Warta Kerajaan - Sabah

sabah.gov.my

Warta Kerajaan - Sabah

1,642WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007No. 525 [No. SPANS: KP. 1/VU6KENAIKAN PANGKATSuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatsecara hakiki Datuk Ghulam Jelani Khanizaman ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred UtamaB, Gred VU6 mulai 3 Julai 2007._______TENDER NOTICESNo. 526 [No. JKR. JUB. 600-6/1/359KENYATAAN TENDERTENDER TERBUKATender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar di Pusat KhidmatKontraktor (PKK) dalam Kelas C Sahaja di bawah Kepala II, Sub-Kepala 2(a) dan berdaftardengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) untuk membuattawaran bagi kerja berikut:-“CADANGAN PEMBINAAN RUMAH PERLINDUNGAN EHSAN KOTA KINABALUBATU 7½, JALAN TUARAN, INANAM, KOTA KINABALU, SABAH”Bayaran Dokumen Tender:RM400.00Tarikh Tutup: 8 Oktober 2007(Isnin, Jam 12.00 tengah hari)Tempat Memasukkan Tender:Masa, Tempat dan Tarikh MelaporDiri bagi Lawatan Tapak/Taklimatdan Tempat untuk Mengambil BorangLawatan Tapak/Taklimat:Setiausaha,Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah,Perbendaharaan Malaysia Sabah,Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan,Jalan Mat Salleh,88592 Kota Kinabalu, Sabah.Penender adalah DIWAJIBKAN untukmenghadiri taklimat di Pejabat JuruteraDaerah Jabatan Kerja Raya, Kota Kinabalu(Kepayan) pada 24 September 2007 (Isnin)jam 10.00 pagi dan borang boleh diambil dariPejabat Cawangan Ukur Bahan, Tingkat Lima(5), Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya, KotaKinabalu, dan/atau Jurutera Daerah JabatanKerja Raya, Kota Kinabalu.Dokumen tender hanya akan dikeluarkan kepada kontraktor-kontraktor atau wakilwakilnyayang SAH sahaja dengan membawa ‘SURAT TAULIAH’ yang menunjukkanbahawa mereka diberi kuasa untuk mengambil dokumen bagi pihak syarikat. Sijil AsalPKK dan Sijil Perakuan Pendaftaran Asal dari LPIPM (CIDB) hendaklah ditunjukkan ketikahendak membeli dokumen tender.


1,644WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007TENDER NOTICES - (cont.)Tender document will only be distributed to the contractor or their valid representativeby producing ‘AUTHORISATION LETTER’ indicating that they are duly authorized tocollect tender document on behalf of their company. Original PKK License and OriginalRegistration acknowledgement CIDB (LPIPM) must be produced whenobtaining tender document.Tender document may be obtained during office hours from the Quantity SurveyingSection, 5th Floor, Public Works Department Headquarters, Kota Kinabalu, Sabah.Please take note that Tender Document can only be issued to the Tenderer uponsubmission of the completed and certified Form of Site Visit by Contractor.IR. ANJIN HAJI AJIK,Director of Public Works.No. 527 [No. JKR. JUB. 600-6/1/350KENYATAAN TENDERTENDER TERBUKATender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar di Pusat KhidmatKontraktor (PKK) dalam Kelas E Sahaja di bawah Kepala I, Sub-Kepala 2 dan Kepala II,Sub-Kepala 2(a) dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri PembinaanMalaysia (CIDB) untuk membuat tawaran bagi kerja berikut:-“KEMUDAHAN PELANCONGAN DI STESEN UTAMA, TAMAN PULAU ULARDAN TAMAN PULAU TIGA, KUALA PENYU”Bayaran Dokumen Tender:RM120.00Tarikh Tutup: 8 Oktober 2007(Isnin, Jam 12.00 tengah hari)Tempat Memasukkan Tender:Setiausaha,Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah,Perbendaharaan Malaysia Sabah,Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan,Jalan Mat Salleh,88592 Kota Kinabalu, Sabah.


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,645Masa, Tempat dan Tarikh MelaporDiri bagi Lawatan Tapak/Taklimatdan Tempat untuk Mengambil BorangLawatan Tapak/Taklimat:Penender adalah DIWAJIBKAN untukmenghadiri taklimat di Pejabat JuruteraDaerah Jabatan Kerja Raya, Kuala Penyu pada24 September 2007 (Isnin) jam 10.00 pagi danborang boleh diambil dari Pejabat CawanganUkur Bahan, Tingkat Lima (5), Ibu Pejabat,Jabatan Kerja Raya, Kota Kinabalu, dan/atauJurutera Daerah Jabatan Kerja Raya, KualaPenyu.Dokumen tender hanya akan dikeluarkan kepada kontraktor-kontraktor atau wakilwakilnyayang SAH sahaja dengan membawa ‘SURAT TAULIAH’ yang menunjukkanbahawa mereka diberi kuasa untuk mengambil dokumen bagi pihak syarikat. Sijil AsalPKK dan Sijil Perakuan Pendaftaran Asal dari LPIPM (CIDB) hendaklah ditunjukkan ketikahendak membeli dokumen tender.Dokumen tender dan butir-butir lanjutnya boleh diperoleh pada waktu pejabat diCawangan Ukur Bahan, Tingkat Lima (5), Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya, Kota Kinabalu,Sabah.Sila ambil perhatian bahawa Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepadakontraktor-kontraktor jika Borang Lawatan Tapak telah dilengkapkan.IR. ANJIN HAJI AJIK,Pengarah Kerja Raya.TENDER NOTICEOPEN TENDER[No. JKR. JUB. 600-6/1/350Contractors registered with Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) in Class EOnly under Head I, Sub-Head 2 and Head II, Sub-Head 2(a) and registered withConstruction Industry Development Board (CIDB) are invited to participate in thetender for the following works:-“KEMUDAHAN PELANCONGAN DI STESEN UTAMA, TAMAN PULAU ULARDAN TAMAN PULAU TIGA, KUALA PENYU”Tender Document Fee:RM120.00Closing Date: 8th October, 2007(Monday - 12.00 noon)Place of Submission of Tender: The Secretary,Sabah Federal Tenders Board,Treasury of Malaysia Sabah,Second (2) Floor, Federal House,Jalan Mat Salleh,88592 Kota Kinabalu, Sabah.


1,646WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007TENDER NOTICES - (cont.)Time, Place and Date for Site Visitand Place to obtain Form of Site Visit/Briefing by Contractor:It is COMPULSORY for Tenderer to attendthe Site Briefing at Public WorksDepartment Divisional Engineer’s Office,Kuala Penyu on 24th September, 2007(Monday) at 10.00 a.m. and the Form isobtainable from Public Works DepartmentQuantity Surveying Section, 5th Floor,Public Works Department Headquarters KotaKinabalu, and/or Public Works DepartmentDivisional Engineer’s Office, Kuala Penyu.Tender document will only be distributed to the contractor or their valid representativeby producing ‘AUTHORISATION LETTER’ indicating that they are duly authorized tocollect tender document on behalf of their company. Original PKK License and OriginalRegistration acknowledgement CIDB (LPIPM) must be produced whenobtaining tender document.Tender document may be obtained during office hours from the Quantity SurveyingSection, 5th Floor, Public Works Department Headquarters, Kota Kinabalu, Sabah.Please take note that Tender Document can only be issued to the Tenderer uponsubmission of the completed and certified Form of Site Visit by Contractor.IR. ANJIN HAJI AJIK,Director of Public Works.No. 528 [No. JKR. JUB. 600-6/1/339KENYATAAN TENDERTENDER TERBUKATender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar di Pusat KhidmatKontraktor (PKK) dalam Kelas D Sahaja di bawah Kepala II, Sub-Kepala 2(a) dan berdaftardengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) untuk membuattawaran bagi kerja berikut:-“PROPOSED DOUBLE STOREY MINI SECRETARIAT EXTENSION ATMATUNGGONG, KUDAT”Bayaran Dokumen Tender:RM180.00Tarikh Tutup: 22 Oktober 2007(Isnin, Jam 12.00 tengah hari)


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,647Tempat Memasukkan Tender:Masa, Tempat dan Tarikh MelaporDiri bagi Lawatan Tapak/Taklimatdan Tempat untuk Mengambil BorangLawatan Tapak/Taklimat:Setiausaha,Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah,Perbendaharaan Malaysia Sabah,Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan,Jalan Mat Salleh,88592 Kota Kinabalu, Sabah.Penender adalah DIWAJIBKAN untukmenghadiri taklimat di Pejabat Urus Setia,Matunggong pada 1 Oktober 2007 (Isnin)jam 2.00 petang dan borang boleh diambil dariPejabat Cawangan Ukur Bahan, Tingkat Lima(5), Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya, KotaKinabalu, dan/atau Jurutera Daerah JabatanKerja Raya, Kudat.Dokumen tender hanya akan dikeluarkan kepada kontraktor-kontraktor atau wakilwakilnyayang SAH sahaja dengan membawa ‘SURAT TAULIAH’ yang menunjukkanbahawa mereka diberi kuasa untuk mengambil dokumen bagi pihak syarikat. Sijil AsalPKK dan Sijil Perakuan Pendaftaran Asal dari LPIPM (CIDB) hendaklah ditunjukkan ketikahendak membeli dokumen tender.Dokumen tender dan butir-butir lanjutnya boleh diperoleh pada waktu pejabat diCawangan Ukur Bahan, Tingkat Lima (5), Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya, Kota Kinabalu,Sabah.Sila ambil perhatian bahawa Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepadakontraktor-kontraktor jika Borang Lawatan Tapak telah dilengkapkan.IR. ANJIN HAJI AJIK,Pengarah Kerja Raya.TENDER NOTICEOPEN TENDER[No. JKR. JUB. 600-6/1/339Contractors registered with Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) in Class DOnly under Head II, Sub-Head 2(a) and registered with Construction IndustryDevelopment Board (CIDB) are invited to participate in the tender for the followingworks:-“PROPOSED DOUBLE STOREY MINI SECRETARIAT EXTENSION ATMATUNGGONG, KUDAT”Tender Document Fee:RM180.00Closing Date: 22nd October, 2007(Monday - 12.00 noon)


