makluman peperiksaan sesi januari 2010 - Politeknik Kota Bharu

pkb.edu.my

makluman peperiksaan sesi januari 2010 - Politeknik Kota Bharu

UNIT PEPERIKSAANPOLITEKNIK KOTA BHARU(Tel: 09-7889126/7889344/7889641 samb : Unit Pep.)Homepage PKB : http://www.pkb.edu.myMAKLUMAN PEPERIKSAANSESI JANUARI 2010AKTIVITI TARIKH CATATANPeperiksaan Akhir SemesterKeputusan Penilaian Akhir.* Bermula Sesi Julai 2006 SlipKeputusan Penilaian tidak akandikeluarkan lagi.Pelajar dikehendaki mencetaksendiri ‘Slip Keputusan Penilaian’masing-masing dilaman web pkb: www.pkb.edu.my.Menu Pelajar Semakan KeputusanPeperiksaan Akhir.AtauTerkini Semak Keputusan PeperiksanSesi Januari 201017 MEI 2010hingga27 MEI 201016 JUN 2010(Rabu)Seperti yang dijadualkan Melalui SMS (Taip : PKB No. K/Phantar ke 36363 )Laman web http:// www.pkb.edu.mySlip Keputusan – perlu dicetak sendirimelalui laman web ini dan mestidigunakan sebagai panduansemasa Pendaftaran Kursus pada sesiakan datang (Sesi Julai 2010)Keputusan penuh dipamer di papankenyataan Unit Peperiksaan PKB.Sila telefon atau datang sendiri keUnit Peperiksaan PKB.Pendaftaran Pelajar Kedudukan Baik(KB) dan Kedudukan Bersyarat (KS) 22 Jun 2010*Rujuk Surat Lapor Diri Dan PendaftaranModul Pelajar Senior Yang Dikeluarkan OlehUNIT HHP.Nota : Tarikh di atas tertakluk kepada pindaan.Keputusan Ini Adalah Keputusan “Provisional” (Sementara).Keputusan Rasmi Hanya Akan Diketahui Selepas Mesyuarat Lembaga Peperiksaan & PenganugerahanSijil/Diploma Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Yang Dijangka Bersidang Pada 15 Julai 2010(Tertakluk Kepada Pindaan)Sekiranya Tiada Apa-Apa Perubahan Selepas Dari Tarikh Tersebut,Keputusan Ini Adalah Dianggap Rasmi.# Khas Untuk Pelajar Semester Akhir (Sem. 4 Sijil & Sem. 6 Diploma)1. Surat Akuan Tamat Pengajian (layak dianugerahkan Sijil/Diploma) dan Transkrip Akademik akandikeluarkan selepas Mesyuarat Lembaga Peperiksaan Sijil/Diploma Politeknik KPTM. Sila pastikan andatelah menghantar sampul surat beralamat sendiri ke Unit Peperiksaan seperti yang diminta.2. Lain-lain urusan peperiksaan dan penganugerahan Sijil/Diploma hendaklah dirujuk kepada pegawaipeperiksaan PKB.1Unit Peperiksaan Politeknik Kota Bharu


