Seniority List - Central Board of Excise and Customs

cbec.gov.in

Seniority List - Central Board of Excise and Customs

SeniorityNoCadre Name D.O.B.Date Of Joining Remarks393 DR DUTTA S. PATIL (ST) 9 2 1951 1 9 1981 LEFT FOR PCS394 P J.N. GAUR 9 7 1924 5 12 1979395 DR RAVI MALIK 8 6 1958 7 12 1982 LEFT FOR IAS396 P R.N. Kakar 10 8 1936 3 12 1979397 DR Pradeep K. Mohanty 13 1 1958 1 9 1982 Left the Service398 P P.N. Suri 1 7 1925 7 12 1979399 DR Prasant K. Mohanty 26 1 1956 1 9 1982400 P D.D. Sharma 10 4 1929 10 12 1979401 DR Rajesh Ku. Mahajan 7 10 1957 1 9 1982402 P M.R. Paranjape 7 6 1925 7 12 1979403 DR Ashok Singhvi 11 9 1959 1 12 1982 Left For IAS404 P G.D. THAPAR 8 3 1925 4 12 1979405 DR Amit Kumar Roy 1 2 1955 7 9 1982406 P Kartar Singh 4 1 1925 15 12 1979407 DR Dinesh Kumar 16 9 1958 1 12 1982 Left for IAS408 P R.Victor Thyagaraj 24 9 1941 30 11 1979409 DR Sudehansae S. Lenka 18 3 1957 1 9 1982410 P L.P. Sawhney 25 10 1925 6 12 1979411 DR Susanta K. Panda 15 4 1959 1 12 1982412 P A.N. Sharma 8 12 1925 6 12 1979413 DR V.J Kurian 23 2 1957 1 12 1982 Left for IAS414 P A.R. Bose 31 1 1924 7 6 1980415 DR Vinay Chabbra 10 12 1958 1 12 1982416 P G.G. Kamble (SC) 2 6 1929 1 12 1982Given notional Seniority(17.02.1983)417 DR Vinod K. Goel 25 1 1955 1 9 1982418 P D.N. Anerao 4 6 1928 14 12 1979419 DR Dev Dass Rishi 2 8 1953 1 9 1982420 P J.S. Bhatt 1 7 1930 11 2 1980421 DR Suraj Pratap S. Parihar 3 1 1960 1 12 1982 Left For IAS422 P M.S. Deshpande 13 6 1927 3 12 1979423 DR V.V. Hariharan 1 5 1954 1 9 1982424 P Md. Aminuddin 12 9 1933 7 12 1979425 DR Radhesham L. Mopalwar 15 2 1958 1 12 1982 Left for PCS ON (30.03.1983)426 P Bikram Tirath 28 9 1931 28 12 1979427 DR Hemant Ku. Mittal 27 1 1957 21 2 1983428 P M. E Wandrik 4 7 1925 4 12 1979429 DR Ameeta Suri (Ms.) 9 3 1959 1 9 1982430 P C.V. Durgyya 8 1 1940 3 11 1979431 DR Ravi Kumar Panday 6 12 1955 1 12 1982432 P S.K. Gadhok 1 7 1926 12 12 1979433 DR Subhash C. Varshney 15 11 1957 1 12 1982434 P P.D. Kapoor 14 6 1927 17 12 1979435 DR Rakesh K Sharma 20 6 1957 4 9 1982436 P A.L. Kalia 22 8 1926 5 12 1982437 DR Arvind Singh 8 4 1958 1 12 1982438 P O.R. Selvaraj 6 8 1925 9 1 1982439 DR Alok Bhatnagar 10 7 1954 1 9 1982440 P Y.D. Gupta 6 5 1928 24 12 1979441 DR R. Venkataraman 16 7 1955 1 9 1982442 P D.M. Mehta 17 8 1929 7 1 1980Reverted as Under Secy. in theDeptt. of Agriculture.


SeniorityNoCadre Name D.O.B.Date Of Joining Remarks494 P T.P. Mathani 15 3 1940 3 12 1979495 DR Anil Kumar 12 10 1956 29 8 1983496 P T.A. Ramasubramaniam 6 7 1930 30 11 1979497 DR P.M. Saleem 20 11 1954 7 9 1983498 P S. Vardarajan 3 6 1927 30 11 1979499 DR Yudhvir S. Shahrawat 6 8 1958 1 9 1983500 P D.R. Choudhary 1 11 1933 30 11 1979501 DR Anup Chandra Pandey 15 2 1959 5 12 1983 Left the Service502 P K.C. Jain 9 8 1942 30 11 1979503 DR Harinder Bansi 7 11 1955 29 8 1983504 P N.A. Mulla 10 6 1941 3 12 1979505 DR Sheo Narayan Singh 8 7 1958 21 12 1983506 P V.S. Venugopalan 17 12 1942 30 11 1979507 DR Ranjan Suri 12 8 1956 7 9 1983508 P K.P. Singh 21 12 1942 3 12 1979509 DR Shailesh Behari Mishra 14 5 1955 29 8 1983510 P P. Mohd Ali 25 4 1941 6 12 1979511 DR C.P. Rao 24 3 1959 7 9 1983512 P K.L. Choudhuary 6 5 1927 30 11 1979513 DR Pawan Kumar Jain 8 12 1959 29 8 1983514 P A.K. Derashri 7 5 1943 3 12 1979515 DR Satya Vir Singh 1 7 1956 17 2 1984516 PA Y.P. Gupta 1 10 1942 3 12 1979517 DR Ajoy Mehta 21 9 1959 5 12 1983518 PA T R Malik 1 11 1942 3 12 1979519 DR Rajiv Bhushan Tiwari 15 3 1958 6 12 1983520 PA R.S. Rajan 13 3 1942 3 12 1979521 DR Kumar Arvind Singh Deo 8 7 1959 14 12 1983 Left the Service522 PA N.M. Veluswamy 14 6 1930 30 11 1979523 DR Ashok Kumar Pandey 20 7 1960 8 12 1983524 PC P. Seshachalan 1 6 1923 1 1 1980525 DR Jai Prakash 1 9 1957 30 8 1983526 PC G.P. Saxena 11 7 1923 1 1 1980527 DR S. Dhakshanmoorthy 6 6 1956 14 12 1983528 PC G.D.P. Sinha 1 7 1927 1 1 1980529 DR Dharampal Singh (SC) 4 2 1956 9 12 1983530 PC B.V. Jaganthan Rao 4 11 1923 1 1 1980531 DR M. Punnuswamy (SC) 15 4 1955 31 12 1983532 PC D.C. Kanji Lal 1 1 1923 1 1 1980533 DRKanwal Kishore Kabirpanthi(SC)25 12 1956 5 12 1983534 PC R Rangasami 21 3 1923 1 1 1980535 DR Sh. Kishan Gaule (SC) 30 9 1951 5 12 1983536 PP J.S. Bhandari 7 8 1932 1 1 1980537 DR Hector Marwein (ST) 3 8 1960 15 2 1984 Left the Service538 PA T. A. RATNAM 17 12 1926 1 1 1980539 DR S. Ramaswamy 22 4 1960 12 12 1984540 PA S. M. KARNIK 12 4 1927 1 1 1980


Date of birthDate of joiningRemarksSeniority.No.Cadre Name Date Month Year Date Year Month541 DR H.B. Pradhan 20 12 1952 26 12 1984542 PC A.M. Banerjee 1 10 1925 1 1 1980543 DR Sobha Ram 8 3 1956 27 8 1984544 PC P.C. Roy 3 12 1923 1 1 1980545 DR M. Vinod Kumar 22 1 1958 21 8 1984546 PC P. C. Gupta 5 11 1923 1 1 1980547 DR Km. Kavita Gupta 14 12 1984 Left the service548 PC G. R. Ahuja 16 6 1923 1 1 1980549 DR Piyusha Kumar Patnaik 9 12 1957 5 1 1985550 PC P. N. Sen 1 2 1927 1 1 1980551 DR Madhu Mohan Damodar 2 5 1957 26 12 1984552 PC U. C. Deb 16 6 1924 1 1 1980553 DR D.V. Inderagith 18 5 1959 13 12 1984554 PP R. Lobo 8 10 1933 1 1 1980555 DR Devendra Mishra 2 1 1958 21 8 1984556 PA G.V. AWATARAMANI 23 2 1928 1 1 1980557 DR R. Sekhar 7 5 1956 21 8 1984558 PA C.P. NANGIA 12 9 1938 1 1 1980559 DR Ashok Kumar Arya 29 9 1955 27 8 1984560 PC K. Murugiyan 29 10 1923 1 1 1980561 DR B. Ravichandran 2 4 1956 21 8 1984562 PC N. Kanka Sabhapati 9 10 1923 1 1 1980563 DR Sunil Kumar Sawhney 17 9 1959 21 8 1984564 PC R. K. Puri 1 1 1926 1 1 1980565 DR Sandeep Mohan Bhatnagar 21 8 1960 17 12 1984566 PC X. Casteline 12 6 1923 1 1 1980567 DR Devendra Singh Suhag 18 5 1960 28 12 1984568 PC K. K. Verma 1 11 1928 1 1 1980569 DR Harmeet S. Singh (Ms) 3 4 1956 27 8 1984570 PC N. Ramaraj 10 3 1923 1 1 1980571 DR S. Raj Kumar 15 6 1957 19 12 1984572 PP G. N. Deshpande 9 4 1938 1 1 1980573 DR K. Sekhar 9 1 1956 28 8 1984574 PA P.G. PANDIT 1 7 1929 1 1 1980 Expired 14.03.1982575 DR Dinesh Kumar Verma 15 11 1955 19 12 1984576 PA F.J.D. MELLO 29 1 1929 1 1 1980577 DR Anup Kumar Srivastava 14 5 1960 19 12 1984578 PC P. C. Lala 10 9 1923 1 1 1980579 DR Talkeshwar Singh 12 3 1957 21 8 1984580 PC K. G. Stanes 31 1 1923 1 1 1980581 DR Rajeev Tandon 2 8 1959 13 12 1984582 PC O.S. Chandersekhar 12 1 1923 1 1 1980583 DR M. Ajit Kumar 20 11 1961 21 8 1984584 PC H.S. Puri 15 3 1924 1 1 1980585 DR K. Umesh 7 7 1957 28 8 1984586 PC N. Veeresalingam 15 10 1924 1 1 1980587 DR Arun Goyal 21 12 1984 Left the service588 PC K.L. Deb Barman 1 1 1923 1 1 1980589 DR V. Padmanabhan 13 5 1957 21 12 1984590 PP K. N. Mullick (SC) 1 1 1930 1 1 1980


Date of birthDate of joiningRemarksSeniority.No.Cadre Name Date Month Year Date Year Month591 DR Anil Kumar Mehra 31 10 1956 27 8 1984592 PA C.G. VERKEY 5 2 1932 1 1 1980593 DR C.M. Chandoilia 5 7 1958 26 12 1984594 PA B. B. CHAKARABORTY 13 3 1928 1 1 1980595 DR Karnail Singh 23 3 1960 25 8 1984596 PC Amar Singh Yadav 25 12 1925 1 1 1980597 DR Kum. Barbara Marwein 11 1 1985 Left the service598 PC A.S. Dasgupta 2 3 1923 1 1 1980599 DR Vishwanath A. Sheganokar 26 12 1984 Left the service600 PC Ranjit Kr. Barman 31 1 1925 1 1 1980601 DR Charan Jit Singh 7 7 1955 30 1 1985602 PC Rameshwar Dhar 1 3 1923 1 1 1980603 DR Sat Paul 13 9 1952 26 12 1984604 PC R.L. Narayanan 24 8 1923 1 1 1980605 DR K.P. Singh 22 12 1984 Left the service606 PC K.C. Majumdar 1 9 1923 1 1 1980607 DR Ujjwal Uke 31 12 1984 Left the service608 PP A. A. Young 5 10 1936 1 1 1980609 DR Ghamman R. Meena 1 9 1956 22 12 1984610 PA R.R. SARKAR (SC) 1 3 1933 1 1 1980611 DR Wilson L. Hangshing (ST) 15 10 1958 29 8 1984


SeniorityNo.Cadre NameD.O.B.Date of JoiningRemarksDate Month Year date Month Year612 PA M.M. SAHA (SC) 1 2 1932 1 1 1980613 DR Gurbans Singh 15 9 1961 16 12 1985614 PC R. F. Patel 25 7 1927 1 1 1980615 DR Pramod M. Govade 31 3 1959 26 8 1985616 PC S. A. Kadhari 22 8 1924 1 1 1980617 DR Kamal Jeet Chaudhary 10 3 1957 26 8 1985618 PC Devki Nandan 4 6 1924 1 1 1980619 DR P. H. Kuriun 17 12 1985 Left the service620 PC D. James Paul 1 7 1923 1 1 1980621 DR Sushil Kumar Solanki 19 9 1958 16 12 1985622 PC M. L. Puri 15 1 1927 1 1 1980623 DR Anoop Swarup 10 1 1959 26 8 1985624 PC A. R. Bose 31 1 1924 1 1 1980625 DR Ajay Jain 12 4 1961 23 1 1986626 PP B. S. Kango 25 9 1929 1 1 1980627 DR Manorajan K. Virk Ms. 22 5 1959 16 12 1985628 PA D. RAMACHANDRA N (SC) 18 7 1927 1 1 1980629 DR Harish Kumar 31 12 1985 Left the service630 PA P.N. BISWAS (SC) 1 9 1929 1 1 1980631 DR Rakesh Kumar Gupta 16 12 1985 Left the service632 PC B. P. N. Sinha 12 11 1923 1 1 1980 Left the service633 DR Gautam Bhattacharya 4 4 1961 16 12 1985634 PC S. A. Sattar 6 3 1923 1 1 1980635 DR Bankey Behari Agarwal 1 7 1959 16 12 1985636 PC D. N. Srivastava 4 4 1926 1 1 1980637 DR Debi Prasad Dash 14 7 1959 21 4 1986638 PC B. V. Baxi 12 11 1925 1 1 1980639 DR Amrit Pal Singh Suri 30 3 1962 26 8 1985640 PC S. M. Malo (SC) 1 12 1923 1 1 1980641 DR Archana Pandey Ms. 9 2 1960 16 12 1985642 PC N. D. Dosanj (SC) 9 9 1934 1 1 1980643 DR Vivek Johri 17 7 1963 16 12 1985644 PP A. G. Chakraborty 1 2 1934 1 1 1980645 DR Mahendra J. Doshi 24 9 1959 16 12 1985646 PA A. VEDAKRISHNA N (SC) 13 12 1932 1 1 1980647 DR Vijay Kumar Takkar 13 4 1961 26 8 1985648 PA A.K. HALDER (SC) 1 1 1932 1 1 1980649 DR M.S. Jaffer Sait 16 12 1985 Left the service650 PC Santosh Singh (SC) 21 9 1933 1 1 1980651 DR S. K. Agarwal 24 12 1985 Left the Service652 PC Birdeo Ram (sc) 21 9 1933 1 1 1980


SeniorityNo.Cadre NameD.O.B.Date of JoiningRemarksDate Month Year date Month Year653 DR Ranjan Kumar Routray 12 5 1959 16 12 1985654 PC A. D. Lalbeg (SC) 5 10 1931 1 1 1980655 DR Prasanna Kumar Dash-II 21 2 1959 1 8 1986656 PC K. L. Kulloli (SC) 6 6 1927 1 1 1980657 DR D. S. Rao 18 12 1985658 PC V. Ganesan (SC) 20 1 1925 1 1 1980659 DR C. Rajendran 12 12 1957 16 12 1985660 PC Naunihal Singh 14 3 1927 1 1 1980661 DR Prambir Singh 16 12 1985 Left the service662 PP N. K. Sinha (SC) 3 1 1935 1 1 1980663 DR Rajiv Bhatia 19 2 1958 26 8 1985664 PA K.B. MALLICK (SC) 1 6 1931 1 1 1980665 DR Davender Singh 1 1 1956 26 8 1985666 PA M. KARTETTA (ST) 22 12 1934 1 1 1980667 DR E. Radhakrishnaiah 16 12 1985 Left the service668 PC S. D. Kaura 5 4 1924 1 1 1980669 DR D. P. Nagendra Kumar 13 7 1962 26 8 1985670 PC A. K. Dighe 1 5 1925 1 1 1980671 DR P. Nageswara Rao 26 1 1960 24 12 1985672 PC J. M. Chaudhary 10 5 1929 1 1 1980673 DR K. Shyamsundram 14 5 1952 16 12 1985674 PC Roopchand Kishnani 27 2 1926 1 1 1980675 DR R. Periasami 20 3 1954 26 8 1985676 PC K. B. Vohra 23 6 1925 1 1 1980677 DR Parminder Singh 1 4 1955 16 12 1985678 PC C. R. Menon 15 8 1925 1 1 1980679 DR Sunder Lal 2 3 1956 16 12 1985680 PP S. R. Dutta 1 1 1936 1 1 1980681 DR Ringzing D. Negi 4 4 1957 26 8 1985682 PA ASHOK HALDER 1 1 1931 1 1 1981683 DR Shrawan Lal Meena-I 3 1 1957 16 12 1985684 PA CHINMOY DUTTA 4 12 1928 1 1 1981685 DR Sugan Lal Meena -II 4 7 1958 24 12 1985686 PC G. S. Ahuja 24 4 1924 1 1 1981687 PC K. C. Sehgal 11 5 1925 1 1 1981688 PC K. V. Mohammad 1 7 1925 1 1 1981689 PC Shahzada Khan 1 9 1924 1 1 1981690 PC A. C. Srivastava 24 5 1926 1 1 1981691 PC V. K. Upadhyay 16 9 1928 1 1 1981692 PP J. S. Kalirai 20 10 1929 1 1 1981693 PA A.M. ROY 14 10 1927 1 1 1981


