perundangan dan kehakiman

kpkt.gov.my
  • No tags were found...

perundangan dan kehakiman

SKIM PERKHIDMATANPEGAWAI UNDANG-UNDANGPerbekalan dalam skim perkhidmatan ini adalah terpakai dan hendaklah dibaca bersama denganperbekalan-perbekalan lain yang ditetapkan dalam Perbekalan Umum Skim Perkhidmatan.KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMANKUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONALGRED GAJI/JAWATAN : L1-1, L1-2, L1-4, L1-5, L1-6TARIKH KUAT KUASA : 1 JANUARI 2012SYARAT LANTIKAN 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan sepertiberikut:-(a) Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf olehkerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan ataukelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred L1-1: T1).SYARAT KELAYAKANBAHASA MELAYUSYARAT PENINGKATANSECARA LANTIKAN2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian dalam subjekBahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia ataukelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.3. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan PenolongPegawai Undang-undang adalah layak dipertimbangkan olehPihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk peningkatan secaralantikan ke jawatan Pegawai Undang-undang Gred L1-1,tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkandalam perkhidmatan dan:-(a) mempunyai kelayakan di perenggan 1 di atas; dan(b) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.SYARAT LANTIKANTERUS KE JAWATANPEGAWAI UNDANG-UNDANG GRED L1-2,L1-4, L1-5, L1-6 ATAUJAWATAN DALAMKUMPULAN PENGURUSANTERTINGGI4. Calon adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak BerkuasaMelantik yang berkenaan bagi lantikan terus ke jawatan PegawaiUndang-undang Gred L1-2, L1-4, L1-5, L1-6 atau jawatan dalamKumpulan Pengurusan Tertinggi hendaklah memiliki kelayakanseperti berikut:-(a) memenuhi syarat lantikan seperti di perenggan 1 dan 2di atas; dan(b) (i)memiliki tempoh pengalaman bekerja yang bersesuaiandalam bidang berkaitan; dan/atau(ii) memenuhi tahap kriteria kecemerlangan yangditetapkan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.KENAIKAN PANGKATKE GRED L1-25. Pegawai Undang-undang Gred L1-1 adalah layakdipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan PegawaiUndang-undang Gred L1-2 yang kosong apabila telah:-(a) disahkan dalam perkhidmatan;(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;268 / 489


(c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.KENAIKAN PANGKATKE GRED L1-46. Pegawai Undang-undang Gred L1-2 adalah layakdipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan PegawaiUndang-undang Gred L1-4 yang kosong apabila telah:-(a) disahkan dalam perkhidmatan;(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.KENAIKAN PANGKATKE GRED L1-57. Pegawai Undang-undang Gred L1-4 adalah layakdipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan PegawaiUndang-undang Gred L1-5 yang kosong apabila telah:-(a) disahkan dalam perkhidmatan;(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.KENAIKAN PANGKATKE GRED L1-68. Pegawai Undang-undang Gred L1-5 adalah layakdipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan PegawaiUndang-undang Gred L1-6 yang kosong apabila telah:-(a) disahkan dalam perkhidmatan;(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.KENAIKAN PANGKATKE KUMPULANPENGURUSAN TERTINGGI9. Pegawai Undang-undang Gred L1-6 yang menunjukkankebolehan yang terkemuka mutunya adalah layakdipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggiyang kosong dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi.269 / 489


SKIM PERKHIDMATANPENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANGPerbekalan dalam skim perkhidmatan ini adalah terpakai dan hendaklah dibaca bersama denganperbekalan-perbekalan lain yang ditetapkan dalam Perbekalan Umum Skim Perkhidmatan.KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMANKUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANAGRED GAJI/JAWATAN : L2-1, L2-2, L2-5TARIKH KUAT KUASA : 1 JANUARI 2012SYARAT LANTIKAN 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan sepertiberikut:-(a) Diploma dalam bidang undang-undang yang diiktiraf olehkerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan ataukelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.(Gaji permulaan ialah pada Gred L2-1: T1).SYARAT KELAYAKANBAHASA MELAYUSYARAT PENINGKATANSECARA LANTIKAN2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian dalam subjekBahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia ataukelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.3. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan PembantuTadbir (Undang-undang) dan Jurubahasa adalah layakdipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untukpeningkatan secara lantikan ke jawatan Penolong PegawaiUndang-undang Gred L2-1, tertakluk kepada kekosonganjawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-(a) (i)mempunyai kelayakan di perenggan 1 di atas; atau(ii) lulus Peperiksaan Khas; dan(b) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.PEPERIKSAAN BAGITUJUAN PENGESAHANDALAM PERKHIDMATANKENAIKAN PANGKATKE GRED L2-24. Penolong Pegawai Undang-undang hendaklah lulus peperiksaanyang ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan sebelum bolehdipertimbangkan untuk pengesahan dalam perkhidmatan.5. Penolong Pegawai Undang-undang Gred L2-1 adalah layakdipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan PenolongPegawai Undang-undang Gred L2-2 yang kosong apabila telah:-(a) disahkan dalam perkhidmatan;(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.KENAIKAN PANGKATKE GRED L2-56. Penolong Pegawai Undang-undang Gred L2-2 adalah layakdipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan PenolongPegawai Undang-undang Gred L2-5 yang kosong apabila telah:-(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;270 / 489


