perundangan dan kehakiman

kpkt.gov.my
  • No tags were found...

perundangan dan kehakiman

SKIM PERKHIDMATANPEGAWAI SYARIAHPerbekalan dalam skim perkhidmatan ini adalah terpakai dan hendaklah dibaca bersama denganperbekalan-perbekalan lain yang ditetapkan dalam Perbekalan Umum Skim Perkhidmatan.KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMANKUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONALGRED GAJI/JAWATAN : LS1-1, LS1-2, LS1-4, LS1-5 , LS1-6TARIKH KUAT KUASA : 1 JANUARI 2012SYARAT LANTIKAN 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan sepertiberikut:-(a) (i)Ijazah Sarjana Muda Kepujian Syariah yang diiktirafoleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggitempatan atau kelayakan yang diiktiraf setarafdengannya; dan(ii) Diploma Lanjutan Undang-undang dan PentadbiranKehakiman Islam yang diiktiraf oleh kerajaan daripadainstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yangdiiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred LS1-1: T1); atau(b) Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (Syariah) yangdiiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggitempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred LS1-1: T1).SYARAT KELAYAKANBAHASA MELAYUSYARAT PENINGKATANSECARA LANTIKAN2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian dalam subjekBahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia ataukelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.3. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan PenolongPegawai Syariah adalah layak dipertimbangkan oleh PihakBerkuasa Melantik berkenaan untuk peningkatan secara lantikanke jawatan Pegawai Syariah Gred LS1-1, tertakluk kepadakekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatandan:-(a) (i)mempunyai kelayakan di perenggan 1 di atas; atau(ii) lulus Peperiksaan Khas; dan(b) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.SYARAT LANTIKANTERUS KE JAWATANPEGAWAI SYARIAHGRED LS1-2, LS1-4,LS1-5, LS1-6 ATAUJAWATAN DALAMKUMPULAN PENGURUSANTERTINGGI4. Calon adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak BerkuasaMelantik yang berkenaan bagi lantikan terus ke jawatan PegawaiSyariah Gred LS1-2, LS1-4, LS1-5, LS1-6 atau jawatan dalamKumpulan Pengurusan Tertinggi yang kosong jika memenuhisyarat-syarat seperti berikut:-(a) memenuhi syarat lantikan seperti di perenggan 1 dan 2di atas; dan275 / 489

More magazines by this user
Similar magazines