Asal - Lembaga Hasil Dalam Negeri

hasil.gov.my
  • No tags were found...

Asal - Lembaga Hasil Dalam Negeri

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERIKETETAPAN UMUMPENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEHINDIVIDU BERMASTAUTINKETETAPAN UMUM NO. 2/2005TARIKH KELUARAN: 6 JUN 2005


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005KANDUNGANMuka surat1. Pendahuluan 12. Interpretasi 13. Potongan dibenarkan 24. Pencukaian suami dan isteri - seksyen 45 ACP 25. Prosedur membuat pilihan untuk pengagregatan pendapatan 66. Penentuan pendapatan bercukai 87. Potongan yang layak dituntut 88. Pemberian potongan mengikut status dan keadaan individu 16- Kategori A - Bujang (termasuk duda atau janda) 17- Kategori B - Berkahwin - suami dan isteri ditaksir secaraberasingan 18- Kategori C - Berkahwin - suami dan isteri ditaksir bersama 24- Kategori D - Berkahwin - suami atau isteri mempunyai jumlahpendapatan manakala pasangan tiadajumlah pendapatan 35- Kategori E - Berkahwin - suami mempunyai jumlah pendapatanmanakala isteri tiada punca pendapatan 42- Kategori F - Berkahwin - isteri mempunyai jumlah pendapatanmanakala suami tiada punca pendapatan 439. Pengiraan Cukai Pendapatan 4410. Rebat cukai 4511. Tolakan kredit cukai daripada dividen - seksyen 110 ACP 6012. Tolakan kredit dua belah pihak - seksyen 132 ACP 6213. Tolakan kredit sebelah pihak - seksyen 133 ACP 6214. Bayaran cukai isteri atau suami di bawah taksiran bersama 6315. Bukti bayaran 6316. Tarikh kuatkuasa 63ii


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005KETETAPAN UMUM KETUA PENGARAHKetetapan Umum dikeluarkan bertujuan memberi panduan kepada orangawam dan pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ia menggariskaninterpretasi Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri berhubung peruntukantertentu Undang-undang Cukai dan polisi serta prosedur yang terpakaimengenainya.Ketetapan Umum boleh ditarik balik, sama ada keseluruhan atau sebahagian,melalui notis penarikanbalik atau dengan penerbitan ketetapan baru yangtidak konsisten dengannya.Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri,Malaysiaiii


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 20051. Ketetapan Umum ini menerangkan:i. potongan yang boleh dibenarkan kepada individu daripada jumlah pendapatannyadi dalam mengira pendapatan bercukai untuk suatu tahun taksiran; danii. pengiraan cukai pendapatan individu untuk suatu tahun taksiran.2. Peruntukan dalam Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP) yang bersangkutan denganKetetapan Umum ini adalah seksyen 2, 5, 6 hingga 6C, 7, 18, 45 hingga 51, 110, 132,133, Jadual 1, Jadual 6 dan Jadual 7 ACP.3. Perkataan yang digunakan dalam Ketetapan Umum ini mempunyai maksud berikut:3.1 “Anak” berhubung dengan individu atau isterinya, bermakna anak sah atau anaktiri atau anak angkat kepada individu atau isterinya.3.2 “Anak tiri” berhubung dengan individu atau isterinya, bermakna anak lelaki atauperempuan kepada suami atau isteri hasil daripada perkahwinan yang dahulu.3.3 “Anak angkat” berhubung dengan individu atau isterinya, bermakna anak yangdiambil oleh individu atau isteri sebagai anak angkat di bawah Akta PendaftaranPengangkatan 1952 (Akta 253) atau di bawah mana-mana undang-undang lain(tidak semestinya undang-undang Malaysia) di mana pengangkatan anak itudiiktirafkan oleh Ketua Pengarah.3.4 “Individu” bermakna orang biasa.3.5 “Isteri” berhubung dengan individu, bermaksud seorang wanita (tidak kira samaada atau tidak telah menjalani apa-apa upacara agama atau adat) yang dianggapdi bawah mana-mana undang-undang atau adat sebagai seorang isteri kepadaseorang lelaki atau salah seorang daripada beberapa isterinya.3.6 “Isteri yang memilih” berhubung dengan individu, bermakna isteri yang membuatpilihan supaya jumlah pendapatan beliau diagregatkan bersama jumlahpendapatan suami dan taksiran dibuat atas nama suami.3.7 “Jumlah pendapatan” untuk suatu tahun taksiran adalah pendapatan agregatditolak kerugian perniagaan tahun asas, perbelanjaan di bawah Jadual 4, 4A danderma wang tunai, sumbangan bentuk barangan, manuskrip, artifak dan lukisandi bawah seksyen 44 ACP.3.8 “Orang hilang upaya” bermakna individu yang telah disahkan secara bertulis olehJabatan Kebajikan Masyarakat sebagai orang hilang upaya.3.9 “Pengamal perubatan” berhubung dengan potongan ke atas perbelanjaanperubatan bagi ibubapa, bermaksud ahli perubatan (doktor) yang berdaftardengan Malaysia Medical Council (MMC).3.10 “Suami yang memilih” berhubung dengan isteri, bermakna suami yang membuatpilihan supaya jumlah pendapatan beliau diagregatkan bersama jumlahpendapatan isteri dan taksiran dibuat atas nama isteri.Keluaran: A Muka surat 1 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 20053.11 “Tempoh asas” untuk suatu tahun taksiran bagi setiap punca pendapatanberhubung dengan individu, adalah tahun berakhir 31 Disember.3.12 “Tahun taksiran” bermaksud tahun kalendar.4. Potongan dibenarkan4.1 Ketetapan Umum ini merupakan sambungan kepada Ketetapan Umum No.1/2005. Subseksyen 45(1) ACP menetapkan bahawa pendapatan bercukaiindividu dikira seperti berikut:RM RMJumlah pendapatanTolak: Potongan di bawahseksyen 45A ACPseksyen 46 ACPseksyen 46A ACPseksyan 47 ACPseksyen 48 ACPseksyen 49 ACPPendapatan bercukaiPenerangan terperinci berhubung dengan potongan di atas boleh diperolehibermula daripada perenggan 6 Ketetapan ini.4.2 Pencukaian suami dan isteri - seksyen 45 ACP4.2.1 Mengikut ACP, individu dan pasangan akan dicukai sebagai dua individuyang berasingan. Secara automatik, pendapatan daripada semua puncayang diperolehi oleh isteri akan ditaksir berasingan daripada pendapatansuami. Walau bagaimanapun, jika individu dan pasangan mendapatibahawa penggabungan jumlah pendapatan mereka akan mendatangkantanggungan cukai yang lebih rendah, ACP membenarkan individu ataupasangan membuat pilihan supaya pendapatan mereka diagregatkandalam satu taksiran bersama, tertakluk kepada syarat yang ditetapkan dibawah perenggan 4.2.3 dan 4.2.4 Ketetapan Umum ini.4.2.2 Jika isteri membuat pilihan supaya jumlah pendapatannya diagregatkandengan jumlah pendapatan suami, taksiran bersama hendaklah dibuatatas nama suami - (perenggan 45(2)(a) ACP). Begitu juga keadaan, jikasuami membuat pilihan untuk diagregatkan jumlah pendapatannya denganjumlah pendapatan isteri, taksiran bersama hendaklah dibuat atas namaisteri - (perenggan 45(2)(b) ACP).4.2.3 Isteri boleh memilih supaya jumlah pendapatannya diagregatkan denganjumlah pendapatan suami jika kesemua syarat berikut dipenuhi:-Keluaran: A Muka surat 2 daripada 76XXXXXXXXXXXXXXXXXX


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005a. Isteri dan suami tinggal bersama dalam tahun asas untuk suatu tahuntaksiran dan tidak berhenti tinggal bersama atau tidak berhenti menjadisuami isteri dalam tahun asas tersebut;b. Isteri mempunyai jumlah pendapatan untuk diagregatkan denganjumlah pendapatan suami; danc. Jika isteri tidak bermastautin dalam tahun asas untuk tahun taksiran,beliau hendaklah warganegara Malaysia.4.2.4 Suami boleh memilih supaya jumlah pendapatannya diagregatkan denganpendapatan isteri jika kesemua syarat berikut dipenuhi:-a. Suami dan isteri tinggal bersama dalam tahun asas untuk suatu tahuntaksiran dan tidak berhenti tinggal bersama atau tidak berhenti menjadisuami isteri dalam tahun asas tersebut;b. Suami mempunyai jumlah pendapatan untuk diagregatkan denganjumlah pendapatan isteri;c. Jika suami tidak bermastautin dalam tahun asas untuk tahun taksiran,beliau adalah warganegara Malaysia;d. Pengagregatan hanya boleh dibuat dengan seorang isteri sahaja; dane. Pilihan hanya sah jika isteri/isteri-isteri lain tidak memilih untukmengagregatkan jumlah pendapatan mereka dengan jumlahpendapatan suami.Contoh 1Lim dan isteri, kedua-duanya bermastautin di Malaysia dan tinggalbersama dalam tahun asas 2004. Mereka mempunyai pendapatandaripada punca berikut bagi tahun berakhir 31.12.2004. Lim memilihtaksiran bersama:PendapatanPenggajianDividen (kasar)SewaLim (RM)12,000Tiada3,000Isteri (RM)48,0003,00012,000Pengiraan jumlah pendapatan suami dan isteri untuk tahun taksiran 2004adalah:PendapatanTaksiran bersamaLim (RM) Isteri (RM)Penggajian12,000 48,000DividenTiada3,000Sewa3,000 12,000Keluaran: A Muka surat 3 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Jumlah pendapatan15,00063,000Jumlah pendapatan suami dan isteri yang diagregatkan, iaitu RM15,000 +RM 63,000 =RM78,000 akan ditaksir atas nama isteri.Contoh 2Suhaimi dan isteri, Juriah, bermastautin di Malaysia dalam tahun asas2004. Mereka mempunyai pendapatan daripada punca berikut bagi tahunberakhir 31.12.2004:PendapatanPerniagaan (kerugian)PenggajianSewaSuhaimi (RM)(15,000)Tiada4,000Juriah (RM)Tiada37,000TiadaPengiraan jumlah pendapatan untuk tahun taksiran 2004 bagi tujuanpengagregatan adalah seperti berikut:PendapatanPendapatan berkanun perniagaanPendapatan berkanun penggajianPendapatan berkanun sewaPendapatan agregatTolak: rugi tahun asasJumlah pendapatanSuhaimi (RM)(rugi 15,000) TiadaTiada4,0004,0004,000Tiada(rugi 11,000 di h/h)Juriah (RM)Tiada37,000Tiada37,000Tiada37,000Dalam kes ini, pengagregatan pendapatan di antara Suhaimi denganJuriah tidak dibenarkan kerana Suhaimi tidak mempunyai jumlahpendapatan yang boleh diagregatkan dengan jumlah pendapatan Juriah.Juriah akan ditaksir atas namanya sendiri. Bagi Suhaimi, kerugian(RM11,000) yang dialami akan dihantar ke tahun hadapan untuk ditolakdaripada pendapatan perniagaan sahaja - (subseksyen 44(5)ACP).Contoh 3Khairul yang bermastautin di Malaysia dalam tahun asas 2004,mempunyai dua orang isteri, iaitu Asmah dan Salmah. Kedua-duanyabekerja dan mempunyai jumlah pendapatan bagi tahun asas 2004. Asmahmembuat pilihan dalam Borang Cukai Pendapatan bagi tahun taksiran2004 untuk diagregatkan pendapatannya dengan pendapatan suami.Keluaran: A Muka surat 4 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Di sini, terdapat dua taksiran untuk tahun taksiran 2004 iaitu -i. Taksiran bersama di antara Khairul dengan Asmah atas nama Khairul;danii. Taksiran berasingan atas nama Salmah. Ini adalah kerana Khairullayak membuat pengagregatan hanya bersama seorang isteri sahaja.4.2.5 Rangkaikata “tinggal bersama” membawa maksud tinggal bersamadengan niat. Misalnya, suami dan isteri dianggap sebagai tinggal bersamawalaupun mereka berpisah buat sementara disebabkan salah seorangdaripada mereka keluar atas urusan perniagaan ataupun bercuti.Biasanya, suami dan isteri dianggap tinggal bersama melainkan merekaberpisah -a. melalui perintah mahkamah;b. melalui surat ikatan perpisahan; atauc. di mana perpisahan tersebut berkemungkinan berkekalan.4.2.6 Apabila suami dan isteri berhenti tinggal bersama sebagai suami isteridisebabkan berlakunya salah satu daripada tiga (3) keadaan di perenggan4.2.5, syarat “tinggal bersama” bagi tujuan pengagregatan jumlahpendapatan suami dan isterinya tidak dipenuhi. Akibatnya,i. jumlah pendapatan bekas isteri tidak boleh diagregatkan denganjumlah pendapatan bekas suami; danii. bekas isteri akan di taksir sebagai “femme sole” (iaitu sebagai seorangindividu) yang mempunyai fail cukai pendapatan sendiri.4.2.7 Apabila suami atau isteri meninggal dunia dalam tahun asas untuk suatutahun taksiran, pendapatan mereka akan ditaksir secara berasingan.Sekiranya suami meninggal dunia, isteri akan dicukai sebagai “femmesole”. Suami akan dicukai atas pendapatan beliau dari permulaan tahunasas sehingga tarikh kematian atas nama pentadbir harta pesaka si mati(suami). Begitu juga, jika isteri meninggal dunia, beliau akan dicukai ataspendapatan beliau atas nama pentadbir harta pesaka si mati (isteri) daripermulaan tahun asas sehingga tarikh kematian.4.3. Prosedur membuat pilihan untuk pengagregatan pendapatan4.3.1 Sebaik sahaja suami dan isteri masing-masing memperolehi Borang CukaiPendapatan untuk suatu tahun taksiran, dua perkara penting perludiputuskan -i. Pertama, sama ada suami dan isteri akan ditaksir secara berasinganatau akan memilih taksiran bersama; danKeluaran: A Muka surat 5 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005ii. Kedua, jika mereka memilih taksiran bersama, siapakah yang akanmembuat pilihan.Pilihan untuk taksiran bersama perlu dibuat semasa Borang CukaiPendapatan dikemukakan ke LHDN, iaitu -• bagi kes perniagaan - sebelum atau pada 30 Jun; dan• bagi kes selain daripada perniagaan - sebelum atau pada 30 April.Contoh 4Ong dan isteri bermastautin di Malaysia dan tinggal bersama dalam tahunasas 2004. Mereka mempunyai pendapatan daripada punca berikut bagitahun berakhir 31.12.2004:PendapatanPenggajianDividen (kasar)SewaOng (RM)36,0005,000TiadaIsteri (RM)18,000Tiada6,000Jumlah pendapatan untuk tahun taksiran 2004 dikira seperti berikut:PendapatanPenggajianDividenSewaJumlah pendapatanOng (RM)36,0005,000Tiada41,000Isteri (RM)18,000Tiada6,00024,000Dalam keadaan biasa, jumlah pendapatan untuk tahun taksiran 2004 yangditaksir atas nama Ong adalah RM41,000 manakala jumlah pendapatanyang ditaksir atas nama isteri adalah RM24,000. Walau bagaimanapun,jika Ong atau isteri memilih taksiran bersama, jumlah pendapatan yangditaksir atas nama isteri atau atas nama Ong adalah RM65,000 iaitu(RM41,000 + RM24,000).4.3.2 Apabila jumlah pendapatan isteri diagregatkan dengan jumlah pendapatansuami, isteri dianggap tidak mempunyai pendapatan bercukai untuk tahuntaksiran tersebut. Begitu juga, jika jumlah pendapatan suami diagregatkandengan jumlah pendapatan isteri, suami dianggap tidak mempunyaipendapatan bercukai untuk tahun taksiran berkenaan - (subseksyen 45(4)ACP).4.3.3 Jika isteri memilih untuk ditaksir bersama suami, isteri dan suami perlumengisi ruangan tertentu di dalam Borang Cukai Pendapatanmasing-masing bagi membolehkan taksiran dibuat atas nama suami.Sebagai contoh, jika isteri memilih taksiran bersama untuk tahun taksiran2004, tindakan berikut perlu diambil -Keluaran: A Muka surat 6 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005I. Isteri perlu mengisi ruangan berikut dalam Borang CukaiPendapatannya:Jenis taksiranButiranTaksiran di atas namaJumlah pendapatan di isi sebagai “0”Jumlah pendapatan dipindahkan kesuamiAnsuran/potongan dipindahkan kesuamiJika Borang BEA7A8C16C17aC17bJika Borang BA7A8C32C33aC33bII. Isteri tidak perlu lagi mengisi ruangan berikut dalam Borang CukaiPendapatannya:Cukai kena dibayarButiranBahagian C:Jumlah pendapatan sendiriJumlah pendapatan yangdipindahkan daripada suami/isteriJumlah pendapatanPelepasan dan pendapatan bercukaiRumusan cukai dan bayaranJika Borang BEC18aC18bC18cBahagian DBahagian EBahagian FJika Borang BC34aC34bC34cBahagian DBahagian EBahagian FIII. Suami pula dikehendaki mengisi ruang berikut dalam Borang CukaiPendapatannya:ButiranJumlah pendapatan sendiriJumlah pendapatan yangdipindahkan daripada isteriJumlah pendapatanAnsuran/ potongan cukai berjadualdipindahkan daripada isteri5. Penentuan pendapatan bercukaiJika Borang BEC18aC18bC18cF3Jika Borang BC34aC34bC34c5.1 Selepas selesai mengira jumlah pendapatan, individu boleh mengira pendapatanbercukai dengan menuntut beberapa potongan. Walau bagaimanapun, potonganhanya boleh dituntut oleh individu yang bermastautin di Malaysia sahaja.Terdapat dua jenis potongan iaitu -F3Keluaran: A Muka surat 7 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005i. potongan yang tidak berdasarkan kepada perbelanjaan yang dilakukan; danii. potongan yang berdasarkan kepada perbelanjaan yang dilakukan dandituntut.5.2 Taraf mastautin individu ditentukan berdasarkan kiraan hari individu berada diMalaysia di dalam tahun asas untuk suatu tahun taksiran. Lampiran A dalamKetetapan Umum ini menerangkan keadaan di mana individu adalahbermastautin di Malaysia bagi suatu tahun asas untuk suatu tahun taksiran.6. Potongan