13.07.2015 Views

Latihan Amali hasil - NRE

Latihan Amali hasil - NRE

Latihan Amali hasil - NRE

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Latihan</strong> <strong>Amali</strong>


SEZIONE COMPILATA A CURA DELL’ADDETTO DELL’UFFICIOIdentificazione del richiedente (a cura dell’addetto che riceve l’istanza)Nome _______________________________Cognome ___________________________________Documento: tipo __________________________________ n. _____________________________Rilasciato il ____________________ da _______________________________________________Firma leggibile dell’addetto_______________________________________________________________________________Identificazione del delegato (a cura dell’addetto che consegna il certificato)Nome ______________________________ Cognome ____________________________________Documento: tipo ____________________________ n. ___________________________________Rilasciato il ____________________ da ______________________________________________Firma leggibile dell’addetto_______________________________________________________________________________Consegna del certificato Richiedente DelegatoLuogo e data________________________________________________________________________________Firma leggibile di chi ritira il certificato


Jabatan anda ( Kod Jab/PTJ = 111/105 ) telah menubuhkan satu akaunamanah yang dinamakan ”Akaun Amanah <strong>Latihan</strong> Khas’. Kod yang telahdiperuntukan ialah 885380. Di bawah ini adalah urus niaga-urus niagadalam bulan April.BAKI PADA 01.04.2009: RM 1,023,440.6511.04.09Membuat bayaran kepada Pn. Roslina bt Ameerudin- penceramah –RM600.00(Br.No.B1597) / En. Chang Yoot Ming – RM600.00(Br.No:B1598)–No.Perenggan Akaun Amanah: 12.112.04.09Sebanyak RM31,825.00 telah dimasukkan ke bank melalui penyatapemungut seperti berikut bagi kutipan Yuran Peserta Kursus–No.Perenggan Akaun Amanah: 11.2B1480-RM1260.00B1481-RM1765.00B1482-RM28800.00


20.04.09Membuat bayaran kepada penceramah Pn. Idayazra bt Suri- RM 300 (Br.No. B1599)/Pn. Wan Yasima Wan Ali-RM 300 (Br. No B1600) dan Pn.Fatimah Bt Yunus-RM 500 ( Br. No. B1601)30.04.09Sebanyak RM 470.00 (PP No. B1483) telah dimasukkan bank – yuranpeserta kursus.Anda dikehendaki:1. Merekodkan urus niaga ke dalam Buku Akaun Amanah.2. Sediakan Penyata Penyesuaian Berakhir April 2009(Laporan Terperinci Amanah Bulan April 2009 bagi PTJ dilampirkan)


Laporan :C350 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA Tarikh:05.02.2009KodTransaksi :ZNGL012-POT1 JANM CAWANGAN PERAK Masa: 8:13:36:80072008522Pengguna 1 LAPORAN TERPERINCI AMANAH BULAN APRIL 2009 Muka Surat 41Jabatan Membayar :111 JABATAN PERDANA MENTERIPusat Tanggungjawab Membayar :150102 POLITEKNIK UNGKU OMAR IPOHJenisDokumenNo.RujukanDokumenTarikh No.DokumenJabatan PTJ/PK ObjekDokumen GFMASTempoh Semasa KodKegunaanDebit RM Kredit RMJabatanAmanah:885380 - AMANAH LATIHAN KHASBaki bersih Awal pada 01/04/2009 1,023,440.65D1 E0011 2.2.09 2470014540 111 107302 1,260.00D1 E0012 2.2.09 2470014541 111 107302 1,765.00D1 E0021 2.2.09 2470014542 111 107302 28,800.00K1 E0128 2.2.09 2470014543 111 107302 600.00K1 E0129 2.2.09 2470014544 111 107302 600.00K1 E0032 2.2.09 2470014545 111 107302 300.00K1 E0090 12.2.09 2470014547 111 107302 300.00K1 A0051 18.2.09 2470014548 111 107302 500.00Jumlah Tempoh Semasa 2,300.00 31,825.00Jumlah Bersih Tempoh Semasa 1,052,965.65Baki Bersih Kemaskini Pada 28/02/2009 1,052,965.65Kunci Kod JenisDokumenD1-PP eSPKBK1-BB eSPKB


