MACA - Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia - Suruhanjaya ...

sprm.gov.my

MACA - Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia - Suruhanjaya ...

MACAB U L E T I NAKADEMIP E N C E G A H A N R A S U A H M A L A Y S I AKeluaran 4/2012SIDANG REDAKSIPENAUNG :BMR BRUNEI DARUSSALAM - MACADato’ Sri Haji Abu Kassim bin Mohamed,Ketua Pesuruhjay a SPRMPENASIHAT :Dato Haji Zakaria bin Haji Jaffar,T imbalan Ketua Pesuruhja ya (Pengur usandan Profesionalisme) SPRMKETUA PENGARANG :P/T Pj Abdul Wahab bin Abdul AzizPENGARANG :PPj Rasidah binti Abdul Ka ri mSIDANG PENGARANG :En.Ahmad Fitr i bin JasniAkademi Pencegahan Rasuah Malaysiapeluang-peluang dalam penganjuranPENYUNTING :(MACA) telah menerima kunjunganprogram latihan serta bertukarPsk Farah Najwa binti Abdu l Azizhormat daripada delegasi Biromaklumat.JURUGAMBAR :Mencegah Rasuah (BMR) NegaraSebagai tanda penghormatan atasEn.Saidin Oma r bin MuchlisBrunei Darussalam pada 9 - 10 Julaijalinan yang tercipta di antara keduaATURHURUF/REKABENTUK :2012 yang lalu. Kunjungan delegasibelah pihak, SPRM telah bersetujuEn.Ahmad Fitr i bin Jasnipada kali ini adalah sempenamewujudkan sebuah dewan kuliah diEDARAN :Mesyuarat Tahunan ke-8 KerjasamaMACA yang dinamakan Dewan KuliahPusat Perancangan, Penyelidikan &Korporat, MACADua Hala Suruhanjaya PencegahanBrunei Darussalam.Rasuah Malaysia (SPRM) dan BMRIni bagi mengenang kerjasama yangBrunei Darussalam yang telahtelah diberikan oleh BMR dalamP A P A R A NK E L U A R A N I N I :dijalankan di MACA.Mesyuarat kali ini diadakan bagiusaha bersama memerangi rasuahse rta me wu ju dkan ke rj asamaMemantapkan Kepi mpinan Mela luiPenubuhan Pusat KecemerlanganKepimpinanLeadership Skills Development23membincangkan usaha kerjasamaantara dua negara dalam usahamembanteras jenayah rasuah, sertastrategik antara dua negara.WorkshopT eknik Pengurusan Majlis 4Pemantapan Kemahi ran Penulisan 4Pembinaan I mej Positif 5Pengenalan Kepada Organisasi 5Effective Communicat ion Skills 6Bicara I lmu Fenomena Baru 6Integriti Dalam Sektor Awam 7Jalinan Kerjasama Dengan InstitusiLatihan Awam dan Swasta di Malaysia8“ Peneraju Pusat Kecemerlangan Pencegahan Rasuah


AKTIVITI PENINGKATAN KAPASITI SPRMHalaman 2M E M A N T A P K A N K E P I M P I N A N M E L A L U I P E N U B U H A NP U S A T K E C E M E R L A N G A N K E P I M P I N A NKecemerlangan sesebuah organisasi terletakkepada kepimpinan yang menerajui jenteranya.Tanpa kepimpinan yang cemerlang dan mantap,halatuju dan operasi akan mudah goyah dengananasir-anasir yang akan melemahkan sesebuahorganisasi.Sehubungan itu pada 16 Julai 2012 yang lalu,Yang Berbahagia Dato Haji Zakaria bin Haji Jaffar,Timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM (Pengurusandan Profesionalisme) telah merasmikan BengkelPembangunan Model Kompetensi KepimpinanSPRM bertempat di Dewan Putrajaya, MACA.Melalui model yang yang digubal dan dibangunkandalam bengkel ini, ianya dilihat menjadi satumekanisme yang tepat dalam melahirkan danmembangunkan lebih ramai pemimpin SPRM yangmampu merealisasikan visi dan misi organisasiserta berkaliber dalam setiap aspek pengurusandan kepimpinan.Penganjuran bengkel ini juga bertujuan untukmembangunkan sebuah Model KompetensiKepimpinan SPRM yang bakal menjadi satu paksidan tonggak dalam operasi serta hala tuju PusatKecemerlangan Kepimpinan (Excellent LeadershipCentre-ELC) yang bakal ditubuhkan di MACA.“ Peneraju Pusat Kecemerlangan Pencegahan Rasuah