yang layak dituntut6.1 Ringkasan potongan yang boleh dituntut dan diberikan kepada individu yangbermastautin di Malaysia dalam tahun asas untuk suatu tahun taksiran adalahseperti berikut:6.1.1 Potongan untuk diri dan saudara tanggungan - per. 46(1)(a) ACPJumlah potongan: RM8,000.Huraian:Layak dituntut oleh setiap individu yang mempunyai jumlah pendapatandan dia ditaksir atas namanya sendiri.6.1.2 Perbelanjaan rawatan perubatan bagi ibu bapa - per. 46(1)(c) ACPJumlah potongan: sehingga RM5,000.Huraian:i. Ibubapa merujuk kepada ibubapa sebenar atau ibubapa angkat jikaindividu itu adalah seorang anak angkat.ii. Resit daripada pengamal perubatan diperlukan sebagai buktipengesahan bahawa rawatan perubatan telah diberikan kepadaibubapa.iii. Jika resit dikeluarkan atas nama pesakit, individu yang menuntuthendaklah mendapatkan pengesahan doktor di atas resit bahawa cajperubatan tersebut sebenarnya telah dibayar oleh individu tersebut.Perbelanjaan perubatan yang layak termasuk:a. rawatan perubatan dan penjagaan yang diperuntukkan olehrumah penjagaan; danb. rawatan pergigian dihadkan kepada mencabut gigi, menampalgigi, membersihkan karang gigi tetapi tidak termasuk rawatankosmetik seperti menggantikan dan membaik pulih yangmelibatkan penyalutan, “root canal” dan gigi palsu.Keluaran: A Muka surat 8 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 20056.1.3 Perbelanjaan peralatan sokongan asas untuk orang hilang upaya -per. 46(1)(d) ACPJumlah potongan: sehingga RM5,000.Huraian:Layak dituntut oleh individu atau pasangan yang telah melakukanperbelanjaan membeli mana-mana peralatan sokongan asas yangdiperlukan bagi kegunaan:i. individu itu, jika dia hilang upaya; atauii. pasangannya, jika pasangan hilang upaya; atauiii. anak, jika anak hilang upaya; atauiv. ibubapa individu/pasangan, jika ibubapa tersebut hilang upaya.Alat sokongan asas termasuk mesin haemodialysis, kerusi roda, kakipalsu dan alat pendengaran tetapi tidak termasuk cermin dan kantamata.6.1.4 Individu hilang upaya - per. 46(1)(e) ACPJumlah potongan: RM6,000 mulai T/T 2005 dan RM5,000 sebelum T/T2005.Huraian:Layak dituntut oleh individu yang telah disahkan secara bertulis olehJabatan Kebajikan Masyarakat sebagai orang hilang upaya.6.1.5 Yuran pendidikan lanjutan - per. 46(1)(f) ACPJumlah potongan: sehingga RM5,000.Huraian:i. Yuran hendaklah dibelanjakan oleh individu yang mengikutimana-mana kursus pengajian (hingga ke peringkat lepasan ijazah) dimana-mana institusi di Malaysia yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.ii. Kursus pengajian hendaklah bertujuan memperolehi kemahiran ataukelayakan dalam bidang teknikal, vokasional, industri, saintifik atauteknologi.iii. Kemahiran saintifik bermaksud pengajian sistematik mengenai alamsemulajadi dan tabiat ke atas bahan dan alam semesta sepertimana-mana bidang biologi, fizik, kimia, matematik, IT, kejuruteraanatau perubatan.iv. Pengajian dalam bidang sains politik, sains sosial, pengurusan,perakaunan, kewangan tidak layak digolongkan sebagai kursus bagitujuan mendapatkan potongan ini.Keluaran: A Muka surat 9 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 20056.1.9 Faedah pinjaman perumahan - sek. 46A ACPJumlah potongan: sehingga RM5,000 bagi T/T 2003; RM3,000 bagi T/T2004 dan RM2,000 bagi T/T2005.Huraian:Potongan ini adalah berhubung dengan perbelanjaan faedah ataspinjaman untuk membeli rumah kediaman bagi tempoh antara 1.6.2003hingga 31.5.2004. Sila lihat Lampiran B untuk mendapat peneranganterperinci.6.1.10 Isteri - subsek. 47(1) ACPJumlah potongan: RM3,000. Potongan tambahan RM3,500 mulai T/T2005 dan RM2,500 sebelum T/T2005.Huraian:i. Boleh dituntut oleh individu jika mempunyai isteri yang tinggalbersamanya dalam tahun asas. Potongan tambahan isteri diberi jikaisteri berkenaan hilang upaya.ii. Individu masih layak menuntut potongan penuh dan potongantambahan, walaupun berlaku perceraian ataupun kematian isteridalam tahun asas.6.1.11 Bayaran alimoni kepada bekas isteri - subsek. 47(2) ACPJumlah potongan: sehingga RM3,000. RM3,000 ini adalah sebahagiandaripada potongan isteri di bawah subseksyen 47(1) ACP.Huraian:i. Individu layak menuntut bayaran alimoni/nafkah kepada bekas isterijika dalam tahun asas dia bercerai dengan isterinya dan dikehendakioleh undang-undang membayar bayaran tersebut.ii. Bayaran nafkah secara sukarela kepada bekas isteri di bawahperjanjian bersama tanpa sebarang perjanjian rasmi tidak layakdituntut sebagai potongan.6.1.12 Suami - sek. 45A ACPJumlah potongan: RM3,000. Potongan tambahan RM3,500 mulaiT/T2005 dan RM2,500 sebelum T/T2005.Huraian:i. Potongan ini diberikan kepada isteri -a. Jika suami memilih untuk ditaksir bersama isteri dan cukai ditaksiratas nama isteri; ataub. Jika suami tiada jumlah pendapatan.ii. Potongan tambahan diberi jika suami hilang upaya.iii. Potongan hanya layak dituntut oleh seorang isteri sahaja.6.1.13 Anak - sek. 48 ACPKeluaran: A Muka surat 11 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Syarat yang perlu dipenuhi untuk mendapat potongan anak adalah:a. Individu atau pasangan bermastautin di Malaysia;b. Individu atau pasangan membelanjakan sepenuhnya atausebahagian untuk menyara anak; danc. Anak berkenaan belum berkahwin.I. Bagi anak berumur kurang daripada 18 tahun dalam tahun asas -per. 48(1)(a) ACP• Jumlah potongan: RM1,000 seorang - (per. 48(2)(a) ACP).II. Bagi anak berumur 18 tahun dan ke atas - per. 48(1)(b) & (c) ACP• Jumlah potongan: RM1,000 seorang - (per. 48(2)(a) ACP).Huraian:Syarat tambahan yang perlu dipenuhi adalah anak tersebut mestimenuntut sepenuh masa.III. Bagi anak berumur lebih daripada 18 - per. 48(1)(b) & (c) ACP• Jumlah potongan: jumlah yang dibelanjakan dihadkan kepadaRM4,000 seorang - subper. 48(3)(a)(i) ACP.Huraian:Anak tersebut sedang menerima pelajaran tinggi di universiti, kolejatau institusi pelajaran lain yang serupa dengannya sepenuhmasa atau berkhidmat di bawah satu ikatan artikel/indentur untukmemperolehi kelayakan perdagangan atau profesion di Malaysia.• Jumlah potongan: RM1,000 seorang - per. 48(2)(a) ACP.Huraian:Jika anak tersebut belajar di universiti, kolej atau institusipelajaran lain yang serupa dengannya sepenuh masa atauberkhidmat di bawah satu ikatan artikel/indentur untukmemperolehi kelayakan perdagangan atau profesion di luarMalaysia.IV. Anak cacat - per. 48(1)(d) ACP• Jumlah potongan: RM5,000 seorang - per. 48(2)(b) ACP.Huraian:Individu/pasangan layak menuntut potongan anak cacat akal dananggota yang belum berkahwin tanpa mengira umur anak dansama ada anak tersebut menerima pengajian sepenuh masa.Maklumat tambahan bagi potongan anak:• Apabila seorang isteri ditaksir secara berasingan atas namanyasendiri, isteri tersebut boleh memilih dengan mengisi ruangan tertentudalam Borang Cukai Pendapatannya supaya potongan penuh bagianak yang bersesuaian diberikan kepadanya - (proviso kepadasubsek. 48(1)ACP).Keluaran: A Muka surat 12 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005• Di mana dua atau lebih individu berhak menuntut potongan bagibayaran yang dilakukan berhubung dengan anak yang sama,potongan anak yang layak diberikan kepada setiap individu adalah50% daripada potongan yang layak - (subsek. 48(4) ACP).• “Pengajian sepenuh masa” adalah bermaksud karikulum pelajaransebuah pertubuhan pelajaran menghendaki anak itu menumpukansepenuh masa kepada pelajaran. Jika anak itu dikehendakimenghabiskan sebahagian masanya kerana belajar atau berlatihseperti pengajian muzik, kursus itu hendaklah kursus sepenuh masa.• “Institusi pelajaran lain yang serupa dengannya” adalah bermaksudinstitusi pelajaran yang mempunyai status yang setaraf dengansebuah universiti, kolej atau sekolah (mana berkenaan).• “Berkhidmat di bawah satu ikatan artikel atau indentur” adalahbermaksud anak yang belajar sambil bekerja di bawah suatu ikatanatau indentur itu dikehendaki menumpukan sepenuh masa beliaukepada latihan yang diberi untuk tempoh tidak kurang daripada duatahun.• Individu atau pasangan tidak layak menuntut potongan anak jika anakberkenaan menerima pendapatan sendiri yang melebihi hadpotongan yang dibenarkan. Sebagai contoh, jika pendapatan anakadalah RM6,000, sementara potongan yang layak dituntut olehindividu atau pasangan adalah RM4,000, individu atau pasangantersebut tidak layak menuntut potongan ke atas anak itu -(subseksyen 48(5) ACP).• Walau bagaimanapun, penerimaan berikut tidak boleh dianggapsebagai pendapatan anak, iaitu:a. amaun yang diterima sebagai biasiswa, geran atau elaun yangserupa dengannya - (per 24, jad. 6 ACP); danb. pembayaran yang diterima oleh anak yang berkhidmat denganmajikan di bawah ikatan artikel atau indentur. Pada permulaanlatihan, amaun premium/bayaran kena dibayar oleh individu ataupasangan bagi membolehkan anak tersebut menerima latihandengan majikan. Dengan itu, bayaran yang diterima oleh anakdaripada majikan adalah dianggap sebagai bayaran balik premiumdan bukan berupa gaji.Keluaran: A Muka surat 13 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 20056.1.14 Premium insurans nyawa dan caruman kepada kumpulan wangsimpanan atau wang pencen yang diluluskan - sek. 49 dan 50ACPJumlah potongan: sehingga RM6,000 mulai T/T 2005 dan RM5,000sebelum T/T 2005.Huraian:Individu boleh menuntut potongan ke atas:a. bayaran premium insurans nyawa atau anuiti tangguhan;b. caruman kepada kumpulan wang simpanan atau wang pencenyang diluluskan seperti caruman yang dibuat oleh pekerja kepadaKumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) atau carumankepada KWSP oleh orang yang bekerja sendiri seperti manaditakrifkan di bawah Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja1991.c. “Insurans” dan “anuiti tangguhan” bermaksud insurans atau anuititangguhan yang dibeli oleh individu,i. atas nyawa sendiri;ii. atas nyawa isteri; atau jika individu seorang perempuan atasnyawa suaminya; atauiii. atas nyawa individu bersama-sama isteri/isteri-isterinya ataujika individu itu seorang perempuan atas nyawanya bersamasuaminya atau isteri/ isteri-isteri kepada suaminya;dan, insurans atau anuiti tangguhan hendaklah diikatjanji dengan -i. sebuah syarikat insurans untuk mendapatkan wang kontanatau anuiti tangguhan atau kedua-duanya apabila kematianberlaku; atauii. suatu kerajaan, badan awam atau penguasa pengawalanmana-mana perniagaan insurans yang dimiliknegarakan.d. “Premium” berhubung dengan insurans adalah termasuk carumanatau ansuran yang kena dibayar di bawah skim takaful mengikutAkta Takaful 1984. Premium atas polisi insurans yang dibelidengan syarikat di luar negeri yang tidak mempunyai cawangan diMalaysia juga dianggap sebagai premium yang layak.e. Hanya premium insurans yang telah dibayar boleh diberipotongan.f. Walau bagaimanapun, potongan tidak dibenarkan bagi:i. Premium yang belum dibayar walaupun dianggap oleh syarikatinsurans sebagai telah dibayar disebabkan adanya klausa‘non-forfeiture’ dalam polisi; danKeluaran: A Muka surat 14 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005ii. Premium atau tunggakan yang tidak dibayar yang dibawa kehadapan sebagai hutang dan ditolak daripada wang kontanapabila polisi matang atau polisi diserahkan.g. Hanya caruman wajib kepada kumpulan wang simpanan/pencenyang diluluskan sahaja layak diberi potongan disebabkan:- kontrak penggajian; atau- mengikut peraturan atau undang-undang kecil di bawah skimtersebut.6.1.15 Premium insurans pendidikan atau manfaat perubatan - subsek.49(1B) ACPJumlah potongan: Sehingga RM3,000.Huraian:i. Polisi pendidikan hendaklah mempunyai kriteria berikut -a. Polisi yang diambil adalah untuk diri sendiri, pasangan atau anak;b. Benefisiari polisi adalah anak;c. Jika orang yang diinsuranskan adalah ibu/bapa, manfaat insuranshendaklah hak milik anak sebagai nomini polisi;d. Jika orang yang diinsuranskan adalah anak,- adalah wajib nyawa orang yang membayar premium (ibu/bapa)dilindungi (payor benefit rider);- jangka masa rider mestilah sama dengan polisi asas;- sekiranya rider dipakej bersama dengan polisi asas denganhanya satu premium, kesemua premium yang dibayardibenarkan sebagai potongan; dan- sekiranya ibu/bapa tidak layak untuk payor benefit rider,premium polisi asas tidak layak mendapat potongan;e. untuk polisi takaful, peserta adalah ibu/bapa dan manfaat polisimestilah dihibahkan kepada anak;f. jumlah matang untuk polisi konvensional dan polisi takaful mestilahdijadualkan untuk bayaran semasa umur anak di antara 13 dan 25tahun.ii. Polisi perubatan hendaklah mempunyai kriteri berikut -a. perbelanjaan mestilah berkaitan dengan rawatan perubatan yangdisebabkan oleh penyakit atau kemalangan atau ketidakupayaan;b. jangka masa polisi adalah untuk tempoh 12 bulan atau lebih;c. polisi boleh diperolehi secara berasingan atau sebagai riderkepada polisi insurans nyawa. Sekiranya sebagai rider, hanyapremium rider sahaja yang layak dituntut sebagai potongan;Keluaran: A Muka surat 15 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005d. di mana rider penyakit berat digandingkan dengan polisi asas,kesemua premium rider layak dituntut sebagai potongan;e. di mana perlindungan penyakit berat dipakej bersamaperlindungan nyawa/kemalangan persendirian, 60% daripadapremium layak dituntut sebagai potongan;f. pekerja yang membayar premium dalam polisi perubatanberkelompok layak mendapat potongan; dang. premium waiver benefit rider dan insurans untuk perbelanjaanperubatan dan perjalanan tidak layak mendapat potongan.6.1.16 Premium insurans melalui KWSP - subsek. 