Warta Kerajaan - Sabah

sabah.gov.my

Warta Kerajaan - Sabah

SABAH, MALAYSIAWarta KerajaanDiterbitkan dengan kuasaJil. LXVI] KOTA KINABALU, KHAMIS, 20 JANUARI 2011 [No. 3Kenyataan-kenyataan berikut adalah diterbitkan atas perintah Tuan YangTerutama Yang di-Pertua Negeri untuk Makluman Umum.DATUK HAJI SUKARTI BIN WAKIMAN,Setiausaha Kerajaan Negeri.No. 43 [No. JKM (S): 100-22/86/(37)PELANTIKAN AHLI LEMBAGA PENGARAH PEMEGANG AMANAHKUMPULAN WANG AMANAH WARISAN NEGERISeksyen 4(2)Adalah disiarkan untuk makluman umum bahawa pada menjalankan kuasa-kuasa yangdiberi kepadanya di bawah Seksyen 4(2), Enakmen Kumpulan Wang Amanah WarisanNegeri 1996, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah telah melantik merekayang tersebut di bawah ini sebagai Ahli-Ahli Lembaga Pengarah Pemegang AmanahKumpulan Wang Amanah Warisan Negeri berkuat kuasa mulai 1 Januari 2011 hingga 31Disember 2012.Bil. Nama Jawatan Tempoh1. YAB Ketua Menteri/ Pengerusi Berkuat kuasa mulaiMenteri Kewangan1 Januari 2011 sehingga31 Disember 20122. Setiausaha Tetap Timbalan ,,Kementerian Kewangan Pengerusi3. Peguam Besar Negeri Ahli ,,atau wakil


100WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 20 Januari 2011PELANTIKAN AHLI LEMBAGA PENGARAH PEMEGANG AMANAHKUMPULAN WANG AMANAH WARISAN NEGERISeksyen 4(2) - (samb.)Bil. Nama Jawatan Tempoh4. Pengarah Ahli Berkuat kuasa mulaiUnit Perancang Ekonomi1 Januari 2011 sehinggaNegeri 31 Disember 20125. YBhg. Datuk Dr. Mohd ,, ,,Fowzi Haji Razi6. YBhg. Datuk Peter Lim ,, ,,7. Cik Nellie Sikodol ,, ,,_______No. 44 [No. JKM (S): 100-22/44 Klt. 2/(43)PELANTIKAN AHLI LEMBAGA PENGARAH PERBADANAN PINJAMAN SABAHAdalah disiarkan untuk makluman umum bahawa pada menjalankan kuasa-kuasa yangdiberi kepadanya di bawah Seksyen 4(2), Enakmen Perbadanan Pinjaman Sabah, 1981,Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah telah melantik mereka yang tersebut dibawah ini sebagai Ahli-Ahli Lembaga Pengarah Perbadanan Pinjaman Sabah berkuat kuasamulai 1 Januari 2011 hingga 31 Disember 2013.Bil. Nama Jawatan Tempoh1. YB Datin Linda Tsen Thau Lin Pengerusi Berkuat kuasa mulai1 Januari 2011 sehingga31 Disember 20132. YBhg. Datuk Mohamad bin Timbalan ,,JafryPengerusi3. Setiausaha Tetap Ahli ,,Kementerian Kewangan4. Pengarah ,, ,,Jabatan Tanah dan Ukur5. Pengarah ,, ,,Jabatan Pertanian6. YBhg. Datuk Peter Athanasius ,, ,,7. Encik Marzuki Haji Spawi ,, ,,8. Ir. Shahelmey bin Yahya ,, ,,9. Encik Zamani Haji Basri ,, ,,10. Encik Raskan bin Asing ,, ,,


102WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 20 Januari 2011PELANTIKAN MEMANGKU - (samb.)[No. SPANS: P. 000816 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikDaim bin Hj. Basrun untuk memangku jawatan Pegawai Perikanan, Gred G54 untuktempoh mulai 4 Januari 2010 hingga 3 Januari 2011 atau sehingga jawatan diisi secarahakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55,Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 026090Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikMohd. Zamani @ Zamani bin Nayan @ Sukardi untuk memangku jawatan PegawaiPerikanan, Gred G41 untuk tempoh mulai 4 Januari 2010 hingga 3 Januari 2013 atausehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku initertakluk kepada Peraturan 55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008,Bahagian II.[No. SPANS: P. 022743Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikRuzlee bin Jumatin untuk memangku jawatan Pegawai Perikanan, Gred G41 untuktempoh mulai 4 Januari 2010 hingga 3 Januari 2013 atau sehingga jawatan diisi secarahakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55,Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 011262Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikJablee bin Jaratul untuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 untuk tempohmulai 12 Januari 2010 hingga 3 November 2010 atau sehingga jawatan diisi secara hakikimana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 030992Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan PuanAinun Jariah binti Jeropakal untuk memangku jawatan Pegawai Perikanan, Gred G41untuk tempoh mulai 1 Februari 2010 hingga 31 Januari 2013 atau sehingga jawatan diisisecara hakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 034037Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikMohd. Azri bin Juif untuk memangku jawatan Jurutera, Gred J41 untuk tempoh mulai1 Jun 2010 hingga 31 Mei 2011 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebihdahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55, Peraturan-Peraturan PegawaiAwam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.


20 Januari 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 103[No. SPANS: P. 021174 Klt IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikMohd. Yusrie Abdullah @ Yantis Goduan untuk memangku jawatan Juruukur, GredJ54 untuk tempoh mulai 5 Julai 2010 hingga 4 Julai 2011 atau sehingga jawatan diisisecara hakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 026713 Klt IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan PuanZarinah binti Ali untuk memangku jawatan Pegawai Pertanian, Gred G44 untuk tempohmulai 11 Julai 2010 hingga 10 Julai 2011 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki manayang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 015737Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikAwang @ Alianang bin Walit untuk memangku jawatan Pegawai Pertanian, Gred G41untuk tempoh mulai 1 Ogos 2010 hingga 31 Julai 2011 atau sehingga jawatan diisi secarahakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55,Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 08000Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikAwg. Ali bin Mohali untuk memangku jawatan Pustakawan, Gred S41 untuk tempohmulai 3 Ogos 2010 hingga 2 Ogos 2011 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki manayang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 001842 Klt. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikVermol bin Thomblon untuk memangku jawatan Pegawai Pertanian, Gred G48 untuktempoh mulai 4 Ogos 2010 hingga 3 Ogos 2011 atau sehingga jawatan diisi secara hakikimana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 001671 Klt. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikZefrinus Wong @ Jephrin untuk memangku jawatan Pegawai Perikanan, Gred G52untuk tempoh mulai 1 September 2010 hingga 31 Ogos 2013 atau sehingga jawatan diisisecara hakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 014550 Klt. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikIsmail bin Ahmad untuk memangku jawatan Jurutera, Gred J48 untuk tempoh mulai1 September 2010 hingga 31 Ogos 2011 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki manayang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.


104WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 20 Januari 2011PELANTIKAN MEMANGKU - (samb.)[No. SPANS: P. 021882Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikSaili bin Libi untuk memangku jawatan Pegawai Perikanan, Gred G48 untuk tempohmulai 1 September 2010 hingga 31 Ogos 2011 atau sehingga jawatan diisi secara hakikimana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 017902 Klt. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikKaliwon bin Edi untuk memangku jawatan Pegawai Pertanian, Gred G48 untuk tempohmulai 13 November 2010 hingga 12 November 2011 atau sehingga jawatan diisi secarahakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55,Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 014054 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan Puan LimFung Ha untuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N54 untuk tempoh mulai 3Disember 2010 hingga 2 Disember 2011 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki manayang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 011172Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan DatukMatius @ Matthew bin Sator untuk memangku jawatan Setiausaha Tetap, Pegawai Tadbir,Gred Utama C, Gred VU7 untuk tempoh mulai 1 Januari 2011 hingga 31 Disember 2011atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku initertakluk kepada Peraturan 55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008,Bahagian II.[No. SPANS: P. 06298 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikSairin Melin untuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N54 untuk tempoh mulai1 Januari 2011 hingga 31 Disember 2011 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki manayang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 019335 Klt. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikMajid @ Manyi bin Kapili untuk memangku jawatan Pegawai Sains, Gred C48 untuktempoh mulai 1 Januari 2011 hingga 31 Disember 2011 atau sehingga jawatan diisi secarahakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55,Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.


20 Januari 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 105[No. SPANS: P. 001589 Vol. IIISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikMohd. Salleh bin Abbas untuk memangku jawatan Pemelihara Hutan, Gred G48 untuktempoh mulai 1 Januari 2011 hingga 31 Disember 2011 atau sehingga jawatan diisi secarahakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55,Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 025124Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikJohny bin Kissing @ John untuk memangku jawatan Pemelihara Hutan, Gred G41untuk tempoh mulai 1 Januari 2011 hingga 31 Disember 2011 atau sehingga jawatandiisi secara hakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepadaPeraturan 55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 025119Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikRustum bin Mison untuk memangku jawatan Pemelihara Hutan, Gred G41 untuktempoh mulai 1 Januari 2011 hingga 31 Disember 2011 atau sehingga jawatan diisi secarahakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55,Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 021570 Klt. 3Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikTeo Sin Yin untuk memangku jawatan Jurutera Laut, Gred A41 untuk tempoh mulai1 Januari 2011 hingga 31 Disember 2011 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki manayang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 007704 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikMuluk bin Samad untuk memangku jawatan Setiausaha Tetap, Pegawai Tadbir, GredUtama C, Gred VU7 untuk tempoh mulai 1 Februari 2011 hingga 31 Januari 2012 atausehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku initertakluk kepada Peraturan 55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008,Bahagian II.[No. SPANS: P. 021725 Klt. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikTam Yin Foon untuk memangku jawatan Jurutera, Gred J44 untuk tempoh mulai 12Februari 2011 hingga 11 Februari 2012 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki manayang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 005371 Klt. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikAbd. Halim Hj. Nayan untuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N54 untuktempoh mulai 28 Mac 2011 hingga 27 Mac 2012 atau sehingga jawatan diisi secara hakikimana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.


106WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 20 Januari 2011No. 47 [No. SPANS: P. 019330PELANTIKAN SECARA KONTRAKSuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan secarakontrak bagi Encik Pang Teck Ching @ Roger ke jawatan Jurutera, Gred J41 bagi tempohtiga (3) tahun mulai dari 11 Januari 2010._______No. 48[No. SPANS: P. 018367 Vol. IIPELANTIKAN SECARA PERTUKARAN PINJAMANSuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikAlijus Sipil @ Mohd. Ali Hj. Shuib ke jawatan Pegawai Perancang Bandar dan Desa, GredJ48 secara pertukaran pinjaman ke Dewan Bandaraya Kota Kinabalu daripada JabatanPerancang Bandar dan Wilayah mulai dari 1 Januari 2010 hingga 31 Disember 2012._______No. 49 [No. SPANS: P. 035312PELANTIKAN SECARA SEMENTARASuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan secarasementara bagi Encik Rozhan Zul Azri bin Talikop ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41mulai 1 Julai 2010.[No. SPANS: P. 035692Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan secarasementara bagi Encik Azaniman bin Jaini ke jawatan Jurutera Elektrikal, Gred J41 mulai 29September 2010.[No. SPANS: P. 035686Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan secarasementara bagi Encik Bernedine Pridin ke jawatan Jurutera Awam, Gred J41 mulai1 November 2010._______PUBLIC NOTICESNo. 50 [No. JIM (KK) 78/2008 (73504/102/2008)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT AMNama Siberhutang:Soo Chee KhuinNo. Kad Pengenalan: 631221-12-5319/H 0621044Alamat: Lot 3, Taman Mekar, Lorong Hiburan 1,Jalan Penampang Lama,88300 Kota Kinabalu, SabahPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-144 tahun 2007


20 Januari 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 107Tarikh Mesyuarat Am: 18 Januari 2011Waktu:2.30 petangTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Tarikh: 11 Januari 2011.LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.[No. JIM (KK) 78/2008 (73504/102/2008)BANKRUPTCY ACT, 1967GENERAL MEETINGDebtor’s Name:Soo Chee KhuinNRIC No.: 631221-12-5319/H 0621044Address: Lot 3, Taman Mekar, Lorong Hiburan 1,Jalan Penampang Lama,88300 Kota Kinabalu, SabahDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K29-144 of 2007Date of General Meeting: 18th January, 2011Time:2.30 p.m.Place:Department of Insolvency Malaysia, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: 11th January, 2011.LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia.


108WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 20 Januari 2011PUBLIC NOTICES - (cont.)No. 51 [No. JIM (KK) 332/2010 (73504/331/2010)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT AMNama Siberhutang:Dg. Nurhafizah binti JamirNo. Kad Pengenalan: 851004-12-5456Alamat: Lately of Lot A2, Tingkat 2,Fu Guan Industrial Centre,Jalan Bundusan, Penampang,89500 Kota Kinabalu, SabahPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-722 tahun 2009Tarikh Mesyuarat Am: 19 Januari 2011Waktu:2.30 petangTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Tarikh: 11 Januari 2011.LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.[No. JIM (KK) 332/2010 (73504/331/2010)BANKRUPTCY ACT, 1967GENERAL MEETINGDebtor’s Name:Dg. Nurhafizah binti JamirNRIC No.: 851004-12-5456Address:Lately of Lot A2, 2nd Floor,Fu Guan Industrial Centre,Jalan Bundusan, Penampang,89500 Kota Kinabalu, SabahDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K29-722 of 2009


20 Januari 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 109Date of General Meeting: 19th January, 2011Time:2.30 p.m.Place:Department of Insolvency Malaysia, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: 11th January, 2011.LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 52 [No. JIM (KK) 278/2005 (73504/362/2005)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT AMNama Siberhutang:Maslinah binti MarutaiNo. Kad Pengenalan: 720517-12-5558/H 0836915Alamat:No. 172, Lorong 3, Taman Jumbo, Petagas,88200 Kota Kinabalu, SabahPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-600 tahun 2004Tarikh Mesyuarat Am: 20 Januari 2011Waktu:2.30 petangTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Tarikh: 11 Januari 2011.LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.


110WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 20 Januari 2011PUBLIC NOTICES - (cont.)[No. JIM (KK) 278/2005 (73504/362/2005)BANKRUPTCY ACT, 1967GENERAL MEETINGDebtor’s Name:Maslinah binti MarutaiNRIC No.: 720517-12-5558/H 0836915Address:No. 172, Lorong 3, Taman Jumbo, Petagas,88200 Kota Kinabalu, SabahDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K29-600 of 2004Date of General Meeting: 20th January, 2011Time:2.30 p.m.Place:Department of Insolvency Malaysia, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: 11th January, 2011.LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 53 [No. JIM (KK) 642/1990 (73504/205/1991)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT AMNama Siberhutang:Kunja Ahmad IbrahimNo. Kad Pengenalan: 590327-12-5001/H 0468385Alamat:Kampung Meruntum, Putatan,88300 Penampang, SabahPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K 642 tahun 1990Tarikh Mesyuarat Am: 21 Januari 2011


20 Januari 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 111Waktu:2.30 petangTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Tarikh: 11 Januari 2011.LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.[No. JIM (KK) 642/1990 (73504/205/1991)BANKRUPTCY ACT, 1967GENERAL MEETINGDebtor’s Name:Kunja Ahmad IbrahimNRIC No.: 590327-12-5001/H 0468385Address:Kampung Meruntum, Putatan,88300 Penampang, SabahDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K 642 of 1990Date of General Meeting: 21st January, 2011Time:2.30 p.m.Place:Department of Insolvency Malaysia, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: 11th January, 2011.LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia.


112WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 20 Januari 2011PUBLIC NOTICES - (cont.)No. 54 [No. JIM (KK) 97/2007 (73504/268/2007)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT AMNama Siberhutang:Radziah binti DiniNo. Kad Pengenalan: 570716-12-5402/H 0182559Alamat: Peti Surat No. 684,Tanjung Aru,88858 Kota Kinabalu, SabahPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-391 tahun 2006Tarikh Mesyuarat Am: 28 Januari 2011Waktu:2.30 petangTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Tarikh: 12 Januari 2011.LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.[No. JIM (KK) 97/2007 (73504/268/2007)BANKRUPTCY ACT, 1967GENERAL MEETINGDebtor’s Name:Radziah binti DiniNRIC No.: 570716-12-5402/H 0182559Address: P. O. Box No. 684,Tanjung Aru,88858 Kota Kinabalu, SabahDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K29-391 of 2006Date of General Meeting: 28th January, 2011


20 Januari 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 113Time:2.30 p.m.Place:Department of Insolvency Malaysia, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: 12th January, 2011.LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 55 [No. JIM/156/H/004/171/10 (73504/170/10)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT AMNama Siberhutang:Asleh bin SuhailiNo. Kad Pengenalan: 700103-12-6317/H 0747966Alamat:Blok B5, Flat Persekutuan,Pangsapuri Teluk Likas, Jalan Bukit Bendera,88300 Likas, Kota KinabaluPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-631 tahun 2009Tarikh Mesyuarat Am: 7 Februari 2011Waktu:3.00 petangTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Tarikh: -LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.


114WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 20 Januari 2011PUBLIC NOTICES - (cont.)[No. JIM/156/H/004/171/10 (73504/170/10)BANKRUPTCY ACT, 1967GENERAL MEETINGDebtor’s Name:Asleh bin SuhailiNRIC No.: 700103-12-6317/H 0747966Address:Block B5, Flat Persekutuan,Pangsapuri Teluk Likas, Jalan Bukit Bendera,88300 Likas, Kota KinabaluDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K29-631 of 2009Date of General Meeting: 7th February, 2011Time:3.00 p.m.Place:Department of Insolvency Malaysia, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: -LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 56 [No. JIM/156/H/004/151/2010 (73504/149/2010)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT AMNama Siberhutang:Paulus bin TengkisangNo. Kad Pengenalan: 610521-12-5369/H 0401118Alamat:Kampung Panagatan Ulu,Peti Surat No. 741,89008 Keningau, SabahPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-195 tahun 2009Tarikh Mesyuarat Am: 8 Februari 2011


20 Januari 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 115Waktu:3.00 petangTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Tarikh: -LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.[No. JIM/156/H/004/151/2010 (73504/149/2010)BANKRUPTCY ACT, 1967GENERAL MEETINGDebtor’s Name:Paulus bin TengkisangNRIC No.: 610521-12-5369/H 0401118Address:Kampung Panagatan Ulu,P. O. Box No. 741,89008 Keningau, SabahDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K29-195 of 2009Date of General Meeting: 8th February, 2011Time:3.00 p.m.Place:Department of Insolvency Malaysia, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: -LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia.


116WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 20 Januari 2011PUBLIC NOTICES - (cont.)No. 57 [No. JIM/156/H/004/101/2000 (73504/193/2000)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT AMNama Siberhutang:Lim Kwee KengNo. Kad Pengenalan: 510306-05-5005/4101827Alamat: No. 10, Tingkat 1, Blok C,Taman Kendara,88200 Penampang, SabahPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-182 tahun 1999Tarikh Mesyuarat Am: 9 Februari 2011Waktu:3.00 petangTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Tarikh: -LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.[No. JIM/156/H/004/101/2000 (73504/193/2000)BANKRUPTCY ACT, 1967GENERAL MEETINGDebtor’s Name:Lim Kwee KengNRIC No.: 510306-05-5005/4101827Address: No. 10, 1st Floor, Block C,Taman Kendara,88200 Penampang, SabahDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K29-182 of 1999Date of General Meeting: 9th February, 2011


20 Januari 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 117Time:3.00 p.m.Place:Department of Insolvency Malaysia, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: -LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 58 [No. JIM/156/H/004/111/2010 (73504/191/2010)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT AMNama Siberhutang:Chan Lai FaiNo. Kad Pengenalan: 610811-12-5009/H 0470011Alamat:Batu 6, Jalan Nabakan,Beg Berkunci No. 13, SM-89,89009 Keningau, SabahPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: S29-65 tahun 2009Tarikh Mesyuarat Am: 10 Februari 2011Waktu:3.00 petangTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Tarikh: -LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.


118WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 20 Januari 2011PUBLIC NOTICES - (cont.)[No. JIM/156/H/004/111/2010 (73504/191/2010)BANKRUPTCY ACT, 1967GENERAL MEETINGDebtor’s Name:Chan Lai FaiNRIC No.: 610811-12-5009/H 0470011Address:Mile 6, Nabakan Road,Locked Bag No. 13, SM-89,89009 Keningau, SabahDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: S29-65 of 2009Date of General Meeting: 10th February, 2011Time:3.00 p.m.Place:Department of Insolvency Malaysia, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: -LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 59 [No. JIM/156/H/004/301/2006 (73504/15/2007)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT AMNama Siberhutang:Sumi @ Salihah binti BarantingNo. Kad Pengenalan: 560318-12-5192/H 0045883Alamat:Kampung Dumpiring Kundasang,Peti Surat No. 895,89308 Ranau, SabahPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-83 tahun 2006


20 Januari 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 119Tarikh Mesyuarat Am: 11 Februari 2011Waktu:3.00 petangTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Tarikh: -LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.[No. JIM/156/H/004/301/2006 (73504/15/2007)BANKRUPTCY ACT, 1967GENERAL MEETINGDebtor’s Name:Sumi @ Salihah binti BarantingNRIC No.: 560318-12-5192/H 0045883Address:Kampung Dumpiring Kundasang,P. O. Box No. 895,89308 Ranau, SabahDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K29-83 of 2006Date of General Meeting: 11th February, 2011Time:3.00 p.m.Place:Department of Insolvency Malaysia, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: -LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia.


120WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 20 Januari 2011PUBLIC NOTICES - (cont.)No. 60 [No. JIM/156/H/004/51/2010 (73504/49/2010)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT AMNama Siberhutang:Jiliny @ Jenifer JinitineNo. Kad Pengenalan: 690514-12-5670/H 0003289Alamat: Peti Surat No. 10648,88870 Kota Kinabalu, SabahPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-381 tahun 2009Tarikh Mesyuarat Am: 14 Februari 2011Waktu:3.00 petangTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Tarikh: -LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.[No. JIM/156/H/004/51/2010 (73504/49/2010)BANKRUPTCY ACT, 1967GENERAL MEETINGDebtor’s Name:Jiliny @ Jenifer JinitineNRIC No.: 690514-12-5670/H 0003289Address: P. O. Box No. 10648,88870 Kota Kinabalu, SabahDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K29-381 of 2009Date of General Meeting: 14th February, 2011Time:3.00 p.m.


20 Januari 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 121Place:Department of Insolvency Malaysia, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: -LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 61 [No. JIM/156/H/004/201/2002 (73504/14/2002)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT AMNama Siberhutang:Homer D. LubatonNo. Kad Pengenalan: 540606-71-5391/H 6024628Alamat: Lot 2, No. Rumah 5, Lorong 1,Taman Fulliwa,88450 Menggatal, SabahPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-298 tahun 2001Tarikh Mesyuarat Am: 16 Februari 2011Waktu:3.00 petangTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Tarikh: -LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.


122WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 20 Januari 2011PUBLIC NOTICES - (cont.)[No. JIM/156/H/004/201/2002 (73504/14/2002)BANKRUPTCY ACT, 1967GENERAL MEETINGDebtor’s Name:Homer D. LubatonNRIC No.: 540606-71-5391/H 6024628Address:Lot 2, House No. 5, Lorong 1, Taman Fulliwa,88450 Menggatal, SabahDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K29-298 of 2001Date of General Meeting: 16th February, 2011Time:3.00 p.m.Place:Department of Insolvency Malaysia, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: -LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 62 [No. JIM/156/H/004/271/2002 (73504/360/2002)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT AMNama Siberhutang:Wong Ye Khiun @ David WongNo. Kad Pengenalan: 730724-12-5103/H 0830649Alamat:A6-1-27, Kepayan Ridge,Peti Surat No. 11367,88815 Kota Kinabalu, SabahPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-423 tahun 2001Tarikh Mesyuarat Am: 17 Februari 2011


20 Januari 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 123Waktu:3.00 petangTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Tarikh: -LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.[No. JIM/156/H/004/271/2002 (73504/360/2002)BANKRUPTCY ACT, 1967GENERAL MEETINGDebtor’s Name:Wong Ye Khiun @ David WongNRIC No.: 730724-12-5103/H 0830649Address:A6-1-27, Kepayan Ridge,P. O. Box No. 11367,88815 Kota Kinabalu, SabahDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K29-423 of 2001Date of General Meeting: 17th February, 2011Time:3.00 p.m.Place:Department of Insolvency Malaysia, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: -LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia.


124WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 20 Januari 2011PUBLIC NOTICES - (cont.)No. 63 [No. JIM/156/H/004/241/1997 (73504/280/1997)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT AMNama Siberhutang:Teoh Yan FongNo. Kad Pengenalan: 630619-08-5041/7083365Alamat: Rumah No. 5, Taman Penampang 2 1 /2,Lorong Bunga Bakawali 4,89500 Kota Kinabalu, SabahPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-67 tahun 1997Tarikh Mesyuarat Am: 18 Februari 2011Waktu:3.00 petangTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Tarikh: -LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.[No. JIM/156/H/004/241/1997 (73504/280/1997)BANKRUPTCY ACT, 1967GENERAL MEETINGDebtor’s Name:Teoh Yan FongNRIC No.: 630619-08-5041/7083365Address: House No. 5, Taman Penampang 2 1 /2,Lorong Bunga Bakawali 4,89500 Kota Kinabalu, SabahDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K29-67 of 1997Date of General Meeting: 18th February, 2011


20 Januari 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 125Time:3.00 p.m.Place:Department of Insolvency Malaysia, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: -LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 64 [No. JIM/156/H/004/91/2010 (73504/97/2010)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT AMNama Siberhutang:Khor Meng CheongNo. Kad Pengenalan: 650202-10-5543/A 0048921Alamat: No. Lot 19, No. Rumah 12,Kiansom Country Heights,Km. 3, Jalan Kiansom,Inanam, SabahPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-606 tahun 2009Tarikh Mesyuarat Am: 21 Februari 2011Waktu:3.00 petangTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Tarikh: -LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.


126WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 20 Januari 2011PUBLIC NOTICES - (cont.)[No. JIM/156/H/004/91/2010 (73504/97/2010)BANKRUPTCY ACT, 1967GENERAL MEETINGDebtor’s Name:Khor Meng CheongNRIC No.: 650202-10-5543/A 0048921Address: Lot No. 19, House No. 12,Kiansom Country Heights,Km. 3, Jalan Kiansom,Inanam, SabahDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K29-606 of 2009Date of General Meeting: 21st February, 2011Time:3.00 p.m.Place:Department of Insolvency Malaysia, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: -LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia._______No. 65 [No. JIM (SDK) 14739/2010 (RHAM/hm 60/10)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT PERTAMANama Siberhutang:Chang Chew VunNo. Kad Pengenalan: 581120-12-5309/H 0138213Alamat:Lot 5, Taman Fajar, Batu 7, Jalan Airport,90009 Sandakan


20 Januari 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 127Perihal:Pengurus ProjekMahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 2 tahun 2010Tarikh Mesyuarat Pertama: 7 Februari 2011Waktu:11.00 pagiTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Cawangan SandakanTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 12 Januari 2011.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan.[No. JIM (SDK) 14739/2010 (RHAM/hm 60/10)BANKRUPTCY ACT, 1967FIRST MEETINGDebtor’s Name:Chang Chew VunNRIC No.: 581120-12-5309/H 0138213Address:Lot 5, Taman Fajar, Mile 7, Airport Road,90009 SandakanDescription:Project ManagerCourt:High Court, SandakanBankruptcy Number: S(29) 2 of 2010Date of First Meeting: 7th February, 2011Time:11.00 a.m.Place:Insolvency Department Malaysia, Sandakan BranchDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 12th January, 2011.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch.


128WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 20 Januari 2011PUBLIC NOTICES - (cont.)No. 66 [No. JIM (SDK) 8818/1999 (RHAM/hm 163/99)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT PERTAMANama Siberhutang:Lee Ten YuNo. Kad Pengenalan: 611030-12-5107/H 0478140Alamat:TB 3763, Taman Ria 2, Jalan Utara,91000 TawauPerihal:MekanikMahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 163 tahun 1999Tarikh Mesyuarat Pertama: 8 Februari 2011Waktu:11.00 pagiTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Cawangan SandakanTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 13 Januari 2011.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan.[No. JIM (SDK) 8818/1999 (RHAM/hm 163/99)BANKRUPTCY ACT, 1967FIRST MEETINGDebtor’s Name:Lee Ten YuNRIC No.: 611030-12-5107/H 0478140Address:TB 3763, Taman Ria 2, North Road,91000 TawauDescription:MechanicCourt:High Court, SandakanBankruptcy Number: S(29) 163 of 1999Date of First Meeting: 8th February, 2011Time:11.00 a.m.


20 Januari 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 129Place:Insolvency Department Malaysia, Sandakan BranchDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 13th January, 2011.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch._______No. 67 [No. JIM (SDK) 318/2009/MAS (2/09)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Wahip bin KandawangNo. Kad Pengenalan: 670524-12-5131/H 0721919Alamat:Kampung Cenderamata,90100 BeluranPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 85 tahun 2008Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: Januari 2011Nama Pemegang Amanah:Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 6 Januari 2011.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.


130WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 20 Januari 2011PUBLIC NOTICES - (cont.)[No. JIM (SDK) 318/2009/MAS (2/09)BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDENDDebtor’s Name:Wahip bin KandawangNRIC No.: 670524-12-5131/H 0721919Address:Kampung Cenderamata,90100 BeluranDescription: -Court:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 85 of 2008Last Day of Receiving Proofs: January, 2011Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 6th January, 2011.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 68 [No. JIM (SDK) 2730/2009/MAS (31/09)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Abdul Rahim bin IsmailNo. Kad Pengenalan: 660515-12-5667/H 0691158Alamat:D/a. Lilah Manjah bin Jusi,Lot A18, Blok D4, Rumah Berkembar,Hap Seng, Jalan Karamunting Baru,90000 SandakanPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 7 tahun 2009


20 Januari 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 131Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: Januari 2011Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 6 Januari 2011.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDEND[No. JIM (SDK) 2730/2009/MAS (31/09)Debtor’s Name:Abdul Rahim bin IsmailNRIC No.: 660515-12-5667/H 0691158Address:C/o. Lilah Manjah bin Jusi,Lot A18, Block D4, Rumah Berkembar,Hap Seng, Jalan Karamunting Baru,90000 SandakanDescription: -Court:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 7 of 2009Last Day of Receiving Proofs: January, 2011Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 6th January, 2011.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia.


132WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 20 Januari 2011PUBLIC NOTICES - (cont.)No. 69 [No. PPH (KK) 43/2004 (73504/175/2006)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Robinson TuahNo. Kad Pengenalan: 601018-13-5717/K 824027Alamat:Lot 781, Lautan 3 Ocean Park,Jalan Bakam,98000 Miri, SarawakPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-1071 tahun 2002Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 2 Februari 2011Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Bertarikh: -BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDENDLEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.[No. PPH (KK) 43/2004 (73504/175/2006)Debtor’s Name:Robinson TuahNRIC No.: 601018-13-5717/K 824027Address:Lot 781, Lautan 3 Ocean Park,Bakam Road,98000 Miri, SarawakDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluNumber of Matter: K29-1071 of 2002


20 Januari 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 133Last Day of Receiving Proofs: 2nd February, 2011Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: -LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 70 [No. JIM (SDK) 10650/2001/HMK 166/01AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Agus bin LahamiNo. Kad Pengenalan: 600404-12-5969/H 0632536Alamat:Blok 7, 5C, Tingkat 5, Taman Mesra,Batu 4, Jalan Labuk,90000 SandakanPerihal:Pemandu LoriMahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 169 tahun 2001Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 8 November 2010Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 17 Januari 2011.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.


134WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 20 Januari 2011BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDEND[No. JIM (SDK) 10650/2001/HMK 166/01Debtor’s Name:Agus bin LahamiNRIC No.: 600404-12-5969/H 0632536Address:Block 7, 5C, 5th Floor, Taman Mesra,Mile 4, Labuk Road,90000 SandakanDescription:Lorry DriverCourt:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 169 of 2001Last Day of Receiving Proofs: 8th November, 2010Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 17th January, 2011.PUBLIC NOTICES - (cont.)RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 71 [No. JIM (SDK) 8514/2002/HMK 25/02AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Ten Vui KinNo. Kad Pengenalan: 721215-12-5565/H 0826725Alamat: Peti Surat No. 2631,90729 SandakanPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 1 tahun 2002


20 Januari 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 135Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 31 Disember 2010Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 17 Januari 2011.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDEND[No. JIM (SDK) 8514/2002/HMK 25/02Debtor’s Name:Ten Vui KinNRIC No.: 721215-12-5565/H 0826725Address: P. O. Box No. 2631,90729 SandakanDescription: -Court:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 1 of 2002Last Day of Receiving Proofs: 31st December, 2010Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 17th January, 2011.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia._______


136WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 20 Januari 2011No. 72 [No. JIM (SDK) 4023/2005/HMK 16/05AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Chong Moi FongNo. Kad Pengenalan: 500702-12-5408/H 0063069Alamat: Peti Surat No. 998,90710 SandakanPerihal:Penjual Telur Masin SambilanMahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 18 tahun 2004Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 25 Oktober 2010Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 17 Januari 2011.PUBLIC NOTICES - (cont.)RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDENDDebtor’s Name:Chong Moi FongNRIC No.: 500702-12-5408/H 0063069Address: P. O. Box No. 998,90710 SandakanDescription:Part Time Salted Egg VendorCourt:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 18 of 2004[No. JIM (SDK) 4023/2005/HMK 16/05


20 Januari 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 137Last Day of Receiving Proofs: 25th October, 2010Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 17th January, 2011.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 73 [No. JIM (SDK) 1017/2005/HMK 5/05AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Rasmi bte SaniasaNo. Kad Pengenalan: 640412-12-5324/H 0482187Alamat: Peti Surat No. 679,89008 KeningauPerihal:Jurujual Barang RuncitMahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 51 tahun 2004Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 25 Oktober 2010Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 17 Januari 2011.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.


138WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 20 Januari 2011BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDEND[No. JIM (SDK) 1017/2005/HMK 5/05Debtor’s Name:Rasmi bte SaniasaNRIC No.: 640412-12-5324/H 0482187Address: P. O. Box No. 679,89008 KeningauDescription:Retail SalesmanCourt:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 51 of 2004Last Day of Receiving Proofs: 25th October, 2010Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 17th January, 2011.PUBLIC NOTICES - (cont.)RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia._______No. 74 [No. JIM (SDK) 248/2004/MAS (2/04)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDENNama Siberhutang:Mohd. Yussof bin MahaliNo. Kad Pengenalan: 511104-12-5225/H 0243215Alamat:Lot 334, Lorong 7, Taman Fajar,Fasa II, Batu 7, Jalan Airport,90000 SandakanPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Perkara: S(29) 108 tahun 2003


20 Januari 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 139Banyaknya bagi setiapSatu Ringgit:1.24 senPertama atau Akhir atauSelainnya:KeduaBila Kena Bayar: Januari 2011Di Mana Kena Bayar:Melalui PosAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 6 Januari 2011.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF DIVIDEND[No. JIM (SDK) 248/2004/MAS (2/04)Debtor’s Name:Mohd. Yussof bin MahaliNRIC No.: 511104-12-5225/H 0243215Address:Lot 334, Lorong 7, Taman Fajar,Phase II, Mile 7, Airport Road,90000 SandakanDescription: -Court:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 108 of 2003Amount Per Ringgit:1.24 senFirst or Final or Otherwise: SecondWhen Payable: January, 2011Where Payable:By PostAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 6th January, 2011.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia.


140WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 20 Januari 2011No. 75 [No. PPT (SDK) 795/2003/RHAM/Wen (2/03)AKTA SYARIKAT-SYARIKAT, 1965NOTIS MENGENAI PELEPASAN PELIKUIDASINama Syarikat:Lambang Khas Sdn. Bhd.(No. Syarikat: 297363-D)Alamat Pejabat Yang Didaftarkan: Tingkat 4, Wisma Ho Weng Kee,138-140, Jalan Petaling,50000 Kuala LumpurMahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Perkara: S(28) 3 tahun 2003Nama Pelikuidasi:Pegawai Penerima, MalaysiaTarikh Pelepasan: 23 Disember 2010Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Bilik 1101-1108, Tingkat 11,Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 6 Januari 2011.PUBLIC NOTICES - (cont.)RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan.[No. PPT (SDK) 795/2003/RHAM/Wen (2/03)COMPANIES ACT, 1965NOTICE OF RELEASE OF LIQUIDATORName of Company:Lambang Khas Sdn. Bhd.(Company No.: 297363-D)Address of Registered Office: 4th Floor, Wisma Ho Weng Kee,138-140, Petaling Road,50000 Kuala LumpurCourt:High Court, SandakanNumber of Matter: S(28) 3 of 2003Liquidator’s Name:Official Receiver, MalaysiaDate of Release: 23rd December, 2010