SeniorityNo.Cadre NameD.O.B.Date of JoiningRemarksDate Month Year date Month Year694 PA G.P. BANERJEE 1 9 1924 1 1 1981695 PC S. S. Maharaja 1 1 1928 1 1 1981696 PC N. F. Chavda 21 3 1930 1 1 1981697 PC P. H. Engineer 23 11 1924 1 1 1981698 PC K. S. Mulchandani 10 10 1926 1 1 1981699 PC M. J. Trivedi 10 11 1925 1 1 1981700 PC A. D. Desai 20 5 1925 1 1 1981701 PP E. Toppo (ST) 21 3 1936 1 1 1980702 PA D.L. BASU ROY 1 7 1925 1 1 1981703 PA RAJBIR SINGH 15 5 1930 1 1 1981704 PC P. G. Belani 10 1 1926 1 1 1981705 PC N. S. Massand 11 1 1926 1 1 1981706 Pc V. S. Samtani 3 5 1927 1 1 1981707 PC L. J. D. Netto 23 10 1926 1 1 1981708 PC H. M. Dadlani 17 1 1924 1 1 1981709 PC B. N. Phatarahekar 29 11 1924 1 1 1981710 PP J. B. Sawant (SC) 16 5 1934 1 1 1980711 PA S.P. GHOSH 12 2 1928 1 1 1981712 PA O.P. RALHAN 1 1 1928 1 1 1981713 PC T.T. Jhangianai 6 5 1925 1 1 1981714 PC M. A. Wandrik 4 7 1925 1 1 1981715 PC S. D. Singh Bali 26 5 1924 1 1 1981716 PC A. K. Malhotra 12 5 1927 1 1 1981717 PC B. K. Khosla 14 2 1924 1 1 1981718 PC S. M. A. Thiagarajan 16 6 1924 1 1 1981719 PP N. Bara (ST) 1 2 1936 1 1 1980720 PA M.K. GUPTA 1 8 1928 1 1 1981721 PA P.K. CHAKRABORTY -II 1 11 1934 1 1 1981722 PC P. V. Torke 19 12 1925 1 1 1981723 PC P. G. Mukherjee 1 2 1928 1 1 1981724 PC B. D. Dhawan 25 1 1926 1 1 1981725 PC M. K. Patwe 12 6 1924 1 1 1981726 PC D. K. Suri 23 11 1924 1 1 1981727 PC B. D. Pahwa 1 2 1926 1 1 1981728 PP N. Sunderajan (ST) 24 4 1933 1 1 1980729 PA S. GHOSH 2 4 1936 1 1 1981730 PA D.H. BHOMICK 10 9 1931 1 1 1981731 PC S. H. Hasan 11 7 1925 1 1 1981732 PC V. C. Bhojwani 19 5 1925 1 1 1981733 PC B. R. Sengupta 1 11 1924 1 1 1981734 PC D. V. Sabrawal 8 12 1924 1 1 1981


SeniorityNo.Cadre NameD.O.B.Date of JoiningRemarksDate Month Year date Month Year735 PC A. K. Khullar 8 7 1925 1 1 1981736 PC S. L. Sharma 1 11 1926 1 1 1981737 PP S. V. M. Unnithan 3 5 1938 1 1 1981738 PA B.P. CHATERJEE 1 6 1924 1 1 1981739 PA V.S.VENUGOPAL 1 6 1928 1 1 1981740 PC L. B. Madbhavi 25 10 1926 1 1 1981741 PC D. C. Sharma 31 1 1926 1 1 1981742 PC A. C. Joshi 5 12 1928 1 1 1981743 PC M. S. Somasundarma (SC) 27 3 1931 1 1 1981744 PC K. M. Vadivelu (SC) 1 7 1932 1 1 1981745 PC N. N. Choudhari (ST) 15 3 1931 1 1 1981746 PP J. Ramarao 17 7 1929 1 1 1981747 PA J.N. BENERJEE 1 2 1929 1 1 1981748 PA P.G. NAYAK (SC) 16 5 1939 1 1 1981749 PC M. K. Solanki (SC) 23 2 1932 1 1 1981750 PC M. J. Solanki (SC) 31 7 1937 1 1 1981751 PC S. Kaliperumal (SC) 15 7 1934 1 1 1981752 PC S. Murugandy (SC) 21 5 1940 1 1 1981753 PC T. Krishnan (SC) 15 5 1937 1 1 1981754 PC A. Kalingaraju (SC) 1 6 1938 1 1 1981755 PP J. R. Rajender 10 5 1933 1 1 1981756 PA N.K.R. NAIR 28 12 1926 1 1 1982757 PA I.U. MASKARENHAS 16 10 1932 1 1 1982758 PC M. Ramdas (SC) 6 3 1 1 1981759 PC C. H. Jardosh 12 5 1925 1 1 1982760 PC R. G. Mirchandani 23 3 1926 1 1 1982761 PC N. V. Verkhedi 17 10 1926 1 1 1982762 PC P. D. Kapoor 16 4 1927 1 1 1981763 PC N. S. Bhatnagar 12 12 1926 1 1 1981764 PP C. D. Bent 8 3 1929 1 1 1981765 PA A.S. VENGULBHARAN 17 12 1932 1 1 1982766 PA S. RAJARAMAN 1 6 1927 1 1 1982767 PC L. C. Bhatia 8 2 1927 1 1 1981768 PC T. N. Mehra 20 9 1927 1 1 1981769 PC B. K. Sahi 10 10 1928 1 1 1981770 PC C. K. Chakraborty 16 4 1922 1 1 1982771 PC Ravi Sandil 28 12 1925 1 1 1982772 PC D. V. Nayar 2 9 1926 1 1 1982773 PP A. V. Mudaliar 9 7 1929 1 1 1981774 PA P.O. THOMAS 4 3 1928 1 1 1982775 PA K.P. GUHA 1 6 1928 1 1 1982


SeniorityNo.Cadre NameD.O.B.Date of JoiningRemarksDate Month Year date Month Year776 PC P. S. Pandya 14 11 1928 1 1 1982777 PC S. K. Desai 25 5 1927 1 1 1982778 PC J. G. Modi 18 12 1925 1 1 1982779 PC D. M. Amarkotia 3 5 1926 1 1 1982780 PC G. A. Bhatt 6 12 1926 1 1 1982781 PC J. P. Pathak 18 5 1930 1 1 1982782 PP A. G. Xavier 22 11 1930 1 1 1981783 PA S.M. GUPTA 1 8 1928 1 1 1982784 PA MIR INAYATTULLA 5 5 1929 1 1 1982785 PC D. H. Chodasama 9 5 1926 1 1 1982786 PC R. S. Kikani 13 2 1928 1 1 1982787 PC V. T. Maghrajani 20 3 1925 1 1 1982788 PC N. R. Raol 14 5 1930 1 1 1982789 PC S. C. Chhaya 24 8 1926 1 1 1982790 PC V. D. Balchandani 5 8 1925 1 1 1982791 PP J. T. Granenburgh 13 12 1930 1 1 1981792 PA P.O. MENON 23 4 1927 1 1 1982793 PA B.G.N. AYANGAR 9 3 1931 1 1 1982794 PC H. G. Modi 1 9 1926 1 1 1982795 PC H. M. Dey 20 1 1925 1 1 1982796 PC V. V. Kenkar 6 4 1927 1 1 1982797 PC P. R. Sahani 20 3 1926 1 1 1982798 PC J. V. Shah 23 3 1929 1 1 1982799 PC C. P. Malhotra 17 3 1930 1 1 1982800 PP H. C. Dutta 1 12 1931 1 1 1981801 PA A.G. JAWAHARANI 4 1 1930 1 1 1982802 PA C.S.R. RAO 7 1 1928 1 1 1982803 PC B. M. Saha 22 3 1930 1 1 1982804 PC H.L. Chudasama 1 4 1925 1 1 1982805 PC C. S. Bidani 20 8 1926 1 1 1982806 PC A. D. Vaishnav 10 1 1926 1 1 1982807 PC D. D. Desai 20 12 1928 1 1 1982808 PC G. Lajpatrai 24 4 1926 1 1 1982809 PP Daljit Singh 10 7 1929 1 1 1982810 PA B. RAMANAYYA 20 9 1938 1 1 1982811 PA B.L. GUR (SC) 15 10 1938 1 1 1982812 PC O. P. S. Tomar 1 4 1925 1 1 1982813 PC A. C. Chatterjee 1 8 1925 1 1 1982814 PC V. S. Poddar 24 3 1925 1 1 1982815 PC S. A. Bukhari 19 6 1925 1 1 1982816 PC D. R. Nadkarani 5 1 1929 1 1 1982


SeniorityNo.Cadre NameD.O.B.Date of JoiningRemarksDate Month Year date Month Year817 PC R. J. Lingras 22 2 1926 1 1 1982818 PP B. D. Goel 23 12 1938 1 1 1982819 PA B.B. SAWANT (SC) 7 10 1933 1 1 1982820 PA R.C. MISHRA 3 4 1941 1 1 1983821 PC D. G. Kulkarani 28 3 1926 1 1 1982822 PC S. M. Shirole 10 6 1928 1 1 1982823 PC S. N. Shinde 15 12 1925 1 1 1982824 PC R. C. Sethi 5 1 1928 1 1 1982825 PC A. R. Mirchandani 4 8 1925 1 1 1982826 PC B. S. Thete 10 5 1925 1 1 1982827 PP Jagmohan Sharma 25 9 1939 1 1 1982828 PA K.K BISWAS 1 10 1942 1 1 1983829 PA D.M. PARANJAPE 9 10 1934 1 1 1983830 PC D. K. Mansukhani 14 1 1925 1 1 1982831 PC M. A. Hakim 1 8 1926 1 1 1982832 PC Daljit Singh Marwah 15 2 1925 1 1 1982833 PC Dharam Pal Dewan 15 9 1925 1 1 1982834 PC B. P. Dhanwant (SC) 5 1 1933 1 1 1982835 PC P. B. Naik (ST) 5 1 1938 1 1 1982836 PP A.B.O. Mascarenhaz 9 2 1929 1 1 1982837 PA M.M. PALEKAR 8 1 1929 1 1 1983838 PA V.M DESHPANDE 1 6 1932 1 1 1983839 PC Desraj (SC) 15 6 1939 1 1 1982840 PC S. R. Ohmalwar (ST) 28 5 1925 1 1 1982841 PC K. K. Biswas (SC) 1 10 1942 1 1 1983842 PC J. N. Burma (SC) 1 2 1930 1 1 1982843 PC B. R. Kane (SC) 1 1 1925 1 1 1982844 PC P. K. Sikdar (SC) 1 1 1925 1 1 1982845 PP Janak Singh 3 6 1937 1 1 1982846 PA M.S. MENON 21 1 1929 1 1 1983847 PA V B AKOLKAR 17 4 1933 1 1 1983848 PC M. S. Bheemsene Rao (SC) 7 11 1929 1 1 1982849 PC V. A Kohad (ST) 1 10 1934 1 1 1982850 PC T. N. Bondekar (SC) 16 1 1927 1 1 1982851 PC M. K. Rajaratnam (SC) 29 9 1929 1 1 1982852 PC N. D. Meshram (SC) 1 7 1927 1 1 1982853 PC R. P. Nirmal (SC) 15 7 1931 1 1 1982854 PP B. S. Rawat 2 3 1939 1 1 1982855 PA K.V. KUNNIKRISHNA N 3 2 1927 1 1 1983856 PA P.V. DAMODARAN NAIR 15 1 1929 1 1 1983857 PC S. A. Surti (SC) 9 11 1927 1 1 1982


SeniorityNo.Cadre NameD.O.B.Date of JoiningRemarksDate Month Year date Month Year858 PC A. I. Sayed 4 4 1926 1 1 1983859 PC O. P. Chopra 7 10 1929 1 1 1982860 PC N. V. Jotwani 7 4 1928 1 1 1982861 PC R. C. Patel 17 3 1930 1 1 1983862 PC S. D. Karpe 1 3 1930 1 1 1983863 PP S.V. Kulkarni 14 5 1932 1 1 1982864 PA M.S. VAIDYA 28 5 1933 1 1 1983865 PA S.P. PRABHU 21 12 1931 1 1 1983866 PC V. M. Shah 26 3 1928 1 1 1983867 PC S. N. P. Sinha 3 1 1927 1 1 1983868 PC P. S. Kalwe 17 9 1928 1 1 1983869 PC J. T. Chopra 5 5 1929 1 1 1983870 PC S. R. Pai 15 8 1929 1 1 1983871 PC V. V. Desai 30 1 1926 1 1 1983872 PP S. C. Dutta 1 1 1932 1 1 1983873 PA S.K. SENGUPTA 1 3 1927 1 1 1983874 PA GULSHAN RAI 5 12 1941 1 1 1983875 PC R. V. Bendre 20 2 1928 1 1 1983876 PC A. H. Hiranandani 23 6 1926 1 1 1983877 PC M. G. Khot 5 7 1927 1 1 1983878 PC V. C. Khare 2 2 1926 1 1 1983879 PC P. R. Shidhore 30 4 1928 1 1 1983880 PC S. Y. Gupte 18 11 1929 1 1 1983881 PP V. S. Karunakaran (SC) 19 4 1932 1 1 1982882 PA L.C. CHKRABORTY 1 1 1943 1 1 1983883 PA K.D. SINGH 2 2 1942 1 1 1983884 PC M. J. Soman 16 9 1927 1 1 1983885 PC M. J. Mathai 19 8 1926 1 1 1983886 PC S. R. Madhawa Murthy 16 9 1928 1 1 1983887 PC P. L. Bhatia 28 6 1926 1 1 1983888 PC R. K. Nayar 6 3 1927 1 1 1983889 PC R.L. Malhotra 1 3 1929 1 1 1983890 PP V. S. Handa 1 1 1934 1 1 1983891 PA A.W. KARKHANIS 16 11 1939 1 1 1983892 PA K.S. RAUTELA 15 10 1943 1 1 1983893 PC S. N. Sharma 29 10 1927 1 1 1983894 PC Daljit Singh 1 11 1927 1 1 1983895 PC B.S. Bhatia 12 2 1926 1 1 1983896 PC R.K. Kapur 1 9 1927 1 1 1983897 PC J.L. Batra 2 4 1927 1 1 1983898 PC S.P. Mahajan 17 5 1928 1 1 1983


SeniorityNo.Cadre NameD.O.B.Date of JoiningRemarksDate Month Year date Month Year899 PP V. Loganathan 6 2 1930 1 1 1983900 PA A.K. MADAN 14 11 1942 1 1 1983901 PA C.N. CHANDRAN 25 12 1932 1 3 1983902 PC Amrik Singh 1 4 1927 1 1 1983903 PC T.D. Mehandiratta 28 4 1929 1 1 1983904 PC R.M. Sharma 18 6 1928 1 1 1983905 PC G.K. Das 25 7 1926 1 1 1983906 PC Krishan Dev Gupta 2 6 1927 1 1 1983907 PC M.L. Beri 27 8 1928 1 1 1983908 PP V. Selvaraj 15 6 1928 1 1 1983909 PA R.M. PURAO 11 2 1929 1 1 1983910 PA S.S. MUKHERJEE 16 10 1932 1 1 1983911 PC J.N. Luthra 20 2 1926 1 1 1983912 PC A.K. Das 19 5 1928 1 1 1983913 PC J.M. Shah 23 10 1929 1 1 1983914 PC R.M. Desai 20 10 1932 1 1 1983915 PC D.N. Mane 13 2 1926 1 1 1983916 PC V.P. Bhide 25 1 1926 1 1 1983917 PP S.E. Heiden 26 3 1931 1 1 1983918 PA GAUTAM DEV SHARMA 23 9 1942 1 1 1983919 PA S.P. SINGH 1 7 1941 1 1 1983920 PC R.N. Advani 27 1 1927 1 1 1983921 PC A.V. Kadekar 28 7 1928 1 1 1983922 PC C .D. Thakare 10 5 1927 1 1 1983923 PC J.S. Lele 17 6 1929 1 1 1983924 PC M.K. Lawate 26 5 1926 1 1 1983925 PC J.K.L. Dhawan 28 9 1926 1 1 1983926 PP M. Bharthan 16 7 1934 1 1 1983927 PA R.K. MALIK 3 6 1944 1 1 1983928 PA S. WADIA 22 10 1943 1 1 1983929 PC T.F. Waswani 6 2 1927 1 1 1983930 PC S. Totadri Naidu 12 3 1926 1 1 1983931 PC N.K. Pattekar 25 10 1929 1 1 1983932 PC M.A. Pandya 12 2 1930 1 1 1983933 PC G.M. Chandanani 8 5 1928 1 1 1983934 PC S.M. Khanna 2 10 1930 1 1 1983935 PP C.D. Ephram 6 6 1937 1 1 1983936 PA C.M. SHARMA 26 7 1944 1 1 1983937 PA I.F. JAGESIA 6 3 1928 1 1 1983938 PC M.S. Frank 9 12 1928 1 1 1983939 PC P.N. Shukla 14 7 1926 1 1 1983


SeniorityNo.Cadre NameD.O.B.Date of JoiningRemarksDate Month Year date Month Year940 PC V.G. Bhade 7 6 1926 1 1 1983941 PC R.D. Vasudeva 27 7 1928 1 1 1983942 PC N.N. Mahida 7 7 1930 1 1 1983943 PC N.C. Trivedi 26 5 1928 1 1 1983944 PP V.D. Choudhary 15 10 1936 1 1 1983945 PA B.A. PATHAN 23 2 1929 1 1 1983946 PA R. L. SHETHI 13 6 1938 1 1 1983947 PC P.P. Parmar 20 6 1926 1 1 1983948 PC S.A. Sawant 15 7 1928 1 1 1983949 PC D.W. Gaitonde 18 3 1934 1 1 1983950 PC D.L. Sohajwalla 1 1 1926 1 1 1983951 PC R.S. Gajjar 1 4 1926 1 1 1983952 PC V.B. Gohil 11 2 1926 1 1 1983953 PP M.B. Bhutani 28 1 1929 1 1 1983954 PA K.R. DOSS 6 3 1929 1 1 1983955 PA SUBBA RAO 3 3 1927 1 1 1983956 PC D.P. Juyal 23 9 1926 1 1 1983957 PC V.P. Bhatia 13 1 1926 1 1 1983958 PC B.D. Nayyar 28 5 1926 1 1 1983959 PC P.K. Mehra 4 3 1928 1 1 1983960 PC R.K. Gulati 10 6 1928 1 1 1983961 PC M.R. Patil 9 4 1927 1 1 1983962 PP V.M. Vaidya 26 12 1936 1 1 1983963 PA B. SENGUPTA 1 3 1929 1 1 1983964 PA D. KANNAN 1 2 1933 1 1 1983965 PC M.P. Sathe 9 4 1927 1 1 1983966 PC G.M. Rege 27 8 1927 1 1 1983967 PC R.H. Lalwani 24 10 1928 1 1 1983968 PC A.B. Shanbhag 14 7 1928 1 1 1983969 PC G.R. Bhat 27 5 1938 1 1 1983970 PC A.K. Rajashirke 16 12 1927 1 1 1983971 PP B.G. Mirgi 6 7 1938 1 1 1983972 PA P.C. CHANDHA 24 4 1928 1 1 1983973 PA C.R. CHITTIBABU 24 1 1927 1 1 1983974 PC Y.B. Khanapur 18 2 1927 1 1 1983975 PC G.D. Moitra 13 8 1927 1 1 1983976 PC K.D. Panjwani 5 5 1929 1 1 1983977 PC G.M. Patel 15 5 1928 1 1 1983978 PC M.L. Trivedi 5 11 1929 1 1 1983979 PC R.D. Singh 11 1 1927 1 1 1983980 PP E.M. Unnikrishnan 22 1 1943 1 1 1983


