Prosedur Kawalan Produk Yang Tidak Mematuhi Spesifikasi

mohr.gov.my
  • No tags were found...

Prosedur Kawalan Produk Yang Tidak Mematuhi Spesifikasi

PROSEDUR WAJIBPK KSM (W). 05PROSEDUR KAWALANPRODUK YANG TIDAKMEMATUHISPESIFIKASINo. Keluaran : 02No. Pindaan : 01Tarikh kuatkuasa: 1 November 2009M/Surat :1/8PROSEDURKAWALAN PRODUK YANG TIDAKMEMATUHI SPESIFIKASIPK(W)KSM-05Disediakan Oleh;Diluluskan Oleh;.......................................................Nama : Sharifah Jamiamrah bt SyedHarunJawatan: Setiausaha Bahagian KhidmatPengurusanTarikh : 30 Oktober 2003.....................................................Nama : Mohd Shariff bin HussinJawatan : Timbalan KetuaSetiausaha (Pengurusan)Tarikh : 30 Oktober 2003


PROSEDUR WAJIBPK KSM (W). 05PROSEDUR KAWALANPRODUK YANG TIDAKMEMATUHISPESIFIKASINo. Keluaran : 02No. Pindaan : 01Tarikh kuatkuasa: 1 November 2009M/Surat :2/8SENARAI EDARANNo. SalinanTerkawalPemegangDokumen1 Ketua Setiausaha, Kementerian Sumber Manusia2 Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar)3 Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi)4 Setiausaha Bahagian (Dasar Sumber Manusia)5 Setiausaha Bahagian (Dasar Perburuhan)6 Setiausaha Bahagian (Pengurusan Sumber Manusia)7 Setiausaha Bahagian (Kewangan)8 Setiausaha Bahagian (Pengurusan Maklumat)9 Setiausaha Bahagian (Khidmat Pengurusan)10 Pengawal Dokumen (KPSU KSP)11 Ketua Unit Komunikasi Korporat12 Setiausaha Bahagian (Antarabangsa)13 Pengarah (ILMIA)


PROSEDUR WAJIBPK KSM (W). 05PROSEDUR KAWALANPRODUK YANG TIDAKMEMATUHISPESIFIKASINo. Keluaran : 02No. Pindaan : 01Tarikh kuatkuasa: 1 November 2009M/Surat :3/8REKOD PINDAANAdalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinandokumen ini sentiasa dikemas kini dengan memasukkan semua pindaan – pindaanyang dinyatakan di dalamnya.Tarikh PindaanNomborPerengganRujukanPindaan(Muka SuratTerlibat)ButirPindaanTarikhDiluluskan


PROSEDUR WAJIBPK KSM (W). 05PROSEDUR KAWALANPRODUK YANG TIDAKMEMATUHISPESIFIKASINo. Keluaran : 02No. Pindaan : 01Tarikh kuatkuasa: 1 November 2009M/Surat :4/81. OBJEKTIFProsedur ini menyediakan garis panduan bagi memastikanproduk/perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi dikenal pasti, dikawal,diasingkan dan diambil tindakan.2. SKOPProsedur ini digunapakai di semua Bahagian di KSM semasa mengenal pasti,mengasing dan membuat tindakan seterusnya ke atas produk/perkhidmatanyang tidak menepati spesifikasi/keperluan atau aduan pelanggan.3. RUJUKAN3.1 MK-KSM-01: Manual Kualiti – Seksyen 8.3, KawalanKetidakpatuhan Perkhidmatan4. DEFINISI4.1 Produk yang tidak memenuhi spesifikasi – Produk atau perkhidmatanyang tidak memenuhi spsifikasi yang ditetapkan pelanggan.5. SINGKATANKSM - Kementerian Sumber ManusiaKSU - Ketua SetiausahaWP - Wakil PengurusanTKSU - Timbalan Ketua SetiausahaSUB - Setiausaha BahagianKPSU - Ketua Penolong SetiausahaA/Kerja - Anggota kerja


PROSEDUR WAJIBPK KSM (W). 05PROSEDUR KAWALANPRODUK YANG TIDAKMEMATUHISPESIFIKASINo. Keluaran : 02No. Pindaan : 01Tarikh kuatkuasa: 1 November 2009M/Surat :5/86.0 TANGGUNGJAWABBIL. TANGGUNGJAWABTINDAKAN1.2.3.4.WPWPWP/SUBSUBKesan tindakan-tindakan pembetulan yang diambiluntuk menyelesaikan ketidakpatuhan bekalan danperkhidmatan yang diterima, dan perkhidmatan yangdiberi kepada pelangganTerima laporan mengenai ketidakpatuhan standard danprosedur dan tindakan-tindakan yang telah diambiluntuk dikaji dan dikemukakan kepada MesyuaratKajian Semula Pengurusan (MKSP) KSM.Semak dan mengambil tindakan dengan segera untukmengatasi dan memperbaiki produk / perkhidmatanyang tidak mematuhi piawaian dalam bidang tugasmereka masing-masing.Ambil tindakan susulan untuk menentukankeberkesanan tindakan yang diambil.


PROSEDUR WAJIBPK KSM (W). 05PROSEDUR KAWALANPRODUK YANG TIDAKMEMATUHISPESIFIKASINo. Keluaran : 02No. Pindaan : 01Tarikh kuatkuasa: 1 November 2009M/Surat :6/87.0 TINDAKAN PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMATUHISPESIFIKASI


PROSEDUR WAJIBPK KSM (W). 05PROSEDUR KAWALANPRODUK YANG TIDAKMEMATUHISPESIFIKASINo. Keluaran : 02No. Pindaan : 01Tarikh kuatkuasa: 1 November 2009M/Surat :7/8


PROSEDUR WAJIBPK KSM (W). 05PROSEDUR KAWALANPRODUK YANG TIDAKMEMATUHISPESIFIKASINo. Keluaran : 02No. Pindaan : 01Tarikh kuatkuasa: 1 November 2009M/Surat :8/88.0 REKOD KUALITIBil Jenis Rekod Fail/Lokasi TempohPenyimpanan1.Laporan Produk / perkhidmatanTidak Menepati SpesifikasiBahagian KhidmatPengurusan5 tahun

More magazines by this user
Similar magazines