49(1C) ACPJumlah potongan : Sehingga RM1,000.Huraian:Potongan ini adalah berhubung dengan premium yang dibayar bagipembelian polisi insurans yang ditentukan oleh Wang Simpanan Pekerja(KWSP).7. Pemberian potongan mengikut status dan keadaan individuAmaun potongan yang layak dituntut dan diberikan kepada individu yang bermastautindi Malaysia dalam tahun asas untuk suatu tahun taksiran bergantung kepada statusdan keadaan individu tersebut dalam tahun asas yang berkenaan. Status dankeadaan individu boleh dikategorikan seperti berikut:StatusBujang 1KategoriA. individu ditaksir atas nama sendiriB. suami dan isteri ditaksir berasinganC. suami dan isteri ditaksir bersamaBerkahwinD. suami atau isteri jumlah mempunyai pendapatan manakalapasangan tiada jumlah pendapatan. Ditaksir atas individu yangmempunyai jumlah pendapatanE. suami mempunyai jumlah pendapatan manakala isteri tiada puncapendapatan. Ditaksir atas suami yang mempunyai jumlahpendapatan1bujang termasuk duda atau janda.F. isteri mempunyai jumlah pendapatan manakala suami tiada puncapendapatan. Ditaksir atas isteri yang mempunyai jumlahpendapatanKeluaran: A Muka surat 16 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 20057.1 Kategori A: Bujang (termasuk duda atau janda)Bagi individu bujang yang bermastautin di Malaysia, amaun potongan yanglayak dituntut adalah sepert berikut:7.1.2 Perubatan ibu/bapaPotongan7.1.1 Diri dan saudara tanggungan7.1.3 Peralatan sokongan asas untuk diri, ibu/bapa,anak7.1.4 Individu hilang upaya7.1.5 Yuran pendidikan untuk diri7.1.6 Perbelanjaan perubatan penyakit serius untukdiri atau anak7.1.7 Pemeriksaan perubatan penuh untuk diri atauanak7.1.8 Pembelian buku & majalah untuk diri atau anak7.1.9 Faedah pinjaman perumahan untuk diri7.1.10 Bagi duda:potongan isteri yang meninggal dunia dalamtahun asas atau alimoni kepada bekas isteri7.1.11 Anak -a. kurang daripada 18 tahun.b. berumur 18 tahun dan lebih -sedang belajar di sekolah, kolej atauuniversiti/berkhidmat di bawah artikel/indentur dalam atau luar Malaysia.c. berumur lebih daripada 18 tahun -sedang belajar di kolej atau universiti/berkhidmat di bawah artikel/indentur diMalaysia.d. anak cacat.Apabila berlaku perceraian terdapat dua ataulebih individu berhak menuntut potongan keatas anak yang sama. Potongan anak yanglayak diberikan kepada setiap individu adalah50% daripada potongan yang layak.AmaunRM 8,000Terhad kpd RM5,000Terhad kpd RM5,000RM6,000Terhad kpd RM5,000Terhad kpd RM5,000Terhad kpd RM500 1Terhad kpd RM700Lihat Lampiran BTerhad kpd RM3,000RM1,000 seorangRM1,000 seorangRM4,000 seorangRM5,000 seorang50% daripadapotongan yang layakKeluaran: A Muka surat 17 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005PotonganAmaun7.1.12 Premium insurans & caruman KWSP untuk diri7.1.13 Premium insurans pendidikan & perubatan untukdiri atau anak7.1.14 Premium insurans melalui KWSP untuk diri1Jumlah per. 7.1.6 dan per. 7.1.7 dihadkan kepada RM5,000.Terhad kpd RM6,000Terhad kpd RM3,000Terhad kpd RM1,000Contoh 5 - potongan alimoni kepada bekas isteriLim bermastautin di Malaysia bagi tahun asas 2004. Dia bercerai denganisterinya pada 1.3.2004 mengikut satu Perintah Mahkamah. Sepanjang tahun2004, Lim membayar alimoni berjumlah RM10,000 kepada bekas isterinya.Lim layak menuntut potongan alimoni bekas isteri tetapi dihadkan kepadamaksimum RM3,000 untuk tahun taksiran 2004.Contoh 6 - potongan isteri/potongan tambahan isteriDerek dan isteri bermastautin di Malaysia bagi tahun asas 2004. Isteri beliauyang telah lama hilang upaya dan meninggal dunia pada 16.8.2004.Walaupun isteri Derek meninggal dunia dalam tahun asas 2004, Derek masihlayak menuntut potongan penuh isteri RM3,000 dan juga potongan tambahanRM2,500.7.2 Kategori B: Berkahwin - suami dan isteri ditaksir secara berasinganSuami dan isteri yang mempunyai jumlah pendapatan dan masing-masingditaksir secara berasingan atas nama sendiri sebagai seorang individu, makaamaun potongan yang layak dituntut oleh setiap individu adalah seperti berikut:Potongan7.2.1 Diri dan saudaratanggungan7.2.2 Perubatan ibubapa7.2.3 Peralatan sokongan asasuntuk diri, anak atauibubapa7.2.4 Individu hilang upayauntuk diriSuamiRM8,000Terhad kpd RM5,000Terhad kpd RM5,000RM6,000AmaunIsteriRM8,000Terhad kpd RM5,000Terhad kpd RM5,000RM6,000Keluaran: A Muka surat 18 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Potongan7.2.5 Yuran pendidikan untukdiri7.2.6 Perbelanjaan perubatanpenyakit serius untuk diriatau anakAmaunSuamiIsteriTerhad kpd RM5,000 Terhad kpd RM5,000Terhad kpd RM5,000 Terhad kpd RM5,0007.2.7 Pemeriksaan perubatanpenuh untuk diri atauanak7.2.8 Pembelian buku &majalah untuk diri atauanakTerhad kpd RM500 1Terhad kpd RM700Terhad kpd RM500 1Terhad kpd RM7007.2.9 Faedah pinjamanperumahan untuk diri7.2.10 Alimoni kpd bekas isteriTerhad kpd RM3,000Lihat Lampiran B-7.2.11 Anak:a. kurang drp 18 tahun.b. berumur 18 tahun &lebih - belajar di sekolah,kolej atau universiti/berkhidmat di bawahartikel/indentur dalamatau luar Malaysia.c. berumur lebih daripada18 tahun - belajar dikolej, atau unversiti/berkhidmat di bawahartikel/indentur diMalaysia.d. cacat.Suami atau isteri RM1,000 seorangSuami atau isteri RM1,000 seorangSuami atau isteri RM4,000 seorangSuami atau isteri RM5,000 seorang7.2.12 Premium insurans &caruman KWSP untukdiri7.2.13 Premium insuranspendidikan & perubatanuntuk diri atau anakTerhad kpd RM6,000Terhad kpd RM3,000Terhad kpd RM6,000Terhad kpd RM3,000Keluaran: A Muka surat 19 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Potongan7.2.14 Premium insuransmelalui KWSP untuk diriSuamiTerhad kpd RM1,0001Jumlah per. 7.2.6 dan per. 7.2.7 dihadkan kepada RM5,000.AmaunIsteriTerhad kpd RM1,0007.2.15 Secara automatik suami dan isteri ditaksir berasingan atas nama sendirikecuali mereka membuat pilihan untuk ditaksir bersama. Bagi isteri yangditaksir secara berasingan atas nama sendiri, suami tidak layak mendapatpotongan isteri - (subseksyen 47(4) ACP). Akan tetapi, suami masih lagilayak mendapat potongan bayaran alimoni kepada bekas isteri -(subseksyen 47(2) ACP). Bagi suami yang ditaksir berasingan atas namasendiri, isteri tidak layak menuntut potongan suami.Contoh 7 - potongan alimoni kepada bekas isteriLim dan isterinya, Janet, bermastautin di Malaysia bagi tahun asas 2004.Lim juga mempunyai seorang bekas isteri dan dia membayar alimonisebanyak RM6,000 kepada bekas isteri tersebut setiap tahun. Lim danJanet mempunyai jumlah pendapatan bagi berakhir 31.12.2004 sepertiberikut:PendapatanJumlah pendapatanLim (RM)150,000Janet (RM)100,000Lim tidak layak menuntut potongan isteri untuk tahun taksiran 2004kerana Janet -• ditaksir secara berasingan atas nama sendiri; dan• layak mendapat pelepasan individu RM8,000.Walau bagaimanapun, Lim layak menuntut bayaran alimoni kepada bekasisteri, tetapi dihadkan kepada RM3,000.Bagi Janet, dia tidak layak menuntut potongan suami untuk tahun taksiran2004 kerana Lim -• ditaksir secara berasingan atas nama sendiri; dan• layak mendapat pelepasan individu RM8,000.7.2.16 Contoh 8 - potongan perubatan penyakit seriusLee dan isteri bermastautin di Malaysia dalam tahun asas 2004 danditaksir secara berasingan. Mereka bekerja dalam tahun 2004 danmembelanjakan perbelanjaan perubatan seperti berikut:Keluaran: A Muka surat 20 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005PerbelanjaanUntuk diri kerana rawatan barahUntuk anak kerana rawatan leukemiaLee (RM)4,0003,000Isteri (RM)Tiada3,000Untuk tahun taksiran 2004, Lee layak membuat tuntutan potonganmaksimum RM5,000 berhubung dengan perbelanjaan perubatan untuk dirisendiri dan anak. Sementara itu, isteri Lee layak menuntut potonganRM3,000 yang dibelanjakan untuk anaknya.7.2.17 Apabila isteri telah ditaksir secara berasingan atas nama sendiri, isteritersebut hendaklah mengisi ruangan tertentu dalam Borang CukaiPendapatannya supaya potongan penuh bagi anak diberikan kepadanya.Contoh 9 - potongan anakManaf dan isteri bermastautin dan bekerja dalam tahun asas 2004.Mereka mempunyai 3 orang anak yang berumur di antara 4 hingga 12tahun. Isteri Manaf tidak memilih taksiran bersama dan dia menuntutpotongan bagi ketiga-tiga orang anak mereka. Pasangan suami isteri itumemperolehi pendapatan bagi tahun berakhir 31.12.2004 seperti berikut:Jenis pendapatanPendapatan berkanun penggajianPendapatan berkanun sewaManaf (RM)48,000TiadaIsteri (RM)120,00024,000Pengiraan pendapatan bercukai untuk tahun taksiran 2004 adalah sepertiberikut:Jenis pendapatan/potonganPendapatan berkanun penggajianPendapatan berkanun sewaPendapatan agregat/jumlah pendapatanTolak: potonganDiri sendiriAnakManaf (RM) Isteri (RM)48,000 120,000Tiada 24,00048,000 144,0008,0008,000Tiada 8,000 3,000 1 11,000Pendapatan bercukai1Pelepasan anak = 3 orang X RM1,000 seorang = RM3,000.40,000133,000Contoh 10 - potongan anakNathan dan isteri bermastautin di Malaysia dan bekerja dalam tahun asas2004. Mereka mempunyai 7 orang anak yang belum berkahwin. Maklumatlanjut berhubung dengan anak adalah seperti berikut:Keluaran: A Muka surat 21 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Bil.NamaanakUmur pada1 Jan.Nama institusipengajianRMCatatan1.John25 thn 3 blnUniv. of W.Australia15,000-2.3.4.5.6.7.PatrickKenJaneMikePaulineMary23 thn 9 bln22 thn 1 bln20 thn 5 blnGenap 18 thn16 thn 2 bln14 thn 10 blnUniv. BandungUniv. MalayaUKMSMK Taman TunSMK Taman Tuntiada10,0007,0007,0003,0003,0005,500-----SyndromDownIsteri Nathan tidak memilih taksiran bersama dan dia menuntut pelepasanbagi 3 orang anak yang tertua. Nathan dan isteri mempunyai pendapatanbagi tahun berakhir 31.12.2004 seperti berikut:Jenis pendapatanPendapatan berkanun penggajianPendapatan berkanun sewaNathan (RM)70,000TiadaIsteri (RM)45,00012,000Pengiraan pendapatan bercukai bagi Nathan dan isteri untuk tahuntaksiran 2004 adalah:ButiranNathan (RM)Isteri (RM)Pendapatan berkanunpenggajian70,00045,000Pendapatan berkanun sewaTiada12,000Jumlah pendapatan/pendapatanbercukai70,00057,000Tolak:Diri8,0008,000Anak:Pertamatiada1,000Keduatiada1,000Ketigatiada4,000Keempat 4,000tiadaKelima 1,000tiadaKeenam 1,000tiadaKetujuh (anak cacat) 5,000 11,000 19,000 tiada 6,000 14,000Pendapatan bercukai51,00043,000Keluaran: A Muka surat 22 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 20057.2 18 Bagi individu dan pasangan yang bermastautin dan tidak memilih taksiranbersama, masing-masing layak menuntut potongan RM6,000 (RM5,000sebelum tahun taksiran 2005) untuk potongan premium insurans dancaruman kumpulan wang simpanan pekerja yang diluluskan.Contoh 11 - potongan premium insurans dan caruman KWSPJerry dan isterinya, Joyce, bermastautin di Malaysia, ditaksir secaraberasingan untuk tahun taksiran 2004. Dalam tahun asas 2004, merekamembuat bayaran premium insurans dan caruman kepada kumpulanwang simpanan yang diluluskan seperti berikut:Jenis bayaranInsurans• Bayaran premium• Wang yang dijaminkanCaruman kepada KWSPJerry (RM)2,500100,0005,000Joyce (RM)1,80050,0003,600Jumlah bayaran yang dilakukan dalam tahun asas 2004 adalah sepertiberikut:Bayaran premium/ carumanBayaran premium insuransCaruman kepada KWSPJumlah bayaranJerry (RM)2,5005,0007,500Joyce (RM)1,8003,8005,400Walaupun Jerry dan Joyce masing-masing membayar RM7,500 danRM5,400, amaun potongan yang layak dituntut bagi premium insurans dancaruman KWSP oleh Jerry dan Joyce adalah dihadkan kepada RM5,000setiap orang.7.2.19 Jika individu dan pasangan ditaksir berasingan, masing-masing layakmenuntut potongan sehingga RM3,000 untuk bayaran premium insuranspendidikan atau manfaat perubatan - (subseksyen 49(1B) ACP).Contoh 12 - potongan premium insurans pendidikan dan perubatanMat dan isteri bermastautin di Malaysia dalam tahun asas 2004. Bagitahun berakhir 31.12.2004, mereka mempunyai jumlah pendapatan danmembayar premium insurans seperti berikut:Pendapatan/bayaranJumlah pendapatanPremium insurans pendidikanPremium insurans perubatanMat (RM)120,0002,0001,500Isteri (RM)100,0001,5001,800Keluaran: A Muka surat 23 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Premium insurans pendidikan dan perubatan yang layak dituntut oleh Matdan isteri di dalam mengira pendapatan bercukai untuk tahun taksiran2004 adalah:Jumlah pendapatanTolak:Premium insurans pendidikanPremium insurans perubatanJumlah bayaran sebenarPotongan yang dibenarkanPendapatan bercukai2,0001,5003,500Mat (RM)120,0003,000 1117,0001,5001,8003,300Isteri (RM)100,0003,000 197,0001Amaun premium insurans pendidikan dan perubatan yang layak dituntut oleh Mat danisteri masing-masing dihadkan kepada RM3,000 setiap orang (subseksyen 49(1B) ACP).7.2.20 Jika individu dan pasangan ditaksir berasingan, masing-masing layakmenuntut potongan sehingga maksimum RM1,000 untuk bayaranpremium insurans yang dibeli melalui KWSP - (subseksyen 49(1C) ACP).Contoh 13 - potongan premium insurans melalui KWSPWong dan isterinya, Alice yang bermastautin di Malaysia dalam tahunasas 2004, masing-masing mempunyai jumlah pendapatan dan ditaksirberasingan. Mereka membayar premium bagi pembelian polisi insuransyang ditentukan oleh KWSP masing-masing berjumlah RM1,200 dalamtahun asas 2004.Wong dan Alice masing-masing layak mendapat potongan ke atasbayaran premium insurans yang dibeli melalui KWSP itu dihadkan kepadamaksimum RM1,000 untuk tahun taksiran 2004.7. 3 Kategori C: Berkahwin - suami dan isteri ditaksir bersamaIndividu yang mempunyai jumlah pendapatan layak memilih untuk ditaksirbersama dengan pasangan mengikut perenggan 45(2)(a) dan 45(2)(b) ACP,dengan syarat pasangan juga mempunyai jumlah pendapatan. Amaun potonganyang layak dituntut oleh individu tersebut adalah seperti berikut:Potongan7.3.1 Diri dan saudara tanggungan7.3.2 Perubatan ibubapa sendiri7.3.3 Peralatan sokongan asas untuk diri, pasangan,anak atau ibubapa. Perbelanjaan dilakukanoleh pasangan dianggap dilakukan olehindividu.AmaunSuami atau isteriRM8.000Terhad kpd RM5,000Terhad kpd RM5,000Keluaran: A Muka surat 24 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Potongan7.3.4 Individu hilang upaya untuk diri7.3.5 Yuran pendidikan untuk diri7.3.6 Perbelanjaan perubatan penyakit serius untukdiri, pasangan atau anak. Perbelanjaandilakukan oleh pasangan dianggap dilakukanoleh individu.7.3.7 Pemeriksaan perubatan penuh untuk diri,pasangan atau anak. Perbelanjaan dilakukanoleh pasangan dianggap dilakukan olehindividu.7.3.8 Pembelian buku & majalah untuk diri,pasangan atau anak. Perbelanjaan dilakukanoleh pasangan dianggap dilakukan olehindividu.7.3.9 Faedah pinjaman perumahan untuk diri danpasangan7.3.10 Jika individu adalah suami -potongan isteri/isteri-isteri/alimoni kpd bekasisteri; danpotongan tambahan jika isteri hilang upaya.Atau7.3.11 Jika individu adalah isteri -potongan suami; danpotongan tambahan jika suami hilang upaya7.3.12 Anak:a. kurang daripada 18 tahun.b. berumur 18 tahun & lebih - belajar disekolah, kolej, universiti/berkhidmat dibawah artikel/indentur dalam atau luarMalaysia.c. berumur lebih daripada18 tahun - belajardi kolej atau universiti/berkhidmat di bawahartikel/indentur di Malaysia.d. cacat.7.3.13 Premium insurans dan caruman KWSP untukdiri dan pasanganAmaunSuami atau isteriRM6,000Terhad kpd RM5,000Terhad kpd RM5,000Terhad kpd RM500 1Terhad kpd RM700Lihat Lampiran BTerhad kpd RM3,000RM3,500RM3,000RM3,500RM1,000 seorangRM1,000 seorangRM4,000 seorangRM5,000 seorangTerhad kpd RM6,000Keluaran: A Muka surat 25 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Potongan7.3.14 Premium insurans pendidikan dan perubatanuntuk diri, pasangan atau anak7.3.15 Premium insurans melalui KWSP untuk diri1Jumlah per. 7.3.6 dan per. 7.3.7 dihadkan kepada RM5,000.AmaunSuami atau isteriTerhad kpd RM3,000Terhad kpd RM1,0007.3.16 Dalam kes taksiran bersama, hanya suami atau isteri yang mana taksirandi buat atas namanya sahaja layak menuntut potongan bagi perbelanjaanperubatan yang dibelanjakan untuk ibubapa individu atau pasangan.Contoh 14 - potongan perubatan ibubapaAbu dan isteri bermastautin di Malaysia dalam tahun asas untuk tahuntaksiran 2004. Mereka mempunyai pendapatan daripada punca berikutdan melakukan perbelanjaan tersebut bagi tahun berakhir 31.12.2004seperti berikut:Pendapatan/perbelanjaanPendapatan berkanun penggajianPendapatan berkanun sewaPerbelanjaan perubatan yang dibelanjakanAbu (RM)70,000Tiada3,800Isteri (RM)Tiada8,0002,000Isteri Abu memilih taksiran bersama dengan suami di bawah perenggan45(2)(a) ACP.Potongan yang layak dituntut untuk tahun taksiran 2004 adalah sepertiberikut:Pendapatan/potonganPendapatan berkanun penggajianPendapatan berkanun sewaJumlah pendapatanTolak:Jumlah pendapatan isteriAgregat jumlah pendapatan suamiTolak: PotonganDiri & saudara tanggunganPerbelanjaan perubatanTaksiran bersamaAbu (RM)70,000Tiada70,00070,000 + 8,000 =78,0008,0003,800Isteri (RM)Tiada8,0008,0008,000tiadaTiadaTiadaAbu hanya berhak menuntut potongan perbelanjaan perubatan RM3,800yang dibelanjakan ke atas ibubapa sendiri. Walau bagaimanapun, AbuKeluaran: A Muka surat 26 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005tidak berhak menuntut perbelanjaan perubatan RM2,000 yang dilakukanoleh isteri untuk perubatan ibubapanya.7.3.17 Bagi potongan peralatan sokongan asas, apabila terdapat pengagregatanjumlah pendapatan di bawah subseksyen 45(2) ACP, amaun yangdibelanjakan oleh pasangan adalah dianggap telah dibelanjakan olehindividu dihadkan kepada maksimum RM5,000. Walau bagaimanapun, jikasuami telah memilih taksiran bersama di bawah perenggan 45(2)(b) ACP,amaun yang dibelanjakan oleh suami adalah dianggap sebagaidibelanjakan oleh isteri yang layak mendapat potongan suami di bawahseksyen 45A ACP.Contoh 15 - potongan peralatan sokongan asasTan dan isteri bermastautin di Malaysia dalam tahun asas 2004. Merekamempunyai punca pendapatan dan melakukan perbelanjaan bagi tahunberakhir 31.12.2004 seperti berikut:Pendapatan/ perbelanjaanPendapatan berkanun penggajianPendapatan berkanun sewaMembeli peralatan sokongan asas untukanakTan (RM)60,000Tiada1,000Isteri (RM)30,0008,0006,000Isteri Tan memilih untuk taksiran bersama dengan Tan di bawahperenggan 45(2)(a) ACP.Potongan yang layak dituntut untuk tahun taksiran 2004 