SeniorityNo.Cadre NameD.O.B.Date of JoiningRemarksDate Month Year date Month Year981 PA K. BHARATHAN 20 8 1929 1 1 1983982 PA R. DURAIRAJ 15 7 1929 1 1 1983983 PC Nirmalendu Roy 1 1 1926 1 1 1983984 PC B.V. Kanhare 9 8 1928 1 1 1983985 PC V.M. Mehta 23 10 1929 1 1 1983986 PC R.P. Dhawan 13 12 1926 1 1 1983987 PC S.N. Dutta 1 4 1927 1 1 1983988 PC R.S. Rao 31 1 1932 1 1 1983989 PP B.K. Kaplash 11 9 1929 1 1 1983990 PA I.S. D' COSTA 20 4 1935 1 1 1983991 PA C.R. CHOUDHURY 1 1 1926 1 1 1983992 PC B.S.K. Hebber 21 11 1935 1 1 1983993 PC V.M. Gokhale 15 5 1932 1 1 1983994 PC S.D. Patil 29 11 1930 1 1 1983995 PC N.G. Shetty 5 1 1930 1 1 1983996 PC Nagaonkar J. A. 15 6 1930 1 1 1983997 PC H. E. Bharmal 26 6 1930 1 1 1983998 PP B.B. Sachdev 31 12 1936 1 1 1983999 PA V.L. CHAVAN (SC) 20 1 1936 1 1 19841000 PA P.K. GHOSH 1 2 1927 1 1 19841001 PC R.B. Said 2 2 1931 1 1 19831002 PC V.P. Mathur 23 4 1929 1 1 19831003 PC S.K. Deshmukh 20 10 1930 1 1 19831004 PC K.S. Mahant 20 1 1932 1 1 19831005 PC H.D. Desai 28 8 1932 1 1 19831006 PC J.H. Bhatt 6 10 1927 1 1 19831007 PP U.G. Kulkarni 13 12 1940 1 1 19831008 PA N.C. GHOSH 1 7 1929 1 1 19841009 PA B.P. PRATAPE (SC) 10 9 1938 1 1 19841010 PC C.K. Danak 21 11 1928 1 1 19831011 PC R.B. Verma 8 8 1931 1 1 19831012 PC J. Maganji 2 10 1928 1 1 19831013 PC S.P. Srivastava 4 7 1929 1 1 19831014 PC S.M. Athale 6 7 1930 1 1 19831015 PC N.I. Shukla 2 4 1927 1 1 19831016 PP V. R. Parmaj 13 7 1940 1 1 19831017 PA MOHANTOSH CHATERJEE 1 1 1929 1 1 19851018 PA P. RAMACHANDRA N 12 2 1933 1 1 19851019 PC K.V. Manohar 16 12 1928 1 1 19831020 PC S.N. Khanna 3 4 1927 1 1 19831021 PC T. Swamintahan 14 8 1926 1 1 1983


SeniorityNo.Cadre NameD.O.B.Date of JoiningRemarksDate Month Year date Month Year1145 PC Rawal Chand (SC) 12 7 1932 1 1 19851146 PC Kartar Chand (SC) 15 3 1928 1 1 19851147 PP M. P. Lahiri 10 6 1934 1 1 19851148 PP S. Balagopal 13 6 1935 1 1 19851149 PP B. N. Dutta - II 1 12 1932 1 1 19851150 PP K.S.Nayak 21 1 1941 1 1 1985


Seniority No. Cadre Name D.O.B.Date of Joining Remarks1251 PA S.C. RAHATGI 1 8 1947 1 1 19861252 PA L. JAYASEKAR 5 7 1945 1 1 19861253 PC B. D. Natu 2 11 1931 1 1 19861254 PC R. K. Padki 7 2 1935 1 1 19861255 PC A. K. Sardesai 12 8 1933 1 1 19861256 PC G. V. Dharap 2 10 1932 1 1 19861257 PC D. H. Bharti 5 6 1931 1 1 19861258 PC C. H. Patel 28 12 1931 1 1 19861259 PP C. P. Vijayan 14 1 1942 1 1 19861260 PA N.C. SAHA (SC) 1 10 1929 1 1 19861261 PA S.K. PAL 1 12 1932 1 1 19861262 PC S. G. Nanday 18 6 1931 1 1 19861263 PC J. C. Chadha 31 10 1931 1 1 19861264 PC V. S. Khanvelkar 16 3 1930 1 1 19861265 PC A. B. Vaidya 13 11 1934 1 1 19861266 PC S.S.Dhariwal (SC) 11 1 1933 1 1 19861267 PC Hem Prakash (SC) 2 11 1937 1 1 19861268 PP S. P. P. Gauncar 15 7 1933 1 1 19861269 PA A.K. SINGH 10 11 1945 1 1 19861270 PA D.N. BANERJEE 26 9 1945 1 1 19861271 PC H. S. Bist 2 6 1931 1 1 19861272 PC G. R. Pipal (SC) 3 1 1933 1 1 19861273 PC M. A. Hamid 7 7 1930 1 1 19861274 PC Ram Pratap (SC) 15 3 1936 1 1 19861275 PC P. R. Joshi 22 2 1932 1 1 19861276 PC Y. N. Rege 11 9 1929 1 1 19861277 PP N. P. Lotilikar 11 6 1930 1 1 19861278 PA K.K. AJWANI 18 4 1946 1 1 19861279 PA K.S. BHAT 19 10 1946 1 1 19861280 PC B. V. Narthanda Rao 27 12 1929 1 1 19861281 PC Narasimhaswamy 31 10 1929 1 1 19861282 PC C. V. Krishnamurthy 8 11 1929 1 1 19861283 PC R. N. Bankapur 30 6 1930 1 1 19861284 PC V. P. Kothagi 15 12 1931 1 1 19861285 PC V. C. John 22 4 1933 1 1 19861286 PP C. G. S. Nair 17 4 1942 1 1 19861287 PA S.K. TIWARI 27 1 1946 1 1 19861288 PA RAJU GEORGE 16 12 1947 1 1 19861289 PC M. A. H. Khan 3 4 1930 1 1 19861290 PC B. P. Badas 29 1 1929 1 1 19861291 PC R. M. Rajadhyax 29 5 1932 1 1 19861292 PC V. G. Garde 15 9 1929 1 1 19861293 PC P. R. Joshi 8 6 1931 1 1 19861294 PC S. G. Shahane 12 10 1932 1 1 19861295 PP R Salgaonkar 9 9 1931 1 1 19861296 PA K.K. PRADHAN 31 7 1948 1 1 19861297 PA A.C. SHARMA 19 6 1947 1 1 19861298 PC R. N. Bhosale 3 4 1933 1 1 19861299 PC K. L. Desai 20 9 1932 1 1 19861300 PC N. M. Bhatt 8 4 1931 1 1 1986


Seniority No. Cadre Name D.O.B.Date of Joining Remarks1301 PC A. K. Vohra 14 7 1932 1 1 19861302 PC B. K. N. Murthy (ST) 23 9 1940 1 1 19861303 PC V. R. Kumare (ST) 13 12 1934 1 1 19861304 PP R.S. Badkulay 14 6 1940 1 1 19861305 PA KHJAN SINGH (ST) 1 7 1936 1 1 19861306 PC Patric Sitiling (ST) 15 2 1931 1 1 19861307 PC Kami Lama (ST) 7 7 1938 1 1 19861308 PC E. C. Guria (ST) 1 9 1934 1 1 19861309 PC Anthony Kujur (ST) 4 9 1934 1 1 19861310 PC Landrup Chewang (ST) 1 3 1929 1 1 19861311 PC M. K. Sinha (ST) 3 7 1931 1 1 19861312 PC Kursong Lama (ST) 24 10 1934 1 1 19861313 PC C. Raghunatha Rao (ST) 28 5 1929 1 1 19861314 PC A. V. Seshagiri Rao (ST) 10 11 1932 1 1 19861315 PC P. Veeraraghavulu (ST) 2 3 1933 1 1 1986


Date of birthDate of joiningSenuirotyNo.Cadre Name Date Month Year Date Month Year Remarks1316 DR Sandeep Kumar 27 10 1962 24 8 19871317 PC Hardyal Singh (SC) 5 1 1931 1 1 19871318 DR S. R. Baruah 4 2 1963 14 12 19871319 PC V. K. Vakil 18 8 1930 1 1 19871320 DR J. K. Jha 5 2 1961 27 8 19871321 PC S. C. Shah 15 12 1931 1 1 19871322 DR R. K. Singh 1 1 1960 24 8 19871323 PC D. S. Pagedar 29 3 1931 1 1 19861324 DR Himanshu Gupta 20 1 1962 14 12 19871325 PC P. N. Pathak 20 6 1931 1 1 19871326 DR V. Seshagiri Rao 1 7 1960 1 9 19871327 PC V. K. Shah 9 7 1931 1 1 19871328 DR Stevan D' Souza 3 8 1962 24 8 19871329 PP K Sanjiva 20 2 1943 1 1 19871330 DR Anand Singh 16 8 1962 24 8 19871331 PA MALKIT SINGH 5 10 1946 1 1 19871332 DR J. P. Singh 5 12 1961 24 8 19871333 PA P.L. SALLAN (SC) 22 11 1942 1 1 19871334 DR Rajpal Sharma 8 3 1959 24 8 19871335 PC J. M. Desai 3 12 1930 1 1 19871336 DR Anil Kr Jain 1 12 1960 24 8 19871337 PC C. C. Bramhmbhatt 6 10 1933 1 1 19871338 DR Balish Kumar 28 8 1962 24 8 19871339 PC P.V. Modi 27 5 1930 1 1 19871340 DR Joy Valentine 18 8 1960 24 8 19871341 PC V. C. Thakkar 13 8 1932 1 1 19871342 DR Rajeev Thappar 22 5 1964 24 8 1987 Left the Service1343 PC D. I. Patel 11 7 1931 1 1 19871344 DR Ms Suchitra Sharma 9 7 1963 24 8 19871345 PC R. G. Kelkar 3 5 1931 1 1 19871346 DR M. K. Sherwani 2 1 1961 24 8 19871347 PP A. P. B. Tales 6 6 1933 1 1 19871348 DR Vinod Kr Saxena 15 3 1961 24 8 19871349 PA S.B. BAPAT 31 3 1936 1 1 19871350 DR Manoj Krishna 13 9 1961 14 12 19871351 PA A.P. CHOUDHARY 13 3 1936 1 1 19871352 DR Ashok Kumar Mehta 8 9 1962 24 8 19871353 PC R. K. Mathur 3 2 1930 1 1 19871354 DR Ms Ranjan Jha 15 2 1963 24 8 19871355 PC S. C. Sibal 2 7 1933 1 1 19871356 DR G. V. Krishna Rao 2 7 1961 24 8 19871357 PC Uma Shankar 31 12 1932 1 1 19871358 DR Harmander Singh 6 10 1962 14 12 1987 Left the Service1359 PC AR Prasad 19 5 1932 1 1 19871360 DR S Suresh Kaimal 26 5 1959 24 8 19871361 PC M. A Shah 29 11 1932 1 1 19871362 DR B. Hareram 10 7 1959 14 12 1987


Date of birthDate of joiningSenuirotyNo.Cadre Name Date Month Year Date Month Year Remarks1363 PC G. W. Joshi 13 12 1931 1 1 19871364 DR Ms Bharati S Chavan 2 8 1961 14 12 19871365 PP Thomas Hancock 21 12 1930 1 1 19871366 DR Naresh Penumaka 15 7 1962 17 12 19871367 PA M. MASILMANI (SC) 3 3 1931 1 1 19871368 DR Vimal Kishore Verma 3 9 1957 14 12 19871369 PA R.PARTHASARATHY 13 5 1942 1 1 19871370 DR H. R. Bheemashankar 22 6 1961 14 12 19871371 PC V. A. Vankatachalan 1 6 1934 1 1 19871372 DR Shankar Lal Meena 1 7 1955 14 12 19871373 PC A. K. Rajhans 12 9 1933 1 1 19871374 DR Chagan Lal Mahar 10 8 1958 1 1 19881375 PC S. N. Sejpal 27 8 1931 1 1 19871376 PC S. B. Kulkarni 10 11 1930 1 1 19871377 PC G. K. Mirani 28 12 1931 1 1 19871378 PC V. S. Samant 10 2 1930 1 1 19871379 PP M. L. Gidwani 10 4 1931 1 1 19871380 PAD.T. SHANKARANNARAYAN15 4 1940 1 1 19871381 PA S.R. NAIR 5 11 1935 1 1 19871382 PC D. S. Joshi 10 6 1930 1 1 19871383 PC R. C. Gupta 20 9 1933 1 1 19871384 PC Eqbal Hassan 20 12 1930 1 1 19871385 PC K. S. Chawla 15 7 1930 1 1 19871386 PC K. L. Srivastava 1 1 1930 1 1 19871387 PC S. K. Agarwal 1 4 1931 1 1 19871388 PP R. C. Shewale (SC) 15 1 1932 1 1 19871389 PA N.M. WADKAR 24 12 1933 1 1 19871390 PA S. VISHWANATHAN 10 8 1936 1 1 19871391 PC H. Chatterjee 1 2 1931 1 1 19871392 PC M. L. Bala (SC) 1 1 1930 1 1 19871393 PC M. L. Mukherjee 1 9 1932 1 1 19871394 PC R. N. Chakraborty 16 12 1930 1 1 19871395 PC Chandra Kant Lal (SC) 7 1 1931 1 1 19871396 PC Bh Sreerama Murthy 8 3 1932 1 1 19871397 PP J. S. Londhe (SC) 15 7 1932 1 1 19871398 PA N.J. MOTWANI 28 3 1930 1 1 19871399 PA R. SHANKARAN 15 6 1938 1 1 19871400 PC M. M. Rao 15 8 1931 1 1 19871401 PC Md M Hussain 13 4 1930 1 1 19871402 PC Md Z. Ahmed 26 3 1931 1 1 19871403 PC Mohd Ali 23 6 1930 1 1 19871404 PC P. B. Rao 10 4 1930 1 1 19871405 PC D. K. Rao 13 9 1930 1 1 19871406 PP L. N. Majumdar (SC) 1 4 1934 1 1 1987


Date of birthDate of joiningSenuirotyNo.Cadre Name Date Month Year Date Month Year Remarks1407 PA MADHUSUDAN PRASAD 7 4 1948 1 1 19871408 PA P.C. JAIN 17 10 1943 1 1 19871409 PC S. R. D. Sarma 7 3 1931 1 1 19871410 PC B. K. Reddy 6 6 1930 1 1 19871411 PC A. L. N. Rao 27 6 1932 1 1 19871412 PC A Ahmed 25 12 1931 1 1 19871413 PC P. N. Rao 2 6 1933 1 1 19871414 PC M.Someswara Rao 7 6 1930 1 1 19871415 PP D. P. S. Sawhney 18 12 1935 1 1 19871416 PA K.K. KAPOOR 2 2 1947 1 1 19871417 PA R.K. TALAJIA 1 2 1948 1 1 19871418 PC K. K. Chaddha 10 3 1931 1 1 19871419 PC P. K. Ghosh 1 2 1931 1 1 19871420 PC A. K. Banerjee 1 3 1931 1 1 19871421 PC H Majumdar 2 3 1934 1 1 19871422 PC B. N. Chattopadhyay 1 9 1931 1 1 19871423 PC B. G. Bhattacharjee 1 1 1933 1 1 19871424 PP J Mukherjee 8 7 1936 1 1 19871425 PA SREE BHAGWAN SINGH 2 1 1941 1 1 19871426 PA N.K. SARKAR (SC) 14 3 1942 1 1 19871427 PC S. C. Rudra 1 10 1932 1 1 19871428 PC B. K. Chakraborty-II 1 9 1934 1 1 19871429 PC K. K. Banerjee 1 6 1932 1 1 19871430 PC S. N. Mukhopadhyay 1 12 1934 1 1 19871431 PC N Sreedharan 16 12 1933 1 1 19871432 PC P. N. Bhavsar 23 2 1932 1 1 19871433 PP N. V. Dhurve (ST) 15 12 1933 1 1 19871434 PA A.K. CHOUDHARY (SC) 30 12 1946 1 1 19871435 PA A.S. UPPAL 12 10 1947 1 1 19871436 PC K. N. Shukla 3 4 1933 1 1 19871437 PC I. I. Saikh 1 6 1931 1 1 19871438 PC A. I Desai 26 1 1932 1 19871439 PC M. S. Kachiya 4 10 1934 1 1 19871440 PC I. R Patel 1 4 1932 1 1 19871441 PC H. S. Barot 2 11 1931 1 1 19871442 PP A.S. Thakur Sr. (ST) 11 1 1936 1 1 19881443 PASANTHOSHPANDEYKUMAR16 2 1950 1 1 19871444 PA DEEPAK KUMAR 13 4 1950 1 1 19871445 PC J. R Korde 5 10 1931 1 1 19871446 PC S. K. Shullai (ST) 1 5 1930 1 1 19871447 PC S.K. Podder (ST) 1 1 1931 1 1 19871448 PC V.Venkataratnam (ST) 6 10 1933 1 1 1987


Date of birthDate of joiningSenuirotyNo.Cadre Name Date Month Year Date Month Year Remarks1449 PA M.M. DUBEY 10 7 1948 1 1 19871450 PA PADAM NATH (SC) 24 4 1944 1 1 1987


