SABAH, MALAYSIA arta KerajaanDiterbitkan dengan kuasa

sabah.gov.my

SABAH, MALAYSIA arta KerajaanDiterbitkan dengan kuasa

SABAH, MALAYSIAWarta KerajaanDiterbitkan dengan kuasaJil. LXVIII] KOTA KINABALU, KHAMIS, 18 JULAI 2013 [No. 28Kenyataan-kenyataan berikut adalah diterbitkan atas perintah Tuan YangTerutama Yang di-Pertua Negeri untuk Makluman Umum.TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA HAJI SUKARTI BIN WAKIMAN,Setiausaha Kerajaan Negeri.No. 566 [No.SPANS: 600-1/036544/(53)TAWARAN PELANTIKAN SECARA TETAPSuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan bagiEncik Mohd. Farhan bin Mohd. Salim ke jawatan tetap sebagai Jurutera (Elektrikal), GredJ41 secara percubaan selama 1 - 3 tahun mulai 5 Februari 2013._______No. 567 [No. JKM. PHB. 600-2/2/83 (19)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa mana-mana tanah yangdisebut dalam Pemberitahuan Warta No. 87/2013 hendaklah diambil, tetapi pengisytiharanserta-merta bagi maksud itu adalah tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerja-kerjapengukuran disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikanBab 69kepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apaapakerja di atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya yang bagi maksud itulahtanah itu dicadangkan untuk diambil, iaitu bagi Kerja-kerja Menyelesaikan Masalah Banjirdi Taman Merpati, Taman Rajawali, Taman Nuri dan Taman Kenari, Sg. Sibuga Batu 7,Sandakan.


18 Julai 2013WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,565Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 28 Disember 2012.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/3/151 (15)LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 88/2013 should be acquired, but that until surveying work is completed, itis not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any works on the land connected with the use, to which the land is intended to beput on its acquisition, to wit, the “Projek Bekalan Air Luar Bandar (BALB) Sistem RetikulasiNegeri Sabah Tahun 2011 dan 2012 di bawah Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)Sabah Zon 14 (Beaufort - Sipitang, Sabah), (Pemasangan Paip Air ke Kg. Sungkadan - Zon14B)”.Dated at Kota Kinabalu, this 28th day of December, 2012.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.No. 569 [No. JKM. PHB. 600-2/3/154 (18)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa mana-mana tanah yangdisebut dalam Pemberitahuan Warta No. 89/2013 hendaklah diambil, tetapi pengisytiharanserta-merta bagi maksud itu adalah tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerja-kerjapengukuran disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikanBab 69kepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apaapakerja di atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya yang bagi maksud itulahtanah itu dicadangkan untuk diambil, iaitu bagi Projek Bekalan Air Luar Bandar (BALB)Negeri Sabah 2011 dan 2012 (NKRA) Zon 14B Daerah Sipitang, Pemasangan Paip Air keKg. Tanjung Nipis, Sipitang.


1,566WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 Julai 2013ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 28 Disember 2012.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/3/154 (18)LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 89/2013 should be acquired, but that until surveying work is completed, itis not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any works on the land connected with the use, to which the land is intended to beput on its acquisition, to wit, for the “Projek Bekalan Air Luar Bandar (BALB) NegeriSabah 2011 dan 2012 (NKRA) Zon 14B Daerah Sipitang, Pemasangan Paip Air ke Kg.Tanjung Nipis, Sipitang”.Dated at Kota Kinabalu, this 28th day of December, 2012.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.No. 570 [No. JKM. PHB. 600-2/3/155 (19)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa mana-mana tanah yangdisebut dalam Pemberitahuan Warta No. 90/2013 hendaklah diambil, tetapi pengisytiharanserta-merta bagi maksud itu adalah tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerja-kerja


18 Julai 2013WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,567pengukuran disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikankepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua NegeriBab 69dengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apaapakerja di atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya yang bagi maksud itulahtanah itu dicadangkan untuk diambil, iaitu bagi Projek Bekalan Air Luar Bandar (BALB)Negeri Sabah 2011 dan 2012 (NKRA) Zon 14B Daerah Sipitang, Pemasangan Paip Air,Tangki Simpanan Air, Rumah Pam dan Tangki Pengimbang di Kg. Mendolong, Sipitang.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 28 Disember 2012.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/3/155 (19)LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 90/2013 should be acquired, but that until surveying work is completed, itis not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any works on the land connected with the use, to which the land is intended to beput on its acquisition, to wit, for the “Projek Bekalan Air Luar Bandar (BALB) NegeriSabah 2011 dan 2012 (NKRA) Zon 14B Daerah Sipitang, Pemasangan Paip air, TangkiSimpanan Air, Rumah Pam dan Tangki Penimbang di Kg. Mendolong, Sipitang”.Dated at Kota Kinabalu, this 28th day of December, 2012.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


1,568WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 Julai 2013No. 571 [No. KKT&P: 400-14/1/4 Jld. 3(250)SIJIL KETUA AUDIT NEGARA MENGENAIPENYATA KEWANGAN LEMBAGA BANDARAN KUDATBAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011Penyata Harta dan Tanggungan, Penyata Penerimaan dan Pembayaran dan Nota KepadaAkaun Lembaga Bandaran Kudat bagi tahun berakhir 31 Disember 2011 telah diaudit olehwakil saya. Pihak pengurusan bertanggungjawab terhadap Penyata Kewangan ini.Tanggungjawab saya adalah mengaudit dan memberi pendapat terhadap Penyata Kewangantersebut.2. Penyata Kewangan ini telah disediakan mengikut asas penerimaan dan pembayarantunai. Menurut asas ini, hasil dan harta berkaitan diiktiraf semasa diterima dan bukan semasadiperolehi, dan perbelanjaan diiktiraf semasa dibayar dan bukan semasa dilakukan.3. Pengauditan telah dilaksanakan mengikut Akta Audit 1957 dan berpandukan piawaianpengauditan yang diluluskan. Piawaian tersebut menghendaki pengauditan dirancang dandilaksanakan untuk mendapat kepastian yang munasabah sama ada Penyata Kewanganadalah bebas daripada kesilapan atau ketinggalan yang ketara. Pengauditan itu termasukmemeriksa rekod secara semak uji, menyemak bukti yang menyokong angka dan memastikanpendedahan yang mencukupi dalam Penyata Kewangan. Penilaian juga dibuat terhadapprinsip perakaunan yang digunakan dan penyampaian Penyata Kewangan secarakeseluruhan.4. Pada pendapat saya, Penyata Kewangan ini memberi gambaran yang benar dan saksamamengenai kedudukan harta dan tanggungan yang berpunca dari urus niaga tunai bagiLembaga Bandaran Kudat pada 31 Disember 2011, dan hasil serta pembayaran dalam tahunyang berakhir pada tarikh itu mengikut asas tunai.(RAMLEE BIN HAJI KARIAH),b.p. Ketua Audit Negara,Malaysia.Kota Kinabalu.Tarikh: 11 Julai 2012.