1,648WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007Place of Submission of Tender:TENDER NOTICES - (cont.)The Secretary,Sabah Federal Tenders Board,Treasury of Malaysia Sabah,Second (2) Floor, Federal House,Jalan Mat Salleh,88592 Kota Kinabalu, Sabah.Time, Place and Date for Site Visit It is COMPULSORY for Tenderer to attendand Place to obtain Form of Site Visit/ the Site Briefing at Urus Setia Office,Briefing by Contractor: Matunggong, on 1st October, 2007(Monday) at 2.00 p.m. and the Form isobtainable from Public Works DepartmentQuantity Surveying Section, 5th Floor,Public Works Department Headquarters KotaKinabalu, and/or Public Works DepartmentDivisional Engineer’s Office, Kudat.Tender document will only be distributed to the contractor or their valid representativeby producing ‘AUTHORISATION LETTER’ indicating that they are duly authorized tocollect tender document on behalf of their company. Original PKK License and OriginalRegistration acknowledgement CIDB (LPIPM) must be produced whenobtaining tender document.Tender document may be obtained during office hours from the Quantity SurveyingSection, 5th Floor, Public Works Department Headquarters, Kota Kinabalu, Sabah.Please take note that Tender Document can only be issued to the Tenderer uponsubmission of the completed and certified Form of Site Visit by Contractor.IR. ANJIN HAJI AJIK,Director of Public Works.No. 529 [No. JKR. JUB. 600-6/1/340KENYATAAN TENDERTENDER TERBUKATender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar di Pusat KhidmatKontraktor (PKK) dalam Kelas D Sahaja di bawah Kepala II, Sub-Kepala 2(a) dan berdaftardengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) untuk membuattawaran bagi kerja berikut:-“PROPOSED CONSTRUCTION DOUBLE STOREY MINI SECRETARIAT ATLOK TOHOK, PULAU BANGGI, KUDAT”Bayaran Dokumen Tender:RM180.00


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,649Tarikh Tutup: 22 Oktober 2007(Isnin, Jam 12.00 tengah hari)Tempat Memasukkan Tender:Setiausaha,Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah,Perbendaharaan Malaysia Sabah,Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan,Jalan Mat Salleh,88592 Kota Kinabalu, Sabah.Masa, Tempat dan Tarikh Melapor Penender adalah DIWAJIBKAN untukDiri bagi Lawatan Tapak/Taklimat menghadiri taklimat di Terminal Feri,dan Tempat untuk Mengambil Borang Kudat (Belakang Station ESSO) pada 2Lawatan Tapak/Taklimat:Oktober 2007 (Selasa) jam 8.00 pagi danborang boleh diambil dari Pejabat CawanganUkur Bahan, Tingkat Lima (5), Ibu Pejabat,Jabatan Kerja Raya, Kota Kinabalu, dan/atauJurutera Daerah Jabatan Kerja Raya, Kudat.Dokumen tender hanya akan dikeluarkan kepada kontraktor-kontraktor atau wakilwakilnyayang SAH sahaja dengan membawa ‘SURAT TAULIAH’ yang menunjukkanbahawa mereka diberi kuasa untuk mengambil dokumen bagi pihak syarikat. Sijil AsalPKK dan Sijil Perakuan Pendaftaran Asal dari LPIPM (CIDB) hendaklah ditunjukkan ketikahendak membeli dokumen tender.Dokumen tender dan butir-butir lanjutnya boleh diperoleh pada waktu pejabat diCawangan Ukur Bahan, Tingkat Lima (5), Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya, Kota Kinabalu,Sabah.Sila ambil perhatian bahawa Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepadakontraktor-kontraktor jika Borang Lawatan Tapak telah dilengkapkan.IR. ANJIN HAJI AJIK,Pengarah Kerja Raya.TENDER NOTICEOPEN TENDER[No. JKR. JUB. 600-6/1/340Contractors registered with Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) in Class DOnly under Head II, Sub-Head 2(a) and registered with Construction IndustryDevelopment Board (CIDB) are invited to participate in the tender for the followingworks:-“PROPOSED CONSTRUCTION DOUBLE STOREY MINI SECRETARIAT ATLOK TOHOK, PULAU BANGGI, KUDAT”Tender Document Fee:RM180.00


1,650WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007TENDER NOTICES - (cont.)Closing Date: 22nd October, 2007(Monday - 12.00 noon)Place of Submission of Tender: The Secretary,Sabah Federal Tenders Board,Treasury of Malaysia Sabah,Second (2) Floor, Federal House,Jalan Mat Salleh,88592 Kota Kinabalu, Sabah.Time, Place and Date for Site Visitand Place to obtain Form of Site Visit/Briefing by Contractor:It is COMPULSORY for Tenderer to attendthe Site Briefing at Ferry Terminal,Kudat (Behind the ESSO Station), on 2ndOctober, 2007 (Tuesday) at 8.00 a.m. andthe Form is obtainable from Public WorksDepartment Quantity Surveying Section,5th Floor, Public Works Department HeadquartersKota Kinabalu, and/or Public WorksDepartment Divisional Engineer’s Office,Kudat.Tender document will only be distributed to the contractor or their valid representativeby producing ‘AUTHORISATION LETTER’ indicating that they are duly authorized tocollect tender document on behalf of their company. Original PKK License and OriginalRegistration acknowledgement CIDB (LPIPM) must be produced whenobtaining tender document.Tender document may be obtained during office hours from the Quantity SurveyingSection, 5th Floor, Public Works Department Headquarters, Kota Kinabalu, Sabah.Please take note that Tender Document can only be issued to the Tenderer uponsubmission of the completed and certified Form of Site Visit by Contractor.IR. ANJIN HAJI AJIK,Director of Public Works.No. 530 [No. JKR. JUB. 600-6/1/297KENYATAAN TENDERTENDER TERBUKA (TAWARAN SEMULA)Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar di Pusat KhidmatKontraktor (PKK) dalam Kelas D Sahaja di bawah Kepala I, Sub-Kepala 2 serta berdaftardengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) untuk membuattawaran bagi kerja berikut:-


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,651“PROPOSED CONSTRUCTION OF 2 NOS. OF PONTOONS ATKD SEMPORNA, SABAH”Bayaran Dokumen Tender:RM110.00Tarikh Tutup: 22 Oktober 2007(Isnin, Jam 12.00 tengah hari)Tempat Memasukkan Tender:Masa, Tempat dan Tarikh MelaporDiri bagi Lawatan Tapak/Taklimatdan Tempat untuk Mengambil BorangLawatan Tapak/Taklimat:Setiausaha,Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah,Perbendaharaan Malaysia Sabah,Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan,Jalan Mat Salleh,88592 Kota Kinabalu, Sabah.Penender adalah DIWAJIBKAN untukmenghadiri taklimat di Pejabat JuruteraDaerah Jabatan Kerja Raya, Semporna pada1 Oktober 2007 (Isnin) jam 10.00 pagi danborang boleh diambil dari Pejabat CawanganUkur Bahan, Tingkat Lima (5), Ibu Pejabat,Jabatan Kerja Raya, Kota Kinabalu, dan/atauJurutera Daerah Jabatan Kerja Raya,Semporna.Dokumen tender hanya akan dikeluarkan kepada kontraktor-kontraktor atau wakilwakilnyayang SAH sahaja dengan membawa ‘SURAT TAULIAH’ yang menunjukkanbahawa mereka diberi kuasa untuk mengambil dokumen bagi pihak syarikat. Sijil AsalPKK dan Sijil Perakuan Pendaftaran Asal dari LPIPM (CIDB) hendaklah ditunjukkan ketikahendak membeli dokumen tender.Dokumen tender dan butir-butir lanjutnya boleh diperoleh pada waktu pejabat diCawangan Ukur Bahan, Tingkat Lima (5), Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya, Kota Kinabalu,Sabah.Sila ambil perhatian bahawa Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepadakontraktor-kontraktor jika Borang Lawatan Tapak telah dilengkapkan.IR. ANJIN HAJI AJIK,Pengarah Kerja Raya.[No. JKR. JUB. 600-6/1/297TENDER NOTICEOPEN TENDER (RE-CALL TENDER)Contractors registered with Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) in Class DOnly under Head I, Sub-Head 2 and registered with Construction IndustryDevelopment Board (CIDB) are invited to participate in the tender for the followingworks:-


1,652WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007TENDER NOTICES - (cont.)“PROPOSED CONSTRUCTION OF 2 NOS. OF PONTOONS ATKD SEMPORNA, SABAH”Tender Document Fee:RM110.00Closing Date: 22nd October, 2007(Monday - 12.00 noon)Place of Submission of Tender: The Secretary,Sabah Federal Tenders Board,Treasury of Malaysia Sabah,Second (2) Floor, Federal House,Jalan Mat Salleh,88592 Kota Kinabalu, Sabah.Time, Place and Date for Site Visitand Place to obtain Form of Site Visit/Briefing by Contractor:It is COMPULSORY for Tenderer to attendthe Site Briefing at Public WorksDepartment Divisional Engineer’s Office,Semporna on 1st October, 2007 (Monday)at 10.00 a.m. and the Form is obtainablefrom Public Works Department QuantitySurveying Section, 5th Floor, Public WorksDepartment Headquarters Kota Kinabalu, and/or Public Works Department DivisionalEngineer’s Office, Semporna.Tender document will only be distributed to the contractor or their valid representativeby producing ‘AUTHORISATION LETTER’ indicating that they are duly authorized tocollect tender document on behalf of their company. Original PKK License and OriginalRegistration acknowledgement CIDB (LPIPM) must be produced whenobtaining tender document.Tender document may be obtained during office hours from the Quantity SurveyingSection, 5th Floor, Public Works Department Headquarters, Kota Kinabalu, Sabah.Please take note that Tender Document can only be issued to the Tenderer uponsubmission of the completed and certified Form of Site Visit by Contractor.IR. ANJIN HAJI AJIK,Director of Public Works.