ARAHAN - ARAHAN AM PEPERIKSAAN1. Semua calon hendaklah mematuhi arahan-arahan berikut:calon diminta berada di luar dewan/bilik peperiksaan 15 minit sebelum peperiksaan dimulakan;calon dilarang masuk ke dalam dewan/bilik peperiksaan sehingga diarahkan berbuat demikian;calon hendaklah masuk dengan tertib mengikut laluan yang telah ditetapkan;calon yang lewat lebih daripada 30 minit selepas peperiksaan dimulakan adalah dilarang masukke dewan/bilik peperiksaan dan seterusnya tidak boleh menduduki peperiksaan bagi modultersebut;calon yang lewat tetapi tidak melebihi 30 minit daripada waktu peperiksaan dimulakan akandibenarkan menduduki peperiksaan tetapi waktu tamat peperiksaan bagi modul tersebut adalahsama dengan calon yang lain;calon dilarang membawa masuk ke dalam atau ke luar dewan/bilik peperiksaan apa-apa buku,kertas, dokumen atau gambar kecuali yang dibenarkan oleh Pengawas Peperiksaan;calon dilarang menerima apa-apa buku, kertas, dokumen, gambar atau sebarang alat/bahanyang terdapat catatan bertulis daripada mana-mana orang lain semasa di dalam dewan/bilikpeperiksaan kecuali daripada Pengawas Peperiksaan;calon tidak boleh merujuk dan menggunakan sebarang bahan rujukan yang dilarang di dalamatau di luar dewan/bilik peperiksaan bagi keperluan peperiksaan semasa peperiksaan sedangberjalan;calon dilarang membawa masuk sebarang alat-alat elektronik kecuali yang dibenarkan;calon dikehendaki hadir untuk menduduki peperiksaan pada tarikh, masa dan tempat yang telahditetapkan; setelah masuk ke dalam dewan/bilik peperiksaan calon hendaklah duduk di tempat yang telahditentukan; calon dikehendaki membawa kad pelajar. Kegagalan membawa kad pelajar bolehmenyebabkan calon dihalang daripada memasuki dewan/bilik peperiksaan dan/atau mendudukipeperiksaan;semasa menunggu kertas soalan diedarkan, calon bolehlah mengisi maklumat yang dikehendakidi muka hadapan buku jawapan. Calon adalah dilarang menulis nama, nombor pendaftaran atauapa jua tanda pengenalan peribadi pada bahagian lain buku jawapan tersebut;calon dilarang membuka mana-mana kertas soalan yang telah diedarkan sebelum diarahberbuat demikian;calon hendaklah membaca dengan teliti dan mematuhi semua arahan yang tercetak pada soalanpeperiksaan dan muka hadapan buku jawapan;calon hendaklah memastikan bahawa mereka telah menerima kertas soalan yang betul dansempurna. Sekiranya ia mendapati telah diberikan kertas soalan yang salah, calon hendaklahdengan serta-merta memberitahu Pengawas yang bertugas;calon hanya boleh mula menjawab apabila diarahkan dan dikehendaki berhenti menjawab apabiladiarahkan berbuat demikian;calon dilarang meninggalkan dewan/bilik peperiksaan dalam tempoh 30 minit selepaspeperiksaan bermula dan 15 minit sebelum peperiksaan tamat. Dalam keadaan tertentu di mana2Unit Peperiksaan Politeknik Kota Bharu


calon perlu keluar dan masuk semula, kebenaran daripada Pengawas adalah diperlukan dancalon hendaklah berada di bawah pengawasan;calon dilarang makan atau minum di dalam dewan/bilik peperiksaan;calon dilarang membuat sebarang perlakuan yang boleh mengganggu calon lain dan kelancaranpeperiksaan;pada akhir peperiksaan calon hendaklah memastikan bahawa skrip jawapan disusun dan diikatdengan sempurna sebelum dikutip oleh Pengawas; dancalon hendaklah duduk di tempat duduknya selepas tamat peperiksaan dan hanya boleh keluardari dewan/bilik peperiksaan selepas mendapat arahan daripada Pengawas Peperiksaan.2. Calon dilarang meniru, cuba meniru atau memberi tiru dengan apa-apa cara jua semasa peperiksaan.3. Dalam keadaan-keadaan tertentu, Pengarah Politeknik atau Pegawai Peperiksaan boleh mengubahsuaiarahan-arahan am pada perenggan 3.1 mengikut budi bicaranya.4. PELANGGARAN PERATURAN DAN ARAHAN-ARAHAN AM PEPERIKSAAN4.1 Seseorang pelajar yang didapati melanggar mana-mana Arahan-Arahan Am PeperiksaanAkhir pada perkara 11.1 di dalam Arahan-arahan Peperiksaan dan Kaedah Penilaianboleh dikenakan tindakan seperti berikut:i) amaran, atauii) di MANSUH kan markah penilaian bagi modul berkenaan dan diberikan NilaiMata 0.004.2 Pelajar yang telah dibuktikan Meniru, Cubaan Meniru atau Memberi Tiru yang telahdibuktikan akan di MANSUH kan markah Peperiksaan Akhir bagi semua modul yang diambilpada semester berkenaan.5 PENILAIAN KHAS5.1 Penilaian Khas adalah satu bentuk penilaian yang hanya dibenarkan kepada pelajar semesterakhir yang memenuhi syarat-syarat berikut;i. mendapat keputusan KBii. gagal satu (1) modul sahajaiii. telah menduduki peperiksaan akhir bagi modul berkenaaniv. tidak dikenakan tindakan tatatertibv. tidak melampaui tempoh maksimum kursus danvi. telah disahkan oleh Lembaga Peperiksaan5.2 Kaedah penilaian khas adalah sama seperti kaedah penilaian modul berkenaan5.3 Tempoh pelaksanaan adalah berasaskan jumlah jam kredit modul berkenaan yangdilaksanakan dalam tempoh satu (1) hingga empat (4) minggu5.4 Pelajar perlu mendaftar untuk modul yang berkenaan.5.5 Penilaian khas akan dilaksanakan pada semester berikutnya dan tarikh keputusan rasmiadalah pada tarikh keputusan rasmi peperiksaan akhir semester tersebut.3Unit Peperiksaan Politeknik Kota Bharu


