Warta Kerajaan - Sabah

sabah.gov.my

Warta Kerajaan - Sabah

1,096WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 9 Jun 2011[No. JKM. PHB. 600-2/1/325 (48)CORRIGENDUMIn Gazette Notification No. 214 published in the Government Gazette dated 17thMarch, 2011 and repeated on 24th March, 2011, substitute the Owner(s) and Title No. ofitem No. 2 as follows:-Owner(s)Title No.Matnih bin Sani 214024441Habibah bt. Md. ZainiZaudah bt. Md. ZainiKassim b. Md. ZainiMahmood b. Md. ZainiJairah bt. WahabKhadijah bt. Mohd. ZainiKhalijah bt. Md. ZainiMataree b. Wahab @ MatriFarid Nasa binti MuzaffarJasri bin JainiIbrahim bin JainiIshak bin JainiMohd. Ridzwan bin Abdullah @ Chong PawFaridah binti JainiMohd. Zaki bin Zaini @ Jaini_______No. 427 [No. JKM. PHB. 600-2/1/345(20)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa mana-mana tanah yangditunjukkan atas Pelan No. A/R/2552/LAQR2 mungkin akan dikehendaki bagi suatu maksudawam, iaitu bagi Naik Taraf Jalan Lingkudau Lama - Kituntul, Ranau: oleh yang demikian,Bab 69pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh seksyen 4 OrdinanPengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeri dengan ini mengumumkan bahawasemua tanah yang dinyatakan di dalam Jadual bersama ini mungkin dikehendaki bagi maksudyang pada pendapat Yang di-Pertua Negeri adalah suatu maksud awam.Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Ranau, pada waktu biasapejabat.


9 Jun 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,097JADUALAnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Meter Persegi)1. Hashim bin Jahali NT. 063001150 3.843 Lingkudau 978.92. Awasi Ganie @ NT. 063000555 2.573 ,, 895.4Yasin Dt. Ghanie3. Hashim bin Jahali CL. 065311104 1.980 ,, 1,624.74. Chia Min Choi @Mohd. Syafie NT. 063048064 4.667 ,, 505.5Abdullah5. Petrus Saigol NT. 063097709 0.148 ,, 268.06. Jaunis Amin NT. 063000626 2.125 ,, 32.97. Koyiun bin Kadayon}Catherine LR Madiley NT. 063000019Mary LR Madiley4.250 ,, 1,622.98. Chong Tan En @ NT. 063000073 1.372 ,, 290.6Chong Chai Chin9. Mahadi bin Janan NT. 063081121 2.840 ,, 1,964.410. Daunis bin AminMinah bte AminIpah bte AminDupili bin Amin NT. 063003209 2.560 ,, 484.3Inah bte AminJuliah bte AminNaimah bte Amin11. Seringan bin Gubat NT. 063048331 1.120 ,, 124.0@ Aliance}12. Joe bin ButitJouse bin ButitKipli bin Butit@ BitimKolose bte Butit@ SimoiMaisi bte ButitNT. 063004124 2.750 ,, 270.7Zim bin Butit13. Tijah bte Yason NT. 063004142 1.540 Kituntul 526.914. Wenda bte SugangJumin @ JimmyGunggong}NT. 063065994 0.405 ,, 250.1}


1,098WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 9 Jun 2011ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)JADUAL - (samb.)AnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Meter Persegi)15. Samiun Kassim NT. 063035101 2.610 Kituntul 1,347.816. Yunus bin Abu Bakar NT. 063000760Selimon bin Sinusun }2.062 ,, 660.217. Kalindong bin Kabayu NT. 063000779 2.781 ,, 704.018. Samuil bin Kumpal NT. 063003181 3.500 ,, 2,274.719. Rimin bin Kasaman NT. 063004802 2.480 ,, 390.620. Kalindong bin Kabayu NT. 063000644 2.343 ,, 866.221. Jumat bin Manaf NT. 063011138 0.800 ,, 2,600.1@ Satimin22. Manap bin Kuntamas NT. 063011147 0.690 ,, 736.323. Naiman bin Jumat FR. 064000077 2.218 ,, 2,043.024. Mery bte Eyou NT. 063028393 2.030 ,, 73.425. Wesia @ Wasiah}bte WakadiAmah @ Suminah NT. 063000653 5.656 ,, 43.1bte WakadiRahimah bte Wakadi26. Jamia bte TompolNasmah bte Yunus }CL. 065283383 7.900 ,, 2,428.227. Normini bte Saim NT. 063029247 0.490 ,, 502.0Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 18 Mei 2011.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.


