripada pelarasan selepas pengambilalihan – 3,524Pada akhir tahun kewangan 135,736 77,838Komponen liabiliti dan aset cukai tertunda pada akhir tahun kewangan ini meliputi kesan cukai bagi:Liabiliti cukai tertundaLaporan Tahunan 2005KumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000157Perbezaan sementara untuk elaunmodal yang dipercepatkan 190,843 193,072 6,020 6,020Perbezaan sementara untuksewa pajakan bayar terdahulu 8,108 10,860 – –Perbezaan sementara untuk pengiktirafanperbelanjaan projek 4,235 4,896 – –Perbezaan sementara untuk Bon 37,762 – – –Perbezaan sementara lain yang boleh dicukai 6,012 3,188 – –Pelarasan nilai saksama atas pengambilalihan 140,179 140,876 – –Penilaian semula aset 103,070 80,223 – –490,209 433,115 6,020 6,020Aset cukai tertundaKumpulan2005 2004RM’000RM’000Kerugian cukai tidak diserap 70,979 33,863Elaun modal tidak digunakan 10,920 4,843Obligasi manfaat persaraan 18,235 17,794Perbezaan sementara lain yang boleh ditolak 18,658 5,839118,792 62,339


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb33 CUKAI TERTUNDA sambAset cukai tertunda tidak diiktiraf berhubung perkara-perkara berikut:Kumpulan2005 2004RM’000RM’000Kerugian cukai tidak diserap 90,054 82,995Elaun modal tidak digunakan 8,449 9,233Perbezaan sementara lain yang boleh ditolak 2,123 2,518100,626 94,74634 PENJUALAN SYARIKAT SUBSIDIARI DAN UNIT KECIL PERNIAGAANLaporan Tahunan 200534.1 Penjualan syarikat subsidiari2005Amoda Sdn Bhd158Pada 24 Februari 2005, Syarikat telah menjual 1,200,000 saham biasa berharga RM1.00 sesaham dan 6,000,000saham keutamaan berharga RM1.00 sesaham yang mewakili 60% daripada modal saham diterbit dan dibayarAmoda Sdn Bhd (“Amoda”) kepada Malayapine Sdn Bhd dan Amoy Canning Corporation (Malaya) Bhd denganbayaran penjualan berjumlah RM41,195,000.Butir-butir nilai saksama aset bersih yang dijual dan aliran masuk tunai daripada penjualan syarikat subsidariadalah seperti berikut:RM’000Hartanah, loji dan peralatan 764Aset jangka panjang lain 78,049Liabiliti semasa bersih (358)Rizab daripada penyatuan (1,636)Laibiliti jangka panjang lain (11,441)Kepentingan minoriti (26,805)Bahagian aset bersih yang dijual 38,573Tolak: Kutipan bersih daripada penjualan 40,451Keuntungan daripada penjualan syarikat subsidiari 1,878Bayaran tunai bagi penjualan 41,195Tolak: perbelanjaan ditanggung bagi penjualan (744)Kutipan bersih daripada penjualan 40,451Tolak: tunai dan kesetaraan tunai syarikat subsidiari yang dijual (610)Aliran tunai masuk daripada penjualan syarikat subsidiari 39,841


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb34 PENJUALAN SYARIKAT SUBSIDIARI DAN UNIT KECIL PERNIAGAAN samb34.1 Penjualan syarikat subsidiari sambKesan penjualan di atas terhadap keputusan kewangan Kumpulan bagi tahun kewangan semasa adalah sepertiberikut:Kumpulan2005* 2004RM’000RM’000Keuntungan operasi 820 2,591Perbelanjaan faedah bersih (115) (684)Keuntungan sebelum cukai 705 1,907Cukai (212) (753)Keuntungan selepas cukai 493 1,154Keuntungan daripada penjualan syarikat subsidiari 1,878 –Peningkatan dalam keuntungan bersih Kumpulan 2,371 1,154* Keputusan kewangan sehingga ke tarikh penjualanLaporan Tahunan 200534.2 Penjualan unit kecil perniagaan1592005Pada 29 Jun 2005, Kumpulan telah menjual unit perniagaan Encapsulates miliknya di Amerika Syarikat denganbayaran tunai sebanyak RM43,259,000.Butir-butir nilai saksama aset bersih yang dijual dan aliran masuk tunai daripada penjualan unit kecil perniagaantersebut adalah seeperti berikut:RM’000Hartanah, loji & peralatan 2,348Aset semasa bersih 5,825Aset bersih dijual 8,173Tolak: Kutipan bersih daripada penjualan 39,071Keuntungan daripada penjualan unit kecil perniagaan 30,898Bayaran tunai bagi penjualan 43,259Tolak: perbelanjaan ditanggung bagi penjualan (4,188)Kutipan bersih daripada penjualan 39,071


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb35 PENGAMBILALIHAN SYARIKAT SUBSIDIARI2005Pada tahun kewangan ini, Kumpulan telah mengambilalih syarikat-syarikat subsidiari berikut:Aliran masuk/(aliran keluar)tunai, selepas ditolak tunaidan bersamaan tunaiyang diambilalihNota RM’000 Diambilalih olehi IOI Loders Croklaan Oils Sdn Bhd 35.1 13,414 Loders Croklaan Group B. V.ii Legend Advance Sdn Bhd 35.2 (16,438) Dynamic Management Sdn Bhd(3,024)35.1 IOI Loders Croklaan Oils Sdn Bhd (Dahulu dikenali sebagai Soctek Sdn Bhd)Laporan Tahunan 2005160Pada 8 September 2004, Loders Croklaan Group B. V., sebuah syarikat subsidiari milik Syarikat telahmengambilalih 15,600,000 saham berharga RM1.00 sesaham yang merupakan 100% daripada modal sahamditerbit dan dibayar IOI Loders Croklaan Oils Sdn Bhd dengan bayaran tunai berjumlah RM1,455,766.Butir-butir nilai saksama aset bersih yang diambilalih dan aliran masuk tunai daripada pengambilalihan syarikatsubsidiari adalah seperti berikut:RM’000Hartanah, loji & peralatan 55,436Aset jangka panjang lain 9,379Liabiliti semasa bersih (45,192)Liabiliti jangka panjang lain (16,242)Aset bersih diambilalih 3,381Rizab daripada penyatuan (1,925)1,456Bayaran pembelian dijelaskan secara tunai 1,456Tolak: Tunai dan kesetaraan tunai syarikat subsidiari diambilalih (14,870)Aliran masuk tunai daripada pengambilalihan syarikat subsidiari (13,414)Kesan pengambilalihan di atas terhadap keputusan kewangan Kumpulan pada tahun kewangan ini adalah sepertiberikut:RM’000Keuntungan operasi 15,388Perbelanjaan faedah bersih (3,022)Keuntungan sebelum cukai 12,366Cukai 12,920Peningkatan dalam keuntungan bersih Kumpulan 25,286


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb35 PENGAMBILALIHAN SYARIKAT SUBSIDIARI samb35.1 IOI Loders Croklaan Oils Sdn Bhd (Dahulu dikenali sebagai Soctek Sdn Bhd) sambKesan pengambilalihan di atas terhadap kedudukan kewangan Kumpulan pada 30 Jun 2005 adalah seperti berikut:RM’000Hartanah, loji & peralatan 65,659Aset jangka panjang lain 21,045Liabiliti semasa bersih (44,425)Liabiliti jangka panjang lain (13,700)Rizab daripada penyatuan (1,837)Peningkatan dalam aset bersih Kumpulan 26,74235.2 Legend Advance Sdn BhdPada 31 Mei 2005, Dynamic Management Sdn Bhd, sebuah syarikat subsidiari IOI Properties Berhad, telahmengambilalih 3,500,000 saham biasa berharga RM1.00 sesaham dan 700,000 saham keutamaan tidak bolehtebus berharga RM1.00 sesaham yang merupakan 70% daripada modal saham dibitan dan dibayar LegendAdvance Sdn Bhd dengan bayaran berjumlah RM16,536,272.Laporan Tahunan 2005Butir-butir nilai saksama aset bersih yang diambilalih dan aliran keluar tunai daripada pengambilalihan syarikatsubsidiari adalah seperti berikut:161RM’000Aset jangka panjang lain 29,402Liabiliti semasa bersih (5,779)Kepentingan minoriti (7,087)Aset bersih diambilalih 16,536Bayaran pembelian dijelaskan secara tunai 16,536Tolak: tunai dan kesetaraan tunai syarikat subsidiari diambilalih (98)Aliran keluar tunai daripada pengambilalihan syarikat subsidiari 16,438Kesan pengambilalihan di atas terhadap keputusan kewangan Kumpulan bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun2005 adalah tidak ketara kerana syarikat subsidiari tersebut masih belum memulakan perniagaan.Kesan pengambilalihan di atas terhadap kedudukan kewangan Kumpulan pada 30 Jun 2005 adalah seperti berikut:RM’000Aset jangka panjang lain 29,533Liabiliti semasa bersih (5,860)Kepentingan minoriti (7,102)Peningkatan aset bersih Kumpulan 16,571


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb35 PENGAMBILALIHAN SYARIKAT SUBSIDIARI samb200435.3 Syarikat-syarikat perladangan di SabahPada 7 November 2003, Syarikat telah mengambilalih seluruh kepentingan ekuiti dalam syarikat-syarikat berikutdengan jumlah bayaran sebanyak RM592.9 juta:iiiiiiivvB. A. Plantations Sdn BhdMayvin (Sabah) Sdn BhdPine Capital Sdn BhdRight Purpose Sdn BhdMayvin Incorporated Sdn BhdLaporan Tahunan 2005162Butir-butir nilai saksama aset bersih yang diambilalih dan aliran keluar tunai daripada pengambilalihan syarikatsyarikatsubsidiari adalah seperti berikut:RM’000Hartanah, loji & peralatan 649,351Aset jangka panjang lain 23,385Aset semasa bersih 1,904Liabiliti jangka panjang lain (137,864)Aset bersih diambilalih 536,776Muhibah daripada pengambilalihan 56,155592,931Bayaran pembelian dijelaskan secara:Tunai 217,983Terbitan 72,105,305 saham biasa baruberharga RM0.50 sesaham pada RM5.20 sesaham 374,948592,931Bayaran pembelian dijelaskan secara tunai 217,983Ditolak: deposit dibayar pada tahun kewangan lepas (30,387)Ditolak: tunai dan kesetaraan tunai syarikat-syarikat subsidiari yang diambilalih (5,879)Aliran keluar tunai daripada pengambilalihan syarikat-syarikat subsidiari 181,717Kesan pengambilalihan di atas terhadap keputusan kewangan Kumpulan pada tahun kewangan lepas adalah sepertiberikut:RM’000Keuntungan operasi 67,916Perbelanjaan faedah bersih (2,112)Keuntungan sebelum cukai 65,804Cukai (14,855)Peningkatan dalam keuntungan bersih Kumpulan 50,949


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb35 PENGAMBILALIHAN SYARIKAT SUBSIDIARI samb35.3 Syarikat-syarikat perladangan di Sabah sambKesan pengambilalihan di atas terhadap kedudukan kewangan Kumpulan pada 30 Jun 2004 adalah seperti berikut:RM’000Hartanah, loji & peralatan 650,300Aset jangka panjang lain 20,220Aset semasa bersih 42,763Liabiliti jangka panjang lain (125,558)Muhibah daripada penyatuan 54,274Peningkatan dalam aset bersih Kumpulan 641,99936 TUNAI DAN KESETARAAN TUNAITunai dan kesetaraan tunai pada akhir tahun kewangan meliputi:KumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Laporan Tahunan 2005163Dana jangka pendek 1,023,739 21,254 941,375 –Deposit dengan institusi kewangan 590,446 339,565 244,118 7,143Tunai dan baki bank 352,525 333,575 1,309 363Overdraf bank (8,569) (15,809) – (6,516)1,958,141 678,585 1,186,802 990Ditolak: Deposit dengan institusi kewangan (dicagar) – (1,000) – (1,000)Tunai dan kesetaraan tunai 1,958,141 677,585 1,186,802 (10)Kumpulan mempunyai kemudahan pinjaman yang belum digunakan berjumlah RM809,878,000 (2004 -RM505,730,000) pada akhir tahun kewangan.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb37 PENDEDAHAN PIHAK BERKAITAN PENTINGIdentiti pihak-pihak berkaitanabSyarikat mempunyai perhubungan pihak berkaitan kawalan dengan syarikat subsidiari langsung dan tidaklangsung seperti yang dinyatakan di dalam penyata kewangan.Kumpulan mempunyai perhubungan pihak berkaitan kawalan dengan para Pengarah berikut yang juga merupakanpemegang saham utama:Tan Sri Dato’ Lee Shin ChengDato’ Lee Yeow ChorUrusniaga pihak berkaitan pentingKumpulan2005 2004RM’000RM’000Laporan Tahunan 2005iiiJualan produk kelapa sawitMayvin Incorporated Sdn Bhd * – 10,503Jualan produk oleo kimia dan minyak isirung sawitFatty Chemical (Malaysia) Sdn Bhd 465,488 399,695164iiiPembelian produk kelapa sawitContinental Estates Sdn Bhd 23,111 21,421B. A. Plantations Sdn Bhd * – 9,531Pine Capital Sdn Bhd * – 12,484Right Purpose Sdn Bhd * – 8,014Mayvin Incorporated Sdn Bhd * – 38,535ivvviPembelian produk oleo kimiaFatty Chemical (Malaysia) Sdn Bhd 13,669 14,205Pendapatan yuran agensiContinental Estates Sdn Bhd 383 346Perkhidmatan pengurusan projek hartanahMalayapine Estates Sdn Bhd 2,325 3,434vii Pendapatan sewa daripada tangki simpananFatty Chemical (Malaysia) Sdn Bhd 4,724 5,987* Ini merupakan syarikat-syarikat gabungan yang mana Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng dan Dato’ Lee Yeow Chormempunyai pegangan saham utama sebelum syarikat-syarikat ini menjadi syarikat-syarikat subsidiari milik Syarikatberkuatkuasa dari 7 November 2003.Fatty Chemical (Malaysia) Sdn Bhd dan Continental Estates adalah syarikat bersekutu Kumpulan.Malayapine Estates Sdn Bhd adalah syarikat di mana Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng dan Dato’ Lee Yeow Chormempunyai kepentingan pegangan saham yang penting.Urusniaga pihak berkaitan yang dinyatakan di atas dijalankan berasaskan terma dan syarat yang tidak jauh berbezadaripada yang diperolehi daripada urusniaga dengan pihak-pihak tidak berkaitan.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb38 LIABILITI LUAR JANGKA - TIDAK BERCAGARKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Litigasi melibatkan tuntutan bagiganti rugi dan pampasan 2,382 2,314 – –Jaminan bagi kemudahan kredit syarikat subsidiari – – – 33,620Jaminan diberi kepada pihak ketiga 7,798 10,205 777 3,055Indemniti balas kepada bank untukjaminan bank yang diberi 12,849 14,614 7,998 4,19823,029 27,133 8,775 40,873Litigasi Penting - Syarikat SubsidiariPara Pengarah berpendapat bahawa kemungkinan sebarang pengaliran keluar pembayaran yang timbul daripada litigasiberikut adalah sukar berasaskan kepada pandangan perundangan yang diperolehi. Namun, pendedahan dibuatberasaskan kepada kepentingannya.iUnipamol Malaysia Sdn Bhd (“Unipamol”), sebuah syarikat subsidiari IOI Oleochemical Industries Berhad (“IOIOleo”), telah memperolehi ringkasan penghakiman ke atas Unitangkob (Malaysia) Berhad (“Unitangkob”) pada2001 bagi jumlah prinsipal berjumlah kira-kira RM5 juta. Rayuan Unitangkob terhadap ringkasan penghakimantersebut telah ditolak dengan kos dan ia telah memfailkan rayuan selanjutnya kepada Mahkamah Rayuan.Sementara itu, Unipamol telah memulakan prosiding pembubaran ke atas Unitangkob untuk memperolehi semulajumlah yang dituntut di bawah penghakiman tersebut. Permohonan lain yang masih menunggu keputusanmahkamah adalah permohonan Unitangkob untuk menunda pelaksanaan ringkasan penghakiman dan satupermohonan untuk meminda Pembelaan mereka dan untuk memasukkan satu Tuntutan Balas terhadap Unipamolbagi ganti rugi khas dan am sebanyak RM208 juta.Laporan Tahunan 2005165iiTindakan undang-undang telah dikemukakan oleh para pemegang saham Unitangkob terhadap Unipamol, PamolPlantations Sdn Bhd (“PPSB”), Unilever plc dan syarikat subsidiarinya Pamol (Sabah) Ltd di mana Plaintifmenuntut antara lain ganti rugi khas sebanyak RM43.47 juta, ganti rugi am sebanyak RM136.85 juta atau jumlahseumpamanya yang mungkin wajar mengikut taksiran mahkamah. Unipamol dan PPSB telah memfailkanPembelaan terhadap tuntutan serta mengemukakan Tuntutan Balas terhadap Plaintif.Syarikat-syarikat subsidiari berkaitan telah menerima pandangan dari segi undang-undang yang menyebelahi merekaberhubung kes-kes mereka masing-masing yang wujud sebelum meraka menjadi syarikat subsidiari IOI Oleo.39 INSTRUMEN KEWANGANObjektif dan dasar pengurusan risiko kewanganAktiviti-aktiviti Kumpulan mendedahkannya kepada pelbagai risiko kewangan, termasuk risiko tukaran asing, risikokadar faedah, risiko pasaran, risiko kredit, risiko kecairan dan aliran tunai. Objektif pengurusan risiko kewangankeseluruhan Kumpulan adalah untuk memastikan supaya Kumpulan mewujudkan nilai bagi para pemegang sahamnyasementara meminimumkan kemungkinan kesan kurang baik yang mungkin timbul ke atas prestasi dan kedudukankewangannya. Kumpulan beroperasi di dalam rangka kerja pengurusan risiko dan garis panduan ditakrif dengan jelasyang telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb39 INSTRUMEN KEWANGAN sambRisiko matawang asingKumpulan beroperasi di peringkat antarabangsa dan terdedah kepada pelbagai matawang, terutamanya Dollar AS,Euro, Dollar Kanada, Yen Jepun dan Dollar Singapura. Aset dan liabiliti denominasi matawang asing berserta denganjangkaan aliran tunai daripada belian dan jualan yang telah dijanjikan memberi pendedahan tukaran asing.Kumpulan mengekalkan perlindungan nilai secara semulajadi, apabila boleh, dengan meminjam dalam matawang dimana hartanah atau pelaburan berada atau dengan meminjam dalam matawang yang padan dengan aliran hasil masahadapan yang akan dijana daripada pelaburannya.Pendedahan tukaran asing dalam matawang urusniaga selain daripada matawang fungsi bagi entiti-entiti yang beroperasidikekalkan pada tahap yang boleh diterima. Pendedahan urusniaga matawang asing penting dilindung nilai dengan instrumenkewangan derivatif seperti kontrak hadapan dan opsyen tukaran asing. Kontrak jualan dan kontrak belian adalah untuk kutipanjualan yang akan diterima dan komitmen yang akan dibayar dalam matawang asing masing-masing.Laporan Tahunan 2005166Pada tarikh kunci kira-kira, Kumpulan juga telah memeterai kontrak tukaran asing hadapan dengan amaun nosionaldan tempoh matang berikut:KumpulanKematanganJumlahDalam 1 tahun 1 - 5 tahun 5 tahun atau lebih Amaun NosionalRM’000 RM’000 RM’000 RM’0002005Kontrak jualan 235,109 8,320 – 243,429Kontrak belian 133,953 47,914 – 181,8672004Kontrak jualan 1,265,339 – – 1,265,339Kontrak belian 72,749 – – 72,749(Kerugian)/keuntungan bersih tidak diiktiraf pada 30 Jun 2005 berhubung kontrak jualan dan belian matawang asingadalah ditunda sehingga urusniaga hadapan berkaitan berlaku seperti berikut:KumpulanKematanganJumlahDalam 1 tahun 1 - 5 tahun 5 tahun atau lebih Amaun NosionalRM’000 RM’000 RM’000 RM’0002005Kontrak jualan (1,329) (374) – (1,703)Kontrak belian 6,871 3,416 – 10,2872004Kontrak jualan 4,164 – – 4,164Kontrak belian 15 – – 15


