Garis Panduan Pelaksanaan Perintah Gaji Minimum 2012

mohr.gov.my
  • No tags were found...

Garis Panduan Pelaksanaan Perintah Gaji Minimum 2012

GARIS PANDUANMAJLIS PERUNDINGAN GAJI NEGARAMENGENAI KAEDAH PELAKSANAANPERINTAH GAJI MINIMUM 2012Urus SetiaMajlis Perundingan Gaji NegaraKementerian Sumber ManusiaAras 7, Blok D3, Kompleks DPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62530 PUTRAJAYA6 September 2012


PENDAHULUANBAHAWASANYA Majlis Perundingan Gaji Negara (“Majlis”) yangditubuhkan di bawah seksyen 3 Akta Majlis Perundingan Gaji Negara2011 (Akta 732) setelah menjalankan kuasa-kuasa yang diperuntukkan dibawah seksyen 4(2) Akta 732, dengan ini membuat keputusan bahawaselain daripada perkara-perkara yang terkandung dalam Perintah GajiMinimum 2012 [P.U.(A) 214] (“Perintah”), kaedah pelaksanaan Perintahadalah seperti berikut:1. GAJI MINIMUM PEKERJA BERGAJI HARIANSelaras dengan objektif pelaksanaan Perintah Gaji Minimum 2012,pekerja sepenuh masa hendaklah memperoleh jumlah gaji minimumsecara purata tidak kurang daripada RM900 (Semenanjung Malaysia)atau RM800 (Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan)sebulan. Pekerja sepenuh masa yang dibayar gaji secara harian dantelah hadir bekerja pada hari-hari bekerja biasa yang ditetapkandan memenuhi waktu bekerja biasa yang dipersetujui dalam kontrakperkhidmatan tanpa mengira jumlah jam bekerja sehari hendaklahdibayar gaji minimum harian berasaskan formula pengiraan berikut:Kadar Gaji Harian = Kadar Gaji Minimum Bulanan x 12 Bulan52 Minggu x Bil. Hari Bekerja Dalam Seminggu(i)Bagi Semenanjung Malaysia, kadar gaji minimum harianadalah seperti berikut:Bil. Hari BekerjaDalam SemingguKadar GajiHarian6 RM34.62Gaji Bulanan PurataRM34.62 x 26 hari=RM900.12 ≈ RM9005 RM41.54RM41.54 x 21.67 hari=RM900.17 ≈ RM9004 RM51.92RM51.92 x 17.33 hari=RM899.77 ≈ RM900Nota: Pengiraan di atas adalah berdasarkan jumlah jambekerja iaitu maksimum 48 jam seminggu.2


(ii)Bagi Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan,kadar gaji minimum harian adalah seperti berikut:Bil. Hari BekerjaDalam SemingguKadar GajiHarianGaji Bulanan Purata6 RM30.77RM30.77 x 26 hari=RM800.02 ≈ RM8005 RM36.92RM36.92 x 21.67 hari=RM800.06 ≈ RM8004 RM46.15RM46.15 x 17.33 hari=RM799.78 ≈ RM800Nota: Pengiraan di atas adalah berdasarkan jumlah jambekerja iaitu maksimum 48 jam seminggu.2. GAJI MINIMUM BAGI PEKERJA YANG DIBAYAR GAJI SECARAPIECE-RATED, TONNAGE, TRIP ATAU KOMISYENBagi pekerja yang tiada gaji pokok tetapi gaji mereka dibayarsecara piece-rated, tonnage, trip atau komisyen, kaedahpelaksanaan gaji minimum adalah seperti berikut:(i)(ii)Jika gaji yang dibayar melebihi gaji minimum, maka gajiminimum RM900 di Semenanjung Malaysia atau RM800 diSabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan dianggapsebagai telah dipatuhi;Jika gaji yang dibayar adalah RM900 di SemenanjungMalaysia atau RM800 di Sabah, Sarawak dan WilayahPersekutuan Labuan maka gaji minimum RM900 atau RM800dianggap sebagai telah dipatuhi; dan(iii) Jika gaji yang dibayar kurang daripada RM900 diSemenanjung Malaysia atau RM800 di Sabah, Sarawak danWilayah Persekutuan Labuan, maka majikan hendaklahmenambah apa jua yang kurang untuk memenuhi gajiminimum RM900 atau RM800.3


