Garis Panduan Konv KIK

townplan.gov.my

Garis Panduan Konv KIK

GARIS PANDUANKONVENSYEN KIKKPKT 20121


KONVENSYENKIK KPKT 2012Tarikh : DIJANGKA 25-26 September2012 (Selasa-Rabu)Masa : 9.00 pagi – 5.00 petangTempat : Dewan Kristal KPKT2


SYARAT-SYARAT PENYERTAANKONVENSYEN KIK KPKT 20121. Penyertaan adalah dibuka kepada kumpulan-kumpulan KIK dari semua Jabatan /Bahagian di KPKT.2. Kumpulan yang mengambil bahagian adalah merupakan kumpulan yang telahmempersembahkan projek mereka kepada pihak pengurusan sebelumpelaksanaan projek di Jabatan masing-masing pada tahun 2011/2012 dandicalonkan oleh Jabatan / Bahagian masing-masing.3. Projek KIK yang dicalonkan hendaklah belum pernah dipersembahkan olehkumpulan dalam Konvensyen KIK KPKT pada tahun 2010 dan tahun sebelumnya.4. Projek kumpulan mestilah telah selesai dilaksanakan sebelum Konvensyen padatahun semasa.3


5. Tiap-tiap Jabatan / Bahagian dibenarkan mencalonkan dua Kumpulan KIK (satudari kategori teknikal dan satu lagi dari kategori Pengurusan) yang dipilih melaluiapa jua platform yang dirasakan bersesuaian untuk menyertai Konvensyen KIKKPKT 2012. Penetapan kategori ini adalah berdasarkan kriteria projek.(*Sekiranya ada penambahan pencalonan, mohon dikemukakan surat kepada UnitInovasi, Bahagian Korporat)6. Pencalonan menyertai Konvensyen hendaklah dikemukakan melalui Jabatan /Bahagian kepada Urus setia Konvensyen KIK KPKT di Bahagian Korporat denganmenggunakan apa jua medium yang dirasakan bersesuaian sebelum atau pada 4Jun 2012 (Isnin). * saringan awal akan diadakan pada Ogos 20127. Bilangan maksima ahli-ahli bagi setiap kumpulan KIK yang mengambil bahagiandidalam Konvensyen KIK KPKT dihadkan kepada 10 orang sahaja termasuk ketuakumpulan .4


PROSES PENILAIANSKEMA PEMARKAHAN BARUKONVENSYEN KIK KPKT 2012.Penilaian ProjekKIK MelaluiDokumentasi(50%)• Penilaian inidiadakan secarabersemuka antarapanel dan pesertaberdasarkandokumentasi projekPenilaianPersembahanProjek KIK (30%)• Penilaian ke ataskeberkesananmempersembahkanprojek selama 10 minitsemasa konvensyen.PenilaianPameran ProjekKIK (20%)• Penilaian ke ataskreativiti dan inovasikumpulan dalammempamerkan danmempromosikanprojek yangdipertandingkan5


a) Penilaian Projek KIK Melalui Dokumentasi:i. Penilaian setiap kumpulan yang mengambilbahagian di Konvensyen akan dinilaiberdasarkan kepada kriteria yang dilampirkan.ii. Setiap kumpulan akan dinilai selama 30 minit –60 minit melalui soal jawab dan dokumentasi.iii. Penilaian akan dijalankan oleh ahli-ahli Panel.Keputusan Panel Penilai adalah muktamad.6


FORMAT DOKUMEN LAPORAN PROJEK KIKBILPERKARA1 KRITERIA 1: PENGENALANLatar Belakang Jabatan, Kumpulan dan pemilihan ahli kumpulanBukti penyertaan (Contoh: Laporan Kehadiran Mesyuarat Dan Carta Pai)Perancangan Projek (Contoh: Carta Perbatuan Dan Kitaran PDCA)2 KRITERIA 2: PEMILIHAN PROJEKKajian Latar Belakang Masalah/Penambahbaikan Utama, Analisa (Contoh: rajah / carta)Pemilihan Tajuk Projek Dan Kaitan Objektif (Contoh: projek memenuhi kehendak jabatan/bahagian)Pemilihan Projek secara sistematik3 KRITERIA 3: PENJELASAN PROJEKIstilah Tajuk Projek (Contoh: Istilah-Istilah teknikal dijelaskan)Sasaran Projek (Contoh: analisa data-data lepas, pro & kontra, bench mark)4 KRITERIA 4: ANALISA PROJEKRajah Ishikawa I & IIKaedah Brain StormingVerifikasi Sebab Yang MungkinRajah Ishikawa IIIPenjelasan Dan Analisa DataJadual Kumulatif Sebelum ProjekRajah Pareto I5 KRITERIA 5: CADANGAN PENYELESAIANStrategi Blue Ocean / Rajah Pokok / SWOTPendekatan Dalam Memilih Cadangan PenyelesaianPelaksanaan Cadangan Penyelesaian dalam tempoh percubaan (dry run)