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb39 INSTRUMEN KEWANGAN sambRisiko matawang asing sambPada tarikh kunci kira-kira, Kumpulan dan Syarikat telah memeterai kontrak tukaran dan opsyen matawang berikut:Kumpulan dan Syarikat2005iPertukaran matawang bersilang untuk menukar liabiliti USD berkadar tetap sebanyak USD209.6 juta kepadaliabiliti EUR berkadar tetap sebanyak EUR161.0 juta. Kontrak tersebut menukar sebahagian daripada NotaJaminan 5.25% bernilai USD500 juta berkadar tetap Kumpulan kepada liabiliti EUR berkadar tetap. Ini dilakukanuntuk mengekalkan jumlah liabiliti yang sesuai dalam EUR sebagai perlindungan nilai semulajadi untuk pelaburandalam syarikat-syarikat subsidiari dalam denominasi EUR yang sedia ada.ii Opsyen dan kontrak hadapan matawang EUR/USD berjumlah EUR14.4 juta sepanjang tempoh dari Jun 2005hingga Februari 2007 untuk melindungi komitmen pembayaran faedah Syarikat untuk pertukaran matawangbersilang seperti yang dinyatakan dalam nota i di atas.iiiPertukaran kupon EUR/USD sebanyak EUR500,000 bagi setiap 6 bulan, sepanjang tempoh 2 tahun untukmelindungi sebahagian daripada komitmen pembayaran faedah pinjaman EUR Syarikat. Penjelasan pertamapertukaran kupon ini adalah pada 28 Jun 2004.Laporan Tahunan 2005167ivOpsyen matawang EUR/USD sebanyak EUR32.5 juta, bemula dari November 2004 bagi tempoh selama 1 tahununtuk melindungi komitmen modal EUR Kumpulan.2004iiiPertukaran kupon EUR/USD sebanyak EUR500,000 bagi setiap 6 bulan, sepanjang tempoh 2 tahun untukmelindungi sebahagian daripada komitmen pembayaran faedah pinjaman EUR Syarikat. Penjelasan pertamapertukaran kupon ini adalah pada 28 Jun 2004.Opsyen matawang EUR/USD sebanyak EUR22 juta bagi setiap 6 bulan, sepanjang tempoh 3 tahun, bermula pada30 Disember 2004 untuk melindungi komitmen pembayaran balik prinsipal pinjaman dalam denominasi EURsetengah tahunan Syarikat.Risiko kadar faedahKadar faedah Kumpulan berkaitan terutamanya dengan obligasi hutang Kumpulan.Kumpulan sentiasa mengkaji semula portfolio hutangnya, dengan mengambilkira sifat dan keperluan perniagaannyaserta persekitaran perniagaan dan ekonomi semasa. Strategi ini membolehkannya mencapai kos modal yang optimumsambil memperolehi kadar pembiayaan jangka panjang bagi pelaburan jangka panjang.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb39 INSTRUMEN KEWANGAN sambRisiko kadar faedah sambMaklumat mengenai kadar faedah berkesan dan analisis penentuan semula harga bagi aset dan liabiliti kewanganadalah seperti berikut:KumpulanKadar faedahberkesan Jumlah Dalam 1 tahun 1 - 5 tahun Selepas 5 tahun% RM’000 RM’000 RM’000 RM’0002005Laporan Tahunan 2005168Aset kewanganDana jangka pendek 2.80 1,023,739 1,023,739 – –Deposit dengan institusi kewangan 2.68 590,446 590,446 – –Tunai dipegang dalam Akaun PemajuPerumahan 2.00 209,741 209,741 – –Liabiliti kewanganOverdraf tidak bercagar * 11.60 8,569 8,569 – –Kredit berpusing bercagar 1.99 23,705 23,705 – –Pinjaman jangka panjang bercagar 4.31 257,129 125,879 131,250 –Bon Boleh Tukar DijaminSifar Berkupon Bernilai USD310 jutamatang 2009 4.00 1,043,135 – 1,043,135 –Nota Dijamin 5.25% BernilaiUSD500 juta matang 2015 5.34 1,886,892 – – 1,886,8922004Aset kewanganDana jangka pendek 2.70 21,254 21,254 – –Deposit dengan institusi kewangan 2.75 339,565 339,565 – –Tunai dipegang dalam Akaun PemajuPerumahan 2.00 240,744 240,744 – –Liabiliti kewanganOverdraf bercagar 3.80 3,364 3,364 – –Overdraf tidak bercagar 6.00 12,445 12,445 – –Kredit berpusing bercagar 1.48 30,032 30,032 – –Kredit berpusing tidak bercagar 3.25 53,000 53,000 – –Pinjaman jangka pendek tidak bercagar 2.97 232,000 232,000 – –Pembiayaan perdagangan bercagar 2.12 30,520 30,520 – –Pinjaman jangka panjang bercagar 3.30 1,571,748 1,352,998 218,750 –Pinjaman jangka panjang tidak bercagar 3.61 116,000 116,000 – –* Overdraf tidak bercagar bagi sebuah syarikat subsidiari tidak langsung di Mesir


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb39 INSTRUMEN KEWANGAN sambRisiko kadar faedah sambSyarikatKadar faedahberkesan Jumlah Dalam 1 tahun 1 - 5 tahun Selepas 5 tahun% RM’000 RM’000 RM’000 RM’0002005Aset kewanganDana jangka pendek 2.80 941,375 941,375 – –Deposit dengan institusi kewangan 2.68 244,118 244,118 – –2004Aset kewanganDeposit dengan institusi kewangan 2.12 7,143 7,143 – –Liabiliti kewanganOverdraf tidak bercagar 6.19 6,516 6,516 – –Kredit berpusing tidak bercagar 3.25 53,000 53,000 – –Pinjaman jangka pendek tidak bercagar 2.97 232,000 232,000 – –Pinjaman jangka panjang bercagar 3.00 1,090,959 1,090,959 – –Pinjaman jangka panjang tidak bercagar 3.61 116,000 116,000 – –Laporan Tahunan 2005169Pada tarikh kunci kira-kira, Kumpulan dan Syarikat mempunyai kontrak penukaran kadar faedah berikut untukmengoptimum kos faedah sepanjang tempoh pinjaman masing-masing:Tukaran Kadar Faedah Amaun Nosional Tempoh Berkesan2005KumpulanKadar tetap kepada USD LIBOR RM350 juta, dilunaskan sepenuhnya 15 Januari 2004 hingga(Penjelasan dalam Ringgit) sepanjang tempoh empat tahun, bermula 15 Januari 200815 April 2004Kumpulan dan SyarikatEURIBOR kepada USD LIBOR EUR230 juta, pelunasan setengah tahunan dengan 27 Jun 2003 hingga(Penjelasan dalam EUR) jumlah EUR23 juta, bermula 30 November 2004 30 November 2006Pada bulan April 2005, Syarikat telah memeterai urusniaga berbalik bagi tukaran kadar faedah EURIBOR kepada USDLIBOR yang disebut di atas sempena penjelasan pinjaman jangka panjang Syarikat berjumlah EUR230 juta. Dengan itu,kerugian penanda harga pasaran sebanyak RM28.2 juta telah diiktiraf dalam tahun kewangan semasa bagi kesanurusniaga berbalik berkenaan.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb39 INSTRUMEN KEWANGAN sambRisiko kadar faedah sambTukaran Kadar Faedah Jumlah Nosional Tempoh Berkesan2004KumpulanKadar tetap kepada USD LIBOR RM350 juta, dilunaskan sepenuhnya 15 Januari 2004(Penjelasan dalam Ringgit) sepanjang tempoh empat tahun, bermula hingga 15 Januari 200815 April 2004Kumpulan dan SyarikatEURIBOR kepada USD LIBOR EUR230 juta, pelunasan setengah tahunan 27 Jun 2003 hingga(Penjelasan dalam EUR) dengan jumlah EUR23 juta, bermula 30 November 200630 November 2004Laporan Tahunan 2005Risiko turun naik hargaSegmen perladangan dan perkilangan hiliran Kumpulan adalah sangat terdedah kepada risiko turun naik harga bagijualan dan belian komoditi minyak sayur-sayuran. Kedua-dua segmen perniagaan ini memasuki kontrak hadapankomoditi dengan objektif untuk mengurus dan melindung nilai pendedahan kepada votaliti harga dalam pasarankomoditi.170Pada tarikh kunci kira-kira, Kumpulan telah memeterai kontrak hadapan dan tukaran komoditi berikut:iDagangan hadapan komoditiKumpulanJumlahRM’000Keuntungan/(kerugian)tidak diiktirafbersih pada akhirtahun kewanganRM’0002005Kontrak jualan 43,359 (2,872)Kontrak belian 42,508 1272004Kontrak jualan 46,034 1,381Kontrak belian 38,152 (2,711)Kontrak hadapan komoditi di atas mempunyai tempoh kematangan kurang daripada 1 tahun.iiTukaran komoditiPada tahun kewangan yang lepas, Syarikat telah memeterai satu kontrak tukaran komoditi untuk menukar hargarujukan MSM dari harga kontrak hadapan MSM dari Bursa Malaysia Derivative (“BMD”) kepada harga tetapyang telah ditentukan terlebih dahulu. Kontrak tersebut melibatkan jumlah sebanyak 200,000 TM MSM atau 8,333TM sebulan sepanjang tempoh 24 bulan dari bulan April 2005 hingga Mac 2007. Nilai penanda harga untukpasaran kontrak ini pada 30 Jun 2005 adalah keuntungan sebanyak RM37,261,000 (2004 - RM21,830,000).


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb39 INSTRUMEN KEWANGAN sambRisiko turun naik harga sambKeuntungan/(kerugian) tidak diiktiraf daripada kontrak hadapan dan tukaran komoditi telah ditunda sehinggaurusniaga hadapan berkaitan berlaku, yang mana pada masa itu akan dimasukkan dalam ukuran urusniaga.Kumpulan juga terdedah kepada risiko turun naik harga daripada perubahan harga pasaran pelaburan tercatatnya.Kumpulan tidak menggunakan instrumen derivatif untuk menguruskan risiko ini kerana pelaburan tercatat ini dipegangterutamanya sebagai pelaburan jangka panjang.Risiko kreditRisiko kredit atau risiko kerugian kewangan daripada kegagalan para pelanggan atau pihak berurusniaga untukmelaksanakan obligasi kewangan dan kontrak mereka, diuruskan melalui penggunaan kelulusan kredit, had kredit,program insurans dan prosedur pemantauan secara berterusan. Jika perlu, Kumpulan boleh mendapatkan kolateraldaripada pihak berurusniaga sebagai cara untuk mengawal kerugian sekiranya berlaku keingkaran pembayaran.Kumpulan tidak mempunyai pendedahan ketara terhadap mana-mana pelanggan individu atau pihak-pihak berurusniagaatau mempunyai sebarang penumpuan utama risiko kredit berkaitan dengan sebarang instrumen kewangan.Laporan Tahunan 2005Pendedaham maksimum risiko kredit bagi Kumpulan dan Syarikat diwakili oleh nilai bawa setiap aset kewangan;selain itu, bagi derivatif, adalah amaun nosional seperti yang dibentangkan dalam nota kepada penyata kewanganmasing-masing.171Risiko kecairanKumpulan menguruskan profil kematangan hutangnya, aliran tunai operasi dan ketersediaan pembiayaan secara aktifbagi memastikan semua keperluan operasi, pelaburan dan pembiayaan dipenuhi. Bagi mengawal risiko kecairan,pengurusan mengukur dan meramal komitmen tunainya, mengawas dan mengekalkan tahap tunai dan kesetaraan tunaiyang dianggap mencukupi untuk membiayai aktiviti operasi dan pelaburan Kumpulan. Di samping itu, Kumpulanberusaha untuk mengekalkan ketersediaan kemudahan perbankan pada tahap yang munasabah berbanding kedudukanhutang keseluruhannya.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb39 INSTRUMEN KEWANGAN sambNilai saksamaJumlah bawa instrumen kewangan Kumpulan dan Syarikat pada tarikh kunci kita-kira adalah hampir dengan nilaisaksamanya kecuali seperti yang dinyatakan di bawah:KumpulanSyarikatJumlah bawa Nilai saksama Jumlah bawa Nilai saksamaRM’000 RM’000 RM’000 RM’0002005Aset kewanganPelaburan jangka panjang lain tercatat 29,029 31,624 9,034 6,261Pelaburan jangka pendek tercatat 2,052 3,873 – –Laporan Tahunan 2005172Liabiliti kewanganBon Boleh Tukar Dijamin Sifar Berkupon BernilaiUSD310 juta matang 2009 1,043,135 1,027,242 – –Nota Dijamin 5.25% Bernilai USD500 jutamatang 2015 1,886,892 1,932,496 – –Pinjaman jangka panjang 218,750 224,044 – –Instrumen kewangan derivatifKontrak tukaran matawang asing hadapanKontrak jualan – (1,703) – –Kontrak belian – 10,287 – –Kontrak tukaran, opsyen dan hadapan matawang – 44,363 – 44,363Kontrak hadapan komoditiKontrak jualan – (2,872) – –Kontrak belian – 127 – –Kontrak tukaran komoditi – 37,261 – 37,261Kontrak tukaran kadar faedah – (4,875) – –2004Aset kewanganPelaburan jangka panjang lain tercatat 30,373 39,046 9,991 7,470Pelaburan jangka pendek tercatat 3,508 4,835 – –Liabiliti kewanganPinjaman jangka panjang 306,250 316,696 – –Instrumen kewangan derivatifKontrak tukaran matawang asing hadapanKontrak jualan – 1,339 – –Kontrak belian – 45 – –Kontrak tukaran dan opsyen matawang – 48 – 48Kontrak hadapan komoditiKontrak jualan – 1,381 – –Kontrak belian – (2,711) – –Kontrak tukaran komoditi – 21,830 – 21,830Kontrak tukaran kadar faedah – (23,355) – (17,494)