Kaedah ini tidak menafikan hak majikan/pekerja daripadamembayar/menerima gaji yang lebih baik mengikut terma-termadalam kontrak perkhidmatan.3. KAEDAH PENSTRUKTURAN SEMULA GAJITertakluk kepada rundingan antara majikan dan pekerja, kaedahpenstrukturan gaji adalah berpandukan asas-asas berikut:(i)(ii)(iii)proses penstrukturan semula dilakukan HANYA SEKALISAHAJA iaitu SEBELUM Perintah ini mula berkuat kuasa danBUKANNYA suatu proses yang berterusan selepas tarikhkuat kuasa Perintah;penstrukturan semula gaji hanya melibatkan bayaran-bayarantunai sebagaimana dalam takrifan “gaji” di bawah seksyen 2Akta Kerja 1955, Ordinan Buruh Sabah [Bab 67] atau OrdinanBuruh Sarawak [Bab 76];apa-apa bayaran bukan gaji yang dikecualikan dalam takrifan“gaji” di bawah seksyen 2 Akta Kerja 1955, Ordinan BuruhSabah [Bab 67] atau Ordinan Buruh Sarawak [Bab 76] tidakboleh diserap sebagai gaji minimum dalam penstrukturansemula gaji. Bayaran-bayaran bukan gaji tersebut adalahseperti berikut:(a) nilai mana-mana rumah tempat tinggal atau bekalan apaapamakanan, minyak, lampu atau air atau rawatanperubatan atau mana-mana kemudahan atauperkhidmatan yang diluluskan;(b) apa-apa caruman yang dibayar oleh majikan sendirikepada mana-mana kumpulan wang pencen, kumpulanwang simpanan, skim pemberhentian pekerja,mengurangkan pekerja, penamatan, rentikerjasementara atau skim persaraan, skim jimat-cermat ataumana-mana kumpulan wang lain atau skim yangditubuhkan untuk faedah dan kebajikan pekerja;4


(c)apa-apa elaun perjalanan atau nilai apa-apa konsesiperjalanan;(d) apa-apa jumlah yang kena dibayar kepada pekerja untukmenanggung perbelanjaan-perbelanjaan khas yangdiperlukan olehnya kerana jenis perniagaannya;(e) apa-apa ganjaran yang kena dibayar ataspemberhentian atau persaraan; atau(f)apa-apa bonus tahunan atau mana-mana bahagian dariapa-apa bonus tahunan.(iv)(v)elaun-elaun yang dibayar secara spesifik berdasarkankeadaan pekerjaan (nature of work) iaitu elaun panas, elaunhabuk, elaun bising, elaun berdiri dan lain-lain elaunseumpamanya yang diberikan kepada golongan pekerjatertentu tidak wajar untuk distrukturkan semula;bagi sektor perhotelan di mana kutipan caj perkhidmatandilaksanakan, majikan boleh mengubah kesemua atausebahagian kutipan caj perkhidmatan itu yang diagihkankepada pekerja sebagai sebahagian daripada gaji minimum;(vi)bagi sektor perladangan di mana Bayaran Saguhati Khas(Special Gratuitious Payment) sebanyak RM200dilaksanakan, majikan boleh mengubah kesemua atausebahagian daripada bayaran tersebut sebagai sebahagiandaripada gaji minimum. Sebarang terma dan syaratberhubung dengan kelayakan menerima bayaran ituhendaklah terbatal. Walau bagaimanapun, jika terdapat bakibayaran tersebut, terma dan syarat berhubung dengankelayakan menerima baki bayaran tersebut hendaklah terusterpakai;(vii) bagi sektor pengawal keselamatan di mana insentifkeselamatan dibayar kepada pekerja sebagaimana yangdiperuntukkan dalam Perintah Majlis Penetapan Gaji (Perintah5