D.O.B.Date Of JoiningSeniorityNo.Cadre Name Date Month Year Date Month Year Remarks1451 DR Rajiv Talwar 17 11 1964 27 12 19881452 PC I.S. Patel 3 12 1932 1 1 19881453 DR Alok Tiwari 3 8 1962 27 12 19881454 PC B.N. Singh 1 3 1934 1 1 19881455 DR Sanjay Kumar 7 11 1965 9 2 19891456 PC Y.S. Garud 26 4 1931 1 1 19881457 DR Ms. Mallika Arya 28 4 1963 26 12 19881458 PC M.H. Navle 10 3 1935 1 1 19881459 DR S. Kannan 5 6 1965 9 7 19891460 PC V.S. Menon 28 2 1933 1 1 19881461 DR Atul Gupta - I 8 12 1962 19 1 19891462 PC H.M. Vachharanjani 24 5 1931 1 1 19881463 DR Alok Shukla 1 1 1965 26 12 19881464 PP J.A.S. Thavapalan 28 5 1934 1 1 19881465 DR Satish Kumar Agarwal 17 9 1962 13 2 19891466 PA M.P. SENDO (SC) 15 3 1945 1 1 19881467 DR Pawan Kumar Sinha 16 2 1964 9 2 19891468 PA AJIT AWASTH I 26 9 1950 1 1 19881469 DR Pradeep Kumar Goel 13 6 1962 26 12 19881470 PC H.M. Joshi 3 4 1931 1 1 19881471 DR M. Srinivas 5 10 1963 26 12 19881472 PC G.R. Bhatt 22 10 1931 1 1 19881473 DR Pramod Kumar Agarwal 7 1 1965 9 2 19891474 PC C.L. Bhatia 30 9 1931 1 1 19881475 DR Ms. V Rama Mathew 11 12 1963 26 12 19881476 PC R.P. Sharma 24 4 1933 1 1 19881477 DR Ms. Mallika Mahajan Sinha 17 9 1964 26 12 19881478 PC G.K. Bhatnagar 12 4 1933 1 1 19881479 DR Salil Dave 13 12 1964 28 8 19891480 PC Gopal Krishan 12 4 1933 1 1 19881481 DR Atul Dikshit 9 11 1961 26 12 19881482 PP V Jayaraman 30 6 1932 1 1 19881483 DR C.J. Mathew 28 1 1964 4 4 19891484 PA M. SOHAL 7 12 1946 1 1 19881485 DR Suresh Kishnani 5 7 1962 10 2 19891486 PA P.K. MISHRA 20 12 1948 1 1 19881487 DR Alok Raj 15 8 1962 26 12 19881488 PC R.C. Rawat (SC) 7 9 1935 1 1 19881489 DR R. Manga Babu 15 3 1962 26 12 19881490 PC Ganesh Ram (SC) 31 12 1931 1 1 19881491 DR Shashank Priya 29 11 1965 1 2 19891492 PC S.S. Joshi 7 2 1934 1 1 19881493 DR Ms. M. Radha 31 8 1963 26 12 19881494 PC K.S. Tipnis 14 7 1932 1 1 19881495 DR Ms. Krishna A. Mishra 8 11 1961 26 12 19881496 PC M.M. Modi 2 6 1931 1 1 19881497 DR Pramod Kumar Singh 16 10 1961 26 12 19881498 PC M.V. Raykar 19 4 1931 1 1 1988


D.O.B.Date Of JoiningSeniorityNo.Cadre Name Date Month Year Date Month Year Remarks1499 DR Nishith Goyal 5 9 1961 26 12 19881500 PP M Gopal (SC) 24 8 1933 1 1 19881501 DR H.S. Sharma 5 5 1963 28 8 19891502 PA N.C. DUTTA 1 12 1932 1 1 1988 Left the service1503 DR N.K. Prasada 26 3 1963 28 8 19891504 PA G.B. YADAV 20 9 1950 1 1 19881505 DR Vivek Ranjan 1 9 1965 24 2 19891506 PC K.E. Thuse 26 8 1932 1 1 19881507 DR Uma Shankar 30 8 1963 28 8 19891508 PC B.K. Vedgaonkar 8 9 1939 1 1 19881509 DR Ajay Dakshit 1 1 1962 26 12 19881510 PC R.G. Kadam 21 9 1939 1 1 19881511 DR Shrikant S. Patel 16 1 1989 16 1 19891512 PC V.B. Kulkarni 18 7 1933 1 1 19881513 DR Neeta Lal Bhutalia 11 7 1963 14 2 19891514 PC S.P. Mondkar 25 8 1933 1 1 19881515 DR Ms. Hemambika R. Priya 17 11 1962 26 12 19881516 PC A.R. Patil 22 7 1933 1 1 19881517 DR Shyam Raj Prasad 20 6 1962 26 12 19881518 PP S.P. Mukherjee 1 12 1933 1 1 19881519 DR Ms. B.V. Sivanga Kumari 10 2 1965 26 12 19881520 PA T.R. KAPOOR 27 8 1947 1 1 19881521 DR Rajesh Nagpal 5 1 1963 3 3 19891522 PA Y.R. MAHAY (SC) 1 2 1943 1 1 19881523 DR Ali Akbar Taherally 5 3 1963 21 8 19891524 PC J.V. Gokulgandhi 9 12 1931 1 1 19881525 DR Robert Richmond Pyrtuh 24 8 1989 Left the service1526 PC P.N. Ambekar 15 12 1935 1 1 19881527 DR Ajay Ganesh Ubale 26 8 1963 26 12 19881528 PC J.K. Bibikar 31 3 1932 1 1 19881529 DR Vijay Kumar 16 8 1959 26 12 19881530 PC R. Vijayaraghavan 20 8 1931 1 1 19881531 DR Pramod Kumar 5 11 1965 27 12 19881532 PC B.D. Saware 1 6 1932 1 1 19881533 DR K. Chandra Sekhar 3 1 1958 26 12 19881534 PC M. Rama Mohan Rao (ST) 15 6 1935 1 4 19881535 DR Suakzathang Nunthuk 26 4 1962 26 12 19881536 PP R.C. Kingsford 30 10 1934 1 1 19891537 DR G. Kumar Naik 26 12 1988 Left the service1538 PA M. MURUGAN (SC) 1 5 1950 1 1 19881539 DR Ms. N. Nagambika Devi 26 12 1988 Left the service1540 PA UDAY BISWAS (SC) 15 12 1942 1 1 1988 Left the service


pD.O.B.Joining DateSeniority.NO.Cadre Name Date Month Year Date Month Year Remarks1541 DR Rajyashri S. Waghray 23 7 1964 20 8 19901542 PC H.G. Peshwani 9 9 1933 1 4 19891543 DR Surjit Bhujabal 19 12 1966 20 8 19901544 PC P.B. Vichare 20 12 1933 1 4 19891545 DR Ms. Seema Arora 15 3 1965 21 8 19891546 PC S.R. Kunte 11 12 1933 1 4 19891547 DR M. V.S. Chaudhary 2 12 1962 21 8 19891548 PC S.H.I. Peerzade 1 5 1934 1 4 19891549 DR Deepak Arora 27 10 1962 21 8 19891550 PC P. Sarangapani (SC) 9 8 1934 1 4 19891551 DR Rajesh Sodhi 8 9 1965 21 8 19891552 PC D.R. Sandhu (SC) 18 9 1934 1 4 19891553 DR G.K. Dixit 14 11 1963 21 8 19891554 PP P.G. Kothandabalan (ST) 16 8 1935 1 4 19891555 DR K. Anpazhakan 13 4 1963 21 7 19891556 PA A.K. CHATURVEDI 31 1 1951 1 4 19891557 DR Sanjay Kumar Agarwal 28 7 1963 21 8 19891558 PA ALIM AKHTAR 1 9 1941 1 4 19891559 DR Sandeep Srivastava 25 5 1963 21 8 19891560 PC G.C. Sarkar (SC) 30 9 1933 1 4 19891561 DR Roopam Kapoor 18 7 1964 21 8 19891562 PC A. Dhanaraju (SC) 20 6 1934 1 4 19891563 DR Ms. Kanu Verma 15 4 1965 21 8 19891564 PC Shish Ram (SC) 30 6 1933 1 4 19891565 DR Vinayak Mohan Prasad 19 7 1963 21 8 19891566 PC N.P. Kanade (SC) 23 3 1933 1 4 19891567 DR Navneet Goel 4 2 1964 21 8 19891568 PC Bishnupada Barman (SC) 16 11 1934 1 4 19891569 DR C. Ashok 21 11 1962 23 8 19891570 PC B.N. Biswas (SC) 1 12 1931 1 4 19891571 DR J.S. Chandrasekhar 27 11 1963 21 8 19891572 PP R.F. Rodrigues 18 6 1935 1 4 19891573 DR Anil Kumar Gupta 15 9 1964 20 8 19901574 PA N.K. SHARMA 10 11 1944 1 4 19891575 DR Ms. Aruna Narayan Gupta 7 11 1965 20 8 19901576 PA A.K. MONDAL (SC) 10 10 1946 1 4 19891577 DR Mohan Kumar Singh 1 1 1967 20 8 19901578 PC P.C. Das (SC) 1 4 1933 1 4 19891579 DR Madhu Sudan Padhi 21 8 1989 Left the service1580 PC P.N. Das (SC) 1 2 1934 1 4 19891581 DR N. Venkatesh 28 12 1964 21 8 19891582 PC K.C. Sarkar (SC) 1 9 1933 1 4 19891583 DR Gurdeep Singh 10 4 1963 21 8 19891584 PC B. Barman (SC) 16 11 1934 1 4 19891585 DR Srinivas Murty Tata 19 7 1964 20 8 19901586 PP P.S. Agharkar 21 12 1932 1 4 19891587 DR Manmohan Singh 29 11 1962 21 8 19891588 PA J.S. LUTHRA 19 9 1949 1 4 19891589 DR Ms. Vandana Jain 15 6 1963 24 8 1989


pD.O.B.Joining DateSeniority.NO.Cadre Name Date Month Year Date Month Year Remarks1590 PA G.R. DEV (SC) 4 7 1944 1 4 19891591 DR Bijoy Kumar Kar 17 4 1963 28 8 19891592 PA JAGDISH CHANDER (SC) 12 4 1948 1 4 19891593 DR Renu Krishnan 27 12 1964 21 8 19891594 DR Virender Kumar 27 1 1963 21 8 19891595 DR Ms. Reshma Lakhani 26 9 1964 21 8 19891596 DR Ms. Seema G. Jera 7 11 1963 21 8 19891597 DR D. Krishna Srinivas 1 7 1963 21 8 19891598 DR Ashish Verma 15 11 1964 21 8 19891599 DR Gyanendra Nath 20 8 1990 Left the service1600 DR Jane Karuna Nathaniel 25 6 1963 21 8 19891601 DR Javed Akthar Khan 1 1 1964 20 8 19901602 DR Ms. P. Hemavathi 18 12 1959 21 8 19891603 DR Ms. Meenu S. Kumar 30 10 1966 21 8 19891604 DR Ms. Tejasvini P. Kumari 5 9 1962 21 8 19891605 DR Ram Chander Sankhla 7 8 1963 20 8 19901606 DR Ms. Bagya Devi P.N. 31 7 1961 21 8 19891607 DR Kishori Lal 1 1 1961 21 8 19891608 DR Bharat Asarsa 23 8 1961 21 8 19891609 DR Pradeep Kumar 21 8 1989 Left the service1610 DR Chhotu Ram Meena 20 10 1961 21 8 19891611 DR Ram Chander 7 8 1963 20 8 19901612 DR Gaigondin Panmei 6 3 1965 20 8 1990


SENIORITYNO.Cadre NameDATE OF BIRTHDATE OF JOININGRemarksDATE MONTH YEAR DATE MONTH YEAR1613 DR Sanjay Pant 6 4 1964 20 8 19901614 PC V.S. Khadilkar 24 3 1933 1 4 19901615 DR Yogendra Garg 3 3 1967 10 12 19901616 PC G.H. Kawrani 27 10 1938 1 4 19901617 DR M. Rama Rao 10 2 1966 16 9 19911618 PC M.M Deshpande 12 1 1933 1 4 19901619 DR Ashutosh Awasthi 20 1 1964 20 8 19901620 PC P.G Kulkarni 3 11 1932 1 4 19901621 DR Tejpal Singh 20 6 1965 21 8 19901622 PC S.A Karnik 15 10 1933 1 4 19901623 DR Rajesh Pandey 25 8 1965 16 9 19911624 PC N.T. Godse 5 6 1933 1 4 19901625 DR P.K.Prasad 16 9 1991 Left the service1626 PP D.K Mukhopadhyay 16 7 1936 1 4 19901627 DR Bijoy Bihari Mohapatra 30 6 1964 20 8 19901628 PA K.S. CHAKRABORTH Y 8 3 1944 1 4 19901629 DR Rajesh Puri 27 6 1964 20 8 19901630 PA S. DAS GUPTA 10 3 1945 1 4 19901631 DR Ajay Saxena 26 11 1965 20 8 19901632 PC D.S Sanona 19 12 1932 1 4 19901633 DR D. Krishnan 8 9 1965 20 8 19901634 PC S.V Patekar 24 6 1934 1 4 19901635 DR Ms Giselle D. Mehta 25 8 1965 20 8 1990 Left the service1636 PC T.N Sundaram 3 4 1933 1 4 19901637 DR Sandeep Prakash 21 5 1965 20 8 19901638 PC N.A Khan 9 12 1936 1 4 19901639 DR Pravin Kumar Jain 1 2 1965 27 8 19901640 PC S.J Ali 25 9 1934 1 4 19901641 DR Sanjiv Srivastava 26 7 1964 16 9 19911642 PC S.K Sangle 16 6 1933 1 4 19901643 DR Dharmendra B. Mehta 26 11 1965 20 8 1990 Left the service1644 PP A.K. Govindankutty 8 6 1936 1 4 19901645 DR K.N. Raghavan 3 5 1964 20 8 19901646 PA A.D. RAJE 21 12 1936 1 4 19901647 DR Samanjasa Das 20 6 1965 20 8 19901648 PA S.K. PAL 17 3 1937 1 4 19901649 DR Ram Niwas -I 13 6 1965 16 9 19911650 PC P. Sarangapani (SC) 9 8 1934 1 4 19901651 DR Santosh Kumar 3 9 1965 20 8 19901652 PC D.R.Sandhu (SC) 18 9 1934 1 4 19901653 DR Amar Kumar Sinha 7 7 1964 20 8 19901654 PC D.N Vaidya 20 1 1934 1 4 19901655 DR Deep Shekhar 26 7 1964 18 12 19901656 PC G.C.Sarkar(SC) 30 9 1933 1 4 19901657 DR K.R. Udaya Bhaskar 13 10 1965 16 9 19911658 PC A Dhanaraju (SC) 20 6 1934 1 4 19901659 DR Upender Gupta 7 11 1963 20 8 1990


SENIORITYNO.Cadre NameDATE OF BIRTHDATE OF JOININGRemarksDATE MONTH YEAR DATE MONTH YEAR1660 PC Shish Ram (SC) 30 6 1933 1 4 19901661 DR R.S Dubey 1 7 1966 16 9 19911662 PP M.G Menon 8 12 1936 1 4 19901663 DR Satyandra Kumar Singh 2 1 1964 16 9 19911664 PA S.C. PAUL 21 2 1950 1 4 19901665 DR J.R. Panigrahi 27 11 1963 16 9 19911666 PA M.N. DHAR 1 8 1949 1 4 19901667 DR Rajeev Jain 21 12 1964 16 9 19911668 PC N.P.Kanade (SC) 23 3 1933 1 4 19901669 DR Kritikapila (Ms) 20 8 1990 Left the service1670 PC S.A Pujar 12 3 1933 1 4 19901671 DR M.M Parthiban 25 8 1963 20 8 19901672 PC Krishna Ch Sarkar 1 9 1933 1 4 19901673 DR Usha Venugopal (Ms) 24 4 1965 20 8 19901674 PC M.P Chandran (SC) 1 7 1936 1 4 19901675 DR Ashutosh Baranwal 1 3 1966 16 9 19911676 PC S.M Ahilwlala (SC) 19 7 1933 1 4 19901677 DR Srinivas Tata 14 10 1963 20 8 19901678 PC P.C Das (SC) 1 4 1933 1 4 19901679 DR Manoj Kr Arora 24 9 1965 16 9 19911680 PP D.G Diwan 20 1 1934 1 4 19901681 DR Satendra Vikram Singh 25 6 1965 16 9 19911682 PA AMRENDRA JHA 28 1 1953 1 4 19901683 DR Virendra Kr Agarwal 15 2 1965 16 9 19911684 PA G.S. SANDHU 4 7 1950 1 4 19901685 DR Ravinder Swaroop 9 3 1966 16 9 19911686 PC L.G Fitter (SC) 25 12 1933 1 4 19901687 DR Faheem Ahmed 27 10 1964 16 9 199911688 PC G.D Bhagat (SC) 10 10 1935 1 4 19901689 DR A.K Singh - I 13 4 1968 16 9 19911690 PC Bant Singh (SC) 22 1 1934 1 4 19901691 DR Vivek Chaturvedi 18 11 1967 16 9 19911692 PC L Singh (SC) 1 6 1934 1 4 19901693 DR S.K Singh 29 6 1964 16 9 19911694 PC D.S Sindhu 18 11 1933 1 4 19901695 DR D Purushottam 24 7 1963 16 9 19911696 PC V.N Kosambiya (SC) 3 7 1933 1 4 19901697 DR C. Dhanasekharan 1 8 19589 1 1 19911698 PP D.P Kanade 29 4 1937 1 4 19901699 DR Bijoy Kr Mallick 13 7 1959 30 12 19911700 PA KRISHAN KUMAR 8 5 1949 1 4 19901701 DR G. Sree Harsha 14 5 1964 16 9 19911702 PA M.M. MEGOTRA 10 10 1949 1 4 19901703 DR Mahender Ranga 9 12 1966 16 9 19911704 PC B.L Makwana (SC) 27 9 1933 1 4 19901705 DR Ashok R. Mahinda 10 1 1967 20 8 19901706 PC P.M Das (SC) 1 2 1934 1 4 1990