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb39 INSTRUMEN KEWANGAN sambNilai saksama sambKaedah dan andaian berikut digunakan untuk menganggar nilai saksama instrumen keewangan:iJumlah bawa aset dan liabiliti kewangan yang matang dalam tempoh 12 bulan menghampiri nilai saksamadisebabkan oleh tempoh matang instrumen kewangan ini yang agak pendek.iiNilai saksama sekuriti tercatat adalah harga pasaran tercatat pada tarikh kunci kira-kira.iiiNilai saksama pinjaman Kumpulan adalah dianggar dengan menggunakan analisis aliran tunai yang didiskaun,berasaskan kepada kadar pemberian pinjaman semasa yang meningkat bagi jenis pemberian pinjaman danpinjaman yang sama dan mempunyai baki tempoh matang yang sama.ivvviNilai saksama instrumen kewangan derivatif adalah jumlah anggaran yang dijangka akan dibayar atau diterimaoleh Kumpulan berikutan penamatan kedudukan tertunggak yang timbul daripada kontrak berkenaan.Adalah tidak praktikal untuk menganggar nilai saksama pelaburan tidak tercatat jangka panjang Kumpulankerana kekurangan harga pasaran yang tercatat dan nilai saksama tidak boleh dianggarkan tanpa menanggung kosyang berlebihan. Walau bagaimanapun, Kumpulan yakin bahawa jumlah tersebut merupakan nilai yang bolehdikutip semula.Juga tidak praktikal untuk menganggar nilai saksama jumlah dihutang kepada/oleh syarikat-syarikat subsidiari danbersekutu, disebabkan terutamanya oleh kekurangan terma pembayaran balik tetap yang dimeterai oleh pihakpihakterlibat dan tidak boleh dianggarkan tanpa menanggung kos yang berlebihan. Walau bagaimanapun,Kumpulan dan Syarikat tidak menjangka jumlah bawa yang dicatatkan pada tarikh kunci kira-kira akan berbezadengan ketara daripada nilai yang akan diterima atau dijelaskan.Laporan Tahunan 200517340 KOMITMEN40.1 Komitmen modalKumpulanSyarikat2005 2004 2005 2004RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Perbelanjaan modal dibenar tetapi tidakdiperuntukkan dalam penyata kewangan- DikontrakPembelian hartanah, loji dan peralatan 16,799 20,302 436 –Pembinaan dalam pelaksanaan 90,055 163,791 – –- Tidak DikontrakPembelian hartanah, loji dan peralatan 62,923 61,876 5,904 4,546Penanaman baru 6,739 11,381 4,267 289


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb40 KOMITMEN samb40.2 Komitmen Pajakan OperasiBayaran pajakan minimum masa hadapan di bawah pajakan operasi tidak boleh batal adalah seperti berikut:Kumpulan2005 2004RM’000RM’000Tidak lewat dari 1 tahun 4,137 2,937Lewat dari 1 tahun dan tidak lewat dari 5 tahun 10,368 12,205Lewat dari 5 tahun 116,914 119,214131,419 134,356Laporan Tahunan 200517441 PERISTIWA PENTING SEPANJANG TAHUN KEWANGAN41.1 Pengambilalihan saham dalam Soctek Sdn BhdPada 21 Julai 2004, Loders Croklaan Group B. V., sebuah syarikat subsidiari milik Syarikat, telah memeteraiperjanjian jual beli saham bersyarat dengan Ugreat Holdings Pte Ltd untuk mengambilalih 15,600,000 sahamberharga RM1.00 sesaham yang merupakan 100% daripada modal saham diterbit dan dibayar Soctek Sdn Bhd(“Soctek”) dengan bayaran tunai berjumlah RM2,049,323 dan untuk menjelaskan pinjaman dan pendahuluanpemegang saham berjumlah RM87,138,363, iaitu jumlah yang dihutang oleh Soctek dan syarikat subsidiari milikpenuhnya, Soctek Edible Oils Sdn Bhd (“SEO”) kepada vendor dan pihak yang berkaitan dengan vendor.Soctek terlibat terutamanya dalam penapisan dan perdagangan minyak kelapa sawit mentah, produk ditapis yanglain dan perkhidmatan kutipan tol sementara SEO terlibat terutamanya dalam aktiviti pemprosesan dan penjualankeluaran lemak khusus dan produk hiliran berkaitan perolehan minyak sawit dan minyak isirung sawit.Pengambilalihan tersebut diselesaikan pada 8 September 2004 dengan semakan semula pembayaran tunai kepadaRM1,455,766 dan pinjaman dan pendahuluan pemegang saham kepada RM87,698,886.Selepas pengambilalihan tersebut, Soctek dan SEO telah menukar nama masing-masing kepada IOI LodersCroklaan Oils Sdn Bhd dan Loders Croklaan (Asia) Sdn Bhd.41.2 Penerbitan Bon Boleh Tukar Dijamin Sifar Berkupon Bernilai USD310 Juta matang 2009Pada 17 September 2004, syarikat subsidiari milik penuh Syarikat, IOI Investment (L) Berhad (“IOIL” atau“Penerbit”), sebuah syarikat yang diperbadankan di Wilayah Persekutuan Labuan di bawah Akta Syarikat LuarPesisir, 1990, telah menerbitkan Bon Boleh Tukar Dijamin Sifar Berkupon Bernilai USD310 juta matang 2009(“Bon”). Bon tersebut diterbitkan pada 100% daripada amaun prinsipal dan disenaraikan di Singapore ExchangeSecurities Trading Limited dan Labuan International Financial Exchange dan akan matang pada 18 September2009. Bon ini dijamin tanpa syarat dan tidak boleh ditarik balik oleh Syarikat.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb41 PERISTIWA PENTING SEPANJANG TAHUN KEWANGAN samb41.3 Pengambilalihan 2,000,000 saham biasa dalam Nice Skyline Sdn BhdPada 20 Ogos 2004, IOI Properties Berhad, sebuah syarikat subsidiari milik Syarikat, telah memeterai perjanjianjual beli dengan Upright Properties Sdn Bhd bagi pembelian 2,000,000 saham biasa berharga RM1.00 sesahamyang merupakan 40% daripada saham diterbit dan dibayar dalam Nice Skyline Sdn Bhd dengan pembayaran tunaiberjumlah RM15 juta.Pengambilalihan tersebut telah diselesaikan pada 20 Oktober 2004.41.4 Penjualan 60% pegangan saham Amoda Sdn BhdPada 10 Januari 2005, Syarikat telah memeterai perjanjian jual beli bersyarat untuk menjual 1,200,000 sahambiasa berharga RM1.00 sesaham dan 6,000,000 saham keutamaan berharga RM1.00 sesaham yang merupakan60% daripada modal saham terbitan dan berbayar Amoda Sdn Bhd (“Amoda”) kepada Malayapine Sdn Bhd danAmoy Canning Corporation (Malaya) Bhd dengan bayaran penjualan berjumlah RM41,195,000.Penjualan ini telah diselesaikan pada 24 Februari 2005. Keuntungan daripada penjualan tersebut sebanyak RM1.9juta kepada Kumpulan telah diiktiraf di dalam penyata pendapatan.Laporan Tahunan 200541.5 Terbitan Nota Dijamin 5.25% Bernilai USD500 juta matang pada 2015175Pada 16 Mac 2005, syarikat subsidiari milik penuh Syarikat, IOI Ventures (L) Berhad, sebuah syarikat yangdiperbadankan di Wilayah Persekutuan Labuan di bawah Akta Syarikat Luar Pesisir, 1990, telah menerbitkanNota Dijamin Bernilai USD500 juta 10 tahun pada harga terbitan 99.294% (“Nota”). Nota-nota tersebutdisenaraikan di Singapore Exchange Securities Trading Limited dan Labuan International Financial Exchange.Nota tersebut membawa faedah pada kadar 5.25% setahun yang dibayar setiap enam bulan secara tunggakan pada16 Mac dan 16 September bermula dari 16 September 2005 dan akan matang pada 16 September 2015. Nota iniadalah dijamin tanpa syarat dan tidak boleh ditarik balik oleh Syarikat.41.6 Cadangan Penjualan Resort Villa Golf Course Development Sdn Bhd dan Resort Villa DevelopmentSdn BhdSeperti yang dilaporkan di dalam Laporan Pengarah pada tahun lepas, pada 24 Mei 2004, Syarikat telahmemeterai perjanjian penjualan saham bersyarat dengan syarikat subsidiarinya, IOI Properties Berhad (“IOIPB”),bagi penjualan:iii1,000,000 saham biasa berharga RM1.00 sesaham dan 320,000 saham keutamaan boleh tebus berhargaRM0.50 sesaham yang merupakan keseluruhan modal diterbit dan dibayar Resort Villa Golf CourseDevelopment Sdn Bhd (“RVGCD”) dengan bayaran sebanyak RM44,264,000; dan3,000,000 saham biasa berharga RM1.00 sesaham dan 2,100,000 saham keutamaan boleh tebus berhargaRM0.50 sesaham yang merupakan keseluruhan modal saham diterbit dan dibayar Resort Villa DevelopmentSdn Bhd (“RVD”) dengan bayaran sebanyak RM338,495,000Jumlah bayaran sebanyak RM382,759,000 akan dipenuhi melalui penerbitan sebanyak 30,000,000 saham biasabaru berharga RM1.00 sesaham dalam IOIPB (“Saham IOIPB”) pada harga cadangan RM7.70 sesaham danRM151,759,000 secara tunai.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb41 PERISTIWA PENTING SEPANJANG TAHUN KEWANGAN samb41.6 Cadangan Penjualan Resort Villa Golf Course Development Sdn Bhd dan Resort Villa DevelopmentSdn Bhd sambPada 27 April 2005, Syarikat mengumumkan bahawa Suruhanjaya Sekuriti telah meluluskan cadangan di atasdengan terma-terma yang disemak semula seperti berikut:iiiiiibayaran penjualan RVGCD akan disemak semula kepada RM40,227,000 berbanding RM44,264,000;bayaran penjualan RVD akan disemak semula kepada RM296,457,000 berbanding RM338,495,000; danjumlah bayaran yang disemak semula sebanyak RM336,684,000 yang akan dipenuhi melalui penerbitan30,000,000 Saham IOIPB baru pada harga cadangan RM7.70 sesaham dan RM105,684,000 secara tunai.Laporan Tahunan 2005176Pada 27 April 2005, Lembaga Pengarah telah mempertimbangkan terma yang disemak semula di atas danmemutuskan untuk tidak menerima terma-terma tersebut. Sehubungan itu, Syarikat dan IOIPB mencapaipersetujuan untuk tidak meneruskan penjualan tersebut.41.7 Pengambilalihan Legend Advance Sdn Bhd oleh Dynamic Management Sdn BhdPada 28 April 2005, Dynamic Management Sdn Bhd, sebuah syarikat subsidiari IOI Properties Berhad, telahmemeterai perjanjian penjualan saham bersyarat dengan beberapa penjual untuk mengambilalih 3,500,000 sahambiasa berharga RM1.00 sesaham dan 700,000 saham keutamaan tidak boleh tebus berharga RM1.00 sesaham yangmeerupakan 70% daripada modal saham diterbit dan dibayar Legend Advance Sdn Bhd (“Legend Advance”)dengan bayaran pembelian berjumlah RM16,588,980.Legend Advance terlibat terutamanya dalam aktiviti pembangunan dan pelaburan hartanah. Ia memiliki 24 bidangtanah sederet seluas lebih kurang 225 ekar yang terletak di Mukim Senai Kulai, Daerah Johor Bahru, Johor DarulTakzim.Pengambilalihan ini telah diselesaikan pada 31 Mei 2005 dengan bayaran pembelian yang disemak semulaberjumlah RM16,536,272.42 PERISTIWA PENTING SELEPAS TAHUN KEWANGAN42.1 Cadangan Penswastaan IOI Oleochemical Industries BerhadPada 2 Ogos 2005, Syarikat telah mengumumkan bahawa ia bercadang untuk menyatu dan mengatur perniagaanminyak kelapa sawitnya melalui penswastaan IOI Oleochemical Industries Berhad (“IOI Oleo”) melalui skimpengaturan ahli IOI Oleo di bawah Seksyen 176 Akta Syarikat, 1965 antara Syarikat, IOI Oleo dan para pemegangsaham IOI Oleo selain daripada Syarikat (IOI Oleo MI”) (“Cadangan Penswastaan”).Pada tarikh pengumuman, Syarikat dan IOI Properties Berhad masing-masing memegang 123,268,183 dan11,369,000 saham biasa berharga RM1.00 sesaham (“Saham”) dalam IOI Oleo, yang masing-masing merupakan61.03% dan 5.63% daripada modal saham diterbit dan dibayar IOI Oleo sebanyak 201,977,941 Saham. Apabilaselesai Cadangan Penswastaan ini, IOI Oleo akan menjadi syarikat subsidiari milik penuh Syarikat.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb42 PERISTIWA PENTING SELEPAS TAHUN KEWANGAN samb42.1 Cadangan Penswastaan IOI Oleochemical Industries Berhad sambCadangan Pengambilalihan ini meliputi pembatalan:iiibaki 78,709,758 Saham dalam IOI Oleo yang tidak dipegang oleh Syarikat yang termasuk 11,369,000 Sahamyang dipegang oleh IOIPB; dansehingga 58,000 Saham baru dalam IOI Oleo yang boleh diperumpuk dan diterbitkan oleh IOI Oleo menurutpelaksanaan opsyen tertunggak di bawah skim opsyen saham kakitangan IOI Oleo (“ESOS IOI Oleo’),dengan bayaran RM11.08 bagi setiap Saham IOI Oleo.Saham Oleo berjumlah sehingga 78,767,758 di bawah perkara i dan ii di atas merupakan sehingga 38.99%daripada modal saham diterbit dan dibayar IOI Oleo diperbesarkan yang berjumlah 202,035,941 Saham (selepasmengambilkira 58,000 Saham baru dalam IOI Oleo yang boleh diperumpuk dan diterbitkan).Cadangan Penswastaan ini melibatkan perkara berikut:iMenurut pelaksanaan langkah pengurangan modal di bawah Seksyen 64, Akta, modal saham diterbit dandibayar IOI Oleo akan dikurangkan kepada RM123,268,183, terdiri daripada 123,268,183 Saham selarasdengan pembatalan sehingga 78,767,758 Saham IOI Oleo yang dipegang oleh IOI Oleo MI (“Saham IOI OleoMI”);Laporan Tahunan 2005177iiDalam mempertimbangkan pembatalan Saham IOI Oleo MI , IOI Oleo MI boleh, melalui notis secara bertulis(“Notis Pilihan”) yang dialamat dan khusus kepada IOI Oleo, dalam tempoh pilihan yang akan ditentukankemudian (“Tempoh Pilihan”), memilih untuk menerima sama ada:abJumlah tunai sebanyak RM11.08 yang akan dibayar oleh Syarikat bagi setiap Saham IOI Oleo YangDipegang (“Opsyen Tunai”); atauSatu (1) saham biasa baru berharga RM0.50 sesaham dalam Syarikat (“Saham IOI Corp”) pada hargaterbitan RM10.82 bagi setiap Saham IOI Corp yang akan dikreditkan sebagai dibayar penuh dan jumlahtunai sebanyak RM11.34 tunai bagi setiap dua (2) Saham IOI Oleo yang dipegang (“Saham + OpsyenTunai”).Mana-mana IOI Oleo MI yang gagal menghantar Notis Pemilihan selepas tamat Tempoh Pemilihan akandianggap memilih Opsyen Tunai.Selaras dengan Cadangan Penswastaan, 11,369,000 Saham IOI Oleo yang kini dipegang oleh IOIPB juga akandiserahkan untuk pembatalan. IOIPB akan memilih Opsyen Tunai sebagai pembayaran bagi pembatalantersebut kerana IOIPB tidak boleh memegang saham dalam syarikat induknya menurut Akta.Bilangan maksimum Saham IOI Corp yang akan diterbitkan menurut Cadangan Penswastaan ini adalah33,699,379. Kelayakan pecahan bagi Saham IOI Corp akan diuruskan dengan cara yang menurutpertimbangan mutlak Lembaga Pengarah wajar dan untuk kepentingan Syarikat.iiiSelepas itu, penyenaraian IOI Oleo akan ditarik daripada Papan Utama Bursa Malaysia Securities Berhad(“BMSB”) selaras dengan Keperluan Penyenaraian BMSB.Cadangan Penswastaan ini masih menunggu kelulusan daripada para pemegang saham Syarikat, para pemegangsaham IOI Oleo dan pihak berkuasa berkenaan.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb43 MAKLUMAT SEGMENMaklumat segmen dibentangkan berhubung segmen perniagaan dan geografi Kumpulan. Format utama, segmenperniagaan adalah berasaskan kepada struktur pengurusan dan laporan dalaman Kumpulan. Urusniaga antara segmendijalankan menurut terma dan syarat yang tidak jauh berbeza daripada yang boleh didapati dalam urusniaga denganpihak bebas ketiga.Segmen PerniagaanPerniagaan Kumpulan meliputi segmen utama berikut:Laporan Tahunan 2005PerladanganPembangunan hartanahPelaburan hartanahPerkilangan berasaskan sumberOperasi lainPenanaman kelapa sawit dan getah dan pemprosesan minyak sawitdan getahPembangunan hartanah kediaman dan komersilPelaburan dalam pusat membeli-belah, kompleks pejabat danhartanah lainPerkilangan oleo kimia, minyak dan lemak khusus, penapisanminyak sawit dan penghancuran isirung sawitPengurusan dan operasi hotel dan pusat peranginan, perkhimatanlanskap dan operasi lain yang kurang ketara untuk dilaporkansecara berasingan178Segmen geografiPerniagaan utama Kumpulan beroperasi di kawasan geografi utama berikut:MalaysiaEropahAmerika UtaraAsiaLain-lainPenanaman kelapa sawit dan getah dan pemprosesan minyak sawitdan getahPembangunan hartanah kediaman dan komersilPelaburan dalam pusat membeli-belah, kompleks pejabat danhartanah lainPerkilangan oleo kimia, penapisan minyak sawit dan penghancuranisirung sawitPengurusan dan operasi hotel dan pusat peranginan, perkhidmatanlanskap dan operasi lainPerkilangan dan pembekalan minyak dan lemak khususPerkilangan dan pembekalan minyak dan lemak khususPembekalan oleo kimia, minyak sawit ditapis dan minyak danlemak khususPelaburan dalam kompleks pejabat dan pelbagai pejabat jualan bagiminyak dan lemak khusus di seluruh dunia yang kurang ketarauntuk dilaporkan secara berasingan