adalah:Pendapatan/ potonganPendapatan berkanun penggajianPendapatan berkanun sewaJumlah pendapatanTolak:Jumlah pendapatan isteriAgregat jumlah pendapatan suamiTolak: potonganDiri & saudara tanggunganPeralatan sokonganTaksiran bersamaTan (RM)60,000Tiada60,00060,000 + 38,000 =98,0008,0005,000Isteri (RM)30,0008,00038,00038,000TiadaTiadaTiadaPerbelanjaan pembelian alat sokongan asas yang dilakukan oleh isteriadalah dianggap dilakukan oleh Tan. Walau bagaimanapun, amaun yanglayak dituntut oleh Tan adalah dihadkan kepada maksimum RM5,000.Keluaran: A Muka surat 27 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 20057.3.18 Bagi potongan perbelanjaan rawatan perubatan penyakit serius, dalamkes di mana pengagregatan pendapatan di bawah perenggan 45(2) ACPterpakai, perbelanjaan yang dibelanjakan oleh isteri yang memilih untuktaksiran bersama dianggap dibelanjakan oleh suami. Begitu jugakeadaannya jika suami memilih ditaksir bersama isteri, perbelanjaan yangdibelanjakan oleh suami dianggap dibelanjakan oleh isteri.Contoh 16 - potongan perubatan penyakit seriusAmran dan isterinya, Nurul, bermastautin di Malaysia dalam tahun asas2004. Mereka mempunyai punca pendapatan dan melakukanperbelanjaan bagi tahun berakhir 31.12.2004 seperti berikut:Pendapatan/ perbelanjaanPendapatan berkanun penggajianPendapatan berkanun sewaPerbelanjaan rawatan penyakitkronik yang dihidapi oleh AmranAmran (RM)60,00012,0004,000Nurul (RM)30,000Tiada3,000Isteri Amran memilih untuk taksiran bersama untuk tahun taksiran 2004.Potongan yang layak dituntut untuk tahun taksiran 2004 dikira sepertiberikut:Pendapatan/ potonganTaksiran bersamaAmran (RM)Nurul (RM)Pendapatan berkanun pengggajianPendapatan berkanun sewaJumlah pendapatanTolak:Jumlah pendapatan isteriAgregat jumlah pendapatan suami.Tolak:Diri dan saudara tanggunganRawatan perubatan serius60,00012,00072,00072,000 + 30,000 =102,0008,0005,00030,000Tiada30,00030,000NilOleh kerana Nurul memilih untuk mengagregatkan jumlah pendapatannyadengan jumlah pendapatan Amran, perbelanjaan yang dibelanjakan olehNurul adalah dianggap dibelanjakan oleh Amran. Dengan itu, Amran layakKeluaran: A Muka surat 28 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005menuntut potongan maksimum RM5,000 iaitu RM4,000 yang telahdibelanjakan olehnya dan RM1,000 yang telah dibelanjakan oleh Nurul.7.3.19 Apabila terdapat pengagregatan pendapatan di bawah subseksyen 45(2)ACP, perbelanjaan pemeriksaan perubatan penuh yang dibelanjakan olehsuami atau isteri adalah dianggap telah dibelanjakan oleh isteri atau suamiyang ditaksir atas namanya.Contoh 17 - potongan pemeriksaan perubatan penuhSoon dan isterinya, Annie, bermastautin di Malaysia dalam tahun asas2004. Bagi tahun taksiran 2004, Annie memilih untuk ditaksir bersamaSoon. Mereka telah membayar pemeriksaan perubatan penuh sepertiberikut:BayaranPemeriksaan perubatan penuhSoon (RM)300Annie (RM)250Oleh kerana Annie memilih untuk ditaksir bersama Soon, makaperbelanjaan RM250 yang dibayar untuk pemeriksaan perubatan lengkapadalah dianggap telah dilakukan oleh Soon. Dengan itu, Soon layakmenuntut potongan RM500 untuk tahun taksiran 2004, iaitu RM300 yangdibelanjakan untuk dirinya dan RM200 yang dibelanjakan oleh isterinya.7.3.20 Bagi potongan pembelian buku, jurnal dan majalah, di mana terdapatpengagregatan jumlah pendapatan di bawah subseksyen 45(2)ACP,perbelanjaan yang dibelanjakan oleh suami atau isteri adalah dianggaptelah dibelanjakan oleh isteri atau suami yang ditaksir atas namanya.Walau bagaimanapun, amaun potongan yang dibenarkan tertakluk kepadamaksimum RM700 yang boleh dituntut oleh suami atau isteri yang ditaksiratas namanya.Nota: Sebelum tahun taksiran 2004, amaun potongan yang dibenarkanadalah RM500.Contoh 18 - potongan bagi bahan bacaanMahmud dan isteri bermastautin di Malaysia dalam tahun asas 2004.Mereka mempunyai jumlah pendapatan dan membuat perbelanjaan bagitahun berakhir 31.12.2004 seperti berikut:Pendapatan/perbelanjaanJumlah pendapatanBuku sekolah anakMajalahMahmud (RM)60,0002,000TiadaIsteri (RM)50,000tiada500Isteri Mahmud memilih taksiran bersama.Keluaran: A Muka surat 29 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Perbelanjaan bagi pembelian majalah yang dibelanjakan oleh isteri adalahdianggap dilakukan oleh Mahmud. Walau bagaimanapun, amaun yanglayak dituntut oleh Mahmud adalah dihadkan kepada maksimum RM500.7.3.21 Dalam kes taksiran bersama, potongan isteri di bawah subseksyen 47(1)ACP atau potongan suami di bawah seksyen 45A ACP layak dituntut olehsuami atau isteri yang ditaksir atas namanya.Contoh 19 - potongan isteriFirdaus dan Faridah bermastautin di Malaysia dalam tahun asas 2004.Mereka berkahwin pada 30.6.2004 dan mempunyai punca pendapatanbagi tahun berakhir 31.12.2004 seperti berikut:PendapatanPerniagaan:- Pendapatan larasan- Elaun modalPendapatan berkanun penggajianPendapatan berkanun sewaFirdaus (RM)20,00015,000Tiada12,000Faridah (RM)Tiada84,000TiadaFaridah memilih untuk ditaksir bersama dengan Firdaus untuk tahuntaksiran 2004.Dalam menentukan sama ada potongan isteri layak diberi kepada Firdausuntuk tahun taksiran 2004, adalah perlu untuk mempastikan yang isterilayak dan memilih taksiran bersama dengan suami dan ini ditentukanseperti berikut:PendapatanPendapatan berkanun perniagaan(20,000-15,000)Pendapatan berkanun penggajianPendapatan berkanun sewaPendapatan agregat/jumlah pendapatanFirdaus (RM)5,000Tiada12,00017,000Faridah (RM)Tiada84,000Tiada84,000Oleh kerana, Faridah mempunyai jumlah pendapatan, dia layak memilihuntuk ditaksir bersama dengan suami. Dengan itu, Firdaus layak menuntutpotongan isteri sebanyak RM3,000.Contoh 20Yaacob dan isterinya, Ros, mempunyai pendapatan daripada puncaberikut bagi tahun berakhir 31.12.2004:Keluaran: A Muka surat 30 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Pendapatan berkanun penggajianPendapatan berkanun sewaYaacob (RM)Tiada7,000Ros (RM)50,000TiadaYaacob memilih taksiran bersama dengan isteri di bawah perenggan45(2)(b) ACP.Pengiraan jumlah pendapatan untuk tahun taksiran 2004 dikira sepertiberikut:PendapatanYaacob (RM)Ros (RM)Pendapatan berkanun penggajianPendapatan berkanun sewaJumlah pendapatanTolak:Jumlah pendapatan suamiCampur: jumlah pendapatan suamiAgregat jumlah pendapatan isteriTiada7,0007,0007,000Tiada50,000tiada50,0007,00057,000Oleh kerana Yaacob mempunyai jumlah pendapatan, dia layak memilihtaksiran bersama di bawah nama isteri - (perenggan 45(2)(b) ACP). Olehyang demikian, Ros berhak mendapat potongan suami untuk tahuntaksiran tersebut - (subseksyen 45A(b) ACP).7.3.22 Jika suami atau isteri memilih taksiran bersama, isteri atau suami yangmana taksiran dibuat atas namanya sahaja layak mendapat potongananak jika syarat di perenggan 6.1.13 bagi potongan anak dipenuhi.Contoh 21 - potongan anakShah dan isterinya, Jehan, bermastautin di Malaysia dalam tahun asas2004. Mereka mempunyai 5 orang anak yang belum berkahwin danmaklumat anak adalah seperti berikut:Bil.NamaanakUmur pada1 Jan.Nama institusipengajianPerbelanjaanRMCatatan1.Yahya23 tahunUniv. of W. Aust.RM20,000-2.Ismail20 thn 1 blnUniv. MalayaRM7,000-3.Yusof18 thn. 4blnUKM - matrikulasiRM2,000-4.MalikGenap 15 thnSMK Taman TunRM3,000-5.Rozila7 thn 10 blnWisma HarapanRM3,500SindromDownKeluaran: A Muka surat 31 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Shah memilih taksiran bersama. Dengan itu, Jehan layak menuntutpotongan anak. Shah dan Jehan mempunyai pendapatan bagi tahunberakhir 31.12.2004 seperti berikut:Jenis pendapatanPendapatan berkanun penggajianPendapatan berkanun sewaShah (RM)25,000TiadaJehan (RM)70,00012,000Pengiraan pendapatan bercukai bagi Jehan untuk tahun taksiran 2004adalah:ButiranPendapatan berkanunPendapatan berkanun sewaJumlah pendapatanTolak: Jumlah pendapatanCampur:Jumlah pendapatan suamiAgregat jumlah pendapatanJehanTolak: potonganDiriSuamiAnak: pertamakeduaketigakeempatkelimaPendapatan bercukaiShah (RM)25,000Tiada25,00025,000TiadaJehan (RM)70,00012,00082,00025,000107,0008,0003,0001,0004,0001,0001,0005,000 12,000 23,00084,0007.3.23 Bagi potongan premium insurans dan caruman kepada kumpulan wangsimpanan pekerja yang diluluskan, jika jumlah pendapatan individudiagregatkan dengan jumlah pendapatan pasangan atas taksiranbersama, individu yang ditaksir atas namanya layak menuntut potongansehingga maksimum RM6,000 (RM5,000 sebelum tahun taksiran 2005).Jika pilihan untuk taksiran bersama dibuat oleh pasangan, maka amaunyang dibayar oleh pasangan adalah dianggap dibayar oleh individu -(perenggan 50(2)(a) dan subseksyen 50(3) ACP).Keluaran: A Muka surat 32 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Contoh 22 - potongan premium insurans dan caruman KWSPRaj dan isterinya, Jothy bermastautin di Malaysia dalam tahun asas 2004.Jothy memilih untuk ditaksir bersama Raj. Raj dan Jothy mempunyaijumlah pendapatan bagi tahun berakhir 31.12.2004 seperti berikut:PendapatanJumlah pendapatanRaj (RM)120,000Jothy (RM)10,900Raj dan Jothy juga melakukan perbelanjaan bagi tahun berakhir31.12.2004 seperti berikut:Jenis bayaranInsurans:Polisi 1:Wang yang dijaminkan atas nyawa sendiriPremium yang dibayarPolisi 2:Wang yang dijaminkan atas nyawa bersamaPremium yang dibayarPolisi 3:Wang yang dijaminkan atas nyawa sendiriPremium yang dibayarCaruman kepada KWSPRaj (RM)175,50012,500100,0005,200Tidakberkenaan3,600Jothy (RM)TidakberkenaanTidakberkenaan50,0003,6001,200Amaun yang layak dituntut untuk tahun taksiran 2004 adalah sepertiberikut:Bayaran premium/ carumanPremium insuransPolisi 1:Polisi 2:Polisi 3:Caruman KWSPJumlah bayaranRaj (RM)12,5005,2003,60021,300Jothy (RM)3,6001,2004,800Oleh kerana Jothy memilih untuk ditaksir bersama Raj, amaun premiuminsurans dan caruman KWSP yang dibayar oleh Jothy adalah dianggaptelah dibayar oleh Raj - (perenggan 50(2)(a) dan subseksyen 50(3) ACP).Oleh yang demikian, Raj dianggap telah membayar sejumlah RM21,300 +RM4,800 = RM26,100. Walau bagaimanapun, dia hanya layak menuntutpotongan RM5,000 sahaja.Keluaran: A Muka surat 33 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 20057.3.24 Bagi potongan bayaran premium insurans pendidikan atau perubatan, jikajumlah pendapatan pasangan diagregatkan dengan jumlah pendapatanindividu atas taksiran bersama, individu yang ditaksir atas namanya layakmenuntut potongan sehingga maksimum RM3,000 - (perenggan 49(1B)(b)ACP).Contoh 23 - potongan premium insurans pendidikan dan perubatanRudy dan isteri bermastautin di Malaysia dalam tahun asas 2004. Bagitahun berakhir 31.12.2004, mereka mempunyai jumlah pendapatan danmembayar premium insurans seperti berikut:Pendapatan/perbelanjaanJumlah pendapatanPremium insurans pendidikanPremium insurans perubatanRudy (RM)80,0002,0001,800Isteri (RM)70,0001,5001,500Isteri Rudy memilih taksiran bersama di bawah perenggan 45(2)(a) ACPsupaya jumlah pendapatannya diagregatkan dengan jumlah pendapatanRudy dalam taksiran di atas nama suami.Rudy layak menuntut potongan premium yang dibayar oleh isterinya.Walau bagaimanapun, potongan premium insurans pendidikan danperubatan yang layak dituntut oleh Rudy dihadkan kepada RM3,000sahaja. Begitu juga keadaannya, jika Rudy memilih taksiran bersama atasnama isteri - (perenggan 45(2)(b) ACP), isteri layak menuntut potonganpremium yang dibayar oleh Rudy. Akan tetapi, jumlah potongan bagipremium insurans yang layak dituntut oleh isteri adalah dihadkan kepadaRM3,000 sahaja - (perenggan 49(1B)(b) ACP).7.3.25 Jika jumlah pendapatan pasangan diagregatkan dengan pendapatanindividu atas taksiran bersama, individu yang ditaksir atas namanya layakmenuntut potongan untuk premium insurans bagi polisi yang dibeli melaluiKWSP sehingga maksimum RM1,000 - (perenggan 49(1C) ACP).Contoh 24 - potongan premium insurans melalui KWSPChew dan isteri tinggal bersama dan bermastautin di Malaysia dalamtahun asas 2004. Isteri Chew memilih taksiran bersama di mana jumlahpendapatannya sebanyak RM20,000 diagregatkan dengan jumlahpendapatan Chew. Mereka mempunyai polisi insurans dan membayarpremium seperti berikut:Bayaran premiumPolisi pendidikanPolisi insurans melalui KWSPChew (RM)Tiada berkenaan3,000Isteri (RM)1,500Tiada berkenaanKeluaran: A Muka surat 34 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Layanan cukai terhadap bayaran premium insurans pendidikan danpembelian polisi insurans melalui KWSP untuk tahun taksiran 2004 adalahseperti berikut:a. Chew sahaja yang layak membuat tuntutan potongan; danb. Amaun yang layak dituntut oleh Chew adalah -i. RM1,500 bagi premium tahunan polisi pendidikan yang dibayar olehisteri - (subseksyen 49(1B) ACP); danii. RM1,000 bagi premium polisi insurans yang dibeli melalui KWSPyang dibayarnya sendiri - (subseksyen 49(1C) ACP).7.4 Kategori D: Berkahwin - suami atau isteri mempunyai jumlah pendapatanmanakala pasangan tiada jumlah pendapatanApabila suami atau isteri mempunyai jumlah pendapatan tetapi pasangannyatiada jumlah pendapatan, taksiran hendaklah dibuat atas nama suami atau isteriyang mempunyai jumlah pendapatan. Amaun potongan yang layak dituntut olehsuami atau isteri tersebut yang ditaksir sebagai individu adalah seperti berikut:7.4.2 Perubatan ibubapaPotongan7.4.1 Diri dan saudara tanggungan7.4.3 Peralatan sokongan asas untuk diri,pasangan, anak atau ibubapa. Perbelanjaanyang dilakukan oleh pasangan dianggapdilakukan oleh individu.7.4.4 Individu hilang upaya untuk diri7.4.5 Yuran pendidikan untuk diri7.4.6 Perbelanjaan perubatan penyakit serius untukdiri, pasangan atau anak. Perbelanjaan yangdilakukan oleh pasangan dianggap dilakukanoleh individu.7.4.7 Pemeriksaan perubatan penuh untuk diri,pasangan atau anak. Perbelanjaan yangdilakukan oleh pasangan dianggap dilakukanoleh individu.7.4.8 Pembelian buku & majalah untuk diri,pasangan atau anak. Perbelanjaan yangdilakukan oleh pasangan dianggap dilakukanoleh individu.AmaunRM8,000Terhad kpd RM5,000Terhad kpd RM5,000RM6,000Terhad kpd RM5,000Terhad kpd RM5,000Terhad kpd RM500 1Terhad kpd RM700Keluaran: A Muka surat 35 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Potongan7.4.9 Faedah pinjaman perumahan diri.Perbelanjaan yang dilakukan oleh pasangandianggap dilakukan oleh individu7.4.10 Jika individu adalah suami -potongan isteri/isteri-isteri/bayaran alimonikepada bekas isteri; danpotongan tambahan jika isteri hilang upaya7.4.11 Jika individu adalah isteri -potongan suami; danpotongan tambahan jika suami hilang upaya7.4.12 Anak:a. kurang daripada 18 tahun.b. berumur 18 tahun dan lebih - belajar disekolah, kolej atau universiti/berkhidmat dibawah artikel/indentur dalam atau luarMalaysia.c. berumur lebih daripada 18 tahun - belajardi kolej atau universiti/ berkhidmat dibawah artikel/indentur di Malaysia.d. anak cacat.7.4.13 Premium insurans untuk diri dan pasangan.Perbelanjaan premium insurans yangdilakukan oleh pasangan dianggap dilakukanoleh individu. Caruman KWSP untuk diri.7.4.14 Premium insurans pendidikan & perubatanuntuk diri, pasangan atau anak. Perbelanjaanyang dilakukan oleh pasangan dianggapdilakukan oleh individu.7.4.15 Premium insurans melalui KWSP untuk diridan pasangan. Perbelanjaan yang dilakukanoleh pasangan dianggap dilakukan olehindividu.AmaunLihat Lampiran BTerhad kpd RM3,000RM3,500RM3,000RM3,500RM1,000 seorangRM1,000 seorangRM4,000 seorangRM5,000 seorangTerhad kpd RM6,000Terhad kpd RM3,000Terhad kpd RM1,0001Jumlah per. 7.4.6 adalah sebahagian daripada per.7.4.7 dan dihadkan kepada RM5,0007.4.16 Bagi tuntutan perbelanjaan berhubung dengan -i. Peralatan sokongan asas (perenggan 7.4.3);ii. Perbelanjaan perubatan penyakit serius (perenggan 7.4.6);iii. Pemeriksaan perubatan penuh (perenggan 7.4.7); daniv. Pembelian buku dan majalah (perenggan 7.4.8),Keluaran: A Muka surat 36 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005perbelanjaan yang dibelanjakan oleh suami atau isteri yang tiada