BILPERKARA6 KRITERIA 6: TINDAKAN PENYERAGAMANSurat Permohonan PenyeragamanTindakan Penyeragaman (Contoh: Peringkat Jabatan / Bahagian)Surat Kelulusan PenyeragamanCarta Aliran Kerja Baru Yang Diterima PakaiPemantauan Susulan Selepas Projek (Contoh: SSR)Pemantauan Keseluruhan Projek (Contoh: pinda fail meja)Surat Mohon Taklimat & Kelulusan7 KRITERIA 7: PENCAPAIAN HASIL PROJEKFaedah – Faedah (Contoh: pengurangan kos operasi)Faedah- Faedah Lain (Contoh: tahap kepuasan hati pelanggan)Sumbangan Kepada Pencapaian Objektif OrganisasiKaedah Menilai Faedah-Faedah Yang Diperolehi Dengan Kos Pelaksanaan Cadangan Penyelesaian8 KRITERIA 8: PENILAIAN KUMPULANPenilaian Dan Pencapaian Kumpulan (Contoh: Carta Radar)Kesulitan dan Cara Meningkatkan Prestasi Ahli-AhliPembelajaran Yang Diperolehi9 PENUTUPKesimpulan (Contoh: Kesan dari pelaksanaan projek tersebut)Penghargaan kepada Ketua Jabatan / Bahagian


) Penilaian Persembahan Projek KIK:i. Persembahan setiap kumpulan yang mengambil bahagian diKonvensyen akan dinilai berdasarkan kepada kriteria seperti yangtelah dinyatakan mengikut format pengucapan awam.ii. Setiap kumpulan akan diberikan 10 minit untuk membuatpersembahan. Masa persembahan akan bermula selepas perkataanpertama disebutkan oleh kumpulan. Tiada soal jawab dari PanelPenilai ketika persembahan mahupun selepas tamat persembahan.iii.Sekiranya tiada permulaan oleh kumpulan, loceng/buzzer permulaanakan dibunyikan setelah tamat 5 minit masa persediaan. Locengkedua akan dibunyikan setelah cukup 8 minit; dan loceng/buzzerpenamat akan dibunyikan setelah cukup 10 minit persembahan.iv. Penilaian akan dijalankan oleh ahli-ahli Panel. Keputusan PanelPenilai adalah muktamad.9


c) Penilaian Pameran Projek KIK:i. Pameran projek setiap kumpulan yangmengambil bahagian di Konvensyen akandinilai berdasarkan kepada kriteria sepertiyang telah dinyatakan.ii.Penilaian akan dijalankan oleh ahli-ahli Panel.Keputusan Panel Penilai adalah muktamad.10


PENYERAHAN LAPORAN KIK DAN SOFT COPYMAKLUMAT PROJEK/KUMPULAN.Penyerahan Laporan Projek KIK (4 Naskhah) dansalinan persembahan projek KIK dalam bentuk CDdengan menggunakan Microsoft Powerpoint adalahselewat-lewatnya pada11


HAL-HAL LAIN12


KEMUDAHAN SEMASA KONVENSYENKIK KPKT 2012Kemudahan berikut disediakan oleh urus setia:• 2 Laptop• 1 LCD Projector• 4 Mikrofon• 1 Skrin• Meja dan kerusi untuk pameranPersembahan:• Semua kumpulan dikehendaki bersiap sedia 5 minit lebihawal dari masa yang telah ditetapkan dalam JadualPersembahan KIK.• Masa 5 minit akan diberikan untuk memasang peralatanoleh kumpulan, termasuk Montaj (sekiranya ada). 13

More magazines by this user
Similar magazines