13.07.2015 Views

Contoh Latihan PTK Tahun 2007 - NRE

Contoh Latihan PTK Tahun 2007 - NRE

Contoh Latihan PTK Tahun 2007 - NRE

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ABCDI, II dan IV sahajaII dan III sahajaIII dan IV sahajaI, II, III dan IV9. Deposit yang tidak dituntut hanya boleh dikreditkan ke hasil kerajaanapabilaABCDpendeposit gagal menyerahkan resit asal semasa menuntut kembalidepositpendeposit tidak datang menuntut selepas 6 bulan deposit bolehdikembalikan.pendeposit tidak datang menuntut selepas 12 bulan deposit bolehdikembalikan.pendeposit tidak datang menuntut dalam tempoh 3 bulan selepasdiberitahu dalam warta kerajaan.10. Pembukaan Akaun Amanah memerlukan kelulusan Perbendaharaan.Sekiranya sumbagan awam diterima sebelum kelulusan diperolehi, kedalam akaun manakah sumbangan tersebut boleh dikreditkan?A. Akaun DepositB. Akaun Belum TerimaC. Akaun Amanah KhasD. Akaun Terimaan tidak Di Peruntukan.11. Juruaudit manahkah yang di berikuasa untuk mengaudit akaun PihakBerkuasa Tempatan bagi sesuatu tempoh tahun kewangan?A. Mana-mana Juruaudit yang bertauliahB. Juruaudit yang diputusakan dalam mesyuarat penuh Pihak BerkuasaTempatan


C. Juruaudit yang dilantik oleh Datuk Bandar atau Yang Di Pertua PihakBerkuasa Tempatan.D. Ketua Audit Negara atau juruaudit lain yang dilantik oleh PihakBerkuasa Negeri atau syor Ketua Audit Negara.12. Hospital Alor Setar merupakan hospital rujukan bagi pesakit buahpinggang di Kedah. Bagi mempertingkatkan kemudahan rawatan, iabercadang untuk membeli mesin Hemodialisis dalam tahun 2008.Peruntukan bagi memberi peralatan tersebut perlu disediakan di bawahA. One OffB. Dasar BaruC. Dasar Sedia AdaD. Dasar Pembangunan Negara13. Objek Sebagai digunakan untukIIIIIIIVmenyediakan anggaran perbelanjaan pembangunanpengeluaran waran am oleh Perbendaharaan Malaysiamenyediakan anggaran perbelanjaan mengurus dalam ABM-7pengeluaran waran oleh Kementerian kepada jabatan-jabatan dibawahnya.ABCDI sahajaI dan III sahajaII dan IV sahajaIII dan IV sahaja


14. Apakah definisi “Wang Awam” di bawah seksyen 3 Akta ProsedurKewangan 1957?IIIIIIIVBon, debentur dan lain-lain sekuriti.Semua hasil, pinjaman dan amanahWang tunai, cek, kiriman wang, wang pos dan setemHasil zakat, baitulmal dan wakaf orang ramaiABCDI dan II sahajaI, II dan III sahajaII dan IV sahajaI, II, III dan IV15. Berikut adalah perkara yang perlu dilakukan dalam menguruskan akaunbank:IIIIIIIVMemastikan baki di penyata bank sentiasa berbaki kreditMenyediakan Penyata Penyesuaian Akaun Bank pada masa ditetapkan.Mewujudkan satu akaun tergantung sekiranya terdapat perbezaandi antara buku tunai dan akaun bankMemperbaharui surat kuasa tandatangan pegawai yangmenguruskan akaun bank setiap tiga bulan sekali.ABCDI dan II sahajaI, II dan IV sahajaII dan III sahajaII, III dan IV sahaja.