(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.PENINGKATANSECARA LANTIKANKE PERKHIDMATANPEGAWAI UNDANG-UNDANG7. Penolong Pegawai Undang-undang yang menunjukkan prestasiyang cemerlang adalah layak dipertimbangkan oleh PihakBerkuasa Melantik berkenaan untuk peningkatan secara lantikanke jawatan Pegawai Undang-undang Gred L1-1 yang kosongmengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatanberkenaan.271 / 489


SKIM PERKHIDMATANPEMBANTU TADBIR (UNDANG-UNDANG)Perbekalan dalam skim perkhidmatan ini adalah terpakai dan hendaklah dibaca bersama denganperbekalan-perbekalan lain yang ditetapkan dalam Perbekalan Umum Skim Perkhidmatan.KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMANKUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANAGRED GAJI/JAWATAN : L4-1, L4-3, L4-5TARIKH KUAT KUASA : 1 JANUARI 2012SYARAT LANTIKAN 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan sepertiberikut:-(a) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setarafdengannya oleh kerajaan.(Gaji permulaan ialah pada Gred L4-1: T1).SYARAT KELAYAKANBAHASA MELAYUPEPERIKSAAN BAGITUJUAN PENGESAHANDALAM PERKHIDMATANKENAIKAN PANGKATKE GRED L4-32. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian dalam subjekBahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia ataukelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.3. Pembantu Tadbir (Undang-undang) hendaklah lulus peperiksaanyang ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan sebelum bolehdipertimbangkan untuk pengesahan dalam perkhidmatan.4. Pembantu Tadbir (Undang-undang) Gred L4-1 adalah layakdipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan PembantuTadbir (Undang-undang) Gred L4-3 yang kosong apabila telah:-(a) disahkan dalam perkhidmatan;(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.KENAIKAN PANGKATKE GRED L4-55. Pembantu Tadbir (Undang-undang) Gred L4-3 adalah layakdipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan PembantuTadbir (Undang-undang) Gred L4-5 yang kosong apabila telah:-(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.PENINGKATANSECARA LANTIKANKE PERKHIDMATANPENOLONG PEGAWAIUNDANG-UNDANGDAN PENGHULU6. Pembantu Tadbir (Undang-undang) yang menunjukkan prestasiyang cemerlang adalah layak dipertimbangkan oleh PihakBerkuasa Melantik berkenaan untuk peningkatan secara lantikanke jawatan Penolong Pegawai Undang-undang Gred L2-1 atauPenghulu Gred NP3-1 yang kosong mengikut syarat-syarat yangditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan.272 / 489


SKIM PERKHIDMATANJURUBAHASAPerbekalan dalam skim perkhidmatan ini adalah terpakai dan hendaklah dibaca bersama denganperbekalan-perbekalan lain yang ditetapkan dalam Perbekalan Umum Skim Perkhidmatan.KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMANKUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANAGRED GAJI/JAWATAN : L4-1, L4-3, L4-5TARIKH KUAT KUASA : 1 JANUARI 2012SYARAT LANTIKAN 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan sepertiberikut:-KELAYAKAN UNTUK LANTIKAN JURUBAHASAMELAYU(a) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setarafdengannya oleh kerajaan dengan Kepujian dalam subjekBahasa Melayu dan Bahasa Inggeris pada peringkatpeperiksaan tersebut.(Gaji permulaan ialah pada Gred L4-1: T1).KELAYAKAN UNTUK LANTIKAN JURUBAHASASELAIN DARIPADA JURUBAHASA MELAYU(b) (i)Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktirafsetaraf dengannya oleh kerajaan dengan KepujianBahasa Melayu dan Bahasa Inggeris pada peringkatpeperiksaan tersebut; dan(ii) Lulus Ujian Lisan bahasa dan dialek berkaitan yangdikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik.(Gaji permulaan ialah pada Gred L4-1: T1).PEPERIKSAAN BAGITUJUAN PENGESAHANDALAM PERKHIDMATANKENAIKAN PANGKATKE GRED L4-32. Jurubahasa hendaklah lulus peperiksaan yang ditetapkan olehKetua Perkhidmatan sebelum boleh dipertimbangkan untukpengesahan dalam perkhidmatan.3. Jurubahasa Gred L4-1 adalah layak dipertimbangkan bagikenaikan pangkat ke jawatan Jurubahasa Gred L4-3 yang kosongapabila telah:-(a) disahkan dalam perkhidmatan;(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.KENAIKAN PANGKATKE GRED L4-54. Jurubahasa Gred L4-3 adalah layak dipertimbangkan bagikenaikan pangkat ke jawatan Jurubahasa Gred L4-5 yang kosongapabila telah:-273 / 489