18 Julai 2013WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,569LEMBAGA BANDARAN KUDATPENGAKUAN OLEH PEGAWAI UTAMA YANG BERTANGGUNGJAWABKE ATAS PENGURUSAN KEWANGANSaya, MUMIN AMSAH, Pegawai Utama yang bertanggungjawab ke atas pengurusankewangan Lembaga Bandaran Kudat, dengan ikhlasnya mengakui bahawa Penyata Hasildan Perbelanjaan dan Penyata Harta dan Tanggungan Lembaga untuk tahun berakhir padatarikh tersebut, dan nota-nota yang berkenaan, adalah sebaik-baik pengetahuan dankepercayaan saya betul, dan saya membuat pengakuan ini sesungguhnya denganmempercayai bahawa ianya benar.}Ditandatangani dan diakuidengan sesungguhnya olehMUMIN AMSAH, di PejabatDaerah Kudat pada 16 April2012.MUMIN AMSAHDi hadapan saya,SEBASTIAN LIM,Pesuruhjaya Sumpah,Mahkamah Majistret,Kudat.


1,570WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 Julai 2013LEMBAGA BANDARAN KUDATPENYATA OLEH PENGERUSI DAN PEGAWAI EKSEKUTIFKami, SEBASTIAN LIM dan MUMIN AMSAH yang merupakan Pesuruhjaya dan PegawaiEksekutif Lembaga Bandaran Kudat, dengan ini menyatakan bahawa pada pendapat kami,Penyata Harta dan Tanggungan serta Penyata Penerimaan dan Pembayaran yang berikutini berserta dengan nota-nota berkenaannya telah disediakan untuk menunjukkan pandanganyang sebenar dan saksama berkenaan dengan kedudukan Penyata Kewangan Lembaga pada31 Disember 2011.Nama : SEBASTIAN LIMJawatan : PesuruhjayaTarikh : 16 April 2012.Nama : MUMIN AMSAHJawatan : Pegawai EksekutifTarikh : 16 April 2012.


LEMBAGA BANDARAN KUDATPENYATA HARTA DAN TANGGUNGAN PADA 31 DISEMBER 2011Tanggungan 2011 2010 Harta 2011 2010RM RM RM RM18 Julai 2013Bantuan-bantuan Khas ... ... 210,270 20,104 Wang Tunai di Tangan ... ... 11 3Pertaruhan ... ... ... ... 63,395 53,810 Bank Semasa ... ... ... ... 2,314,366 1,084,653Kutipan Agensi ... ... ... ... - - Bank Simpanan Tetap ... ... 3,644,911 3,548,032Akaun Amanah (OSC) ... ... ... 45,523 45,523 Pendahuluan Gaji ... ... ... 2,000 2,000Akaun Amanah (SKS) ... ... ... 1,416 1,416 Kutipan Agensi (Housing Loan) ... 863 863Akaun Amanah (e-kasih) ... ... 294,505 10,685 Kutipan Agensi (PB)... ... ... ... 96 -Akaun Amanah (BP.1) ... ... ... 100,000 -Akaun Amanah (P. Sampah) ... ... 200,000 -915,109 131,538Kumpulan Wang Terkumpulpada 1 Januari ... ... ... ... 4,504,013 4,253,378Tambah: Penerimaan MelebihiPembayaran ... ... 543,125 250,6355,047,138 4,504,013RM5,962,247 RM4,635,551 RM5,962,247 RM4,635,551WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,571


LEMBAGA BANDARAN KUDATBANTUAN-BANTUAN KHAS1,572PerkaraBaki padaDipindah Baki pada1 Januari 2011Diterimake Hasil 31 Disember 2011RM RM RM RMPenyelenggaraan Jalan Raya dan Perbelanjaan Kapital ... 12,493 449,550 299,576 162,467Pembaikan dan Penyelenggaraan Titian Umum ... ... 7,611 - - 7,611Pembinaan, Pembaikan dan Penyelenggaraan Parit danSistem Saluran Najis ... ... ... ... ... ... - 499,250 459,058 40,192JUMLAH: RM20,104 RM948,800 RM758,634 RM210,270WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 Julai 2013


LEMBAGA BANDARAN KUDATKUTIPAN AGENSIKutipan Dibuat DibayarPerkara Baki pada Dalam Dalam Baki pada1 Januari 2011 Tahun 2011 Tahun 2011 31 Disember 2011RM RM RM RMANGKASA ... ... ... ... ... ... ... ... ... - 122,916 122,916 -Public Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... - 443,582 443,678 96Tabung Haji ... ... ... ... ... ... ... ... ... - 3,480 3,480 -PERKESO ... ... ... ... ... ... ... ... ... - 6,229 6,229 -KWSP ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - 108,711 108,711 -KOPEKS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - 30,275 30,275 -MNI Bhd. ... ... ... ... ... ... ... ... ... - 11,278 11,278 -Amanah Saham Bumiputera ... ... ... ... ... ... - 14,400 14,400 -Yayasan Sabah ... ... ... ... ... ... ... ... ... - 1,300 1,300 -Pinjaman Sewa Beli ... ... ... ... ... ... ... ... - 365,111 365,111 -Pinjaman Perumahan ... ... ... ... ... ... ... ... 863 63,248 63,248 863Cukai Pendapatan ... ... ... ... ... ... ... ... - 301 301 -Zakat ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - 360 360 -PTPTN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - 1,440 1,440 -Yuran Kelab LBK ... ... ... ... ... ... ... ... - 2,736 2,736 -Pinjaman Mara ... ... ... ... ... ... ... ... - 600 600 -18 Julai 2013WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,573


PerkaraLEMBAGA BANDARAN KUDATBaki pada Diterima Dalam Dibayar Dalam Baki pada1 Januari 2011 Tahun 2011 Tahun 2011 31 Disember 2011RM RM RM RM1,574PERTARUHANDeposit/Wang Pertaruhan ... ... ... ... ... ... 53,810 12,045 2,460 63,395KIRA-KIRA PENDAHULUAN GAJIPendahuluan Gaji ... ... ... ... ... ... ... 2,000 - - 2,000KIRA-KIRA AKAUN AMANAH (OSC)Gaji ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45,523 - - 45,523KIRA-KIRA AKAUN AMANAH (SKIM KHIDMAT SINGKAT)Pembantu Tadbir N17 ... ... ... ... ... ... 1,416 1,700 1,700 1,416KIRA-KIRA AKAUN AMANAH (e-Kasih)e-kasih (BKB) ... ... ... ... ... ... 10,685 303,906 20,086 294,505WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 Julai 2013


PerkaraLEMBAGA BANDARAN KUDATBaki pada Diterima Dalam Dibayar Dalam Baki pada1 Januari 2011 Tahun 2011 Tahun 2011 31 Disember 2011RM RM RM RM18 Julai 2013KIRA-KIRA AKAUN AMANAH (PROJEK KHAS BP.1)Projek Khas BP.1 ... ... ... ... ... ... - 300,000 200,000 100,000KIRA-KIRA AKAUN AMANAH ( TAPAK PELUPUSAN SAMPAH)Tapak Pelupusan Sampah ... ... ... ... ... - 200,000 - 200,000WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,575