Peraturan Gaji)(Saraan Minimum Berkanun PengawalKeselamatan Swasta di Semenanjung Malaysia) 2011 danPerintah Majlis Penetapan Gaji (Perintah PeraturanGaji)(Saraan Minimum Berkanun Pengawal KeselamatanSwasta di Sabah dan Sarawak) 2011, ia dibenarkan distruktursebagai gaji minimum;(viii) elaun rumah dibenarkan distruktur semula sebagai gajiminimum dengan syarat bahawa elaun tersebut bukan bersifatgantian kepada nilai kemudahan yang disediakan olehmajikan, tetapi satu bayaran tunai yang diberikan oleh majikanberdasarkan kepada kontrak perkhidmatan; dan(ix) penstrukturan semula itu hendaklah tidak akan mengurangkanjumlah keseluruhan gaji yang diterima sebelum penstrukturansemula.Majlis Perundingan Gaji Negara dalam Mesyuarat Bil. 4/2012 pada 28Ogos 2012 dengan ini membuat keputusan mengenai garis panduanseperti di atas dan disahkan oleh Pengerusi:( TAN SRI DATUK AMAR STEVE SHIM LIP KIONG )PengerusiMajlis Perundingan Gaji NegaraDIPERAKUKAN OLEH:(DATUK SERI DR. SUBRAMANIAM A/L K.V. SATHASIVAM)Menteri Sumber Manusia6


PENERANGAN1. TAFSIRANBagi maksud pemakaian Akta 732 dan penguatkuasaan PerintahGaji Minimum 2012 -(i)(ii)Gaji minimum adalah gaji pokok.‘Pekerja’ bererti pekerja di bawah Akta 732 yang disandarkankepada definisi ‘pekerja’ yang diliputi di bawah –(a)Jadual Pertama Akta Kerja 1955 iaitu pekerja yangmenerima gaji tidak melebihi RM2,000 sebulan ataupekerja-pekerja manual tanpa had gaji atau pekerjapekerjalain seperti dalam Lampiran A; atau(b) Jadual Ordinan Buruh Sabah [Bab 67] (Lampiran B)atau Jadual Ordinan Buruh Sarawak [Bab 76](Lampiran C) iaitu pekerja yang menerima gaji tidakmelebihi RM2,500 sebulan atau pekerja-pekerja manualtanpa had gaji atau pekerja-pekerja lain,kecuali pekhidmat domestik dan seseorang perantis.(iii) ‘Kontrak perkhidmatan’ –(a)(b)ertinya apa-apa perjanjian, sama ada secara lisan ataubertulis, dan sama ada nyata atau tersirat, yangmenurutnya seseorang bersetuju untuk mengambil kerjaseorang yang lain sebagai pekerja dan orang yang lainitu bersetuju untuk berkhidmat dengan majikannyasebagai pekerja, tetapi tidak termasuk kontrakperantisan; dantermasuk ‘Perjanjian Kolektif’ iaitu suatu perjanjianbertulis yang dibuat antara majikan atau kesatuanmajikan dengan kesatuan sekerja berhubung termatermadan syarat penggajian dan kerja yang berkaitandengan perhubungan dengan kedua-dua pihak.7


(iv)‘kontrak perantisan’ mempunyai erti yang sama dalam AktaKerja 1955, Ordinan Buruh Sabah [Bab 67] atau OrdinanBuruh Sarawak [Bab 76], iaitu suatu kontrak bertulis yangdibuat oleh seseorang dengan majikan yang mengaku akanmengambil orang itu bekerja dan melatih atau menjadikan iaterlatih secara sistematik untuk satu tred bagi tempoh tertentuyang tidak kurang dari dua tahun dalam tempoh manaperantis itu terikat untuk bekerja dalam perkhidmatan majikan.2. PERMULAAN KUAT KUASA PERINTAHPenjelasan Mengenai Subperenggan 2(1)(a) Perintah(i)(ii)(iii)Perintah Gaji Minimum 2012 hendaklah mula berkuat kuasapada 1 Januari 2013 ke atas majikan yang mempunyai enamorang pekerja atau lebih.Perintah tersebut akan terus terpakai kepada majikan ituwalaupun bilangan pekerja telah menjadi kurang daripadaenam orang selepas 1 Januari 2013.Sekiranya pada 1 Januari 2013 majikan mempunyai limaorang pekerja atau kurang, tetapi selepas tarikh tersebutbilangan pekerja bertambah melebihi lima orang makamajikan tersebut hendaklah membayar gaji minimum kepadasemua pekerjanya mulai tarikh pekerja tambahan tersebutdigajikan.Katakan:Ilustrasi 1Jika pada 1 Januari 2013, syarikat ABC Sdn Bhd mempunyai 6 orangpekerja, maka syarikat tersebut wajib membayar gaji minimum kepadasemua pekerjanya.Sekiranya pada bulan Februari 2013, bilangan pekerja menjadi kurangdaripada 6 orang, syarikat tersebut masih berkewajipan mematuhiPerintah untuk baki pekerja yang masih ada.8