1,654WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007TENDER NOTICES - (cont.)[No. JKR. JUB. 600-5/1/160TENDER NOTICETENDER FOR BUMIPUTERA CONTRACTORS ONLY (RE-CALL TENDER)Contractors registered with PUKONSA in Class D Only, under Head II,Sub-Head 2 or Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) in Class E under Head II,Sub-Head 2(a) and registered with Construction Industry Development Board(CIDB) are invited to participate in the tender for the following works:-“CONSTRUCTION OF 1 UNIT DIV. II QUARTERS AND 1 UNIT DIV. IIIQUARTERS AT PEGALUNGAN (PHASE 2)”Tender Document Fee:RM280.00Last Date Issuing Tender Document: 15th October, 2007Closing Date: 19th October, 2007(Friday - 2.30 p.m.)Place of Submission of Tender: Setiausaha,Lembaga Tawaran,Kementerian Pembangunan Infrastruktur,Tingkat Bawah, Ibu Pejabat JKR,88582 Kota Kinabalu, Sabah.Time, Place and Date for Site Visitand Place to obtain Form of Site Visit/Briefing by Contractor:It is COMPULSORY for Tenderer to attendthe Site Briefing at Public WorksDepartment Divisional Engineer’s Office,Keningau on 1st October, 2007 (Monday)at 10.00 a.m. and the Form is obtainablefrom Public Works Department QuantitySurveying Section, 5th Floor, Public WorksDepartment Headquarters Kota Kinabalu, and/or Public Works Department DivisionalEngineer’s Office, Keningau.Tender document will only be distributed to the contractor or their valid representativeby producing ‘AUTHORISATION LETTER’ indicating that they are duly authorized tocollect tender document on behalf of their company. Original PUKONSA or PKK License,Bumiputera Status Acknowledgement and Original Registration acknowledgement CIDB(LPIPM) must be produced when obtaining tender document.Tender document may be obtained during office hours from the Quantity SurveyingSection, 5th Floor, Public Works Department Headquarters, Kota Kinabalu, Sabah.Please take note that Tender Document can only be issued to the Tenderer uponsubmission of the completed and certified Form of Site Visit by Contractor.IR. ANJIN HAJI AJIK,Director of Public Works.


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,655No. 532 [No. JKR. JUB. 600-6/1/328KENYATAAN TENDERTENDER UNTUK KONTRAKTOR BUMIPUTERA SAHAJA (TAWARAN SEMULA)Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar di Pusat KhidmatKontraktor (PKK) dalam Kelas A Sahaja di bawah Kepala II, Sub-Kepala 2(a) serta berdaftardengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) untuk membuattawaran bagi kerja berikut:-“MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN TAMBAHAN DAN LAIN-LAINKERJA YANG BERKAITAN DI SMK GUNSANAD, KENINGAU, SABAH”Bayaran Dokumen Tender:RM800.00Tarikh Tutup: 22 Oktober 2007(Isnin, Jam 12.00 tengah hari)Tempat Memasukkan Tender:Setiausaha,Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah,Perbendaharaan Malaysia Sabah,Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan,Jalan Mat Salleh,88592 Kota Kinabalu, Sabah.Masa, Tempat dan Tarikh Melapor Penender adalah DIWAJIBKAN untukDiri bagi Lawatan Tapak/Taklimat menghadiri taklimat di Pejabat Juruteradan Tempat untuk Mengambil Daerah Jabatan Kerja Raya, Keningau padaBorang Lawatan Tapak/Taklimat: 2 Oktober 2007 (Selasa) jam 10.00 pagidan borang boleh diambil dari PejabatCawangan Ukur Bahan, Tingkat Lima (5), IbuPejabat, Jabatan Kerja Raya, Kota Kinabalu,dan/atau Jurutera Daerah Jabatan Kerja Raya,Keningau.Dokumen tender akan dikeluarkan kepada kontraktor-kontraktor atau wakil-wakilnyayang SAH sahaja dengan membawa ‘SURAT TAULIAH’ yang menunjukkan bahawamereka diberi kuasa untuk mengambil dokumen bagi pihak syarikat. Sijil Asal PKK, SijilPengiktirafan Taraf Bumiputera serta Perakuan Pendaftaran Asal dari LPIPM (CIDB)hendaklah ditunjukkan ketika hendak membeli dokumen tender.Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperoleh semasawaktu pejabat di Cawangan Ukur Bahan, Tingkat Lima (5), Ibu Pejabat, Jabatan KerjaRaya, Kota Kinabalu, Sabah.Nota:Kepada kontraktor yang belum menghadiri Taklimat/Lawatan Tapak pada 5 Mac2007 dan 6 Mac 2007, satu tarikh baru telah ditetapkan. Walau bagaimanapun,sekiranya tidak dapat menghadiri pada tarikh tersebut di atas, kontraktor masihboleh berbuat demikian. Sila hubungi Pejabat Jurutera Daerah yang berkenaan.


1,656WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007* Jenis SyarikatTempatan : T1- Syarikat 100% milik tempatan.A1- Syarikat 100% milik tempatan dan syarikat tempatan yangdisenaraikan di BSKL yang mempunyai pegangan ekuitiasing tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah,pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegara.A2- Syarikat 100% milik tempatan, syarikat tempatan yangdisenaraikan di BSKL dan syarikat usahasama yangdiperbadankan di Malaysia yang mempunyai peganganekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga,Pengurusan dan pekerja adalah warganegara.** Pembiayaan1. Pinjaman Bank Dunia.2. Bank Pembangunan Asia.TENDER NOTICES - (cont.)IR. ANJIN HAJI AJIK,Pengarah Kerja Raya.TENDER NOTICE[No. JKR. JUB. 600-6/1/328TENDER FOR BUMIPUTERA CONTRACTORS ONLY (RE-CALL TENDER)Contractors registered with Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) in Class A Onlyunder Head II, Sub-Head 2(a) and registered with Construction Industry DevelopmentBoard (CIDB) are invited to participate in the tender for the following works:-“MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN TAMBAHAN DAN LAIN-LAINKERJA YANG BERKAITAN DI SMK GUNSANAD, KENINGAU, SABAH”Tender Document Fee:RM800.00Closing Date: 22nd October, 2007(Monday - 12.00 noon)Place of Submission of Tender:The Secretary,Sabah Federal Tenders Board,Treasury of Malaysia Sabah,Second (2) Floor, Federal House,Jalan Mat Salleh,88592 Kota Kinabalu, Sabah.


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,657Time, Place and Date for Site Visitand Place to obtain Form of Site Visit/Briefing by Contractor:It is COMPULSORY for Tenderer to attendthe Site Briefing at Public WorksDepartment Divisional Engineer’s Office,Keningau on 2nd October, 2007 (Tuesday) at10.00 a.m. and the Form is obtainable fromPublic Works Department QuantitySurveying Section, 5th Floor, Public WorksDepartment Headquarters Kota Kinabalu, and/or Public Works Department DivisionalEngineer’s Office, Keningau.Tender document will only be distributed to the contractor or their valid representativeby producing ‘AUTHORISATION LETTER’ indicating that they are duly authorized tocollect tender document on behalf of their company. Original PKK License/BumiputeraCertificate and CIDB (LPIPM) Original Registration Acknowledgement must be producedwhen obtaining tender document.Tender document may be obtained during office hours from the Quantity SurveyingSection, 5th Floor, Public Works Department Headquarters, Kota Kinabalu, Sabah.Please take note that Tender Document can only be issued to the Tenderer uponsubmission of the completed and certified Form of Site Visit by Contractor.Note:For those who have not attend the Site Briefing/Visit on 5th March, 2007 and 6thMarch, 2007, please contact the Public Works Department Divisional Engineer’sOffice for further information.* Type ofLocal Firm : T1- 100% local firm.** Fund1. World Bank Loan.2. Asian Development Bank.A1- 100% local firm and BSKL-listed local firm havingforeign equity share not exceeding 30% and 100% citizenmember of Director of Board, management and workmen.A2- 100% local firm, BSKL-listed local firm and corporatisedjoined-venture firm in Malaysia having foreign equityshare not exceeding 49% and majority Board of Member,management and workmen are citizen.IR. ANJIN HAJI AJIK,Director of Public Works.