20 Januari 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 141Address:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,Rooms 1101-1108, 11th Floor,Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 6th January, 2011.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch._______TENDER NOTICENo. 76 [No. JCK: T. 300-1/4 Klt. 11/(3)JABATAN CETAK KERAJAANKENYATAAN TAWARAN TERBUKAPEMBEKALAN, PEMASANGAN DAN ‘COMMISSIONING’ LOJI BERGANTI DANMESIN-MESIN JENTERA BARUSUBKEPALA 020201 - MESIN-MESIN PEJABAT (JCK. T. 1/2011)Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat/pembekal yang berdaftar dengan PusatPendaftaran Kontraktor-kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah(PUKONSA) di bawah bidang Subkepala 020201 - mesin-mesin pejabat untuk Pembekalan,Pemasangan dan ‘Commissioning’ Loji Berganti dan Mesin-mesin Jentera Baru di JabatanCetak Kerajaan Sabah, Kota Kinabalu.Borang tawaran dan butir-butir lanjut boleh didapati daripada Jabatan Cetak Kerajaan,Km. 4, Jalan Tuaran, 88554 Kota Kinabalu, Sabah pada waktu-waktu pejabat. Satu (1) setdokumen tender dikenakan bayaran RM50.00 sahaja (tidak dikembalikan). Walaubagaimanapun, hanya syarikat-syarikat yang berdaftar dengan PUKONSA di bawah bidangseperti tersebut di atas sahaja yang dibenarkan mengambil bahagian. Syarikat-syarikat itumestilah mengemukakan salinan asal Sijil Pendaftaran PUKONSA semasa mengambildokumen-dokumen tawaran. Tawaran hendaklah dimasukkan di dalam sampul surat yangberlakri dan dialamatkan kepada:-Setiausaha,Lembaga Tawaran Kerajaan Negeri,Kementerian Kewangan,Wisma Kewangan,88593 Kota Kinabaludan ditanda “Pencetak Kerajaan Sabah” - Tawaran: JCK.T. 1/2011 di atas sampul surat.Tarikh tutup : 7 Februari 2011 (Isnin)Masa : 10.00 pagi


142WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 20 Januari 2011TENDER NOTICE - (cont.)Tawaran yang diterima selepas tarikh dan masa tutup tersebut di atas tidak akandilayan dan hanya penender yang berjaya akan dimaklumkan melalui surat.JABATAN CETAK KERAJAANOPEN TENDERHAJI SALSIDU HAJI IBRAHIM, J.P.,Pencetak Kerajaan Sabah.[No. JCK: T. 300-1/4 Klt. 11/(3)SUPPLY, INSTALLATION AND ‘COMMISSIONING’ FOR THE MACHINERIESSUBHEAD 020201 - OFFICE MACHINERIES (JCK. T. 1/2011)Tenderers are invited from printing machinery suppliers who are registered with PusatPendaftaran Kontraktor-kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah(PUKONSA) under the Subhead 020201 Office Machineries for the Supply, Installationand ‘Commissioning’ for the machineries to the Government Printing Department, KotaKinabalu.Information regarding the detailed specifications to machineries, can be obtained fromthe Government Printing Department, Km. 4, Tuaran Road, 88554 Kota Kinabalu, Sabahon payment of a document fee of RM50.00 (non-refundable). Tender document willonly be issued to suppliers upon production of original copy of the Certificate ofRegistration with PUKONSA. Tender should be sealed and addressed to the:Setiausaha,Lembaga Tawaran Kerajaan Negeri,Kementerian Kewangan,Wisma Kewangan,88593 Kota Kinabaluand marked ‘Government Printer’ - Tender No. JCK.T. 1/2011 above the envelope.Closing Date : 7th February, 2011 (Monday)Time : 10.00 a.m.Tender received after closing date shall not be considered and only qualified tendererswill be informed in writing.HAJI SALSIDU HAJI IBRAHIM, J.P.,Pencetak Kerajaan Sabah.


20 Januari 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 143REPEATED NOTIFICATIONSNo. 17 [No. JKM. PHB. 600-2/1/300 (42)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa mana-mana tanah yangdisebut dalam Pemberitahuan Warta No. 1174/2010 hendaklah diambil, tetapi,pengisytiharan serta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerjaBab 69pengukuran disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikankepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apa kerjadi atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya yang bagi maksud itulah tanah itudicadangkan untuk diambil, iaitu untuk Pembinaan Jalan Kibambangan - Dungkahang.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 29 November 2010.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5[No. JKM. PHB. 600-2/1/300 (42)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 1174/2010 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any works on the land connected with the use, to which the land is intended to beput on its acquisition, to wit, the Construction of the Kibambangan - Dungkahang Road,Penampang.Dated at Kota Kinabalu, this 29th day of November, 2010.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


144WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 20 Januari 2011No. 18 [No. JKM. PHB. 600-2/1/329 (22)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa mana-mana tanah yangdisebut dalam Pemberitahuan Warta No. 1175/2010 hendaklah diambil, tetapi,pengisytiharan serta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerjaBab 69REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)pengukuran disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikankepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apa kerjadi atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya yang bagi maksud itulah tanah itudicadangkan untuk diambil, iaitu untuk Pembinaan Jalan Raya ke Tapak Tanah SimpananPerumahan Bumiputera di Kampung Sg. Batang, Sandakan.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 29 November 2010.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5[No. JKM. PHB. 600-2/1/329 (22)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that any land referred to in GazetteNotification No. 1175/2010 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any works on the land connected with the use, to which the land is intended to beput on its acquisition, to wit, the Construction of the Road to Native Housing ReserveLand Site at Kampung Sg. Batang, Sandakan.Dated at Kota Kinabalu, this 29th day of November, 2010.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