Dalam contoh ini, majikan yang tertakluk kepada Perintah sepertiilustrasi di atas akan terus tertakluk sepertimana prinsip ‘once in, alwaysin’.Penjelasan Mengenai Pengkelasan Aktiviti Profesional DiBawah Malaysia Standard Classification Of Occupations(MASCO)(iv) Seseorang majikan yang menjalankan aktiviti profesional,contohnya seorang doktor yang menjalankan perniagaanklinik kesihatan, dikategorikan sebagai suatu aktivitiprofesional yang dikelaskan di bawah MASCO dikehendakimematuhi Perintah ini mulai 1 Januari 2013 tanpa mengirabilangan pekerja yang digajikan.(v) Dalam pengkelasan MASCO di bawah Kumpulan Utama 2:Profesional, terdapat tujuh kumpulan sub utama iaitu:(a) Profesional Sains dan Kejuruteraan;(b) Profesional Kesihatan;(c) Profesional Perguruan;(d) Profesional Perniagaan dan Pentadbiran;(e) Profesional Teknologi Maklumat dan Komunikasi;(f) Profesional Undang-undang, Sosial dan Kebudayaan; dan(g) Profesional Perkhidmatan Hospitaliti, Runcit danPerkhidmatan Lain.(vi) Maklumat terperinci berhubung kumpulan-kumpulan kecil dibawah kumpulan sub utama di atas boleh dirujuk di LampiranD.Penjelasan Mengenai Subperenggan 2(2) Perintah BerhubungPermohonan Penundaan(vii) Mana-mana orang atau golongan orang boleh memohonpenundaan tarikh pelaksanaan Perintah ini. Permohonanyang mengandungi alasan dan justifikasi yang kukuh secarabertulis sama ada melalui surat atau email hendaklah9


dialamatkan kepada Urus Setia Majlis Perundingan GajiNegara (MPGN) seperti berikut:SetiausahaMajlis Perundingan Gaji NegaraKementerian Sumber ManusiaAras 7, Blok D3, Kompleks DPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62530 PUTRAJAYANo. Tel: 03-8886 5156/ 5162Faks: 03-8889 2377Email: mpgn@mohr.gov.my(viii) Bagi majikan yang menggaji 6 orang pekerja atau lebih yangtarikh kuat kuasanya bermula pada 1 Januari 2013,permohonan tersebut hendaklah diterima oleh Urus SetiaMPGN selewat-lewatnya pada 2 Oktober 2012.(ix) Bagi majikan yang menggaji 5 orang pekerja atau kurangyang tarikh kuat kuasanya bermula pada 1 Julai 2013,permohonan tersebut hendaklah diterima oleh Urus SetiaMPGN selewat-lewatnya pada 1 April 2013.(x) Dokumen-dokumen yang perlu dikepilkan bagi permohonanpenundaan adalah seperti berikut:- Borang Maklumat Syarikat daripada Suruhanjaya SyarikatMalaysia (SSM);- Laporan Kewangan yang telah diaudit bagi 3 tahunterakhir; dan- Maklumat bilangan pekerja tempatan dan pekerja asingsecara berasingan beserta gaji bagi bulan terakhir.(xi) Mana-mana permohonan yang diterima oleh Urus SetiaMPGN selepas tarikh-tarikh tersebut TIDAK akandipertimbangkan.10


3. KETIDAKPAKAIANPerintah ini tidak terpakai kepada pekhidmat domestik danperantis.4. PENGURANGAN KADAR GAJI MINIMUMPekerja Dalam Tempoh Percubaan(i) Pengurangan kadar bayaran gaji minimum tidak melebihi 30%bagi pekerja dalam tempoh percubaan adalah berasaskankepada kontrak perkhidmatan pekerja tersebut.Katakan:Ilustrasi 2Pekerja A merupakan seorang pekerja di bawah majikan yang menggajikan7 orang pekerja dan beliau dalam tempoh percubaan selama 12 bulanbermula pada 1 April 2012. Tempoh 6 bulan pertama percubaan akangenap pada 30 September 2012, maka kadar gaji minimum pada 1 Januari2013 hendaklah terpakai dan tidak boleh dikurangkan.Katakan:Ilustrasi 3Pekerja B dalam tempoh percubaan di Semenanjung Malaysia mulabekerja pada 1 Oktober 2012 bagi tempoh 12 bulan dan dibayar gajisebanyak RM500 sebulan. Sehingga 31 Disember 2012, beliau telahmenjalani tempoh percubaan selama tiga bulan. Ini bermakna baki tempohpercubaan adalah tiga bulan. Oleh itu, beliau hendaklah dibayar sekurangkurangnyaRM630 sebulan bagi tempoh bulan Januari hingga Mac 2013.Seterusnya mulai 1 April 2013, beliau hendaklah dibayar gaji minimumRM900 sebulan.11