LEMBAGA BANDARAN KUDATPENYATA PENERIMAAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 20111,576PecahanKepalaButiranAnggaran2011PenerimaanSebenarLebihDaripadaAnggaranKurangDaripadaAnggaranRMRMRMRMHASIL1 - CUKAI-CUKAI1. Cukai Perkara Am:-(a) Bangunan ... ... ... ... ... ... ... 720,000 533,367 - 186,633(b) Tanah ... ... ... ... ... ... ... ... 720 - - 7202. Cukai Saluran Najis ... ... ... ... ... ... 300,000 149,623 - 150,3773. Faedah Tunggakan Cukai ... ... ... ... ... 50,000 42,437 - 7,5634. Cukai Perkara Am - Tunggakan ... ... ... ... 400,000 178,456 - 221,5445. Cukai Saluran Najis - Tunggakan ... ... ... ... 50,000 42,889 - 7,111JUMLAH CUKAI: RM1,520,720 RM946,772 - RM573,9482 - CARUMAN DARI KERAJAAN1. Caruman Kerajaan Negeri bagi Pengganti Cukai:-(a) Cukai Perkara Am ... ... ... ... ... ... 300,000 298,304 - 1,6962. Caruman Kerajaan Persekutuan bagi Pengganti Cukai:-(a) Cukai Perkara Am ... ... ... ... ... ... 1,137,940 1,002,635 - 135,305(b) Cukai Saluran Najis ... ... ... ... ... 10 - - 103. Caruman bagi Pemeliharaan Halaman:-(a) Negeri ... ... ... ... ... ... ... ... 500,000 250,000 - 250,000(b) Persekutuan ... ... ... ... ... ... ... 10 - - 10WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 Julai 2013


PecahanKepalaLEMBAGA BANDARAN KUDATPENYATA PENERIMAAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011- (samb.)ButiranAnggaran2011PenerimaanSebenarLebihDaripadaAnggaranKurangDaripadaAnggaran2 - CARUMAN DARI KERAJAAN - (samb.)RMRMRMRM4. Bantuan Kerajaan(a) Negeri ... ... ... ... ... ... ... ... 700,000 479,630 - 220,370(b) Persekutuan ... ... ... ... ... ... ... 1,200,000 1,018,909 - 181,0915. Bantuan Bayaran Balik Lampu Jalan Raya dan Isyarat:-(a) Negeri ... ... ... ... ... ... ... ... 90,000 8,142 - 81,858(b) Persekutuan ... ... ... ... ... ... ... 90,000 166,587 76,587 -JUMLAH CARUMAN DARI KERAJAAN: RM4,017,960 RM3,224,207 RM76,587 RM870,3403 - SES1. Ses Koko ... ... ... ... ... ... ... ... 10 - - 102. Ses Tanah ... ... ... ... ... ... ... ... 50,000 10,365 - 39,6353. Tunggakan Ses Tanah ... ... ... ... ... ... 10,000 11,097 1,097 -JUMLAH SES: RM60,010 RM21,462 RM1,097 RM39,6454 - BAYARAN-BAYARAN DAN DENDA1. Pelan Bangunan ... ... ... ... ... ... ... 100,000 61,695 - 38,3052. Notis Permintaan ... ... ... ... ... ... ... 1,000 - - 1,0003. Bayaran Kandang ... ... ... ... ... ... 300 - - 3004. Rumah Penyembelihan ... ... ... ... ... ... 10 - - 105. Pasar-pasar ... ... ... ... ... ... ... 200,000 229,248 29,248 -6. Bayaran Pungutan - Pungutan-pungutan Lain ... ... 3,000 2,963 - 377. Denda ... ... ... ... ... ... ... ... 1,000 11,260 10,260 -JUMLAH BAYARAN-BAYARAN DAN DENDA: RM305,310 RM305,166 RM39,508 RM39,65218 Julai 2013WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,577


LEMBAGA BANDARAN KUDATPENYATA PENERIMAAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011- (samb.)1,578PecahanKepalaButiranAnggaran2011PenerimaanSebenarLebihDaripadaAnggaranKurangDaripadaAnggaran5 - LESEN1. Tukang Gunting ... ... ... ... ... ... ... 1,000 1,150 150 -2. Gerai Makan ... ... ... ... ... ... ... 10,000 18,410 8,410 -3. Anjing ... ... ... ... ... ... ... ... 100 - - 1004. Hiburan (Seksyen 5) ... ... ... ... ... ... 20,000 48,480 28,480 -5. Hiburan (Seksyen 6) ... ... ... ... ... ... 3,000 2,160 - 8406. Penjaja ... ... ... ... ... ... ... ... 50,000 25,346 - 24,6547. Penyimpanan Minyak Petrol ... ... ... ... ... 10,800 7,840 - 2,9608. Tamu ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40,000 61,718 21,718 -9. Restoran, Kedai Makan dan Kedai Kopi ... ... ... 20,000 15,180 - 4,82010. Pembuat Roti dan Kuih ... ... ... ... ... ... 1,100 1,530 430 -11. Hotel dan Rumah Penginapan ... ... ... ... ... 8,000 2,666 - 5,33412. Pelbagai ... ... ... ... ... ... ... ... 2,600 4,368 1,768 -13. Kedai Beliat ... ... ... ... ... ... ... 26,000 18,453 - 7,54714. Iklan ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50,000 19,200 - 30,800JUMLAH LESEN: RM242,600 RM226,501 RM60,956 RM77,0556 - SEWA DAN FAEDAH1. Sewa Rumah di Landung Ayang ... ... ... ... 30,000 - - 30,0002. Sewa Gerai Makan ... ... ... ... ... ... 33,000 24,049 - 8,9513. Sewa Bilik Pejabat ... ... ... ... ... ... 5,000 - - 5,0004. Sewa Dewan Masyarakat ... ... ... ... ... 40,000 46,017 6,017 -5. Sewa Warung Kopi ... ... ... ... ... ... 10 - - 10RMRMRMRMWARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 Julai 2013


PecahanKepalaLEMBAGA BANDARAN KUDATPENYATA PENERIMAAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011 - (samb.)ButiranAnggaran2011PenerimaanSebenarLebihDaripadaAnggaranKurangDaripadaAnggaran18 Julai 20136 - SEWA DAN FAEDAH - (samb.)6. Akaun Kerja Persendirian ... ... ... ... ... 10 - - 107. Tuntutan Insurans ... ... ... ... ... ... 10 - - 108. Faedah ke atas Simpanan Tetap: ... ... ... ...(a) Tetap ... ... ... ... ... ... ... ... 120,000 96,879 - 23,121(b) Semasa ... ... ... ... ... ... ... ... 15,000 24,793 9,793 -9. Pemerolehan Kembali Terlebih Bayar ... ... ... 1,000 - - 1,00010. Pelbagai ... ... ... ... ... ... ... ... 150,000 226,896 76,896 -11. Sewa Kantin di Pantai Bak-Bak ... ... ... ... 5,000 2,500 - 2,50012. Sewa Ruang atas Pasar Am ... ... ... ... ... 30,000 30,620 620 -13. Sewa Kedai di Jalan Jaya Diri Angkasa ... ... ... 60,000 55,670 - 4,33014. Sewa Lot Sangkar Ikan dan Udang di Esplanad Sidek ... 40,000 27,032 - 12,96815. Sewa Tapak Restoran di Esplanad Sidek ... ... ... 8,400 - - 8,40016. Sewa Kedai Lajong ... ... ... ... ... ... 5,000 3,550 - 1,45017. Sewa Pusat Sukan ... ... ... ... ... ... 5,000 5,790 790 -18. Sewa Tapak dan Kantin di Simpang Mengayau ... ... 5,000 2,400 - 2,600JUMLAH SEWA DAN FAEDAH: RM552,430 RM546,196 RM94,116 RM100,3507 - HASIL-HASIL KHAS1. Pindahan dari Akaun Perhubungan Luar Bandar... ... 10 - - 102. Pindahan dari Akaun Bantuan Kapital untuk PenyelenggaraanJalan Raya dan Perbelanjaan Kapital Lain 140 299,576 299,436 -3. Pindahan dari Akaun Bantuan Kecantikan Bandar ... 10 - - 10RMRMRMRMWARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,579