9 Jun 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,099[No. JKM. PHB. 600-2/1/345(20)THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69NOTIFICATION UNDER SECTION 4Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that any land as shown on Plan No.A/R/2552/LAQR2 is likely to be required for a public purpose, that is to say for theUpgrading of Old Lingkudau - Kituntul Road, Ranau; now, therefore, in exercise of theCap. 69powers conferred upon him by section 4 of the Land Acquisition Ordinance, theYang di-Pertua Negeri hereby notifies that all the land set out in the Schedulehereto is likely to be required for a purpose, which in the opinion of the Yang di-PertuaNegeri is a public purpose.Plan referred to above may be inspected at the office of the Director of Lands andSurveys, Kota Kinabalu, or the office of the Assistant Collector of Land Revenue,Ranau, during normal office hours.SCHEDULEApproximateAreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Sq. Metre(s)1. Hashim bin Jahali NT. 063001150 3.843 Lingkudau 978.92. Awasi Ganie @ NT. 063000555 2.573 ,, 895.4Yasin Dt. Ghanie3. Hashim bin Jahali CL. 065311104 1.980 ,, 1,624.74. Chia Min Choi @Mohd. Syafie NT. 063048064 4.667 ,, 505.5Abdullah5. Petrus Saigol NT. 063097709 0.148 ,, 268.06. Jaunis Amin NT. 063000626 2.125 ,, 32.97. Koyiun bin Kadayon}Catherine LR Madiley NT. 063000019Mary LR Madiley4.250 ,, 1,622.98. Chong Tan En @ NT. 063000073 1.372 ,, 290.6Chong Chai Chin9. Mahadi bin Janan NT. 063081121 2.840 ,, 1,964.410. Daunis bin AminMinah bte AminIpah bte AminDupili bin Amin NT. 063003209 2.560 ,, 484.3Inah bte AminJuliah bte AminNaimah bte Amin11. Seringan bin Gubat NT. 063048331 1.120 ,, 124.0@ Aliance}


1,100WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 9 Jun 2011THE LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)SCHEDULE - (cont.)ApproximateAreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Sq. Metre(s)}12. Joe bin ButitJouse bin ButitKipli bin Butit@ BitimKolose bte Butit@ SimoiMaisi bte ButitNT. 063004124 2.750 Lingkudau 270.7Zim bin Butit13. Tijah bte Yason NT. 063004142 1.540 Kituntul 526.914. Wenda bte SugangJumin @ JimmyGunggong}NT. 063065994 0.405 ,, 250.115. Samiun Kassim NT. 063035101 2.610 ,, 1,347.816. Yunus bin Abu Bakar NT. 063000760Selimon bin Sinusun }2.062 ,, 660.217. Kalindong bin Kabayu NT. 063000779 2.781 ,, 704.018. Samuil bin Kumpal NT. 063003181 3.500 ,, 2,274.719. Rimin bin Kasaman NT. 063004802 2.480 ,, 390.620. Kalindong bin Kabayu NT. 063000644 2.343 ,, 866.221. Jumat bin Manaf NT. 063011138 0.800 ,, 2,600.1@ Satimin22. Manap bin Kuntamas NT. 063011147 0.690 ,, 736.323. Naiman bin Jumat FR. 064000077 2.218 ,, 2,043.024. Mery bte Eyou NT. 063028393 2.030 ,, 73.425. Wesia @ Wasiah}bte WakadiAmah @ Suminah NT. 063000653 5.656 ,, 43.1bte WakadiRahimah bte Wakadi26. Jamia bte TompolNasmah bte Yunus }CL. 065283383 7.900 ,, 2,428.227. Normini bte Saim NT. 063029247 0.490 ,, 502.0Dated at Kota Kinabalu, this 18th May, 2011.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.


9 Jun 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,101No. 428 [No. JKM. PHB. 600-2/2/77 (15)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa mana-mana tanah yangditunjukkan atas Pelan No. JPSN.SB.E/64/1A-1B mungkin akan dikehendaki bagi suatumaksud awam, iaitu untuk Pembinaan Saluran Bandar Kota Kinabalu (Basin 18G), iaitu,untuk Penambahbaikan Perparitan di Taman Sahabat (Fasa II), Penampang: oleh yangBab 69demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh seksyen 4Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeri dengan ini mengumumkanbahawa semua tanah yang dinyatakan di dalam Jadual bersama ini mungkin dikehendakibagi maksud yang pada pendapat Yang di-Pertua Negeri adalah suatu maksud awam.Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Penampang, pada waktu biasapejabat.JADUALAnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Hektar)1. Sinar Pembangunan 215114917 4.243 Jesselton 0.2090Sdn. Bhd.2. Sinar Pembangunan 015025135 2.787 ,, 0.2261Sdn. Bhd.3. Kah Chi Tsi 213042169 0.80 Dimpokoun 0.07054. Evelyn Mathew G.@ MaryMorris Mathew @Maurice M. MathewHelen Mathew @ 213042196 1.118 ,, 0.0473GeorginaCelestina MathewGeorge @ CylistineSharifah bt. AbdullahBertarikh di Kota Kinabalu, pada 18 Mei 2011.}Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.