1,658WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007TENDER NOTICES - (cont.)No. 533 [No. JKR. JUB. 600-6/1/332KENYATAAN TENDERTENDER UNTUK KONTRAKTOR BUMIPUTERA SAHAJA (TAWARAN SEMULA)Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar di Pusat KhidmatKontraktor (PKK) dalam Kelas A Sahaja di bawah Kepala II, Sub-Kepala 2(a) serta berdaftardengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) untuk membuattawaran bagi kerja berikut:-“CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN TAMBAHANDAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SMK USUKAN II,KOTA BELUD, SABAH”Bayaran Dokumen Tender:RM800.00Tarikh Tutup: 22 Oktober 2007(Isnin, Jam 12.00 tengah hari)Tempat Memasukkan Tender:Setiausaha,Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah,Perbendaharaan Malaysia Sabah,Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan,Jalan Mat Salleh,88592 Kota Kinabalu, Sabah.Masa, Tempat dan Tarikh Melapor Penender adalah DIWAJIBKAN untukDiri bagi Lawatan Tapak/Taklimat menghadiri taklimat di Pejabat Juruteradan Tempat untuk Mengambil Daerah Jabatan Kerja Raya, Kota BeludBorang Lawatan Tapak/Taklimat: pada 1 Oktober 2007 (Isnin) jam 10.00pagi dan borang boleh diambil dari PejabatCawangan Ukur Bahan, Tingkat Lima (5), IbuPejabat, Jabatan Kerja Raya, Kota Kinabalu,dan/atau Jurutera Daerah Jabatan Kerja Raya,Kota Belud.Dokumen tender akan dikeluarkan kepada kontraktor-kontraktor atau wakil-wakilnyayang SAH sahaja dengan membawa ‘SURAT TAULIAH’ yang menunjukkan bahawamereka diberi kuasa untuk mengambil dokumen bagi pihak syarikat. Sijil Asal PKK, SijilPengiktirafan Taraf Bumiputera serta Perakuan Pendaftaran Asal dari LPIPM (CIDB)hendaklah ditunjukkan ketika hendak membeli dokumen tender.Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperoleh semasawaktu pejabat di Cawangan Ukur Bahan, Tingkat Lima (5), Ibu Pejabat, Jabatan KerjaRaya, Kota Kinabalu, Sabah.Nota:Kepada sesiapa yang belum menghadiri Taklimat/Lawatan Tapak yang telah dibuatpada tarikh tersebut di atas masih boleh berbuat demikian. Sila hubungi pejabatJurutera Daerah tersebut.


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,659* Jenis SyarikatTempatan : T1- Syarikat 100% milik tempatan.A1- Syarikat 100% milik tempatan dan syarikat tempatan yangdisenaraikan di BSKL yang mempunyai pegangan ekuitiasing tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah,pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegara.A2- Syarikat 100% milik tempatan, syarikat tempatan yangdisenaraikan di BSKL dan syarikat usahasama yangdiperbadankan di Malaysia yang mempunyai peganganekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga,Pengurusan dan pekerja adalah warganegara.** Pembiayaan1. Pinjaman Bank Dunia.2. Bank Pembangunan Asia.TENDER NOTICEIR. ANJIN HAJI AJIK,Pengarah Kerja Raya.[No. JKR. JUB. 600-6/1/332TENDER FOR BUMIPUTERA CONTRACTORS ONLY (RE-CALL TENDER)Contractors registered with Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) in Class A Onlyunder Head II, Sub-Head 2(a) and registered with Construction Industry DevelopmentBoard (CIDB) are invited to participate in the tender for the following works:-“CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN TAMBAHANDAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SMK USUKAN II,KOTA BELUD, SABAH”Tender Document Fee:RM800.00Closing Date: 22nd October, 2007(Monday - 12.00 noon)Place of Submission of Tender:The Secretary,Sabah Federal Tenders Board,Treasury of Malaysia Sabah,Second (2) Floor, Federal House,Jalan Mat Salleh,88592 Kota Kinabalu, Sabah.


1,660WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007TENDER NOTICES - (cont.)Time, Place and Date for Site Visitand Place to obtain Form of Site Visit/Briefing by Contractor:It is COMPULSORY for Tenderer to attendthe Site Briefing at Public WorksDepartment Divisional Engineer’s Office,Kota Belud on 1st October, 2007 (Monday)at 10.00 a.m. and the Form is obtainable fromPublic Works Department QuantitySurveying Section, 5th Floor, Public WorksDepartment Headquarters Kota Kinabalu, and/or Public Works Department DivisionalEngineer’s Office, Kota Belud.Tender document will only be distributed to the contractor or their valid representativeby producing ‘AUTHORISATION LETTER’ indicating that they are duly authorized tocollect tender document on behalf of their company. Original PKK License/BumiputeraCertificate and CIDB (LPIPM) Original Registration Acknowledgement must be producedwhen obtaining tender document.Tender document may be obtained during office hours from the Quantity SurveyingSection, 5th Floor, Public Works Department Headquarters, Kota Kinabalu, Sabah.Please take note that Tender Document can only be issued to the Tenderer uponsubmission of the completed and certified Form of Site Visit by Contractor.Note:For those who have not attend the Site Briefing/Visit on the said date, pleasecontact the Public Works Department Divisional Engineer’s Office for furtherinformation.* Type ofLocal Firm : T1- 100% local firm.A1- 100% local firm and BSKL-listed local firm havingforeign equity share not exceeding 30% and 100% citizenmember of Director of Board, management and workmen.A2- 100% local firm, BSKL-listed local firm and corporatisedjoined-venture firm in Malaysia having foreign equityshare not exceeding 49% and majority Board of Member,management and workmen are citizen.** Fund1. World Bank Loan.2. Asian Development Bank.IR. ANJIN HAJI AJIK,Director of Public Works.


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,661REPEATED NOTIFICATIONSNo. 498 [No. JKM. PHB. 600-2/4/0/30/(16)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang disebut dalamPemberitahuan Warta No. 319/2006 hendaklah diambil, walau bagaimanapun, pengisytiharanserta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerja-kerja pengukuranBab 69disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikankepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apa kerjadi atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya, iaitu Pembinaan Sekolah MenengahKebangsaan Bandaraya II, Kota Kinabalu, yang bagi maksud tersebut tanah itu dicadangkanuntuk diambil.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 3 Julai 2006.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/4/0/30/(16)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 319/2006 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any work on the land connected to the use, to wit, the Construction of SekolahMenengah Kebangsaan Bandaraya II, Kota Kinabalu, to which the land is intended to beput on its acquisition.Dated at Kota Kinabalu, this 3rd day of July, 2006.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


1,662WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007No. 499 [No. JKM. PHB. 600-2/1/192/(64)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang disebut dalamPemberitahuan Warta No. 330/2007 hendaklah diambil, walau bagaimanapun, pengisytiharanserta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerja-kerja pengukuranBab 69REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikankepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apa kerjadi atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya, iaitu Menaik Taraf Jalan Bundusan(Duta), Penampang, yang bagi maksud tersebut tanah itu dicadangkan untuk diambil.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 15 Jun 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/1/192/(64)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 330/2007 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any work on the land connected to the use, to wit, the Upgrading of Bundusan(Duta) Road, Penampang, to which the land is intended to be put on its acquisition.Dated at Kota Kinabalu, this 15th day of June, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,663No. 500 [No. JKM. PHB. 600-2/3/47/(64)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang ditunjukkan atasPelan No. JPK/J0411/LA/PL/1-7 (Pindaan A) mungkin akan dikehendaki bagi suatu maksudawam, iaitu bagi Pelaksanaan Bekalan Air Sandakan Fasa II Sesalur Penghantaran AirBab 69Terawat Pakej 1, 2, 3 dan 5; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yangdiberikan kepadanya oleh seksyen 4 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-PertuaNegeri dengan ini mengumumkan bahawa tanah yang dinyatakan di dalam Jadual bersamadengan ini mungkin dikehendaki bagi maksud yang pada pendapat Yang di-Pertua Negeriadalah suatu maksud awam.Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Sandakan, pada waktu pejabat.JADUALLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Hektar)1. Tam Lin HingTam Lai KanKok Kam Hah}076290214 180.55 Sandakan 0.2852. Henry Hiew San Ngok 075365365 18.28 Batu 24, 0.001Jalan Labuk3. Wong Lien Tat 075365374 18.39 ,, 0.0024. Lee Yiu LeungThomasNgan Chan Wai}075338760 15.66 ,, 0.0935. Global Enterprise 075356240 9.71 ,, 0.038Sdn. Bhd.6. Chong Wai Shoi 075356231 10.30 ,, 0.0747. Chiap Hua Agriculture 076290278 710.5 Sandakan 0.735Co. Sdn. Bhd.8. Agroco Plantation 075376233 41.87 Batu 19, 0.170Sdn. Bhd.Jalan Labuk9. Ng Vui KyunNg Vui MinNg Fui TzeeNg Fui Jin}075200332 10.47 Sandakan 0.066


1,664WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)JADUAL - (samb.)LuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Hektar)10. Seratus Furnishing 075200341 11.78 Sandakan 0.075Sdn. Bhd.11. Tan Fo On 075413017 10.93 Batu 18, 0.044Jalan Labuk12. Sin Wai Wing}Sen Vui Hung @ 075369069 6.71 Batu 19,Sien Vui HungJalan LabukSand Vui Hen0.01813. Chong Miong LingChing Sim Ling}075200387 13.40 Sandakan 0.121@ Rose14. Fu Yin Kyen 075411906 4.38 Batu 19, 0.032Jalan Labuk15. Fu Yin Kyen 075411915 4.49 ,, 0.04916. Yap Keong Ang 075211522 3.85 Sandakan 0.03817. Lean Kee Bee 075171461 30.30 ,, 0.00218. Chan Saik Chuen 075203557 3.66 ,, 0.00819. Yip Yung Sun}Yip Wai Chung 075203520 3.68 ,, 0.018Yip Wai SingYip Soo Sun20. Wong Shun YinWong Shun Hing}075203253 5.44 ,, 0.022Wong Soon Fah21. Massah Singh 075204143 3.91 ,, 0.07022. Chin Kui Foh 076220954 12.75 ,, 0.00523. Lee Khuen Ping}Lee Khuen Yuen 075202265 5.70 ,, 0.066Lee Khuen ChenLee Chung Yin


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,665LuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Hektar)24. Doitright Sdn. Bhd. 075203593 4.06 Sandakan 0.01825. Tan King LeonAng Mei Len @Fung Mei LenTan Kung HoTan Seng ThianTan Kung TuanTan Kung Ming 075168786 3.26 ,, 0.004Tan King BingTan Chi HuiTan Koon YeeTan Ley JeanTan Ley HuiTan Kung Heng}26. Ang Mei Len @Fung Mei LenTan Kung HoTan Seng ThianTan Kung TuanTan Kung MingTan King Sing 075168651 3.79 ,, 0.003Tan Chi HuiTan Koon YeeTan Ley JeanTan Ley HuiTan Kung HengTan King Leon27. Tsen Nyuk Chung}Chen Yee TengTsen Nyuk Vun 075143636 31.43 ,, 0.032Lim Bee TenChen Hau Yung}JADUAL - (samb.)28. Syarikat Pertanian 075205720 11.05 ,, 0.010Khoon Sdn. Bhd.29. Chai Hing WingChau Sui Teck}076162626 3.70 ,, 0.018Sdn. Bhd.