5. FORMULA PENSTRUKTURAN GAJI DAN ELAUNGM = GP + (GM – GP)ESP2 = ESP1 – (GM – GP)GM = Gaji MinimumGP = Gaji PokokESP1 = Elaun Sebelum PerintahESP2 = Elaun Selepas PerintahIlustrasi 4Bagi pekerja di Semenanjung Malaysia yang bergaji pokok sebanyakRM625 dan dibayar elaun tunai sebanyak RM275, majikannya bolehmengubah bayaran elaun tunai itu untuk dijadikan sebahagian daripadagaji minimum.Gaji semasaRM625 (gaji pokok)RM275 (elaun)Jumlah=RM900Gaji selepas PerintahRM625+(RM900-RM625)= RM900 (gaji minimum);RM275 – (RM900-RM625) = RM0 (elaun)Jumlah=RM900Ilustrasi 5Bagi pekerja di Sabah yang bergaji pokok sebanyak RM457.35 dandibayar elaun tunai sebanyak RM700, majikannya boleh mengubahsebahagian elaun tunai itu untuk dijadikan sebahagian daripada gajiminimum. Baki sebanyak RM357.35 itu hendaklah dikekalkan sebagaielaun tunai.Gaji semasaRM457.35 (gaji pokok)RM700 (elaun)Jumlah=RM1157.35Gaji selepas PerintahRM457.35 + (RM800-RM 457.35)= RM800 (gaji minimum)RM700 – (RM800-RM457.35)= RM357.35 (elaun)Jumlah= RM 1157.3512


Ilustrasi 6Bagi pekerja di Sarawak yang bergaji pokok sebanyak RM553 dandiberikan bayaran tunai RM547 berdasarkan kepada kutipan cajperkhidmatan, majikannya boleh mengubah sebahagian daripada bayarantunai itu sebagai sebahagian daripada gaji minimum. Baki sebanyak RM300itu hendaklah dikekalkan sebagai caj perkhidmatan.Gaji semasaRM553 (gaji pokok)RM547 (bayaran tunaidaripada kutipan cajperkhidmatan)Jumlah=RM1100Gaji selepas PerintahRM553+(RM800-RM553)= RM800 (gaji minimum)RM547 – (RM800-RM553) =RM300 (bayaran tunai daripada kutipancaj perkhidmatan)Jumlah=RM1100Ilustrasi 7Bagi pekerja di Semenanjung Malaysia yang bergaji pokok sebanyakRM650 dan dibayar elaun tunai A sebanyak RM200 dan juga lain-lainbayaran elaun tunai B sebanyak RM21, C sebanyak RM53 dan D sebanyakRM42 yang berdasarkan kepada produktiviti dan prestasi, majikannya bolehmengubah bayaran elaun tunai tetap A dan sebahagian daripada bayaranelaun tunai B,C atau D sebagai gaji minimum. Sebahagian bayaran elauntunai B,C atau D yang tidak dijadikan gaji minimum hendaklah dikekalkansebagai elaun tunai.Gaji semasaRM650 (gaji pokok)RM200 (elaun A)RM21 (elaun B)RM53 (elaun C)RM42 (elaun D)Gaji selepas PerintahRM650+(RM900-RM650) =RM900 (gaji minimum)RM200 (boleh diubah menjadi sebahagiangaji minimum)RM21 (elaun B)RM53 (elaun C)RM42 (elaun D)RM50menjadisebahagiandari gajipokok.RM66 (elaun B + C + D) =(RM200 + RM21 + RM53 + RM42) –(RM900 –RM650) =RM316 – RM250Jumlah = RM966Jumlah = RM96613


