skim pinjaman perumahan untuk golongan berpendapatan rendah

kpkt.gov.my

skim pinjaman perumahan untuk golongan berpendapatan rendah

PERMOHONAN UNTUK : A) MEMBINA RUMAH BARUB) MEMBELI RUMAH SIAPBAHAGIAN A : BUTIR-BUTIR PEMOHON1. Nama :2. No. Kad Pengenalan : Lama3. Tarikh Lahir : 4. Umur : tahun5. Jantina : LELAKI / PEREMPUAN6. Warganegara : YA / TIDAK 7. TARAF PERKAHWINAN : BUJANG / KAHWIN/ DUDA / JANDA / BALU8. Bilangan Anak : Orang9. Alamat Rumah/Surat Menyurat10. Nombor Telefon H/P :11. Pekerjaan : 12. Pendapatan :(Sila isi Lampiran B1 sekiranya mempunyai majikan)13. Taraf Kediaman: Sewa Menumpang _________________________ Lain-lain14. Jumlah Pinjaman Yang Ingin Dipohon : RM15. Tempoh Bayaran Balik : Tahun 16. Jumlah Bayaran Balik :BAHAGIAN B : BUTIR-BUTIR ISTERI / SUAMI PEMOHON1. Nama :Bulanan (Tidak termasuk Insurans)2. No. Kad Pengenalan : Lama3. Pekerjaan : 4. Tarikh Lahir(Sila isi Lampiran B2 sekiranya mempunyai majikan) 5. Pendapatan : RMBAHAGIAN C : BUTIR - BUTIR TANGGUNGAN PEMOHONBil Nama Hubungan Tarikh No. K/P @ Pekerjaan / PendapatanLahir S/Beranak Bersekolah( Sila kemukakan kertas tambahan sekiranya ruangan tidak mencukupi)


PENYATAAN AKAD BAGI MENYERTAI PERLINDUNGAN1. Bahawasanya saya dengan ini bersetuju untuk menyertai Skim Takafulyang akan diuruskan oleh Takaful Nasional Sdn. Bhd. (Kemudian ini dipanggil Syarikat)berdasarkan kepada Prinsip Al-Mudharabah dan lain-lain syarak yang berkaitan.Saya juga :-1.1 PERLANTIKAN WAKILBersetuju melantik Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan sebagai wakil di dalamsemua urusan yang berkaitan dengan Pelan Takaful Gadaijanji dan Skim Takaful Pemilikan RumahKediaman (Kebakaran).1.2 PEMBAHAGIAN CARUMAN TAKAFULBersetuju agar sumbangan Takaful tersebut dikreditkan ke dalam Akaun Khas Peserta ( mengikutkaedah Tabarrau’ )bagi tujuan syarikat membuat bayaran Manfaat Takaful apabila berlakusebarang tuntutan yang dilindungi seperti yang terkandung di dalam Kontrak Induk.1.3 KOS PENGENDALIANBersetuju agar Syarikat mengenakan Kos Pengendalian sebanyak 9% dari sumbangan Takaful bagitujuan pengendalian ke atas skim Takaful ini.1.4 PEMBAYARAN MANFAAT TAKAFULBersetuju membenarkan Manfaat Takaful diserahkan kepada :(Nama Waris) : ________________________________ No. K/P :_____________________1.5 PEMBATALAN PENYERTAAN TAKAFULBersetuju supaya pemulangan sumbangan ditentukan oleh Syarikat berdasarkan kepada bakitempoh penyertaan setelah ditolak kos perkhidmatan.1.6 MANFAAT TAMAT TEMPOH PENYERTAANBersetuju menerima lebihan bersih yang diperuntukkan, jika ada mengikut penilaian terakhirSyarikat apabila tamat tempoh penyertaan selepas mendapat pelepasan dari KementerianPerumahan dan Kerajaan Tempatan1.7 PENGAGIHAN KEUNTUNGANi) Pelan Takaful Gadaijanji ii) Skim Takaful Pemilikan RumahKediaman (kebakaran)Bersetuju agar keuntungan pelaburanBersetuju agar pulangan lebihanjika ada diagihkan mengikut prinsipbeserta keuntungan pelaburan diAl-Mudharabah berdasarkan kepadaakhir tempoh Takaful diagihNisbah berikut :- berdasarkan kepada nisbah berikut :80 % dikreditkan ke dalam Akaun 50 % dikreditkan ke dalam AkaunKhas Peserta & Khas Peserta, dan ;20 % diserahkan kepada Syarikat 50 % diserahkan kepada pihakSyarikat.Tandatangan : ____________________________Nama : ____________________________ No. K/P _____________________ Tarikh : ___________(Pemohon)7


Lampiran B2PENGESAHAN PEKERJAAN DAN PENDAPATANSUAMI/ISTERI PEMOHON(Isikan mana yang berkenaan)Jika suami/isteri pemohon bekerja dengan majikan.1. Nama Pemohon: ………………………………………………………………...…(HURUF BESAR)2. Jawatan/Pekerjaan: ………………………………………………………………...3. Tetap/Sementara/Percubaan/Sambilan/Kontrak: ………………………………….4. Tarikh Mula Bekerja: ……………………………………………………………...5. Alamat Tetap Bekerja: …………………………………………………………….……………………………………………………………6. Gaji/Pendapatan Bulanan: RM ……………………………………………………7. Nombor Ahli Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP): ……………………..8. Bahawa saya bersetuju membenarkan majikan saya membuat potongan gaji setiap bulan bagitujuan membayar balik pinjaman ini.………………………………Tarikh………………………TandatanganNama Pemohon: ………………………………..Nombor Kad Pengenalan: ………………………______________________________________________________________________________Disahkan Benar Oleh Majikan…………………………………TandatanganTarikh: ………………..Nama : …………………………………………………..Jawatan : ………………………………………………...Syarikat : ………………………………………………...…………………………………………………………...Cop Rasmi:9


Lampiran CSkim Pinjaman Perumahan UntukGolongan Berpendapatan RendahKETERANGAN BINAAN RUMAH(Untuk Pelan Sendiri)BAHAGIAN APERIHAL BANGUNAN (BAHAN-BAHAN)Bil. Butir Pembinaan Jenis Bahan1.2.3.4.5.6.7.8.Kerangka –Dinding –a. Tingkat Bawah –b. Tingkat Atas –Bumbung (Atap) –Kayu Bumbung –Siling –Tingkap –Pintu –Lantai –Peralatan Kebersihan –9.a. Tandas / Tangki Najisb. Basin Basuh –c. Sinki –10.Pemasangan Elektrik10


BAHAGIAN B: PELAN CADANGANPelan Tapak:11


Pandangan Sisi/Tepi:Pandangan Hadapan/Belakang:12

More magazines by this user
Similar magazines