1,666WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)30. Lungkawang Sdn. Bhd. 076220847 3.660 Sandakan 0.01831. Kwan Kuh Hang 076220221 3.07 ,, 0.01832. Young Nyuk Ying @ 074002314 4.410 Batu 16½, 0.035Jawyah bt. AmatJalan Labuk33. Charles David BanicoAlbert John BanicoRonaldo George BanicoJames Eliot Banico}076220721 2.40 ,, 0.03534. Ho Siew Fong}076222869 3.43 ,, 0.011Ho Sau Vui35. Kalbani b. Kalbin @Mohd. Kalbani b. 074007006 1.780 Jalan Labuk 0.045Hj. Kalbin36. Siti Rukiyah bt.AbdullahRahmat b. AbdullahMuhamad b. AbdullahAlustia bt. AbdullahSutiah bt. Abdullah 074002332 3.420 Batu 16½, 0.019Mohd. Supari @ MohdJalan LabukSuparizan AbdullahNormah bt. AbdullahMokhamat b. AbdullahSiti Rubiah bt.Abdullah}JADUAL - (samb.)LuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Hektar)37. Hajlan b. Abd. Manap 074002341 4.560 ,, 0.03238. Chan Kha PengChan Kar Lean}075126260 14.206 Sandakan 0.002Chan Kar Ching


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,667LuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Hektar)39. Chan Moo TsinChin Moo HinMau Khun Thai@ Mau Khiun ThaiChan How TsongChin Hin FaiChan Chee Keong 075104077 9.350 Sandakan 0.024Chin Hau LeongChin Hen KongChen Vui Kwan @Chan Vui KwanChan Hen Teck @Chin SuChan Tsen Kin40. Chan Moo TsinMau Khun Thai@ Mau Khiun ThaiChan How TsongChin Hin FaiChan Chee KeongChin Hau Leong 075129556 4.670 ,, 0.007Chin Hen KongChen Vui Kwan @Chan Vui KwanChin Moo HinChan Hen Teck @Chin SuChan Tsen Kin41. Pang Thau YinPang Thau FuiPang Thau KiongPang Hon Phin @Thau PhinPang Thau NgenPang Thau SengPang Thau FahPang Thau Vui @ SangPang Thou ChongPang Thau FohPang Tau FattPang Thau ChoiPang Thau Min}}JADUAL - (samb.)}075098010 14.700 ,, 0.020


1,668WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 200742. United Parts Agency 075368786 2.25 Batu 10, 0.010(Sabah) Sdn. Bhd.Jalan Labuk43. Chua Tong Mik}075368795 2.25 ,, 0.00544. Tsen Fong YuChang Ah Moi @Tsen Ah MoiLiew Sim KyauTsen Kui Yung 075202818 6.720 Sandakan 0.0007Tsen Yun ThaiTsen King FohChen Tai ThaiTsen Fong Hin45. Yong Kui Ming}Yong Siew Moi 075327132 3.934 Batu 9,Yong En LeongJalan LabukYon Choo Bin0.01446. Sim Seng Hap 075337683 1.710 ,, 0.010Plantation Sdn. Bhd.47. Lai Chee KhiongLai Ah Sin @}Lai Yu FookLai Eng MingLai Nyuk Ching48. Fong Shu KienFong Sui VuiFong Soi FonLiew Ket Ching @Liew Ket KaiFong Shu HingLiew Ket KeongChung Hon MinLee Jen JinFong Shu FungFong Soo HiongFong Shun HenChung Hon KyunFong Shu SanFong Shu FungFon Su LinFong Su TatREPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)0753376920752028633.380 ,, 0.013}JADUAL - (samb.)LuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Hektar)2.64 Sandakan 0.006


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,669LuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Hektar)49. Yong Su ChueChang Yun JinChau Onn FahChang Yun TaiChang Yun LeeChow Su OnChang Yun Mee 075337763 2.00 Batu 9, 0.009Chang Yun LinJalan LabukChiew Nyuk FahFong Yow Fok @Fok Kwai MongLan binti Lau @Lau Mum KiewChiew Tshun Fai50. Liow Kon Thai 075353516 0.480 ,, 0.031Leong Kok Meng }51. Hiew Vui ChongTong Chuan KeatKho Phek ChiawHiew Vui LeongLai Nyuk MinLai Heng Chong 075508517 4.550 Batu 10½, 0.009Hiew Yu ChoiJalan LabukRita b. BunchoChin Nyuk YuenTong Chuan KiongHiew Vui HiongHoe Ah Hoon}}JADUAL - (samb.)52. Liew Yu Fah 075323456 4.180 Batu 9, 0.014Jalan Labuk53. PPB Oil Palm Bhd. 075323741 0.360 ,, 0.02054. Yee Kun Fung 075320688 1.28 Batu 10, 0.013Tseu Phin Fui } Jalan Labuk55. Wong Tien Sung 075320651 3.78 ,, 0.05656. Matowin Sdn. Bhd. 075336524 1.73 Batu 11, 0.61Jalan Labuk57. Matowin Sdn. Bhd. 075336515 1.70 ,, 0.01


1,670WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 200760. Chin Shin FohSim Seng HapPlantation Sdn. Bhd.Chia Kim PuiChia Chiu Phin}0752100980.650 ,, 0.02161. Chin Kin Fah 075210105 1.010 ,, 0.029}Chin Kim Yin62. Chu Khun Min}Chu Foh Min 075210114 0.860 ,, 0.022Chu Vui MinChu Tu Ming63. Lai Foo Yu}Lai Foo PingLai Fook OnnLai Foh Heng64. Shoon Kui Len}Shoon Ket FuiShoon Kai FuiShoon Kui YingShoon Kan YinREPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)075210132075210141JADUAL - (samb.)LuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Hektar)}58. Lim Si CheongLoong Thien OnWong ChauLoong Thien FookLee Mui Nyuk @ 075205971 2.12 Sandakan 0.042Lilian LeeLoong Khon PhongLoong Khon ChungLoong Chia Vun}59. Liew Choo Yin @Liew Nyuk YuLau Choon FohMeinga Realty 075205980 2.650 ,, 0.074Sdn. Bhd.C.A.K. PlantationsSdn. Bhd.2.140 ,, 0.0476.110 ,, 0.086


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,671LuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Hektar)65. Tan Yew Hun}Chin Yu Hai @Chin Hen Wah 075209433 5.980 Sandakan 0.112Chin Hin Vun @Tan Yin Bun66. Chin Ah Kan 075210150 3.330 ,, 0.18667. Lim Fong Tsin 075209442 0.830 ,, 0.01968. Chang Ket Ming 075209362 7.870 ,, 0.06069. Khoo Yoke Lun}Ting Siok LangKhoo Ah FooAng Eng Foo}70. Chai Siew YinChong Tung Yin@ Kon YinChin Mui YunChong San ShuChong Soon Kong075209415075209424JADUAL - (samb.)2.430 ,, 0.0500.980 ,, 0.06371. Chin Katt Fong 075358815 1.540 ,, 0.06272. Wechieve Corporation 075210016 6.540 ,, 0.121Sdn. Bhd.73. Yap Pak Leong 075209595 3.040 ,, 0.14074. Lim Chi Choi @Lim Chee ChoiLim Chu Yan @Lim Chee Yin}075209611 4.040 ,, 0.17175. Wong Lui Oy @ 075209782 1.260 ,, 0.050Oy Mui76. Lim Chee Foh}Lim Chee ChuLim Chee Choi 075209773 5.360 ,, 0.182Lim Chee KianLim Chee Yin77. Kong Siew Kwang 075329145 1.500 Batu 7, 0.120Jalan Labuk