1,102WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 9 Jun 2011[No. JKM. PHB. 600-2/2/77 (15)THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69NOTIFICATION UNDER SECTION 4Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that any land as shown on Plan No.JPSN.SB.E/64/1A-1B is likely to be required for a public purpose, that is to say for theConstruction of the Kota Kinabalu Town Channel (Basin 18G), for the Drainage Improvementat Taman Sahabat (Phase II), Penampang; now, therefore, in exercise of the powersCap. 69conferred upon him by section 4 of the Land Acquisition Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby notifies that all the land set out in the Schedule hereto islikely to be required for a purpose, which in the opinion of the Yang di-Pertua Negeri is apublic purpose.Plan referred to above may be inspected at the office of the Director of Lands andSurveys, Kota Kinabalu, or the office of the Assistant Collector of Land Revenue,Penampang, during normal office hours.SCHEDULEApproximateAreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Hectare(s)1. Sinar Pembangunan 215114917 4.243 Jesselton 0.2090Sdn. Bhd.2. Sinar Pembangunan 015025135 2.787 ,, 0.2261Sdn. Bhd.3. Kah Chi Tsi 213042169 0.80 Dimpokoun 0.0705}4. Evelyn Mathew G.@ MaryMorris Mathew @Maurice M. MathewHelen Mathew @ 213042196 1.118 ,, 0.0473GeorginaCelestina MathewGeorge @ CylistineSharifah bt. AbdullahDated at Kota Kinabalu, this 18th May, 2011.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.


9 Jun 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,103No. 429 [No. JKM. PHB. 600-2/2/78 (16)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa mana-mana tanah yangditunjukkan atas Pelan No. JPSN.SB.E/80/1 mungkin akan dikehendaki bagi suatu maksudawam, iaitu untuk Pembinaan Saluran Bandar Kota Kinabalu - Kerja-Kerja PembaikanPerparitan di Kampung Tebobon, Kota Kinabalu Fasa I: oleh yang demikian, padaBab 69menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh seksyen 4 Ordinan PengambilanTanah, Yang di-Pertua Negeri dengan ini mengumumkan bahawa semua tanahyang dinyatakan di dalam Jadual bersama ini mungkin dikehendaki bagi maksud yang padapendapat Yang di-Pertua Negeri adalah suatu maksud awam.Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Kota Kinabalu, pada waktubiasa pejabat.JADUALAnggaranBil. Pemilik No. HakmilikLuasLuas KawasanKawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Hektar)(Hektar)1. Kumpulan Akamewa CL. 015373752 0.631 Kg. Tebobon, 0.084Sdn. Bhd.Menggatal2. Wong Hock ChoiWong Hock NyenWong Hock Kwong@ Roman CL. 015324955 0.736 ,, 0.165Wong Fung ZueWong Fung ThaiChong See Moi3. Kumpulan Akamewa CL. 015373743 1.048 ,, 0.202Sdn. Bhd.4. Lee King Shen}Lee Su Moi CL. 015580391 0.682 Jalan TuaranLee Pak YungBy Pass0.0405. Chong Kon Len @}David Chong Kon Lin CL. 015096081 0.413 Kg. Tebobon,Chong Mui Kiong @ MenggatalChong Mui Siong0.1926. Shirba Enterprise CL. 015450585 0.515 ,, 0.090Sdn. Bhd.}Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 18 Mei 2011.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.


9 Jun 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,105No. 430 [No. JKM. PHB. 600-2/3/86 (11)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang ditunjukkan atasPelan No. PJP/P119/C/LAQ/02 mungkin akan dikehendaki bagi suatu maksud awam, iaituuntuk Projek Loji Air Apas Balung, Tawau, Sabah (Fasa II) untuk Takungan Air R2, Tawau:Bab 69oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya olehseksyen 4 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeri dengan inimengumumkan bahawa tanah yang dinyatakan di dalam Jadual bersama ini mungkindikehendaki bagi maksud yang pada pendapat Yang di-Pertua Negeri adalah suatu maksudawam.Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Tawau, pada waktu biasa pejabat.JADUALAnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Ekar)1. Kam Wah Trading 105354069 106.70 Jalan 1.00Sdn. Bhd.IndrasabahBertarikh di Kota Kinabalu, pada 18 Mei 2011.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/3/86 (11)THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69NOTIFICATION UNDER SECTION 4Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that any land as shown on Plan No.PJP/P119/C/LAQ/02 is likely to be required for a public purpose, that is to say for theConstruction of Reservoir No. 2 for the Apas Balung Water Treatment Project (Phase II),Cap. 69Tawau; now, therefore, in exercise of the powers conferred upon him by section4 of the Land Acquisition Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby notifiesthat the land set out in the Schedule hereto is likely to be required for a purpose, which inthe opinion of the Yang di-Pertua Negeri is a public purpose.


