RUU KUHP Versi 2012 - Elsam

elsam.or.id
  • No tags were found...

RUU KUHP Versi 2012 - Elsam

a. perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan;b. pembayaran ganti kerugian; atauc. pemenuhan kewajiban adat.Pasal 117Pidana verbal merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkanpembatasan kebebasan anak.Pasal 118(1) Pidana dengan syarat merupakan pidana yang penerapannyadikaitkan dengan syarat khusus yang ditentukan dalam putusan.(2) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpamengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.Pasal 119(1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:a. mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukanoleh pejabat pembina;b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atauc. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika,psikotropika, dan zat adiktif lainnya.(2) Jika selama pembinaan, anak melanggar syarat-syarat khusussebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, maka pejabat pembinadapat mengusulkan kepada hakim pengawas untukmemperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampauimaksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.Pasal 120(1) Pelaksanaan pidana kerja sosial untuk anak berlaku ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4) hurufb dengan memperhatikan usia layak kerja sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.(2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalammenjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah makapejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawasuntuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atausebagian pidana kerja sosial yang dikenakan terhadapnya.(3) Pidana kerja sosial untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh)jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.Pasal 121Ketentuan mengenai pidana pengawasan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 berlaku juga terhadap pidanapengawasan anak.Pasal 12232

More magazines by this user
Similar magazines