JAWAPAN SOALAN 1BUKU AKAUN AMANAHNama akaun Amanah:AMANAH LATIHAN KHAS - APRIL2009No Kod Akaun Amanah:885380No Kod Jab/PTJ :150102TarikhPerihalNoPerengganAkaunAmanahNoRujukanUrusniaga AkaunSemasaBakiAmanahDikenakanSemasaTanggunganDijelaskanSemasa+/-JumlahPlbrnBaki BersihKemaskiniSelepasAmbilkiraTanggunganBelum Selesai& PelaburanBakiSelesaiDt KtKmskini[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]Baki pada 01.04.09 1,023,440.65 1,023,440.6511.04.09 Roslina bt Ameerudin 12.1 B1597 600.00 1,022,840.65Chang Yoot Ming 12.1 B1598 600.00 1,022,240.6512.04.09 Peserta Kursus-(KSS) 11.2 B1480 1,260.00 1,023,500.6511.2 B1481 1,765.00 1,025,265.6511.2 B1482 28,800.00 1,054,065.6520.04.09 Idayazra bt Suri 12.1 B1599 300.00 1,053,765.65Wan Yasima Wan Ali 12.1 B1600 300.00 1,053,465.65Fatimah bt Yunus 12.1 B1601 500.00 1,052,965.6530.04.09 Peserta Kursus-(KSS) 11.2 B1483 - 470.00 1,053,435.652,300.00 32,295.00 1,053,435.65 1,053,435.65


SIJIL PENGESAHAN BAKIAKAUN AMANAHNO KOD AKAUN AMANAH: 885380KOD JABATAN/PTJ: 111/1501021 Adalah disahkan baki Akaun Amanah di atas mengikut Laporan Sistem Akaun Pusat/Laporan Sistem Perakaunan Cawangan * adalah:-1.1 Bersama dengan baki mengikut rekod Jabatan iaitu1.2 Berbeza dengan baki mengikut rekod Jabatan dan disertakanPenyata Penyesuaian Akaun Amanah bagi menerangkan perbezaan tersebut2 Adalah disahkan Baki Buku Akaun Amanah Jabatan ** adalah:2.1 Bersamaan dengan rekod/penyata bank iaitu RM…..2.2 Berbeza dengan rekod/penyata bank dan disertakan Penyata PenyesuaianBank bagi menerangkan perbezaan tersebut3 Adalah disahkan bahawa AP 155 dipatuhi:3.1 Akaun Amanah ini masih diperlukan3.2 Akaun Amanah ini tidak diperlukan lagi( Nama Pegawai / Jawatan )Cop JabatanNota* potong mana yang tidak berkenaan** hanya untuk Akaun Amanah yang dibenarkan menggunakan akaun bank sendiri selaindari bank JANMsila tandakan dikotak yang berkenaan


PENYATA PENYESUAIAN AKAUN AMANAHAKAUN AMANAHNO KOD DEPOSIT: 885380KOD JAB/ PTJ:111/150102SEPERTI PADA:APRIL 2009Baki mengikut Buku Akaun Amanah Jabatan / PTJ - kredit* RM 1,053,435.65TAMBAHKredit di akaun Pejabat Pembayar yang tiada diambilkira oleh RM -PTJ/PK yang menyelenggarakan akaun amanah ( Senarai A )Debit di buku PTJ/PK yang menyelenggara akaun yang tiada RM - RM -diambilkira di dalam akaun Pejabat Pembayar ( Senarai B )KURANGRM 1,053,435.65Debit di akaun Pejabat Pembayar yang tiada diambilkira oleh RM -PTJ/PK yang menyelenggara akaun amanah ( Senarai C )Kredit di buku PTJ/PK yang menyelenggara akaun yang tiada RM 470.00 RM 470.00diambilkira di dalam akaun Pejabat Pembayar ( Senarai D )Baki mengikut akaun Pejabat Pembayar Debit /Kredit* RM 1,052,965.65


SENARAI DPENYATA KREDIT DI BUKU AMANAH PTJ/PK YANGMENYELENGGARA AKAUN AMANAH YANG TIDAK DIAMBILKIRAOLEH PEJABAT PEMBAYARBULAN: APRIL 2009JABATAN:111PTJ/PK:150102KOD AMANAH:885380BilTarikhDokumenNo. Ruj.Dokumen Butiran Amaun1 30.04.09 B1483 Peserta Kursus 470.00JUMLAH 470.00