SENIORITYNO.Cadre NameDATE OF BIRTHDATE OF JOININGRemarksDATE MONTH YEAR DATE MONTH YEAR1707 DR B. Ananda Kumar 15 2 1962 16 9 19911708 PC P.R Kadam (SC) 5 2 1933 1 4 19901709 DR Raj Kumar 27 7 1968 25 8 19901710 PC Jagjit Singh (SC) 2 10 1933 1 4 19901711 DR Dawa Doma Sherpa (Ms.) 20 9 1966 20 8 19901712 PC V Srinivasan 4 11 1935 1 4 19901713 DR Pradeep Kumar 28 4 1961 17 9 19911714 PC R.P Tamta (SC) 7 6 1936 1 4 19901715 DR Km Bandhana Deori 12 8 1964 16 9 19911716 PP C.P Nair 6 8 1938 1 4 19901717 DR Valte Vengzamuan 1 3 67 16 9 19911718 PA V.B. DHAR 11 4 1949 1 4 19901719 PA S.S. BHAGAT (SC) 4 8 1951 1 4 19901720 PC Shankar Lal (SC) 1 7 1938 1 4 19901721 PC Sant Lal (SC) 1 2 1935 1 4 19901722 PC Balak Ram (SC) 27 5 1934 1 4 19901723 PC Ram Tirath (SC) 26 1 1934 1 4 19901724 PC Swaran Singh (SC) 2 1 1935 1 4 19901725 PC D.M Borde (SC) 15 6 1934 1 4 19901726 PP L.V Menzes 14 2 1933 1 4 19901727 PA THOMAS RAJAN 3 1 1951 1 4 19901728 PA S.C. SAMADDAR 1 11 1932 1 4 19901729 PC S.M Chawan (SC) 1 2 1934 1 4 19901730 PC C.K Damodaran (SC) 30 4 1934 1 4 19901731 PC B.M. Nilkaljit (SC) 25 2 1933 1 4 19901732 PC E Thimmappa (SC) 1 7 1934 1 4 19901733 PC C.K. Nirbhavane (SC) 25 5 1936 1 4 19901734 PC C.D Waghmare (SC) 1 4 1935 1 4 19901735 PP T.R. Govndrajan 1 4 1933 1 4 19901736 PA H.H. KHOKAR 28 5 1950 1 4 19901737 PA VIJAY KUMAR 10 7 1950 1 4 19901738 PC S Ethiraj (SC) 18 12 1932 1 4 19901739 PC S.B Gude (SC) 1 4 1934 1 4 19901740 PC N.M Lingam (SC) 2 10 1932 1 4 19901741 PC BK Vishnu 1 7 1933 1 4 19901742 PC N.S Pathak 28 8 1933 1 4 19901743 PC K.H Karolhalli 27 12 1932 1 4 19901744 PP A Vasudevan 19 8 1936 1 4 19901745 PA S.N. PARWAL 25 12 1951 1 4 19901746 PA P. SUBRAMANIAM 17 8 1951 1 4 19901747 PC S.S Chitnis 17 9 1933 1 4 19901748 PC S Gopalakrishnan Pillai 21 12 1934 1 4 19901749 PC BR Nair 13 2 1940 1 4 19901750 PC J.J Nambodiri 30 11 1935 1 4 19901751 PC C.R Shah 30 10 1933 1 4 19901752 PC M.S Purohit 10 12 1933 1 4 19901753 PP B.G Karande (SC) 27 7 1936 1 4 1990


SENIORITYNO.Cadre NameDATE OF BIRTHDATE OF JOININGRemarksDATE MONTH YEAR DATE MONTH YEAR1754 PA S. MURUGAPPAN 4 4 1953 1 4 19901755 PA RAVINDRA JAIN 7 5 1951 1 4 19901756 PC S.V Muley 5 12 1933 1 4 19901757 PC P.B Deshpande 31 3 1933 1 4 19901758 PC S.V Khaire 29 5 1935 1 4 19901759 PC P.S Pople 10 2 1934 1 4 19901760 PC R.U Pillai 11 1 1936 1 4 19901761 PC V.I Bhosale 2 7 1933 1 4 19901762 PP D Das (SC) 1 12 1934 1 4 19901763 PA A.K. MADAN 10 12 1950 1 4 19901764 PA VIMLESH KUMAR 7 2 1950 1 4 19901765 PC B.P. Battase 10 3 1933 1 4 19901766 PC M.S. Aga 11 2 1936 1 4 19901767 PC P.V Bansode 25 12 1932 1 4 19901768 PC Y.P Verma 12 12 1937 1 4 19901769 PC Umakant Pandhi 15 7 1933 1 4 19901770 PC B.D. Unhale 16 3 1933 1 4 19901771 PP Madan Kumar Sil 10 3 1943 1 4 19901772 PA R. MOHAN DAS 14 11 1951 1 4 19901773 PA SADA RAM (SC) 24 8 1944 1 4 19901774 PC N Doraiswamy (SC) 12 8 1938 1 4 19901775 PC M Paneerselvam (SC) 3 7 1941 1 4 19901776 PC T G. Balasubramanyam 5 7 1933 1 4 19901777 PC S.P.Thakur 1 1 1934 1 4 19901778 PC D.K Guha Roy 1 4 1934 1 4 19901779 PC D.K Sarkar 1 4 1935 1 4 19901780 PP Sandip Kr Roy 30 10 1935 1 4 19901781 PA N.SENTHAMIL SELVAM (SC) 14 4 1951 1 4 19901782 PA D.P. MUKHOPADYAY 8 5 1948 1 4 19901783 PC B.K Chanda 1 7 1934 1 4 19901784 PC N.N Kansara 24 12 1934 1 4 19901785 PC S.S Potdar 9 2 1935 1 4 19901786 PC D.J Patel 7 9 1933 1 4 19901787 PC A.G. Vijayaraghavan (ST) 7 9 1934 1 4 19901788 PC M Kanniasundaram (SC) 1 6 1935 1 4 19901789 PP Rupart Gomes 1 4 1938 1 4 19901790 PA A.K. JAIN 5 4 1951 1 4 19901791 PA B.D. BORKAR (SC) 24 6 1951 1 4 19901792 PC A Jagannathan (SC) 7 8 1933 1 4 19901793 PC S.M Parmasivam (SC) 7 8 1933 1 4 19901794 PC A.B Karkhansi 5 6 1934 1 4 19901795 PC E Munusamy (SC) 1 7 1934 1 4 19901796 PC M.C Subbiah (SC) 15 10 1935 1 4 19901797 PC L Pasupathiram (SC) 29 12 1932 1 4 19901798 PP S.D Ram (SC) 20 2 1942 1 4 19901799 PA AMAL KRISHNA PAL 9 1 1951 1 4 1990


SENIORITYNO.Cadre NameDATE OF BIRTHDATE OF JOININGRemarksDATE MONTH YEAR DATE MONTH YEAR1800 PA S. PALANIYANDY (SC) 10 5 1951 1 4 19901801 PC S. Ambigainathan (SC) 15 1 1933 1 4 19901802 PC V.S. Bhosale (SC) 7 9 1942 1 4 19901803 PC L.G. Ambilpure (SC) 1 4 19901804 PC R.N Prashad (SC) 15 6 1933 1 4 19901805 PC S Balasundram (SC) 24 3 1933 1 4 19901806 PC M Penniah (SC) 29 5 1933 1 4 19901807 PP B Roy (SC) 26 12 1936 1 4 19901808 PA D.P. GUPTA 22 2 1959 1 4 19901809 PA A.K. SINGHAL 15 1 1949 1 4 19901810 PC T Arumugham (SC) 7 3 1933 1 4 19901811 PC A Vellaichamy (SC) 16 1 1934 1 4 19901812 PC H.N. Shekhavat 4 12 1933 1 4 19901813 PC S Dasgupta 1 12 1932 1 4 19901814 PC Ashok Choudhury (SC) 17 1 1935 1 4 19901815 PC S.P Bala (SC) 28 12 1934 1 4 19901816 PP J Thipthorpe 31 7 1937 1 4 19901817 PA C. RAJASIMHA 19 2 1936 1 4 19901818 PA T. JAGAPATHI RAO (SC) 1 7 1936 1 4 19901819 PC K.S Jadhav 1 10 1933 1 4 19901820 PC K.G Kumar 16 6 1936 1 4 19901821 PC R.P Singh 3 5 1935 1 4 19901822 PC Jagdish Chander 15 4 1935 1 4 19901823 PC V.K Tyagi 4 7 1933 1 4 19901824 PC R.A Shah 20 10 1932 1 4 19901825 PP R.S Upadhyay 5 7 1935 1 4 19901826 PA SURESH IYYER 4 5 1955 1 4 19901827 PA C. JULIAN ANDREW 1 4 1951 1 4 19901828 PC Ram Kishan (SC) 14 1 1935 1 4 19901829 PC D.C Bhatia (SC) 2 5 1936 1 4 19901830 PC V.D Deodhar 22 4 1935 1 4 19901831 PC V.S Kale (SC) 20 1 1933 1 4 19901832 PC V.A Pole (SC) 11 10 1935 1 4 19901833 PC S Krishnamurthy 20 12 1932 1 4 19901834 PP A.K Kapur 18 12 1933 1 4 19901835 PA ADISH DHAR 27 12 1950 1 4 19901836 PA JAGDISH SINGH 15 10 1953 1 4 19901837 PC C.R Sahu (SC) 23 1 1934 1 4 19901838 PC J.B. Gain (SC) 13 1 1934 1 4 19901839 PC K.N Sarkar (SC) 4 3 1936 1 4 19901840 PC B.C Halder (SC) 3 1 1937 1 4 19901841 PC P Sreedharan 5 4 1934 1 4 19901842 PC J.M. Jayaselan 10 8 1942 1 4 19901843 PP M Collins 27 3 1933 1 4 19901844 PA M.V. JAYANARAYANA N 15 5 1951 1 4 19901845 PA RAJENDRA KUMAR 8 10 1950 1 4 19901846 PC S.K Karuppan 11 3 1935 1 4 1990


SENIORITYNO.Cadre NameDATE OF BIRTHDATE OF JOININGRemarksDATE MONTH YEAR DATE MONTH YEAR1847 PC G Gopalakrishnan 25 5 1936 1 4 19901848 PC Charan Das (SC) 10 3 1935 1 4 19901849 PC Manak Chand (SC) 15 1 1937 1 4 19901850 PC B Sethi (SC) 5 4 1937 1 4 19901851 PC K.H Khan 27 3 1938 1 4 19901852 PP B.N Shaw (SC) 26 3 1933 1 4 19901853 PA PRAFULLA KR. MISHRA 22 12 1953 1 4 19901854 PA K.S. JOSEPH 11 2 1951 1 4 19901855 PC T.N Mahajan 17 5 1937 1 4 19901856 PC S.N Rode 19 8 1934 1 4 19901857 PC E.C Chaise 19 5 1933 1 4 19901858 PC N Badrachalan 16 9 1933 1 4 19901859 PC G.U Bhatia 4 8 1936 1 4 19901860 PC V.A Krishnan 11 1 1933 1 4 19901861 PP B Venkatanarasiah 26 4 1933 1 4 19901862 PA R. SRINIVASAN 29 11 1935 1 4 19901863 PA N.G. PAl 30 4 1935 1 4 19901864 PC K.V Velumben (SC) 20 8 1933 1 4 19901865 PC G.P Bhattacharjee 14 10 1934 1 4 19901866 PC S.P Ghosh 1 12 1932 1 4 19901867 PC S Bhaskar Rao 21 6 1934 1 4 19901868 PC C John Lazar 23 5 1940 1 4 19901869 PC M.J Shah 25 11 1932 1 4 19901870 PP K.V.R Ramarao (ST) 25 12 1935 1 4 19901871 PA P.J. JOSEPH 15 12 1937 1 4 19901872 PA G.H. SHIRGUPPI 6 4 1937 1 4 19901873 PC Mahadeo Lal (SC) 6 10 1932 1 4 19901874 PC M.A.A Iyer 21 9 1934 1 4 19901875 PC S.G.K Pillai 21 12 1934 1 4 19901876 PC V Ramaswamy 26 1 1934 1 4 19901877 PC S.K Basak 1 12 1934 1 4 19901878 PC J.N Roy 1 2 1934 1 4 19901879 PP K.A Vijayaraj 6 4 1941 1 4 19901880 PA Z.G. KHATIB 6 9 1933 1 4 19901881 PA E.K. PHATAK 25 2 1933 1 4 19901882 PC C Balakrishanan 15 1 1933 1 4 19901883 PC D.K Rao 10 8 1935 1 4 19901884 PC N.N Sinha 1 1 1935 1 4 19901885 PC R.L Chatterjee 1 3 1933 1 4 19901886 PC Ashoke Ghose 1 1 1933 1 4 19901887 PC R.K Das 1 2 1935 1 4 19901888 PP D.W Julian 1 4 1934 1 4 19901889 PA B.K. SAKHARANI 8 7 1934 1 4 19901890 PA A.K. RAGHUNATHAN 15 8 1954 1 4 19901891 PC N.K Malhotra 30 12 1932 1 4 19901892 PC B.K Mogra 14 12 1932 1 4 19901893 PC D.P Pramanick 1 2 1936 1 4 1990


SENIORITYNO.Cadre NameDATE OF BIRTHDATE OF JOININGRemarksDATE MONTH YEAR DATE MONTH YEAR1894 PC N.M Basu 1 9 1933 1 4 19901895 PC D.D Kureel (SC) 1 1 1933 1 4 19901896 PC S Subramaniam - I 1 7 1933 1 4 19901897 PP N.B Kamble (SC) 15 8 1935 1 4 19901898 PA K.K. JAISWAL 1 1 1954 1 4 19901899 PA RANBIR SINGH 30 10 1951 1 4 19901900 PC R Venkatabashyam 23 11 1932 1 4 19901901 PC K.G.R Pillai 23 8 1981 1 4 19901902 PC K Krishnamurthy 19 10 1936 1 4 19901903 PC S Guruviah 9 9 1934 1 4 19901904 PC J.P Yusudian 12 9 1934 1 4 19901905 PC R Krishnan (SC) 5 8 1933 1 4 19901906 PP M Doraikannan (SC) 1 8 1940 1 4 19901907 PA M. VIVEKANANDAN 16 1 1951 1 4 19901908 PA G. BHASKARAN 7 7 1938 1 4 19901909 PC S Gurusamy (SC) 10 12 1935 1 4 19901910 PC V.G Sekharan (SC) 23 12 1935 1 4 19901911 PC V.C Hasan (SC) 15 6 1935 1 4 19901912 PC M Poosamy (SC) 15 4 1935 1 4 19901913 PC M Prithiviraj (SC) 5 2 1938 1 4 19901914 PC R.K Bajaj 23 11 1933 1 4 19901915 PP R.N Singh 1 10 1939 1 4 19901916 PA D.BALASUBRAMANIAM 30 6 1952 1 4 19901917 PA B.C. MAHAY(SC) 4 3 1946 1 4 19901918 PC K.L Handa 11 3 1937 1 4 19901919 PC R.S Sharma 19 3 1933 1 4 19901920 PC K.N Prem (SC) 10 6 1936 1 4 19901921 PC A Madhusoodhanam 15 7 1934 1 4 19901922 PC O.N Raina 1 7 1934 1 4 19901923 PC Swaran Singh (SC) 1 1 1933 1 4 19901924 PP B Minz (ST) 2 3 1940 1 4 19901925 PA R.N. VISHWANATH 30 11 1947 1 4 19901926 PA K.N. PILLAI 20 7 1949 1 4 19901927 PC B.D Bhagat (SC) 3 4 1940 1 4 19901928 PC Ghambir Das (SC) 1 3 1934 1 4 19901929 PC Dwarka Prasad (SC) 30 9 1934 1 4 19901930 PC A.K Kaushil 5 10 1950 1 4 19901931 PC Subrata Ghosh 22 7 1949 1 4 19901932 PC Pappu Elango 11 1 1951 1 4 19901933 PP Y.G Waghmare (SC) 10 5 1937 1 4 19901934 PA A.W. VAIRAGKAR 17 12 1949 1 4 19901935 PA S.A. SACHDEV 17 11 1934 1 4 19901936 PC John K Joseph 24 12 1949 1 4 19901937 PC Ashok Saiv 5 4 1953 1 4 19901938 PC S.P Chatterjee 23 6 1950 1 4 19901939 PC Jayantpratan Goswami 26 6 1950 1 4 19901940 PC S.K Madhvrao 19 5 1951 1 4 1990


SENIORITYNO.Cadre NameDATE OF BIRTHDATE OF JOININGRemarksDATE MONTH YEAR DATE MONTH YEAR1941 PC R.S Sangia 1 7 1953 1 4 19901942 PP D.K Bhowmick 3 8 1943 1 4 19901943 PA R.P. TREHAN 31 5 1946 1 4 19901944 PA C.M. CHOWDHURY(S C) 24 9 1951 1 4 19901945 PC A.K. Ranjan 15 7 1953 1 4 19901946 PC S.K. Bhattacharjee 9 5 1948 1 4 19901947 PC Amitava Raha 8 5 1950 1 4 19901948 PC Swatantra Kumar 12 7 1951 1 4 19901949 PC D.K Srivastava 8 6 1951 1 4 19901950 PC K.P Mishra 26 1 1955 1 4 19901951 PP J.C Mondal (SC) 5 1 1938 1 4 19901952 PA HARNEK SINGH (SC) 4 2 1940 1 4 19901953 PA AMITABH KUMAR 25 3 1955 1 4 19901954 PC E Ravindranathan 9 2 1944 1 4 19901955 PC R.N Rustogi 20 12 1951 1 4 19901956 PC P.K Mitra 2 3 1952 1 4 19901957 PC Kamal Kumar 15 12 1949 1 4 19901958 PC D.R Singh 14 12 1946 1 4 19901959 PC Srinarayan Srivastava 6 5 1950 1 4 19901960 PP A.K Tosh 31 12 1936 1 4 19901961 PA T.R. GUPTA 7 3 1940 1 4 19901962 PA K. HANUMANTHA RAO 22 4 1939 1 4 19901963 PC A.H Baig 5 10 1950 1 4 19901964 PC J.P Mamgain 20 10 1956 1 4 19901965 PC N.V.P Kumar 31 1 1952 1 4 19901966 PC K Premchand 10 6 1953 1 4 19901967 PC P.K Khera 21 2 1952 1 4 19901968 PC O.P Khanduja 4 1 1947 1 4 19901969 PP A.K Sen (SC) 19 4 1939 1 4 19901970 PA K. GANGADHARAN 15 6 1937 1 4 19901971 PA T.G. PRABHU 25 4 1935 1 4 19901972 PC N Basak 21 1 1938 1 4 19901973 PC K.B Khetrapal 12 10 1942 1 4 19901974 PC P.K Goswami 3 7 1950 1 4 19901975 PC S.P Paliwal 18 7 1952 1 4 19901976 PC Kamlesh Chopra 26 2 1941 1 4 19901977 PC M.V Subba Reddy 6 1 1950 1 4 19901978 PP P.P Chaturvedi 2 11 1939 1 4 19901979 PA N.H. MAKHIJANI 21 5 1935 1 4 19901980 PA R.M. SHINDE 15 7 1937 1 4 19901981 PC T Satyanarayanan 27 12 1933 1 4 19901982 PC B Prabhakara Rao 17 10 1932 1 4 19901983 PC T.V. L. N Rao 29 10 1932 1 4 19901984 PC V.L Sawant 11 4 1937 1 4 19901985 PC D.N Pillai 3 5 1933 1 4 19901986 PC D.G Waidhande (SC) 15 5 1935 1 4 19901987 PP B.N Pramanik (SC) 8 1 1936 1 4 1990