1,106WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 9 Jun 2011THE LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)Plan referred to above may be inspected at the office of the Director of Lands andSurveys, Kota Kinabalu, or the office of the Assistant Collector of Land Revenue,Tawau, during normal office hours.SCHEDULEApproximateAreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Acre(s)1. Kam Wah Trading 105354069 106.70 Jalan 1.00Sdn. Bhd.IndrasabahDated at Kota Kinabalu, this 18th May, 2011.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.No. 431 [No. JKM. PHB. 600-2/4/0/67 (19)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang ditunjukkan atasPelan No. L.S. 2118.1.51/(54) mungkin akan dikehendaki bagi suatu maksud awam, iaituuntuk Pembinaan Sekolah SMK Petagas, Putatan (Penampang): oleh yang demikian, padaBab 69menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh seksyen 4 Ordinan PengambilanTanah, Yang di-Pertua Negeri dengan ini mengumumkan bahawa semua tanahyang dinyatakan di dalam Jadual bersama ini mungkin dikehendaki bagi maksud yang padapendapat Yang di-Pertua Negeri adalah suatu maksud awam.Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Penampang, pada waktu biasapejabat.JADUALAnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Ekar)1. Saban bin Tuka 213093040 4.91 Petagas 4.912. Moktin b. Mudin 213039420 0.47 ,, 0.473. Suiking b. Lajuman}Huwat Bonok @ JerryLeo Bonok213098956 3.85 ,, 3.813


9 Jun 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,107JADUAL - (samb.)AnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Ekar)4. Bungut b. Totu 213095937 2.48 Petagas 2.4425. Boliniu b. Padtong 213095991 2.15 ,, 1.790Loling b. Padtong }6. Jolis Pikuk 213095973 1.23 ,, 0.986}7. Lo Ah Kong @Lo Ket KiongDaives b. JocksingDavid b. Jocksing 213045320 5.56 ,, 0.03Davina bt. JocksingNoumy Jocksing @Dorothy8. Ivy Francis Bosuin}Dora Cindy bintiIsidore 213096096 2.4 ,, 0.100Shelley Isidore BosuinPol Mittol @ Paul9. Eloi Liantup 213095982 0.81 ,, 0.012Tinggimis Liantup }10. Tati binti Tomoh @}}Monica 213095928 1.53 ,, 0.490Kasni binti Boyok11. Matnih bin SaniHabibah bt. Md. ZainiZaudah bt. Md. ZainiKassim b. Md. ZainiMahmood b. Md. ZainiJairah bt. WahabKhadijah bt. Mohd.ZainiKhalijah bt. Md. ZainiMataree b. Wahab @Matri 214024441 8.05 ,, 1.630Farid Nasa bintiMuzaffarJasri bin JainiIbrahim bin JainiIshak bin JainiMohd. Ridzwan binAbdullah @ ChongPawFaridah binti JainiMohd. Zaki bin Zaini@ Jaini


1,108WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 9 Jun 2011JADUAL - (samb.)AnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Ekar)12. Raimah bt. AwangMusiMohd. Yusoff binAmit @ Maslanbin AhmadAidah binti JumarAdnan bin JumarNurbit bin GimparJunaidah binti AhmadAfidah binti AliNorhasimah binti OkinAnijah binti JumarRazikin bin SarudonMohd. Fauzee binAbdullahMohd. Azwan binAsmatAzrina binti AlbatMohd. Afiz bin AsmatAziela binti AlbatMohd. Zaim bin AsmatMohd. Afizi bin AsmatORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)}213093031 2.32 Petagas 1.16Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 18 Mei 2011.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/4/0/67 (19)THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69NOTIFICATION UNDER SECTION 4Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that any land as shown on Plan No.L.S. 2118.1.51/(54) is likely to be required for a public purpose, that is to say for the


9 Jun 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,109Construction of SMK Petagas, Putatan (Penampang); now, therefore, in exercise of thepowers conferred upon him by section 4 of the Land Acquisition Ordinance, theCap. 69Yang di-Pertua Negeri hereby notifies that all the land set out in the Schedulehereto is likely to be required for a purpose, which in the opinion of the Yang di-PertuaNegeri is a public purpose.Plan referred to above may be inspected at the office of the Director of Lands andSurveys, Kota Kinabalu, or the office of the Assistant Collector of Land Revenue,Penampang, during normal office hours.SCHEDULEApproximateAreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Acre(s)1. Saban bin Tuka 213093040 4.91 Petagas 4.912. Moktin b. Mudin 213039420 0.47 ,, 0.473. Suiking b. Lajuman}Huwat Bonok @ JerryLeo Bonok213098956 3.85 ,, 3.8134. Bungut b. Totu 213095937 2.48 ,, 2.4425. Boliniu b. PadtongLoling b. Padtong }213095991 2.15 ,, 1.7906. Jolis Pikuk 213095973 1.23 ,, 0.986}7. Lo Ah Kong @Lo Ket KiongDaives b. JocksingDavid b. Jocksing 213045320 5.56 ,, 0.03Davina bt. JocksingNoumy Jocksing @Dorothy8. Ivy Francis Bosuin}Dora Cindy bintiIsidore 213096096 2.4 ,, 0.100Shelley Isidore BosuinPol Mittol @ Paul9. Eloi LiantupTinggimis Liantup }213095982 0.81 ,, 0.01210. Tati binti Tomoh @Monica}213095928 1.53 ,, 0.490Kasni binti Boyok