AKTIVITI PENINGKATAN KAPASITI SPRMHalaman 3SESI PERKONGSIAN ILMU ‘6E’Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia (MACA)telah mengadakan satu sesi bengkel perkongsianilmu bersama Petronas Leadership Centre [PLC]pada 13 Jun 2012. Program ini merupakansebahagian daripada susulan hasil perbincangansemasa sesi lawatan MACA ke PLC pada 30 Mei2012 yang lalu.Ini merupakan langkah awal yang diambil olehMACA dalam persediaan mewujudkan sebuahPusat Kecemerlangan Kepimpinan khusus dalampencegahan rasuah di Malaysia.MACA telah menjemput dua orang pegawai dariPLC iaitu Encik Ramli Atan dan Encik IsmailSaleh untuk memberikan penerangan berkaitansistem 6E iaitu “Engage, Explore, Envision,Emerge,Execute, Evalucate” yang telahdiperkenalkan oleh PLC sebagai panduan kepadaMACA dalam menubuhkan Pusat KecemerlanganKepimpinan.“KepimpinanTeladan”Melaluimerupakansatu aspek pentingyang menjadi amalanbagi setiap organisasikhususnya di negarakita. Untuk itu pada18 Jul ai 2012,Akademi PencegahanRasuahL E A D E R S H I P S K I L L SD E V E L O P M E N TW O R K S H O PM alaysia(MACA) melalui PusatLatihan Asas telah menganjurkan programLeadership Skills Development Workshop yangtelah dihadiri oleh 31 orang pegawai kananSuruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia(SPRM) Gred P48 dan P52 yang dikenalpastisebagai peneraju utama SPRM pada masahadapan.Kursus selama 2 hari ini, dijalankan sepenuhnyadi Dewan Tun Ismail MACA dan telah dirasmikanoleh Yang Berbahagia Ketua Pesuruhjaya SPRM,Dato’ Sri Haji Abu Kassim Bin Mohamed.Kursus kepimpinan amat penting bagimemantapkan pengetahuan, kemahiran danprinsip-prinsip kepimpinan yang diperlukan olehsesebuah organisasi dalam menjalankan tugasdan tanggungjawab yang telah diamanahkan.Peserta didedahkan dengan nilai teras berhubungdengan sifat peribadi dan keutamaan kerja bagimembantu peserta memahami gaya kepimpinandan menyesuaikan diri mengikut situasi dalammenghadapi cabaran sebagai seorang pemimpin.“ Peneraju Pusat Kecemerlangan Pencegahan Rasuah