jumlahpendapatan adalah dianggap dibelanjakan oleh isteri atau suami yangditaksir. Walau bagaimanapun, jumlah yang layak dituntut dihadkankepada sekatan masing-masing.Contoh 25John dan isterinya, Sally bermastautin di Malaysia dalam tahun asas2004. Dalam tahun asas, John mengidapi penyakit kencing manis yangmengakibatkan sebelah kakinya dipotong. John dan Sally mempunyaijumlah pendapatan dan membuat perbelanjaan bagi tahun berakhir31.12.2004 seperti berikut:Pendapatan/perbelanjaanJumlah pendapatanPeralatan sokongan asasRawatan penyakit seriusPemeriksaan perubatan penuhPembelian buku dan majalahJohn (RM)Tiada (rugi perniagaan)5001,500400100Sally (RM)120,0002,0003,800250450Walaupun John tidak mempunyai jumlah pendapatan untuk diagregatkandengan Sally, semua perbelanjaan yang dibelanjakan oleh Johndianggap dibelanjakan oleh Sally. Jumlah potongan yang layak dituntutoleh Sally adalah seperti berikut:Jenis potonganPeralatan sokongan asasRawatan penyakit seriusPemeriksaan perubatan penuhPembelian buku dan majalahRM2,500Terhad kpd 5,000Tiada - RM500 adalah sebahagiandaripada potongan rawatan penyakitseriusTerhad kpd 5007.4.17 Bagi individu bermastautin di Malaysia yang mempunyai isteri yangtinggal bersamanya dalam suatu tahun asas dan isteri tiada jumlahpendapatan kerana:i. perniagaan mengalami kerugian; ataupunii. perbelanjaan melebihi pendapatan kasar bagi punca bukanperniagaan,Keluaran: A Muka surat 37 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005suami masih layak menuntut potongan bagi isteri sebanyak RM3,000.Subseksyen 47(5)ACP mempastikan bahawa hak pelepasan isteri kepadaseorang individu tidak terjejas.Contoh 26 - potongan isteriElman dan isterinya, Elli bermastautin di Malaysia bagi tahun asas 2004.Mereka mempunyai pendapatan bagi tahun berakhir 31.12.2004 sepertiberikut:PendapatanPenggajianPerniagaan (kerugian)Elman (RM)80,000TiadaElli (RM)Tiada(15,000)Pengiraan jumlah pendapatan untuk tahun taksiran 2004 adalah:ElmanElliJumlah pendapatan (RM)80,000TiadaWalaupun, Elli tidak boleh ditaksir bersama dengan suami kerana Elli tidakmempunyai jumlah pendapatan yang boleh diagregatkan dengan suami,tetapi suami layak menuntut potongan isteri sebanyak RM3,000 untuktahun taksiran 2004 - (subseksyen 47(5) ACP). Sekiranya Elli seorangyang hilang upaya dan keadaan ini disahkan oleh Jabatan KebajikanMasyarakat, potongan tambahan RM3,500 layak dituntut oleh Elman.7.4.18 Potongan suami sebanyak RM3,000 (dengan tambahan RM3,500 jikasuami hilang upaya) layak dituntut oleh isteri apabila suami tiada jumlahpendapatan kerana perniagaan mengalami kerugian ataupun perbelanjaanmelebihi pendapatan kasar bagi punca bukan perniagaan. Jika suamimempunyai lebih daripada seorang isteri, potongan suami layak dituntutoleh seorang isteri sahaja - (proviso kepada seksyen 45A ACP).Contoh 27 - potongan suamiHafiz dan isterinya, Liza mempunyai pendapatan bagi tahun berakhir31.12.2004 seperti berikut:Pendapatan/ RugiPenggajianSewa (kerugian)Perbelanjaan melebihi pendapatanHafiz (RM)Tiada(6,000)Pengiraan jumlah pendapatan untuk tahun taksiran 2004 adalah:Liza (RM)45,000TiadaKeluaran: A Muka surat 38 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005HafizLizaJumlah pendapatan (RM)Tiada45,000Oleh kerana Hafiz tiada jumlah pendapatan, Liza layak mendapatpotongan suami sebanyak RM3,000 untuk tahun taksiran 2004 -(subseksyen 45A(a) ACP). Jika Hafiz hilang upaya dan disahkan olehJabatan Kebajikan Masyarakat, potongan tambahan RM3,500 diberikankepada Liza. Jika Hafiz mempunyai lebih daripada seorang isteri, hanyaseorang isteri sahaja yang layak menuntut potongan suami.7.4.19 Jika pasangan tidak mempunyai jumlah pendapatan, amaun premiuminsurans yang dibayar oleh pasangan tersebut adalah dianggap dibayaroleh individu di mana taksiran dibuat di atas namanya - (perenggan50(2)(b) ACP). Amaun yang layak dituntut adalah dihadkan kepadamaksimum RM6,000 (RM5,000 sebelum tahun taksiran 2005).Contoh 28 - potongan premium insurans dan caruman KWSPAli dan isteri, yang tinggal bersama dalam tahun asas 2004 bermastautindi Malaysia. Ali tiada jumlah pendapatan kerana perniagaannyamengalami kerugian, sementara isterinya mempunyai jumlah pendapatanRM120,000. Mereka membayar premium insurans dan membuat carumankepada KWSP bagi tahun berakhir 31.12.2004 seperti berikut:Premium insurans/caruman KWSPPolisi 1:• Wang yang dijaminkan atas nyawa sendiri• Premium yang dibayarPolisi 2:• Wang yang dijaminkan atas nyawa bersama• Premium yang dibayarCaruman kepada KWSPAli (RM)10,000700Isteri (RM)30,0002,00013,200Amaun potongan premium insurans dan caruman KWSP untuk tahuntaksiran 2004 hanya layak dituntut oleh isteri Ali kerana:• Ali tiada jumlah pendapatan; dan• Isteri layak mendapat potongan bagi suami di bawah subseksyen45A(a) ACP.Oleh yang demikian, premium insurans RM700 yang dibayar oleh Alidianggap dibayar oleh isterinya - (perenggan 50(2)(b) ACP). Walaubagaimanapun, amaun yang layak dituntut oleh isteri Ali dihadkan kepadaKeluaran: A Muka surat 39 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005RM5,000 sahaja. Dengan itu, pendapatan bercukai isteri untuk tahuntaksiran 2004 adalah:Isteri:Jumlah pendapatanTolak:Potongan suamiDiri dan saudara tanggunganPremium insurans dan caruman kepada KWSP• Sendiri (2,000 + 13,200) = 15,200• Suami 70015,900 dihadkanPendapatan bercukaiRM3,0008,0005,000RM120,00016,000104,0007.4.20 Jika pasangan tidak mempunyai jumlah pendapatan, amaun premiuminsurans pendidikan dan perubatan yang dibayar oleh pasangan adalahdianggap dibayar oleh individu yang ditaksir atas namanya - (perenggan50(2)(b) ACP). Amaun yang layak dituntut adalah potongan sebenardihadkan kepada maksimum RM3,000 - (subseksyen 49(1B) ACP).Contoh 29 - potongan premium insurans pendidikan dan perubatanTay dan isteri, bermastautin di Malaysia dalam tahun asas 2004. Taymempunyai jumlah pendapatan RM150,000 sementara isterinya tidakmempunyai jumlah pendapatan kerana perniagaannya mengalamikerugian. Tay dan isteri membayar premium atas polisi insuranspendidikan dan perubatan seperti berikut:Polisi pendidikan - premium yang dibayarPolisi perubatan - premium yang dibayarTay (RM)2,000360Isteri (RM)1,500TiadaJumlah premium ke atas polisi pendidikan dan perubatan yang dibayaroleh Tay dan isteri untuk tahun taksiran 2004 adalah:TayIsteriRM2,3601,500Tay layak menuntut bayaran premium atas polisi pendidikan yang dibayaroleh isterinya. Oleh yang demikian, amaun potongan premium insuranspendidikan dan perubatan yang layak dituntut oleh Tay di dalam mengirapendapatan bercukai untuk tahun taksiran 2004 adalah:Keluaran: A Muka surat 40 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005RMJumlah pendapatan150,000Tolak: Diri dan saudara tanggunganIsteriPremium insurans:• Pendidikan (2,000 + 1,500) = 3,500• Perubatan 3603,860 dihadkanPendapatan bercukai8,0003,0003,00014,000136,0007.4.21 Jika pasangan tidak mempunyai jumlah pendapatan keranaperniagaannya mengalami kerugian ataupun di mana perbelanjaanmelebihi pendapatan kasar (bagi punca bukan perniagaan), amaunpremium bagi insurans polisi yang ditentukan oleh KWSP yang dibayaroleh pasangan adalah dianggap dibayar oleh individu yang mana taksirandibuat atas namanya - (perenggan 50(2)(b) ACP). Amaun yang layakdituntut adalah dihadkan kepada maksimum RM1,000.Contoh 30 - potongan premium insurans melalui KWSPVelu dan isteri bermastautin di Malaysia dalam tahun asas 2004. Merekamempunyai seorang anak berumur 12 tahun. Bagi tahun berakhir31.12.2004, Velu mempunyai pendapatan penggajian berjumlahRM140,000, sementara isterinya mengalami kerugian dalam perniagaansebanyak RM10,000. Dalam tahun tersebut, Velu membayar premiumatas polisi insurans seperti berikut:Jenis bayaranPolisi insurans atas nyawa sendiriPolisi insurans perubatan bersamaPolisi insurans pendidikan anakPolisi insurans melalui KWSPDibayar olehVelu (RM) Isteri (RM)1,500Tiada 1,8001,500Tiada 1,500Keluaran: A Muka surat 41 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Potongan yang layak dituntut oleh Velu dan pengiraan pendapatanbercukainya untuk tahun taksiran 2004 adalah seperti berikut:RMJumlah pendapatan140,000Tolak: potonganDiri dan saudara tanggungan8,000Isteri3,000Anak1,000Premium insurans• Nyawa - perenggan 49(1)(a) ACP• Perubatan & pendidikan - subseksyen 49(1B)ACP 1,800 + 1,500 = 3,300 dihadkan kpd• Polisi insurans melalui KWSP - subseksyen49(1C) ACP 1,500 di hadkan kepada1,5003,0001,0005,50017,500Pendapatan bercukai122,5007.5 Kategori E: Berkahwin - suami mempunyai jumlah pendapatan manakalaisteri tiada punca pendapatan. Ditaksir atas suami yang mempunyai jumlahpendapatanSuami yang mempunyai jumlah pendapatan manakala isteri tiada puncapendapatan layak menuntut potongan berikut:PotonganSuami7.5.1 Diri dan saudara tanggungan7.5.2 Perubatan ibubapa7.5.3 Peralatan sokongan asas untuk diri, isteri,anak atau ibubapa7 5.4 Individu hilang upaya untuk diri7.5.5 Yuran pendidikan untuk diri7.5.6 Perbelanjaan perubatan penyakit serius untukdiri, isteri atau anak7.5.7 Pemeriksaan perubatan penuh untuk diri, isteriatau anak7.5.8 Pembelian buku & majalah untuk diri, isteriatau anakRM8,000Terhad kpd RM5,000Terhad kpd RM5,000RM6,000Terhad kpd RM5,000Terhad kpd RM5,000Terhad kpd RM500 1Terhad kpd RM700Keluaran: A Muka surat 42 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Potongan7.5.9 Faedah pinjaman perumahan untuk diriSuamiLihat Lampiran B7.5.10 Isteri/ isteri-isteri/ bayaran alimoni kpd bekasisteri; danpotongan tambahan jika suami hilang upaya7.5.11 Anak:a. kurang drp 18 tahun.b. berumur 18 tahun & lebih - belajar di sekolah,kolej atau universiti/berkhidmat di bawahartikel/ indentur dalam atau luar Malaysia.c. berumur lebih daripada 18 tahun - belajar dikolej, atau universiti/berkhidmat di bawahartikel/ indentur di Malaysia.d. cacat7.5.12 Premium insurans & caruman KWSP untuk diri7.5.13 Premium insurans pendidikan & perubatanuntuk diri atau anak7.5.14 Premium insurans melalui KWSP untuk diriTerhad kpd RM3,000RM3,500RM1,000 seorangRM1,000 seorangRM4,000 seorangRM5,000 seorangTerhad kpd RM6,000Terhad kpd RM3,000Terhad kpd RM1,0001Jumlah per. 7.5.6 adalah sebahagian daripada per.7.5.7 dan dihadkan kepada RM5,0007.6 Kategori F: Berkahwin - isteri mempunyai jumlah pendapatan manakalasuami tiada punca pendapatan. Ditaksir atas isteri yang mempunyai jumlahpendapatanIsteri yang mempunyai jumlah pendapatan manakala suami tiada puncapendapatan layak menuntut potongan berikut:PotonganIsteri7.6.1 Diri dan saudara tanggungan7.6.2 Perubatan ibubapa7.6.3 Peralatan sokongan asas untuk diri, suami, anakatau ibubapa7 6.4 Individu hilang upaya untuk diri7.6.5 Yuran pendidikan untuk diri7.6.6 Perbelanjaan perubatan penyakit serius untukdiri, suami atau anakRM8,000Terhad kpd RM5,000Terhad kpd RM5,000RM6,000Terhad kpd RM5,000Terhad kpd RM5,000Keluaran: A Muka surat 43 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005PotonganSuami7.6.7 Pemeriksaan perubatan penuh untuk diri, suamiatau anak7.6.8 Pembelian buku & majalah untuk diri, suami atauanak7.6.9 Faedah pinjaman perumahan untuk diri7.6.10 Anak:a. kurang drp 18 tahun.b. berumur 18 tahun & lebih - belajar di sekolah,kolej atau universiti/berkhidmat di bawah artikel/indentur dalam atau luar Malaysia.c. berumur lebih daripada 18 tahun - belajar dikolej, atau universiti/berkhidmat di bawah artikel/indentur di Malaysia.d. cacat.7.6.11 Premium insurans & caruman KWSP diri7.6.12 Premium insurans pendidikan & perubatanuntuk diri atau anakTerhad kpd RM500 1Terhad kpd RM700Lihat Lampiran BRM1,000 seorangRM1,000 seorangRM4,000 seorangRM5,000 seorangTerhad kpd RM6,000Terhad kpd RM3,0007.6.13 Premium insurans melalui KWSP untuk diri Terhad kpd RM1,0001Jumlah per. 7.6.6 adalah sebahagian daripada per.7.6.7 dan dihadkan kepada RM5,000.7.6.14 Mengikut peruntukan ACP, isteri dalam kategori ini tidak layak mendapatpotongan suami oleh kerana suami tiada punca pendapatan.8. Pengiraan Cukai Pendapatan8.1 Setelah pendapatan bercukai ditentukan, langkah seterusnya adalah untukmengira cukai pendapatan kena dibayar/dibayar balik oleh/kepada individu.Bagi individu yang bermastautin, cukai pendapatan akan dikenakan ke ataspendapatan bercukai individu itu pada kadar skala mengikut Jadual 1 ACP -(lihat Lampiran C).Keluaran: A Muka surat 44 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 20058.2 Format pengiraan cukai pendapatan kena dibayar oleh atau dibayar balikkepada individu adalah:RM RMPendapatan bercukaiXXXXXCukai atas pendapatan bercukai XXXXX yang pertamaCukai atas baki pendapatan bercukai XXXXX seterusnya @ XX %Cukai pendapatan dikenakanTolak: Rebat cukai• Individu• Pasangan• Zakat dan fitrah• Komputer peribadi• FiTolak: Kredit cukai• Kredit cukai dari dividen• Kredit cukai dua belah pihak atas pendapatan luarnegara di mana terdapat perjanjian pengelakancukai dua kali• Kredit cukai sebelah pihak atas pendapatan luarnegara di mana tiada perjanjian pengelakan cukaidua kaliCukai pendapatan kena dibayar/dibayar balikXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XX8.3 Rebat cukai8.3.1 Rebat cukai ialah sejenis potongan cukai yang diberikan kepada individuyang bermastautin di Malaysia dalam tahun asas untuk suatu tahuntaksiran bertujuan untuk mengurangkan amaun cukai pendapatan kenadibayar oleh individu berkenaan. Amaun rebat cukai ditolak daripadacukai pendapatan dikenakan dalam mengira cukai kena dibayar.Terdapat dua jenis rebat cukai yang dibenarkan, iaitu -i. rebat cukai yang diberikan tanpa dikaitkan dengan sebarangperbelanjaan apabila syarat yang ditetapkan dipenuhi. Rebat cukaijenis ini ialah rebat persendirian; danii. rebat cukai yang diberikan apabila pembayar cukai melakukanperbelanjaan sebenar. Rebat jenis ini ialah bayaran zakat atau fitrah,belanja beli komputer peribadi bukan untuk perniagaan dan bayaranfi (levi) untuk pas penggajian, pas lawatan (kerja sementara) ataupas pekerja.Keluaran: A Muka surat 45 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 20058.3.2 Mengikut subseksyen 6A(4) ACP, jika dalam suatu tahun taksiran, rebatcukai adalah lebih besar daripada cukai dikenakan, lebihan itu tidakboleh -i. dibayar balik kepada pembayar cukai; atauii. dibawa ke hadapan sebagai kredit untuk ditolak daripadatanggungan cukai pendapatan individu untuk tahun-tahun taksiranberikutnya.8.3.3 Rebat cukai individu - subseksyen 6A(2) ACPRebat cukai layak dituntut oleh individu yang bermastautin yangmempunyai pendapatan bercukai bagi tahun asas untuk suatu tahuntaksiran seperti berikut:i. individu yang dibenarkan potongan diri dan saudara tanggungansebanyak RM8,000 di bawah perenggan 46(1)(a) ACP danmempunyai pendapatan bercukai untuk tahun asas tersebut tidakmelebihi RM35,000, diberikan rebat individu sebanyak RM350.iii. bagi suami yang diberi potongan isteri di bawah subseksyen 47(1)atau 47(2) dan pendapatan bercukai suami tersebut untuk tahunasas berkenaan tidak melebihi RM35,000, rebat cukai individu yangdiberikan adalah RM350 untuk diri sendiri dan RM350 untuk isteri.iii. bagi isteri yang dibenarkan potongan suami di bawah seksyen 45A,(iaitu, suami tidak mempunyai jumlah pendapatan atau suamimemilih untuk ditaksir bersama isteri) dan pendapatan bercukai isteritidak melebihi RM35,000, jumlah rebat cukai individu yang diberikanadalah RM700 iaitu RM350 untuk diri sendiri dan RM350 untuksuami.Contoh 31 - rebat cukai individuJane, yang bermastautin di Malaysia dalam tahun asas 2004,mempunyai pendapatan penggajian sebanyak RM40,000 bagi tahunberakhir 31.12.2004. Dalam tahun itu, dia membuat caruman KWSPsebanyak RM440.Pendapatan bercukai untuk tahun taksiran 2004 ditentukan sepertiberikut:Jumlah pendapatanTolak: PotonganDiri dan saudara tanggungan -per 46(1)(a) ACPCaruman KWSP - per 49(1)(b) ACPPendapatan bercukaiRM8,000440RM40,0008,44031,560Keluaran: A Muka surat 46 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Oleh kerana Jane -• bermastautin di Malaysia,• layak mendapat potongan diri dan saudara tanggungan di bawahperenggan 46(1)(a) ACP, dan• mempunyai pendapatan bercukai tidak melebihi RM35,000,dia layak mendapat rebat cukai individu sebanyak RM350 bagi tahunasas 2004.Cukai pendapatan kena dibayar untuk tahun taksiran 2004 oleh Janeadalah -Cukai atas RM20,000 yang pertamaCukai atas baki RM11,560 X 7% seterusnyaJumlah cukai pendapatan dikenakanTolak: Rebat cukai individu - subseksyen 6A(2) ACPCukai pendapatan kena dibayarRM475.00809.201,284.20350.00934.20Contoh 32 - rebat cukai individuLee dan isteri bermastautin dalam tahun asas 2004. Merekamempunyai jumlah pendapatan dan membuat caruman KWSP bagitahun berakhir 31.12.2004 seperti berikut:Jumlah pendapatanCaruman kepada KWSPLee (RM)39,000429Isteri (RM)24,000264Pendapatan bercukai untuk tahun taksiran 2004 bagi Lee dan isterimasing-masing ditentukan seperti berikut:Jumlah pendapatanTolak: potonganLee (RM)39,000Isteri (RM)24,000Diri dan saudara tanggungan8,0008,000Caruman kepada KWSP4298,4292648,264Pendapatan bercukai30,57115,736Oleh kerana Lee dan isteri masing-masing -• bermastautin di Malaysia,• layak mendapat potongan diri di bawah perenggan 46(1)(a) ACP,dan• mempunyai pendapatan bercukai yang tidak melebihi RM35,000,Keluaran: A Muka surat 47 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Lee dan isteri layak mendapat rebat cukai individu RM350 setiaporang.Cukai pendapatan kena dibayar oleh Lee untuk tahun taksiran 2004adalah -Cukai atasCukai atas bakiJumlah cukai pendapatan dikenakanTolak : Rebat cukai individu - subseksyen 6A(2) ACPCukai pendapatan kena dibayarCukai pendapatan kena dibayar oleh isteri untuk tahun taksiran2004 adalah:Cukai atasCukai atas baki20,000 yang pertama10,571 X 7%10,000 yang pertama5,736 X 3%Jumlah cukai pendapatan dikenakanRebat cukai individu - subseksyen 6A(2) ACP terhad kpd 347.08 1Cukai pendapatan kena dibayarRM475.00739.971,214.97350.00864.97RM175.00172.08347.08Tiada1Walau bagaimanapun, pemberian rebat cukai individu kepada isteri adalahdihadkan kepada jumlah cukai pendapatan dikenakan. Lebihan RM2.92 tidakboleh dibayar balik kepada beliau dan akan hangus begitu sahaja.Contoh 33 - rebat cukai individu dan pasanganRashdan dan isteri bermastautin di Malaysia dalam tahun asas 2004.Rashdan mempunyai jumlah pendapatan sebanyak RM25,000sementara isterinya mempunyai jumlah pendapatan RM15,000. IsteriRashdan memilih untuk ditaksir bersama suami di bawah perenggan45(2)(a) ACP untuk tahun taksiran 2004.Pendapatan bercukai untuk tahun taksiran 2004 ditentukan sepertiberikut:Jumlah pendapatan RashdanJumlah pendapatan isteriAgregat jumlah pendapatanTolak: potonganDiri dan saudara tanggunganIsteriPendapatan bercukaiRM8,0003,000RM25,00015,00040,00011,00029,000Keluaran: A Muka surat 48 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Oleh kerana Rashdan -• bermastautin di Malaysia,• layak mendapat potongan isteri di bawah perenggan 47(1)(a)ACP, dan• mempunyai pendapatan bercukai tidak melebihi RM35,000,beliau layak mendapat rebat cukai individu sebanyak RM700 iaituRM350 untuk diri sendiri dan RM350 untuk isteri.Cukai pendapatan kena dibayar oleh Rashdan untuk tahun taksiran2004 adalah-Cukai atas 20,000 yang pertamaCukai atas baki 9,000 X 7%Jumlah cukai pendapatan dikenakanTolak: Rebat cukai individuDiri - per. 6A(2)(a) ACPIsteri - per. 6A(2)(b) ACPCukai pendapatan kena dibayarRM350.00350.00RM475.00630.001,105.00700.00405.00Contoh 34 - rebat cukai individu dan pasanganSai Yuk, yang bermastautin di Malaysia dalam tahun asas 2004 telahmenceraikan isterinya pada 15.4.2004. Sai Yuk telah membayaralimoni sebanyak RM6,000 dalam tahun 2004 kepada bekas isterisebagaimana yang telah ditetapkan oleh mahkamah. Jumlahpendapatan Sai Yuk bagi tahun asas 2004 adalah RM46,000.Pendapatan bercukai untuk tahun taksiran 2004 ditentukan sepertiberikut:Jumlah pendapatanTolak: potonganDiri dan saudara tanggunganAlimoni kepada bekas isteri - per. 47(2)(b) ACPPendapatan bercukaiRM8,0003,000RM46,00011,00035,000Oleh kerana Sai Yuk-• bermastautin di Malaysia,• layak mendapat potongan bekas isteri di bawah perenggan47(2)(b) ACP, dan• mempunyai pendapatan bercukai yang tidak melebihi RM35,000,beliau layak mendapat rebat cukai individu sebanyak RM700 iaituRM350 untuk dirinya dan RM350 untuk bekas isteri.Keluaran: A Muka surat 49 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Cukai pendapatan kena dibayar oleh Sai Yuk untuk tahun taksiran2004 adalah-Cukai atas 35,000Tolak: Rebat cukai individu• Diri - per. 6A(2)(a) ACP• Bekas isteri - per. 6A(2)(b) ACPCukai pendapatan kena dibayarRM350.00350.00RM1,525.00700.00825.00Contoh 35 - rebat cukai individu dan pasanganFaiz dan isterinya Faizah bermastautin di Malaysia dalam tahun asas2004. Jumlah pendapatan Faizah bagi tahun asas 2004 adalahRM44,000 sementara Faiz tiada jumlah pendapatan keranapendapatan kasar daripada sewa adalah lebih kecil daripadaperbelanjaannya.Cukai pendapatan kena dibayar oleh Faizah untuk tahun taksiran2004 adalah:Jumlah pendapatanTolak: potonganDiri dan saudara tanggunganSuami - seksyen 45A(a) ACPPendapatan bercukaiRM8,0003,000RM44,00011,00033,000Cukai atas 20,000 yang pertamaCukai atas baki 13,000 X 7%Jumlah cukai pendapatan dikenakanTolak: rebat cukai individuDiri - per. 6A(2)(a) ACPSuami - per. 6A (2)(c) ACPCukai pendapatan kena dibayar350.00350.00475.00910.001,385.00700.00685.00Contoh 36 - rebat cukai individu dan pasanganNizam dan isteri, Nik, bermastautin di Malaysia dalam tahun asas2004. Nizam mempunyai jumlah pendapatan sebanyak RM15,000sementara isterinya pula mempunyai jumlah pendapatan RM30,000.Nizam memilih untuk ditaksir bersama isteri di bawah perenggan45(2)(b) ACP untuk tahun taksiran 2004.Oleh kerana Nizam memilih untuk ditaksir bersama isteri untuk tahuntaksiran 2004, Nizam dianggap sebagai tidak mempunyaiKeluaran: A Muka surat 50 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005pendapatan bercukai untuk tahun taksiran tersebut. Taksiran cukaiuntuk tahun taksiran 2004 adalah di buat atas nama Nik. Pendapatanbercukai Nik untuk tahun taksiran 2004 dikira seperti berikut:Jumlah pendapatan individuJumlah pendapatan suami 15,000Agregat jumlah pendapatan - per. 45(2)(b) ACP 45,000Tolak: potonganDiri dan saudara tanggunganSuami - subseksyen 45A(b) ACP 3,000Pendapatan bercukai8,000RM30,00011,00034,000Oleh kerana Nik -• bermastautin di Malaysia,• layak mendapat potongan suami di bawah subseksyen 45A(b)ACP, dan• mempunyai pendapatan bercukai tidak melebihi RM35,000,dia layak mendapat rebat cukai individu sebanyak RM700 iaituRM350 untuk diri dan RM350 untuk suami.Cukai pendapatan kena dibayar oleh Nik untuk tahun taksiran 2004adalah -Cukai atasTolak: rebat cukai individu20,000 yang pertamaCukai atas baki 14,000 X 7%Jumlah cukai pendapatan dikenakan• Diri - per. 6A(2)(a) ACP 350.00• Suami - per. 6A(2)(c) ACP 350.00Cukai pendapatan kena dibayarRM475.00980.001,455.00700.00755.008.3.4 Rebat cukai atas bayaran zakat atau fitrah - subseksyen 6A(3) ACPi. Individu bermastautin di Malaysia yang mempunyai pendapatanbercukai layak menuntut rebat cukai atas bayaran zakat, fitrah ataulain-lain yang diwajibkan oleh agama Islam kepada pihak berkuasaagama yang ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undangbertulis. Jumlah rebat yang dibenarkan kepada individu adalahdihadkan kepada jumlah cukai pendapatan yang dikenakan untuksuatu tahun taksiran.Keluaran: A Muka surat 51 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005• “Pihak berkuasa agama yang ditubuhkan di bawah mana-manaundang-undang bertulis” adalah termasuk Pusat Pungutan Zakatdan Majlis Ugama Islam Negeri.• “Undang-undang bertulis” bermaksud enakmen perundanganatau instrumen perundangan yang berkuatkuasa di Malaysia.ii. Bagi individu dan isteri yang ditaksir berasingan, masing-masinglayak mendapat rebat cukai ke atas zakat yang mereka bayar.iii. Mengikut peruntukan ACP, jika -- isteri memilih taksiran bersama atas nama suami; atau- suami memilih taksiran bersama atas nama isteri,hanya suami atau isteri yang ditaksir sahaja layak mendapat rebatcukai bagi zakat yang dibayar olehnya. Dengan itu, zakat yang bayaroleh isteri atau suami yang memilih taksiran bersama tidak layakmendapat potongan rebat zakat terhadap jumlah cukai dikenakanatas pasangan yang ditaksir.Walau bagaimanapun, secara amalan, bayaran zakat yang dibayaroleh isteri yang memilih atau suami yang memilih adalah diberipotongan rebat zakat terhadap jumlah cukai dikenakan ataspasangan yang ditaksir.iv. Mengikut peruntukan ACP, zakat yang dibayar oleh isteri yang tidakbekerja dan tidak mempunyai apa-apa punca pendapatan atau tiadajumlah pendapatan tidak boleh diberi potongan rebat zakat terhadapjumlah cukai dikenakan atas suami.Walau bagaimanapun, secara amalan, bayaran zakat tersebutadalah diberi potongan rebat zakat terhadap cukai yang dikenakanatas suami.Contoh 37 - bayaran zakat kepada pihak berkuasa agamaAboo dan isteri, bermastautin di Malaysia dalam tahun asas 2004.Isteri Aboo tidak bekerja. Aboo mempunyai jumlah pendapatan danmembayar zakat bagi tahun asas 2004 seperti berikut:Jumlah pendapatanZakat dibayar kepada:• Majlis Ugama Islam Selangor• Pusat pungutan zakat di PakistanRM5,0005,000RM370,000Keluaran: A Muka surat 52 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Pengiraan potongan zakat dan jumlah cukai pendapatan yang kenadibayar oleh Aboo untuk tahun taksiran 2004 adalah:Jumlah pendapatanTolak:Diri dan saudara tanggunganIsteriPendapatan bercukaiCukai atas 250,000Cukai atas baki 109,000 X 28%Jumlah cukai pendapatan dikenakan85,495.00Tolak: rebat zakat 1 5,000.00Cukai pendapatan kena dibayarRM8,0003,000RM370,00011,000359,00054,975.0030.520.0080,495.001Hanya zakat yang dibayar kepada Majlis Ugama Islam Selangor dibenarkanpotongan rebat. Bayaran zakat yang dibuat kepada pusat pungutan zakat diPakistan tidak boleh dituntut sebagai rebat kerana pusat pungutan zakat tersebuttidak ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berkuatkuasadi Malaysia.Contoh 38 - rebat zakat kepada individuZakri dan isteri bermastautin di Malaysia dalam tahun asas 2004.Zakri mempunyai jumlah pendapatan RM45,000 bagi tahun berakhir31.12.2004 manakala isteri beliau tidak bekerja. Zakri membuatbayaran berikut:i. Caruman kepada KWSP berjumlah RM4,950; danii. Zakat dan fitrah berjumlah RM450.Pengiraan rebat zakat dan cukai pendapatan kena dibayar untuktahun taksiran 2004 adalah:Jumlah pendapatanTolak: potonganDiri dan saudara tanggunganIsteriCaruman KWSPPendapatan bercukaiRM8,0003,0004,950RM45,00015,95029,050RMRMKeluaran: A Muka surat 53 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Cukai atas 20,000 yang pertamaCukai atas baki 9,050 X 7%Jumlah cukai pendapatan dikenakanTolak: rebat cukai• Diri - per. 6A(2)(a) ACP• Isteri - per. 6A(2)(b) ACP• Zakat - subseksyen 6A (3) ACPCukai pendapatan kena dibayar475.00633.501,108.50350.00350.00450.001,150.00 dihadkan 1 1,108.50Tiada1Lebihan rebat (RM1,150.00 - RM1,108.50) = RM41.50 tidak boleh dibayar balikkepada Zakri atau dibawa ke hadapan sebagai kredit untuk ditolak daripadatanggungan cukai pendapatan dikenakan ke atas Zakri untuk tahun-tahun taksiranberikutnya.Contoh 39 - rebat zakat dalam kes pasangan tiada puncapendapatanIsa dan isteri bermastautin di Malaysia dalam tahun asas 2004. Isamempunyai jumlah pendapatan berjumlah RM65,000 bagi tahunberakhir 31.12.2004 manakala isteri beliau tidak bekerja. Isa danisteri membayar zakat seperti berikut:RMIsaIsteri1,5001,000Cukai pendapatan kena dibayar untuk tahun taksiran 2004 adalah:Jumlah pendapatanTolak: potonganDiri dan saudara tanggunganIsteriPendapatan bercukaiCukai atas 50,000 yang pertamaCukai atas baki 4,000 X 19%Jumlah cukai pendapatan dikenakanTolak: rebat cukaiZakat - subseksyen 6A (3) ACP• Suami• Isteri 1Cukai pendapatan kena dibayarRM8,0003,0001,500.001,000.00RM65,00011,00054,0003475.00760.004,235.002,500.001,735.001Secara amalan, zakat yang dibayar oleh isteri diberi potongan rebat zakatterhadap jumlah pendapatan yang dikenakan atas suami.Keluaran: A Muka surat 54 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Contoh 40 - pemberian rebat zakat dalam kes pasangan tiadajumlah pendapatanAlimin dan isteri bermastautin di Malaysia dalam tahun asas 2004.Mereka mempunyai pendapatan dan membayar zakat seperti berikutbagi tahun asas 2004:Alimin (RM)Isteri (RM)Jumlah pendapatan Tiada- (rugi perniagaan 10,000) 45,000Zakat100500Pengiraan potongan zakat dan cukai pendapatan kena dibayar olehisteri Alimin untuk tahun taksiran 2004 adalah:Jumlah pendapatanTolak: potonganDiri dan saudara tanggunganSuami - subseksyen 45A(a) ACPPendapatan bercukai8,0003,000RM45,00011,00034,000Cukai atas 20,000 yang pertama475.00Cukai atas baki 14,000 X 7%980.00Jumlah cukai pendapatan dikenakan1,455.00Tolak: rebat cukaiDiri - per. 6A(2)(a) ACP350.00Suami - per. 6A(2)(c) ACP 350.00 700.00Zakat500.00 1 1,200.00Cukai pendapatan kena dibayar255.001Hanya zakat yang dibayar oleh isteri sahaja layak dituntut sebagai potonganterhadap cukai pendapatan dikenakan atas isteri. Zakat yang dibayar oleh suamitidak boleh dibenarkan sebagai rebat terhadap cukai yang dikenakan atas isteri.Contoh 41 - rebat zakat dalam kes taksiran berasinganOthman dan isteri bermastautin di Malaysia dalam tahun asas 2004.Othman mempunyai jumlah pendapatan RM50,000 sementarajumlah pendapatan isteri adalah RM28,000. Othman membayarzakat sebanyak RM300 dan sementara isterinya pula membayarzakat RM200.Pengiraan pendapatan bercukai dan cukai pendapatan kena dibayaroleh Othman dan isteri untuk tahun taksiran 2004 masing-masingadalah:Keluaran: A Muka surat 55 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Jumlah pendapatanTolak: potonganDiri dan saudara tanggunganPendapatan bercukaiSuami (RM)50,0008,00042,000Isteri (RM)28,0008,00020,000Jumlah cukai pendapatandikenakan2,435.00Tolak: rebat cukai• Diri - per. 6A(2)(a) ACPTiada• Zakat - subsek. 6A(3) ACP 300.00Cukai pendapatan kenadibayar 2,135.00475.00350.00200.00 475.00 1Tiada1Potongan rebat yang layak dituntut oleh isteri dihadkan kepada cukai pendapatankena dibayar - subsek. 6A(4) ACP.Contoh 42 - rebat zakat dalam kes taksiran bersamaMustaffa dan isterinya bermastautin di Malaysia dalam tahun asas2004. Isteri Mustaffa mempunyai jumlah pendapatan dan memilihtaksiran bersama dengan suami. Mereka mempunyai jumlahpendapatan dan membayar zakat seperti berikut bagi tahun asas2004:Jumlah pendapatanZakatMustaffa (RM)30,000500Isteri (RM)10,000100Pengiraan potongan rebat zakat dan cukai pendapatan kena dibayaruntuk tahun taksiran 2004 adalah:Jumlah pendapatanCampur: Jumlah pendapatan isteriAgregat jumlah pendapatan - per. 45(2)(a) ACPTolak: potonganDiri dan saudara tanggunganIsteriPendapatan bercukaiMustaffa (RM)30,00010,00040,0008,0003,000 11,00029,000Keluaran: A Muka surat 56 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005RMCukai atas 20,000475.00Cukai atas baki 9,000 X 7%630.00Jumlah cukai pendapatan dikenakan1,105.00Tolak: rebat cukaiDiri - per. 6A(2)(a) ACP 350.00Isteri - per. 6A(2)(b) ACP 350.00Rebat zakat 1 600.001,300.00 2 Dihadkan kepada 1,105.00Cukai pendapatan kena dibayarTiada1Secara amalan, zakat yang dibayar oleh isteri diberi potongan rebat zakatterhadap cukai yang dikenakan atas suami.2Jumlah rebat cukai yang boleh dibenarkan sebagai potongan adalah dihadkankepada cukai pendapatan dikenakan - subsek. 