(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.PENINGKATANSECARA LANTIKANKE PERKHIDMATANPENOLONG PEGAWAIUNDANG-UNDANGDAN PENGHULU5. Jurubahasa yang menunjukkan prestasi yang cemerlang adalahlayak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaanuntuk peningkatan secara lantikan ke jawatan Penolong PegawaiUndang-undang Gred L2-1 atau Penghulu Gred NP3-1 yangkosong mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam skimperkhidmatan berkenaan.274 / 489


SKIM PERKHIDMATANPEGAWAI SYARIAHPerbekalan dalam skim perkhidmatan ini adalah terpakai dan hendaklah dibaca bersama denganperbekalan-perbekalan lain yang ditetapkan dalam Perbekalan Umum Skim Perkhidmatan.KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMANKUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONALGRED GAJI/JAWATAN : LS1-1, LS1-2, LS1-4, LS1-5 , LS1-6TARIKH KUAT KUASA : 1 JANUARI 2012SYARAT LANTIKAN 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan sepertiberikut:-(a) (i)Ijazah Sarjana Muda Kepujian Syariah yang diiktirafoleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggitempatan atau kelayakan yang diiktiraf setarafdengannya; dan(ii) Diploma Lanjutan Undang-undang dan PentadbiranKehakiman Islam yang diiktiraf oleh kerajaan daripadainstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yangdiiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred LS1-1: T1); atau(b) Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (Syariah) yangdiiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggitempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred LS1-1: T1).SYARAT KELAYAKANBAHASA MELAYUSYARAT PENINGKATANSECARA LANTIKAN2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian dalam subjekBahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia ataukelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.3. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan PenolongPegawai Syariah adalah layak dipertimbangkan oleh PihakBerkuasa Melantik berkenaan untuk peningkatan secara lantikanke jawatan Pegawai Syariah Gred LS1-1, tertakluk kepadakekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatandan:-(a) (i)mempunyai kelayakan di perenggan 1 di atas; atau(ii) lulus Peperiksaan Khas; dan(b) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.SYARAT LANTIKANTERUS KE JAWATANPEGAWAI SYARIAHGRED LS1-2, LS1-4,LS1-5, LS1-6 ATAUJAWATAN DALAMKUMPULAN PENGURUSANTERTINGGI4. Calon adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak BerkuasaMelantik yang berkenaan bagi lantikan terus ke jawatan PegawaiSyariah Gred LS1-2, LS1-4, LS1-5, LS1-6 atau jawatan dalamKumpulan Pengurusan Tertinggi yang kosong jika memenuhisyarat-syarat seperti berikut:-(a) memenuhi syarat lantikan seperti di perenggan 1 dan 2di atas; dan275 / 489


(b) (i)memiliki tempoh pengalaman bekerja yang bersesuaiandalam bidang berkaitan; dan/atau(ii) memenuhi tahap kriteria kecemerlangan yangditetapkan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.KENAIKAN PANGKATKE GRED LS1-25. Pegawai Syariah Gred LS1-1 adalah layak dipertimbangkan bagikenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Syariah Gred LS1-2 yangkosong apabila telah:-(a) disahkan dalam perkhidmatan;(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.KENAIKAN PANGKATKE GRED LS1-46. Pegawai Syariah Gred LS1-2 adalah layak dipertimbangkan bagikenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Syariah Gred LS1-4 yangkosong apabila telah:-(a) disahkan dalam perkhidmatan;(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.KENAIKAN PANGKATKE GRED LS1-57. Pegawai Syariah Gred LS1-4 adalah layak dipertimbangkan bagikenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Syariah Gred LS1-5 yangkosong apabila telah:-(a) disahkan dalam perkhidmatan;(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.KENAIKAN PANGKATKE GRED LS1-68. Pegawai Syariah Gred LS1-5 adalah layak dipertimbangkan bagikenaikan pangkat ke jawatan Pegawai Syariah Gred LS1-6 yangkosong apabila telah:-(a) disahkan dalam perkhidmatan;(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.KENAIKAN PANGKATKE KUMPULANPENGURUSAN TERTINGGI9. Pegawai Syariah Gred LS1-6 yang menunjukkan kebolehan yangterkemuka mutunya adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikanpangkat ke gred yang lebih tinggi yang kosong dalam KumpulanPengurusan Tertinggi.276 / 489