Halaman 4AKTIVITI PENINGKATAN KAPASITI SPRMTEKNIK PENGURUSAN MAJLISDi sebalik tabir penganjuran sesuatu majlisrasmi, terdapat satu pasukan tenaga kerjaterlatih menjayakannya. Susulan itu, AkademiPencegahan Rasuah Malaysia (MACA)menyediakan peluang kepada pegawai dankakitangan Suruhanjaya Pencegahan RasuahMalaysia (SPRM) yang berminat mempelajariilmu pengurusan majlis.Bermula 25 Jun 2012, MACA menganjurkanKursus Pengurusan Majlis yang berlangsung diMACA Wilayah Timur, Kota Bharu Kelantan.Kursus yang dijalankan selama 3 hari ini telahdihadiri oleh 32 orang peserta yang terdiridaripada pegawai dan kakitangan SPRMseluruh MalaysiaProgram ini bertujuan untuk mendedahkanpeserta mengenai perbezaan pengurusan acarabagi pelbagai majlis yang berbeza. Selain itujuga, melalui kursus ini peserta turut diberipendedahan berkenaan kaedah dan amalanprotokol sebenar dalam majlis-majlis rasmikerajaan. Teknik-teknik pengacaraan majlisserta kaedah penyampaian yang perludiamalkan dalam majlis rasmi juga diterapkepada para peserta khususnya dalammenjalankan tugas sebagai pengacara majlis.PEMANTAPAN KEMAHIRANPENULISANPenulisan merupakan kaedah penyaluran maklumatterutamanya dalam menyampaikan berita. AkademiPencegahan Rasuah Malaysia (MACA) mengambilinsentif menyediakan latihan kepada pegawai dankakitangan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia(SPRM) yang terlibat dalam penulisan berita.Pada 12 Jun 2012 yang lalu, Kursus Penulisan ArtikelBerkesan dan Kenyataan Media telah dijalankandengan kerjasama Bahagian Komunikasi KorporatSPRM. Kursus selama 3 hari ini telah dijalankansepenuhnya di MACA telah dihadiri oleh 36 orangpegawai dan kakitangan SPRM.Kursus ini bertujuan mempertingkatkan pengetahuandan kefahaman peserta terhadap kaedah penulisanbagi sesebuah artikel dan penyediaan kenyataan mediayang berkesan. Ini bagi memastikan setiap pesertamemahami dan memenuhi spesifikasi sebenar dalampenulisan artikel serta berupaya untuk menyampaikankehendak organisasi dalam bentuk penulisan danmesej yang jelas kepada masyarakat.Selain itu, melalui kursus ini juga peserta menjalanisesi latihan penulisan intensif bagi meningkatkankeupayaan peserta di dalam menggunakan teknik dankaedah penulisan kenyataan media dan berita portal.“ Peneraju Pusat Kecemerlangan Pencegahan Rasuah


Halaman 5AKTIVITI PENINGKATAN KAPASITI SPRMPEMBINAAN IMEJ POSITIFImej dan sikap penjawat awam pada hari ini kerapmenjadi perhatian masyarakat. Ini kerana ianyamencerminkan imej sesebuah agensi yang diwakiliseseorang penjawat awam. Apabila individuberkenaan memiliki karektor peribadi negatifkhususnya semasa menjalankan tugas ianya akanmerosakkan imej sesebuah agensi. Oleh yangdemikian, Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia(MACA) mengambil inisiatif menganjurkan KursusPembentukan Karektor Pegawai SuruhanjayaPencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) P29 bagitahun 2012.Selama 3 hari kursus ini berjalan, peserta diberipendedahan berkenaan bagaimana mengenali sikapdan karektor peribadi masing-masing. Kursus yangbermula pada 3 Julai 2012, telah diadakan diKompleks Tabung Haji, Kelana Jaya di mana telahdisertai oleh 97 orang peserta terdiri daripadapegawai SPRM dari seluruh Malaysia berpangkatgred P29.Hasrat di sebalik penganjuran program ini adalahuntuk membina dan membentuk imej yang positifdalam kalangan pegawai SPRM. Harapan yangtinggi diletakkan ke atas para peserta agar dapatmelakukan perubahan dalam diri, memupukkomitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasserta memberi kesedaran akan pentingnya sikapbertanggungjawab dalam melaksanakan tugas.Kursus ini juga dirangka untuk membantu parapeserta untuk menjadi lebih proaktif dalamkerjaya dan mengutamakan kualiti dalam tugasseharian.Selain itu juga, para peserta turut didedahkandengan konsep bekerja adalah satu amanah dankerja sebagai ibadah yang perlu dilaksanakandengan jujur dan penuh integriti.PENGENALAN KEPADA ORGANISASIAkademi Pencegahan Rasuah Malaysia (MACA)melalui Pusat Latihan Asas telah menganjurkan 2siri Kursus Pengenalan Kepada Organisasi SPRMuntuk pegawai lantikan baru. Seramai 41 orangpegawai dan kakitangan gunasama SPRM telahmenyertai kursus ini di mana bagi Siri 2/2012( Zon Selatan ) telah dijalankan di PerbadananProduktiviti Malaysia (MPC) Wilayah Selatan diJohor Bahru, Johor pada 30 Mei 2012 hingga 31Mei 2012.Bagi Siri 3/2012 ( Zon Tengah ) pula, kursus initelah dijalankan di Akademi Pencegahan RasuahMalaysia (MACA) Jalan Duta, Kuala Lumpur pada7 Jun 2012 hingga 8 Jun 2012 yang lalu.Penganjuran kursus ini bertujuan bagi memberipemahaman dan pendedahan kepada pegawaiserta kakitangan gunasama SPRM berkaitansejarah penubuhan agensi pencegahan rasuah dinegara ini, mengenali perlakuan jenayah rasuahdan Akta SPRM 2009, pendedahan berkaitanpunca, kesan serta transformasi SPRM pada masakini.“ Peneraju Pusat Kecemerlangan Pencegahan Rasuah


