13.07.2015 Views

NOTIS CABUTAN UNDI LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI ...

NOTIS CABUTAN UNDI LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI ...

NOTIS CABUTAN UNDI LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

( 02) dlm.LPL(S).1400-8/1 Jld.1-218 Februari 2013LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI(Langkawi Development Authority)NOTIS CABUTAN UNDIKontraktor-kontraktor Awam Kelas F yang berdaftar dengan Lembaga Industri PembinaanMalaysia (CIDB) yang beralamat di daerah Langkawi dijemput untuk menghadiri cabutan undibagi kerja-kerja kecil 2013 seperti ketetapan berikut :-TempatDewan Besar,Kompleks LADATarikh20/ 2/ 2013 (Rabu)Waktu10.00 pagi - 12.00 tengahari(pendaftaran pada 9.30 pagi)Syarat Pendaftaran1) CIDB2) Kad Pengenalan (asal dan salinan)Butiran ProjekSeperti Di Lampiran ASyarat-syarat tambahan:1. Kontraktor/ pemilik syarikat yang berminat perlu membawa sendiri lesen CIDB untukpendaftaran.2. Lesen yang didaftarkan harus dalam tempoh sah laku atau belum tamat tempoh untukperlaksanaan projek-projek.3. Kontraktor yang berminat hendaklah hadir untuk pendaftaran dan cabutan undi.4. Kontraktor yang menghantar wakil untuk urusan ini hendaklah mengemukakan surat wakiluntuk urusan pengundian5. Setiap kontraktor/wakil hanya dibenarkan membuat cabutan sekali sahaja.6. Tawaran urusan pengundian ini adalah tidak dibuka kepada :i) yang telah berjaya mendapat projek dalam urusan pengundian (termasuk kerjapusingan) pada tahun semasaii) yang tidak memiliki kod bidang yang dinyatakan


( 02) dlm.LPL(S).1400-8/1 Jld.1-218 Februari 2013Lampiran AButiran kerja-kerja adalah seperti berikut :-BIL PROJEK HARGA TAWARAN KOD BIDANG1Cadangan Pengubahsuaian Ruang SurauKepada Ruang Pejabat Unit DMO DanLain-Lain Kerja Berkaitan Di KompleksLADA, Mukim Kuah, Langkawi Kedah DarulAman. (RM 21,171.23)Gred : G1Kategori : CEPengkhususan : CE21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!