Ilustrasi 8Bagi pekerja di Labuan yang bergaji pokok sebanyak RM700 tanpabayaran elaun tunai, majikannya perlu menambah sebanyak RM100sebagai sebahagian gaji minimum.Gaji semasaRM700 (gaji pokok)Jumlah=RM700Gaji selepas PerintahRM700+(RM800-RM700) = RM800 (gajiminimum)Jumlah=RM8006. PEMBATALAN DAN PENGECUALIAN(i) Senarai Perintah-perintah di bawah Akta Majlis Penetapan Gaji1947 (Akta 195) yang masih berkuatkuasa adalah sepertiberikut:(a) Perintah Majlis Penetapan Gaji (Perintah Peraturan Gaji)(Saraan Minimum Berkanun Pengawal KeselamatanSwasta Di Semenanjung Malaysia) 2011;(b) Perintah Majlis Penetapan Gaji (Perintah Peraturan Gaji)(Saraan Minimum Berkanun Pengawal KeselamatanSwasta Di Sarawak dan Sabah) 2011;](c) Perintah Peraturan Gaji (Perhidangan dan Hotel) 1982;(d) Perintah Peraturan Gaji (Pekerja-pekerja WayangGambar) 1972;(e) Perintah Peraturan Gaji (Pembantu-pembantu Kedai)1970;(f) Perintah Peraturan Gaji Pembantu Kedai (Sarawak) 1972;dan(g) Perintah Peraturan Gaji (Pemunggah-Pemunggah Kapaldan Pengendali-Pengendali Muatan Pulau Pinang) 1977.14


(ii) Kesemua perintah tersebut akan TERBATAL pada 1 Januari2013 kecuali bagi majikan selain daripada majikan dalam subperenggan 1(1)(b) Perintah yang menggaji 5 orang pekerjaatau kurang.(iii) Penjelasan Mengenai PPG Untuk Pengawal KeselamatanSwasta adalah seperti berikut:(a) Jika pada 1 Januari 2013, majikan yang menjalankanperniagaan kawalan keselamatan dan mempunyai 6 orangpekerja dan ke atas, maka Perintah Majlis Penetapan GajiBagi Pengawal Keselamatan Swasta di bawah Akta 195adalah terbatal dan digantikan dengan Perintah GajiMinimum 2012.(b) Namun begitu, dari 1 Januari 2013 hingga 30 Jun 2013Perintah Majlis Penetapan Gaji Bagi PengawalKeselamatan Swasta di bawah Akta 195 masih terpakaikepada syarikat pengawal keselamatan yang mempunyai5 orang pekerja atau kurang.(c)Jika syarikat kawalan keselamatan diberi penundaantempoh pelaksanaan Perintah Gaji Minimum 2012,Perintah Majlis Penetapan Gaji Bagi PengawalKeselamatan Swasta di bawah Akta 195 akan terusberkuat kuasa sehingga Perintah Gaji Minimum 2012 mulaberkuat kuasa ke atas syarikat kawalan keselamatantersebut.15


RUJUKANUndang-undang berkaitan:1. Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 (Akta 732)2. Akta Kerja 1955 (Akta 265)3. Ordinan Buruh Sabah (Bab 67)4. Ordinan Buruh Sarawak (Bab 76)5. Akta Perhubungan Perusahaan 1967 (Akta 177)6. Akta Majlis Penetapan Gaji 1947 (Akta 195)LAMPIRANLampiran A - Jadual Pertama Akta Kerja 1955Lampiran B - Jadual Kepada Ordinan Buruh Sabah (Bab 67)Lampiran C - Jadual Kepada Ordinan Buruh Sarawak (Bab 76)Lampiran D - Pengkelasan MASCO bagi Kumpulan ProfesionalDisediakan oleh:Urus SetiaMajlis Perundingan Gaji NegaraKementerian Sumber ManusiaAras 7, Blok D3, Kompleks DPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62530 PUTRAJAYATelefon: 03-8886 5156/ 5162Faks: 03-88892377Email: mpgn@mohr.gov.my16