AKTIVITI PENINGKATAN KAPASITI SPRMHalaman 6E F F E C T I V EC O M M U N I C A T I O N S K I L L SPenguasaan bahasa merupakan satu kemahiranyang perlu dikuasai. Kemahiran ini memerlukanusaha gigih serta ketekunan bagi seseorangindividumenguasainya.Selaras dengan tujuan ini, Akademi PencegahanRasuah Malaysia (MACA) telah menganjurkanBengkel Effective Communication Skills selama 6bulan bermula pada 26 Januari 2012 sehingga 14Jun 2012. Bengkel ini telah disertai denganjayanya oleh 54 orang peserta yang terdiri daripadapegawai danSepanjang program, parakakitangan SPRM.peserta berpeluanguntuk mempelajari kemahiran berkomunikasi danmembina keyakinan diri untuk bertutur dalamBahasa Inggeris khususnya semasa menjalankantugas.Majlis Perasmian Penutup telah disempurnakanoleh Yang Berbahagia Dato Haji Zakaria bin HajiJaffar, Timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM(Pengurusan dan Profesionalisme) pada 17 Julai2012 bertempat di Dewan Tun Ismail, MACA.BICARA ILMU FENOMENA BARUSeminar Bicara Ilmu Siri 3 Bilangan 2/2012membawa tema “Membina Jaringan KerjasamaGlobal Dalam Pemantapan Pencegahan Rasuah”merupakan program perkongsian ilmu anjuranAkademi Pencegahan Rasuah Malaysia (MACA).Seramai 70 orang peserta daripada kalanganpegawai kanan SPRM telah menghadiri seminarini pada 24 Jun 2012 yang lalu.Program pengisian ilmu dijalankan bagi memberipendedahan kepada pegawai SPRM tentangmaklumat baru serta membentuk budaya kerjaberintegriti dan berpengetahuan.Dua kertas kerja telah disampaikan olehPenolong Kanan Pesuruhjaya Alias Bin Salimdan Penolong Pesuruhjaya Ch’ng Soon Hengdengan tajuk ceramah “Better Governance –Managing Corruption Programme For Heads OfInvestigation” dan “Kursus Fraud dan PublicCorruption Investigation ”.Isu-isu yang dibicarakan adalah bertujuan untukmembantu peserta memahami kepentingan danperanan masing-masing dalam usaha memerangirasuah di samping menjadikan MACA sebagaitempat perkongsian idea dan pengalaman.“ Peneraju Pusat Kecemerlangan Pencegahan Rasuah


