B 2003 - Lembaga Hasil Dalam Negeri

hasil.gov.my

B 2003 - Lembaga Hasil Dalam Negeri

BAHAGIAN E TUNTUTAN PELEPASAN CUKAI DUA KALIPENDAPATAN NEGARA ASING DIKIRIM KE MALAYSIA DALAM TAHUN 2003(Jika tuntutan bagi pelepasan cukai dua kali dibuat, sertakan bukti cukai negara asing yang dikenakan)SENDIRI ISTERI JUMLAH (RM)1 21 2SENDIRINEGARA ASALJENIS PENDAPATANTARIKH DITERIMAPENDAPATAN KASARCUKAI NEGARA ASING YANG DIPOTONGPENDAPATAN BERSIHPENDAPATAN BERSIH DALAM RINGGIT MALAYSIA4ISTERIBAHAGIAN F TUNTUTAN FAEDAH PEMBELIAN PREMIS KEDIAMAN DI BAWAH SEKSYEN 46ATUNTUTAN INI ADALAH BERHUBUNG DENGAN PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI UNTUK RUMAH KEDIAMAN PERTAMA YANG DIBELI DARIPADA PEMAJUPERUMAHAN / BADAN BERKANUN ATAU KOPERASI YANG BERHARGA TIDAK KURANG DARI RM100,000 DAN TIDAK MELEBIHI RM180,000i. ALAMAT KEDIAMANSENDIRIISTERIii. TARIKH DIBELIiii. HARGA BELIANiv. MILIK SEPENUH / BERKONGSIv. BAHAGIAN KONGSIvi. FAEDAH DIBAYAR DALAM TAHUN SEMASAvii. FAEDAH DITUNTUT DALAM TAHUN SEMASARMRMRMRMRMRMBAHAGIAN G CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH SENDIRI ISTERIADAKAH TUAN ATAU ISTERI TUAN MELUPUSKAN APA-APA TANAH ATAU BANGUNAN, ATAUAPA-APA KEPENTINGAN, OPSYEN ATAU LAIN-LAIN HAK TERMASUK SYER DALAM SYARIKATHARTA TANAH DALAM MALAYSIA DALAM TAHUN 2003?YA TIDAK YA TIDAKTandakan (✓) di petak berkenaanBAHAGIAN H TUNTUTAN PELEPASAN*SERTAKAN RESIT ASAL BAGI ITEM 3 HINGGA 712INDIVIDU DAN SAUDARA TANGGUNGAN (PELEPASAN SECARA AUTOMATIK)INDIVIDU YANG HILANG UPAYA (PELEPASAN BERJUMLAH RM 5,000)3 PERBELANJAAN PERUBATAN IBU BAPA (PERBELANJAAN SEBENAR TERHAD KEPADA RM 5,000)*4PERBELANJAAN ALAT SOKONGAN ASAS UNTUK KEGUNAAN SENDIRI, SUAMI, ISTERI,ANAK ATAU IBU BAPA YANG HILANG UPAYA (PERBELANJAAN SEBENAR TERHAD KEPADA RM 5,000)*5 YURAN PENDIDIKAN (PERBELANJAAN SEBENAR TERHAD KEPADA RM 5,000)*6 (i) PERBELANJAAN PERUBATAN BAGI PENYAKIT YANG SUKAR DIUBATI(ii) PEMERIKSAAN PERUBATAN PENUH (PERBELANJAAN SEBENAR TERHAD KEPADA RM 500)*(KEDUA-DUA PERBELANJAAN TERHAD KEPADA RM5,000)*7 PEMBELIAN BUKU/MAJALAH (PERBELANJAAN SEBENAR TERHAD KEPADA RM 500)*8FAEDAH KE ATAS PINJAMAN PERUMAHAN (DARI BAHAGIAN F - TERHAD KEPADA RM 5,000)9 ISTERI}RMRMRMRMRMRMSENDIRIISTERI(untuk taksiran berasingan)RM 8,000 RM 8,000RM 5,000 RM 5,000Tandakan (✓) di petak berkenaanRMRMRMRMRMRMi. NAMA ISTERI/ISTERI-ISTERIYANG TINGGAL BERSAMA TUANDALAM TAHUN 2003NOMBOR KAD PENGENALANBARULAMAWARGANEGARAJIKA BERKAHWINDALAM TAHUN 2003NYATAKANTARIKH PERKAHWINANJIKA BERPISAH MENGIKUTUNDANG-UNDANG/KEMATIANDALAM TAHUN 2003, NYATAKANTARIKH DAN KEMUKAKAN DOKUMENii. POTONGAN TAMBAHAN BAGI SUAMI /ISTERI YANG HILANG UPAYA (SEKIRANYA SUAMI /ISTERI TIDAK DITAKSIR BERASINGAN)NAMA NO. KAD PENGENALAN (BARU) NO. KAD PENGENALAN (LAMA) Tandakan (✓) di petak berkenaanRM 2,500RM 2,500iii. BEKAS ISTERI YANG DIBERI NAFKAH DALAM TAHUN 2003NAMA NO. KAD PENGENALAN (BARU) NO. KAD PENGENALAN (LAMA) JUMLAH DIBAYAR (RM)