16. Perkara yang perlu dilakukan oleh Ketua Jabatan apabila terdapatkehilangan wang awam, barang awam atau harta benda awamadalah:IIIIIIIVMembuat laporan polis seberapa segeramendapatkan laporan penyiasatan polismenyediakan laporan awal seperti dalam Lampiran J ArahanPerbendaharaan.menyediakan laporan akhir seperti dalam Lampiran K ArahanPerbendaharaan.ABCDI dan II sahaja.I, II dan III sahajaIII dan IV sahajaI, II, III dan IV17. Perkara yang perlu dilakukan oleh pegawai yang menyemak Buku TunaiTerimaan dan Serahan (Kew. 249) adalah:IIIIIIIVmengemaskini buku tunaimenentukan kod pengkelasan adalah betulmemastikan jumlah kutipan adalah tetap dan betulmenandatangani ringkas dan catat tarikh setakat mana buku tunaidi semak.ABCDI, III dan IV sahajaII dan IV sahajaII, III dan IV sahajaIII dan IV sahaja.


18. Sekiranya berlaku lebihan wang sewaktu proses mengimbangkan bukubukukutipan dengan wang tunai yang dipungut pada hari berkenaan,apakah tindakan yang mesti dilakukan sebelum melaporkan kepadaketua jabatan tempatan selaras dengan Arahan Perbendaharaan 75?ABCDMestilah dikreditkan serta merta kepada akaun tergantung didmana pemungut berkhidmat.Mestilah didebitkan serta merta kepada akaun tergantung di manapemungut berkhidmatMestilah didebitkan serta merta kepada akaun hasil kerajaan dimana pemungut berkhidmat.Mestilah dikreditkan serta merta ke akaun hasil kerajaan di manapemungut berkhidmat.19. Pilih kenyataan yang benar mengenai perolehan secara sebutharga.ABCDPerolehan melalui sebut harga tidak memerlukan kajian pasaranAhli-ahli Jawatankuasa Sebutharga di Jabatan hendaklah dilantikoleh Ketua Jabatan berkenaan.Sebutharga bagi perolehan kerja yang bernilai RM50,000.00 hinggaRM100,000.00 hendaklah dipelawa kepada kontraktor-kontraktorKelas FPerolehan bekalan atau perkhidmatan yang bernilai melebihiRM50,000.00 hingga RM100,000.00 hendaklah dipelawa secarasebutharga di kalangan sekurang-kurangnya 5 syarikat bertarafBumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan.


20. Apakah tindakan yang perlu dilakukan bagi mematuhi peraturanperaturankewangan mengenai pungutan di sesebuah jabatan?IIIMenandatangani ringkas dan mencatat tarikh semak.Memeriksa dan menyemak tiap-tiap hari semua catatan dalamresit, lesen, buku tunai dan lain-lain buku akaun.III Membuat penyesuaian antara rekod akaun hasil pejabatpemungut dengan laporan akaun yang dikeluarkan oleh pejabatperakaunan.IV Membuat pemeriksaan mengejut tidak kurang dari sekali dalam 6bulan ke atas peti besi, peti wang tunai, laci dan lain-lain bekaswang dalam jagaan seseorang pegawai.ABCDI dan II sahaja.I dan III sahajaII, III dan IV sahajaI, II, III dan IV21. Arahan Perbendaharaan 103 menyatakan Ketua Jabatan dan KetuaPejabat hendaklah memastikan bahawa bil dibayar dengan segera tidaklewat dari 14 hari dari tarikh isnya disampaikan. Apakah langkah yangperlu diambil sekiranya pembayaran tidak dapat dilakukan?ABCDMemaklumkan Ketua Jabatan untuk tindakan surcajMemaklumkan kepada Jabatan Audit Negara bagi tujuan auditpengurusan.Memaklumkan kepada pembekal sebab kelewatan dan tarikhbayaran akan dilakukanMemaklumkan Jabatan Akauntan Negara tentang kelewatanpenyediaan baucar bayaran.