Lampiran AFIRST SCHEDULEEMPLOYMENT ACT 1955[Subsection 2(1)]Employee1. Any person, irrespective of his occupation,who has entered into a contract of service with anemployer under which such person’s wages donot exceed two thousand ringgit a month.Provision of theAct not applicable2. Any person who, irrespective of the amount ofwages he earns in a month, has entered into acontract of service with an employer in pursuanceof which—(1) he is engaged in manual labour includingsuch labour as an artisan or apprentice:Provided that where a person is employedby one employer partly in manual labourand partly in some other capacity suchperson shall not be deemed to beperforming manual labour unless the timeduring which he is required to performmanual labour in any one wage periodexceeds one-half of the total time duringwhich he is required to work in such wageperiod;(2) he is engaged in the operation ormaintenance of any mechanically propelledvehicle operated for the transport ofpassengers or goods or for reward or forcommercial purposes;(3) he supervises or oversees other employeesengaged in manual labour employed by thesame employer in and throughout theperformance of their work;(4) he is engaged in any capacity in any vessel Part XII17


egistered in Malaysia and who—(a) is not an officer certificated under theMerchant Shipping Acts of the UnitedKingdom as amended from time to time;(b) is not the holder of a local certificate asdefined in Part VII of the MerchantShipping Ordinance 1952 [F.M.70/1952]; or(a) has not entered into an agreement underPart III of the Merchant ShippingOrdinance 1952; or(5) he is engaged as a domestic servant. Sections 12, 14,16, 22, 61 and64, and Parts IX,XII and XIIA3. For the purpose of this Schedule “wages”means wages as defined in section 2, but shallnot include any payment by way of commissions,subsistence allowance and overtime payment.18


Lampiran BSCHEDULELABOUR ORDINANCE (SABAH CAP. 67)[Subsection (1) of section 2]Employee1. Any person, irrespective of his occupation, whohas entered into a contract of service with anemployer under which such person’s wages donot exceed two thousand five hundred ringgit amonth.Provision of theOrdinance notapplicable2. Any person who, irrespective of the amount ofwages he earns in a month, has entered into acontract of service with an employer in pursuanceof which –(a) he is engaged in manual labour includingsuch labour as an artisan or apprentice:Provided that where a person is employedby one employer partly in manual labourand partly in some other capacity, suchperson shall not be deemed to beperforming manual labour unless the timeduring which he is required to performmanual labour in any one wage periodexceeds one half of the total time duringwhich he is required to work in such wageperiod;(b) he is engaged in the operation ormaintenance of any mechanically propelledvehicle operated for the transport ofpassengers or goods or for reward or forcommercial purposes;19


(c) he supervises or oversees other employeesengaged in manual labour employed by thesame employer in and throughout theperformance of their work;(d) he is engaged in recruiting employees;(e) he is engaged in any capacity in any vesselregistered in Malaysia and who -(i) is not an officer certificated under theMerchant Shipping Acts of the UnitedKingdom as amended from time to time;Definition of “ordinaryrate of pay” in section2, sections 103, 104,104A, 104B, 104C,104D, 104E andsubsection (2) ofsection 105(ii) is not a holder of a local certificate asdefined in Part VII of the MerchantShipping Ordinance 1952; or(iii) has not entered into an agreementunder Part III of the Merchant ShippingOrdinance 1952; or(f) he is engaged as a domestic servant.3. For the purpose of this Schedule, “wages”means wages as defined in section 2, but shallnot include any payment by way of commission,subsistence allowance and overtime payment.Definition of “ordinaryrate of pay” in section2, sections 10 and11, subsections (1)and (2) of section 13,sections 57, 58,Chapter XIB, sections102, 103, 104,104A,104B, 104C, 104D,104E, 104F,subsection (2) ofsection 105 andChapter XIVA exceptsection 118.20


Lampiran CSCHEDULELABOUR ORDINANCE (SARAWAK CAP. 76)[Subsection (1) of section 2]Employee1. Any person, irrespective of his occupation,who has entered into a contract of service withan employer under which such person’s wagesdo not exceed two thousand five hundredringgit a month.Provision of theOrdinance notapplicable2. Any person who, irrespective of the amountof wages he earns in a month, has enteredinto a contract of service with an employer inpursuance of which –(a) he is engaged in manual labourincluding such labour as an artisan orapprentice:Provided that where a person isemployed by one employer partly inmanual labour and partly in someother capacity, such person shall notbe deemed to be performing manuallabour unless the time during whichhe is required to perform manuallabour in any one wage periodexceeds one half of the total timeduring which he is required to work insuch wage period;(b) he is engaged in the operation ormaintenance of any mechanicallypropelled vehicle operated for thetransport of passengers or goods orfor reward or for commercialpurposes;21