D.O.B.Joining DateSeniorityNo.Cadre Name Date Month Year Date Month Year Remarks2014 DR V. Sivasubramaniam 29 5 1965 16 9 1991 VRS 14.1.20132015 PC Sudhir Kumar 11 10 1953 1 4 19912016 DR N. Venkatramani 16 9 1991 Left the service2017 PC S. Gautam (SC) 11 5 1950 1 4 19912018 DR Amand Shah 3 5 1965 15 9 19912019 PC P.G Samanta 31 10 1950 1 4 19912020 DR Purushottam Dass 16 9 1991 Left the service2021 PC P.S Kumar 17 2 1952 1 4 19912022 DR Chandra Prakash Goyal 10 10 1965 16 9 19912023 PC D Gurnani 8 4 1940 1 4 19912024 DR Prachi Saroop (Ms) 25 7 1968 16 9 19912025 PC C.V.K Vij 3 7 1945 1 4 19912026 DR A.R.S. Kumar 7 8 1965 2 1 19922027 PP B. K. Moulick 1 1 1935 1 4 19912028 DR Sandeep Ahuja 5 2 1962 30 12 1991 VRS2029 PA P.K. DUTTA 17 2 1937 1 4 19912030 DR Priya V.K. Singh 30 9 1966 16 9 19912031 PA S.G. TALWADKAR 28 10 1937 1 4 19912032 DR Rimjhim Prasad 18 6 1967 12 10 19922033 PC S Mondal (Smt.) 27 5 1944 1 4 19912034 DR K. C. Johny 30 5 1965 12 10 19922035 PC Chanchal Singh (SC) 2 1 1938 1 4 19912036 DR Deepak Garg 21 12 1966 12 10 19922037 PC V. Ranga Rao 1 6 1951 1 4 19912038 DR Rajesh Jindal 5 8 1967 12 10 19922039 PC O. P. Bathla 24 12 1939 1 4 19912040 DR Satya Prasad Sahu 10 1 1965 12 10 19922041 PC A. K. Patni 29 6 1948 1 4 19912042 DR Rajiv Gupta 14 8 1966 12 10 19922043 PC C.V.V. Satyanarayana 18 5 1949 1 4 19912044 DR Sanjeep Kandlikar 10 7 1965 15 9 19912045 PP V. Pradhan 30 10 1943 1 4 19912046 DR Simmi Jaini 15 8 1965 16 9 19912047 PA K.D. ACHARYA 6 2 1938 1 4 19912048 DR U. Niranjan 1 4 1964 16 9 19912049 PA T.R.SUBRAMANIYAM 3 5 1940 1 4 19912050 DR Krishna Pratap Singh 15 12 1965 12 10 19922051 PC O. P. Arora 5 4 1951 1 4 19912052 DR P. N. Tiwari 25 2 1961 16 9 19912053 PC V. M. Govila 8 5 1945 1 4 19912054 DR P. Anjani Kumar 25 8 1960 16 9 19912055 PC A. S. Sakpal (SC) 1 3 1949 1 4 19912056 DR Sunil Tated 1 5 1963 31 12 19912057 PC D. B. Baral (SC) 30 6 1952 1 4 19912058 DR M. K. Srivastava 28 2 1965 16 9 19912059 PC D. K. Sinha 5 10 1949 1 4 19912060 DR Atul Gupta -II 30 1 1965 15 9 19912061 PC L. Ramakrishna Rao 8 11 1946 1 4 19912062 DR Md. Nesural Haque 1 7 1967 6 1 1992 Expired2063 PP J.E.D. Brown 19 7 1936 1 4 19912064 DR Rajiv Kumar Mishra 14 10 1962 16 9 1991


D.O.B.Joining DateSeniorityNo.Cadre Name Date Month Year Date Month Year Remarks2065 PA A.V. MORAJKAR 27 2 1934 1 4 19912066 DR Mayank Kumar 6 11 1967 12 10 19922067 PA K.P. SINGH 15 7 1940 1 4 19912068 DR Alok Chopra 18 3 1963 16 9 19912069 PC S. K. Sharma 25 1 1949 1 4 19912070 DR Yogpal Singh 25 12 1962 16 9 19912071 PC T. C. Jose 6 6 1950 1 4 19912072 DR Madan Mohan Singh 7 1 1967 12 10 19922073 PC Brij Lal 24 4 1946 1 4 19912074 DR Sharwan Kumar 21 10 1966 12 10 19922075 PC K. V. Baby 29 8 1947 1 4 19912076 DR L. Satya Srinivas 25 2 1966 12 10 19922077 PC Kodandappani Gali 12 8 1948 1 4 19912078 DR Arti Srinivas (Mrs) 30 8 1967 12 10 19922079 PC C. K. Goyal 13 11 1948 1 4 19912080 DR Charul Barnwal (Ms) 15 8 1966 16 9 19912081 PP MD. Habibur Rehiman 18 6 1936 1 4 19912082 DR Rajiv Ranjan 27 12 1967 16 9 19912083 PA S.S. SHIRALI 23 12 1934 1 4 19912084 DR K.V.S. Singh 13 1 1963 17 9 19912085 PA V.M. SHETTY 15 6 1935 1 4 19912086 DR M. Subramaniam 22 7 1966 12 10 19922087 PC K. P. Mondal (SC) 16 6 1943 1 4 19912088 DR M. Sridhar Reddy 6 4 1965 16 9 19912089 PC Babu Lal Rajak (SC) 22 5 1952 1 4 19912090 DR Sanjay Gahlot 7 10 1961 16 9 19912091 PC V. K. Bhatnagar 8 3 1948 1 4 19912092 DR P. V. Subba Rao 21 9 1965 12 10 19922093 PC S. Chatterjee 3 3 1949 1 4 19912094 DR Sanjay Rathi 4 7 1966 16 9 19912095 PC L. Narasimha Murthy 1 3 1950 1 4 19912096 DR Nitesh Kumar Sinha 21 9 1966 12 10 19922097 PC K. K. Dutta 5 7 1947 1 4 19912098 DR Sahilender Kumar Sinha 11 11 1967 16 9 19912099 PP S. Parthasarathi 14 12 1935 1 4 19912100 DR Bablir Singh Khattra 15 2 1965 12 10 19922101 PA P. NAMACHIVAYAM 13 4 1955 1 4 1991 VRS 26.5.20012102 DR Satish T. Dongre 26 8 1960 30 12 1991 Resigned in 20062103 PA A.M. SAHAY 7 7 1957 1 4 19912104 DR Sanjeev Gangadhar Dewalari 28 9 1959 12 10 19922105 PC R. A. Manohar 8 4 1948 1 4 19912106 DR Milind Gawai 1 6 1964 16 9 19912107 PC D. P. Dutta 1 1 1953 1 4 19912108 DR G. Ravindra Nath 26 11 1963 12 10 19922109 PC A. T. Usman 8 9 1939 1 4 19912110 DR Diptasri Barma Arora (Ms) 23 11 1966 27 9 19912111 PC Ram Prakash (SC) 15 1 1934 1 4 19912112 DR Paresh Kumar Wankhade 3 8 1967 12 10 19922113 PC K. C. Agarwal 20 1 1943 1 4 19912114 DR Gopinath 28 10 1960 12 10 1992


D.O.B.Joining DateSeniorityNo.Cadre Name Date Month Year Date Month Year Remarks2115 PC A. R. Bose 4 10 1946 1 4 19912116 DR P. K. Behera 28 6 1963 23 10 19922117 PP J. D. Pagare (SC) 20 3 1935 1 4 19912118 DR P. Rabindra Babu 8 11 1955 23 9 19912119 PA SHAILENDRA SHARMA 25 10 1955 1 4 19912120 DR Shambhu Nath 15 5 1963 16 9 19912121 PA V.K. SINGH-I 15 7 1953 1 4 19912122 DR L. Dhandem 11 1 1958 24 9 19912123 PC T. A. Dharamdasan Ayyapan 4 11 1933 1 4 19912124 DR Genesh Havnur 20 4 1966 16 9 19912125 PC K.J.S. Raj 19 5 1934 1 4 19912126 DR M. Shrihari Rao 15 8 1964 12 10 19922127 PC S.C. Bhide 4 2 1935 1 4 19912128 DR Jagreeti Singh Negi 11 11 1965 13 10 19922129 PC Shiv Lal (SC) 1 11 1937 1 4 19912130 DR Nirmal Kumar Soren 1 7 1965 12 10 19922131 PC D. C. Dighe 3 8 1934 1 4 19912132 DR K. Ashikheiya 27 1 1964 16 9 19912133 PC Rajendra Pal (SC) 2 1 1939 1 4 19912134 DR Arti Chhabra (Ms) 8 1 1992 Left the service2135 PA R.P.N. SINGH 1 1 1957 1 4 19912136 DR Sandeep Patnaik 8 1 1992 Left the service2137 PA SATISH KUMAR (SC) 23 11 1953 1 4 19912138 DR V. Sahay 8 1 1992 Left the service2139 PC D. R. Pipal (SC) 2 4 1936 1 4 19912140 PC P. D. Bhardwaj (SC) 22 5 1937 1 4 19912141 PC Ram Krishan (SC) 15 3 1935 1 4 19912142 PC N. C. Barman (SC) 1 7 1937 1 4 19912143 PC S. C. Barman (SC) 16 10 1935 1 4 19912144 PC N. K. Mondal (SC) 24 6 1936 1 4 19912145 PA S.N. LASKAR (SC) 1 11 1935 1 4 19912146 PA R.K. SARKAR / SAHA-II (SC) 21 4 1936 1 4 19912147 PC J. B. Roy (SC) 1 1 1938 1 4 19912148 PA ISHWAR SINGH (SC) 1 1 1952 1 4 1991


SENIORITYNO.Cadre NameDATE OF BIRTHDATE OF JOININGRemarksDATE MONTH YEAR DATE MONTH YEAR2149 DR W. G. Parkhi 19 8 1967 28 12 19922150 PC Mohinder Pratap (SC) 25 6 1936 1 4 19922151 DR V. K. Dahiya 15 4 1966 6 9 1992 Resigned2152 PC G. N. Chandrasekaran 5 4 1953 1 4 19922153 DR P. K. Sinha 26 1 1965 11 10 19922154 PC V. Vijayan 18 8 1939 1 4 19912155 DR Abhai Kumar Srivastava 19 2 1968 24 6 19932156 PC H. K. Jagannath 15 10 1938 1 4 19912157 DR Bipin Sapra 11 10 1968 11 10 19922158 PC Idikkdula Thomas 25 4 1935 1 4 19912159 DR S. K. Vimalanathan 14 4 1967 11 10 19922160 PC Devendra N. Patnaik 5 2 1935 1 4 19912161 DR V. K. Srivastava 26 6 1969 5 10 19932162 PP V. Kulathusarma 22 9 1939 1 4 19922163 DR K. M. Ravichandran 28 5 1967 6 9 19932164 PA D.P. MANJUNATHA 8 10 1952 1 4 19922165 DR Pranesh Pathak 25 8 1966 6 9 19932166 PA C.R. DUTTA-III 1 2 1935 1 4 19922167 DR Rajendra Singh 18 2 1967 19 10 19922168 PC K. Krishnakutty 23 1 1937 1 4 19912169 DR Sanjay Mangal 25 1 1967 11 10 19922170 PC S. B. Singh 15 7 1936 1 4 19922171 DR M. K. Rustogi 3 12 1965 11 10 19922172 PC M. V. Venkataraman 7 5 1935 1 4 19922173 DR M. M. Jolly 6 2 1965 11 10 19922174 PC V. M. Beri 15 11 1939 1 4 19922175 DR Ashish Chandan 15 9 1967 19 10 19922176 PC M. A. Khan 27 1 1940 1 4 19922177 DR Amit Goel 30 6 1966 11 10 19922178 PC H. C. Shobti 6 12 1934 1 4 19922179 DR Vikas Kumar 28 2 1966 28 12 19922180 PP B. G. Ponnurangam 12 11 1944 1 4 19922181 DR Shah Hitesh Ajit 13 6 1967 12 10 19922182 PA D.P. BANDOPADYAY 4 8 1939 1 4 19922183 DR P. K. Katiyar 7 3 1966 11 1 19932184 PA ARUN KR. ROY 9 5 1937 1 4 19922185 DR Sanjay Gupta 10 11 1967 12 10 19922186 PC S. C. Verma 1 7 1946 1 4 19922187 DR Sunil Jain 30 9 1967 11 10 19922188 PC K. Sivaprasad 13 5 1949 1 4 19922189 DR D. Bhattacharyya 21 4 1966 11 10 19922190 PC C. Lalubhai Yankar 25 3 1936 1 4 19922191 DR J. P. Singh 28 9 1963 30 12 19922192 PC I.D.P. Vernam 1 3 1935 1 4 19922193 DR P. Vinay Kumar 26 5 1970 8 9 19932194 PC H. Dalpatram Parmar 25 3 1936 1 4 19922195 DR Shai K. Rahman 16 6 1966 16 10 19922196 PC A. A. Kallol 24 3 1937 1 4 19922197 DR Amitabh Kumar -II 5 12 1966 28 12 19922198 PP N. R. Krishnakumar 20 9 1939 1 4 19922199 DR Anuj Gogia 16 3 1970 10 10 1992


SENIORITYNO.Cadre NameDATE OF BIRTHDATE OF JOININGRemarksDATE MONTH YEAR DATE MONTH YEAR2200 PA R.K. ROY 5 1 1941 1 4 19922201 DR Sanjay Mahendru 31 3 1967 19 10 19922202 PA K.R. VELU (SC) 5 2 1943 1 4 19922203 DR Kajal Singh (Ms) 4 7 1967 19 10 19922204 PC A. P. Choughule 30 8 1937 1 4 19922205 DR Ashu Jindal 5 9 1969 6 9 19932206 PC M. R. Kenkre 8 9 1935 1 4 19922207 DR Pradeep Saxena 12 9 1966 12 10 19922208 PC K. M. Joshi 3 12 1935 1 4 19922209 DR N. K. Upadhyay 10 11 1965 28 12 19922210 PC K. Somashekar (SC) 7 8 1939 1 4 19922211 DR R. N. Srivastava 24 2 1967 6 9 19932212 PC Balaram Das (SC) 2 11 1936 1 4 19922213 DR Amresh Jain 6 1 1968 11 10 19922214 PC Behoy Kumar Saha (SC) 6 6 1948 1 4 19922215 DR Naveen Kumar Jain 31 5 1966 19 10 19922216 PP N. E. Samuel Raj 23 6 1936 1 4 19932217 DR Rajiv Kapoor 25 7 1965 11 10 19922218 PA K.L. RAMTEKE (SC) 6 6 1948 1 4 19922219 DR Rajesh Sanan 11 11 1963 28 12 19922220 PA A.K. SAHA (SC) 7 4 1954 1 4 19922221 DR Manasvi Srivastava 29 10 1967 4 10 19922222 PC Dev Raj (SC) 10 11 1938 1 4 19922223 DR Manas Ranjan Mohanty 1 7 1967 6 9 19932224 PC P. Sampantham (SC) 8 3 1936 1 4 19922225 DR Vijay Singh Chauhan 5 10 1967 6 9 19932226 PC Hans Raj (SC) 15 1 1935 1 4 19922227 DR Rajesh Kumar Jha 8 7 1965 6 9 19932228 PC E. Balan (SC) 22 4 1939 1 4 19922229 DR Sunil Kumar Mall 1 1 1967 12 10 19922230 PC R. D. Londhe (SC) 5 2 1935 1 4 19922231 DR Shubhagtata Kumar 24 12 1967 12 10 19922232 PC V. S. Dani (SC) 6 5 1935 1 4 19922233 DR A. K. Rastogi 5 7 1968 20 12 19922234 PP R. N. Tayade (SC) 11 1 1938 1 4 19922235 DR Manish Kumar 10 2 1969 6 9 19932236 PA M. PACKIAM (SC) 14 5 1949 1 4 19922237 DR C. S. Bakshi 7 8 1966 10 9 19922238 PA JOGINDER PAL (SC) 25 11 1947 1 4 19922239 DR Sangeeta Sahagal (Ms) 14 7 1965 1 1 19932240 PC S. S. Pramanicak (SC) 1 4 19912241 DR Sunil Kumar Sinha 2 10 1964 1 1 19932242 PC P. R. Das (SC) 5 2 1935 1 4 19922243 DR G. Narainaswamy 24 5 1964 12 10 19922244 PP N. M. Vasaikar (SC) 1 6 1938 1 4 19922245 DR S. Thirunavukarasu 26 11 1968 7 9 19932246 PA TARAPADA ROY (SC) 22 11 1936 1 4 19922247 DR S. S. Zumbre 21 1 1964 5 9 19932248 PA MOHAN LAL (SC) 8 4 1953 1 4 19922249 DR Z. S. Shankar Rao 12 10 1992 Left the service


SENIORITYNO.Cadre NameDATE OF BIRTHDATE OF JOININGRemarksDATE MONTH YEAR DATE MONTH YEAR2250 PP P. B. Ghagre (ST) 15 5 1939 1 4 19922251 DR Vinay Kumar Paul 9 1 1962 11 10 19922252 PP R. S. Shevere (ST) 28 9 1941 1 4 19922253 DR R. Sekar 9 8 1964 11 10 19922254 DR Suman Bala 18 2 1964 11 10 19922255 DR S. Ravi Selvan 31 7 1966 4 10 19922256 DR Veluru Santhaosh Kumar 1 7 1961 1 2 19932257 DR V. Rajendran 15 4 1969 15 2 19942258 DR B. S. Nunwal 20 7 1962 4 1 19932259 DR P. R. Lakra 27 2 1968 6 9 19932260 DR Ramavath Srinivasa Naik 5 6 1967 6 9 1993