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb43 MAKLUMAT SEGMEN sambSegmen PerniagaanPerkilanganPembangunan Pelaburan berasaskan OperasiPerladangan hartanah hartanah sumber lain Penghapusan DisatukanRM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’0002005HasilJualan luaran 456,170 587,848 44,886 4,902,596 81,007 – 6,072,507Jualan antara segmen 916,339 – – 6,994 – (923,333) –Jumlah hasil 1,372,509 587,848 44,886 4,909,590 81,007 (923,333) 6,072,507KeputusanKeputusan operasi 767,472 295,249 24,647 155,644 14,581 – 1,257,593Keuntungan daripada penjualanunit kecil perniagaan (Nota 34.2) – – – 30,898 – – 30,898Hartanah, loji dan peralatandihapuskira – – – (13,087) – – (13,087)Keputusan segmen 767,472 295,249 24,647 173,455 14,581 – 1,275,404Perbelanjaan korporattidak diperuntukkan (40,499)Keuntungan operasi 1,234,905Pendapatan faedah 31,976Kos kewangan (109,854)Bahagian keuntungansyarikat bersekutu 10,453 – – 53,036 338 – 63,827Keuntungan sebelum cukai 1,220,854Cukai (134,341)Keuntungan selepas cukai 1,086,513Kepentingan minoriti (184,293)Keuntungan bersih milikpemegang saham 902,220Laporan Tahunan 2005179AsetAset segmen 3,608,479 1,404,987 525,459 2,661,391 414,138 – 8,614,454Pelaburan dalam syarikatbersekutu 84,075 – – 158,683 3,960 – 246,718Aset korporat tidak diperuntukkan 1,643,887Jumlah aset disatukan 10,505,059LiabilitiLiabiliti segmen 135,194 165,085 24,257 178,428 68,075 – 571,039Liabiliti korporat tidakdiperuntukkan 3,896,509Jumlah liabiliti disatukan 4,467,548Maklumat lainPerbelanjaan modal 93,096 5,060 2,785 239,106 3,052 – 343,099Susutnilai dan pelunasan 64,987 5,813 3,505 97,078 11,554 – 182,937Perkara bukan tunai selain daripadasusutnilai dan pelunasan 8,789 1,587 (1,212) 30,363 2,219 – 41,746


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb43 MAKLUMAT SEGMEN sambSegmen Perniagaan sambPerkilanganPembangunan Pelaburan berasaskan OperasiPerladangan hartanah hartanah sumber lain Penghapusan DisatukanRM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’0002004HasilJualan luaran 524,520 685,189 45,943 3,658,301 79,501 – 4,993,454Jualan antara segmen 706,381 – – – – (706,381) –Jumlah hasil 1,230,901 685,189 45,943 3,658,301 79,501 (706,381) 4,993,454Laporan Tahunan 2005180KeputusanKeputusan operasi 631,086 315,487 21,336 149,944 22,887 – 1,140,740Lebihan peruntukan caj susutnilaidan muhibah pelunasanbagi tahun lepas – – – 6,417 – – 6,417Keputusan segmen 631,086 315,487 21,336 156,361 22,887 – 1,147,157Perbelanjaan korporat tidak diperuntukkan (28,342)Keuntungan operasi 1,118,815Pendapatan faedah 15,502Kos kewangan (59,851)Bahagian keuntungansyarikat bersekutu 7,661 – – 29,801 117 – 37,579Keuntungan sebelum cukai 1,112,045Cukai (220,429)Keuntungan selepas cukai 891,616Kepentingan minoriti (190,066)Keuntungan bersih milikpemegang saham 701,550AsetAset segmen 3,530,544 1,417,941 599,856 2,347,528 451,754 – 8,347,623Pelaburan dalam syarikat bersekutu 81,090 – – 135,133 3,674 – 219,897Aset korporat tidak diperuntukkan 278,430Jumlah aset disatukan 8,845,950LiabilitiLiabiliti segmen 126,615 202,521 25,189 310,824 42,524 – 707,673Liabiliti korporat tidak diperuntukkan 2,514,886Jumlah liabiliti disatukan 3,222,559Maklumat lainPerbelanjaan modal 74,167 5,469 2,235 46,891 17,297 – 146,059Susutnilai dan pelunasan 58,360 5,019 3,143 87,407 11,373 – 165,302Perkara bukan tunai selain daripadasusutnilai dan pelunasan 1,657 1,100 1,044 26,027 18,355 – 48,183


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb43 MAKLUMAT SEGMEN sambSegmen GeografiAmerikaMalaysia Eropah Utara Asia Lain-lain DisatukanRM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’0002005Hasil daripada pelangganluaran mengikut lokasipelanggan 2,689,807 1,112,771 559,728 1,572,989 127,212 6,072,507Aset segmen mengikutlokasi aset 6,969,562 1,221,827 257,635 163,059 2,371 8,614,454Perbelanjaan modalmengikut lokasi aset 165,674 152,833 24,343 – 249 343,0992004Hasil daripada pelangganluaran mengikut lokasipelanggan 2,060,743 930,243 515,222 1,265,395 221,851 4,993,454Aset segmen mengikutlokasi aset 7,002,638 800,984 349,694 161,116 33,191 8,347,623Perbelanjaan modalmengikut lokasi aset 126,407 11,826 7,541 – 285 146,059Laporan Tahunan 2005181


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb44 ANALISIS LIABILITI YANG AKAN DIBAYAR DAN HUTANG AKAN DITERIMALiabiliti akan dibayar dan hutang akan diterima oleh Kumpulan, yang dianggarkan oleh para Pengarah adalah sepertiberikut:Kumpulan2005 2004RM’000RM’000Laporan Tahunan 2005182Liabiliti Akan DibayarJumlah dihutang kepada syarikat bersekutu 2,739 2,739Pembayaraan perdagangan 205,786 268,158Pembayaran lain dan akruan 268,754 301,597Pengebilan berperingkat 14,592 44,856Overdraf bank 8,569 15,809Pinjaman jangka pendek 1 23,705 345,552Cukai 27,931 48,471Pinjaman jangka panjang 257,129 1,687,748Bon 1,043,135 –Nota Dijamin 1,886,892 –Deposit keahlian kelab 15,160 15,1153,754,392 2,730,045Tolak:Dana jangka pendek 1,023,739 21,254Deposit dengan institusi kewangan 590,446 339,565Tunai dan baki bank 352,525 333,5751,787,682 2,035,651(Akan diterima)/Akan dibayar seperti berikut:Dalam tempoh 2 tahun 2 (1,256,566) 774,715Antara 2 hingga 5 tahun 1,142,196 1,212,017Selepas 5 tahun 1,902,052 48,9191,787,682 2,035,651Hutang Akan DiterimaPenerimaan perdagangan 477,354 553,811Penerimaan lain, deposit dan pra bayaran 115,405 116,007Pengebilan terakru 103,672 133,361Jumlah dihutang oleh pelanggan daripada kontrak 520 410Cukai boleh didapatkan semula 120,855 9,767817,806 813,356Akan diterima seperti berikut:Dalam tempoh 2 tahun 817,806 813,356817,806 813,356Nota:1 Termasuk dalam Pinjaman jangka pendek yang berjumlah RM23,705,000 (2004 - RM345,552,000) adalahkemudahan kredit berpusing sebanyak RM23,705,000 (2004 - RM83,032,000) dan Kertas Perdagangan berjumlahtiada (2004 - RM232,000,000). Walaupun kemudahan ini telah dikelaskan sebagai perlu dibayar dalam tempoh 2tahun berdasarkan kepada keperluan perakaunan, namun, para Pengarah berpendapat bahawa kemudahantersebut merupakan sebahagian daripada alat kewangan asas bagi Kumpulan dan oleh itu, sebahagian besardaripada kemudahan ini akan terus tersedia pada masa hadapan yang boleh diramalkan.2 Liabiliti yang akan dibayar dalam tempoh 2 tahun adalah selepas ditolak dana jangka pendek, deposit denganinstitusi kewangan serta tunai dan baki bank.


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb45 SENARAI SYARIKAT SUBSIDIARI DAN BERSEKUTUSyarikat subsidiari dan bersekutu, yang diperbadankan di Malaysia, kecuali dinyatakan sebaliknya, adalah sepertiberikut:Kepentingan BerkesanKumpulanNama Syarikat 2005 2004 Aktiviti UtamaSyarikat Subsidiari LangsungPerladanganB. A. Plantations Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit dan pegangan pelaburanCantawan Oil Palms Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawitFruitful Plantations Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawitHill Land Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawitLadang Asas Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawitLadang Cantawan (Sabah) Sdn Berhad 100% 100% Penanaman kelapa sawitMayvin (Sabah) Sdn Bhd * 100% 100% Penanaman kelapa sawit dan pegangan pelaburanMeriteam Sdn Bhd * 100% 100% Penanaman kelapa sawitMorisem Plantations Sdn Bhd * 100% 100% Penanaman kelapa sawitMorisem (Sabah) Sdn Bhd * 100% 100% Penanaman kelapa sawitPermodalan Plantations Sdn Bhd 70% 70% Penanaman kelapa sawitPine Capital Sdn Bhd * 100% 100% Penanaman kelapa sawit dan pegangan pelaburanPR Enterprise Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawitPriceland Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawitRight Purpose Sdn Bhd * 100% 100% Penanaman kelapa sawitSafima Plantations Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawitSakilan Desa Sdn Bhd 90% 90% Penanaman kelapa sawitSri Cantawan Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawitTerusan Baru Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawitDynamic Plantations Berhad 100% 100% Penanaman kelapa sawit dan pemprosesanminyak sawitHalusah Ladang Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit dan pemprosesanminyak sawitLadang Sabah Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit dan pemprosesanminyak sawitMayvin Incorporated Sdn Bhd * 100% 100% Penanaman kelapa sawit dan pemprosesanminyak sawit dan pegangan pelaburanMorisem Palm Oil Mill Sdn Bhd * 100% 100% Penanaman kelapa sawit dan pemprosesanminyak sawitPerusahaan Mekassar (M) Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit dan pemprosesanSyarikat Pukin Ladang Kelapa Sawitminyak sawitSdn Berhad 100% 100% Penanaman kelapa sawit dan pemprosesanminyak sawitSyarimo Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit dan pemprosesan danpegangan pelaburanIOI Commodity Trading Sdn Bhd 100% 100% Perdagangan dalam komoditiFuture Growth Sdn Bhd 100% 100% Tidak aktifLadang Sabah Holdings Sdn Bhd 100% 100% Tidak aktifMorisem Consolidated Sdn Bhd * 100% 100% Tidak aktifMorisem Sdn Bhd * 100% 100% Tidak aktifLaporan Tahunan 2005183


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb45 SENARAI SYARIKAT SUBSIDIARI DAN BERSEKUTU sambKepentingan BerkesanKumpulanNama Syarikat 2005 2004 Aktiviti UtamaSyarikat Subsidiari Langsung sambLaporan Tahunan 2005184Pembangunan dan Pelaburan HartanahBukit Kelang Development Sdn Bhd 100% 100% Pembangunan hartanahNice Skyline Sdn Bhd 87% 60% Pembangunan hartanah dan pegangan pelaburanRapat Jaya Sendirian Berhad 100% 100% Pembangunan hartanahEng Hup Industries Sdn Berhad 100% 100% Pembangunan dan pengurusan hartanahIOI Properties Berhad 69% 67% Pembangunan hartanah, pelaburan hartanah danpegangan pelaburanAmoda Sdn Bhd – 60% Pelaburan hartanah dan pegangan pelaburanKean Ko Sdn Berhad 100% 100% Pegangan pelaburanProjects IOI (Mauritius) Ltd * 55% 55% Pegangan pelaburan(Diperbadankan di Mauritius)Perkilangan Berasaskan SumberIOI Bio-Energy Sdn Bhd * 100% 100% Mengeluar dan membekal penjanaan tenagaboleh diperbaharui berasaskan sawit denganmenggunakan biomassIOI Edible Oils Sdn Bhd * 100% 100% Perdagangan komoditi, penapisan minyaksawit/penghancuran isirung sawitIOI Speciality Fats Sdn Bhd * 100% 100% Perdagangan komoditi dan penapisan minyaksawitIOI Oleochemical Industries Berhad * 65% 60% Pegangan pelaburanLoders Croklaan Group B. V. * 100% 100% Pegangan pelaburan(Diperbadankan di Belanda)Bukan SegmenIOI Construction Sdn Bhd 70% 70% Perkhidmatan bangunan, kejuruteraan danpembinaanIOI Landscape Services Sdn Bhd 100% 100% Perkhidmatan lanskap, jualan tanaman perhiasandan rumput halamanIOI Palm Products Sdn Bhd 100% 100% Perkilangan dan perdagangan produk sampinganberkaitan kelapa sawitResort Villa Development Sdn Bhd 100% 100% Pembangunan hotel dan pusat peranginanResort Villa Golf Course Berhad 100% 100% Golf dan perkhidmatan kelab rekreasiResort Villa Golf Course DevelopmentSdn Bhd 100% 100% Perkhidmatan hotel dan hospitalitiIOI Investment (L) Berhad 100% – Terbitan bon(Diperbadankan di Wilayah Persekutuan Labuan)IOI Ventures (L) Berhad 100% – Terbitan bon(Diperbadankan di Wilayah Persekutuan Labuan)IOI Corporation N. V. * 100% 100% Pegangan pelaburan(Diperbadankan di The Netherlands Antilles)