SOALAN 2• Jabatan anda ( Kod Jab/PTJ = 111/107302) telah mengendalikan AkaunDeposit. Kod yang telah diperuntukkan ialah 873004. Di bawah ini adalahurus niaga - urus niaga dalam bulan Februari 2009.• Terimaan2.2.09Kumar Jaspal Quah & AishahRM1000.00 , No Rt 0410027895 ,No Kira-kira 0400168, Guamam No 3-76-1748-08K.L Choy & CoRM250.00, No Rt 4100279300,No Kira-kira 0400169, Guamam No 1-52-2513-04Mustafa Al Bakri IsmailRM70.00, No Rt 0410024048,No Kira-kira 0400170, Guamam No 545/83


• 6.2.09Faizal Azman & AssociatesRM250.00, No Rt 4100274166,No Kira-kira 0400171, Guamam No 3-53-1849-02• 12.2.09Tg Azlina Azlan Shah & AzharRM2000.00, No Rt 4100274724,No Kira-kira 0400174, Guamam No 76-1843-08• 29.2.09Ng Chee Kong & CoRm250.00, No Rt 4100275335,No Kira-kira 0400189, Guamam No 53-337-01


BAYARAN• 2.2.09Ng. Poh Tat & CoRM1000.00, Br. No E0128,No Rt 6100190387, Guamam No 74-54-2008Shima Rajandran Dominic & Co – RM 944.00Nik Kamlil Nik Ngah – RM 40.00Komisen Mahkamah – RM16.00Br. No E0129, No Rt 6100188336,Guamam No 76-695-2008• 20.2.09Mad Diah Das & CoRM10,000.00, Br No E1031,No Rt 6100188376, Guamam No 76-143-2008• 25.2.09Dorairaj Low & ThyeRM1,000.00 , Br No E1032,No Rt 6100175315 , Guamam No 76-137-2008


Anda dikehendaki:1. Merekodkan urus niaga ke dalam Buku AkaunDeposit.2. Sediakan Penyata Penyesuaian Berakhir Februari2009(Laporan Terperinci Amanah/ Penyata KemaskiniBulan Februari 2009 bagi PTJ dilampirkan)PENYATA KEMASKINI AKAUN DEPOSIT TAHUN 2009KOD DEPOSIT:73004BULAN TERIMAAN BAYARAN BAKI KEMASKINIBaki 1.1.09 2,274,286.46JAN 4,500.00 7,500.00 2,271,286.46FEB 3,820.00 13,000.00 2,262,106.46Baki 28.2.09 8,320.00 20,500.00 2,262,106.46


Laporan :C350 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA Tarikh:05.02.2009Kod Transaksi :ZNGL012-POT1 JANM CAWANGAN PERAK Masa: 8:13:36Pengguna :800720085221 LAPORAN TERPERINCI AMANAH BULAN FEB 2009MukaSurat 41Jabatan Membayar :111 JABATAN PERDANA MENTERIPusat Tanggungjawab Membayar :107302 MAHKAMAH SESYEN IPOHJenis DokumenNo.RujukanDokumenTarikhDokumenNo.DokumenGFMASJabatan PTJ/PKObjekTempoh SemasaDebit RM Kredit RMAmanah:873004 - DEPOSIT MAHKAMAH RENDAH -BARUBaki bersih Awal pada 01/02/20092,271,286.46D1 E0011 2.2.09 2470014540 111 107302 1,000.00D1 E0012 2.2.09 2470014541 111 107302 250.00D1 E0021 2.2.09 2470014542 111 107302 70.00K1 E0128 2.2.09 2470014543 111 107302 1,000.00K1 E0129 2.2.09 2470014544 111 107302 1,000.00D1 E0032 2.2.09 2470014545 111 107302 250.00D1 E0090 12.2.09 2470014547 111 107302 2,000.00D1 A0051 18.2.09 2470014548 111 107302 400.00Jumlah Tempoh Semasa 2,000.00 3,970.00Jumlah Bersih Tempoh Semasa 2,273,256.46Baki Bersih Kemaskini Pada 28/02/2009 2,273,256.46Kunci Kod Jenis DokumenD1-PP eSPKBK1-BB eSPKB