10 ANAK-ANAK TANGGUNGAN YANG BELUM BERKAHWIN **Gunakan kertas lain jika perluNama Anak { }Tandakan (✓) jikaisteri memilih tuntutanpelepasan anakAnak yang hilang upayaTarikh LahirNama Sekolah / KolejUniversiti / InstitusiPendidikan Tinggi5Anak yangberumur di bawah18 tahun(Tandakan (✓)di petakberkenaan)RM5,000RM5,000Tarikh mulabelajar di InstitusiPengajianTinggidi luar dandi dalam MalaysiaHari Bulan Tahun Hari Bulan Tahun{{{{{{{}}}}}}}RM800RM800RM800RM800RM800RM800RM800{ }{ }UNTUK KEGUNAAN PEJABATJUMLAH▼UNTUK DIISI OLEH ISTERI JIKA MEMILIH TUNTUTAN PELEPASAN ANAKSuami dan isteri berhak untuk membuat pilihan (mengikut keadaan masing-masing) siapa yang akan menuntut pelepasan anak.Anak yang berumur lebih daripada 18 tahun dalam tahun 2003Di luar MalaysiaDi dalamSebelum/pada 31.12.93 MalaysiaRM 3,200RM3,200Pada/selepas 1.1.94RM1,600Pada/selepas 17.10.97RM800Amaun yangdibelanjakanuntuk pendidikanatausaraan anakJumlahpendapatananak di manajua diperolehidalamtahun 2003Nyatakan amaun yang berkenaanRM RMRM RMSayaNama Penuhbagi anak / anak-anak seperti yang bertanda (✓) di atas.No. Kad Pengenalandengan ini memilih menuntut pelepasan anak sepenuhnyaTandatangan Isteri11CARUMAN KEPADA KUMPULAN WANG SIMPANAN DAN PENCEN YANG DILULUSKAN DANPREMIUM INSURANS NYAWA, PENDIDIKAN DAN PERUBATAN **Gunakan kertas lain jika perlui KUMPULAN WANG SIMPANAN DAN PENCEN DAN INSURANS NYAWA * (Sertakan resit asal)NAMA KUMPULAN WANG DANPENCEN/SYARIKAT INSURANSNO. KUMPULAN WANG /NO. POLISIATAS NYAWASENDIRIATAU ISTERICARUMAN/PREMIUM DIBAYAR DALAM TAHUN 2003 (RM)SENDIRIISTERIJUMLAHiiINSURANS PENDIDIKAN DAN PERUBATAN * (Sertakan resit asal)NAMA SYARIKAT INSURANSNO. POLISIATAS NAMASENDIRI/ISTERIATAU ANAKPREMIUM DIBAYAR DALAM TAHUN 2003 (RM)SENDIRIISTERIJUMLAHiii PREMIUM ANUITI KWSP *NAMA SYARIKAT INSURANSNO. POLISIATAS NAMASENDIRI/ISTERIPREMIUM DIBAYAR DALAM TAHUN 2003 (RM)SENDIRIISTERIJUMLAHBAHAGIAN I TUNTUTAN REBATSERTAKAN RESIT ASAL BAGI ITEM 1 HINGGA 3123ZAKAT ATAU FITRAHPEMBELIAN KOMPUTER PERIBADI (BUKAN BAGI MAKSUD PERNIAGAAN)FI YANG DIBAYAR OLEH PEMEGANG PAS PENGGAJIAN, PAS LAWATAN (KERJA SEMENTARA) ATAU PAS KERJASENDIRIRMISTERIRM