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb45 SENARAI SYARIKAT SUBSIDIARI DAN BERSEKUTU sambKepentingan BerkesanKumpulanNama Syarikat 2005 2004 Aktiviti UtamaSyarikat Subsidiari Langsung sambBukan Segmen sambSwee Lam Estates (Malaya) Sdn Berhad 100% 100% Pegangan pelaburanJasasinar Multimedia Sdn Bhd 94% 94% Tidak aktifAffinity Communications Sdn Bhd 100% 100% Belum beroperasiIOI Pulp & Papers Sdn Bhd 100% 100% Belum beroperasi(Dahulu dikenali sebagai Focus Media Sdn Bhd)IOI Management Sdn Bhd 100% 100% Belum beroperasiKayangan Heights Sdn Bhd 60% 60% Belum beroperasiPerfect Format Sdn Bhd 100% 100% Belum beroperasiTampoi Development Sdn Bhd 100% 100% Belum beroperasiVibrant Field Sdn Bhd * 100% – Belum beroperasiSyarikat subsidiaritidak langsungLaporan Tahunan 2005PerladanganSyarikat subsidiari B. A. PlantationsSdn BhdKesan Jadi Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit185Syarikat subsidiari Mayvin(Sabah) Sdn BhdDeramakot Plantations Sdn Bhd * 100% 100% Penanaman kelapa sawitLadang Mayvin Sdn Bhd * 100% 100% Penanaman kelapa sawitMowtas Plantations Sdn Bhd * 100% 100% Penanaman kelapa sawitSri Mayvin Plantation Sdn Bhd * 100% 100% Penanaman kelapa sawitSyarikat subsidiari PineCapital Sdn BhdLadang Tebu Batu Putih Sdn Bhd * 100% 100% Penanaman kelapa sawitLuminous Aspect Sdn Bhd * 100% 100% Penanaman kelapa sawitPriceland Plantation Sdn Bhd * 100% 100% Penanaman kelapa sawitSayang Sagama Sdn Bhd * 100% 100% Penanaman kelapa sawitSri Vagas Sdn Bhd * 100% 100% Penanaman kelapa sawitSri Yongdankong Sdn Bhd * 100% 100% Penanaman kelapa sawitSyarikat subsidiari MayvinIncorporated Sdn BhdGamore Corporation Sdn Bhd * 100% 100% Penanaman kelapa sawitVantage Wealth Sdn Bhd * 100% 100% Penanaman kelapa sawit


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb45 SENARAI SYARIKAT SUBSIDIARI DAN BERSEKUTU sambKepentingan BerkesanKumpulanNama Syarikat 2005 2004 Aktiviti UtamaSyarikat Subsidiari Tidak Langsung sambLaporan Tahunan 2005186Perladangan sambSyarikat subsidiariSyarimo Sdn BhdAgroplex (Sabah) Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawitBilprice Development Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawitErat Manis Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawitHidayat Rakyat Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawitHidayat Ria Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawitKunimas Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawitLokoh Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawitMaxgrand Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawitMewahandal Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawitMuara Julang Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawitPricescore Enterprise Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawitPujian Harum Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawitSyarikat Best Cocoa Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawitUnikhas Corporation Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawitVery Good Estate Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawitFastscope Development Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kayu balak lembutSyarikat subsidiari IOIOleochemical Industries BerhadPalmco Plantations (Sabah) Sdn Bhd * 65% 60% Penanaman kelapa sawitPamol Plantations Sdn Bhd * 65% 60% Penanaman kelapa sawit dan pemprosesanminyak sawitUnipamol Malaysia Sdn Bhd * 65% 60% Pegangan pelaburanPamol Bintang Sdn Bhd * 65% 60% Tidak aktifSyarikat subsidiari PamolPlantations Sdn BhdPamol Estates (Sabah) Sdn Bhd * 45% 42% Penanaman kelapa sawit dan pemprosesanminyak sawitSyarikat subsidiari Pamol Estates(Sabah) Sdn BhdMilik Berganda Sdn Bhd * 45% 42% Penanaman kelapa sawitPembangunan dan Pelaburan HartanahSyarikat subsidiari Nice SkylineSdn BhdJurang Teguh Sdn Bhd 87% 60% Perkhidmatan bangunan, kejuruteraan danpembinaanSyarikat subsidiari Projects IOI(Mauritius) LtdA. P. Gems & Jewellery ParkPvt Ltd (India) * 49% 49% Pelaburan hartanah(Diperbadankan di India)


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb45 SENARAI SYARIKAT SUBSIDIARI DAN BERSEKUTU sambKepentingan BerkesanKumpulanNama Syarikat 2005 2004 Aktiviti UtamaSyarikat SubsidiariTidak Langsung sambSyarikat subsidiariIOI Properties BerhadCahaya Kota Development Sdn Bhd 69% 67% Pembangunan hartanah, pelaburan hartanah danpegangan pelaburanFlora Development Sdn Bhd 69% 67% Pembangunan hartanahKapar Realty And DevelopmentSdn Berhad 47% 45% Pembangunan hartanahKumpulan Mayang Sdn Bhd 69% 67% Pembangunan hartanahPine Properties Sdn Bhd 69% 67% Pembangunan hartanah dan pelaburan hartanahDynamic Management Sdn Bhd 69% 67% Pembangunan hartanah dan prgangan pelaburanCommercial Wings Sdn Bhd 69% 67% Pelaburan hartanahProperty Skyline Sdn Bhd * 62% 60% Penyediaan perkhidmatan pengurusan danpegangan pelaburanFlora Horizon Sdn Bhd 69% 67% Belum beroperasiPilihan Teraju Sdn Bhd 69% 67% Belum beroperasiHartawan Development Sdn Bhd 69% 67% Tidak aktifJutawan Development Sdn Bhd 69% 67% Tidak aktifPaduwan Development Sdn Bhd 69% 67% Tidak aktifPaska Development Sdn Bhd 69% 67% Tidak aktifIOI Land Singapore Pte Ltd * 69% – Tidak aktif(Diperbadankan di Singapura)Laporan Tahunan 2005187Syarikat subsidiari CahayaKota Development Sdn BhdIOI Building Services Sdn Bhd 69% 67% Perkhidmatan penyenggaraan bangunanLush Development Sdn Bhd 69% 67% Tidak aktifRiang Takzim Sdn Bhd 69% 67% Tidak aktifTanda Bestari Development Sdn Bhd 69% 67% Tidak aktifSyarikat subsidiari DynamicManagement Sdn BhdPaksi Teguh Sdn Bhd 69% 67% Kontraktor amPilihan Megah Sdn Bhd 69% 67% Pembangunan hartanah, pelaburan hartanah danpegangan pelaburanLegend Advance Sdn Bhd * 48% – Pembangunan hartanahSyarikat Pilihan MegahSdn BhdFuture Link Properties Pte Ltd * 42% 41% Pelaburan hartanah(Diperbadankan di Singapura)Syarikat subsidiari PropertySkyline Sdn BhdNice Frontier Sdn Bhd * 64% 62% Pembangunan hartanah, pelaburan hartanah danpenanaman kelapa sawitProperty Village Berhad * 56% 54% Pembangunan hartanah, kelab golf danperkhidmatan rekreasi dan pegangan pelaburan


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb45 SENARAI SYARIKAT SUBSIDIARI DAN BERSEKUTU sambKepentingan BerkesanKumpulanNama Syarikat 2005 2004 Aktiviti UtamaSyarikat SubsidiariTidak Langsung sambPembangunan dan PelaburanHartanah sambSyarikat subsidiari Property VillageBerhadBaycrest Sdn Bhd * 56% 54% Kontraktor amLaporan Tahunan 2005188Syarikat subsidiari AmodaSdn BhdAmoda Management Sdn Bhd – 60% Perkhidmatan pengurusan hartanahAmoda Properties Sdn Bhd – 60% Belum beroperasiSyarikat subsidiari Kean Ko Sdn BerhadSeremban Enterprise Corporation Berhad 58% 58% Pembangunan hartanah(Dahulu dikenali sebagai Seremban EnterpriseCorporation Sdn Berhad)Syarikat subsidiari IOIOleochemical Industries BerhadPalmex Industries Sdn Berhad * 65% 60% Pembangunan hartanah dan pegangan pelaburanPalmco Properties Sdn Bhd * 65% 60% Pelaburan hartanahPMX Bina Sdn Bhd * 65% 60% Kontraktor amPerkilangan Berasaskan SumberSyarikat-syarikat SubsidiariIOI Edible Oils Sdn BhdIOI Jeti Sdn Bhd * 100% 100% Tidak aktifSyarikat Subsidiari IOIOleochemical Industries BerhadAcidchem International Sdn Bhd * 65% 60% Perkilangan asid lemak dan gliserinDerichem (M) Sdn Bhd * 65% 60% Perkilangan mi sabunEsterchem (M) Sdn Bhd * 65% 60% Perdagangan esterStabilchem (M) Sdn Bhd * 65% 60% Perkilangan stearat logamPalmco Oil Mill Sendirian Berhad * 65% 60% Perdagangan komoditiSyarikat Subsidiari LodersCroklaan Group B. V.Loders Croklaan B. V. * 100% 100% Perkilangan minyak dan lemak khusus(Diperbadankan di Belanda)Loders Croklaan Canada Inc. * 100% 100% Perkilangan minyak dan lemak khusus(Diperbadankan di Kanada)Loders Croklaan USA B. V. * 100% 100% Pegangan pelaburan(Diperbadankan di Belanda)Loders Croklaan For Oils S.A.E. Egypt * 100% 100% Pengeluaran bahan mentah emulsi dan barangan(Diperbadankan di Mesir)separuh siap daripada minyak dan lemak


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb45 SENARAI SYARIKAT SUBSIDIARI DAN BERSEKUTU sambKepentingan BerkesanKumpulanNama Syarikat 2005 2004 Aktiviti UtamaSyarikat SubsidiariTidak Langsung sambPerkilangan Berasaskan Sumber sambSyarikat subsidiari Loders CroklaanGroup B. V. sambIOI Loders Croklaan Oils B.V.* 100% – Penapisan minyak sawit(Diperbadankan di Belanda)Loders Croklaan (Shanghai) TradingCo., Ltd.* 100% – Perdagangan produk minyak dan lemak khusus(Diperbadankan di Republik Rakyat Cina)IOI Loders Croklaan Oils Sdn Bhd *(Dahulu dikenali sebagai Soctek Sdn Bhd) 100% – Penapisan dan perdagangan minyak sawitmentah, produk ditapis lain dan perkhidmatankutipan tolLoders Croklaan (Asia) Sdn Bhd *(Dahulu dikenali sebagai Soctek EdibleOils Sdn Bhd) 100% – Pemprosesan dan penjualan produk lemak khususperolehan minyak dan produk berkaitan minyaksawit dan minyak isirung sawitLoders Croklaan Malaysia Sdn Bhd 100% 100% Tidak aktifLaporan Tahunan 2005189Syarikat subsidiari Loders CroklaanUSA B. V.Loders Croklaan USA LLC* 100% 100% Perkilangan minyak dan lemak khusus(Diperbadankan di Amerika Syarikat)Syarikat subsidiari Loders Croklaan ForOils S. A. E. EgyptLoders Croklaan Trading &Distribution LLC Egypt * 100% 100% Perdagangan dan pemasaran produk berasaskan(Diperbadankan di Mesir)makananBukan SegmenSyarikat subsidiari IOIOleochemical Industries BerhadPalmco Jaya Sendirian Berhad * 65% 60% Pergudangan kargo pukalPalmco Hotels Sdn Bhd * 65% 60% Hotel dan aktiviti berkaitanPalmco Management Services Sdn Bhd * 65% 60% Perkhidmatan pengurusan dan sewa tangkisimpananCare Security Services Sdn Bhd * 65% 60% Pengurusan pengutipan caj perkhidmatanPerformance Chemicals (M) Sdn Bhd * 65% 60% DormanPalmina Sendirian Berhad * 65% 60% DormanPalmco Plantations Sendirian Berhad * 65% 60% DormanPalmco Cocoa Sendirian Berhad * 65% 60% DormanDirect Consolidated Sdn Bhd * 65% 60% DormanQuantum Green Sdn Bhd * 65% 60% DormanAcidchem (Sabah) Sdn Bhd * 65% 60% Dorman


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb45 SENARAI SYARIKAT SUBSIDIARI DAN BERSEKUTU sambKepentingan BerkesanKumpulanNama Syarikat 2005 2004 Aktiviti UtamaSyarikat SubsidiariTidak Langsung sambBukan Segmen sambSyarikat subsidiari AcidchemInternational Sdn BhdAcidchem (USA) Inc * 65% 60% Perdagangan asik lemak dan gliserin(Diperbadankan di Amerika Syarikat)Laporan Tahunan 2005190Syarikat subsidiari Palmex IndustriesSdn BerhadPalmco International (HK) Limited * 65% 60% Pegangan pelaburan(Diperbadankan di Hong Kong)Syarikat subsidiari PalmcoInternational (HK) LimitedPalmco Engineering Limited *(Diperbadankan di Hong Kong) 65% 60% Pegangan pelaburanAcidchem (Singapore) Pte Ltd * 65% 60% Dorman(Diperbadankan di Singapura)Syarikat subsidiari Palmco EngineeringLimitedTianjin Palmco Oil & Fats Co Ltd * 65% 60% Dorman(Diperbadankan di Republik Rakyat Cina)Syarikat subsidiari IOI ConstructionSdn BhdIOI Concrete Sdn Bhd 70% 70% Tidak aktifSyarikat subsidiari Kayangan HeightsSdn BhdCommon Portfolio Sdn Bhd 60% 60% Belum beroperasiSyarikat subsidiari Swee LamEstates (Malaya) Sdn BhdSwee Lam Development Sdn Bhd 100% 100% Belum beroperasiSwee Lam Properties Sdn Bhd 100% 100% Belum beroperasi* Syarikat subsidiari tidak diaudit oleh BDO Binder


IOICorporationBerhadnota-nota kepada penyata kewangan samb45 SENARAI SYARIKAT SUBSIDIARI DAN BERSEKUTU sambKepentingan BerkesanKumpulanNama Syarikat 2005 2004 Aktiviti UtamaSyarikat bersekutuPerumahan Abadi Sdn Bhd 25% 25% Tidak aktifReka Halus Sdn Bhd 30% 30% Penanaman kelapa sawit dan pemprosesanminyak sawitSyarikat bersekutu IOI PropertiesBerhadContinental Estates Sdn Bhd 17% 16% Pembangunan hartanah dan penanaman kelapasawitSyarikat bersekutu IOIOleochemical Industries BerhadFatty Chemical (Malaysia) Sdn Bhd 19% 18% Perkilangan alkohol lemak dan ester metilKao Plasticizer (Malaysia) Sdn Bhd 19% 18% Perkilangan plasticizer dan produk kimia lainSyarikat bersekutu Palmex IndustriesSdn BerhadMalaysia Pakistan Venture Sdn Bhd 16% 15% Pegangan pelaburanLaporan Tahunan 200519146 PERUBAHAN DALAM DASAR PERAKAUNANPada tahun kewangan ini, Kumpulan telah menerima pakai Piawaian Laporan Kewangan (“FRS”) 201, AktvitiPembangunan Hartanah. Penggunaan FRS201 tidak mempunyai kesan ketara terhadap keputusan Kumpulan bagitahun kewangan semasa. Walau bagaimanapun, angka-angka perbandingan bagi kos pembangunan hartanah, telahdinyatakan semula menurut keperluan FRS201 seperti berikut:KumpulanSepertiSepertiDilaporkan Pengelasan DinyatakanSebelumnya Semula semulaRM’000 RM’000 RM’000Kunci Kira-KiraKos pembangunan hartanah 271,909 (88,505) 183,404Penerimaan perdagangan dan penerimaan lain 670,228 133,361 803,589Pembayaran perdagangan dan pembayaran lain 569,755 44,856 614,61147 KEBENARAN UNTUK DITERBITKANPenyata kewangan Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2005 telah diluluskan untukditerbitkan oleh Lembaga Pengarah pada 1 September 2005.


