13.07.2015 Views

KK/BP(S)/DS10/791/441/6 Jld.2(sk 3/2009)(8)

KK/BP(S)/DS10/791/441/6 Jld.2(sk 3/2009)(8)

KK/BP(S)/DS10/791/441/6 Jld.2(sk 3/2009)(8)

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KK/BP(S)/DS10/791/441/6 Jld.2(s.k. 3/2009)(8)KEMENTERIAN KEWANGANSURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 8 TAHUN 2010Semua Ketua Setiausaha KementerianSemua Ketua Jabatan PersekutuanPINDAAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2003 DANSURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 18 TAHUN 1982TUJUANSurat Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan pindaan kadar, syarat danperaturan dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2003 (PP3/03) iaituKadar dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan dan Bayaran KepadaPegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi (TidakTermasuk Tentera Dan Polis) dan Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 18Tahun 1982 (SPP18/82) iaitu Tuntutan Perjalanan Kenderaan DalamKawasan Ibu Pejabat Selepas Waktu Pejabat Biasa.LATAR BELAKANG2. Selaras dengan keadaan semasa, Perbendaharaan bersetuju untukmeminda kadar kelayakan Bayaran Sewa Hotel dan Elaun Lojing dalamnegeri bagi Kumpulan Sokongan dalam PP3/03. Di samping itu,Perbendaharaan bersetuju supaya peraturan bagi tuntutan Elaun BantuanGaji Drebar dan Tambang Perjalanan Bagi Penempatan Selepas LantikanPertama diperkemaskan.3. Perbendaharaan telah bersetuju menaikkan kadar Elaun Basikal danmewujudkan Elaun Motosikal melalui Surat Arahan Perbendaharaanbertarikh 19 Mei 2009. Selain itu, Perbendaharaan juga telah menaikkankadar Elaun Makan dan Pendahuluan Diri Sewa Hotel Semasa BertugasRasmi Di Luar Negeri dalam Surat Arahan Perbendaharaan bertarikh 14 Jun2006.


4. Perbendaharaan juga memutuskan supaya SPP18/82 dipinda dandiperkemaskan bagi menjaga kebajikan pegawai.BAYARAN SEWA HOTEL DAN ELAUN LOJING5. Kadar Bayaran Sewa Hotel dan Elaun Lojing dalam negeri bagipegawai Gred 1 hingga 40 dalam PP3/03 dipinda seperti berikut:i. Bayaran Sewa HotelGredBayaran Sewa Hotel (Maksimum)(RM/ semalam)Negeri diNegeri Sabah,Semenanjung Sarawak dan Labuan27 hingga 40 140 16017 hingga 26 130 1501 hingga 16 120 140ii.Elaun LojingGredNegeri diSemenanjungElaun Lojing(RM/ semalam)Negeri Sabah,Sarawak dan Labuan27 hingga 40 45 5017 hingga 26 40 451 hingga 16 35 40ELAUN BANTUAN GAJI PEMANDU6. Perkataan ‘drebar’ di perenggan 4.5 dan 4.6, PP3/03 dipinda kepada‘pemandu’.7. Syarat tuntutan bulanan bagi mendapatkan Elaun Bantuan GajiPemandu di perenggan 4.5.2, PP3/03 dipinda seperti berikut:i. pegawai berkenaan menggaji sepenuh masa seorang pemanduyang berlesen;ii.iii.iv.tuntutan dibuat dengan menyertakan dokumen sokongan sepertisalinan surat lantikan pemandu oleh pegawai, Lesen Memandudan Kad Pengenalan pemandu;tiada pemandu Kerajaan yang diperuntukkan khas kepadapegawai;pegawai tidak boleh menggunakan kereta dan pemanduKerajaan melainkan dalam keadaan tertentu; danv. elaun ini tidak boleh dibayar kepada ibu bapa, ibu bapa mertua,suami/ isteri dan anak pegawai.2