6A(4)ACP.8.3.5 Rebat cukai atas pembelian komputer peribadi - subseksyen 6A(3A)ACPIndividu yang bermastautin di Malaysia layak menuntut rebat cukai atasperbelanjaan membeli komputer peribadi yang bukan untuk tujuanperniagaan. Komputer peribadi termasuk laptop dan desktop tetapi tidaktermasuk palmtop, Personal Digital Assistant (PDA) dan seumpamanya.Walau bagaimanapun, tuntutan rebat cukai yang dibenarkan adalahdihadkan kepada maksimum RM500 untuk pasangan suami isteri danboleh menuntut setiap 5 tahun sekali. Amaun rebat yang diberikankepada individu yang bermastautin bagi pembelian komputer peribadisebelum tahun taksiran 2005 adalah RM400.Contoh 43 - rebat pembelian komputer peribadiLee membeli sebuah komputer peribadi dengan harga RM5,000 pada 15Mei 2004 untuk kegunaan peribadi. Pada 2 Januari 2005, isteri beliaupula membeli sebuah lagi komputer peribadi berharga RM3,500. Padamasa yang sama, Lee telah membeli beberapa aksesori dan membuatpenambahbaikan kepada komputernya yang menelan belanja RM3,000.Bagi tahun taksiran 2004, Lee layak menuntut rebat sebanyak RM400bagi pembelian komputer peribadi yang digunakan bukan untuk tujuanperniagaan di dalam mengira cukai pendapatan kena dibayar olehnya.Walau bagaimanapun, untuk tahun taksiran 2005, Lee dan isteri,walaupun ditaksir berasingan tidak layak menuntut rebat cukai bagi -• perbelanjaan aksesori dan penambahbaikan kepada komputer Lee;dan• pembelian komputer peribadi oleh isteri.Contoh 44 - pembelian komputer peribadi secara sewa-beliKeluaran: A Muka surat 57 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Siva membeli sebuah komputer peribadi secara sewa-beli. Beliaumembayar wang pendahuluan sebanyak RM1,000 pada 2.1.2005 dandikenakan ansuran bulanan sebanyak RM500 selama dua belas (12)bulan. Ansuran pertama bermula pada 2.2.2005 dan tamat pada2.1.2006.Siva layak menuntut rebat RM500 di dalam mengira jumlah cukai yangdikenakan ke atasnya untuk tahun taksiran 2005 bagi pembelian satukomputer peribadi. Beliau tidak layak lagi menuntut rebat bagi pembeliankomputer peribadi sehingga tahun taksiran 2010.Contoh 45 - resit pembelian komputer peribadi di bawah namaanakNora yang bermastautin di Malaysia dalam tahun asas 2004,mempunyai pendapatan daripada penggajian berjumlah RM50,000 bagitahun berakhir 31.12.2004. Dia juga membuat perbelanjaan sepertiberikut:• caruman kepada KWSP RM5,500;• menyara pengajian anak melebihi 18 tahun yang sedang menuntutdi universiti tempatan - RM12,000; dan• membeli komputer peribadi baru - RM7,000 (resit dikeluarkan dibawah nama anak Nora yang sedang menuntut di universiti).Pengiraan cukai untuk tahun taksiran 2004 adalah:Penggajian/Jumlah pendapatanTolak: potonganDiri dan saudara tanggunganAnak RM 1,000 X 4Caruman KWSP RM5,500 dihadkan kpdPendapatan bercukaiCukai atas 20,000 yang pertamaCukai atas baki 13,000 X 7%Jumlah cukai yang dikenakanTolak: RebatDiri - per. 6A(2)(a) ACP350.00Pembelian komputer - subseksyen 6A(3A) ACP 1 400.00Cukai pendapatan kena dibayarRM8,0004,0005,000RM50,00017,00033,000475.00910.001,385.00750.00635.001rebat bagi pembelian komputer masih diberi kepada Nora walaupun resit dikeluarkandi bawah nama anaknya.8.3.6 Rebat cukai atas fi pekerja asing - seksyen 6C ACPKeluaran: A Muka surat 58 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Individu yang bermastautin layak menuntut rebat cukai atas fi(disebutkan sebagai levi oleh Jabatan Imigresen Malaysia) yang dibayarkepada kerajaan untuk mendapat pas pekerjaan, pas lawatan atau paskerja dalam tahun asas untuk suatu tahun taksiran. Jika bayaran fimelebihi cukai yang dikenakan, lebihan tersebut tidak akan dikembalikankepada individu atau ianya tidak akan dikira sebagai kredit cukai yangboleh dibawa ke hadapan untuk ditolak daripada cukai tahun-tahunberikutnya.Fi yang dibayar dalam tahun asas untuk sesuatu tahun taksiran diberitolakan sebelum sebarang kredit cukai di bawah seksyen 110.Biasanya, rebat cukai ini layak dituntut oleh pekerja asing bukanwarganegara yang bekerja di Malaysia yang mempunyai pas pekerjaanatau pas kerja yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen, Malaysia.Contoh 46 - rebat cukai atas bayaran fiGeorge adalah seorang warganegara asing yang berkhidmat di Malaysiaatas pas pekerjaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen, Malaysiapada 1.1.2004. Dalam pasport beliau tercatat dengan jelas butir-butirberikut:Untuk Penggajian Sebagai Jurutera TapakDengan Syarikat ABC Sdn Bhd di Semenanjung Malaysia sahajaPas Pekerjaan RM1,100Levi dibayarRM1,200No. ResitXXXXXXGeorge layak menuntut rebat cukai untuk tahun taksiran 2004 sebanyakRM1,200 bagi levi yang dibayar kepada Jabatan Imigresen Malaysia.Sekiranya cukai pendapatan yang dikenakan ke atas George untuktahun taksiran 2004 adalah RM1,000, rebat yang layak dituntut untuktahun taksiran 2004 adalah seperti berikut:Jumlah cukai pendapatan dikenakanTolak:Rebat sek 6C ACP - levi RM1,200 dihad kepadaCukai pendapatan kena dibayarRM1,000.001.000.00 1Tiada1Baki levi RM200 yang dibayar tidak akan dikira sebagai kredit cukai yang bolehdibawa ke hadapan untuk dipotong daripada cukai tahun-tahun berikutnya.9. Tolakan kredit cukai daripada dividen - seksyen 110 ACPKeluaran: A Muka surat 59 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Sebelum dividen dibayar kepada pemegang saham, terlebih dahulu syarikatmemotong cukai atas pendapatan dividen yang diisytiharkan. Cukai atas dividenyang telah dipotong daripada pendapatan dividen oleh syarikat diberi sebagai kreditcukai kepada pemegang saham atau individu berkenaan dalam mengira cukaipendapatan kena dibayar. Jika kredit cukai atas dividen melebihi jumlah cukaipendapatan dikenakan, lebihan kredit cukai akan dibayar balik kepada individuberkenaan.Contoh 47Razif dan isterinya Rozie, yang bermastautin di Malaysia dalam tahun asas 2004,mempunyai pendapatan daripada punca penggajian dan dividen dan merekamembuat perbelanjaan bagi tahun berakhir 31.12.2004 seperti berikut:Pendapatan/bayaranPenggajianDividen kasar (Malaysia)Caruman KWSPRazif (RM)49,000Tiada5,500Isteri (RM)Tiada2,000TiadaZakat kepada PPZ, W.P., Kuala Lumpur300TiadaRozie memilih supaya jumlah pendapatannya diagregatkan dengan jumlahpendapatan suami di bawah taksiran bersama.Pengiraan pendapatan bercukai Razif untuk tahun taksiran 2004:PenggajianDividen kasarJumlah pendapatanTolak: jumlah pendapatan isteriCampur: Jumlah pendapatan isteriAgregat jumlah pendapatan RazifTolak: potongan diri dan saudara tanggunganpotongan istericaruman KWSP RM5,500, dihadkan kepadaPendapatan bercukai8,0003,0005,000Razif (RM)49,000Tiada49,0002,00051,00016,00035,000Isteri (RM)Tiada2,0002,0002,000TiadaRMRMKeluaran: A Muka surat 60 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Cukai pendapatan dikenakan atas RM35,000Tolak: potongan rebatRebat persendirian - per 6A(2)(a) & (b) ACP• Diri• IsteriRebat zakatTolak: kredit cukai daripada dividen 2,000 X 28%Cukai dibayar balik350.00350.00300.001,525.001,000.00525.00560.00 135.001Dalam kes taksiran bersama, subseksyen 110(12) ACP membolehkan lebihan kredit cukai daripadadividen isteri diberikan kepada suami.Contoh 48Amanda yang bermastautin di Malaysia dalam tahun asas 2004, mempunyaipendapatan daripada punca berikut bagi tahun berakhir 31.12.2004:PendapatanPenggajianDividen kasar (Malaysia)RM54,0001,000Dia juga melakukan perbelanjaan seperti berikut:• caruman kepada KWSP RM5,940;• menyara pengajian 2 orang anak melebihi 18 tahun yang sedang menuntut diuniversiti tempatan - RM12,500; dan• membeli komputer peribadi baru - RM5,000.Pengiraan cukai pendapatan kena dibayar untuk tahun taksiran 2004 adalah:PenggajianDividen kasar (Malaysia)Jumlah pendapatanTolak: potonganDiri dan saudara tanggunganAnak RM 1,000 X 4 X 2Caruman KWSP RM5,940 dihadkan kepadaPendapatan bercukaiRM8,0008,0005,000RM54,0001,00055,00021,00034,000Cukai atas 20,000 yang pertamaRMRM475.00Keluaran: A Muka surat 61 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Cukai atas baki 14,000 X 7%Jumlah cukai pendapatan dikenakanTolak: RebatDiri - per 6A(2)(a) ACP350.00Pembelian komputer - subseksyen 6A(3A) ACP 1 400.00Tolak: kredit cukai daripada dividen (1,000 X 28%)Cukai pendapatan kena dibayar980.001,455.00750.00705.00280.00425.0010. Tolakan kredit dua belah pihak- Seksyen 132 ACP10.1 Kredit cukai dua belah pihak layak dituntut oleh individu yang bermastautin diMalaysia apabila sejumlah pendapatan dikenakan cukai dua kali untuk satutahun taksiran yang sama, iaitu dikenakan cukai di negara di mana pendapatanterbit dan sekali lagi di negara di mana individu bermastautin, dan Malaysiamengadakan perjanjian pengelakan cukai dua kali dengan negara tersebut.10.2 Pengiraan kredit ini adalah seperti berikut:Cukai Malaysiayang kena dibayar sebelumkredit dua belah pihakXPendapatan asing yangdikenakan cukai dua kaliJumlah pendapatan bagi tahun taksiranberkenaanatauCukai asing yang dikenakan berhubung dengan pendapatan (asing)yang dikenakan cukai dua kali,yang mana kurang11. Tolakan kredit sebelah pihak - Seksyen 133 ACP11.1 Kredit cukai sebelah pihak layak dituntut oleh individu yang bermastautin atautidak bermastautin di Malaysia apabila sejumlah pendapatan dikenakan cukaidua kali untuk satu tahun taksiran yang sama, iaitu dikenakan cukai di negaradi mana pendapatan terbit dan dikenakan cukai sekali lagi di negara di manaindividu berada, dan Malaysia tidak mengadakan sebarang perjanjianpengelakan cukai dua kali dengan negara berkenaan.11.2 Pengiraan kredit cukai adalah seperti dalam perenggan 10.2 tetapi tidak bolehmelebihi setengah daripada cukai asing yang kena dibayar berhubung denganpendapatan asing yang dikenakan cukai dua kali itu bagi tahun itu.Keluaran: A Muka surat 62 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 200512. Bayaran cukai isteri atau suami di bawah taksiran bersamaSekiranya pendapatan suami dan isteri ditaksir bersama atas nama salah seorangdaripada mereka, suami atau isteri yang ditaksir itu adalah bertanggungjawab untukmembayar cukai tersebut. Walau bagaimanapun, jika perlu, cukai yang dibayar ataspendapatan isteri atau suami boleh dipungut daripada salah seorang daripada merekamengikut formula berikut:Cukai yangdikenakan atassuami/ isteri=Jumlah pendapatan suami/ isteriAgregat jumlah pendapatansuami dan isteriXJumlah cukai yangdikenakan ke atassuami/ isteri untuk tahuntaksiran tersebut13. Bukti bayaranSemua resit dan dokuman sokongan berkaitan dengan tuntutan potongan dan rebattidak perlu dikemukakan bersama-sama dengan Borang Cukai Pendapatan. Walaubagaimanapun, resit dan dokumen tersebut hendaklah disimpan dengan rapi selamatujuh (7) tahun dari akhir tahun taksiran di mana Borang Cukai Pendapatandikemukakan bagi tujuan audit. Di mana terdapat kes bayaran balik, baucer asaldividen hendaklah dikepilkan bersama-sama Borang Cukai Pendapatan semasaborang tersebut dikemukakan ke LHDN.14. Ketetapan ini berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2004 dan tahun-tahun taksiranseterusnya.Ketua PengarahHasil Dalam NegeriPENENTUAN TARAF MASTAUTINLAMPIRAN AKeluaran: A Muka surat 63 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 20051. Bagi menentukan taraf mastautin seorang individu perlu lihat kepada kiraan hariindividu berada di Malaysia di dalam tahun asas untuk tahun taksiran. Dalamsetengah keadaan, kiraan hari bagi tahun-tahun asas sebelum atau tahun-tahun asasselepas bagi sesuatu tahun taksiran perlu juga dibuat.2. Terdapat 4 keadaan yang menentukan sama ada seseorang individu bermastautin diMalaysia dalam tahun asas bagi sesuatu tahun taksiran. Jika dalam mana-manatahun asas yang tertentu individu didapati tidak termasuk dalam mana-mana keadaantersebut, ianya dianggap tidak bermastautin bagi tahun asas tersebut.3. Apabila mengira bilangan hari seseorang individu berada di Malaysia, sebahagiandaripada satu hari adalah dikira sebagai satu hari penuh.Contoh 1Woods sampai ke Malaysia pada jam 11.00 malam pada 1.12.2004 dan bertolak pada2.00 pagi pada 11.12.2004.Beliau telah berada di Malaysia selama 11 hari.4. Keadaan menentukan taraf mastautinTerdapat empat keadaan yang menentukan taraf mastautin individu seperti yangdiperuntukkan di bawah Seksyen 7 ACP.4.1 Perenggan 7(1)(a) ACP4.1.1 Jika seorang individu berada di Malaysia untuk suatu tempoh atautempoh-tempoh yang berjumlah 182 hari atau lebih dalam satu tahunasas, dia adalah bermastautin di Malaysia untuk tahun asas berkenaan.Contoh 2Augustin berada di Malaysia dari 1.3.2004 hingga 30.9.2004 (214 hari).Augustin bermastautin di Malaysia dalam tahun asas 2004 untuk tahuntaksiran 2004.4.1.2 Tempoh individu berada di Malaysia tidak semestinya berterusan.Contoh 3Angeline berada di Malaysia untuk tempoh berikut:Tempoh1.3.2004 hingga 30.6.20041.8.2004 hingga 30.9.2004Bilangan hari122 hari)61 hari)Jumlah hari= 183 hariAngeline bermastautin di Malaysia dalam tahun asas 2004 untuk tahuntaksiran 2004.4.2 Perenggan 7(1)(b) ACPKeluaran: A Muka surat 64 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 20054.2.1 Jika tempoh individu berada di Malaysia dalam tahun asas kurangdaripada 182 hari tetapi tempoh berada di Malaysia bersambung denganatau kepada -• suatu tempoh 182 hari atau lebih yang berterusan dalam tahun asasuntuk tahun taksiran berikutnya; atau• suatu tempoh 182 hari atau lebih berterusan dalam tahun asas untuktahun taksiran sebelumnya,individu berkenaan adalah bermastautin di Malaysia bagi tahun asastersebut walaupun dia berada di Malaysia kurang daripada 182 hari.4.2.2 Dalam mengira tempoh 182 hari atau lebih yang berterusan, kelonggaransyarat diberi di mana tempoh “ketiadaan sementara” (tempoh individutidak berada di Malaysia) boleh dianggap sebagai sebahagian daripadatempoh yang -• kurang daripada 182 hari; dan/atau• 182 hari atau lebih,bagi tujuan mengaitkan kedua-dua tempoh berkenaan tetapi dengansyarat, individu mesti berada di Malaysia sebelum dan selepas tempohketiadaan sementara itu.4.2.3 “Ketiadaan sementara” yang dibenarkan adalah -i. ketiadaan yang bersangkutan dengan perkhidmatannya di Malaysiaseperti menghadiri mesyuarat atau seminar atau belajar di luar negeri;ii. ketiadaan akibat daripada kesihatan diri atau ahli keluarga yangterdekat (keluarga terdekat bermaksud ibu, bapa, anak, isteri atausuami); daniii. ketiadaan kerana lawatan sosial yang tidak melebihi 14 harikesemuanya (lawatan sosial merangkumi sebarang bentuk percutian diluar Malaysia disamping percutian untuk balik ke negara asal).Contoh 4Benson berada di Malaysia dan England untuk tempoh berikut:TahunTempoh beradaBilangan hari2004200515.05.2004 - 23.12.2004 (di Malaysia)24.12.2004 - 31.12.2004 (di England)01.01.2005 - 02.01.2005 (di England)03.01.2005 - 31.03.2005 (di Malaysia)2228 (lawatan sosial)2 (lawatan sosial)88Benson meninggalkan Malaysia pada 1 April 2005.Benson bermastautin bagi tahun taksiran 2005 atas alasan berikut:Keluaran: A Muka surat 65 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005i. Ketiadaan Benson di Malaysia pada 31.12.2004 dan 01.01.2005dianggap sebagai “ketiadaan sementara” ;ii. Dia memenuhi syarat “ketiadaan sementara” berhubung denganlawatan sosial yang tidak melebihi 14 hari; daniii. Dia berada di Malaysia sebelum dan selepas tempoh “ketiadaansementara”.Contoh 5Kim tiba di Malaysia pada 5 Januari 2004. Kontrak penggajiannya diMalaysia adalah untuk setahun dan berakhir pada 4 Januari 2005. Pada23 Disember 2004, Kim kembali ke Seoul untuk melawat keluarganya dandia tidak kembali ke Malaysia selepas itu.Walaupun Kim berada di luar Malaysia atas lawatan sosial yang tidakmelebihi 14 hari, tempoh tersebut tidak boleh dianggap sebagai “ketiadaansementara” kerana dia tidak berada di Malaysia selepas ketiadaansementara tersebut. Oleh yang demikian, dia tidak bermastautin diMalaysia bagi tahun asas untuk tahun taksiran 2005.Contoh 6Dengan menggunakan Contoh 5 di atas, Kim kembali ke Malaysia pada 4Januari 2005 sebelum pulang ke Seoul 2 hari kemudian.Tempoh di antara 23 Disember 2004 hingga 4 Januari 2005 (13 hari)adalah dianggap sebagai “ketiadaan sementara” kerana Kim