PecahanKepalaLEMBAGA BANDARAN KUDATPENYATA PENERIMAAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011- (samb.)Butiran7 - HASIL-HASIL KHAS - (samb.)Anggaran20114. Pindahan dari Akaun Pengangkutan Laut ... ... ... 10 - - 105. Pindahan dari Akaun Pembinaan, Pembaikan danPenyelenggaraan Parit dan Sistem Saluran Najis ... 10 459,058 459,048 106. Pindahan dari Akaun Pembangunan Projek di PantaiBak-Bak ... ... ... ... ... ... ... ... 10 - - 107. Pindahan dari Akaun Skim Penempatan dan PemindahanSetinggan Tempatan ... ... ... ... ... ... 10 - - 108. Pindahan dari Akaun Pembinaan, Pembaikan danPenyelenggaraan Taman dan Kemudahan Awam ... 20 - - 209. Pindahan dari Akaun Pembinaan Gelanggang KasutRoda di Bandar ... ... ... ... ... ... 10 - - 1010. Pindahan dari Akaun Pembaikan dan PenyelenggaraanTitian Umum ... ... ... ... ... ... ... 10 - - 1011. Pindahan dari Akaun Penyelenggaraan dan PembersihanSistem Perparitan/Longkang di Kawasan Pihak BerkuasaTempatan... ... ... ... ... ... ... ... 10 - - 1012. Pindahan dari Akaun Melaksanakan dan MenyiapkanProjek Landskap Penghijauan Jalan di L.B.K. ... ... 10 - - 10RMPenerimaanSebenarLebihDaripadaAnggaranKurangDaripadaAnggaranJUMLAH HASIL KHAS: RM260 RM758,634 RM758,484 RM120JUMLAH KESELURUHAN: RM6,699,290 RM6,028,938 RM1,030,748 RM1,701,110RMRMRM1,580WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 Julai 2013


PecahanKepalaLEMBAGA BANDARAN KUDATPENYATA PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011ButiranAnggaran2011JumlahDiluluskanPerbelanjaanSebenarPerbelanjaanLebih18 Julai 2013PERBELANJAAN1 - PENTADBIRANA - GAJI-GAJI DAN ELAUN-ELAUNBAGI PEKERJA TETAP/SEMENTARAI. Bahagian Pentadbiran(a) Pegawai Eksekutif, Gred N41 ... ... ... ... ... ... 25,500 25,500 26,705 1,205(b) Penolong Pegawai Tadbir, Gred N27 ... ... ... ... 21,000 21,000 20,644 -(c) Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N22 ... ... 34,100 34,100 34,056 -(d) Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N17 ... ... 84,000 84,000 83,807 -(e) Pembantu Am Pejabat, Gred N1 ... ... ... ... ... 9,600 9,600 9,505 -(f) Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N17 ... ... ... ... - - 2,461 2,461JUMLAH: RM174,200 RM174,200 RM177,178 RM3,666II. Bahagian Akaun(a) Penolong Akauntan, Gred W27... ... ... ... ... ... 32,500 32,500 32,557 57(b) Pembantu Tadbir (Kewangan), Gred W17 ... ... ... ... 32,500 32,500 31,684 -(c) Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N17 ... ... 32,500 32,500 32,117 -(d) Pembantu Penilaian, Gred W17 ... ... ... ... ... 12,700 12,700 12,558 -(e) Pembantu Tadbir Rendah, Gred N11 ... ... ... ... ... 10,000 10,000 9,985 -RMRMRMRMJUMLAH: RM120,200 RM120,200 RM118,901 RM57WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,581


LEMBAGA BANDARAN KUDATPENYATA PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011 - (samb.)1,582PecahanKepalaButiranAnggaran2011JumlahDiluluskanPerbelanjaanSebenarPerbelanjaanLebihRMRMRMRMIII. Bahagian Pembangunan/Kejuruteraan(a) Jurutera, Gred J41 ... ... ... ... ... ... ... ... 40,000 40,000 2,088 -(b) Pembantu Teknik, Gred J29 ... ... ... ... ... ... 31,500 31,500 31,470 -(c) Juruteknik, Gred J17 ... ... ... ... ... ... ... 15,000 15,000 - -(d) Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N17 ... ... 12,500 12,500 12,240 -(e) Tukang K3, Gred R9 ... ... ... ... ... ... ... 10 10 6,071 6,061(f) Pembantu Am Pejabat ... ... ... ... ... ... ... 18,100 18,100 18,081 -JUMLAH: RM117,110 RM117,110 RM69,950 RM6,061IV. Bahagian Penguat Kuasa(a) Penolong Pegawai Penguat Kuasa, Gred N32 ... ... ... 10 10 15,685 15,675(b) Penolong Pegawai Penguat Kuasa, Gred N27 ... ... ... 25,000 25,000 12,425 -(c) Pembantu Penguat Kuasa, Gred N17 ... ... ... ... ... 57,000 57,000 57,550 550(d) Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N17 ... ... 21,500 21,500 21,424 -JUMLAH: RM103,510 RM103,510 RM107,084 RM16,225WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 Julai 2013


PecahanKepalaLEMBAGA BANDARAN KUDATPENYATA PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011 - (samb.)ButiranAnggaran2011JumlahDiluluskanPerbelanjaanSebenarPerbelanjaanLebih18 Julai 2013RMRMRMRMV. Bahagian Perkhidmatan - Kesihatan danPerkhidmatan Bandar(a) Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran, Gred U29 ... ... 10 10 6,964 6,954(b) Merinyu Perbandaran Kanan, Gred N22 ... ... ... ... 10 10 - -(c) Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N17 ... ... 53,500 53,500 53,769 269(d) Pembantu Tadbir Rendah, Gred N11 ... ... ... ... ... 22,000 22,300 22,655 355JUMLAH: RM75,520 RM75,820 RM83,388 RM7,578VI. Bahagian Perkhidmatan - Landskap dan Taman(a) Penolong Pegawai Pertanian, Gred G27 ... ... ... ... 10 10 - -(b) Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N17 ... ... 13,000 13,000 12,839 -(c) Pembantu Tadbir Rendah ... ... ... ... ... ... 10 10 - -JUMLAH: RM13,020 RM13,020 RM12,839 -JUMLAH GAJI: RM603,560 RM603,860 RM569,340 RM33,587WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,583