ELAUN BASIKAL DAN ELAUN MOTOSIKAL8. Perbendaharaan telah bersetuju menaikkan kadar Elaun Basikal danmewujudkan Elaun Motosikal melalui Surat Arahan Perbendaharaanbertarikh 19 Mei 2009 yang berkuat kuasa mulai 1 Mei 2009. Sehubunganitu:i. kadar Elaun Basikal di perenggan 4.10.1 (a), PP3/03 dinaikkankepada RM90 sebulan dan syarat semasa lain dikekalkan; danii.Elaun Motosikal diwujudkan dengan kadar dan syarat sepertiberikut:a. pegawai yang menggunakan motosikal sendiri semasabertugas rasmi 12 hari atau lebih dalam sebulan bolehmenuntut Elaun Motosikal sebanyak RM120 sebulan ataumenggunakan kadar Elaun Perjalanan Kenderaan mengikutmana yang lebih tinggi; danb. pegawai yang menggunakan motosikal sendiri semasabertugas rasmi kurang daripada 12 hari hendaklah membuattuntutan mengikut kadar Elaun Perjalanan Kenderaan yangsedang berkuat kuasa.ELAUN MAKAN DAN PENDAHULUAN DIRI SEWA HOTEL SEMASABERTUGAS RASMI DI LUAR NEGERI9. Perbendaharaan telah menaikkan kadar Elaun Makan danPendahuluan Diri Sewa Hotel Semasa Bertugas Rasmi Di Luar Negerimelalui Surat Arahan Perbendaharaan bertarikh 14 Jun 2006 yang berkuatkuasa mulai 1 Jun 2006. Selaras dengan semakan tersebut, perenggan5.1.1, PP3/03 dipinda seperti berikut:GredKadar (RM) SehariUtama/ Khas ‘A’ dan ke atas 370Utama/ Khas ‘B’ dan ‘C’ 34053 dan 54 32045 hingga 52 2701 hingga 44 Seperti di Lampiran A2TAMBANG PERJALANAN BAGI PENEMPATAN SELEPAS LANTIKANPERTAMA10. Perenggan 13, PP3/03 dipinda seperti berikut:Seseorang pegawai yang baru pertama kali dilantik ke dalamPerkhidmatan Kerajaan layak membuat tuntutan perjalanan mengikutkelayakan pegawai setelah memegang jawatan yang ditawarkanterhad kepada perkara berikut:3


i. pegawai layak menuntut Tambang Pengangkutan Awam/ ElaunPerjalanan Kenderaan/ tiket kapal terbang dari tempat kediamanke mana-mana tempat yang diarahkan untuk melapor diri/berkursus/ menghadiri taklimat dan sebagainya sehingga kePejabat yang diarahkan bertugas secara tetap; danii. Tambang Pengangkutan Awam/ Tuntutan PerjalananKenderaan/ tiket kapal terbang yang boleh dituntut bagikeluarga hanyalah dari tempat kediaman ke tempat penempatantetap pegawai. Bagi tujuan tuntutan ini, keluarga bermaksudbagi pegawai lelaki ialah isteri dan anak-anaknya dan bagipegawai perempuan ialah suami dan anak-anaknya. Anak-anakyang berkelayakan ialah anak-anak yang ditanggungsepenuhnya oleh pegawai yang belum mencapai umur 21 tahuntermasuk juga anak-anak tiri dan anak-anak angkat yang diiktirafoleh undang-undang. Walau bagaimanapun, anak yang daifyang disebabkan oleh kelemahan otak atau jasmani, had umurini tidak akan terpakai.TUNTUTAN PERJALANAN SELEPAS WAKTU BEKERJA DAN HARI CUTI11. Seseorang pegawai tidak dibenarkan membuat tuntutan perjalananiaitu Elaun Perjalanan Kenderaan, Elaun Perjalanan Motobot/ Motosangkutdan Tambang Pengangkutan Awam bagi perjalanan dari rumah ke Pejabatatau sebaliknya pada setiap hari bekerja biasa.12. Walau bagaimanapun, pegawai layak membuat tuntutan perjalananjika diarahkan secara bertulis oleh Ketua Jabatan untuk datang ke Pejabatatau ke mana-mana tempat yang diarahkan bagi menjalankan tugas rasmiselepas waktu bekerja biasanya atau pada hari rehat mingguan dan harikelepasan am.TUNTUTAN PERJALANAN BAGI MENGHADIRI ACARA RASMIKERAJAAN13. Pegawai layak membuat tuntutan perjalanan sekiranya diarahkan olehKetua Jabatan untuk menghadiri acara rasmi Kerajaan pada hari bekerjabiasa, hari rehat mingguan dan hari kelepasan am terhad kepada syaratberikut:i. majlis berkenaan merupakan acara rasmi anjuran Kerajaan bagisambutan hari-hari kebesaran yang diisytiharkan sebagaikelepasan cuti am di peringkat kebangsaan/ negeri sahajaseperti Sambutan Hari Kebangsaan, Hari Pekerja danseumpamanya; danii.pegawai mendapat arahan bertulis daripada Ketua Jabatanuntuk hadir ke majlis tersebut.4