1,110WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 9 Jun 2011THE LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)SCHEDULE - (cont.)ApproximateAreaArea to be}No. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Acre(s)11. Matnih bin SaniHabibah bt. Md. ZainiZaudah bt. Md. ZainiKassim b. Md. ZainiMahmood b. Md. ZainiJairah bt. WahabKhadijah bt. Mohd.ZainiKhalijah bt. Md. ZainiMataree b. Wahab @Matri 214024441 8.05 Petagas 1.630Farid Nasa bintiMuzaffarJasri bin JainiIbrahim bin JainiIshak bin JainiMohd. Ridzwan binAbdullah @ ChongPawFaridah binti JainiMohd. Zaki bin Zaini@ Jaini12. Raimah bt. AwangMusiMohd. Yusoff binAmit @ Maslanbin AhmadAidah binti JumarAdnan bin JumarNurbit bin GimparJunaidah binti AhmadAfidah binti AliNorhasimah binti Okin }213093031 2.32 ,, 1.16Anijah binti JumarRazikin bin SarudonMohd. Fauzee binAbdullahMohd. Azwan binAsmatAzrina binti AlbatMohd. Afiz bin AsmatAziela binti AlbatMohd. Zaim bin AsmatMohd. Afizi bin Asmat


9 Jun 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,111Dated at Kota Kinabalu, this 18th May, 2011.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah._______No. 432 [No. JKM. PHB. 600-4/1/155 (12)ORDINAN TANAHBab 68PERISYTIHARAN TANAH RIZAB UNTUK TAPAK TAMAN DIDIKAN KANAK-KANAKKURANG UPAYA DI PEKAN KUDAT DAERAH KUDATDI BAWAH SEKSYEN 28Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 28(1) OrdinanTanah, Yang di-Pertua Negeri telah merizabkan kawasan Tanah KerajaanBab 68yang diperihalkan di dalam Jadual ini yang mana pada pendapatnya adalahdikehendaki bagi maksud awam, iaitu untuk Tanah Rizab Taman Didikan Kanak-KanakKurang Upaya.JADUALTempat Daerah Perihal Bil. Pelan KawasanLot Ukur Bil.Lebih KurangPekan Kudat Kudat 05200970 05124562 8,062 meter persegiPelan Bil. 05124562 yang menunjukkan kawasan lebih kurang 8,062 meter persegiyang ditandakan dengan warna hijau adalah disimpan di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur,Kota Kinabalu.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 18 Mei 2011.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.


1,112WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 9 Jun 2011[No. JKM. PHB. 600-4/1/155 (12)THE LAND ORDINANCECap. 68DECLARATION OF LAND RESERVED FOR EDUCATION PARK FOR DISABLED CHILDRENKUDAT DISTRICT UNDER SECTION 28In exercise of the powers conferred upon him by subsection 28(1) of the Land Ordinance,the Yang di-Pertua Negeri has reserved the State Land described in the ScheduleCap. 68 hereto which in his opinion is required for a public purpose, that is to say for LandReserved for Education Park for Disabled Children.SCHEDULELocality District Description Plan No. Approximate AreaSurvey Lot No.Pekan Kudat Kudat 05200970 05124562 8,062 Sq. MetresPlan No. 05124562 showing an area of approximately 8,062 sq. metres delineatedin green colour is deposited in the office of the Director of Lands and Surveys, Kota Kinabalu.Dated at Kota Kinabalu, this 18th day of May, 2011.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.No. 433 [No. JKM. PHB. 600-4/1/156 (10)ORDINAN TANAHBab 68PERISYTIHARAN TANAH RIZAB UNTUK TANAH PERKUBURAN ORANG ISLAM PRINTINGLAMA, JALAN KEPAYAN DAERAH KOTA KINABALUDI BAWAH SEKSYEN 28Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 28(1) OrdinanTanah, Yang di-Pertua Negeri telah merizabkan kawasan Tanah KerajaanBab 68yang diperihalkan di dalam Jadual ini yang mana pada pendapatnya adalahdikehendaki bagi maksud awam, iaitu untuk Tanah Rizab Tanah Perkuburan Orang Islam.JADUALTempat Daerah Perihal Bil. Pelan KawasanLot Ukur Bil.Lebih KurangJalan Kepayan Kota Kinabalu 01200952 01126356 0.558 hektar