LEMBAGA BANDARAN KUDATPENYATA PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011 - (samb.)1,584PecahanKepalaButiranAnggaran2011JumlahDiluluskanPerbelanjaanSebenarPerbelanjaanLebihRMRMRMRM2. ELAUN BAGI PEKERJA TETAP/SEMENTARA(a) Lebih Masa ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20,000 20,000 4,034 -(b) Elaun Tanggungan Kerja ... ... ... ... ... ... 15,000 15,000 14,600 -(c) Elaun Khas dan Lain-lain ... ... ... ... ... ... 5,000 5,000 1,904 -(d) Elaun Kawasan ... ... ... ... ... ... ... ... 150,000 150,000 110,324 -(e) Elaun Hitungan Kilometer ... ... ... ... ... ... 10 10 - -(f) Caruman kepada KWSP ... ... ... ... ... ... ... 160,000 160,000 56,988 -(g) Elaun Perkhidmatan Awam ... ... ... ... ... ... 180,000 180,000 130,860 -(h) Caruman kepada Pencen Kuasa Tempatan ... ... ... ... 200,000 200,000 229,534 29,534(i) Ganjaran ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20,000 20,000 8,445 -(j) Imbuhan Tahunan ... ... ... ... ... ... ... ... 200,000 200,000 153,167 -(k) Imbuhan Tetap Perumahan ... ... ... ... ... ... 250,000 250,000 216,270 -JUMLAH ELAUN BAGI PEKERJA TETAP: RM1,200,010 RM1,200,010 RM926,126 RM29,534B _ BAYARAN-BAYARAN LAIN1. Elaun dan Pengangkutan Ahli Lembaga Bandaran ... ... 20,000 20,000 19,080 -2. Elaun Pesuruhjaya ... ... ... ... ... ... ... 6,000 6,000 6,000 -3. Perayaan ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20,000 5,000 - -4. Perkhidmatan Pusat Penilaian ... ... ... ... ... ... 15,000 15,000 - -5. Belanja Luar Jangka ... ... ... ... ... ... ... 15,000 15,000 14,130 -6. Keraian ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25,000 25,000 11,820 -WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 Julai 2013


PecahanKepalaLEMBAGA BANDARAN KUDATPENYATA PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011 - (samb.)ButiranAnggaran2011JumlahDiluluskanPerbelanjaanSebenarPerbelanjaanLebih18 Julai 2013B _ BAYARAN-BAYARAN LAIN - (samb.)7. Insurans untuk Kenderaan dan Bangunan ... ... ... ... 60,000 60,000 38,059 -8. Insurans untuk Pampasan Pekerja/PERKESO ... ... ... 15,000 15,000 7,799 -9. Alat Tulis dan Pencetakan ... ... ... ... ... ... 50,000 50,000 38,393 -10. Tamu Besar ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 10 - -11. Bayaran Telefon ... ... ... ... ... ... ... ... 25,000 25,000 17,731 -12. Bayaran Audit ... ... ... ... ... ... ... ... 15,000 15,000 10,739 -13. Pengangkutan dan Perjalanan ... ... ... ... ... ... 70,000 98,000 96,910 -14. Kegiatan Sukan ... ... ... ... ... ... ... ... 20,000 20,000 15,121 -15. Bayaran Elektrik untuk Pejabat ... ... ... ... ... 70,000 70,000 64,561 -16. Pengebumian Papa ... ... ... ... ... ... ... 1,000 1,000 - -17. Pengembalian Pungutan Lebih ... ... ... ... ... ... 100 100 - -18. Iklan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5,000 5,000 - -19. Dalal Bayaran Tamu ... ... ... ... ... ... ... 8,000 8,000 6,256 -20. Bayaran Perubatan ... ... ... ... ... ... ... 2,000 2,000 - -21. Nombor Anjing ... ... ... ... ... ... ... ... 300 300 - -22. Bayaran Guaman ... ... ... ... ... ... ... ... 15,000 15,000 - -23. Pos dan Setem ... ... ... ... ... ... ... ... 3,000 3,000 290 -24. Latihan untuk Kakitangan ... ... ... ... ... ... 35,000 22,000 16,721 -25. Perbelanjaan Dakwaan ... ... ... ... ... ... ... 5,000 5,000 - -26. Bayaran Air untuk Dewan Masyarakat ... ... ... ... 25,000 25,000 189 -27. Penyelenggaraan Hawa Dingin dan Servis ... ... ... ... 10,000 10,000 16,850 6,85028. Bayaran Elektrik untuk Balai Raya, Masjid dan Surau ... 10 10 - -29. Faedah Pinjaman Perumahan bagi Kakitangan ... ... ... 30,000 30,000 13,691 -RMRMRMRMWARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,585


LEMBAGA BANDARAN KUDATPENYATA PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011 - (samb.)1,586PecahanKepalaButiranAnggaran2011JumlahDiluluskanPerbelanjaanSebenarPerbelanjaanLebihB _ BAYARAN-BAYARAN LAIN - (samb.)RMRMRMRM30. Diskaun di atas Cukai Pintu ... ... ... ... ... ... 40,000 40,000 28,557 -31. Belian Perisian Komputer dan Penyelenggaraan ... ... ... 50,000 50,000 439 -32. Komisen ke atas Pungutan Hasil ... ... ... ... ... 20,000 20,000 1,431 -33. Pembelian Kenderaan ... ... ... ... ... ... ... 10 10 - -34. Pembelian Tong Sampah ... ... ... ... ... ... 80,000 80,000 35,990 -JUMLAH BAYARAN-BAYARAN LAIN: RM755,430 RM755,430 RM460,757 RM6,8502. PASAR DAN RUMAH PENYEMBELIHANA _ GAJI DAN ELAUN-ELAUN1. Pekerja Rendah Awam, Gred R11 ... ... ... ... ... 60,000 60,000 57,211 -2. Lebih Masa ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50,000 50,000 18,647 -JUMLAH GAJI DAN ELAUN-ELAUN: RM110,000 RM110,000 RM75,858 -B _ BAYARAN-BAYARAN LAIN1. Elektrik ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60,000 60,000 89,825 29,8252. Air ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50,000 50,000 180 -3. Perkakas Pembersihan dan Lain-lain ... ... ... ... ... 5,000 5,000 3,813 -JUMLAH BAYARAN-BAYARAN LAIN: RM115,000 RM115,000 RM93,818 RM29,825WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 Julai 2013