1,672WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 200778. Ang Hong Swee 075209755 1.150 Sandakan 0.05679. Ming Huat Devt. 075209700 3.350 ,, 0.017Sdn. Bhd.80. Mai Shang Sdn. Bhd. 075322566 1.51 Batu 8, 0.021Jalan Labuk81. Ang Hong Swee 075322575 1.53 ,, 0.02382. Mai Shang Sdn. Bhd. 075358879 2.64 ,, 0.03783. Belleair Villas Sdn. Bhd. 075487393 1.670 Batu 7½, 0.0003Jalan Labuk84. Chu Yung Vun 075504513 9.06 Sg. Tendok 0.00185. The Green Co-Operative 075373901 3.038 Batu 7½, 0.124Society Ltd.Jalan Labuk86. Chung Ngen Yin @ 075395130 0.85 ,, 0.155Chung Nyen Yin87. Chung Sui ChingChung Yung ChingChung Yin Tai @Chung Yin Thai 075395121Chung Kui ChingChung Shu ChingChung Mui Ching @4.44 ,, 0.056Chung Mee Ching}88. Syarikat Saban 075200047 10.110 Sandakan 0.065Enterprise Sdn. Bhd.89. Dinar bt. Pg. GalpamNapasah bt. Pdm.Galpam @ NapsahSakilan Timber CoopFed Sdn. Bhd.90. Chen Huang Kuei LiangREPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)JADUAL - (samb.)LuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Hektar)}075200038 10.56 ,, 0.036}Chen Hsing Sing 075200029/1 10.75 ,, 0.046Lu Ming Yu


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,673JADUAL - (samb.)LuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Hektar)91. Yusof b. Moksin @MasinSaid b. Masin}075205837 0.82 Sandakan 0.00892. Yong Kai Yu @ 075487651 0.54 Batu 9, 0.017Tong Vui SangJalan Labuk93. Chung Tsze Khen 075342273 0.300 ,, 0.01894. Lo Tain Soon 075324448 0.33 ,, 0.00295. Wong Chiu Chan}Wong Sing ChanWong Fook Chan 075495608 2.19 ,, 0.015Wong Miau ChanWong Miu Chuan96. Zung Zang Plantations 076220972 14.36 Sandakan 0.04097. Wong Vun Kong 075210123 1.31 ,, 0.04598. Syarikat Saban 075481140 0.010 ,, 0.0006Enterprise Sdn. Bhd.99. Syarikat Saban 075113549 48.97 ,, 0.026Enterprise Sdn. Bhd.100. Lam Kim Loi 075205846 0.92 ,, 0.017101. Chin Kui Foh 075411728 2.00 Batu 17, 0.015Jalan Labuk102. Fong Shau Chong 075408810 7.24 Kebun Cina 0.009Sandakan103. Fong Shau Fah 075408829 7.24 ,, 0.064Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 4 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.


1,674WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69NOTIFICATION UNDER SECTION 4[No. JKM. PHB. 600-2/3/47/(64)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land as shown on Plan No.JPK/J0411/LA/PL/1-7 (Pindaan A) is likely to be required for a public purpose, that isto say for the Implementation of Sandakan Water Supply Phase II - Treated WaterCap. 69REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)Transmission Main Package 1, 2, 3 and 5; now, therefore, in exercise of thepowers conferred upon him by section 4 of the Land Acquisition Ordinance, theYang di-Pertua Negeri hereby notifies that all the land set out in the Schedule hereto islikely to be required for a purpose, which in the opinion of the Yang di-Pertua Negeri isa public purpose.Plan referred to above may be inspected at the office of the Director of Lands andSurveys, Kota Kinabalu, or the office of the Assistant Collector of Land Revenue,Sandakan, during normal office hours.SCHEDULEAreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Hectare(s)1. Tam Lin HingTam Lai KanKok Kam Hah}076290214 180.55 Sandakan 0.2852. Henry Hiew San Ngok 075365365 18.28 Mile 24, 0.001Labuk Road3. Wong Lien Tat 075365374 18.39 ,, 0.0024. Lee Yiu LeungThomasNgan Chan Wai}075338760 15.66 ,, 0.0935. Global Enterprise 075356240 9.71 ,, 0.038Sdn. Bhd.6. Chong Wai Shoi 075356231 10.30 ,, 0.0747. Chiap Hua Agriculture 076290278 710.5 Sandakan 0.735Co. Sdn. Bhd.8. Agroco Plantation 075376233 41.87 Mile 19, 0.170Sdn. Bhd.Labuk Road


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,675SCHEDULE - (cont.)AreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Hectare(s)9. Ng Vui KyunNg Vui MinNg Fui TzeeNg Fui Jin}075200332 10.47 Sandakan 0.06610. Seratus Furnishing 075200341 11.78 ,, 0.075Sdn. Bhd.11. Tan Fo On 075413017 10.93 Mile 18, 0.044Labuk Road12. Sin Wai Wing}Sen Vui Hung @ 075369069 6.71 Mile 19,Sien Vui HungLabuk RoadSand Vui Hen0.01813. Chong Miong LingChing Sim Ling}075200387 13.40 Sandakan 0.121@ Rose14. Fu Yin Kyen 075411906 4.38 Mile 19, 0.032Labuk Road15. Fu Yin Kyen 075411915 4.49 ,, 0.04916. Yap Keong Ang 075211522 3.85 Sandakan 0.03817. Lean Kee Bee 075171461 30.30 ,, 0.00218. Chan Saik Chuen 075203557 3.66 ,, 0.00819. Yip Yung Sun}Yip Wai Chung 075203520 3.68 ,, 0.018Yip Wai SingYip Soo Sun20. Wong Shun YinWong Shun Hing}075203253 5.44 ,, 0.022Wong Soon Fah21. Massah Singh 075204143 3.91 ,, 0.07022. Chin Kui Foh 076220954 12.75 ,, 0.00523. Lee Khuen Ping}Lee Khuen Yuen 075202265 5.70 ,, 0.066Lee Khuen ChenLee Chung Yin24. Doitright Sdn. Bhd. 075203593 4.06 ,, 0.018


1,676WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)THE LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)}SCHEDULE - (cont.)AreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Hectare(s)25. Tan King LeonAng Mei Len @Fung Mei LenTan Kung HoTan Seng ThianTan Kung TuanTan Kung Ming 075168786 3.26 Sandakan 0.004Tan King BingTan Chi HuiTan Koon YeeTan Ley JeanTan Ley HuiTan Kung Heng}26. Ang Mei Len @Fung Mei LenTan Kung HoTan Seng ThianTan Kung TuanTan Kung MingTan King Sing 075168651 3.79 ,, 0.003Tan Chi HuiTan Koon YeeTan Ley JeanTan Ley HuiTan Kung HengTan King Leon27. Tsen Nyuk Chung}Chen Yee TengTsen Nyuk Vun 075143636 31.43 ,, 0.032Lim Bee TenChen Hau Yung28. Syarikat Pertanian 075205720 11.05 ,, 0.010Khoon Sdn. Bhd.29. Chai Hing WingChau Sui TeckSdn. Bhd.}076162626 3.70 ,, 0.01830. Lungkawang Sdn. Bhd. 076220847 3.660 ,, 0.018


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,67731. Kwan Kuh Hang 076220221 3.07 Sandakan 0.01832. Young Nyuk Ying @ 074002314 4.410 Mile 16½, 0.035Jawyah bt. AmatLabuk Road33. Charles David Banico}Albert John Banico 076220721 2.40 ,, 0.035Ronaldo George BanicoJames Eliot Banico34. Ho Siew Fong 076222869 3.43 ,, 0.011Ho Sau Vui }35. Kalbani b. Kalbin @Mohd. Kalbani b. 074007006 1.780 Labuk Road 0.045Hj. Kalbin36. Siti Rukiyah bt.AbdullahRahmat b. AbdullahMuhamad b. AbdullahAlustia bt. AbdullahSutiah bt. Abdullah 074002332 3.420 Mile 16½, 0.019Mohd. Supari @ MohdLabuk RoadSuparizan AbdullahNormah bt. AbdullahMokhamat b. AbdullahSiti Rubiah bt.Abdullah37. Hajlan b. Abd. Manap 074002341 4.560 ,, 0.03238. Chan Kha PengChan Kar LeanChan Kar Ching}075126260 14.206 Sandakan 0.00239. Chan Moo TsinChin Moo HinMau Khun Thai@ Mau Khiun ThaiChan How TsongChin Hin FaiChan Chee KeongChin Hau LeongChin Hen KongChen Vui Kwan @Chan Vui KwanChan Hen Teck @Chin SuChan Tsen Kin}075104077 9.350 ,, 0.024}SCHEDULE - (cont.)AreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Hectare(s)


1,678WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)THE LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)SCHEDULE - (cont.)AreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Hectare(s)40. Chan Moo TsinMau Khun Thai@ Mau Khiun ThaiChan How TsongChin Hin FaiChan Chee KeongChin Hau Leong 075129556 4.670 Sandakan 0.007Chin Hen KongChen Vui Kwan @Chan Vui KwanChin Moo HinChan Hen Teck @Chin SuChan Tsen Kin}41. Pang Thau YinPang Thau FuiPang Thau KiongPang Hon Phin @Thau PhinPang Thau NgenPang Thau Seng }075098010 14.700 ,, 0.020Pang Thau FahPang Thau Vui @ SangPang Thou ChongPang Thau FohPang Tau FattPang Thau ChoiPang Thau Min42. United Parts Agency 075368786 2.25 Mile 10, 0.010(Sabah) Sdn. Bhd.Labuk Road43. Chua Tong Mik}075368795 2.25 ,, 0.00544. Tsen Fong YuChang Ah Moi @Tsen Ah MoiLiew Sim KyauTsen Kui Yung 075202818 6.720 Sandakan 0.0007Tsen Yun ThaiTsen King FohChen Tai ThaiTsen Fong Hin