20 Januari 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 145No. 19 [No. JKM. PHB. 600-2/2/74 (39)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa mana-mana tanah yangdisebut dalam Pemberitahuan Warta No. 1176/2010 hendaklah diambil, tetapi,pengisytiharan serta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerjaBab 69pengukuran disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikankepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apa kerjadi atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya yang bagi maksud itulah tanah itudicadangkan untuk diambil, iaitu untuk Rancangan Tebatan Banjir Sungai Batang, Pakej 1,2 dan 3, Sandakan.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 29 November 2010.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5[No. JKM. PHB. 600-2/2/74 (39)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that any land referred to in GazetteNotification No. 1176/2010 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any works on the land connected with the use, to which the land is intended to beput on its acquisition, to wit, the Sungai Batang Flood Insulate Scheme Package 1, 2 and 3,Sandakan.Dated at Kota Kinabalu, this 29th day of November, 2010.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


146WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 20 Januari 2011No. 20 [No. JKM. PHB. 600-2/3/80 (28)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa mana-mana tanah yangdisebut dalam Pemberitahuan Warta No. 1177/2010 hendaklah diambil, tetapi,pengisytiharan serta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerjaBab 69REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)pengukuran disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikankepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apa kerjadi atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya yang bagi maksud itulah tanah itudicadangkan untuk diambil, iaitu untuk Menaik Taraf Booster Pump Serusop, Tuaran.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 29 November 2010.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5[No. JKM. PHB. 600-2/3/80 (28)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that any land referred to in GazetteNotification No. 1177/2010 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any works on the land connected with the use, to which the land is intended to beput on its acquisition, to wit, the Upgrading of the Booster Pump Serusop, Tuaran.Dated at Kota Kinabalu, this 29th day of November, 2010.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


20 Januari 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH147No. 21 [No. JKM. PHB. 600-2/1/323 (21)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa mana-mana tanah yangdisebut dalam Pemberitahuan Warta No. 1178/2010 hendaklah diambil, tetapi,pengisytiharan serta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerjaBab 69pengukuran disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikankepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apa kerjadi atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya yang bagi maksud itulah tanah itudicadangkan untuk diambil, iaitu untuk Pembinaan dan Menaik Taraf Jalan Unico Desa -Sri Ganda, Kinabatangan.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 2 Disember 2010.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5[No. JKM. PHB. 600-2/1/323 (21)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that any land referred to in GazetteNotification No. 1178/2010 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any works on the land connected with the use, to which the land is intended to beput on its acquisition, to wit, the Construction and Upgrading of the Unico Desa - SriGanda Road, Kinabatangan.Dated at Kota Kinabalu, this 2nd day of December, 2010.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


148WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 20 Januari 2011No. 22 [No. JKM. PHB. 600-2/5/18 (22)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa mana-mana tanah yangdisebut dalam Pemberitahuan Warta No. 1179/2010 hendaklah diambil, tetapi,pengisytiharan serta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerjaBab 69REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)pengukuran disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikankepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apa kerjadi atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya yang bagi maksud itulah tanah itudicadangkan untuk diambil, iaitu untuk Talian Penghantaran 132 KV Kota Kinabalu “OuterRing” Fasa 2 dari Lok Kawi ke Kolopis.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 2 Disember 2010.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5[No. JKM. PHB. 600-2/5/18 (22)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that any land referred to in GazetteNotification No. 1179/2010 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any works on the land connected with the use, to which the land is intended to beput on its acquisition, to wit, the Transmission Line 132 KV Kota Kinabalu Outer RingPhase 2 from Lok Kawi to Kolopis.Dated at Kota Kinabalu, this 2nd day of December, 2010.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


20 Januari 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH149Kadar langganan berikut bagi Warta Kerajaan Negeri Sabah yang berkuatkuasa mulai daripada 1 Januari 2011 adalah diterbitkan untuk makluman Umum:KADAR LANGGANAN UNTUK TAHUN 2011Warta Kerajaan termasuk tambahan-tambahan:- (Tidak termasuk Tambahan Tanda Perdagangan)RMLangganan Tahunan di dalam Malaysia ... ... 120.00Langganan Tahunan di luar Malaysia ... ... ... 180.00Tambahan Tanda Perdagangan (untuk satu keluaran) 2.40Sesuatu naskhah Warta Kerajaan, Tambahan-tambahan, RangUndang-undang, Laporan Dewan Undangan Negeri,Pekeliling dan lain-lain.Tidak lebih daripada 8 muka ... ... ... ... 1.80Tidak lebih 9 hingga 16 muka ... ... ... ... 2.40Tidak lebih 17 hingga 32 muka ... ... ... ... 3.00Tidak lebih 33 hingga 48 muka ... ... ... ... 3.60Tidak lebih 49 hingga 64 muka ... ... ... ... 4.20Tidak lebih 65 hingga 96 muka ... ... ... ... 5.40Lebih daripada 96 muka ... ... ... ... ... 7.20 dan tambahRM1.20untuk setiap32 mukayang lebih.Senaskhah Tahunan Tambahan Pertama dan Kedua sertaindeks 2010 (dijilid dengan Kulit Keras) ... ... RM 42.00Kadar-kadar di atas adalah termasuk belanja Pos biasa (mel laut)Pengiriman Wang hendaklah dialamatkan kepada Pencetak Kerajaan, JabatanCetak Kerajaan, Kota Kinabalu, Sabah. Cek dan Wang Pos hendaklah dibuatpembayarannya kepada Pencetak Kerajaan, Jabatan Cetak Kerajaan, dan dipalang“& Co”.Untuk Makluman(1) Pelanggan bagi Warta Kerajaan Negeri dan terbitan-terbitan Kerajaan lain sepertiLaporan Tahunan, Laporan Jabatan dan sebagainya hendaklah dialamatkankepada Pencetak Kerajaan, Jabatan Cetak Kerajaan, Km. 4, Jalan Tuaran, BegBerkunci 2004, 88554 Kota Kinabalu.(2) Pelanggan-pelanggan yang hendak mendapatkan Warta Kerajaan Persekutuanhendaklah memohon terus kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad, JalanChan Sow Lin, 50554 Kuala Lumpur.________________________________________________________________________P.K. 0001 (L) - 2011DICETAK OLEH PENCETAK KERAJAAN,TUAN HAJI SALSIDU BIN HAJI IBRAHIM, J.P., JABATAN CETAK KERAJAAN,SABAH, MALAYSIA.2011.

More magazines by this user
Similar magazines