KERJASAMA STRATEGIKINTEGRITI DALAM SEKTOR AWAMHalaman 7Integriti perkhidmatan kerajaan merupakan suatu elemenyang tidak boleh dianggap remeh. Susulan daripadakesedaran ini, pada 17 Julai 2012 yang lalu, JabatanPerdana Menteri (JPM) menganjurkan Kursus PengukuhanIntegriti Sektor Awam bersama Akademi PencegahanRasuah Malaysia (MACA).Kursus sehari ini telah dihadiri oleh 47 orang pegawai dankakitangan JPM yang terdiri daripada kumpulanpengurusan dan professional, sokongan 1 dan 2 sertadijalankan sepenuhnya di MACA.JPM dilihat sebagai sebuah agensi kerajaan yang peka dansentiasa berusaha meningkatkan kesedaran pegawainyaSelain itu juga, peserta kursus turut didedahkan denganbentuk kesalahan rasuah, penyelewengan dan salah gunakuasa yang sering dilakukan. Ini bagi memastikan pesertaberupaya untuk menangani masalah sebegini seterusnyatentang akibat yang terhasil daripada gejala rasuah. menghentikan keberangkalian berlakunya jenayahDalam program latihan sehari ini, peserta diberi rasuah.pendedahan berkenaan kaedah dalam memantapkan danmengukuhkan integriti dalam organisasi.T I N G K A T K E U P A Y A A NP E G A W A I P O S M A L A Y S I AAmalan rasuah khususnya dalam agensi awamberasaskan perkhidmatan semakin meningkat. Pada16 Julai 2012, Akademi Pencegahan RasuahMalaysia (MACA) menganjurkan Kursus Perisikanbagi Pegawai PenyiasatPos Malaysia Berhadyang telah dihadiri oleh25 pegawai. Melaluikursus ini, peserta didedahkandengan asastugas perisikan. Sepanjang kursus 3 hari ini, pesertaberpeluang mempelajari teknik asas pengendaliansumber danmaklumat berkualiti, kaedahmenghadapi ancaman dan risiko semasa mendapatkanmaklumat serta penggunaan peralatan yangdigunapakai semasa perisikan dijalankan.MACA dengan kerjasama Lembaga Hasil DalamNegeri Malaysia (LHDNM) menganjurkan KursusAsas Perisikan bagi Pegawai LHDN pada 9 sehingga13 Julai 2012. Seramai 38 orang pegawai LHDNtelah mengikuti kursusini dengan jayanya.Kursus ini bertujuanmemberiLHDN BERSAMA MACAMANTAPKAN PEGAWAIpengetahuanasas perisikan kepadapeserta bagi memahamikonsep perisikan. Para peserta diberi peluangmempelajari teknik pengendalian sumber dan teknikpengumpulan maklumat risikan yang berkualiti .Selaian itu, penggunaan peralatan teknikal dalammenjalankan tugas risikan turut dipelajari olehpeserta di samping memahami penyediaan KertasRisikan ”Konsep Undercover” dan sistem profilingyang berkesan.“ Peneraju Pusat Kecemerlangan Pencegahan Rasuah


KERJASAMA STRATEGIKHalaman 8JALINAN KERJASAMA DENGANINSTITUSI LATIHAN AWAM DAN SWASTA DI MALAYSIAAkademi Pencegahan Rasuah Malaysia (MACA) selaku sebuahinstitusi latihan awam di Malaysia melihat perlunya jalinankerjasama khusus dalam bidang latihan dan pendekatanstrategi lautan biru (Blue Oceon Strategy) dengan institusilatihan awam dan swasta yang wujud di Malaysia.Memenuhi hasrat berkenaan, MACA dengan kerjasamaBahagian Keselamatan Suruhanjaya Pencegahan RasuahMalaysia (SPRM) dan Maktab Penjara Malaysia, menganjurkanpertandingan menembak peringkat institusi latihan awam danswasta.Pertandingan yang berlangsung pada 28 Jun 2012 di LapangSasar Maktab Penjara Malaysia, Kajang, Selangor ini telahdisertai oleh 44 orang peserta.Sepanjang program berjalan, 2 kategori telah dipertandingkaniaitu Centre Fire dan Falling Plate. Bagi acara menembakindividu ( Centre Fire ), telah dimenangi oleh En. Abdul HamidBin Hassan dari Maktab Penjara Kajang. Manakala bagi acaramenembak berpasukan ( Falling Plate ) yang disertai oleh 4orang peserta bagi setiap pasukan dimenangi oleh pasukan 1terdiri daripada Mohd Sauki Bin Razali (Institut AminuddinBaki), En. Abdul Hamid Bin Hassan (Maktab Penjara Kajang),Inspektor Mohd Yusof Bin Ibrahim (PULAPOL KL) dan En. AbdulHamid Bin Hussin (Maktab Penjara Kajang).Program sehari ini memberi impak yang tinggi kepada MACAdalam memperkenalkan MACA sebagai sebuah agensi latihanpencegahan rasuah di rantau ini dan berjaya mewujudkan satujalinan kerjasama antara semua institusi yang turut serta.Akademi Pencegahan Rasuah MalaysiaPersiaran Duta, Off Jalan Duta , 50480 Kuala LumpurTelefon: 03 - 62092800Faks: 03 - 62016197E-mail: info.maca@sprm.gov.my“ Peneraju Pusat Kecemerlangan Pencegahan Rasuah

More magazines by this user
Similar magazines