berada diMalaysia selepas “ketiadaan sementara” tersebut. Dengan itu, dia adalahbermastautin di Malaysia bagi tahun asas untuk tahun taksiran 2005.Contoh 7Hughes berada di Malaysia, Singapura dan USA untuk tempoh berikut:TahunTempoh beradaBilangan hari2004200501.12.2004 - 22.12.2004 (Malaysia)23.12.2004 - 28.12.2004 (Singapura)29.12.2004 - 29.12.2004 (Malaysia)30.12.2004 - 31.12.2004 (USA)01.01.2005 - 10.01.2005 (USA)11.01.2005 - 31.12.2005 (Malaysia)226 (lawatan sosial)12 (lawatan sosial)10 (lawatan sosial)355Hughes bermastautin di Malaysia bagi tahun asas untuk tahun taksiran2004 kerana tempoh di antara 30 Disember 2004 hingga 10 Januari 2005adalah dianggap sebagai “ketiadaan sementara”. Tempoh di antara 23hingga 28 Disember 2004 tidak dianggap sebagai sebahagian daripadatempoh yang bersambung kedua-dua tahun tersebut.Keluaran: A Muka surat 66 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Contoh 8Takayama memulakan penggajiannya pada 10 September 2004 dantempoh dia berada di Malaysia dan Jepun adalah seperti berikut;Tahun20042005Tempoh berada10.09.2004 - 14.12.2004 (Malaysia)15.12.2004 - 31.12.2004 (Jepun)01.01.2005 - 03.01.2005 (Jepun)04.01.2005 - 31.12.2005Bilangan hari9617 (lawatan sosial)3 (lawatan sosial)362Takayama tidak bermastautin bagi tahun asas untuk tahun taksiran 2004kerana dia berada di luar negara selama 20 hari (melebihi had 14 hari).Sekiranya Takayama meninggalkan Malaysia pada 17 Disember 2004 dankemudian kembali ke Malaysia pada 1 Januari 2005, tempoh dari 18Disember 2004 hingga 31 Disember 2004 boleh dianggap sebagai“ketiadaan sementara”. Takayama tidak boleh keluar Malaysia selepastarikh ini bagi tujuan lawatan sosial sehingga sekurang-kurangnya selepas1 Julai 2005 (iaitu selepas berada di Malaysia selama suatu tempoh yangsekurang-kurangnya 182 hari berturut-turut). Ini kerana tempoh “ketiadaansementara” itu telah digunakan sepenuhnya dalam tahun 2004.Jika Takayama meninggalkan Malaysia bagi tujuan lawatan sosialsebelum 1 Julai 2005, tempoh di antara 1 Januari 2005 hingga 1 Julai2005 tidak boleh dianggap sebagai berterusan. Dalam kes ini, Takayamaadalah tidak bermastautin di Malaysia bagi tahun asas untuk tahuntaksiran 2004.4.3 Perenggan 7(1)(c) ACP4.3.1 Jika seorang individu berada di Malaysia untuk tempoh atautempoh-tempoh yang berjumlah 90 hari atau lebih (hari-hari itu tidak perluberterusan) di dalam suatu tahun asas, dia adalah bermastautin jikasekiranya tiga daripada empat tahun sebaik-baik sahaja sebelum tahunasas tersebut beliau adalah:a. bermastautin berdasarkan mana-mana perenggan di bawah seksyen 7ACP; ataub. berada di Malaysia untuk tempoh atau tempoh-tempoh yang berjumlah90 hari atau lebih.Contoh 9Jemina berada di Malaysia untuk tempoh berikut:Tahun Tempoh beradaJumlah hariKeluaran: A Muka surat 67 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 20052000200120022003200401.05.2000 - 15.08.200001.05.2001 - 20.05.200101.01.2002 - 30.09.200201.03.2003 - 30.10.200301.01.2004 - 20.02.2004(51)01.04.2004 - 31.05.2004(61)10720273245= 112Kedudukan mastautin bagi Jemina adalah seperti berikut:Tahun asas20002001200220032004Taraf mastautinTidak bermastautinTidak bermastautinBermastautinBermastautinBermastautinPerenggan--7(1)(a) ACP7(1)(a) ACP7(1)(c) ACPBagi tahun asas 2004, Jemina bermastautin di bawah perenggan 7(1)(c)oleh kerana dia-• berada di Malaysia untuk tempoh atau tempoh-tempoh yang berjumlah90 hari atau lebih dalam tahun asas 2004 (112 hari): dan• bermastautin (tahun asas 2002 dan 2003) atau berada di Malaysiauntuk 90 hari atau lebih bagi tiga asas (tahun 2003, 2002 dan 2000)daripada empat tahun asas sebelumnya.Contoh 10Watson berada di Malaysia untuk tempoh berikut:Tahun20002001200220032004Tempoh berada di Malaysia01.10.2000 - 15.10.200001.03.2001 - 31.03.2001 (31)01.06.2001 - 30.06.2001 (61)01.04.2002 - 15.07.200201.10.2003 - 31.12.200301.08.2004 - 30.11.2004Jumlah hari15= 9210692122Kedudukan mastautin bagi Watson adalah seperti berikut:Tahun asasTaraf mastautin Perenggan2000Tidak bermastautin -2001Tidak bermastautin -Keluaran: A Muka surat 68 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005200220032004Tidak bermastautinTidak bermastautinBermastautin--7(1)(c) ACPBagi tahun asas 2004, Watson bermastautin di bawah perenggan 7(1)(c)ACP kerana -• dia berada di Malaysia untuk suatu tempoh atau tempoh-tempoh yangberjumlah 90 hari atau lebih (iaitu 122 hari): dan• tiga daripada empat tahun asas sebelumnya, dia berada di Malaysiauntuk tempoh atau tempoh-tempoh yang berjumlah 90 hari atau lebih(tahun 2001, 2002, 2003).4.3.2 Individu tidak perlu bermastautin di Malaysia bagi kesemua tiga atauempat tahun asas sebaik-baiknya sahaja sebelum tahun asas itu.Memadai jika dia bermastautin bagi dua daripada tahun asas tersebut danberada di Malaysia selama 90 atau lebih dalam mana-mana daripadatahun asas yang lain.Contoh 11Peters berada di Malaysia untuk tempoh berikut:Tahun20002001200220032004Tempoh berada di Malaysia01.05.2000 - 20.05.200001.01.2001 - 31.12.200101.01.2002 - 21.01.200201.06.2003 - 31.08.200301.01.2004 - 30.04.2004Kedudukan taraf mastautin Peters adalah seperti berikut:Tahun asas20002001200220032004Taraf mastautinTidak bermastaitinBermastautinBermastautinTidak bermastautinBermastautinBilangan hari--203652191120Perenggan7(1)(a) ACP7(1)(b) ACP7(1)(c) ACPBagi tahun asas 2004 Peters bermastautin di bawah perenggan 7(1)(c)ACP kerana:• dia berada di Malaysia untuk tempoh atau tempoh-tempoh yangberjumlah 90 hari atau lebih dalam tahun asas tersebut: danKeluaran: A Muka surat 69 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005• tiga daripada empat tahun sebelumnya dia bermastautin (tahun 2002dan 2001) atau berada di Malaysia selama 90 hari atau lebih (tahun2003).4.4 Perenggan 7(1)(d) ACP4.4.1 Individu dianggap bermastautin bagi suatu tahun asas sekiranya diabermastautin untuk tahun asas yang berikutnya dan juga tiga tahun asassebelumnya. Dengan yang demikian, individu layak menjadi pemastautindi bawah perenggan 7(1)(d) ACP walaupun dia langsung tidak berada diMalaysia dalam tahun asas tersebut.Contoh 12Nicholas berada di Malaysia untuk tempoh berikut:Tahun20002001200220032004Tempoh berada di Malaysia11.10.2000 - 31.12.200001.01.2001 - 31.12.200101.01.2002 - 30.09.200201.04.2003 - 04.04.200301.04.2004 - 31.12.2004Bilangan hari823652734275Kedudukan mastautin bagi Nicholas adalah seperti berikut:Tahun asas20002001200220032004Taraf mastautinBermastautinBermastautinBermastautinBermastautinBermastautinPerenggan7(1)(b) ACP7(1)(a) ACP7(1)(a) ACP7(1)(d) ACP7(1)(a) ACPContoh 13Stanley berada di Malaysia untuk tempoh-tempoh berikut:Tahun20002001200220032004Tempoh berada di Malaysia01.01.2000 - 31.10.200001.01.2001 - 31.12.200101.01.2002 - 21.01.2002Tidak berada di Malaysia15.05.2004 - 23.12.2004Bilangan hari30436521206Kedudukan mastautin bagi Stanley adalah seperti berikut:Tahun asasTaraf mastautin Perenggan2000Bermastautin7(1)(a) ACPKeluaran: A Muka surat 70 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 20052001200220032004BermastautinBermastautinBermastautinBermastautin7(1)(a) ACP7(1)(b) ACP7(1)(d) ACP7(1)(a) ACPWalaupun Stanley tidak pernah berada di Malaysia dalam tahun asas2003, dia adalah bermastautin bagi tahun asas tersebut kerana dia-• bermastautin bagi tahun asas 2004, iaitu tahun asas berikutnya; dan• bermastautin bagi tiga tahun asas sebelumnya iaitu bagi tahun asas2000, 2001 dan 2002.POTONGAN BAGI BAYARAN FAEDAHLAMPIRAN BKeluaran: A Muka surat 71 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 20051. Syarat kelayakanATAS PINJAMAN MEMBELI RUMAH KEDIAMANIndividu bermastautin di Malaysia yang membayar faedah atas pinjaman membelirumah kediaman siap adalah dibenarkan potongan, tertakluk kepada syarat berikut:i. Rumah kediaman adalah rumah pertama yang dibeli untuk dijadikan tempat tinggalsendiri.‘Rumah kediaman pertama’ termasuk rumah kediaman kedua yang dibeli yangberikutan penjualan rumah kediaman kos rendah miliknya.‘Rumah kediaman kos rendah’ bermakna satu-satunya rumah kediaman yangdimiliki untuk tempoh tidak kurang daripada 5 tahun dan berharga tidak lebihdaripada RM42,000.Contoh 1Ali telah membeli sebuah rumah kediaman kos rendah berharga RM35,000 pada 2Januari 1996 yang kemudiannya dijual pada 2 Mac 2003. Selepas itu, Ali membelipula sebuah rumah kediaman berharga RM130,000 daripada pemaju perumahan.Surat Perjanjian Jual Beli adalah di tandatangani pada 1 Julai 2003. Alibermastautin di Malaysia bagi tahun asas 2003.Ali layak menuntut perbelanjaan faedah atas pinjaman yang diambil untukmembiayai pembelian rumah kediaman kedua disebabkan rumah kediaman kosrendah yang dimiliki sebelum ini telah dijual.ii. Rumah kediaman hendaklah dibeli daripada pemaju perumahan, badan berkanunatau badan koperasi.‘Rumah kediaman’ bermakna rumah siap, unit kondominium, apartmen ataurumah pangsa yang sudah siap dan dibina sebagai tempat kediaman.‘Pemaju perumahan’ bermakna pemaju perumahan yang dilesenkan di bawahHousing Development (Control and Licensing) Act 1966.‘Badan berkanun’ bermakna badan yang ditubuhkan di bawah undang-undangNegeri atau Persekutuan.‘Badan koperasi’ bermakna badan koperasi yang didaftarkan atau dianggapsebagai didaftarkan di bawah Co-operative Societies Act 1993.iii. Harga belian rumah kediaman hendaklah tidak kurang daripada RM100,000 dantidak lebih daripada RM180,000.iv. Perjanjian Jual Beli hendaklah ditandatangani mulai 1 Jun 2003 hingga 31 Mei2004.Contoh 2Keluaran: A Muka surat 72 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Bakar, bermastautin di Malaysia bagi tahun asas 2003 telah membeli sebuahrumah kediaman berharga RM150,000 daripada sebuah koperasi. Perjanjian JualBeli telah ditandatangani pada 1 Mei 2003. Pembelian rumah itu dibiayai olehsuatu pinjaman perumahan. Bakar mula membayar faedah atas pinjaman mulaiJulai 2003.Bakar tidak layak mendapat potongan bagi perbelanjaan faedah ke atas pinjamanyang dibayar disebabkan Perjanjian Jual Beli rumah ditandatangani sebelum 1 Jun2003.Contoh 3Chai Yean bermastautin di Malaysia bagi tahun asas 2003 telah membeli sebuahrumah kediaman berharga RM170,000 daripada pemaju perumahan. PerjanjianJual Beli ditandatangani pada 1 Julai 2003. Pembelian rumah tersebut dibiayaioleh suatu pinjaman perumahan. Chai Yean membayar faedah atas pinjamanmulai 1 September 2003.Bagi tahun taksiran 2003, Chai Yean layak menuntut potongan faedah yangdibayar ke atas pinjaman tersebut dari bulan September hingga Disember 2003kerana Perjanjian Jual Beli ditandatangani selepas 1 Jun 2003 tetapi tidakmelampaui 31 Mei 2004.2. Amaun potonganAmaun potongan faedah yang dibenarkan adalah seperti berikut:i. RM5,000 untuk tahun taksiran 2003;ii. RM3,000 untuk tahun taksiran 2004; daniii. RM2,000 untuk tahun taksiran 2005.Contoh 4Daniel, bermastautin di Malaysia bagi tahun asas 2003 telah membeli sebuah rumahkediaman berharga RM140,000 pada 15 Jun 2003 daripada Perbadanan KemajuanNegeri Selangor (PKNS). Pembelian rumah tersebut dibiayai oleh satu pinjamanperumahan. Dia membayar faedah sebanyak RM3,500 ke atas pinjaman tersebut diantara bulan Julai hingga Disember 2003.Daniel layak menuntut potongan kesemua RM3,500 untuk tahun taksiran 2003.Contoh 5Lanjutan kepada Contoh 4, Daniel membayar faedah berjumlah RM6,000 dalamtahun 2004 dan RM5,500 dalam tahun 2005.Keluaran: A Muka surat 73 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005Daniel hanya layak menuntut RM3,000 untuk tahun taksiran 2004 dan RM2,000dalam tahun 2005.3. Tuntutan oleh dua orang atau lebihJika terdapat dua atau lebih individu layak menuntut potongan faedah ke atas sebuahrumah kediaman dan jumlah faedah yang dibelanjakan oleh kesemua individu itumelebihi amaun yang dibenarkan bagi tahun berkenaan, potongan yang dibenarkanbagi setiap individu untuk setiap tahun taksiran ditentukan seperti berikut:Amaun faedah dibenarkan dalamtahun berkenaanContoh 6XFaedah dibelanjakan oleh individuberkenaan dalam tahun berkenaanFaedah dibelanjakan oleh kesemua individudalam tahun berkenaanShakira dan Amir berkongsi membeli sebuah rumah kediaman siap berhargaRM150,000 daripada pemaju perumahan. Perjanjian Jual Beli ditandatangani pada 31Julai 2003. Mereka mengambil pinjaman secara berasingan dan membayar faedah keatas pinjaman masing-masing. Jumlah faedah yang dibelanjakan dan layak dituntutsebagai potongan oleh Shakira dan Amir adalah seperti berikut:20032004TahunDibelanjakanLayak dituntutDibelanjakanLayak dituntutShakira(RM)2,5002,5004,0003,000 X 4,0007,500= 1,600Amir(RM)2,0002,0003,5003,000 X 3,5007,500= 1,400Jumlah(RM)4,5004,5007,5003,000Jika Shakira dan Amir mengambil satu pinjaman perumahan atas nama mereka (satuakaun pinjaman atas dua nama), setiap seorang layak menuntut perbelanjaan faedahberdasarkan amaun faedah yang dibayar mengikut formula di atas.4. Tuntutan oleh suami atau isteriSekiranya seorang isteri atau suami memilih taksiran bersama di bawah subseksyen45(2) ACP, faedah yang dibayar oleh isteri atau suami adalah dianggap sebagaidibayar oleh suami kepada isteri yang memilih taksiran bersama atau isteri kepadasuami yang memilih taksiran bersama.Contoh 7Suraya bermastautin di Malaysia bagi tahun asas 2003 dan 2004. Dia membelisebuah rumah kediaman berharga RM150,000 daripada pemaju perumahan pada1.10.2003 melalui pinjaman perumahan. Dia membayar faedah berjumlah RM3,000Keluaran: A Muka surat 74 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005ke atas pinjaman tersebut dalam tahun 2004. Suraya memilih untuk ditaksir bersamadi bawah nama suami untuk tahun taksiran 2004.Faedah RM3,000 yang dibelanjakan oleh Suraya dalam tahun asas 2004 adalahdianggap sebagai telah dibelanjakan oleh suami yang layak menuntut potongan keatas faedah tersebut untuk tahun taksiran 2004.5. Tuntutan oleh suami atau isteri yang tidak mempunyai jumlah pendapatanSekiranya isteri atau suami tidak mempunyai jumlah pendapatan, faedah yangdibayar oleh isteri atau suami hendaklah juga dianggap sebagai dibayar oleh suamiatau isteri masing-masing.Contoh 8Dalam tahun 2004, Feizril dan isterinya, Shaliza masing-masing telah membayarfaedah sebanyak RM1,500 seorang ke atas pinjaman yang diambil untuk membelisebuah rumah kediaman siap berharga RM170,000 daripada pemaju perumahan.Feizril tidak mempunyai jumlah pendapatan bagi tahun asas 2004.Faedah RM1,500 yang dibayar oleh Feizril adalah dianggap sebagai telahdibelanjakan oleh, isterinya, Shaliza. Di dalam mengira pendapatan bercukai untuktahun taksiran 2004, Shaliza layak menuntut potongan berjumlah RM3,000 iaituRM1,500 ke atas faedah yang dibayar olehnya dan RM1,500 bagi faedah yangdibayar oleh suami.6. Prosedur membuat tuntutanTuntutan bagi potongan ke atas faedah pinjaman perumahan yang dilakukan bolehdibuat dengan mengisi ruang D9 di dalam Borang Cukai Pendapatan B dan BE.JADUAL CUKAI BAGI INDIVIDU YANG BERMASTAUTINLAMPIRAN CBANJARANPENGIRAANKADARCUKAIKeluaran: A Muka surat 75 daripada 76


PENGIRAAN CUKAI PENDAPATANKENA DIBAYAR OLEH INDIVIDUBERMASTAUTINLEMBAGA HASIL DALAM NEGERIMALAYSIAKetetapan Umum No. 2/2005Tarikh Keluaran: 6 Jun 2005PENDAPATANBERCUKAIRM%RM0 - 2,5002,500 pertama002,501 - 5,0002,500 berikutnya1255,001 - 10,0005,000 pertama5,000 berikutnya32515010,001 - 20,00010,000 pertama10,000 berikutnya317530020,001 - 35,00020,000 pertama15,000 berikutnya74751,05035,001 - 50,00035,000 pertama15,000 berikutnya131,5251,95050,001 - 70,00050,000 pertama20,000 berikutnya193,4753,80070,001 - 100,00070,000 pertama30,000 berikutnya247,2757,200100,001 - 150,000100,000 pertama50,000 berikutnya2714,47513,500150,001 - 250,000150,000 pertama100,000 berikutnya2727,97527,000Lebih 250,000250,000 pertamaSetiap ringgit berikutnya2854,975............Keluaran: A Muka surat 76 daripada 76

More magazines by this user
Similar magazines