SKIM PERKHIDMATANPENOLONG PEGAWAI SYARIAHPerbekalan dalam skim perkhidmatan ini adalah terpakai dan hendaklah dibaca bersama denganperbekalan-perbekalan lain yang ditetapkan dalam Perbekalan Umum Skim Perkhidmatan.KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMANKUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANAGRED GAJI/JAWATAN : LS3-1, LS3-2, LS3-4TARIKH KUAT KUASA : 1 JANUARI 2012SYARAT LANTIKAN 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan sepertiberikut:-(a) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktirafsetaraf dengannya oleh kerajaan.(Gaji permulaan ialah pada Gred LS3-1: T1); atau(b) Diploma dalam bidang pengajian Islam (syariah) ataubidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripadainstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yangdiiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred LS3-1: T2).SYARAT KELAYAKANBAHASA MELAYUSYARAT PENINGKATANSECARA LANTIKAN2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian dalam subjekBahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia ataukelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.3. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan PembantuSyariah adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak BerkuasaMelantik berkenaan untuk peningkatan secara lantikan ke jawatanPenolong Pegawai Syariah Gred LS3-1, tertakluk kepadakekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatandan:-(a) (i)mempunyai kelayakan di perenggan 1 di atas; atau(ii) lulus Peperiksaan Khas; dan(b) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.PEPERIKSAAN BAGITUJUAN PENGESAHANDALAM PERKHIDMATANKENAIKAN PANGKATKE GRED LS3-24. Penolong Pegawai Syariah hendaklah lulus peperiksaan yangditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan sebelum bolehdipertimbangkan untuk pengesahan dalam perkhidmatan.5. Penolong Pegawai Syariah Gred LS3-1 adalah layakdipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan PenolongPegawai Syariah Gred LS3-2 yang kosong apabila telah:-(a) disahkan dalam perkhidmatan;(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(c) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.277 / 489


KENAIKAN PANGKATKE GRED LS3-46. Penolong Pegawai Syariah Gred LS3-2 adalah layakdipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan PenolongPegawai Syariah Gred LS3-4 yang kosong apabila telah:-(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.PENINGKATANSECARA LANTIKANKE PERKHIDMATANPEGAWAI SYARIAH7. Penolong Pegawai Syariah yang menunjukkan prestasi yangcemerlang adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak BerkuasaMelantik berkenaan untuk peningkatan secara lantikan ke jawatanPegawai Syariah Gred LS1-1 yang kosong mengikut syarat-syaratyang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan.278 / 489


SKIM PERKHIDMATANPEMBANTU SYARIAHPerbekalan dalam skim perkhidmatan ini adalah terpakai dan hendaklah dibaca bersama denganperbekalan-perbekalan lain yang ditetapkan dalam Perbekalan Umum Skim Perkhidmatan.KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMANKUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANAGRED GAJI/JAWATAN : LS4-1, LS4-3, LS4-5TARIKH KUAT KUASA : 1 JANUARI 2012SYARAT LANTIKAN 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan sepertiberikut:-(a) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setarafdengannya oleh kerajaan dengan lulus dalam subjek BahasaArab (Komunikasi atau Tinggi) dan Kepujian dalam subjekAl-Quran & Sunnah atau Syariah Islamiah.(Gaji permulaan ialah pada Gred LS4-1: T1).SYARAT KELAYAKANBAHASA MELAYUPEPERIKSAAN BAGITUJUAN PENGESAHANDALAM PERKHIDMATANKENAIKAN PANGKATKE GRED LS4-32. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian dalam subjekBahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia ataukelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.3. Pembantu Syariah hendaklah lulus peperiksaan yang ditetapkanoleh Ketua Perkhidmatan sebelum boleh dipertimbangkan untukpengesahan dalam perkhidmatan.4. Pembantu Syariah Gred LS4-1 adalah layak dipertimbangkanbagi kenaikan pangkat ke jawatan Pembantu Syariah Gred LS4-3yang kosong apabila telah:-(a)disahkan dalam perkhidmatan;(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(c)memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.KENAIKAN PANGKATKE GRED LS4-55. Pembantu Syariah Gred LS4-3 adalah layak dipertimbangkanbagi kenaikan pangkat ke jawatan Pembantu Syariah Gred LS4-5yang kosong apabila telah:-(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;(b) memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan(c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.PENINGKATANSECARA LANTIKANKE PERKHIDMATANPENOLONG PEGAWAISYARIAH DANPENGHULU6. Pembantu Syariah yang menunjukkan prestasi yang cemerlangadalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantikberkenaan untuk peningkatan secara lantikan ke jawatanPenolong Pegawai Syariah Gred LS3-1 atau Penghulu GredNP3-1 yang kosong mengikut syarat-syarat yang ditetapkandalam skim perkhidmatan berkenaan.279 / 489

More magazines by this user
Similar magazines