IOICorporationBerhadpenyata oleh para pengarahPada pendapat para Pengarah, penyata kewangan yang dibentangkan di muka surat 101 hingga 191disediakan mengikutperuntukan Akta Syarikat, 1965 dan piawaian perakaunan berkenaan yang diluluskan di Malaysia untuk memberipandangan yang benar dan saksama tentang kedudukan Kumpulan dan Syarikat pada 30 Jun 2005 dan keputusan dan alirantunai Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan yang berakhir pada tarikh tersebut.Ditandatangan menurut resolusi para Pengarah:Tan Sri Dato’ Lee Shin ChengPengerusi EksekutifLaporan Tahunan 2005192Dato’ Yeo HowPengarah EksekutifPutrajaya1 September 2005akuan berkanunSaya, Dato’ Yeo How, sebagai Pengarah terutama yang bertanggungjawab ke atas pengurusan kewangan IOI CorporationBerhad, mengakui dengan sesungguh dan seikhlasnya bahawa penyata kewangan yang dibentangkan di muka surat 101hingga 191 adalah pada pengetahuan dan kepercayaan saya, betul dan saya membuat pengakuan ini dengan penuhkepercayaan akan kebenarannya dan menurut Akta Akuan Berkanun, 1960.Ditandatangani dan diakui )dengan sesungguhnya )oleh penama di atas ) Dato’ Yeo Howdi Puchong, Selangor Darul Ehsan )pada 1 September 2005 )Di hadapan sayaS. Nirmala DeviSuruhanjaya SumpahNo. B076


IOICorporationBerhadlaporan juruauditkepada ahli-ahli IOI Corporation BerhadKami telah mengaudit penyata kewangan yang dibentangkan di muka surat 101 hingga 191.Penyata kewangan ini adalah tanggungjawab para Pengarah Syarikat.Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan pendapat mengenai penyata kewangan tersebut berdasarkan audit kami,dan melaporkan pendapat kami, sebagai sebuah badan, menurut Seksyen 174 Akta Syarikat, 1965 dan bukan untuk tujuanlain. Kami tidak memikul tanggungjawab kepada pihak lain berhubung kandungan laporan ini.Kami telah menjalankan audit kami menurut piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia. Piawaian tersebutmenghendaki kami merancang dan melaksanakan audit untuk memberi kami jaminan yang munasabah bahawa penyatakewangan ini bebas daripada salah nyata yang penting. Sesuatu audit termasuk memeriksa, berasaskan ujian, bukti yangmenyokong amaun dan pendedahan dalam penyata kewangan. Sesuatu audit juga termasuk menilai prinsip perakaunanyang digunakan dan anggaran penting yang dibuat oleh para Pengarah serta menilai keseluruhan penyata kewangan yangdibentangkan. Kami percaya bahawa pengauditan kami memberi asas yang munasabah bagi pendapat kami.Pada pendapat kami:adanpenyata kewangan tersebut telah disediakan menurut piawaian perakaunan berkenaan yang diluluskan di Malaysia danperuntukan Akta Syarikat, 1965 untuk memberi gambaran yang benar dan saksama tentang:iiiperkara-perkara yang dikehendaki oleh Seksyen 169 Akta Syarikat, 1965 untuk diuruskan di dalam penyatakewangan Kumpulan dan Syarikat; dankedudukan Kumpulan dan Syarikat pada 30 Jun 2005 dan keputusan serta aliran tunai mereka bagi tahunkewangan yang berakhir pada tarikh tersebut; danLaporan Tahunan 2005193brekod perakaunan dan rekod lain serta daftar yang dikehendaki oleh Akta yang perlu disimpan oleh Syarikat dansyarikat-syarikat subsidiari yang mana kami bertindak sebagai juruaudit telah disimpan dengan sempurna menurutperuntukan Akta tersebut.Kami telah mempertimbangkan penyata kewangan dan laporan juruaudit syarikat-syarikat subsidiari yang kami tidakbertindak sebagai juruaudit, seperti yang dinyatakan di dalam Nota 45 kepada penyata kewangan, yang mana penyatakewangan tersebut telah diambil kira di dalam penyata kewangan yang disatukan.Kami berpuas hati bahawa penyata kewangan syarikat-syarikat subsidiari yang telah disatukan dengan penyatakewangan Syarikat adalah dalam bentuk dan kandungan yang sesuai dan sempurna untuk tujuan penyediaan penyatakewangan yang disatukan dan kami telah menerima maklumat dan penjelasan yang memuaskan yang kami perlukanuntuk tujuan berkenaan.Laporan juruaudit ke atas penyata kewangan syarikat-syarikat subsidiari tidak tertakluk kepada sebarang pengecualian dantidak mengandungi sebarang teguran yang dibuat di bawah Seksyen 174(3) Akta tersebutBDO BinderAF : 0206Akauntan BertauliahTan Kim Leong, JP235/06/07 (J/PH)Rakan firmaKuala Lumpur1 September 2005


IOICorporationBerhadhartanah kumpulanPERLADANGANNilai Buku BersihTahunKeluasan pada 30 Jun 2005 Pengambilalihan/Lokasi Pegangan (Hektar) Tanaman Kilang RM’000 Penilaian semulaLaporan Tahunan 2005194Pahang Darul MakmurLadang Bukit Dinding Milik bebas 1,661 KS – 20,174 1983BentongLadang Pukin Pegangan 2,281 KS KMS 41,774 1985Pekan Rompin pajakan tamat2071, 2074,2077Ladang Mekassar Pegangan 1,216 KS – 19,842 1985Pekan Rompin pajakan tamat2075Ladang Detas Pegangan 2,301 KS – 26,680 1989Pekanpajakan tamat2081Ladang Bukit Leelau Pegangan 2,096 KS KMS 24,437 1989Pekanpajakan tamat2088Ladang Merchong Pegangan 1,828 KS – 29,325 1990Pekanpajakan tamat2075Ladang Leepang A Pegangan 2,404 KS – 20,345 2000Rompinpajakan tamat2065Ladang Laukin A Pegangan 1,620 KS – 10,957 2000Rompinpajakan tamat2065Ladang Shahzan Pegangan 3,243 KS – 22,886 2002IOI Rompinpajakan tamat2061Negeri SembilanDarul KhususLadang Regent Milik bebas 2,303 KS G – 41,812 1990TampinLadang Bahau Milik bebas 3,020 KS G – 52,772 1990Kuala PilahLadang Kuala Jelei Milik bebas 678 KS – 12,724 1990Kuala PilahJohor Darul TakzimLadang Gomali Milik bebas 3,602 KS KMS 81,638 1990SegamatLadang Paya Lang Milik bebas 1,469 KS – 25,932 1990SegamatLadang Tambang Milik bebas 2,020 KS – 39,113 1990SegamatLadang Bukit Serampang Milik bebas 2,721 KS – 47,411 1990TangkakLadang Kahang Pegangan 2,420 KS – 36,637 1990Kluangpajakan tamat2082Ladang Sagil Milik bebas 2,521 KS G – 46,172 1990TangkakLadang Segamat Milik bebas 1,917 KS G – 37,557 1990Segamat


IOICorporationBerhadhartanah kumpulan sambPERLADANGAN sambNilai Buku BersihTahunKeluasan pada 30 Jun 2005 Pengambilalihan/Lokasi Pegangan (Hektar) Tanaman Kilang RM’000 Penilaian SemulaJohor Darul Takzim sambLadang Pamol Milik bebas 8,110 KS KMS 276,793 2003KluangSabahLadang Morisem 1 Pegangan 2,032 KS – 27,214 1993Kinabatangan pajakan tamat2080Ladang Morisem 2 Pegangan 2,023 KS – 27,430 1993Kinabatangan pajakan tamat2087Ladang Morisem 3 Pegangan 2,014 KS KMS 50,506 1993Kinabatangan pajakan tamat2087, 2088Ladang Morisem 4 Pegangan 2,023 KS – 25,438 1993Kinabatangan pajakan tamat2089Ladang Morisem 5 Pegangan 1,878 KS KMS 34,912 1993Kinabatangan pajakan tamat2078Ladang Baturong Pegangan 7,485 KS KMS 66,675 19911-3, Kunak pajakan tamat2081Ladang Halusah Pegangan 813 KS – 142 1991Lahad Datupajakan tamat2076, 2078Ladang Syarimo 1-9 Pegangan 18,367 KS KMS 234,566 1985 -Kinabatangan pajakan tamat 20002077-2990Ladang Permodalan Pegangan 8,093 KS – 109,771 1995Kinabatangan pajakan tamat2078Ladang Laukin Pegangan 2,128 KS – 29,965 1996Sugutpajakan tamat2077Ladang Sakilan Leasehold 2,296 KS KMS 49,206 1996Sandakanpajakan tamat2887Ladang Sabah Pegangan 11,592 KS KMS 243,790 1998Labuk-Sugutpajakan tamat2082, 2087,2089Ladang Cantawan Pegangan 1,452 KS – 32,010 1998Lahad Datupajakan tamat2061,2066,2078-2080Ladang Tas Pegangan 1,209 KS – 28,808 1998Kinabatangan pajakan tamat2077Ladang Tangkulap Pegangan 2,277 KS – 59,988 2001Labuk-Sugutpajakan tamat2080-2086Ladang Bimbingan Pegangan 3,893 KS – 76,004 2001Labuk-Sugutpajakan tamat2083Laporan Tahunan 2005195


IOICorporationBerhadhartanah kumpulan sambPERLADANGAN sambNilai Buku BersihTahunKeluasan pada 30 Jun 2005 Pengambilalihan/Lokasi Pegangan (Hektar) Tanaman Kilang RM’000 Penilaian SemulaLaporan Tahunan 2005196Sabah sambLadang Pamol Pegangan 1,442 KS – 16,517 2003Labuk-Sugutpajakantamat2081, 2097Ladang Pamol, Pegangan 8,186 KS KMS 202,588 2003Labuk-Sugutpajakantamat 2888Ladang Milik Pegangan 5,269 KS – 106,917 2003BergandapajakanLabuk-Sugut tamat 2090Ladang Linbar 1 & 2 Pegangan 4,840 KS – 119,589 2003Kinabatanganpajakantamat 2081Ladang Mayvin 1-3 Pegangan 3,423 KS KMS 126,043 2003Labuk-Sugutpajakantamat2079-2081,2090, 2092Ladang Mayvin 4-6 Pegangan 4,238 KS – 118,001 2003Kinabatanganpajakantamat2077, 2082Ladang Leepang 1-5 Pegangan 9,241 KS – 268,969 2003Kinabatanganpajakantamat2080-2094,2974-2995KSKMSKelapa SawitKilang Minyak Sawit


IOICorporationBerhadhartanah kumpulan sambHARTANAH PEMBANGUNANKeluasan Baki Kawasan Nilai BukuTanah Tanah Bersih pada TahunKasar Pada Bersih bagi 30 Jun 2005 Pengambilalihan/Lokasi Pegangan Permulaan Pembangunan Kegunaan RM’000 Penilaian SemulaBandar Puchong Jaya Milik bebas 164 4 Projek 3,576 1989- Parcel A hektar hektar pembangunanPelbagai lot kecilcampurandi Puchong, PetalingsedangSelangor Darul EhsanberjalanBandar Puchong Jaya Milik bebas 210 31 Projek 56,428 1990- Parcel B hektar hektar pembangunanPelbagai lot kecilcampurandi Puchong, PetalingsedangSelangor Darul EhsanberjalanBandar Puteri Milik bebas 374 126 Projek 258,119 1994Lot 12, 356, hektar hektar pembangunan5452-5473, 5475-5490 campuranPuchong, PetalingsedangSelangor Darul EhsanberjalanIOI Resort Milik bebas 37 16 Pembangunan 20,796 1990Lot 3991 (sebahagian) hektar hektar kondominiumDengkil, Sepangdan bangloSelangor Darul EhsanBandar Putra Milik bebas 332 92 Projek 62,238 1988Lot 5418 (sebahagian) hektar hektar pembangunanSenai-Kulai, Johor BahrucampuranJohor Darul TakzimsedangberjalanBandar Putra Milik bebas 1,967 905 Projek 231,410 1988Lot 3787, 5418, hektar hektar pembangunan26737, 3783, 3785 campuranSenai-Kulai, Johor Bahrusedang berjalanJohor Darul TakzimDeret buruh, 373kediamankakitangan,bangloladang, storLot 5585-5596, 7021 Milik bebas 91 91 Tanah 29,533 20057024-7032 hektar hektar pembangunanMG No 12-13masa hadapanSenai-Kulai, Johor BahruJohor Darul TakzimBandar Putra Milik bebas 198 69 Projek 36,303 1990PTD 5746, 5747 & 5748 hektar hektar pembangunanSegamatcampuranJohor Darul TakzimsedangberjalanLot 2882, Geran 7920 Milik bebas 113 113 Pembangunan 2,243 1990Tangkak, Muar hektar hektar rumah ladangJohor Darul TakzimLaporan Tahunan 2005197


IOICorporationBerhadhartanah kumpulan sambHARTANAH PEMBANGUNAN sambKeluasan Baki Kawasan Nilai BukuTanah Tanah Bersih Bersih pada TahunKasar pada Bagi 30 Jun 2005 Pengambilalihan/Lokasi Pegangan Permulaan Pembangunan Kegunaan RM’000 Penilaian SemulaLaporan Tahunan 2005198Taman Bidara Milik bebas – 12,368 Projek 626 1985Seremban, m per pembangunanNegeri SembilancampuranDarul Khusussedang berjalanLot 1758 Milik bebas 16 4 Projek 1,405 1990(sebahagian CT 2121) hektar hektar pembangunanMukim Gemencheh,campuranTampin,sedangNegeri SembilanberjalanDarul KhususHSD 20422 PT No 5140 Milik bebas – 3,962 Pembangunan 1,685 1980Sg Buloh, Petaling m per kediamanSelangor Darul EhsanTaman Klang Utama Milik bebas – 2,525 Tanah untuk 1,538 1991Pelbagai lot kecil di m per pembangunanKapar, Klangmasa hadapanSelangor Darul EhsanLots 2, 3, 177 & 179 Milik bebas 196 196 Tanah untuk 5,846 1990Mukim Rompin, Jempol hektar hektar pembangunanNegeri Sembilanmasa hadapanDarul KhususLots 429, 432 & 434 Milik bebas 19 19 Tanah untuk 13,687 1990Bukit Sebukor Bukit Baru hektar hektar pembangunanMelaka Tengah, Melakamasa hadapanGrant 9051 (sebahagian) Milik bebas 20 20 Projek 3,575 1990Tangkak, Muar hektar hektar pembangunanJohor Darul Takzimcampuransedang berjalanLot 369 (sebahagian), Milik bebas 20 20 Tanah untuk 1,308 1990Title 1062 Gemas,Segamat hektar hektar pembangunanJohor Darul Takzimmasa hadapanPTD 2637 Lot 2630 Milik bebas 20 20 Tanah untuk 3,002 2003Mukim Gemas, Segamat hektar hektar pembangunanJohor Darul Takzimmasa hadapanLot 3015 Grant 186 Milik bebas 446 446 Tanah untuk 13,596 1983Mukim Sabai, Bentong hektar hektar pembangunanPahang Darul Makmurmasa hadapanHSD 11323 PT No 12514 Pegangan 196 196 Tanah untuk 103,126 2001Dengkil, Sepang pajakan tamat hektar hektar pembangunanSelangor Darul Ehsan 2091 masa hadapanLot 3175 Milik bebas – 17,617 Tanah untuk 7,663 2001Bandar Tanjung Tokong m per pembangunanSeksyen 1masa hadapanDTL Pulau PinangHSD 1431 PT No 4471 Pegangan 21 21 Tanah untuk 10,782 2002Dengkil, Sepang pajakan tamat hektar hektar pembangunanSelangor Darul Ehsan 2091 masa hadapan# Nilai buku bersih hartanah pembangunan dinyatakan pada kos tanah Kumpulan berserta dengan perbelanjaan pembangunanberkaitan yang ditanggung bagi baki hartanah yang belum dijual.