6 RAYUAN KE ATAS KEPUTUSAN PEPERIKSAANPelajar yang ingin membuat rayuan ke atas keputusan penilaiannya boleh berbuat demikiansecara bertulis kepada Jawatankuasa Peperiksaan Politeknik dalam tempoh empat belas (14)hari daripada tarikh keputusan rasmi. Rayuan hendaklah disertakan dengan alasan-alasanyang munasabah dan bukti-bukti berkaitan.6.1 Keputusan Rayuan Pelajar Semester Akhir• Keputusan rayuan akan dimaklumkan kepada pelajar oleh Jawatankuasa PeperiksaanPoliteknik dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh penerimaan keputusan yangdiumumkan oleh Lembaga Peperiksaan. Keputusan rayuan adalah muktamad.6.2 Keputusan Rayuan Pelajar Bukan Semester Akhir• Keputusan rayuan akan dimaklumkan kepada Pelajar oleh Pegawai Peperiksaan dalamtempoh 14 hari dari tarikh penerimaan keputusan rayuan daripada JawatankuasaPeperiksaan Politeknik. Keputusan rayuan adalah muktamad.7. PENYEMAKAN SEMULA SKRIP JAWAPAN Pelajar yang ingin membuat penyemakan semula skrip jawapan sesuatu modul hendaklahmengemukakan permohonan secara bertulis kepada Lembaga Peperiksaan melaluiJawatankuasa Peperiksaan Politeknik dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikhkeputusan rasmi diumumkan. Surat Rayuan hendaklah disertakan dengan bayaran sebanyakRM25.00 bagi setiap modul. Keputusan rasmi selepas rayuan tersebut adalah muktamad.8. Makluman Pelajar Slip Keputusan Peperiksaan boleh disemak dan dicetak melalui laman webwww.pkb.edu.my. Salinan Slip Keputusan tersebut hendaklah digunakan semasa PendaftaranKursus pada semester seterusnya.9. Transkrip Akademik akan dikeluarkan selepas pelajar disahkan tamat pengajian oleh LembagaPeperiksaan dan Penganugerahan Sijil/Diploma Politeknik KPTM (Khas untuk pelajar semesterakhir sahaja). Untuk keterangan lanjut sila hubungi Pegawai Peperiksaan PKB.10. Sebarang aduan atau pertanyaan, sila alamatkan surat/telefon anda kepada ;Pegawai PeperiksaanPoliteknik Kota BharuKM. 24, Pangkal Kalong,16450 Ketereh, Kota Bharu, Kelantan.Tel : 09-7889126/344/6414Unit Peperiksaan Politeknik Kota Bharu

More magazines by this user
Similar magazines