JAWAPAN SOALAN 2BUKU AKAUN DEPOSIT-TERIMAAN FEBUARI 2009KOD DEPOSIT: 873004TarikhDateResitPenaruhanDepositReceipt NoKira-KiraNo.AccountNoGuaman No.Suit NoNama PenaruhName of DepositorBanyaknyaRMAmountTandatanganringkaspemungutInitial ofCollectorBanyaknyadibayar kedalamPerbendaharaanNOP/PEMUNGUTAmaunt paidinto Treasury2.2.09 0410027895 0400168 3-76-1748-08 Kumar Jaspal Quah & Aishah 1,000.00 E00114100273900 0400169 1-52-2513-04 K.L. Choy & Co 250.00 E00120410024048 0400170 545/83 Mustafa Al Bakri Ismail 70.00 E00216.2.09 4100274166 0400171 3-53-1849-02 Faizal Azman & Associates 250.00 E003212.2.09 4100274724 0400174 76-1843-08 Tg Azlina Azlan Shah & Azhar 2,000.00 E009029.2.09 4100275335 0400189 53-337-01 Ng Chee Kong & Co 250.00 E0166


DEPOSIT YANG DIKELUARKAN, KEHAKIMAN, MAHKAMAH(Mahkamah 4-Pin.4/87)(Courts 4-Rev.4/87)MAJISTRETTINGGIWITHRAWALS, JUDICIAL,MAGISTRATE`SSUPREMETarikhDateBaucerNoVoucherNoResitPenaruhanDepositReceipt NoKira-KiraNo.AccountNoGuaman No.Suit NoNama PenerimaName of PayeeBanyaknyaAmountRMTandatanganringkaspemungutInitial ofCollector2.2.09 E0128 6100190387 0400084 74-54-2008 Ng. Poh Tat & Co 1,000.00E0129 6100188336 0400050 76-695-2008 Shima Rajandran Dominic & Co 944.00Nik Kamlil Nik Ngah 40.00Komisen Mahkamah 16.0020.2.09 E0131 6100188376 0400055 76-143-2008 Mad Diah Das & Co 10,000.0025.2.09 E0132 6100175315 0280169 76-137-2008 Dorairaj Low & Thye 1,000.00JUMLAH 13,000.00


76-1843-08 53-337-01No. Kira-Kira:0400172 No. Kira-Kira: 04100173Nama:Tg. Azlina Azlan shah & AzharNama: Ng Chee Kong & coTarikhButir-ButirNo. ResitDeposit atauNo. BaucerDeposit Dikeluarkan Tarikh Butir-ButirNo. ResitDeposit atauNo. BaucerDepositDikeluarkan12.2.09 Tg.Azlina Azlan Shah 4100274724 2,000.00 29.2.09 Ng Chee Kong & Co 4100275335 250.00& Azhar74-54-2008 76-695-2008No. Kira-Kira: 040084 No. Kira-Kira: 040050Nama: Ng .Poh Tat & CoNama: Shima Rajandran Dominic & CoTarikhButir-ButirNo. ResitDeposit atauNo. BaucerDeposit Dikeluarkan Tarikh Butir-ButirNo. ResitDeposit atauNo. BaucerDepositDikeluarkan28.3.2008 Ng. Poh Tat & Co 6100190387 1,000.00 2.2.2008 Shima Rajandran Dominic 6100188366 1,000.00& Co2.2.09 Ng. Poh Tat & Co E0128 1,000.002.2.09 Shima Rajandran Dominic E0129 944.00Nik Kamil Nik Ngah 40.00Komisen Mahkamah 16.001,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.0076-143-2008 76-137-2008No. Kira-Kira: 0400055 No. Kira-Kira: 0280169Nama:Mad Diah Das & CoNama:Dorairaj Low & ThyeTarikhButir-ButirNo. ResitDeposit atauNo. BaucerDeposit Dikeluarkan Tarikh Butir-ButirNo. ResitDeposit atauNo. BaucerDepositDikeluarkan15.5.2008 Mad Diah Das & Co 6100188376 10,000.00 13.5.2008 Dorairaj Low & Thye 6100175315 1,000.0020.2.09 Mad Diah Das & Co E0131 10,000.00 25.2.09 Dorairaj Low & Thye E0132 1,000.0010,000.00 10,000.00 1,000.00 1,000.00