IOICorporationBerhadhartanah kumpulan sambHARTANAH PELABURANNilai BukuUsia Bersih pada TahunKeluasan Kawasan Boleh Bangunan 30 Jun 2005 Pengambilalihan/Lokasi Pegangan Tanah Sewa Bersih Kegunaan (Tahun) RM’000 Penilaian SemulaIOI Mall Milik bebas 66,521 58,970 Gedung 9 153,228 2003*Bandar Puchong Jaya m per m per membeli-PuchongbelahSelangor Darul Ehsan3 tingkatIOI Business Park Milik bebas 38,849 5,650 38 unit 7 24,184 2003*Bandar Puchong Jaya m per m per lotPuchongkomersialSelangor Darul EhsanMayang Plaza Milik bebas 11,573 12,575 Kompleks 9 19,733 2003*Jalan SS26/2 m per m per komersialTaman Mayang Jaya4 tingkatPetaling JayaSelangor Darul EhsanIOI Resort Milik bebas 63,449 22,082 33 unit 1-9 54,830 2003*Putrajaya m per m per banglokediamanOne IOI Square Milik bebas 18,339 18,092 Bangunan 2 44,412 1990IOI Resort m per m per pejabat baruPutrajaya12 tingkat, didirikandi atastanah sedia adaIOI Mall Milik bebas 43,482 22,398 Gedung 4 49,501 2003*Bandar Putra, Kulai m per m per membeli-Johor BahrubelahJohor Darul Takzim3 tingkatIOI Plaza Pegangan 2,600 8,740 Bangunan 7 160,289 2003*210 Middle Road pajakan m per m per pejabatSingapore tamat 2095 12 tingkatFlat 28 Marathon House Pegangan – 80 Pangsapuri 7 1,999 1999200 Marylebone Road pajakan m per kediamanLondon, NW1 5 PW tamat 2996Laporan Tahunan 2005199* Tahun penilaian semula


IOICorporationBerhadhartanah kumpulan sambHARTANAH PERINDUSTRIANNilai BukuUsia Bersih pada TahunBangunan 30 Jun 2005 Pengambilalihan/Lokasi Pegangan Keluasan Tanah Kegunaan (Tahun) RM’000 Penilaian SemulaLaporan Tahunan 2005200Taman Klang Utama Milik bebas 12,040 Tanah – 282 1992Lot 723 EMR 2244 m per perindustrianJalan Kapar, Kelanguntuk sewaanSelangor Darul Ehsan27, Seksyen 13 Pegangan 8,336 Premis – 5,325 1984Jalan Kemajuan pajakan m per perindustrianPetaling Jaya tamat untuk sewaanSelangor Darul Ehsan 2059Pajakan negara Pegangan 22 Penapisan 8 78,589 1995075365632, pajakan hektar minyak sawit075376279 tamat075469340 & 2039, 2042,075376260 2044Sg Mowtas dan Batu SapiSandakan, SabahPlot 57 Mukim 1 Pegangan 41,224 Tanah – 2,781 2001Bukit Tengah pajakan m per perindustrianKawasan Perindustrian tamat kosongPrai, Pulau Pinang 2053Lorong Perusahaan Satu Pegangan 176,169 Tapak pejabat 26 55,569 2001Kompleks Perindustrian pajakan m per dan kilangPrai tamat antara Tapak kilang 4 9,69513600 Prai 2035-2071 baru didirikanPulau Pinangdi atas tanahsedia adaPalmco Jaya Warehouse Pegangan 13,400 Terminal 31 84 2001Bulk Cargo Terminal pajakan m per kargo pukal13600 Prai, Pulau Pinang tamat 2025Deep Water Wharves Pegangan 5,200 Pemasangan 31 – 200112100 Butterworth pajakan m per pukalPulau Pinang tamat 2015HS (D) 160988 Pegangan 9 Tapak kilang 24 28,141 2005PTD 89217 pajakan hektarPlentong tamat 2041Pasir Gudang, Johor BahruJohor Darul TakzimPlot 1-2-4, A7-6 TEDA Pegangan 34,375 Tapak pejabat 16 – 2001300457 Tianjin pajakan m per dan kilangRepublik Rakyat China tamat 2024Loders Croklaan Milik bebas 6 Kemudahan 14-35 135,020 2002Hogeweg 1, hektar perkilangan1520 Wormerveer minyak danBelandalemak khususDurkee Road Milik bebas 36 Kemudahan 3-35 67,020 200224708 W Channahon hektar perkilanganIllinois, Amerika Syarikatminyak danlemak khusus


IOICorporationBerhadhartanah kumpulan sambHARTANAH LAINNilai BukuKeluasan Usia Bersih pada TahunTanah/Kawasan Bangunan 30 Jun 2005 Pengambilalihan/Lokasi Pegangan Binaan Kegunaan (Tahun) RM’000 Penilaian SemulaPalm Garden Hotel Milik bebas 12,181 Hotel 9 19,252 1990Lot 3991 (sebahagian) m per 152 bilikDengkil, SepangSelangor Darul EhsanIOI Palm Garden Milik bebas 90 Padang golf 12 45,125 1990Golf Course hektar 27 lubang danLot 3991 (sebahagian)rumah kelabDengkil, SepangSelangor Darul EhsanLot 17351–17355 Milik bebas 1,376 Ibu pejabat 11 1,109 1994Petaling m per IOI, 4 unitSelangor Darul Ehsanpejabat kedai3.5 tingkatHS (D) 45891 PT 9428 Milik bebas 1,699 Tanah stesen – 9 1991Mukim Petaling m per minyakSelangor Darul EhsanHS (D) 41529 PT 9411 Milik bebas 2,690 Tanah stesen – 313 1993Mukim Petaling m per minyakSelangor Darul EhsanHS (D) 125263 PT 17727 Milik bebas 2,601 Tanah stesen – 112 1995Mukim Petaling m per minyakSelangor Darul EhsanHS (D) 55058, PT 56477 Milik bebas 3,900 Kilang 9 385 1997Mukim of Klang m per 1.5 tingkatSelangor Darul EhsanIOI Resort Milik bebas 6 Hotel dan 2-3 193,472 1990Lot 3991 (sebahagian) hektar bangunanDengkil, Sepangpejabat baruSelangor Darul Ehsan12 tingkat didirikandi atastanah sedia adaHSD 45890 PT 9427 Pegangan 1,803 Tanah stesen – 10 1992Mukim Petaling pajakan tamat m per minyakSelangor Darul Ehsan 2026Lot 40476 & 40480 Milik bebas 3,018 Plot – 1,976 1992Daerah Wilayah m per bangloPersekutuanKuala LumpurNo. 1, Lebuh Putra Milik bebas 1,041 Pejabat 8 1,314 1994Utama, Bandar Putra m per korporatKulai, Johor BahruBandar PutraJohor Darul TakzimLaporan Tahunan 2005201


IOICorporationBerhadhartanah kumpulan sambHARTANAH LAIN sambNilai BukuKeluasan Usia Bersih pada TahunTanah/Kawasan Bangunan 30 Jun 2005 Pengambilalihan/Lokasi Pegangan Binaan Kegunaan (Tahun) RM’000 Penilaian SemulaLaporan Tahunan 2005202HS (D) 13605 PTD 4911 Pegangan 6,930 Tanah – 177 1986Mukim Sg Segamat pajakan m per perindustrianSegamat tamat 2046 kosongJohor Darul TakzimPalm Villa Golf & Milik bebas 96 Padang golf – 18,762 1994Country Resort hektar 27 lubangBandar PutraKulai, Johor BahruJohor Darul TakzimPalm Villa Golf & Milik bebas 7 Rumah kelab 4 7,627 1994Country ResorthektarBandar PutraKulai, Johor BahruJohor Darul TakzimLot 200-203 Pegangan 1,807 4 unit 25 195 2005Taman Air Biru pajakan m per rumahMukim Plentong tamat 2070 berkembarPasir Gudang, Johor Bahru2 tingkatJohor Darul TakzimPT 3865, Pasir Ponyang Milik bebas 917 Banglo 22 105 1990Port Dickson, Negeri m per percutianSembilan Darul KhususLot 8, Jalan Segama Pegangan 112 Lot kedai 12 – 1993Lahad Datu, Sabah pajakan m pertamat 2894Lot 15, 16 & 17 Pegangan 2,280 Rumah 19 – 1993Tengah Nipah Road pajakan m per berkembarLahad Datu tamat 2894 danSabahpangsapurikakitanganCountry lease 115310926 Pegangan 1 Pejabat 4 708 1993Jalan Segama pajakan hektar kawasanLahad Datu, Sabah tamat 2932Country lease 115325534 Pegangan 2 Gudang – 1,624 1993New Wharf Road pajakan hektarLahad Datu, Sabah tamat 2914Country lease Pegangan 5 Gudang – 2,900 1993115325543, 116179269 pajakan hektarNew Wharf RoadtamatLahad Datu, Sabah 2057, 2914302-H, Jalan Relau Milik bebas 167 Lot kedai 10 304 2001Desaria, Sg Aram perPulau PinangBatu Ferringi Milik bebas 20,700 Hotel 30 47,907 200111100 Pulau Pinang m per 180 bilikLot 8165 Mukim 12 Milik bebas 1,799 Tanah – 150 2001Sg Ara Estate m per perindustrianPulau Pinangkosong


IOICorporationBerhadnotis mesyuarat agung tahunanDENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan Ketiga Puluh Enam Syarikat akan diadakan diPutrajaya Ballroom I (Aras III), Putrajaya Marriott Hotel, IOI Resort, 62502 Putrajaya, Malaysia pada hari Jumaat, 28Oktober 2005 pukul 11.15 pagi untuk tujuan berikut:AGENDA1 Untuk menerima dan meluluskan Penyata Kewangan Yang Telah Diaudit bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2005dan Laporan Pengarah dan Juruaudit mengenainya.2 Untuk memilih semula para Pengarah berikut yang bersara mengikut giliran menurut Artikel 101 Tataurusan Syarikat:abTan Sri Dato’ Lee Shin ChengDato’ Yeo How3 Untuk mempertimbangkan dan jika difikir sesuai, meluluskan berikut sebagai Resolusi Biasa:“BAHAWA Encik Chan Fong Ann, Pengarah yang bersara menurut Seksyen 129(2) Akta Syarikat, 1965 adalah dandengan ini dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat dan memegang jawatan sehingga tamat Mesyuarat AgungTahunan yang akan datang.”4 Untuk mempertimbangkan dan jika difikir sesuai, meluluskan berikut sebagai Resolusi Biasa:Laporan Tahunan 2005“BAHAWA kenaikan bayaran yuran Pengarah kepada RM350,000, yang akan dibahagikan di kalangan para Pengarahmenurut cara yang akan ditentukan oleh para Pengarah, adalah dan dengan ini diluluskan.”2035 Untuk melantik semula BDO Binder, juruaudit yang bersara dan memberi kuasa kepada para Pengarah untukmenetapkan ganjaran mereka.6 Sebagai urusan khas, untuk mempertimbangkan dan jika difikir sesuai, meluluskan resolusi-resolusi berikut sebagaiResolusi Biasa:6.1 Kuasa Kepada Para Pengarah Untuk Memperumpuk dan Menerbitkan Saham menurut Seksyen 132DAkta Syarikat, 1965“BAHAWA menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965, para Pengarah adalah dan dengan ini diberi kuasa penuhuntuk memperumpuk dan menerbitkan saham dalam Syarikat dari semasa ke semasa dan berasaskan terma dansyarat tertentu dan untuk tujuan yang dianggap sesuai oleh mereka dan sentiasa tertakluk kepada kelulusan pihakberkuasa berkaitan diperolehi untuk penerbitan tersebut dan dengan syarat bilangan agregat saham yang akanditerbitkan menurut resolusi ini tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada modal saham diterbit Syarikatsemasa dan bahawa kuasa tersebut akan terus berkuatkuasa sehingga tamat Mesyuarat Agung Tahunan Syarikatyang akan datang dan bahawa para Pengarah adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk mendapatkan kelulusandaripada Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”) untuk penyenaraian dan sebut harga saham-sahamtambahan yang diterbitkan itu.”6.2 Cadangan Pembaharuan Kuasa Membeli Balik Saham Yang Sedia Ada“BAHAWA, tertakluk kepada pematuhan terhadap undang-undang, peraturan dan kelulusan daripada semua pihakberkuasa berkaitan, kelulusan adalah dan dengan ini diberi kepada Syarikat untuk menggunakan pendapatanterkumpul dan akaun premium saham Syarikat sehingga audit kumpulan terkini untuk membeli sehingga sepuluhperatus (10%) daripada modal saham biasa diterbit dan dibayar Syarikat (“Cadangan Pembelian”) seperti yangakan ditentukan oleh para Pengarah Syarikat dari semasa ke semasa melalui Bursa Securities berasaskan terma dansyarat tertentu yang menurut pertimbangan para Pengarah sesuai dan perlu untuk kepentingan Syarikat;


IOICorporationBerhadnotis mesyuarat agung tahunan sambAGENDA samb6.2 Cadangan Pembaharuan Kuasa Membeli Balik Saham Yang Sedia Ada sambDAN BAHAWA menurut pertimbangan para Pengarah Syarikat, saham Syarikat yang akan dibeli sama ada akandibatalkan dan/atau disimpan sebagai saham perbendaharaan dan diagihkan sebagai dividen atau dijual semula diBursa Securities;DAN BAHAWA para Pengarah Syarikat adalah dan dengan ini diberi kuasa secara umumnya untuk melakukansemua tindakan dan perkara bagi menguatkuasakan Cadangan Pembelian dengan kuasa penuh untuk mematuhisebarang syarat, pengubahsuaian, penilaian semula, variasi dan/atau pindaan (jika ada) yang mungkin dikenakanoleh pihak berkuasa berkenaan dan/atau melaksanakan segala tindakan dan perkara tertentu yang pada pendapatPengarah sesuai dan perlu untuk kepentingan terbaik Syarikat;DAN BAHAWA kuasa tersebut akan bermula sebaik sahaja resolusi ini diluluskan sehingga:Laporan Tahunan 2005204iiiiiitamat Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang di mana pada masa itu kuasa ini luput kecualimelalui resolusi biasa yang diluluskan di satu mesyuarat agung, kuasa tersebut telah diperbaharui sama adatanpa syarat atau tertakluk kepada syarat-syarat tertentu;tamat lingkungan tempoh untuk Mesyuarat Agung Tahunan yang berikutnya diadakan seperti yang ditetapkanoleh undang-undang; atauditarik balik atau diubah melalui resolusi biasa para pemegang saham Syarikat di suatu mesyuarat agung,yang mana lebih awal tetapi tidak menjejaskan penyelesaian pembelian oleh Syarikat sebelum tarikh tamat yangdinyatakan di atas dan, dalam sebarang keadaan, menurut peruntukan Keperluan Penyenaraian Bursa Securitiesatau mana-mana pihak berkuasa berkenaan.”6.3 Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang Saham bagi Urusniaga Pihak Berkaitan Berulangan“BAHAWA kelulusan adalah dan dengan ini beri bagi pembaharuan Mandat Pemegang Saham Syarikat dansyarikat-syarikat subsidiarinya untuk menjalankan Urusniaga Pihak Berkaitan Berulangan yang berbentuk hasilatau perdagangan yang perlu untuk operasi harian yang melibatkan kepentingan para Pengarah, Pemegang SahamUtama dan pihak-pihak berkaitan dengan para Pengarah dan/atau Pemegang Saham Utama Syarikat dan subsidiarisubsidiarinya(“Pihak-Pihak Berkaitan”) seperti yang dijelaskan dalam Bahagian B, Seksyen 5 Pekeliling kepadaPemegang Saham Syarikat bertarikh 27 September 2005 tertakluk kepada berikut:aburusniaga dilaksanakan dalam urusan perniagaan biasa berasaskan terma perdagangan biasa yang tidakmemberi kelebihan kepada Pihak-Pihak Berkaitan berbanding yang lazimnya tersedia untuk orang awam dantidak menggugat kepentingan para pemegang saham minoriti Syarikat; danpendedahan dibuat di dalam laporan tahunan ini mengenai nilai agregat urusniaga yang dijalankan menurutMandat Pemegang Saham pada tahun kewangan ini,DAN BAHAWA kuasa yang diberi menurut resolusi ini akan bermula sebaik sahaja Resolusi Biasa ini diluluskansehingga:itamat Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang di mana pada masa itu kuasa ini luput kecualimelalui resolusi biasa yang diluluskan di satu mesyuarat tersebut, kuasa ini telah diperbaharui;


