13.07.2015 Views

Tadbir Urus dan Pemantauan

Tadbir Urus dan Pemantauan

Tadbir Urus dan Pemantauan

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VI. Tadbir urus dan pemantauan:Memastikan penyampaian berkesanPelaksanaan Blueprint yang berkesan memerlukan pemilik dikedua-dua peringkat inisiatif dan pengawasan pusat. Padaperingkat inisiatif, pemilik bertanggungjawab ke atas pelaksanaandan penyampaian berdasarkan KPI yang telah dipersetujui.Pada peringkat pengawasan pusat, DMO di bawah LADAbertanggungjawab terhadap pelaksanaan keseluruhan.- 74 -


VI. Tadbir urus dan pemantauan:Memastikan penyampaian berkesanPelaksanaan Blueprint yang berkesan memerlukan pemilik di kedua-dua peringkat inisiatif danpengawasan pusat. Pada peringkat inisiatif, pemilik bertanggungjawab ke atas pelaksanaandan penyampaian berdasarkan KPI yang telah dipersetujui. Pada peringkat pengawasan pusat,DMO di bawah LADA bertanggungjawab terhadap pelaksanaan keseluruhan.DMO akan ditubuhkan di bawah LADA untukbertindak sebagai badan pengawasan pusatDMO bertanggungjawab memantau kemajuansemua inisiatif, menyelesaikan masalah bersamapemilik inisiatif dan melakukan intervensi apabilaperlu bagi memastikan pelaksanaan berjalanmengikut jadual. DMO juga bertindak selakuSekretariat bagi pelaksanaan Blueprint, melaporsecara berkala kepada pihak pengurusan LADAdan orang awam apabila perlu.DMO juga akan menyediakan laporan ringkasbagi memantau prestasi secara bulanan sertastatistik utama pelancongan dan kemajuan setiapinisiatif (Rajah 19). Statistik ini digunakan sebagaipengukur impak manakala status kemajuan setiapinisiatif membolehkan peneraju Blueprint menilaimana-mana inisiatif yang memerlukan intervensi.Rajah 20 menunjukkan agensi pelaksana utamayang telah dikenal pasti bagi setiap inisiatif.Pemilik inisiatif bertanggungjawab terhadap semuaaspek pelaksanaan, daripada tugas menyelarasinteraksi dengan pihak berkepentingan hinggalahkepada menangani halangan yang timbul secaraaktif. Jika pemilik tidak berupaya menyelesaikanmasalah, pemilik boleh memanjangkan isu tersebutkepada DMO untuk mendapatkan penyelesaian.Pemilik juga bertanggungjawab melaporkan KPIdan sasaran yang telah dipersetujui kepada DMOsecara berkala (Rajah 21).- 76 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!