9 Jun 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,113Pelan Bil. 01126356 yang menunjukkan kawasan lebih kurang 0.558 hektar yangditandakan dengan warna hijau adalah disimpan di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 18 Mei 2011.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-4/1/156 (10)THE LAND ORDINANCECap. 68DECLARATION OF LAND RESERVED FOR MUSLIM BURIAL GROUND ATPRINTING LAMA, JALAN KEPAYAN KOTA KINABALU DISTRICTUNDER SECTION 28In exercise of the powers conferred upon him by subsection 28(1) of the Land Ordinance,the Yang di-Pertua Negeri has reserved the State Land described in the ScheduleCap. 68hereto which in his opinion is required for a public purpose, that is to say forMuslim Burial Ground Land Reserved.SCHEDULELocality District Description Plan No. Approximate AreaSurvey Lot No.Kepayan Road Kota Kinabalu 01200952 01126356 0.558 hectarePlan No. 01126356 showing an area of approximately 0.558 hectare delineated ingreen colour is deposited in the office of the Director of Lands and Surveys, Kota Kinabalu.Dated at Kota Kinabalu, this 18th day of May, 2011.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.


1,114WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 9 Jun 2011PUBLIC NOTICESNo. 434 [No. JIM (SDK) 17544/2010 (HMK/hm 73/10)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT PERTAMANama Siberhutang:Gumis bin TawagNo. Kad Pengenalan: 750603-12-6079/H 0939908Alamat: Lot C1, Tingkat 4, Bangunan 49,Jalan Leila, 90000 SandakanPerihal:KeraniMahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 24 tahun 2010Tarikh Mesyuarat Pertama: 4 Julai 2011Waktu:11.00 pagiTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Cawangan SandakanTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 6 Jun 2011.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan.[No. JIM (SDK) 17544/2010 (HMK/hm 73/10)BANKRUPTCY ACT, 1967FIRST MEETINGDebtor’s Name:Gumis bin TawagNRIC No.: 750603-12-6079/H 0939908Address: Lot C1, 4th Floor, Bangunan 49,Jalan Leila, 90000 SandakanDescription:ClerkCourt:High Court, SandakanBankruptcy Number: S(29) 24 of 2010Date of First Meeting: 4th July, 2011Time:11.00 a.m.


9 Jun 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,115Place:Insolvency Department Malaysia, Sandakan BranchDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 6th June, 2011.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch._______No. 435 [No. JIM (SDK) 17957/2010/HMK 79/10AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Saiful bin ManjaNo. Kad Pengenalan: 680306-12-5407/H 0562608Alamat: Lot 16, Tingkat 2, Blok A,Taman Sejati, Batu 7,Jalan Airport,90000 SandakanPerihal:Pemandu LoriMahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 89 tahun 2010Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 4 Julai 2011Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 3 Jun 2011.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.


1,116WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 9 Jun 2011BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDEND[No. JIM (SDK) 17957/2010/HMK 79/10Debtor’s Name:Saiful bin ManjaNRIC No.: 680306-12-5407/H 0562608Address: Lot 16, 2nd Floor, Block A,Taman Sejati, Mile 7,Airport Road,90000 SandakanDescription:Lorry DriverCourt:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 89 of 2010Last Day of Receiving Proofs: 4th July, 2011Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 3rd June, 2011.PUBLIC NOTICES - (cont.)RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 436 [No. JIM (SDK) 4195/2010/HMK 19/10AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Nur Yusup bin PistaNo. Kad Pengenalan: 630831-12-6277/H 0605795Alamat:D/a. Norkhairani Mohamad,Peti Surat No. 299,91308 SempornaPerihal:Pemandu Lori Sambilan


9 Jun 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,117Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 35 tahun 2010Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 4 Julai 2011Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 3 Jun 2011.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDEND[No. JIM (SDK) 4195/2010/HMK 19/10Debtor’s Name:Nur Yusup bin PistaNRIC No.: 630831-12-6277/H 0605795Address:C/o. Norkhairani Mohamad,P. O. Box No. 299,91308 SempornaDescription:Part-Time Lorry DriverCourt:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 35 of 2010Last Day of Receiving Proofs: 4th July, 2011Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 3rd June, 2011.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia.


