კარი 2: წყალი - momxmarebeli.ge

momxmarebeli.ge

კარი 2: წყალი - momxmarebeli.ge

zedapiruli mtknari wylis resursebis dacvis normatiuli safuZvlebizedapiruli mtknari wylebi rogorc sasmeli, aseve sarwyavi wylisbunebrivi wyaroa, romlis gareSe civilizacia ar iarsebebda. amave dros es ariscocxal arsebaTa didi jgufis sacxovrebeli garemo da Cveni ekosistemisumniSvnelovanes komponents warmoadgens.adamianTa ekonomikuri saqmianoba uaryofiTad moqmedebs wylis ekosistemebze:adamianebi sxvadasxva mizniT (ZiriTadad sarwyavad da sameurneo miznebisTvis)moixmaren mdinareebis da tbebis wyals, riTac am ekosistemiebis resursimcirdeba. garda amisa, adamianebi wylebSi uSveben sxvadasxva saqmianobis SedegaddabinZurebul wylebs. wylis ekosistemas dabinZurebis garkveuli odenobisganeitralebis unari aqvs, Tumca es unari ar aris usazRvro. gadametebulidabinZurebis CaSvebis an wylis obieqtidan wylis didi odenobiT amoRebisSemTxvevaSi ekosistema SeiZleba seriozulad daziandes an mTlianad ganadgurdes.amis Tavidan asacileblad aucilebelia zedapiruli wylebis dacva.saxelmwifo uzrunvelyofs zedapiruli wylebis ekologiuri wonasworobisdacvas maTze zemoqmedebis regulirebis saSualebiT. am regulirebis safuZveliabunebrivi wyalsatevebis wylis xarisxis normireba. igi mdgomareobs wylisSemadgenlobisa da Tvisebebis iseTi maCveneblebis dadgenasa da SenarCunebaSi,romlebic wylis obieqtebis ekologiur sisufTaves uzrunvelyofen. Sesabamisad,uzrunvelyofili iqneba, agreTve, am wyliT sargeblobis xelsayreli pirobebicda wyliT mosargeble mosaxleobis janmrTelobac.saqarTveloSi wylis obieqtebis wylis xarisxis normebis dadgena xdebawyalsateviT sargeblobis calkeuli kategoriebis mixedviT.wyalsargeblobis kategoriebia:• `sasmel-sameurneo wyalsargebloba~ _ am kategorias miekuTvnebian wylisobieqtebi, romelTa wylis resursebi gamoiyeneba sasmeli miznebisaTvis ankvebis mrewvelobaSi;• `sameurneo-sayofacxovrebo wyalsargebloba~ _ am kategorias miekuTvnebawylis obieqtebi, romelTa wylis resursebiT sargebloba warmoebssarekreacio an sairigacio miznebisaTvis an ganTavsebulia dasaxlebulipunqtebis farglebSi;• `Tevzsameurneo wyalsargebloba~ _ am kategorias miekuTvneba wylisobieqtebi an maTi nawilebi, romlebic mniSvnelovania Tevzis maragisaRwarmoebisaTvis, Tevzrewvisa da Tevzis migraciisaTvis. es kategoria,masSi mobinadre Tevzebis jiSis da maxasiaTeblebis mixedviT (ramdenadiSviaTia, mgrZnobiarea garemo-pirobebisadmi, faseulia ekonomikuriTvalsazrisiT), Tavis mxriv iyofa umaRles, pirvel da meore kategoriebad.sasmel-sameurneo da sameurneo-sarekreacio wylis obieqtebisTvis wylis dasaSvebixarisxis normas warmoadgens mdinareebis wyalSi damabinZurebel nivTierebaTaadamianTa janmrTelobisTvis zRvrulad dasaSvebi koncentraciebi,dadgenili”zedapiruli wylis dabinZurebisagan dacvis sanitaruli wesebiT danormebiT” da damtkicebuli saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuridacvis ministris 2001 wlis 16 agvistos #297/n brZanebiT. mdinareTa ekologiuriwonasworobis SenarCunebas ki emsaxureba sxva normebi, romlebic dadgeniliameore normatiuli dokumentiT _ `saqarTvelos zedapiruli wylebisdabinZurebisagan dacvis wesebiT~, romelic damtkicebulia saqarTvelos garemosada bunebrivi resursebis dacvis ministris 1996 wlis 17 seqtembris #130brZanebiT. es wesebi adgens wyalsatevebis wylebSi dambinZurebelTa zRvruladdasaSveb koncentraciebs rogorc adamianTa janmrTelobis, aseve TevzsameurneomiznebisTvis. es wesebi axlosaa evrokavSiris normebTan, romlebic dadgenilia

More magazines by this user
Similar magazines