Nota Penerangan R 2013 - Lembaga Hasil Dalam Negeri

hasil.gov.my

Nota Penerangan R 2013 - Lembaga Hasil Dalam Negeri

Nota Penerangan Borang R 2013Sistem Taksir SendiriKANDUNGANPERKARAMuka SuratPENDAHULUAN 2MAKLUMAT ASAS SYARIKAT 3BAHAGIAN A Penyata Baki 108 Tersemak 3BAHAGIAN B Penyata Dividen Yang Dibayar Dalam 11Tempoh Asas Bagi Tahun Taksiran 2013AKUAN 11


Nota Penerangan Borang R 2013Sistem Taksir SendiriRuang Perkara KeteranganA3Taksiran Kurangan untuk Tahun Taksiran 2000 (berasaskan tahun semasa) dan tahun-tahun taksiransebelumnya, yang dibuat dalam tempoh asas bagi Tahun Taksiran 2013A3ahinggaA3cMasukkan amaun cukai dikenakan yang dikurangkan untuk tahun-tahun taksiran sebelum T/T 2001, di mananotis taksiran kurangan berkenaan dikeluarkan dalam tempoh asas bagi T/T 2013.Amaun ini tidak mengambil kira penalti di bawah subseksyen 112(3) / subseksyen 113(2) ACP 1967 yangdikurangkan, jika ada.Contoh 11:Akaun syarikat ditutup pada 31 Mac.Cukai asal T/T 2000 (taksiran berasaskan tahun semasa) ialah RM85,000.Taksiran pindaan dikeluarkan pada 12 Mac 2013 dan cukai sebenar yang kena dibayar ialah RM70,000 sahaja.Jumlah kurangan kredit sebanyak RM15,000 diambil kira kerana notis taksiran kurangan tersebut dikeluarkandalam tempoh asas bagi Tahun Taksiran 2013 iaitu 01.04.2012 - 31.03.2013.A3d Jumlah Jumlah amaun dari Ruang A3a hingga A3c.A4Cukai diremit untukTahun Taksiran2000 (berasaskantahun semasa)dan tahun-tahuntaksiran sebelumnya,dalam tempohasas bagi TahunTaksiran 2013Ini adalah amaun cukai yang diremitkan bagi tahun-tahun taksiran sebelum T/T 2001.Amaun ini diambil kira jika kelulusan remit cukai diperoleh dalam tempoh asas bagi T/T2013.Contoh 12:Syarikat Murni Sdn. Bhd. menutup akaun pada 30 Jun.Cukai T/T 2000 ( berasaskan tahun semasa ) sejumlah RM180,000 telah diremitkan dansyarikat dimaklumkan melalui surat bertarikh 22 April 2013 (iaitu dalam tempoh01.07.2012 - 30.06.2013).Masukkan amaun sebanyak RM180,000 di Ruang ini.A5Jumlah kurangankreditJumlahkan amaun A2e, A3d dan A4.8