SIJIL PENGESAHAN BAKIAKAUN DEPOSITNO KOD DEPOSIT: 873004KOD JABATAN/PTJ: 111/107302SEPERTI PADA: FEB 20091 Adalah disahkan baki akaun deposit di atas mengikut laporan Sistem Akaun Pusat/Laporan Sistem Perakaunan Cawangan * adalah:Bersamaan dengan baki mengikut rekod jabatan RM…………Berbeza dengan baki mengikut rekod jabatan dan disertakanpenyata penyesuaian bagi menerangkan perbezaan tersebut2 Adalah disahkan bahawa Arahan-arahan Perbendaharaan seperti di bawah dipatuhi:(AP155) Akaun ini masih diperlukan(AP159)Baki dalam akaun subsidiari Jabatan disesuaikan denganAkaun Utama Jabatan ini(AP162) Tindakan ke atas akaun deposit yang tidak dituntut selepas 12 bulan( )Pegawai PengawalCop Jabatan


PENYATA PENYESUAIAN AKAUN DEPOSITAKAUN DEPOSITNO KOD DEPOSIT: 873004KOD JAB/ PTJ:111/107302SEPERTI PADA:FEBRUARI 2009Baki mengikut Buku Akaun Amanah Jabatan / PTJ - kredit* RM 2,262,106.46TAMBAHKredit di akaun Pejabat Pembayar yang tiada diambilkira oleh RM 400.00PTJ/PK yang menyelenggarakan akaun amanah ( Senarai A )Debit di buku PTJ/PK yang menyelenggara akaun yang tiada RM 11,000.00diambilkira di dalam akaun Pejabat Pembayar ( Senarai B )Debit dibuku PTJ/PK yang menyelenggaraakaun amanah ( Senarai E )a) Baki tahun lepas yang belum dibawa kehadapan RMb) Baki tahun lepas yang tidak dibawa kehadapan RM RM 11,400.00KURANGRM 2,273,506.46Debit di akaun Pejabat Pembayar yang tiada diambilkira oleh RM -PTJ/PK yang menyelenggara akaun amanah ( Senarai C )Kredit di buku PTJ/PK yang menyelenggara akaun yang tiada RM 250.00diambilkira di dalam akaun Pejabat Pembayar ( Senarai D )Kredit di buku PTJ/PK yang menyelenggaraakaun amanah ( Senarai E )a) Baki tahun lepas yang belum dibawa kehadapan RMb) Baki tahun lepas yang tidak dibawa kehadapan RM RM 250.00Baki mengikut akaun Pejabat Pembayar Debit /Kredit* RM 2,273,256.46


SENARAI APENYATA KREDIT DI PEJABAT PEMBAYAR YANGTIDAK DIAMBILKIRA OLEH PTJ/PK YANGMENYELENGGARA AKAUN AMANAHBULAN:FEBRUARI 2009JABATAN:111PTJ/PK:107302KOD AMANAH:873004BilTarikhDokumenNo. Ruj.DokumenButiranAmaun1 18.02.09 A0051 Kutipan dibawah Kod 873003 caj 400.00873004JUMLAH 400.00


SENARAI BPENYATA DEBIT DI BUKU AKAUN AMANAH PTJ/PK YANGMENYELENGGARA AKAUN AMANAH YANG TIDAK DIAMBILKIRAOLEH PEJABAT PEMBAYARBULAN: FEBRUARI 2009JABATAN:111PTJ/PK:107302KOD AMANAH:873004BilTarikhDokumenNo. Ruj.DokumenButiranAmaun1 2.2.09 E0131 Mad Diah Das & Co 10,000.002 25.2.09 E0132 Dorairaj Low & Thye 1,000.00JUMLAH 11,000.00


PENYATA KREDIT DI BUKU AMANAH PTJ/PK YANGMENYELENGGARA AKAUN AMANAH YANG TIDAK DIAMBILKIRAOLEH PEJABAT PEMBAYARBULAN: FEBRUARI 2009JABATAN:111PTJ/PK:107302KOD AMANAH:873004SENARAI DBilTarikhDokumenNo. Ruj.DokumenButiranAmaun1 29.2.09 E0166 250.00JUMLAH 250.00


JOM KITAPI….MAKANSOLAT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!