PEMAKAIAN.*14. Badan-badan Berkanun Persekutuan dan Agensi yang menerimapakai Arahan-arahan Perbendaharaan, Pekeliling-pekeliling dan Surat-suratPekeliling Perbendaharaan hendaklah menerima pakai Surat Pekeliling ini.TARIKH KUAT KUASA15. Surat Pekeliling ini berkuat kuasa mulai I Ogos 2010.PEMBATALAN16. Dengan berkuat kuasanya Surat Pekeliling ini, perenggan 4.5.2 dan 13di bawah PP3103, Surat Arahan Perbendaharaan Ruj.: KWBP(S)I0/693/222/815(Sk.1/2006)(4) bertarikh 14 Jun 2006 dan Ruj.: KWBPIDSlOI7911441/6(s.k.1/2009)(3) bertarikh 19 Mei 2009 serta SPPI 8/82 adalahdibatalkan.Sayan"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"d(Tan Sri Dr. Wan Abdul ~zizMJdn Abdullah)Ketua Setiausaha PerbendaharaanKementerian Kewangan MalaysiaPutrajaya2 1 Julai 2010Ketua Setiausaha NegaraKetua Audit NegaraAkauntan Negara MalaysiaSemua YB Setiausaha Kerajaan NegeriSemua Ketua Eksekutif Badan Berkanun PersekutuanSemua Pihak Berkuasa Kerajaan Tempatan


Lampiran A2KADAR ELAUN MAKAN, PANDUAN SEWA HOTEL DAN ELAUN LOJING SEMASABERTUGAS RASMI DI LUAR NEGERIKategori NegaraElaun Makan(RM)Pendahuluan DiriSewa Hotel(RM)Elaun Lojing(RM)Kategori I 175 400 100Kategori II 195 440 120Kategori III 215 480 140Kategori IV 235 520 160Kategori V 255 560 180KATEGORI IAfghanistan Chile Kiribati Nepal Portugal TuvaluBangladesh Colombia Laos North Korea Samoa VietnamBolivia Ecuador Maldives Pakistan Sri LankaBulgaria Fiji Mauritius Peru TanzaniaCambodia India Myanmar Philippines TongaKATEGORI IIAngola Greece Mali Papua New Solomon Island UruguayArgentina Guinea Malta Guinea South Africa VanuatuBotswana Hungary Morocco Paraguay Swaziland ZimbabweCzech Indonesia Mozambique Poland TaiwanRepublic Lesotho Namibia Senegal ThailandEthiopia Madagascar Nauru Seychelles TunisiaGhana Malawi New Zealand Slovak Republic UgandaKATEGORI IIIAlbania Belarus Georgia Kenya Mongolia SudanAlgeria Brunei Gibraltar Kuwait Netherlands TajikistanArmenia Darussalam Iraq Kyrgyzstan Norway TurkmenistanAustralia China Ireland Lebanon Qatar UkraineAustria Cuba Jamaica Libya Romania UzbekistanAzerbaijan Cyprus Jordan Luxembourg RussiaBahrain Egypt Kazakhstan Moldova SpainKATEGORI IVBelgium Brazil France Montenegro Serbia SyriaBenin Canada Gambia Niger Singapore VenezuelaBosnia - Croatia Germany Nigeria Suriname YemenHerzegovina Denmark Guyana Saudi Arabia Switzerland ZambiaKATEGORI VBarbados Hong Kong Japan Oman Sweden United ArabDubai Iran Macau South Korea Trinidad & EmiratesFinland Italy Mexico St. Lucia Tobago United KingdomTurkeyUSA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!