1,118WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 9 Jun 2011No. 437 [No. JIM (SDK) 7154/1998/HMK 9/98AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Roslan bin JokulongNo. Kad Pengenalan: 630329-12-5471/H 0442317Alamat: MDLD 6527, Lot 15, Blok 18,Taman Pertama Satu, Fasa II, Jalan Silam,91100 Lahad DatuPerihal:Pemandu Teksi SambilanMahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 1 tahun 1998Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 11 Julai 2011Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 7 Jun 2011.PUBLIC NOTICES - (cont.)RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDEND[No. JIM (SDK) 7154/1998/HMK 9/98Debtor’s Name:Roslan bin JokulongNRIC No.: 630329-12-5471/H 0442317Address: MDLD 6527, Lot 15, Block 18,Taman Pertama Satu, Phase II, Jalan Silam,91100 Lahad DatuDescription:Part-Time Taxi DriverCourt:High Court, Sandakan


9 Jun 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,119Number of Matter: S(29) 1 of 1998Last Day of Receiving Proofs: 11th July, 2011Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 7th June, 2011.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 438 [No. MdI/156/H/004/43/2004 (73504/175/2006)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Robinson TuahNo. Kad Pengenalan: 601018-13-5717/K 824027Alamat:Lot 781, Lautan 3, Ocean Park, Jalan Bakam,98000 Miri, SarawakPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-1071 tahun 2002Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 29 Jun 2011Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Bertarikh: -LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.


1,120WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 9 Jun 2011PUBLIC NOTICES - (cont.)[No. MdI/156/H/004/43/2004 (73504/175/2006)BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDENDDebtor’s Name:Robinson TuahNRIC No.: 601018-13-5717/K 824027Address:Lot 781, Lautan 3, Ocean Park, Jalan Bakam,98000 Miri, SarawakDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluNumber of Matter: K29-1071 of 2002Last Day of Receiving Proofs: 29th June, 2011Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: -LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 439 [No. MdI/156/H/004/123/2006 (73504/243/2007)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Nik Arif bin Raja AbdullahNo. Kad Pengenalan: 620707-03-5483/6805691Alamat:No. 69, Jalan Long Sulaiman Kota Jembal,16150 Kota Bharu, KelantanPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-145 tahun 2005


9 Jun 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,121Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 29 Jun 2011Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Bertarikh: -LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.[No. MdI/156/H/004/123/2006 (73504/243/2007)BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDENDDebtor’s Name:Nik Arif bin Raja AbdullahNRIC No.: 620707-03-5483/6805691Address:No. 69, Jalan Long Sulaiman Kota Jembal,16150 Kota Bharu, KelantanDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluNumber of Matter: K29-145 of 2005Last Day of Receiving Proofs: 29th June, 2011Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: -LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia.


1,122WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 9 Jun 2011PUBLIC NOTICES - (cont.)No. 440 [No. MdI/156/H/004/3/2000 (73504/512/2000)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Yong Shui Yin @ Yong Shui MinNo. Kad Pengenalan: 550416-12-5111/H 0125367Alamat: Peti Surat No. 14027,88846 Kota KinabaluPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29(P)-145 tahun 1994Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 29 Jun 2011Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Bertarikh: -LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.[No. MdI/156/H/004/3/2000 (73504/512/2000)BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDENDDebtor’s Name:Yong Shui Yin @ Yong Shui MinNRIC No.: 550416-12-5111/H 0125367Address: P. O. Box No. 14027,88846 Kota KinabaluDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluNumber of Matter: K29(P)-145 of 1994


9 Jun 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,123Last Day of Receiving Proofs: 29th June, 2011Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: -LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 441 [No. MdI/156/H/004/63/2007 (73504/366/2007)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Arifah Nur binti Mohd. KodriNo. Kad Pengenalan: 781102-11-5314Alamat:31, Jalan Wangsa Murni, 2, Wangsa Melawati,53000 Kuala LumpurPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-886 tahun 2003Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 29 Jun 2011Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Bertarikh: -LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.


1,124WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 9 Jun 2011PUBLIC NOTICES - (cont.)[No. MdI/156/H/004/63/2007 (73504/366/2007)BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDENDDebtor’s Name:Arifah Nur binti Mohd. KodriNRIC No.: 781102-11-5314Address:31, Jalan Wangsa Murni, 2, Wangsa Melawati,53000 Kuala LumpurDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluNumber of Matter: K29-886 of 2003Last Day of Receiving Proofs: 29th June, 2011Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: -LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 442 [No. MdI (KK) 163/2003 (73504/184/2003)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Koh Ka Ming @ Koh Kah MingNo. Kad Pengenalan: 690602-12-5507/H 0716757Alamat: No. Rumah C4, Lorong Heng Paya 2,Taman Public, Kota KinabaluPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-34 tahun 2002


9 Jun 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH1,125Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 29 Jun 2011Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Bertarikh: -LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDEND[No. MdI (KK) 163/2003 (73504/184/2003)Debtor’s Name:Koh Ka Ming @ Koh Kah MingNRIC No.: 690602-12-5507/H 0716757Address: House No. C4, Lorong Heng Paya 2,Taman Public, Kota KinabaluDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluNumber of Matter: K29-34 of 2002Last Day of Receiving Proofs: 29th June, 2011Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: -LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia.