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,67945. Yong Kui Ming}Yong Siew MoiYong En LeongYon Choo Bin0753271323.934 Mile 9, 0.014Labuk Road46. Sim Seng Hap 075337683 1.710 ,, 0.010Plantation Sdn. Bhd.47. Lai Chee Khiong}Lai Ah Sin @Lai Yu Fook 075337692 3.380 ,, 0.013Lai Eng MingLai Nyuk Ching48. Fong Shu KienFong Sui VuiFong Soi FonLiew Ket Ching @Liew Ket KaiFong Shu HingLiew Ket KeongChung Hon MinLee Jen JinFong Shu FungFong Soo HiongFong Shun HenChung Hon KyunFong Shu SanFong Shu FungFon Su LinFong Su Tat49. Yong Su ChueChang Yun JinChau Onn FahChang Yun TaiChang Yun LeeChow Su OnChang Yun MeeChang Yun LinChiew Nyuk FahFong Yow Fok @Fok Kwai MongLan binti Lau @Lau Mum KiewChiew Tshun Fai075202863075337763}}SCHEDULE - (cont.)AreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Hectare(s)2.64 Sandakan 0.0062.00 Mile 9, 0.009Labuk Road


1,680WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)THE LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)50. Liow Kon Thai 075353516 0.480 Mile 9, 0.031Leong Kok Meng } Labuk Road51. Hiew Vui ChongTong Chuan KeatKho Phek ChiawHiew Vui LeongLai Nyuk MinLai Heng Chong 075508517 4.550 Mile 10½, 0.009Hiew Yu ChoiLabuk RoadRita b. BunchoChin Nyuk YuenTong Chuan KiongHiew Vui HiongHoe Ah Hoon}SCHEDULE - (cont.)AreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Hectare(s)52. Liew Yu Fah 075323456 4.180 Mile 9, 0.014Labuk Road53. PPB Oil Palm Bhd. 075323741 0.360 ,, 0.02054. Yee Kun Fung 075320688 1.28 Mile 10, 0.013Tseu Phin Fui } Labuk Road55. Wong Tien Sung 075320651 3.78 ,, 0.05656. Matowin Sdn. Bhd. 075336524 1.73 Mile 11, 0.61Labuk Road57. Matowin Sdn. Bhd. 075336515 1.70 ,, 0.01}58. Lim Si CheongLoong Thien OnWong ChauLoong Thien FookLee Mui Nyuk @ 075205971 2.12 Sandakan 0.042Lilian LeeLoong Khon PhongLoong Khon ChungLoong Chia Vun


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,681}59. Liew Choo Yin @Liew Nyuk YuLau Choon FohMeinga RealtySdn. Bhd.C.A.K. PlantationsSdn. Bhd.60. Chin Shin FohSim Seng HapPlantation Sdn. Bhd.Chia Kim PuiChia Chiu Phin}075210098SCHEDULE - (cont.)AreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Hectare(s)075205980 2.650 Sandakan 0.0740.650 ,, 0.02161. Chin Kin FahChin Kim Yin}075210105 1.010 ,, 0.02962. Chu Khun MinChu Foh MinChu Vui MinChu Tu Ming}075210114 0.860 ,, 0.02263. Lai Foo YuLai Foo PingLai Fook OnnLai Foh Heng}075210132 2.140 ,, 0.04764. Shoon Kui Len}Shoon Ket FuiShoon Kai Fui 075210141 6.110 ,, 0.086Shoon Kui YingShoon Kan Yin65. Tan Yew Hun}Chin Yu Hai @Chin Hen Wah 075209433 5.980 ,, 0.112Chin Hin Vun @Tan Yin Bun66. Chin Ah Kan 075210150 3.330 ,, 0.18667. Lim Fong Tsin 075209442 0.830 ,, 0.01968. Chang Ket Ming 075209362 7.870 ,, 0.06069. Khoo Yoke LunTing Siok LangKhoo Ah FooAng Eng Foo}075209415 2.430 ,, 0.050


1,682WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)THE LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)SCHEDULE - (cont.)AreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Hectare(s)}70. Chai Siew YinChong Tung Yin@ Kon Yin 075209424 0.980 Sandakan 0.063Chin Mui YunChong San ShuChong Soon Kong71. Chin Katt Fong 075358815 1.540 ,, 0.06272. Wechieve Corporation 075210016 6.540 ,, 0.121Sdn. Bhd.73. Yap Pak Leong 075209595 3.040 ,, 0.14074. Lim Chi Choi @}Lim Chee Choi 075209611 4.040 ,, 0.171Lim Chu Yan @Lim Chee Yin75. Wong Lui Oy @ 075209782 1.260 ,, 0.050Oy Mui76. Lim Chee Foh}Lim Chee ChuLim Chee Choi 075209773 5.360 ,, 0.182Lim Chee KianLim Chee Yin77. Kong Siew Kwang 075329145 1.500 Mile 7, 0.120Labuk Road78. Ang Hong Swee 075209755 1.150 Sandakan 0.05679. Ming Huat Devt. 075209700 3.350 ,, 0.017Sdn. Bhd.80. Mai Shang Sdn. Bhd. 075322566 1.51 Mile 8, 0.021Labuk Road81. Ang Hong Swee 075322575 1.53 ,, 0.02382. Mai Shang Sdn. Bhd. 075358879 2.64 ,, 0.03783. Belleair Villas Sdn. Bhd. 075487393 1.670 Mile 7½, 0.0003Labuk Road


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,683SCHEDULE - (cont.)AreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Hectare(s)84. Chu Yung Vun 075504513 9.06 Sg. Tendok 0.00185. The Green Co-Operative 075373901 3.038 Mile 7½, 0.124Society Ltd.Labuk Road86. Chung Ngen Yin @ 075395130 0.85 ,, 0.155Chung Nyen Yin87. Chung Sui ChingChung Yung ChingChung Yin Tai @Chung Yin Thai 075395121 4.44 Mile 7½,Chung Kui ChingLabuk RoadChung Shu ChingChung Mui Ching @0.056Chung Mee Ching}88. Syarikat Saban 075200047 10.110 Sandakan 0.065Enterprise Sdn. Bhd.89. Dinar bt. Pg. GalpamNapasah bt. Pdm.Galpam @ NapsahSakilan Timber CoopFed Sdn. Bhd.90. Chen Huang Kuei Liang}075200038 10.56 ,, 0.036}Chen Hsing Sing 075200029/1 10.75 ,, 0.046Lu Ming Yu91. Yusof b. Moksin @}Masin 075205837 0.82 ,, 0.008Said b. Masin92. Yong Kai Yu @ 075487651 0.54 Mile 9, 0.017Tong Vui SangLabuk Road93. Chung Tsze Khen 075342273 0.300 ,, 0.01894. Lo Tain Soon 075324448 0.33 ,, 0.00295. Wong Chiu Chan}Wong Sing ChanWong Fook Chan 075495608 2.19 ,, 0.015Wong Miau ChanWong Miu Chuan96. Zung Zang Plantations 076220972 14.36 Sandakan 0.04097. Wong Vun Kong 075210123 1.31 ,, 0.045


1,684WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)THE LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)SCHEDULE - (cont.)AreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Hectare(s)98. Syarikat Saban 075481140 0.010 Sandakan 0.0006Enterprise Sdn. Bhd.99. Syarikat Saban 075113549 48.97 ,, 0.026Enterprise Sdn. Bhd.100. Lam Kim Loi 075205846 0.92 ,, 0.017101. Chin Kui Foh 075411728 2.00 Mile 17, 0.015Labuk Road102. Fong Shau Chong 075408810 7.24 Kebun Cina 0.009Sandakan103. Fong Shau Fah 075408829 7.24 ,, 0.064Dated at Kota Kinabalu, this 4th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.No. 501 [No. JKM. PHB. 600-2/1/198 (12)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang ditunjukkan atasPelan No. 39901/LA/1 mungkin akan dikehendaki bagi suatu maksud awam, iaitu bagiRancangan Pembetungan Fasa I, Kota Belud; oleh yang demikian, pada menjalankankuasa yang diberikan kepadanya oleh seksyen 4 Ordinan Pengambilan Tanah,Yang di-Pertua Negeri dengan ini mengumumkan bahawa semua tanah yangBab 69dinyatakan di dalam Jadual bersama ini mungkin dikehendaki bagi maksud yang padapendapat Yang di-Pertua Negeri adalah suatu maksud awam.Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Kota Belud, pada waktu pejabat.