Nota Penerangan Borang R 2013Sistem Taksir SendiriRuang Perkara KeteranganA6Cukai dipotong ataudisifatkan telahdipotong daripadadividen yang dibayardalam tempoh asasbagi Tahun Taksiran2013 oleh syarikatyang LAYAKmembuat potongancukai tersebutAmaun dari Ruang (c) di Bahagian B dalam Borang ini.Cukai dipotong daripada dividenAmaun yang diambil kira adalah amaun cukai yang dipotong mengikut kadar cukaisemasa untuk syarikat.Cukai disifatkan telah dipotong daripada dividenPerkara ini berlaku apabila:-(i)cukai tidak dipotong daripada dividen yang daripadanya syarikat layak membuatpotongan cukai;(ii) terdapat semakan kadar cukai syarikat (disebut sebagai ‘kadar tersemak’) dan cukaitelah dipotong daripada dividen pada kadar yang bukan kadar tersemak ataupuncukai tidak dipotong daripada dividen yang daripadanya syarikat layak memotongcukai.Di bawah mana-mana keadaan yang tersebut di atas, amaun dividen yang dibayarkepada pemegang syer hendaklah disifatkan sebagai dividen bagi suatu amaun kasaryang ditentukan mengikut formula:-1 x B( 1 - A )di mana: A = Kadar yang terpakai [untuk keadaan (i) di atas]atauKadar yang disemak yang terpakai [untuk keadaan (ii) di atas]bagi syarikat itu pada masa pembayaran dividen;B = Amaun yang sebenarnya dibayar,dan suatu jumlah yang bersamaan dengan perbezaan antara amaun kasar itu denganamaun dalam B mengikut formula di atas hendaklah disifatkan telah dipotong daripadadividen itu sebagai cukai.Keadaan di mana syarikat LAYAK memotong cukai daripada dividenMengikut Peruntukan Kecualian dan Peralihan Akta Kewangan 2007 (Akta 683), sesuatusyarikat layak memotong cukai pada kadar yang terpakai bagi syarikat pada tarikhdividen itu dibayar kepada pemegang syer jika:- dividen itu dibayar pada bila-bila masa dalam tempoh asas bagi T/T 2013;syarikat itu mempunyai baki 108 / baki 108 tersemak pada hari sebelum dividen itudibayar;dividen itu disifatkan sebagai terbit dari Malaysia menurut kuasa seksyen 14 ACP1967; dandividen itu terdiri daripada dividen yang dibayar secara tunai berkenaan denganpemegangan syer biasa *.* ‘Pemegangan syer biasa’ bererti:mana-mana pemegangan syer selain syer yang hanya memberi hak kepada manamanadividen pada amaun tetap atau peratus kadar tetap nilai nominal syer, atauperatus kadar tetap keuntungan syarikat itu.9


Nota Penerangan Borang R 2013Sistem Taksir SendiriRuang Perkara KeteranganA7Baki 108 tersemakhantar hadapanJika amaun baki 108 tersemak dibawa hadapan ( Ruang A1 ) melebihi:[ ( amaun di Ruang A5 ) + ( amaun di Ruang A6 ) ],tunjukkan hasil pengiraannya di Ruang ini.Contoh 13:Selepas menolak amaun di Ruang A5 dan Ruang A6, syarikat mempunyai baki 108tersemak yang dihantar hadapan sebanyak RM7,543,128.23.(a)(b)Jika syarikat tidak memilih opsyen untuk mengabaikan baki 108 tersemaknya, kod‘1’ dan amaun berkenaan hendaklah diisi seperti berikut:-! 1 >_>>_>>_>?,7,5 4 3,1 2 8.2 3(Nyatakan ‘1’ atau ‘2’ yang mana berkenaan)Sekiranya syarikat memilih opsyen untuk mengabaikan baki 108 tersemaknya,maka kod ‘2’ dan amaun berkenaan diisi seperti berikut:-! 2 >_>>_>>_>?, 7 , 5 4 3 , 1 2 8 .2 3(Nyatakan ‘1’ atau ‘2’ yang mana berkenaan)Baki 108 tersemakdiabaikanJika amaun baki 108 tersemak diabaikan ( Ruang A1 ) melebihi jumlah kurangankredit ( Ruang A5 ), amaun perbezaannya ditunjukkan di sini.Contoh 14:Selepas menolak amaun di Ruang A5, syarikat mempunyai baki 108 tersemakdiabaikan sebanyak RM36,220.86. Isikan ruang yang disediakan seperti berikut:-! 2 >_>>_>>_>?, , 3 6 , 2 2 0 .8 6(Nyatakan ‘1’ atau ‘2’ yang mana berkenaan)ATAUKeadaan seperti di Contoh 11(b).PERINGATAN:Baki 108 tersemak diabaikan ( Ruang A1 ) TIDAK boleh digunakan untuk menolakcukai dipotong / disifatkan telah dipotong daripada dividen ( Ruang A6 ).‘Tarikh diabaikan’ bagi baki 108 tersemak diabaikan (Ruang A7) hanya perlu diisidi Ruang A1 dalam Borang R 2014 kelak.A8Hutang kepadaKerajaanIni berlaku apabila:-[ ( amaun di Ruang A5 ) + ( amaun di Ruang A6 ) ] melebihi [ amaun baki 108 tersemakdibawa hadapan ( Ruang A1 ) ]ATAU( Amaun di Ruang A5 ) melebihi amaun baki 108 tersemak diabaikan ( Ruang A1 )Amaun lebihan ini merupakan hutang kepada Kerajaan yang perlu dijelaskan olehsyarikat selewat-lewatnya pada atau sebelum ‘tarikh kena dibayar’ iaitu hari terakhir padabulan ketujuh dari tarikh yang berikutan dengan tarikh penutupan tempoh perakaunansyarikat itu.10