22 Kontraktor yang telah ditawarkan kontrak kerja oleh jabatan bolehmemohon bayaran pendahuluan untuk memulakan kerja-kerja tersebut.Apakah dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan oleh kontraktorsebelum jabatan boleh meluluskan bayaran pendahuluan?IIIIIIIVBon pelaksanaanKeputusan Lembaga PerolehanSurat setuju terima yang telah ditandatanganiJaminan bank atau insuran syarikat kewangan yang nilainyabersamaan dengan jumlah pendahuluan.ABCDI sahajaI, III dan IV sahajaII sahajaII, III dan IV sahaja23. Kos tak langsung bagi pengeluaran 100 unit X dan 150 unit Y ialahRM1,000.00. Berapakah kos tak langsung untuk pengeluaran seunit Xapabila pengagihan kos di kira secara sama rata?ABCDRM4.00RM6.67RM10.00RM500.0024. Encik Ajirul, Pembantu Tadbir (Kewangan), Hospital Kuala Lumpur sedangmenyediakan baucar bayaran bernilai RM55,000.00 kepada SyarikatUsaha Teguh Sdn. Bhd. yang melaksanakan kerja mengubahsuai pejabat.Apakah dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan bersama-samadengan baucar bayaran tersebut?


IIIIIIIVlnden kerja atau pesanan tempatanSebutharga bagi kerja yang dibuat.Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Pihak Berkuasa TempatanSijil Pendaftaran Syarikat dengan Pusat Khidmat Kontraktor dibawah kepala dan sub kepala yang berkaitan.ABCDI dan II sahajaI, II dan IV sahajaII dan III sahajaII, III dan IV sahaja25. Ketua Audit Negara sering membangkit isu perbelanjaan melebihiperuntukan. Manakah di antara berikut menjadi punca kepada perkaratersebut?IIIIIIIVPeruntukan tambahan tidak dipohonBuku vot tidak diselenggara dengan sempurnaPeruntukan kecil yang dibuat tidak ditolak dari peruntukan asal dibuku vot.Pegawai yang menyemak urusniaga (memperaku baucar) tidakmenurunkan tandatangan ringkas di buku vot.ABCDI dan II sahajaI dan IV sahajaI, II dan III sahajaII, III dan IV sahaja.


26. Puan Aminah berkhidmat sebagai Pembantu Akauntan di sebuahJabatan Kerajaan. Beliau ditugaskan untuk menyemak baucar-baucar diperingkat jabatan bagi tujuan pembayaran. Jumlah baucar yang telahdisemak pada bulan Mei adalah sebanyak 352 keping. Kos-kos yangterlibat bagi semakan baucar oleh beliau pada bulan tersebut adalahseperti berikut:Gaji - RM 677.30Alatulis - RM 9.70Elaun lebih masa - RM 55.00Kirakan kos output seunit bagi tugas semakan baucar tersebut.A RM 0.18BRM1.92C RM 2.08D RM 2.1027. Apakah tindakan yang perlu diambil ke atas resit yang rosak?IIIIIIIVResit rosak dibatalkan dan dibuangResit rosak dibatalkan dan disimpanResit rosak dimaklumkan kepada pembayarResit rosak beserta salinannya dikemukakan untuk diauditABCDI sahajaI dan III sahajaII dan IV sahajaII, III dan IV sahaja


Bagi soalan 28 dan 29, sila rujuk transaksi berikut:TARIKH1.3.2009PERKARABaki buku vot di bawah objek am 28000 adalahRM550,000.00 manakala perbelanjaan bersih adalahRM100,000.00 dan tanggungan belum selesai bagi satu bilbernilai RM15,000.0005.3.2009 Membuat pembayaran berjumlah RM15,000.00 yang telahdiambilkira dalam tanggungan belum selesai12.3.2009 Mengeluarksn pesanan tempatan kepada Syarikat Tinaberjumlah RM10,000.00 bagi pembaikan mesin15.3.2009 Mengeluarkan pesanan tempatan kepada Syarikat Aliberjumlah RM5,000.00 bagi penyelenggaraan kenderaan28.3.2009 Membuat pembayaran kepada Syarikat Tina bagi pesanantempatan yang dikeluarkan pada 12.3.200928. Berapakah bagi masih ada pada 31.3.2009?A RM 495,000.00B RM 510,000.00C RM 525,000.00D RM 535,000.0029. Berapakah perbelanjaan bersih pada 31.3.2009?A RM 115,000.00B RM 125,000.00C RM 140,000.00D RM 155,000.00