D.O.B.Date Of JoiningSeniorityNo.Cadre Name Date Month Year Date Month Year Remarks2261 DR Mannem Raghu Rami Reddy 15 4 1966 6 9 19932262 PC K.L. Deshmukh (SC) 13 7 1937 1 4 19932263 DR Sandeep Mohan Singh Puri 27 8 1968 6 9 19932264 PC P.K.S Ramakrishnan 22 12 1937 1 4 19932265 DR Sandeep Raj Jain 8 12 1966 26 12 19942266 PC M. N. Morgaonkar 8 12 1935 1 4 19922267 DR Hemant B. Kothikar 15 5 1967 6 9 1993 Resigned in 20082268 PC B. Kurthkoti 14 1 1936 1 4 19922269 DR Koneru Venkata Ramana 4 6 1962 Left the Service2270 PC M. C. Chemmalakuzhy 21 3 1944 1 4 19922271 DR Anil Kumar Mishra 4 3 1961 1 5 19952272 PC P.P.V.H. Nair 15 4 1938 1 4 19932273 DR Suvir Misra 2 3 1965 6 9 19932274 PP C.V Goves 30 10 1938 1 4 19932275 DR Arun Kumar 18 6 1967 5 9 19932276 PA S.P. BANERJEE 15 10 1939 1 4 19932277 DR Neeraj Kansal 29 9 1967 6 9 19932278 PA J.N. BHATTACHARY A 5 11 1938 1 4 19932279 DR Bujimalla Venkata 30 8 1966 26 12 19942280 PC S.R. Iyer 17 7 1937 1 4 19932281 DR Harmeet Singh Narang 14 11 1967 6 9 19932282 PC A.R. Vembu 13 10 1936 1 4 19932283 DR Suresh Kumar 2 12 1966 26 12 19942284 PC H.T.J. Pandian 24 10 1937 1 4 19932285 DR Subhash Agarwal 7 7 1967 26 12 19942286 PC K.J. George 7 6 1938 1 4 19932287 DR M. Satish Kumar Reddy 13 6 1969 6 9 19932288 PC H.A. Parmar 22 4 1936 1 4 19932289 DR Vinayak Chandra Gupta 2 6 1967 5 9 19932290 PC P.R. Nandi 12 3 1936 1 4 19932291 DR Akhil Kumar Khatri 27 4 1966 6 9 19932292 PP J.P. Chaurasia 31 7 1940 1 4 19932293 DR Sriram R. 25 11 1965 6 9 19932294 PA D. SIRCAR (SC) 1 12 1935 1 4 19932295 DR N. Vishwanath Kulkarni 24 7 1965 6 9 19932296 PA K.P. MAJUMDAR 29 8 1938 1 4 19932297 DR Brij Bhushan Gupta 13 9 1968 6 9 19932298 PC V.P.U.K. Nair 28 3 1936 1 4 19932299 DR Shubh Chintan 3 2 1968 7 9 19932300 PC M.S. Shah 28 5 1936 1 4 19932301 DR Dharmendra N. Choudhary 1 1 1967 6 9 19932302 PC R.T. Acharya 12 9 1936 1 4 19932303 DR Sandeep Bhattacharya 2 3 1968 26 12 19942304 PC S.C. Sainini 1 3 1937 1 4 19932305 DR Manish Kumar Sinha 15 8 1969 26 12 19942306 PC T. Gomty 10 5 1938 1 4 19932307 DR P.G. Patankar 9 11 1966 6 9 19932308 PC R.S.P. Pandi 5 5 1941 1 4 19932309 DR Ganesh Dutt Lohani 14 8 1968 6 9 1993


D.O.B.Date Of JoiningSeniorityNo.Cadre Name Date Month Year Date Month Year Remarks2310 PP S.A Quadari 20 3 1936 1 4 19932311 DR P.V.N. Suresh Babu 1 7 1967 26 12 19942312 PA U.B. KHALWADKAR 20 6 1952 1 4 19932313 DR Kul Prakash Singh 31 8 1968 3 1 19942314 PA J. ARTHUR PREM 27 1 1950 1 4 19932315 DR Umesh Kumar Goel 15 4 1965 6 9 19932316 PC K.N. Vohra 16 9 1936 1 4 19932317 DR Shiv Kumar Sharma 16 8 1966 6 9 19932318 PC V.A. Seth 22 10 1935 1 4 19932319 DR Rajendra Singh 9 7 1964 6 9 19932320 PC R.T. Sharma 14 12 1936 1 4 19932321 DR J. Michael Kennedy 11 5 1967 26 12 19942322 PC G. Srinivasan 27 5 1936 1 4 19932323 DR Sanjay Shrinet 22 11 1964 6 9 19932324 PC N. Krishnamurthy 20 6 1940 1 4 19932325 DR Sanjeev Kumar 31 12 1969 6 9 19932326 PC V.V.S. Morar 29 5 1937 1 4 19932327 DR Chetan Kumar Jain 25 12 1965 6 9 19932328 PP R.N Sharma 6 8 1938 1 4 19932329 DR Partha Roy Choudhury 28 4 1967 6 9 19932330 PA RIPUNJAY SINGH CHANDEL 19 7 1951 1 4 19932331 DR Gudavalli Sreenivasa Rao 4 5 1966 30 1 19952332 PA V. UDAIYAR 7 2 1949 1 4 19932333 DR Vivek Prasad 7 5 1963 6 9 19932334 PC S.K. Pradhan 10 12 1938 1 4 19932335 DR Divi Polu Naidu 1 7 1964 12 1 19942336 PC R. Sundram 5 11 1937 1 4 19932337 DR Satyajit Singh 14 1 1967 6 9 19942338 PC R.K. Mehra 25 12 1937 1 4 19932339 DR Ved Prakash Shukla 30 12 1966 5 9 19932340 PC P.B. Kamat 24 4 1937 1 4 19932341 DR N. Sridhar 13 1 1967 5 9 19932342 PC P.K. Zakaria 28 3 1936 1 4 19932343 DR Jaideep P 24 5 1969 26 12 19942344 PC H.C. Gulati 1 1 1937 1 4 19932345 DR Hari Ranjan Rao 27 5 1969 Left the Service2346 PP Shridhar V. Kurup 15 6 1936 1 4 19932347 DR Marianna Irri (Dr.) 12 5 1959 26 12 19942348 PA Ms. REKHA ROY 17 10 1947 1 4 19932349 DR L. Sweety Changsan (Ms.) 27 6 1971 Left the Service2350 PA K. S. RANGARAJAN 28 2 1946 1 4 19932351 DR Gurusharan Singh 8 2 1969 26 12 19942352 PC Mohd Aslam 17 11 1935 1 4 19932353 DR Thete Vidhyadhar Namdeorao 1 9 1966 26 12 19942354 PC P.K. Ganguli 6 10 1939 1 4 19932355 DR V.Soundrarajan 5 6 1965 9 9 19932356 PC D.L. Bijawargi 1 10 1936 1 4 19932357 DR Kiran Verma (Ms.) 5 8 1967 26 12 19942358 PC V. Ramankutty (SC) 30 7 1937 1 4 19932359 DR Arvinder Singh Ranga 2 8 1968 26 12 1994


D.O.B.Date Of JoiningSeniorityNo.Cadre Name Date Month Year Date Month Year Remarks2360 PC B.K. Shinde (SC) 1 7 1938 1 4 19932361 DR Amarnath 30 3 1966 Left the Service2362 PC P. Natrajan (SC) 20 4 1938 1 4 19932363 DR R. Manohar 24 5 1965 26 12 19942364 PP S.M. Terse 25 1 1940 1 4 19932365 DR Bamin Tari 2 2 1969 6 9 19932366 PA MAHENDRA KUMAR ARORA 1 9 1951 1 4 19932367 DR Valvi Chandrakant Raveji 21 9 1964 26 12 19942368 PA HARBANS SINGH 16 5 1941 1 4 19932369 DR Hir Bhagat Negi 14 12 1964 26 12 19942370 PC Nikka Ram (SC) 25 8 1938 1 4 19932371 PC Bant Singh (SC) 18 6 1937 1 4 19932372 PC Chaman Lal (SC) 10 5 1937 1 4 19932373 PC S. N. Bazzaria (SC) 1 4 19932374 PC Bilas Rai (SC) 4 1 1937 1 4 19932375 PC D. Balasundram (SC) 23 12 1937 1 4 19932376 PP K. G. Mulchandani 12 3 1937 1 4 19942377 PA P.RANGASWAMY 6 3 1949 1 4 19932378 PA S. SANTHAPPAN (SC) 11 6 1940 1 4 19932379 PC G. Gurusami (SC) 10 2 1936 1 4 19932380 PC Sewa Singh (SC) 2 3 1936 1 4 19932381 PC M. Yerraiah (ST) 15 1 1936 1 4 19932382 PC L. Lakshmiram (ST) 15 7 1949 1 4 19932383 PC H.B. Hansuda (ST) 12 7 1938 1 4 19932384 PC Neal Tigga (ST) 25 1 1936 1 4 19932385 PP V. Subbaiah (SC) 6 5 1937 1 4 19932386 PA S.C. RAGHAVAN (SC) 12 3 1937 1 4 19932387 PA P.R. NIKUMBH (SC) 10 1 1938 1 4 19932388 PC Lakhan Tudu (ST) 15 4 1936 1 4 19932389 PC B.M. Gokhe (ST) 11 1 1939 1 4 19932390 PC Merab Wangli Dupka (ST) 24 12 1942 1 4 19932391 PA K. RAMAMURTHY (SC) 2 6 1958 1 4 19932392 PA RATANLAL BHAGAT (SC) 4 11 1952 1 4 19932393 PA S.R. MEENA (ST) 10 10 1958 1 4 1993


SeniorityNO.Carde Name D.O.BDate of Joining RemarksDate Month Year Date Month Year2394 DR Baswaraj M. Nalegave 20 9 1967 5 9 19942395 PC K. Shivramakrishnan 30 8 1940 1 4 19942396 DR Rakesh Goyal 1 1 1969 22 12 19952397 PC S. V. Rajagopalan 15 6 1939 1 4 19942398 DR Rajeev Yadav 25 12 1968 5 9 19942399 PC K. M. Md Hussain 29 11 1937 1 4 19942400 DR Arvind Kumar Singh 30 11 1969 22 12 19952401 PC R Subramaniam-I 15 12 1936 1 4 19942402 DR Lalan Kumar 16 8 1965 5 9 19942403 PC P. S. Srinivasan 11 1 1941 1 4 19942404 DR Prem Chand Verma 5 4 1967 22 12 19952405 PC Ganga Devi (Smt.) 22 7 1940 1 4 19942406 DR Pashupati Nath Pandey 1 7 1970 22 12 19952407 PP P. V. Subarao 1 7 1940 1 4 19942408 DR Dheeraj Rastogi 28 5 1969 21 12 19952409 PA R.C. PATIL 18 5 1954 1 4 19942410 DR Alok Gupta 15 9 1968 5 9 19942411 PA S. ARMUGAM 2 10 1951 1 4 19942412 DR Manish Mohan 31 7 1969 5 9 19942413 PC S. Bijawargi (Smt.) 22 7 1940 1 4 19942414 DR Prabhat Kumar 31 12 1970 17 11 19952415 PC M. R. Malge 27 10 1937 1 4 19942416 DR Anuj Kumar 11 2 1969 5 9 19942417 PC Mohinder Kaur (Mrs.) 6 2 1940 1 4 19942418 DR Manoj Kumar Kedia 25 5 1968 5 9 19942419 PC Arvindbhai R Naik 7 3 1938 1 4 19942420 DR Chander Shekhar 28 7 1967 5 9 19942421 PC Rattan Singh (SC) 8 9 1937 1 4 19942422 DR K. V. V. G. Diwakar 23 11 1967 4 9 19942423 PC P. C. Azad (SC) 10 1 1938 1 4 19942424 DR Dange S. Hanumant 18 2 1966 5 9 19942425 PP R. A. Mahandale 27 2 1941 1 4 19942426 DR Gaurav Kumar 1 7 1970 22 12 19952427 PA A.B. NIRANJAN BABU 10 1 1952 1 4 19942428 DR Manish Goyal 2 10 1968 5 9 19942429 PA SMT. ELSI THOMAS 30 9 1954 1 4 19942430 DR Ashir Tyagi 2 2 1969 5 9 19942431 PC K. M. Pandian (SC) 2 3 1937 1 4 19942432 DR Subhash Agarwal 10 6 1969 12 9 19942433 PC G. Chandrasekaraiah 15 6 1941 1 4 19942434 DR Ranjan Khanna 8 9 1971 23 12 19952435 PC C. Venkatan (SC) 10 6 1938 1 4 19942436 DR Alosk Jha 5 12 1968 23 12 19952437 PC Y. B. Nandana 2 1 1939 1 4 19942438 DR Ramesh Chander 10 9 1967 5 9 19942439 PC K. S. Narasimhamurthy 14 3 1937 1 4 19942440 DR Peri Uma Shankar 31 5 1968 22 12 19952441 PC R. S. Suri 10 10 1936 1 4 19942442 DR Borkar Parag Chakor 21 9 1971 5 9 19942443 PP R. S. Patill 15 9 1939 1 4 19942444 DR Ankur Agarwal 15 11 1971 22 12 19952445 PA A. JAYACHANDRA N 23 10 1952 1 4 1994


SeniorityNO.Carde Name D.O.BDate of Joining RemarksDate Month Year Date Month Year2446 DR Debashish Sahu 15 8 1968 22 12 19952447 PA MITHILESH KUMAR 2 8 1952 1 4 19942448 DR Shafat Ahmad Usmani 13 4 1968 5 9 19942449 PC G. S. Kohli 16 4 1937 1 4 19942450 DR Radhey Shyam Maheswari 31 7 1967 5 9 19942451 PC Sukhabhai J. Chauhan 4 12 1941 1 4 19942452 DR K. Engineer 22 6 1971 22 12 19952453 PC P. R. Kulkarni 1 6 1937 1 4 19942454 DR Dinesh P. Pangarkar 5 10 1968 5 9 19942455 PC R. P. Karyakarte 3 12 1937 1 4 19942456 DR Atul Saxena 8 9 1997 22 12 19952457 PC P. G. Jadhav 26 11 1937 1 4 19942458 DR Yashwant Lal Mahaward 28 4 1967 5 9 19942459 PC M. R. Sadasivam 25 4 1938 1 4 19942460 DR M. S. K. Chandrankant Rao 15 6 1967 6 9 19942461 PP A. A. Khan 1 4 19942462 DR Hena Hoda (Ms.) 6 5 1969 Left the Service2463 PA T. RAJENDRAN 22 5 1952 1 4 19942464 DR Mihir Kumar 23 4 1968 5 9 19942465 PA K.S. KODNANI 9 3 1938 1 4 19942466 DR Ms. P. N. Hemalatha 17 6 1969 5 9 19942467 PC B. P. Nandi 30 3 1938 1 4 19942468 DR Neeraj Prasad 27 9 1967 5 9 19942469 PC A. N. Rami 5 5 1937 1 4 19942470 DR Sumit Kumar 4 9 1968 22 12 19952471 PC D. H. Mangtani 15 7 1937 1 4 19942472 DR Nikhil Chandra 16 3 1969 22 12 19952473 PC S. N. Konjale 4 5 1937 1 4 19942474 DR Nitin Anand 28 6 1969 26 12 19942475 PC R. Narasimhan-II 24 12 1936 1 4 19942476 DR Anil Kr Nigam 23 5 1963 5 9 19942477 PC Nakula Chandra Moharana 23 3 1937 1 4 19942478 DR Rajan Chaudhary 31 8 1965 5 9 19942479 PP S. B. Ghag 15 6 1941 1 4 19942480 DR Dharm Singh 1 2 1964 22 12 19952481 PA SABU JOSEPH 6 3 1953 1 4 19942482 DR Vinayak Azaad 5 1 1971 22 12 19952483 PA A. ASHOKAN 11 9 1953 1 4 19942484 DR Rajendra Kumar 21 3 1967 5 9 19942485 PC S. N. Kureel 2 1 1938 1 4 19942486 DR Nitish Birdi 20 5 1965 22 12 19952487 PC S. S. Subramaniam 16 5 1944 1 4 19942488 DR R. Ramesh Kumar 4 10 1967 Left the Service2489 PC B Dasgupta 1 12 1936 1 4 19942490 DR Vasave P. Abhimanyu 11 6 1963 29 12 19952491 PC M. Narayanamma (Smt.) 10 9 1939 1 4 19942492 DR Sugrive Meena 18 8 1967 22 12 19952493 PC R. R. Tiwari 15 1 1942 1 4 19942494 DR Challienkhum Songate 26 11 1968 22 12 19952495 PC T. M. Sahasrabudhe 1 1 1937 1 4 19942496 DR Smita Rawat (Ms.) 13 10 1968 5 9 19942497 PP B. A. D' Mellow 6 10 1940 1 4 1994


