Banteras - Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

sprm.gov.my

Banteras - Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

PERSEPAKATAN INTEGRITIMencegah Rasuah dalam Perolehan KerajaanPersepakatan Integriti (IP) dalamperolehan kerajaan merupakansalah satu inisiatif di bawah BidangKeberhasilan Utama Negara(NKRA) dalam memerangi rasuah.IP menggalakkan ketelusan dalamproses perolehan kerajaan yangmelibatkan pengeluaran lesen,permit, konsesi, dan dalam memilihatau melantik pembekal-pembekalaset-aset awam dan korporat.Agensi-agensi kerajaan dikehendakimemasukkan klausa PencegahanRasuah dalam semua dokumendokumenperolehan mereka.Usaha ini dapat menghapuskansebarang peluang untuk rasuahdan penyalahgunaan kuasa dalamproses tersebut.Bagaimana IP DilaksanakanApabila pembida menerima satujemputan rasmi untuk menyertaisatu penyerahan tender bagimembekalkan apa-apa kerja atauperkhidmatan kepada sebuahagensi kerajaan, pembida tersebutdikehendaki menandatangani satuSurat Akuan Pembida dan berikrarbahawa dia tidak akan memberirasuah kepada mana-mana pihakuntuk mendapatkan kontrak.Bersama-sama dokumen Tender,pembida juga dikehendakimelampirkan Kod Tatakelakuandan Program Pematuhan KodTatakelakuan syarikat yang perludipatuhi semua kakitangan syarikat.Bagi pihak agensi kerajaan pula,penjawat awam yang terlibatdengan perolehan tersebut baiksecara langsung atau tidak,perlu menandatangani SuratAkuan dan berikrar tidak akanmengamalkan sebarang rasuahatau penyalahgunaan kuasa. Syaratyang sama juga dikenakan kepadasemua ahli Jawatankuasa atauLembaga Perolehan Kerajaan.Ringkasnya, kedua-dua pihak(pembida dan kerajaan) perlumengisytiharkan komitmenmasing-masing secara rasmi untuktidak membabitkan diri dalamrasuah atau menyalahgunakankuasa yang telah diamanahkankepada mereka.KredibilitiSepertimana Indeks PersepsiRasuah (CPI), persepsi terhadapsistem perolehan sesebuah negaraitu akan mencerminkan keadaanpentadbiran di negara berkenaan.Dengan Pelaksanaan PersepakatanIntegriti dalam perolehan kerajaanianya akan dapat membantumeningkatkan keyakinan dalamperkhidmatan awam.RSEPAKATAN INTEGRITIN INTEGRITIPERSEPAKATAN INTEGRITIPERSEPAKATAN INTEGRITIPERSEPAKATAN INTEGRITIPERSEPAKATAN INTEGRITIRSEPAKATAN INTEGRITIPERSEPAKATAN INTEGRITIPERSEPAKATAN INTEGRITIPERSEPAKATAN INTEGRITIPERSEPAKATAN INTEGRITIIKRAR INTEGRITIKORPORAT (CIP)Ikrar Integriti Korporat (CIP) merupakaninisiatif yang dimajukan bersamaoleh Institut Integriti Malaysia (IIM),Transparency International – Malaysia(TI-M) dan Suruhanjaya PencegahanRasuah Malaysia (SPRM). Ianyamerupakan inisiatif bersama bagimewujudkan persekitaran perniagaanyang bebas rasuah khususnya dikalangan syarikat perniagaan daninstitusi kewangan di negara ini.Dengan menandatangani CIP, syarikatberkenaan mengisytiharkan bahawaia akan berusaha untuk mewujudkanpersekitaran yang bebas dari rasuahdalam menjalankan perniagaannya.Berikut merupakan lima prinsip dalamCIP:• MEMPROMOSIKAN integriti, nilainilaiketelusan dan tadbir urusWarga KorporatTurut MemerangiRasuahPemimpin-pemimpin korporat di pelancaran Ikrar Integriti Korporat di bawah Program Transformasi Ekonomi (ETP)06 07yang baik• MEMPERKUKUHKAN mekanismakawalan dalaman denganmemasukkan elemen-elemen yangmenyokong pencegahan rasuah• PEMATUHAN undang-undangserta peraturan-peraturan yangberkaitan dengan memerangirasuah• MEMBANTERAS sebarang bentukamalan rasuah• MENYOKONG inisiatifpencegahan rasuah yangdiusahakan oleh Kerajaan Malaysiadan Suruhanjaya PencegahanRasuah MalaysiaDengan adanya ikrar seumpama ini,maka wujud satu lagi pembaharuandalam sektor awam, di sampingadanya penambahbaikan berterusandalam sektor swasta ke arah memacupembangunan dan menarik keyakinanpelabur asing ke negara ini.Walaupun menandatangani ikrar inibukanlah satu paksaan, namun setiapsyarikat yang bersetuju menyatakansokongannya akan memastikanbahawa syarikat mereka tidak akanterlibat dengan amalan rasuah.Pada Oktober 2011, sebanyak 45perbadanan telah menandatanganiIkrar Integriti Korporat. Genap setahunkemudian, angka ini telah meningkatkepada 154.

More magazines by this user
Similar magazines