(c) he supervises or oversees otheremployees engaged in manuallabour employed by the sameemployer in and throughout theperformance of their work;(d) he is engaged in recruitingemployees;(e) he is engaged in any capacity in anyvessel registered in Malaysia andwho -(i) is not an officer certificatedunder the Merchant ShippingActs of the United Kingdom asamended from time to time;Definition of “ordinaryrate of pay” in section 2,sections 104, 105,105A, 105B, 105C,105D, 105E andsubsection (2) of section106(ii) is not a holder of a localcertificate as defined in Part VIIof the Merchant ShippingOrdinance 1952; or(iii) has not entered into anagreement under Part III of theMerchant Shipping Ordinance1952; or(f) he is engaged as a domestic servant. Definition of “ordinaryrate of pay” in section2, sections 11 and 12,subsections (1) and (2)of section 14, sections58, 59, Chapter XIB,sections 103, 104, 105,105A, 105B, 105C,105D, 105E, 105F, subsection (2) of section106 and Chapter XIVA.3. For the purpose of this Schedule, “wages”means wages as defined in section 2, but shallnot include any payment by way ofcommission, subsistence allowance andovertime payment.22


23Lampiran DPIAWAIAN PENGELASAN PEKERJAAN MALAYSIA (MASCO) 2008EDISI KETIGAKUMPULAN UTAMA 2 - PROFESIONALProfesional meningkatkan ilmu pengetahuan sedia ada, mengaplikasikankonsep dan teori sains atau seni, mengajar tentang apa yang berlakusecara sistematik, atau melibatkan diri dalam mana-mana gabungandaripada ketiga-tiga aktiviti ini. Kebanyakan pekerjaan dalam kumpulanini memerlukan kemahiran pada tahap yang keempat.21 PROFESIONAL SAINS DAN KEJURUTERAAN211 Ahli Fizik, Kimia, dan Profesional Berkaitan212 Ahli Matematik, Aktuari, dan Perangkawan213 Profesional Sains Hayat214 Profesional Kejuruteraan (Tidak Termasuk Elektroteknologi)215 Jurutera Elektroteknologi216 Arkitek, Perancang, Juruukur, dan Pereka217 Pengawal Kapal, Pesawat, dan Kereta Api/Lokomotif218 Profesional Perlombongan, Pembuatan, dan Pembinaan22 PROFESIONAL KESIHATAN221 Doktor Perubatan222 Profesional Kejururawatan dan Perbidanan223 Profesional Perubatan Tradisional dan Komplementari224 Pengamal Paramedikal225 Pakar Veterinar226 Profesional Kesihatan Lain23 PROFESIONAL PERGURUAN231 Profesional Perguruan Universiti Dan Pendidikan Tinggi232 Guru Pendidikan Vokasional233 Guru Pendidikan Menengah


234 Guru Pendidikan Rendah Dan Prapendidikan Rendah235 Guru Muzik, Seni, Dan Seni Persembahan236 Guru Bahasa237 Guru Agama238 Pengajar Kemahiran Teknologi Dan Teknikal239 Profesional Perguruan Lain24 PROFESIONAL PERNIAGAAN DAN PENTADBIRAN241 Profesional Kewangan242 Profesional Pentadbiran243 Profesional Jualan, Pemasaran, dan Perhubungan Awam244 Profesional Badan Pengawalaturan25 PROFESIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI251 Pembangun dan Juruanalisis Perisian dan Aplikasi252 Profesional Pangkalan Data dan Pentadbir Sistem26 PROFESIONAL UNDANG-UNDANG, SOSIAL, DANKEBUDAYAAN261 Profesional Undang-Undang262 Pustakawan, Juruarkib, dan Kurator263 Profesional Sosial, Keagamaan dan Yang Berkaitan264 Pengarang, Wartawan, dan Ahli Linguistik265 Artis Kreatif dan Persembahan27 PROFESIONAL PERKHIDMATAN HOSPITALITI, RUNCIT DANPERKHIDMATAN LAIN271 Profesional Hotel, Restoran, Hospitaliti dan Berkaitan24

More magazines by this user
Similar magazines