1,126WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH9 Jun 2011PUBLIC NOTICES - (cont.)No. 443 [No. MdI (KK) 163/2001 (73504/285/2001)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Juheri bin OthmanNo. Kad Pengenalan: 681227-12-5665/H 0722787Alamat:Kampung Uloi, Tenom, SabahPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-1065 tahun 2001Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 29 Jun 2011Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Bertarikh: -LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDEND[No. MdI (KK) 163/2001 (73504/285/2001)Debtor’s Name:Juheri bin OthmanNRIC No.: 681227-12-5665/H 0722787Address:Kampung Uloi, Tenom, SabahDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluNumber of Matter: K29-1065 of 2001Last Day of Receiving Proofs: 29th June, 2011Name of Trustee:Director General of Insolvency, Malaysia


9 Jun 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH1,127Address:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: -LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 444 [No. MdI (KK) 293/2003 (73504/285/2003)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Francis Chin Chun FenNo. Kad Pengenalan: 450228-71-5239/H 0591674Alamat:No. 18, Lorong 2, Jalan Pokok Johore,88300 Luyang, Kota KinabaluPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-409 tahun 2002Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 29 Jun 2011Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Bertarikh: -LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.


1,128WARTA KERAJAAN NEGERI SABAHPUBLIC NOTICES - (cont.)9 Jun 2011BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDEND[No. MdI (KK) 293/2003 (73504/285/2003)Debtor’s Name:Francis Chin Chun FenNRIC No.: 450228-71-5239/H 0591674Address:No. 18, Lorong 2, Jalan Pokok Johore,88300 Luyang, Kota KinabaluDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluNumber of Matter: K29-409 of 2002Last Day of Receiving Proofs: 29th June, 2011Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: -LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia.Kadar langganan berikut bagi Warta Kerajaan Negeri Sabah yang berkuatkuasa mulai daripada 1 Januari 2011 adalah diterbitkan untuk makluman Umum:KADAR LANGGANAN UNTUK TAHUN 2011Warta Kerajaan termasuk tambahan-tambahan:- (Tidak termasuk Tambahan Tanda Perdagangan)RMLangganan Tahunan di dalam Malaysia ... ... 120.00Langganan Tahunan di luar Malaysia ... ... ... 180.00Tambahan Tanda Perdagangan (untuk satu keluaran) 2.40Sesuatu naskhah Warta Kerajaan, Tambahan-tambahan, RangUndang-undang, Laporan Dewan Undangan Negeri,Pekeliling dan lain-lain.


9 Jun 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH1,129Tidak lebih daripada 8 muka ... ... ... ... 1.80Tidak lebih 9 hingga 16 muka ... ... ... ... 2.40Tidak lebih 17 hingga 32 muka ... ... ... ... 3.00Tidak lebih 33 hingga 48 muka ... ... ... ... 3.60Tidak lebih 49 hingga 64 muka ... ... ... ... 4.20Tidak lebih 65 hingga 96 muka ... ... ... ... 5.40Lebih daripada 96 muka ... ... ... ... ... 7.20 dan tambahRM1.20untuk setiap32 mukayang lebih.Senaskhah Tahunan Tambahan Pertama dan Kedua sertaindeks 2010 (dijilid dengan Kulit Keras) ... ... RM 42.00Kadar-kadar di atas adalah termasuk belanja Pos biasa (mel laut)Pengiriman Wang hendaklah dialamatkan kepada Pencetak Kerajaan, JabatanCetak Kerajaan, Kota Kinabalu, Sabah. Cek dan Wang Pos hendaklah dibuatpembayarannya kepada Pencetak Kerajaan, Jabatan Cetak Kerajaan, dan dipalang“& Co”.Untuk Makluman(1) Pelanggan bagi Warta Kerajaan Negeri dan terbitan-terbitan Kerajaan lain sepertiLaporan Tahunan, Laporan Jabatan dan sebagainya hendaklah dialamatkankepada Pencetak Kerajaan, Jabatan Cetak Kerajaan, Km. 4, Jalan Tuaran, BegBerkunci 2004, 88664 Kota Kinabalu.(2) Pelanggan-pelanggan yang hendak mendapatkan Warta Kerajaan Persekutuanhendaklah memohon terus kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad, JalanChan Sow Lin, 50664 Kuala Lumpur.RM________________________________________________________________________P.K. 0001 (L) - 2011DICETAK OLEH PENCETAK KERAJAAN,TUAN HAJI SALSIDU BIN HAJI IBRAHIM, J.P., JABATAN CETAK KERAJAAN,SABAH, MALAYSIA.2011.

More magazines by this user
Similar magazines