Nota Penerangan Borang R 2013Sistem Taksir SendiriRuang Perkara KeteranganPada tamat tempoh ‘tarikh kena dibayar’, lebihan yang tidak dibayar akan dinaikkandengan suatu amaun yang bersamaan dengan sepuluh peratus (10%) lebihan yang tidakdibayar itu, tanpa apa-apa notis selanjutnya. Amaun yang tidak dibayar itu dan kenaikanatas amaun yang tidak dibayar itu akan menjadi hutang kepada Kerajaan yang kenadibayar dengan serta-merta kepada Ketua Pengarah.A9Hutang kepadaKerajaan -Cukai dipotong ataudisifatkan telahdipotong daripadadividen yangdibayar dalamtempoh asas bagiTahun Taksiran2013 oleh syarikatyang TIDAK LAYAKmembuat potongancukai tersebutAmaun dari Ruang (d) di Bahagian B dalam Borang ini.Sesuatu syarikat TIDAK LAYAK untuk memotong cukai daripada mana-mana dividenyang telah dibayar kepada pemegang syernya jika:-(a) setakat 31 Disember 2007, baki 108 syarikat itu ialah sifar;(b) setakat mana-mana tarikh dari 1 Januari 2008 hingga 31 Disember 2013, baki 108atau baki 108 tersemak dikurangkan sehingga menjadi sifar menurut seksyen 47Akta Kewangan 2007 (Akta 683); atau(c) syarikat itu telah menggunakan opsyen yang tidak boleh dibatalkan di bawahseksyen 50 Akta yang sama.Di bawah peruntukan seksyen 108 yang berkuat kuasa mulai T/T 2008, sesebuahsyarikat juga TIDAK LAYAK memotong cukai daripada dividen satu peringkat (‘singletier’) yang dibayar olehnya kepada pemegang syer kerana dividen tersebut dikecualikancukai.Sesuatu dividen dianggap sebagai dividen satu peringkat sekiranya:- dividen bukan dibayar secara tunai; dan / atau berkenaan dengan pemegangan syer yang bukan pemegangan syer biasa misalnyapemegangan syer keutamaan.Jika sesuatu syarikat tidak layak memotong cukai daripada dividen tetapi mengeluarkan,suatu sijil yang berupa sebagai menunjukkan bahawa suatu amaun cukai telah dipotongdaripada dividen yang dibayar kepada pemegang syernya, jumlah amaun cukai yangtelah dipotong atau disifatkan telah dipotong hendaklah menjadi amaun yang kenadibayar dan amaun itu hendaklah dinaikkan dengan suatu amaun yang tidak melebihiamaun yang kenadibayar.Amaun yang kena dibayar dan kenaikan atas amaun yang kena dibayar itu adalahhutang yang kena dibayar oleh syarikat itu kepada Kerajaan dan hendaklah dibayardengan serta-merta kepada Ketua Pengarah apabila rekuisisi bertulis disampaikankepada syarikat itu.BAHAGIAN B:PENYATA DIVIDEN YANG DIBAYARDALAM TEMPOH ASAS BAGI TAHUN TAKSIRAN 2013Syarikat dikehendaki menyenaraikan maklumat berkenaan dividen yang dibayar olehnya dalam tempoh asas bagi T/T 2013 diBahagian ini. Dividen satu peringkat (‘single tier’) tidak perlu dilaporkan di Bahagian ini.AKUANPengakuan ini hendaklah dibuat oleh pemegang jawatan dalam syarikat selaras dengan peruntukan ACP 1967. Penyata yangtidak ditandatangani akan dianggap tidak lengkap dan akan dikembalikan kepada syarikat berkenaan. Penggunaan captandatangan tidak dibenarkan. Penalti akan dikenakan jika berlaku kelewatan dalam mengembalikan semula penyata tersebutkepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.11

More magazines by this user
Similar magazines