PecahanKepalaLEMBAGA BANDARAN KUDATPENYATA PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011 - (samb.)ButiranAnggaran2011JumlahDiluluskanPerbelanjaanSebenarPerbelanjaanLebih18 Julai 20133. PERKHIDMATAN BANDARA _ GAJI DAN ELAUN-ELAUN1. Pemandu Kenderaan, Gred R10... ... ... ... ... ... 145,000 145,000 133,165 -2. Pekerja Rendah Awam, Gred R11 ... ... ... ... ... 660,000 660,000 602,124 -3. Lebih Masa ... ... ... ... ... ... ... ... ... 200,000 200,000 161,282 -4. Elaun Kawasan ... ... ... ... ... ... ... ... 200,000 200,000 178,540 -JUMLAH GAJI DAN ELAUN-ELAUN: RM1,205,000 RM1,205,000 RM1,075,111 -B _ BAYARAN-BAYARAN LAIN1. Minyak, Petrol dan Minyak Pelincir ... ... ... ... ... 150,000 150,000 104,373 -2. Bahan-bahan Pembersihan ... ... ... ... ... ... 5,000 5,000 4,585 -3. Bayaran Air untuk Tandas ... ... ... ... ... ... 20,000 20,000 602 -4. Bayaran Air untuk Paip Umum ... ... ... ... ... 10 10 - -5. Penyelenggaraan Bangunan ... ... ... ... ... ... 150,000 150,000 132,113 -6. Penyelenggaraan Kenderaan dan Peralatan ... ... ... 150,000 150,000 128,139 -7. Bayaran Lampu Elektrik Jalan Raya ... ... ... ... ... 180,000 180,000 166,877 -8. Penyelenggaraan Lampu Jalan Raya ... ... ... ... ... 60,000 60,000 57,513 -9. Perbelanjaan Pelbagai ... ... ... ... ... ... ... 100,000 100,000 70,530 -10. Penyelenggaraan Tanah Perkuburan ... ... ... ... ... 10 10 - -11. Penyelenggaraan Padang Permainan Kanak-kanak di Bandar 20,000 20,000 6,570 -12. Pakaian Seragam ... ... ... ... ... ... ... ... 30,000 30,000 5,880 -13. Bayaran Lampu Elektrik - Tandas ... ... ... ... ... 15,000 15,000 4,119 -14. Kerja-kerja Kecil ... ... ...15. Penyelenggaraan Tandas Umum..............................300,00050,000300,00050,000195,2503,995--16. Pemeliharaan Kantin, Tandas Umum dan Taman Kanak-kanakdi Pantai Bak-Bak ... ... ... ... ... ... ... 50,000 50,000 - -RMRMRMRMWARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,587


LEMBAGA BANDARAN KUDATPENYATA PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011- (samb.)1,588PecahanKepalaButiranAnggaran2011JumlahDiluluskanPerbelanjaanSebenarPerbelanjaanLebihB _ BAYARAN-BAYARAN LAIN - (samb.)17. Pemeliharaan Kawasan Pembuangan Sampah ... ... ... 350,000 350,000 185,461 -18. Penyelenggaraan Esplanad Sidek ... ... ... ... ... 20,000 20,000 20,000 -19. Penyelenggaraan Landskap dan Nurseri ... ... ... ... 30,000 30,000 26,340 -20. Bayaran Upah Membersih Bandar ... ... ... ... ... 70,000 70,000 60,787 -21. Penyelenggaraan Pusat Sukan ... ... ... ... ... ... 30,000 30,000 27,790 -22. Penyelenggaraan Tip of Borneo ... ... ... ... ... 15,000 15,000 - -JUMLAH BAYARAN-BAYARAN LAIN: RM1,795,020 RM1,795,020 RM1,200,924 -4. PENYELENGGARAAN KAWASAN TANAH KERAJAAN NEGERI1. Pekerja Rendah Awam, Gred R11 ... ... ... ... ... 160,000 160,000 157,062 -2. Elaun Kawasan ... ... ... ... ... ... ... ... 35,000 35,000 31,413 -3. Elaun Perkhidmatan Awam ... ... ... ... ... ... 13,000 13,000 12,540 -4. Minyak dan Petrol ... ... ... ... ... ... ... ... 25,000 25,000 7,710 -5. Perkakas dan Pelbagai ... ... ... ... ... ... ... 5,000 5,000 4,338 -6. Pembaikan Mesin Pemotong Rumput dan Pembelian Alat Ganti 10,000 10,000 2,153 -JUMLAH PENYELENGGARAAN KAWASANTANAH KERAJAAN NEGERI: RM248,000 RM248,000 RM215,216 -5. PERKHIDMATAN LUAR BANDARA _ GAJI DAN ELAUN-ELAUN1. Pekerja Rendah Awam, Gred R11 ... ... ... ... ... 74,000 74,000 74,065 652. Elaun Kawasan ... ... ... ... ... ... ... ... 17,000 17,000 15,957 -JUMLAH GAJI DAN ELAUN-ELAUN: RM91,000 RM91,000 RM90,022 RM65RMRMRMRMWARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 Julai 2013


PecahanKepalaLEMBAGA BANDARAN KUDATPENYATA PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011- (samb.)ButiranAnggaran2011JumlahDiluluskanPerbelanjaanSebenarPerbelanjaanLebih18 Julai 2013B _ BAYARAN-BAYARAN LAIN1. Perkakas dan Pelbagai ... ... ... ... ... ... ... 2,000 2,000 282 -2. Penyelenggaraan Kandang dan Tamu ... ... ... ... 1,200 1,200 160 -3. Peningkatan Taraf Hidup Luar Bandar ... ... ... ... 10,000 10,000 - -JUMLAH BAYARAN-BAYARAN LAIN: RM13,200 RM13,200 RM442 -6. PERBELANJAAN KHAS1. Pembelian Mesin Pemotong Rumput ... ... ... ... 10,000 10,000 - -2. Pembelian Perabot dan Kelengkapan ... ... ... ... 30,000 30,000 19,565 -3. Pembelian Tanah untuk Tapak Pelupusan Sampah ... ... 10 10 - -4. Bayaran Balik Pinjaman untuk:-(a) Perumahan Murah ... ... ... ... ... ... ... 10 10 - -(b) Dewan Masyarakat ... ... ... ... ... ... ... 10 10 - -(c) Pasar Ikan ... ... ... ... ... ... ... ... 10 10 - -(d) Pondok Penyembelihan Babi dan Lembu ... ... ... 10 10 - -(e) Tunggakan Gaji dan Elaun ... ... ... ... ... 10 10 - -5. (a) Pembinaan/Penyelenggaraan Tempat Pembuangan Sampah 10 10 - -(b) Pembinaan Lorong Jalan Kaki/Kerb ... ... ... ... 10 10 - -(c) Pembelian Tong Sampah ... ... ... ... ... ... 10 10 - -(d) Pembinaan Dewan Mini Landung Ayang, Kudat ... ... 10 10 - -RMRMRMRMWARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,589


LEMBAGA BANDARAN KUDATPENYATA PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011 - (samb.)1,590PecahanKepalaButiranAnggaran2011JumlahDiluluskanPerbelanjaanSebenarPerbelanjaanLebih6. PERBELANJAAN KHAS - (samb.)(e) Pembesaran /Pembaikan Dewan Mini Kg. Air Kudat ... 10 10 - -(f) Penyelenggaraan Lampu Jalan Raya ... ... ... ... 10 10 - -(g) Penyelenggaraan Bangunan Majlis ... ... ... ... 10 299,579 299,576 -(h) Penyelenggaraan Kenderaan ... ... ... ... ... 10 10 - -(i) Pembaikpulih Tembok Bak-Bak ... ... ... ... ... 10 10 - -(j) Penyelenggaraan Tapak Tamu Pekan Sikuati ... ... 10 10 - -(k) Penimbusan Tapak untuk Semaian, Bengkel, Kandang , Padangdan Dewan Serbaguna di Landung Ayang Kudat ... 10 10 - -(l) Penyelenggaraan/Pembaikan/Pembinaan Gerai-gerai di LamaMatunggong ... ... ... ... ... ... ... 10 10 - -(m) Pembelian Perabot dan Kelengkapan ... ... ... ... 10 10 - -(n) Peningkatan Taraf Jalan Raya di kawasan perumahan ... 10 10 - -6. Pengangkutan Laut ... ... ... ... ... ... ... 10 10 - -7. Pembinaan, Pembaikan dan Penyelenggaraan Parit dan SistemSaluran Najis ... ... ... ... ... ... ... ... 10 499,250 459,058 -8. Skim Penempatan dan Pemindahan Setinggan Tempatan ... 10 10 - -9. Pembinaan, Pembaikan dan Penyelenggaraan Taman danKemudahan-kemudahan Awam:-(a) Pembinaan, Pembaikan dan Penyelenggaraan Tandas Awam 10 10 - -(b) Mencantikkan Bandar ... ... ... ... ... ... 10 10 - -RMRMRMRMWARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 Julai 2013


