13.07.2015 Views

Jabatan Taman Laut Malaysia - NRE

Jabatan Taman Laut Malaysia - NRE

Jabatan Taman Laut Malaysia - NRE

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

16. NAMA KURSUS :B. MAKLUMAT KURSUS/LATIHAN:KURSUS BANTUAN KECEMASAN DAN MENYELAMAT DI AIR17. TARIKH KURSUS :0 2 - 0 4 - 2 0 1 2 HINGGA 0 3 - 0 4 - 2 0 1 2(Hari)(Bulan)(Tahun)(Hari)(Bulan) (Tahun)18.TEMPAT KURSUS:PUSAT TAMAN LAUT PULAU TINGGI, JOHORC. PENGAKUANSaya dengan ini mengakui bahawa keterangan yang diberi adalah benar.Sekiranya keterangan yang diberikan tidak benar, JTLM berhak membatalkan permohonan ini.Saya juga telah meneliti dan bersetuju dengan syarat-syarat yang dikenakan.Tandatangan Pemohon:Tarikh:D. UNTUK KEGUNAAN PEJABATPermohonan ini: - Diterima - Tidak diterima - Tidak lengkapPegawai yang mengesahkan:Nama:Tandatangan:Tarikh:SENARAI SEMAKAN:Pemohon telah:1) Mengemukakan satu (1) salinan kad pengenalan2)Mengemukakan satu (1) keping gambar warna saiz pasport3) Mengemukakan satu (1) salinan muka hadapan buku bankSYARAT-SYARAT PERMOHONAN KURSUS/LATIHANPemohon haruslah:1)Warga negara <strong>Malaysia</strong>.2) Merupakan penduduk tempatan bagi pulau-pulau <strong>Taman</strong> <strong>Laut</strong>3) Sihat tubuh badan dan tidak mengalami kecacatan atau penyakit.4)Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa <strong>Malaysia</strong> atau Bahasa Inggeris5) Terlibat secara aktif dalam aktiviti ekopelancongan/bekerja dalam organisasi yang berkaitandengan aktiviti eko pelancongan M.S 2/36) Berkelakuan baik, berdisiplin dan mematuhi peraturan sepanjang mengikuti kursus/latihan7) Memberi kerjasama kepada pihak jabatan bagi menjalankan apa-apa kajian ke atas tahapkeberkesanan kursus/latihan yang telah dijalankan

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!