SeniorityNO.Carde Name D.O.BDate of Joining RemarksDate Month Year Date Month Year2498 PA HARCHARAN SINGH 12 8 1956 1 4 19942499 PA M. SAUDUL HASAN 1 7 1953 1 4 19942500 PC E. C. Divakaran (SC) 15 6 1943 1 4 19942501 PC K. C. Sharma 1 11 1936 1 4 19942502 PC A. Sundararajan (SC) 15 6 1938 1 4 19942503 PC S. M. Karur 15 6 1937 1 4 19942504 PC Sudhir C. Haldar (SC) 28 7 1937 1 4 19942505 PC Gosta Behar Naik (SC) 17 11 1937 1 4 19942506 PP K. G. Ahuja 15 11 1939 1 4 19942507 PA C. RANGARAJU 27 2 1954 1 4 19942508 PA N.K. SHARMA 13 5 1954 1 4 19942509 PC Aziz Abdul 7 3 1937 1 4 19942510 PC C. R. Sundrajan 27 8 1937 1 4 19942511 PC R Krishnaswamy 20 1 1939 1 4 19942512 PC K. P. Bhowmik 7 7 1939 1 4 19942513 PC A. K. Jain 3 5 1937 1 4 19942514 PC P. J Anthony 12 8 1937 1 4 19942515 PP S. T. Wadile (ST) 17 10 1945 1 4 19942516 PA BALBIR SINGH (SC) 10 1 1956 1 4 19942517 PA C. RAM KUMAR (SC) 12 10 1954 1 4 19942518 PC A. V. Balakrishnan 12 7 1945 1 4 19942519 PC Amitabha Dass 4 4 1937 1 4 19942520 PC Sudesh Oberoi (Mrs.) 31 10 1939 1 4 19942521 PC J. S. Nagi 24 3 1937 1 4 19942522 PC Surinder Mohan 13 12 1936 1 4 19942523 PC P. B Mehta 31 7 1938 1 4 19942524 PP B. K. Ghadge (SC) 1 8 1939 1 4 19942525 PA K.K. KATHERIA (SC) 5 3 1957 1 4 19942526 PA SHAMBOO DAYAL (SC) 12 10 1957 1 4 19942527 PC C. V. Dudani 15 10 1936 1 4 19942528 PC M Murugeshan (SC) 4 9 1937 1 4 19942529 PC P. G. Ahiwale (SC) 7 1 1937 1 4 19942530 PC V. M. Deolekar (SC) 7 8 1937 1 4 19942531 PC M. B. Makwana (SC) 31 1 1939 1 4 19942532 PC B. V. Vasava (ST) 25 10 1941 1 4 19942533 PP J. P. Dhende (SC) 1 7 1941 1 4 19942534 PA R.K. MEENA (ST) 7 1 1939 1 4 19942535 PC B Balia (ST) 4 4 1945 1 4 19942536 PC Glochester Nongbeth (ST) 1 1 1938 1 4 19942537 PC G Gandhi Doss (ST) 7 2 1950 1 4 19942538 PC Elwin Michivari (ST) 5 1 1939 1 4 19942539 PC V Rajaram (ST) 29 9 1951 1 4 19942540 PC V Jayaraman (ST) 21 2 1949 1 4 19942541 PP B.S. Vhatkar (SC) 5 5 1939 1 4 19942542 PC Biswanath Saha (ST) 1 9 1937 1 4 19942543 PC S. S. Dhakate 9 9 1950 1 4 19942544 PC W.Y.Umredkar (SC) 1 7 1950 1 4 19942545 PP S.B. Gaikwad (SC) 16 5 1939 1 4 1994


SeniorityNo.Cadre Name D.O.B.Date of Joining RemarksDate Month Year date Month Year2546 DR Istikhar Baig 15 2 1970 1 1 19962547 PC Kum S. D Chube 1 8 1939 1 4 19942548 DR Yogesh Kr. Agarwal 9 7 1968 1 1 19962549 PC P. S. Khandilkar 28 3 1938 1 4 19942550 DR Venkat Ch.Reddy 30 8 1967 1 1 19962551 PC S.M. Ghate 31 3 1938 1 4 19952552 DR Ajazuddin 1 2 1969 6 9 19962553 PC K. Abdulla 21 4 1938 1 4 19952554 DR N.K. Mallick 2 3 1971 6 9 19962555 PC Ram Surat Pandey 12 12 1939 1 4 19952556 DR Km Anice Joseph 11 4 1971 4 1 19962557 PC K.S. Gupta 8 6 1940 1 4 19952558 DR Davendra Pal Ahuja 12 12 1970 Left the service2559 PP Jayaram Talya S. 1 9 1940 1 4 19952560 DR Ravi Pratap Singh 18 2 1971 6 9 19962561 PA SUKHJINDERJIT SINGH 5 4 1957 1 4 19952562 DR D. Venkateswara Reddy 1 6 1969 1 1 19962563 PA R. JAGANNATHAN 6 5 1956 1 4 19952564 DR Ataur Rahman 15 2 1971 1 1 19962565 PC B.K. Mehta 31 3 1938 1 4 19952566 DR Vijay Mohan Jain 20 4 1969 5 1 19962567 PC S. Chakraborty 6 11 1937 1 4 19952568 DR Samir Subhash Bajaj 1 12 1970 6 9 19962569 PC U.S. Srivastava 9 7 1941 1 4 19952570 DR Binoy Kumar 15 8 1967 1 1 19962571 PC C.M. Dhamorikar 13 11 1939 1 4 19952572 DR Ms.Pankaja Thakur 19 12 1970 1 1 19962573 PC S.A. Jalali 3 7 1938 1 4 19952574 DR Ms. Sudha Koka 15 8 1966 1 1 19962575 PC Mohd Aslam 7 1 1938 1 4 19952576 DR Aman Kr. Singh 21 8 1968 8 1 1996 Resigned in 20102577 PP R.K. Thakur 16 4 1938 1 4 19952578 DR Manish Saxena 9 4 1971 1 1 19962579 PA NARENDRA KUMAR 9 1 1959 1 4 19952580 DR Sanjiv Gautam 18 8 1971 6 9 19962581 PA S.P. MISHRA 5 6 1958 1 4 19952582 DR Rajeev Agarwal 16 5 1971 6 9 19962583 PC Bodhiram Acharya 12 8 1946 1 4 19952584 DR Rajesh Kumar 5 7 1972 6 9 19962585 PC R.S. Gotecha 3 12 1938 1 4 19952586 DR Ajay Kr. Pandey 29 4 1967 6 9 19962587 PC Sudhir C Mathur 26 6 1940 1 4 19952588 DR Ms. N. Padmasri 16 10 1970 6 9 19962589 PC V.C. Bhartiya 7 6 1939 1 4 19952590 DR Utkarsh Tiwari 7 9 1972 6 9 19962591 PC M.H. Dave 1 7 1938 1 4 19952592 DR Rajesh Kumar Mishra 6 8 1970 6 9 19962593 PC J.M.N. Kapoor 4 1 1940 1 4 19952594 DR Sanjay Bansal 13 7 1970 4 1 19962595 PP D.B. Singh 16 3 1940 1 4 1995


2596 DR Nasim Arshi 21 2 1969 6 9 19962597 PA S. SANKARAVADIV ELU 15 4 1954 1 4 19952598 DR Wanage Yashodhan 2 11 1968 23 12 19952599 PA NAGESH PATHAK 3 12 1954 1 4 19952600 DR M.G. Thamizh Valvan 1 6 1967 5 1 19962601 PC Ashish K Mishra 8 10 1937 1 4 19952602 DR Gyan Sarvar 5 5 1972 1 1 19962603 PC R.S. Dayanidhi (SC) 3 2 1939 1 4 19952604 DR B.A.V.Srinivasa Rao 5 6 1970 1 1 19962605 PC G.P. Behera (SC) 1 8 1940 1 4 19952606 DR Lalit Prasad 20 7 1966 1 1 19962607 PC Jawahar Lal (SC) 5 11 1939 1 4 19952608 DR Ranjit Kumar 2 10 1971 1 1 19962609 PC P. Arumugham (SC) 1 7 1939 1 4 19952610 DR Manish Chandra 25 9 1969 1 1 19962611 PC P. Ganapathy (SC) 12 10 1937 1 4 19952612 DR R. Saravanakumar 4 6 1970 6 9 19962613 PP G.K. Varghese 27 2 1939 1 4 19952614 DR Suraksha Katiyar 4 4 1972 1 1 19962615 PA A.K. AGARWAL 24 10 1955 1 4 19952616 DR Dipak Kr. Gupta 15 11 1967 1 1 19962617 PA S.S. SHAH 14 8 1959 1 4 19952618 DR N.J. Kumaresh 5 10 1968 5 1 19962619 PC Mohan Saxena 30 9 1945 1 4 19952620 DR Pradip Kr. Suman 5 8 1967 1 1 19962621 PC P.M. Tajwani 14 2 1941 1 4 19952622 DR Ms Harbinder Kaur 13 10 1969 1 1 19962623 PC K. Rama Rao - II 15 12 1937 1 4 19952624 DR Billa Suman 24 12 1970 7 1 1996 Left the service2625 PC M.C. Sahoo 9 3 1945 1 4 19952626 DR Mahendra Pal 24 6 1962 27 12 19952627 PC S.B. Samantray 6 1 1942 1 4 19952628 DR S. Chandra Mohan 16 5 1964 5 1 19962629 PC K.V.R. Pattnaik 23 4 1939 1 4 19952630 DR S. Anantha Krishnan 17 6 1969 1 1 19962631 PP H.R. Mehta 6 5 1938 1 4 19952632 DR Rajiv Kr. Agarwal 10 1 1973 2 1 19962633 PA K.RAGHUPATHY 1 1 1956 1 4 19952634 DR Upendra Singh Yadav 5 11 1971 6 9 19962635 PA Y.K. SHARMA 5 7 1954 1 4 19952636 DR Manish Mohan 5 8 1966 4 1 19962637 PC Y.R. Shankar 18 8 1939 1 4 19952638 DR Sunil Kr. Singh 5 12 1970 4 9 19952639 PC K.P. Patra 7 9 1941 1 4 19952640 DR K.B. Majumdar 17 8 1968 6 9 19962641 PC B.C. Sahoo 20 7 1950 1 4 19952642 DR Dhirendra Singh Garbyal 5 6 1967 1 1 19962643 PC S.L. Begra (SC) 8 2 1939 1 4 19952644 DR Ms. Huten Mingam Anal 30 10 1968 1 1 19962645 PC S.K. Mathur 9 1 1943 1 4 19952646 DR Visielie Kezo 16 8 1964 1 1 1996 Resigned on 1.4.20102647 PC Ram Babu Gupta 20 1 1940 1 4 19952648 DR Ms. Neelam Meena 5 2 1970 29 12 1995 Left the service


2649 PP P.S. Raut 14 9 1940 1 4 19952650 DR A.M. Dalavayi 15 8 1962 1 1 1996 Left the service2651 PA G.V. KRISHNA RAO 12 7 1954 1 4 19952652 PA ASHOK KUMAR 2 12 1953 1 4 19952653 PC S.K. Tyagi 1 7 1945 1 4 19952654 PC R.D. Banaudha (SC) 14 12 1937 1 4 19952655 PC Mir Akbar Ali 8 3 1938 1 4 19952656 PC A.B. Waghela (SC) 20 7 1939 1 4 19952657 PC Bimal Kumar Munshi 10 1 1938 1 4 19952658 PC Rattan Singh Ubal 3 4 1938 1 4 19952659 PP M.H. Sunder 6 6 1939 1 4 19952660 PA L.PADMANABHA RAO 9 3 1939 1 4 19952661 PA C.K.RAVINDRAN NAIR 28 5 1943 1 4 19952662 PC G. Venkateswara Rao 25 6 1956 1 4 19952663 PC C.B. Rai 7 11 1937 1 4 19952664 PC Sobhag Mal Jain 3 6 1939 1 4 19952665 PC Ramesh Kumar (SC) 15 6 1938 1 4 19952666 PC Rajvir Singh (SC) 27 7 1940 1 4 19952667 PC S.L. Passi (SC) 20 12 1938 1 4 19952668 PP K.V.P Unni 30 5 1941 1 4 19952669 PA N.B. WAGWKAR 21 1 1938 1 4 19952670 PA B.S. GOSARWADKAR 13 3 1941 1 4 19952671 PC Nanak Chand (SC) 20 7 1939 1 4 19952672 PC R.K. Rathod (SC) 7 11 1938 1 4 19952673 PC H.C. Jangipuria (SC) 24 11 1937 1 4 19952674 PC D. Ram Singh (SC) 20 3 1938 1 4 19952675 PC M.P. Ramjulu (SC) 14 4 1939 1 4 19952676 PC G. S.Namasivayam (SC) 13 8 1938 1 4 19952677 PP Mohinder Singh 1 1 1939 1 4 19952678 PA S.K. HALDER 5 3 1943 1 4 19952679 PA B.P. BANERJEE 10 1 1944 1 4 19952680 PC R.P. Ramgadkar (SC) 8 3 1940 1 4 19952681 PC H.B. Sonavane (SC) 2 7 1938 1 4 19952682 PC N.D. Shah 31 1 1938 1 4 19952683 PC N.B. Rohit (SC) 4 7 1940 1 4 19952684 PC P.K. Parmar (SC) 1 4 1940 1 4 19952685 PC G.S. Makwana (SC) 31 3 1938 1 4 19952686 PP P. S. Rajput (ST) 15 11 1951 1 4 19442687 PA OM PRAKASH (SC) 20 8 1954 1 4 19952688 PA AMARJIT SINGH } (SC) 12 3 1955 1 4 19952689 PC P.U. Mayatra (SC) 6 6 1938 1 4 19952690 PC V.P. Solanki (SC) 1 9 1941 1 4 19952691 PC V.V. Makarai 18 8 1939 1 4 19952692 PC P Lingaiah (SC) 23 7 1938 1 4 19952693 PC P.M. Kantharia (SC) 3 12 1938 1 4 19952694 PC M.I. Chalwadi (SC) 15 3 1941 1 4 19952695 PP Gour Mohan Saha (SC) 4 8 1940 1 4 19952696 PA KULWARAN SINGH (SC) 25 1 1952 1 4 19952697 PA VIRENDRA KUMAR (SC) 5 4 1961 1 4 19952698 PC Y.R. Kilania (SC) 11 11 1940 1 4 19952699 PC Kanhaiya Lal (SC) 2 3 1943 1 4 19952700 PC Dharam Pal (SC) 15 10 1938 1 4 19952701 PC D. Ananthadas (SC) 1 6 1938 1 4 1995


2702 PC P.D. Desai 24 3 1940 1 4 19952703 PC F.M. Zaimuddin 25 12 1937 1 4 19952704 PP R. Patole (SC) 1 6 1940 1 4 19952705 PA S. KANAKAIAH (SC) 7 2 1953 1 4 19952706 PA C.T. DINDHALE (ST) 17 10 1944 1 4 19952707 PC S. Krishnamachary 12 7 1942 1 4 19952708 PC P.C. Behera 11 5 1949 1 4 19952709 PC Trilok Chand Dhamija 3 5 1940 1 4 19952710 PC Boloram Das (SC) 1 7 1940 1 4 19952711 PC Krishan Lal Miglai 1 11 1937 1 4 19952712 PC M. Chandramouli 11 9 1942 1 4 19952713 PC R.N. Sonowal (ST) 1 3 1939 1 4 19952714 PC K.V.Adhikari (ST) 1 6 1942 1 4 19952715 PC Windey Well War (ST) 1 5 1941 1 4 19952716 PA AHI BARAN (SC) 12 7 1958 1 4 19952717 PA R.P. MEENA (ST) 2 9 1959 1 4 19952718 PA V.I. SAMUEL (ST) 1 2 1942 1 4 19952719 PA S. LAKSHMANAN(SC) 14 1 1938 1 4 19952720 PA BERNARD TOPPO (ST) 17 2 1945 1 4 19952721 PA P.K.RADHAKRIS HNAN (ST) 17 7 1941 1 4 19952722 PA K KESAVAN (ST) 10 4 1951 1 4 1995


SeniorityNo.Cadre NameD.O.B.Date of JoiningRemarksDate Month Year Date Month Year2723 DR Kavita Bhatnagar (Ms) 17 11 1972 6 9 19962724 PC R.C. Parmar (SC) 27 11 1940 1 4 19962725 DR Deepankar Aron 24 3 1973 6 9 19962726 PC J.C. Dhanda (SC) 15 1 1939 1 4 19962727 DR Jitendra Kumar 30 6 1971 6 9 19962728 PC Gurbachan Singh (SC) 8 8 1940 1 4 19962729 DR D. Anil 23 4 1970 6 9 19962730 PC Bachan Lal (SC) 18 12 1940 1 4 19962731 DR Nagvenkar D.Vasudeo 10 2 1970 6 9 19962732 PC D. S. Malik 3 11 1939 1 4 19962733 DR Aseem Raja 24 9 1971 6 9 1996 Left the service2734 PC R. A. Rai 1 1 1939 1 4 19962735 DR Ganga Singh Karki 10 1 1970 7 9 19962736 PP N. M. Navghare 1 6 1940 1 4 19962737 DR Ashish Jain 2 7 1973 6 9 1996 Left the service2738 PA T.K. SANYAL 14 9 1942 1 4 19962739 DR Ambika S. Kaur 13 12 1969 4 9 19962740 PC R. L. Sharma 8 10 1941 1 4 19962741 DR Pramod Kumar Rai 1 2 1972 4 9 19962742 PC A. S. Negi 8 10 1938 1 4 19962743 DR Md. Yoosaf P. K. 20 5 1966 7 9 19962744 PC A. Gomathinayagam 24 9 1941 1 4 19962745 DR Vijay Risi 15 12 1967 6 9 19962746 PC S. M. Holkar (SC) 20 2 1939 1 4 19962747 DR Sunil Singh Katiyar 10 11 1969 7 9 19962748 PC P. Perasuram (SC) 1 4 1939 1 4 19962749 DR Vinod Kumar Gahlout 6 1 1972 7 9 19962750 PC S. Sivadasan (SC) 23 7 1947 1 4 19962751 DR R. R. Bangar 23 8 1968 7 9 19962752 PP W. R. Krishna kumar 20 9 1939 1 4 19962753 DR Manoj Kumar Rajak (SC) 1 4 1968 7 9 19962754 PC T. C. Rajadas (SC) 26 3 1952 1 4 19962755 DR Limatula (Ms.) 22 11 1968 7 9 19962756 PC P. Radhakrishnan (SC) 10 5 1949 1 4 19962757 DR Suresh Nandanwar 30 6 1972 7 9 19962758 PC N. K. Ramanan (SC) 7 7 1948 1 4 19962759 PC K. Sreedharan (SC) 26 8 1948 1 4 19962760 PC S. Chidambaram (SC) 10 7 1942 1 4 19962761 PC A. Kannan (SC) 1 11 1941 1 4 19962762 PC N. C. Biswas-II (SC) 13 10 1940 1 4 19962763 PC Hans Ram Das (SC) 1 1 1938 1 4 19962764 PC R. N. Padavi (ST) 1 6 1946 1 4 19962765 PC S. Sungte (ST) 28 1 1948 1 4 19962766 PC J. N. Baithari (ST) 2 7 1939 1 4 19962767 PC Dinanath Kachari (ST) 1 4 1940 1 4 1996

More magazines by this user
Similar magazines