PecahanKepalaLEMBAGA BANDARAN KUDATPENYATA PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011- (samb.)ButiranAnggaran2011JumlahDiluluskanPerbelanjaanSebenarPerbelanjaanLebih18 Julai 20136. PERBELANJAAN KHAS - (samb.)RMRMRMRM10. Pembinaan Gelanggang Kasut Roda di Bandar ... ... ... 10 10 - -11. Perhubungan Luar Bandar ... ... ... ... ... ... 10 10 - -12. Mencantikkan Bandar ... ... ... ... ... ... ... 10 10 - -13. Penyelenggaraan dan Pembersihan Sistem Perparitan/Longkangdi Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan ... ... ... ... 10 10 - -14. Melaksanakan dan Menyiapkan Projek Landskap PenghijauanJalan di Lembaga Bandaran Kudat ... ... ... ... 10 10 - -15. Pemberian untuk Pembinaan, Pembaikan dan PenyelenggaraanTitian Umum ... ... ... ... ... ... ... ... 10 10 - -16. Pembangunan Projek di Pantai Bak-Bak ... ... ... ... 10 10 - -JUMLAH PERBELANJAAN KHAS: RM40,320 RM839,129 RM778,199 -JUMLAH PERBELANJAAN: RM6,176,540 RM6,975,649 RM5,485,813 RM99,861JUMLAH PENERIMAAN:LEBIHAN PENERIMAAN DARIPADA PERBELANJAAN:RM6,028,938RM543,125WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,591


1,592WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 Julai 2013PUBLIC NOTICESNo. 572 [No. MdI/156/H/004/306/12 (73504/306/12)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT AMNama Siberhutang:Woong Poon HaiNo. Kad Pengenalan: 750810-01-5793/A 3095906Alamat: No. 27, Taman Inanam Laut, Fasa 2,Blok 4, Lot 9, Lorong Taman Inanam Laut,88450 Kota KinabaluPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: BKI29-658/11 tahun 2011Tarikh Mesyuarat Am: 3 September 2013Waktu:3.00 petangTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Tarikh: -LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.[No. MdI/156/H/004/306/12 (73504/306/12)BANKRUPTCY ACT, 1967GENERAL MEETINGDebtor’s Name:Woong Poon HaiNRIC No.: 750810-01-5793/A 3095906Address: No. 27, Taman Inanam Laut, Phase 2,Block 4, Lot 9, Lorong Taman Inanam Laut,88450 Kota KinabaluDescription: -Court:High Court, Kota Kinabalu


18 Julai 2013WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,593Bankruptcy Number: BKI29-658/11 of 2011Date of General Meeting: 3rd September, 2013Time:3.00 p.m.Place:Department of Insolvency Malaysia, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: -LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia._______No. 573 [No. MdI (SDK) 5403/2013 (JJ/al 27/13)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT PERTAMANama Siberhutang:Lim Tze YangNo. Kad Pengenalan: 781211-12-5175Alamat: Taman Puteri Indah, Blok 2, Lot 4B008,90000 Sandakan, SabahPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 17/2 tahun 2012Tarikh Mesyuarat Pertama: 23 Julai 2013Waktu:10.30 pagiTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Cawangan SandakanTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 5 dan 6, Menara Rickoh,Bandar Indah, Batu 4, Jalan Utara,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.


1,594Bertarikh: 17 Julai 2013.WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 Julai 2013PUBLIC NOTICES - (cont.)AKTA KEBANKRAPAN, 1967 - (samb.)TIMOTHY JAMIT BILONG,Pegawai Insolvensi Kanan,Ketua Cawangan, Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan.[No. MdI (SDK) 5403/2013 (JJ/al 27/13)BANKRUPTCY ACT, 1967FIRST MEETINGDebtor’s Name:Lim Tze YangNRIC No.: 781211-12-5175Address: Taman Puteri Indah, Block 2, Lot 4B008,90000 Sandakan, SabahDescription: -Court:High Court, SandakanBankruptcy Number: S(29) 17/2 of 2012Date of First Meeting: 23rd July, 2013Time:10.30 a.m.Place:Insolvency Department Malaysia, Sandakan BranchDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,Level 5 and 6, Menara Rickoh,Bandar Indah, Mile 4, North Road,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 17th July, 2013.TIMOTHY JAMIT BILONG,Senior Insolvency Officer,Head of Branch,Malaysia Insolvency Department (MdI),Sandakan Branch.


18 Julai 2013WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,595No. 574 [No. MdI (SDK) 5405/2013 (JJ/al 28/13)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT PERTAMANama Siberhutang:Jumaat bin SukoNo. Kad Pengenalan: 660107-12-5473/H 0647930Alamat: W. D. T. No. 200,90009 Sandakan, SabahPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 31/3 tahun 2012Tarikh Mesyuarat Pertama: 23 Julai 2013Waktu:10.00 pagiTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Cawangan SandakanTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 5 dan 6, Menara Rickoh,Bandar Indah, Batu 4, Jalan Utara,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 17 Julai 2013.TIMOTHY JAMIT BILONG,Pegawai Insolvensi Kanan,Ketua Cawangan, Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan.[No. MdI (SDK) 5405/2013 (JJ/al 28/13)BANKRUPTCY ACT, 1967FIRST MEETINGDebtor’s Name:Jumaat bin SukoNRIC No.: 660107-12-5473/H 0647930Address: W. D. T. No. 200,90009 Sandakan, SabahDescription: -Court:High Court, Sandakan


1,596WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 Julai 2013PUBLIC NOTICES - (cont.)BANKRUPTCY ACT, 1967 - (cont.)Bankruptcy Number: S(29) 31/3 of 2012Date of First Meeting: 23rd July, 2013Time:10.00 a.m.Place:Insolvency Department Malaysia, Sandakan BranchDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,Level 5 and 6, Menara Rickoh,Bandar Indah, Mile 4, North Road,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 17th July, 2013.TIMOTHY JAMIT BILONG,Senior Insolvency Officer,Head of Branch,Malaysia Insolvency Department (MdI),Sandakan Branch.No. 575 [No. MdI (SDK) 5407/2013 (NII/al 29/13)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT PERTAMANama Siberhutang:Roslan @ Supau bin TikosonNo. Kad Pengenalan: 650414-12-5407/H 0695700Alamat: Peti Surat No. 76,89300 Ranau, SabahPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 84/6 tahun 2012Tarikh Mesyuarat Pertama: 24 Julai 2013Waktu:10.00 pagiTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Cawangan SandakanTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -


18 Julai 2013Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 5 dan 6, Menara Rickoh,Bandar Indah, Batu 4, Jalan Utara,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 17 Julai 2013.WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,597TIMOTHY JAMIT BILONG,Pegawai Insolvensi Kanan,Ketua Cawangan, Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan.[No. MdI (SDK) 5407/2013 (NII/al 29/13)BANKRUPTCY ACT, 1967FIRST MEETINGDebtor’s Name:Roslan @ Supau bin TikosonNRIC No.: 650414-12-5407/H 0695700Address: P. O. Box No. 76,89300 Ranau, SabahDescription: -Court:High Court, SandakanBankruptcy Number: S(29) 84/6 of 2012Date of First Meeting: 24th July, 2013Time:10.00 a.m.Place:Insolvency Department Malaysia, Sandakan BranchDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,Level 5 and 6, Menara Rickoh,Bandar Indah, Mile 4, North Road,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 17th July, 2013.TIMOTHY JAMIT BILONG,Senior Insolvency Officer,Head of Branch,Malaysia Insolvency Department (MdI),Sandakan Branch.


1,598WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 Julai 2013PUBLIC NOTICES - (cont.)No. 576 [No. MdI (SDK) 5408/2013 (NII/al 30/13)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT PERTAMANama Siberhutang:Md. Iskandar Abdullah @ Liew Chee KiongNo. Kad Pengenalan: 530906-12-5001/H 0086963Alamat:Lot 5, Blok E, Kedai SEDCO,Telupid, SabahPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 115/8 tahun 2012Tarikh Mesyuarat Pertama: 24 Julai 2013Waktu:10.30 pagiTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Cawangan SandakanTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 5 dan 6, Menara Rickoh,Bandar Indah, Batu 4, Jalan Utara,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 17 Julai 2013.TIMOTHY JAMIT BILONG,Pegawai Insolvensi Kanan,Ketua Cawangan, Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan.[No. MdI (SDK) 5408/2013 (NII/al 30/13)BANKRUPTCY ACT, 1967FIRST MEETINGDebtor’s Name:Md. Iskandar Abdullah @ Liew Chee KiongNRIC No.: 530906-12-5001/H 0086963Address:Lot 5, Block E, Kedai SEDCO,Telupid, SabahDescription: -


18 Julai 2013WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,599Court:High Court, SandakanBankruptcy Number: S(29) 115/8 of 2012Date of First Meeting: 24th July, 2013Time:10.30 a.m.Place:Insolvency Department Malaysia, Sandakan BranchDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,Level 5 and 6, Menara Rickoh,Bandar Indah, Mile 4, North Road,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 17th July, 2013.TIMOTHY JAMIT BILONG,Senior Insolvency Officer,Head of Branch,Malaysia Insolvency Department (MdI),Sandakan Branch._______No. 577 [No. MdI (SDK) 14841/2002AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDENNama Siberhutang:Rosemawati bte Hj. AdilNo. Kad Pengenalan: 710715-12-5656/H 0844646Alamat: Peti Surat No. 2726,90730 SandakanPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Perkara: S(29) 100 tahun 2002Banyaknya bagi setiapSatu Ringgit:3.35 senPertama atau Akhir atauSelainnya:KetujuhBila Kena Bayar: Julai 2013Di Mana Kena Bayar:Melalui Pos


1,600WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 Julai 2013PUBLIC NOTICES - (cont.)AKTA KEBANKRAPAN, 1967 - (samb.)Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 5 dan 6, Menara Rickoh,Bandar Indah, Batu 4, Jalan Utara,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 10 Julai 2013.TIMOTHY JAMIT BILONG,Pegawai Insolvensi Tinggi,Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI),Cawangan Sandakan.[No. MdI (SDK) 14841/2002BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF DIVIDENDDebtor’s Name:Rosemawati bte Hj. AdilNRIC No.: 710715-12-5656/H 0844646Address: P. O. Box No. 2726,90730 SandakanDescription: -Court:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 100 of 2002Amount Per Ringgit:3.35 senFirst or Final or Otherwise: SeventhWhen Payable: July, 2013Where Payable:By PostAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,Level 5 and 6, Menara Rickoh,Bandar Indah, Mile 4, North Road,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 10th July, 2013.TIMOTHY JAMIT BILONG,Senior Insolvency Officer,Department of Insolvency Malaysia Sandakan Branch.


18 Julai 2013WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,601Kadar langganan berikut bagi Warta Kerajaan Negeri Sabah yang berkuat kuasamulai daripada 1 Januari 2013 adalah diterbitkan untuk makluman Umum:KADAR LANGGANAN UNTUK TAHUN 2013Warta Kerajaan termasuk tambahan-tambahan:- (Tidak termasuk Tambahan Tanda Perdagangan)RMLangganan Tahunan di dalam Malaysia ... ... 120.00Langganan Tahunan di luar Malaysia ... ... ... 180.00Tambahan Tanda Perdagangan (untuk satu keluaran) 2.40Sesuatu naskhah Warta Kerajaan, Tambahan-tambahan, RangUndang-undang, Laporan Dewan Undangan Negeri,Pekeliling dan lain-lain.Tidak lebih daripada 8 muka ... ... ... ... 1.80Tidak lebih 9 hingga 16 muka ... ... ... ... 2.40Tidak lebih 17 hingga 32 muka ... ... ... ... 3.00Tidak lebih 33 hingga 48 muka ... ... ... ... 3.60Tidak lebih 49 hingga 64 muka ... ... ... ... 4.20Tidak lebih 65 hingga 96 muka ... ... ... ... 5.40Lebih daripada 96 muka ... ... ... ... ... 7.20 dan tambahRM1.20untuk setiap32 mukayang lebih.Senaskhah Tahunan Tambahan Pertama dan Kedua sertaindeks 2012 (dijilid dengan Kulit Keras) ... ... RM 42.00Kadar-kadar di atas adalah termasuk belanja Pos biasa (mel laut)Pengiriman Wang hendaklah dialamatkan kepada Pencetak Kerajaan, JabatanCetak Kerajaan, Kota Kinabalu, Sabah. Cek dan Wang Pos hendaklah dibuatpembayarannya kepada Pencetak Kerajaan, Jabatan Cetak Kerajaan, dan dipalang“& Co”.Untuk Makluman(1) Pelanggan bagi Warta Kerajaan Negeri dan terbitan-terbitan Kerajaan lain sepertiLaporan Tahunan, Laporan Jabatan dan sebagainya hendaklah dialamatkankepada Pencetak Kerajaan, Jabatan Cetak Kerajaan, Km. 4, Jalan Tuaran, BegBerkunci 2004, 88554 Kota Kinabalu.(2) Pelanggan-pelanggan yang hendak mendapatkan Warta Kerajaan Persekutuanhendaklah memohon terus kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad, JalanChan Sow Lin, 50554 Kuala Lumpur.________________________________________________________________________DICETAK OLEH PENCETAK KERAJAAN,DATUK HAJI SALSIDU BIN HAJI IBRAHIM, P.G.D.K., K.M.N., J.P., JABATAN CETAK KERAJAAN,SABAH, MALAYSIA.2013.P.K. 0001 (L) - 2013

More magazines by this user
Similar magazines