30. Rakan anda yang bertugas di Jabatan Kastam Diraja Malaysiamemberitahu bahawa beliau telah menyemak Laporan Hasil Terperinciyang dikeluarkan oleh Pejabat Perakaunan dan didapati ada satu itemberjumlah RM20,000.00 menggunakan kod hasil 71306 untukpembaharuan pasport. Transaksi ini tidak direkodkan dalam buku tunaipejabatnya. Apakah nasihat yang boleh anda berikan kepadanya?ABCMelaporkan kepada Pejabat Perakaunan supaya pelarasan dapatdilakukan.Mendebitkan amaun RM20,000.00 di buku tunai dan menyediakanjurnal pelarasanMenghubungi Jabatan Imigeresen dan meminta jabatan tersebutmembuat pelarasanD Mengkreditkan amaun RM20,000.00 di buku tunai danmenyediakan Penyata Penyesuaian Akaun Hasil.31 Syarikat JAJA Sdn. Bhd. telah ditawarkan tender Jabatan PendidikanTeknikal bagi kontrak membekal komputer yang bernilai RM220,000.00.Berapakah nilai bon pelaksanaan yang perlu dikemukakan?A. RM 2,200.00B. RM 4,400.00C. RM 5,500.00D. RM 11,000.00


32. Jabatan Alam Sekitar bercadang untuk membuat perolehan bekalanProjek LCD untuk kegunaan jabatan. Harga Projektor LCD tersebutadalah RM60,000.00. Perkara berikut hendaklah diambil perhatiansebelum perolehan dibuat:IIIIIIIVABCDSebutharga hendaklah dipelawa menggunalan Lampiran QIklan sebutharga hendaklah dipamerkan dii papan kenyataanjabatan.Tarikh tutup sebutharga hendaklah sekurang-kurangnya 14 haridaripada tarikh iklan.Sebutharga hendaklah dipelawa di kalangan sekurang-kurangnya5 syarikat bertaraf Bumiputera yang berdaftar dengan KementerianKewangan.I dan II sahajaI dan III sahajaI, II dan IV sahajaII, III dan IV sahaja.Soalan 33 dan 34 adalah berdasakan kes di bawah:Cik Mariam ialah seorang Penolong Akauntan Gred W27 di Jabatan PemegangHarta dan waktu bekerja beliau adalah dari pukul 8.00 pagi hingga 5.00petang. Pada 25 April, <strong>2007</strong> (Rabu) beliau diarahkan untuk membuat kerjalebih masa bagimembantu Pengarah menyelesaikan kertas kerja untukdibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun.Beliau telah bekerja sehingga jam 12.00 tengah malam. Kadar kelayakan elaunlebih masa Cik Mariam ialah sebanyak RM7.67 jam. Kadar gandaan elaun lebihmasa adalah seperti berikut:


Hari Bekerja BiasaKerja siang 1 1/8Kerja malam1 ¼33. Tuntutan lebih masa yang layak dituntut oleh Cik Mariam ialah:ABCD1 jam siang dan 6 jam malam3 jam siang dan 4 jam malam5 jam siang dan 2 jam malam7 jam siang.34. Elaun lebih masa yang layak diterima oleh Cik Mariam ialah:A RM 60.40B RM 62.27C RM 64.24D RM 66.15Soalan 35 dan 36 adalah berkaitan dengan keterangan berikut:Encik Mohd. Noor adalah Akauntan Gred W41 menanggung kerja AkauntanW48. Beliau bercadang untuk membuat pinjaman kenderaan. MenurutPekeliling Perbendaharaan Bilangan 8 <strong>Tahun</strong> 1993, di antara syarat yangmelayakkan se3seorang pegawai membuat pinjaman kenderaan adalahjumlah potongan bulanan tidak melebihi 60% dari jumlah pendapatan.Berikut adalah maklumat gaji terkini beliau:


Pendapatan RM Potongan RMGaji Kakitangan Awam 2,678.60 Cukai pendapatan 100.00Elaun Tanggung Kerja 953.70 Angkasa 423.87Imbuhan Tetap K. Awamg 300.00 Tabung Haji 200.00Imbuhan Tetap Perumahan 210.00 M.N.I 100.00Bayaran saguhati khas 150.00 P.P.Z 112.0035. Berdasarkan maklumat diatas berapakah jumlah had maksima potonganbulanan bagi membolehkan pinjaman tersebut diluluskan?A RM 1,913.16B RM 1,898.16C RM 2,575.38D RM 2,485.3836 Sekiranya potongan pinjamn kenderaan beliau RM672.29 sebulanberapakah jumlah potongan dari pendapatan yang baru?A RM 1,308.16B RM 1,408.16C RM 1,508.16D RM 1,608.16


37. Encik Salman telah menerima wang untuk dimasukkan ke akaun hasil81101 tetapi telah tersalah catat sebagai kos hasil 71101 di atas penyatapemungut dan telahpun diproses oleh Pejabat Perakaunan.Bagaimanakah cara pelarasan yang sepatutnya dibuat oleh EncikSalman?A Menyediakan baucar „posting slip‟ untuk mendebiatkan kod 71101BCMenyediakan baucar jurnal dengan mendebit kod 81101 danmengkreditkan kod 71101Menyediakan baucar jurnal dengan mendebitkan kod 71101 danmengkreditkan kod 81101D Meminda buku tunai dengan mengurangkan amaun kod 71101dan menambah amaun kod 81101Soalan 38 dan 39 adalah berdasarkan kes dibawahEncik Ali, Akauntan Gred W41 di Jabatan Akauntan Negara Malaysia, Putrajyatelah diarahkan untuk memberi bantuan kepada Bendahari Negeri Kedah diAlor Setar dalam pelaksanaan Sistem SPEKS pada 8 – 9 Mac <strong>2007</strong>. Beliau telahbertolak dari pejabatnya di Putrajaya dengan menaiki kenderaan sendiri pada7 Mac <strong>2007</strong> jam 3.00 petang dan sampai di Alor Setar pada jam 8.30 malam.Beliau bertolak balik ke Putrajaya pada 9 Mac <strong>2007</strong> jam 5.30 petang dansampai ke rumah pada jam 11.30 malam. Semasa di Kedah, beliau telahmenginap di rumah kakaknya di Alor Setar. Berikut adalah maklumattambahan mengenai Encik Ali.Gaji : RM2,482.58Elaun Lojing : RM55.00Elaun makan : RM45.00


Tambang kapal terbang : RM418.00 (pergi / balik)Jarak Putrajaya – Alor Setar :420 km38. Apakah elaun yang layak dituntut oleh Encik Ali sepanjang tempohbertugas rasmi beliau?IIIIIIIVElaun lojingElaun makanElaun harianTambang gantian kapal terbangABCDI dan IV sahajaI, II dan III sahajaI, II dan IV sahajaI, II, III dan IV39 Berapakah jumlah tuntutan yang layak dituntut oleh beliau?A RM 528.00B RM 222.50C RM 618.00D RM 640.50


40. Encik Marzuki telah datang ke pejabat anda untuk membuat tuntutanwang deposit sebanyak RM5,000.00 dengan menggunakan salinanfotostat resit (Kew. 38). Setelah anda membuat semakan, didapatiamaun berkenaan telah tersilap dikreditkan ke akaun hasil 2 tahun yanglalu. Bagaimanakah anda menyelesaikan perkara ini sebelum membuatbaucar bayaran?IIIIIIIVMendapatkan kelulusan dari PerbendaharaanMendapatkan kelulusan dari Pegawai PengawalMeminta Encik Marzuki mengesahkan salinan resitMeminta Encik Marzuki mengemukakan surat sumpahABCDI dan III sahajaI dan IV sahajaII dan III sahajaII dan IV sahaja.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!