6BAHAGIAN J MAKLUMAT PEKERJAAN SENDIRI ISTERI1. NAMA DAN ALAMAT MAJIKAN SEKARANG2. NO. FAIL MAJIKAN SEKARANG3. NO. TELEFON (PEJABAT)EE4. NO. STAF ATAU NO. GAJIBAHAGIAN K MAKLUMAT PERNIAGAAN*Gunakan kertas lain jika perlu*PERNIAGAANPERKONGSIAN1. NAMA DAN ALAMAT PERNIAGAANDAN PERKONGSIAN (SUAMI / ISTERI)2. JENIS PERNIAGAAN3. TEMPOH PERAKAUNAN (Tarikh mula dan akhir)(Hari/Bulan/Tahun)4. TARIKH MULA PERNIAGAAN (Jika perniagaan baru)5. NO. PENDAFTARAN PERNIAGAAN6. NO. TELEFON7. NO. FAIL CUKAI PENDAPATANOG / CDBAHAGIAN L AKUAN SENDIRISayaNama PenuhNo. Kad Pengenalanmengaku bahawa■maklumat mengenai pendapatan dan tuntutan bagi potongan pelepasan yang saya berikan dalam penyata inidan dalam apa sahaja dokumen yang disertakan adalah benar, betul dan lengkap.Penyata ini dibuat bagi pihak saya sendiri*Penyata ini dibuat bagi pihak* ........................................................................Saya ingin memilih Taksiran Bersama dan taksiran dikeluarkan atas nama isteri.*(Jika isteri tidak memilih Taksiran Bersama)*Tandakan (✓) di petak, jika berkenaan................................................................TandatanganTarikh: .................................................................................................................................Jika pemegang amanah, ejen dsb.,nyatakan nama dan perlantikanISTERISayaNama PenuhNo. Kad Pengenalanmengaku bahawa■maklumat mengenai pendapatan dan tuntutan bagi potongan pelepasan yang saya berikan dalam penyata inidan dalam apa sahaja dokumen yang disertakan adalah benar, betul dan lengkap.Saya ingin memilih taksiran bersama**Tandakan (✓) di petak, jika berkenaanTarikh: ................................................................................................................................Tandatangan


BAHAGIAN7M PENDIDIKAN KE ARAH PENGIRAAN SENDIRI CUKAI PENDAPATAN (RUJUK NOTA)........................................................................................................................BUTIRANJENIS PENDAPATAN/POTONGAN/PELEPASAN1 PENDAPATAN PERNIAGAAN (Selepas tolak elaun modal)2 PEMBAHAGIAN PENDAPATAN PERKONGSIANPENDAPATAN PERNIAGAAN{A}3 Tolak RUGI DIBAWA DARI TAHUN TERDAHULU {B}(Terhad kepada pendapatan perniagaan di atas) 012JUMLAH KECIL [{A} TOLAK {B} = {C}]{C}Campur PENDAPATAN4 PENGGAJIAN 0015 DIVIDEN 0046 BUNGA ATAU DISKAUN 0057 SEWA, ROYALTI ATAU PREMIUM 0068 PENCEN 0079 PENDAPATAN LAIN 00910 ANUITI ATAU BAYARAN BERKALA 010PENDAPATAN AGREGAT [{C} CAMPUR ITEM 4 - 10]{D}KODSENDIRIRMISTERI(untuk taksiran berasingan)RMTolak POTONGAN11 KERUGIAN TAHUN SEMASA 01312 PERBELANJAAN CARIGALI (JADUAL 4) 01413 PERBELANJAAN MODAL KE ATAS PROJEK-PROJEK PERTANIAN (JADUAL 4A) 014A14 HADIAH WANG KEPADA KERAJAAN/INSTITUSI YANG DILULUSKAN 01615 HADIAH WANG KEPADA PERPUSTAKAAN01716 HADIAH ARTIFAK, MANUSKRIP ATAU LUKISAN 01817 HADIAH WANG / SUMBANGAN MANFAAT018A18 HADIAH WANG ATAU PERALATAN PERUBATAN018B19 HADIAH LUKISAN018CJUMLAH POTONGAN{E}JUMLAH PENDAPATAN {D} TOLAK {E}{F}Tolak PELEPASAN (SERTAKAN RESIT ASAL)*RM20 INDIVIDU & SAUDARA TANGGUNGAN 02221 PERUBATAN IBU BAPA Terhad* 5,00002322 PERALATAN SOKONGAN ASASTerhad* 5,000023A23 INDIVIDU YANG TIDAK BERUPAYA5,000023B24 YURAN PENDIDIKANTerhad* 5,000023C25 PERUBATAN PENYAKIT YANG SUKAR DIUBATI26 PEMERIKSAAN PERUBATAN PENUHTerhad* 5,000023D27 PEMBELIAN BUKU/MAJALAHTerhad* 50028 FAEDAH PINJAMAN PERUMAHAN PERTAMATerhad* 5,0002902430i) ISTERI/SUAMI (JIKA TAKSIRAN BERSAMA)(Isteri mendapat pelepasan suami jika suami tiada jumlah pendapatanatau suami memilih taksiran dikeluarkan atas nama isteri)3,000ii) BAYARAN ALIMONI KEPADA BEKAS ISTERIiii) ISTERI/SUAMI YANG TIDAK BERUPAYA 2,500i) ANAK YANG BERUMUR KURANG DARIPADA 18 TAHUN DAN TIDAK BERKAHWINBil. Anak Pelepasan (RM) Jumlah (RM)x 800 =ii) ANAK YANG BERUMUR LEBIH DARIPADA 18 TAHUN, TIDAK BERKAHWIN DAN MASIH MENUNTUT}}024A8,000 8,000a) Di Dalam Malaysiab) Di Luar Malaysia dan pendidikan mulai- pada/selepas 17.10.97iii) ANAK YANG HILANG UPAYAx 3,200 =x 800 =x 5,000 =JUMLAH KECIL 02631 KUMPULAN WANG SIMPANAN DAN INSURANS NYAWA Terhad* 5,00002732 INSURANS PENDIDIKAN DAN PERUBATAN Terhad* 3,00002833 PREMIUM ANUITI KWSP Terhad* 1,000029JUMLAH KECIL PELEPASAN (item 20 - 33){G}