IOICorporationBerhadnotis mesyuarat agung tahunan sambAGENDA samb6.3 Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang Saham bagi Urusniaga Pihak Berkaitan Berulangan sambiiiiitamat lingkungan tempoh untuk Mesyuarat Agung Tahunan yang berikutnya perlu diadakan seperti yangditetapkan menurut Seksyen 143(1) Akta Syarikat, 1965 (“Akta”) (tetapi tidak berlanjutan sehingga lanjutanyang mungkin dibenarkan menurut Seksyen 143(2) Akta tersebut); atauditarik balik atau diubah melalui resolusi yang diluluskan oleh para pemegang saham di suatu mesyuarat agung,yang mana lebih awal,DAN BAHAWA para Pengarah Syarikat adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk melakukan semua tindakan danperkara yang menurut pertimbangan mereka sesuai dan perlu untuk menguatkuasakan Cadangan PembaharuanMandat Pemegang Saham ini”7 Untuk menjalankan sebarang urusan lain yang notis sewajarnya telah diberi.Dengan Perintah Lembaga PengarahLaporan Tahunan 2005Lee Ai LengYap Chon YokeSetiausaha-Setiausaha205Putrajaya27 September 2005


IOICorporationBerhadnotis mesyuarat agung tahunan sambNota:1 Seseorang ahli boleh melantik sesiapa untuk menjadi proksi beliau dan peruntukan Seksyen 149(1)(b) Akta Syarikat tidak boleh dikenakankepada Syarikat.2 Suratcara pelantikan proksi perlu dilaksanakan di bawah tandatangan pelantik atau peguam beliau yang diberi kuasa secara bertulis atau, jikapelantik adalah sebuah perbadanan, sama ada dimeterai dengan cop mohor atau oleh pegawai atau peguam yang diberi kuasa.3 Jika seseorang ahli melantik dua proksi untuk hadir di mesyuarat yang sama, suratcara pelantikan proksi perlu menetapkan bahagian pegangansaham beliau yang diwakili oleh setiap proksi.4 Suratcara pelantikan seseorang proksi boleh menentukan bagaimana proksi akan mengundi berhubung dengan sesuatu resolusi tertentu dan, jikasuratcara proksi menunjuk demikian, proksi tidak berhak mengundi resolusi tersebut kecuali seperti yang ditetapkan di dalam suratcara.5 Suratcara pelantikan proksi perlu dihantar kepada pejabat berdaftar Syarikat di Two IOI Square, IOI Resort, 62502 Putrajaya, Malaysia tidaklewat dari 48 jam sebelum masa ditetapkan berlangsungnya Mesyuarat atau sebarang penangguhannya.Laporan Tahunan 20056 Penyata Penjelasan mengenai Urusan Khasi Kuasa Kepada Para Pengarah Untuk Memperumpuk dan Menerbit Saham Menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965206Resolusi biasa ini dicadangkan di bawah perkara 6.1 Agenda, jika diluluskan akan memberi kuasa kepada para Pengarah untukmemperumpuk dan menerbitkan saham dalam Syarikat sehingga kepada satu jumlah yang tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripadamodal saham diterbit Syarikat semasa untuk tujuan tertentu yang menurut pertimbangan para Pengarah adalah untuk kepentingan Syarikat.Ini akan mengelakkan sebarang penangguhan dan kos untuk mengadakan mesyuarat agung khas untuk meluluskan terbitan sahamberkenaan. Kecuali ditarik balik atau diubah di mesyuarat agung, kuasa ini akan luput pada Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang.iiCadangan Pembaharuan Mandat Pembelian Balik Saham Yang Sedia AdaResolusi biasa ini yang dicadangkan di bawah perkara 6.2 Agenda, jika diluluskan akan memberi kuasa kepada Syarikat untuk membelisehingga sepuluh peratus (10%) daripada modal saham biasa diterbit dan dibayar Syarikat melalui Bursa Malaysia. Kecuali ditarik balikatau diubah di mesyuarat agung, kuasa ini akan luput pada penutup Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang.iiiCadangan Pembaharuan Mandat Pemegang Saham Bagi Urusniaga Pihak Berkaitan BerulanganResolusi biasa ini yang dicadangkan di bawah perkara 6.3 Agenda, adalah untuk memperbaharui Mandat Pemegang Saham yang diberioleh para Pemegang Saham Syarikat di Mesyuarat Agung Tahunan lepas yang diadakan pada 21 Oktober 2004. Cadangan PembaharuanMandat Pemegang Saham ini akan membolehkan Syarikat dan subsidiari-subsidiarinya untuk menjalankan sebarang Urusniaga PihakBerkaitan Berulangan yang berbentuk hasil atau perdagangaan yang perlu untuk operasi harian yang melibatkan kepentingan paraPengarah, Pemegang Saham Utama atau pihak-pihak berkaitan dengan para Pengarah dan/atau Pemegang Saham Utama Syarikat dansubsidiari-subsidiarinya (“Pihak-pihak Berkaitan”), dengan syarat urusniaga tersebut dijalankan dalam urusan perniagaan biasa berasaskanterma perdagangan yang tidak memberi kelebihan kepada Pihak-pihak Berkaitan berbanding yang lazimnya tersedia untuk orang awam,dan tidak menggugat kepentingan para pemegang saham minoriti Syarikat. Kecuali ditarik balik atau diubah di suatu mesyuarat agung,kuasa ini akan luput pada penutup Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikutnya. Butir-butir cadangan ini dibentangkan di dalamPekeliling kepada para Pemegang Saham bertarikh 27 September 2005.


IOICorporationBerhadpenyata yang dilampirkan bersama notismesyuarat agung tahunan Menurut Perenggan 8.28 (2)Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad1 Para Pengarah yang bersedia untuk pemilihan semula/pelantikan semulaa Para Pengarah yang bersara mengikut giliran dan bersedia untuk pemilihan semula menurut Tataurusan 101Tataurusan Syarikat terdiri daripada:• Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng• Dato’ Yeo HowbPengarah yang bersedia untuk pelantikan semula di bawah Seksyen 129(2) Akta Syarikat, 1965 ialah:• Encik Chan Fong AnnProfil para Pengarah di atas dibentangkan di bahagian bertajuk ‘Profil Pengarah” di muka surat 48 hingga 52.Pegangan saham mereka dalam Syarikat dan perbadanan berkaitannya dinyatakan dalam bahagian bertajuk “PenyataKepentingan Pengarah” di muka surat 70.2 Tarikh, Masa dan Tempat Mesyuarat Agung TahunanMesyuarat Agung Tahunan Ketiga Puluh Enam Syarikat akan diadakan seperti berikut:Laporan Tahunan 2005Tarikh • Jumaat, 28 Oktober 2005207Masa • 11.15 pagiTempat • Putrajaya Ballroom I (Aras III)Putrajaya Marriott HotelIOI Resort, 62502 PutrajayaMalaysia


IOICorporationBerhadmaklumat pemegang sahampada 30 Ogos 2005Analisis Pegangan SahamLaporan Tahunan 2005208Jenis saham:Saham biasa berhargaRM0.50 sesahamHak mengundi:Satu undi bagi setiappemegang saham secaramengangkat tanganSatu undi bagi setiapsaham biasa secarapembuangan undiBilanganpemegang saham:9,290Saiz Pegangan Bil. Pemegang Jumlah Pegangan %1-99 182 5,633 0.00100-1,000 3,247 2,913,156 0.261,001-10,000 4,357 17,469,224 1.5610,001-100,000 952 30,908,554 2.77100,001-55,836,138 550 738,510,203 66.1355,836,139 and above 2 326,916,020 29.28Jumlah 9,290 1,116,722,790 100.00Senarai 30 Pemegang Saham Utama(tanpa mengagregat sekuriti daripada akaun-akaun sekuriti berlainan yang dimilikioleh orang yang sama)Nama Bil. Saham Dipegang %1 Progressive Holdings Sdn Bhd 242,742,420 21.742 Progressive Holdings Sdn Bhd 84,173,600 7.543 RHB Capital Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 50,000,000 4.48Akaun Sekuriti dicagarkan untukProgressive Holdings Sdn Bhd4 Annhow Holdings Sdn Bhd 20,036,500 1.795 Employees Provident Fund Board 19,020,400 1.706 HSBC Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 17,000,000 1.52Akaun Sekuriti dicagarkan untukProgressive Holdings Sdn Bhd7 Desa Mayang Sdn Bhd 13,602,380 1.228 Mayban Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 13,000,000 1.16Akaun Sekuriti dicagarkan untukProgressive Holdings Sdn Bhd9 Malaysia Nominees (Tempatan) Sendirian Berhad 12,844,930 1.15Great Eastern Life Assurance (Malaysia)Berhad (PAR 1)10 Nagawan Development Sdn Bhd 12,379,929 1.1111 HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd 12,135,000 1.09Stichting Pensioenfonds Abp.12 Lembaga Tabung Haji 11,478,600 1.0313 Citicorp Nominees (Asing) Sdn Bhd 10,485,000 0.94UBS AG Singapore untuk Narisa HeightsInvestments Limited14 Citicorp Nominees (Asing) Sdn Bhd 10,242,000 0.92UBS AG Singapore untuk WestmeadHoldings Limited15 HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd 10,000,000 0.90Happy Palace Investments Limited16 Mayban Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 10,000,000 0.90Akaun Sekuriti dicagarkan untukDesa Mayang Sdn Bhd


IOICorporationBerhadmaklumat pemegang sahampada 30 Ogos 2005 sambSenarai 30 Pemegang Saham Utama sambNama Bil. Saham Dipegang %17 Cartaban Nominees (Asing) Sdn Bhd 9,801,500 0.88SSBT Fund 1LN0 for The Genesis Group TrustEmployee Benefit Plans18 Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng 9,688,983 0.8719 Rickoh Holdings Sdn Bhd 9,500,000 0.8520 HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd 8,227,352 0.74Abu Dhabi Investment Authority21 Citicorp Nominees (Asing) Sdn Bhd 8,167,000 0.73CB LDN untuk First State Asia Pacific Fund22 HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd 8,159,000 0.73Saudi Arabian Monetary Agency23 Citicorp Nominees (Asing) Sdn Bhd 7,766,100 0.70Citigroup Global Markets Limited24 Cartaban Nominees (Asing) Sdn Bhd 7,754,300 0.69Government of Singapore Investment CorporationPte Ltd untuk Government of Singapore (C)25 HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd 7,335,700 0.66Emerging Markets Growth Fund26 HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd 7,305,500 0.65Crystal Palace Investments Limited27 HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd 6,439,400 0.58HSBC-FS untuk The Overlook Partners Fund LP28 HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd 6,113,482 0.54TNTC untuk Government of Singapore InvestmentCorporation Pte Ltd29 HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd 6,100,000 0.54BBH dan Co Boston for Merrill Lynch Global Allocation Fund30 Valuecap Sdn Bhd 6,000,000 0.53Jumlah 657,499,076 58.88Laporan Tahunan 2005209Pemegang Saham Utama pada 30 Ogos 2005 (menurut Daftar Pemegang Saham Utama)Bil. Saham DipegangNama Pemegang Saham Langsung % Tidak Langsung %1 Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng 9,688,983 0.87 450,849,329 * 40.372 Puan Sri Datin Hoong May Kuan – – 460,538,312 ** 41.243 Dato’ Lee Yeow Chor 1,088,000 0.10 409,916,020 *** 36.714 Lee Yeow Seng 118,000 0.01 409,916,020 *** 36.715 Progressive Holdings Sdn Bhd 409,916,020 36.71 – –* Dianggap berkepentingan melalui kepentingan beliau dalam Progressive Holdings Sdn Bhd, Desa Mayang Sdn Bhd dan Nagawan DevelopmentSdn Bhd, dan saham dipegang oleh anak lelaki beliau, Dato’ Lee Yeow Chor dan Lee Yeow Seng.** Dianggap berkepentingan melalui kepentingan beliau dan kepentingan suami beliau, Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng dalam Progressive HoldingsSdn Bhd, Desa Mayang Sdn Bhd dan Nagawan Development Sdn Bhd, kepentingan anak lelaki beliau, Dato’ Lee Yeow Chor dan Lee YeowSeng dalam Progressive Holdings Sdn Bhd dan saham yang dipegang oleh Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng, Dato’ Lee Yeow Chor dan Lee YeowSeng.***Dianggap berkepentingan melalui kepentingan beliau dalam Progressive Holdings Sdn Bhd.


IOICorporationBerhadnotaLaporan Tahunan 2005210


orang proksiIOI Corporation Berhad (No.Syarikat 9027-W)(Diperbadankan di Malaysia)Saya/Kami ______________________________________________________________________ (Sila gunakan huruf besar)dari ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________sebagai ahli/(ahli-ahli) IOI Corporation Berhad, dengan ini melantik __________________________________________dari ________________________________________________________________________________________________dan/atau jika beliau gagal hadir, Pengerusi Mesyuarat ini sebagai proksi saya/kami untuk mengundi bagi saya/kami bagipihak saya/kami di Mesyuarat Agung Ketiga Puluh Enam Syarikat yang akan diadakan di Putrajaya Ballroom I (Aras III),Putrajaya Marriott Hotel, IOI Resort, 62502 Putrajaya, Malaysia pada hari Jumaat, 28 Oktober 2005 pukul 11.15 pagi atausebarang penangguhannya.Proksi saya akan mengundi seperti berikut:resolusi menyokong menentang1 Untuk menerima dan meluluskan Penyata Kewangan Yang Diaudit bagi tahun kewanganberakhir 30 Jun 2005 dan Laporan Pengarah dan Juruaudit mengenainya2 Untuk memilih semula Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng sebagai Pengarah3 Untuk memilih semula Dato’ Yeo How sebagai Pengarah4 Untuk melantik semula Encik Chan Fong Ann menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 19655 Untuk meluluskan Yuran Pengarah6 Untuk melantik semula BDO Binder sebagai Juruaudit dan memberi kuasa kepada paraPengarah untuk menetapkan ganjaran mereka7 Untuk memberi kuasa kepada para Pengarah untuk memperumpuk dan menerbitkan sahammenurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 19658 Untuk meluluskan cadangan pembaharuan kuasa membeli balik saham sedia ada9 Untuk meluluskan cadangan pembaharuan mandat pemegang saham bagi urusniaga pihakberkaitan berulang-ulang(Sila tandakan dengan “X” atau “√” di dalam ruang yang disediakan untuk menunjukkan bagaimana anda inginkan undianda dilakukan.)Bahagian pegangan saya/kami yang akan diwakili oleh proksi/proksi-proksi saya/kami adalah seperti berikut:Proksi pertama : %Proksi kedua : %100%Bertarikh pada ________ haribulan __________ 2005.Bilangan Saham yang Dimiliki :No. Akaun CDS :Tandatangan Pemegang SahamNota:1 Seseorang ahli boleh melantik sesiapa untuk menjadi proksi beliau dan peruntukan seksyen 149(1)(b) Akta Syarikat tidak dikenakan kepada Syarikat.2 Suratcara pelantikan seseorang proksi perlu dilaksanakan di bawah tandatangan pelantik atau peguam beliau yang diberi kuasa secara bertulis,atau jika pelantik adalah sebuah perbadanan, sama ada dimeterai dengan cop mohor atau oleh pegawai atau peguam yang diberi kuasa.3 Jika seseorang ahli melantik dua orang proksi untuk hadir pada mesyuarat yang sama, suratcara pelantikan proksi perlu menetapkan bahagianpegangan saham beliau yang diwakili oleh setiap proksi.4 Sesebuah suratcara pelantikan proksi boleh menetapkan bagaimana proksi tersebut mengundi berhubung sesuatu resolusi tertentu dan, jika suratcaramenunjuk demikian, proksi berkenaan tidak berhak untuk mengundi resolusi tersebut kecuali seperti yang ditetapkan di dalam suratcara tersebut.5 Suratcara pelantikan proksi perlu dihantar kepada pejabat berdaftar Syarikat di Two IOI Square, IOI Resort, 62502 Putrajaya, Malaysia tidaklewat dari 48 jam sebelum masa Mesyuarat berlangusng atau sebarang penangguhannya.


lipat di sinisetemSetiausaha SyarikatIOI Corporation BerhadTwo IOI SquareIOI Resort, 62502Putrajaya, Malaysialipat di sini

More magazines by this user
Similar magazines