Sambungan dari sebelah8PENDIDIKAN KE ARAH PENGIRAAN SENDIRI CUKAI PENDAPATANSENDIRIBUTIRANKODRMISTERI(untuk taksiran berasingan)RMPENDAPATAN BERCUKAI {F} tolak {G}{H}PENGIRAAN CUKAI PENDAPATAN (Rujuk Jadual di bawah)SENDIRIISTERICukai di atas RM............yang pertamaCukai di atas baki RM........................%JUMLAH CUKAI PENDAPATAN34353637Tolak REBAT CUKAI (Bagi pendapatan bercukai {H} kurang daripada RM 35,000 sahaja) 046(Rebat perseorangan ialah RM 350 dan isteri RM 350)ZAKAT ATAU FITRAH 049PEMBELIAN KOMPUTER PERIBADIFIJUMLAH CUKAI DIKENAKAN049A045A▼3839TolakPELEPASAN CUKAI DUA KALI (SEKSYEN 132/133) 042-043PELEPASAN CUKAI YANG DIPOTONG KE ATAS DIVIDEN (SEKSYEN 110) 0444041CUKAI KENA DIBAYARAtauCUKAI KENA DI BAYAR BALIKBAHAGIAN N RUMUSAN CUKAI DAN BAYARAN1 CUKAI KENA DIBAYAR (DARI M40)2 Tolak ANSURAN/POTONGAN CUKAI BERJADUAL YANG DIJELASKAN3 BAKI CUKAI PERLU DIBAYARAtau4 CUKAI TERLEBIH BAYAR5 JUMLAH BAYARAN BALIK (M41 + N4)JADUAL CUKAIPENGIRAAN PENDAPATAN KADAR CUKAICUKAI PENDAPATAN BERCUKAI %RMRMDi atas setiap ringgit yang pertama 2,500 0 0Di atas setiap ringgit yang berikut 2,500 1 255,000 25Di atas setiap ringgit yang berikut 15,000 3 45020,000 475Di atas setiap ringgit yang berikut 15,000 7 1,05035,000 1,525Di atas setiap ringgit yang berikut 15,000 13 1,95050,000 3,475JADUAL CUKAI YANG DIKENAKAN ATAS PENDAPATANPENGIRAAN PENDAPATAN KADAR CUKAICUKAI PENDAPATAN BERCUKAI %RMRM50,000 3,475Di atas setiap ringgit yang berikut 20,000 19 3,80070,000 7,275Di atas setiap ringgit yang berikut 30,000 24 7,200100,000 14,475Di atas setiap ringgit yang berikut 150,000 27 40,500250,000 54,975Di atas setiap ringgit yang melebihi 250,000 28Kadar-kadar di atas dikenakan ke atas seorang yang bermastautin di Malaysia dan bagi seseorang individu yang pada masa kematiannya berdomisil di dalam Malaysia dalam tahun asas 200312345678910SENARAI SEMAKANSILA PASTIKANTandakan (✓) di petak,jika berkenaanNama, alamat, nombor kad pengenalan serta nombor fail tuan telah dicetak dengan betul. Sila buat pembetulan jika perlu.Akaun Perdagangan, Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-Kira yang ditandatangani, Jadual Elaun Modal serta Pengiraan Cukai Pendapatan disertakan.Penyata penggajian (C.P 8A/8C) daripada majikan disertakan.Baucar dividen asal disertakan.Penyata Pendapatan serta Perbelanjaan sewa dilampirkan.Resit asal bagi tuntutan derma disertakan. (Bahagian B, item 14, 15 , 17 & 18).Resit asal bagi tuntutan pelepasan disertakan. (Bahagian H, item 3 - 7, dan 10).Surat pengesahan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat disertakan sekiranya tuan/isteri/anak tuan hilang upaya.Tandatangan tuan/isteri tuan telah diturunkan di ruangan Akuan yang disediakan di BAHAGIAN L.Sertakan surat pengesahan kemasukan anak ke IPTA/IPTS.JD109089 (1)—PNMB., K.L.

More magazines by this user
Similar magazines