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,685JADUALAnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Ekar)1. Gudan b. Gampita}Mohd. Ali b. SimpulBukih b. Buyong 033076701 5.962 Kota Belud 5.962Baralin b. Buyong(Keseluruhan)Nurila bte SamanBertarikh di Kota Kinabalu, pada 7 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69NOTIFICATION UNDER SECTION 4DATUK SERI MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/1/198 (12)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land as shown on Plan No.39901/LA/1 is likely to be required for a public purpose, that is to say for the Kota BeludSewerage Scheme, Phase 1, Kota Belud; now, therefore, in exercise of the powersCap. 69conferred upon him by section 4 of the Land Acquisition Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby notifies that all the land set out in the Schedule hereto is likely to berequired for a purpose, which in the opinion of the Yang di-Pertua Negeri is a publicpurpose.Plan referred to above may be inspected at the office of the Director of Lands andSurveys, Kota Kinabalu, or the office of the Assistant Collector of Land Revenue,Kota Belud, during normal office hours.SCHEDULEApproximateAreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Acre(s)1. Gudan b. GampitaMohd. Ali b. SimpulBukih b. BuyongBaralin b. BuyongNurila bte Saman}0330767015.962 Kota Belud 5.962(Whole)


1,686WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)THE LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)Dated at Kota Kinabalu, this 7th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.No. 502 [No. JKM. PHB. 600-2/1/200 (16)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang ditunjukkan atasPelan No. PKM/KNS/LA/04-1661 mungkin akan dikehendaki bagi suatu maksud awam,iaitu bagi Pembinaan Jalan Raya Panjut, Tuaran; oleh yang demikian, pada menjalankanBab 69kuasa yang diberikan kepadanya oleh seksyen 4 Ordinan Pengambilan Tanah,Yang di-Pertua Negeri dengan ini mengumumkan bahawa semua tanah yangdinyatakan di dalam Jadual bersama ini mungkin dikehendaki bagi maksud yang padapendapat Yang di-Pertua Negeri adalah suatu maksud awam.Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Tuaran, pada waktu pejabat.JADUALAnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Meter Persegi)}1. Aban b. SongingChong Fui SengLo Shin FohNg Shu FuiAirin bt. Mojunting043162170 3.180 Berungis 1038.6Voo Kuin Chin2. Ping Yin bt. Hiew Yee 043096519 0.562 ,, 14.43. Juliah bt. Salag 043072206 2.812 ,, 1829.1


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,687JADUAL - (samb.)AnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Meter Persegi)4. Anita binti UbodBoniface b. UbudAlan bt. Ubod@ Pohindah}043163480 1.850 Berungis 1140.25. Saratin b. Nusiri 043168369 0.500 Indai 633.06. Alice bt. Lanjin}043118378 1.687 Berungis 641.2Lanjuran bte Lanjin7. James Wong 043109315 0.981 Panjut 409.58. Peter Chin @ 043082195 1.918 Berungis 234.7Chin Thin Fook9. James WongWong Fook Yun @}043159744 0.790 Panjut 972.6Marcus WongBertarikh di Kota Kinabalu, pada 7 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69NOTIFICATION UNDER SECTION 4DATUK SERI MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/1/200 (16)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that any land as shown on Plan No.PKM/KNS/LA/04-1661 is likely to be required for a public purpose, that is to say for theConstruction of the Panjut Road, Tuaran; now, therefore, in exercise of the powersCap. 69conferred upon him by section 4 of the Land Acquisition Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby notifies that all the land set out in the Schedule hereto is likely to berequired for a purpose, which in the opinion of the Yang di-Pertua Negeri is a publicpurpose.


1,688WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)THE LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)Plan referred to above may be inspected at the office of the Director of Lands andSurveys, Kota Kinabalu, or the office of the Assistant Collector of Land Revenue,Tuaran, during normal office hours.SCHEDULEApproximateAreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Sq. Metre(s)}1. Aban b. SongingChong Fui SengLo Shin FohNg Shu FuiAirin bt. Mojunting043162170 3.180 Berungis 1038.6Voo Kuin Chin2. Ping Yin bt. Hiew Yee 043096519 0.562 ,, 14.43. Juliah bt. Salag 043072206 2.812 ,, 1829.14. Anita binti Ubod}Boniface b. Ubud 043163480 1.850 ,, 1140.2Alan bt. Ubod@ Pohindah5. Saratin b. Nusiri 043168369 0.500 Indai 633.06. Alice bt. Lanjin}043118378 1.687 Berungis 641.2Lanjuran bte Lanjin7. James Wong 043109315 0.981 Panjut 409.58. Peter Chin @ 043082195 1.918 Berungis 234.7Chin Thin Fook9. James WongWong Fook Yun @}043159744 0.790 Panjut 972.6Marcus WongDated at Kota Kinabalu, this 7th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,689No. 503 [No. JKM. PHB. 600-2/1/201 (16)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa mana-mana tanah yangditunjukkan atas Pelan No. PKM/KNS/LA/04-1629 mungkin akan dikehendaki bagi suatumaksud awam, iaitu bagi Pembinaan Jalan Raya Ruhiang, Tuaran; oleh yang demikian,Bab 69pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh seksyen 4 OrdinanPengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeri dengan ini mengumumkan bahawasemua tanah yang dinyatakan di dalam Jadual bersama ini mungkin dikehendaki bagi maksudyang pada pendapat Yang di-Pertua Negeri adalah suatu maksud awam.Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Tuaran, pada waktu pejabat.JADUALAnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Meter Persegi)1. Yong Tet Wui @ 044015812 3.45 Kapa 145.9Yong Tet Mui2. Yong Tet Wui @ 046165280 10.64 Kampung 2892.4Yong Tet MuiMengkaladai3. Yong Tet Wui @ 044015821 4.10 Kapa 3529.0Yong Tet Mui4. Paulus Itom @ 043144449 2.57 ,, 1285.4Paul Tom5. Lamini binti Gilau 043144458 4.49 ,, 7608.66. Panjiman Saidin @ 043144369 5.31 ,, 2147.6Pogiman7. Jatin bin Sadan 043144350 9.60 ,, 228.48. Yong Lee Fong}Yong Mee Fung 046165477 12.96 Kampung 2402.1Yong Sie Fong @MengkaladaiYong Pit Fong9. Aloi bin Gindatau 043144387 16.93 Kapa 1690.3


1,690WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 7 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69NOTIFICATION UNDER SECTION 4[No. JKM. PHB. 600-2/1/201 (16)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that any land as shown on Plan No.PKM/KNS/LA/04-1629 is likely to be required for a public purpose, that is to say for theConstruction of the Ruhiang Road, Tuaran; now, therefore, in exercise of theCap. 69powers conferred upon him by section 4 of the Land Acquisition Ordinance, theYang di-Pertua Negeri hereby notifies that all the land set out in the Schedule hereto islikely to be required for a purpose, which in the opinion of the Yang di-Pertua Negeri is apublic purpose.Plan referred to above may be inspected at the office of the Director of Lands andSurveys, Kota Kinabalu, or the office of the Assistant Collector of Land Revenue,Tuaran, during normal office hours.SCHEDULEApproximateAreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Sq. Metre(s)1. Yong Tet Wui @ 044015812 3.45 Kapa 145.9Yong Tet Mui2. Yong Tet Wui @ 046165280 10.64 Kampung 2892.4Yong Tet MuiMengkaladai3. Yong Tet Wui @ 044015821 4.10 Kapa 3529.0Yong Tet Mui4. Paulus Itom @ 043144449 2.57 ,, 1285.4Paul Tom


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,691SCHEDULE - (cont.)ApproximateAreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Sq. Metre(s)5. Lamini binti Gilau 043144458 4.49 Kapa 7608.66. Panjiman Saidin @ 043144369 5.31 ,, 2147.6Pogiman7. Jatin bin Sadan 043144350 9.60 ,, 228.48. Yong Lee Fong}Yong Mee Fung 046165477 12.96 Kampung 2402.1Yong Sie Fong @MengkaladaiYong Pit Fong9. Aloi bin Gindatau 043144387 16.93 Kapa 1690.3Dated at Kota Kinabalu, this 7th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.No. 504 [No. JKM. PHB. 600-2/1/205 (16)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa mana-mana tanah yangditunjukkan atas Pelan No. JKR/KGU/INT/R/01/06 mungkin akan dikehendaki bagi suatumaksud awam, iaitu bagi Pembinaan Jalan Raya dari Kampung Keningau ke SekolahBab 69Menengah Ken Hwa, Keningau; oleh yang demikian, pada menjalankankuasa yang diberikan kepadanya oleh seksyen 4 Ordinan PengambilanTanah, Yang di-Pertua Negeri dengan ini mengumumkan bahawa semua tanah yangdinyatakan di dalam Jadual bersama ini mungkin dikehendaki bagi maksud yang padapendapat Yang di-Pertua Negeri adalah suatu maksud awam.Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Keningau, pada waktu pejabat.


1,692WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)JADUALAnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Ekar)1. Fung Hap Ying@ Sui Ying}PL. 136172739 20.88 Keningau 1.61Fung Hoon Kiang2. Pius b. Bernabas@ Pius b. Mathew NT. 133068014 3.15 ,, 0.384Anil3. Fung Hoon Kiang CL. 135162499 17.39 ,, 0.994. Odoh b. Kassim NT. 133045977 12.69 ,, 1.695. Augustine bin Sulom}Aidirin Sulom NT. 133026990 9.49 ,, 0.63Obren Sulom @ Obrin6. Ah Siang b. Ah Kiew NT. 133027540 8.56 ,, 0.0887. Sim Oi Mi CL. 135183729 1.38 ,, 0.049Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 7 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69NOTIFICATION UNDER SECTION 4DATUK SERI MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/1/205 (16)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that any land as shown on Plan No.JKR/KGU/INT/R/01/06 is likely to be required for a public purpose, that is to say for theConstruction of the Road from Kampung Keningau to Sekolah Menengah Ken Hwa,


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,693Keningau; now, therefore, in exercise of the powers conferred upon him byCap. 69section 4 of the Land Acquisition Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri herebynotifies that all the land set out in the Schedule hereto is likely to be required for a purpose,which in the opinion of the Yang di-Pertua Negeri is a public purpose.Plan referred to above may be inspected at the office of the Director of Lands andSurveys, Kota Kinabalu, or the office of the Assistant Collector of Land Revenue,Keningau, during normal office hours.SCHEDULEApproximateAreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Acre(s)1. Fung Hap Ying@ Sui Ying}PL. 136172739 20.88 Keningau 1.61Fung Hoon Kiang2. Pius b. Bernabas@ Pius b. Mathew NT. 133068014 3.15 ,, 0.384Anil3. Fung Hoon Kiang CL. 135162499 17.39 ,, 0.994. Odoh b. Kassim NT. 133045977 12.69 ,, 1.695. Augustine bin Sulom}Aidirin Sulom NT. 133026990 9.49 ,, 0.63Obren Sulom @ Obrin6. Ah Siang b. Ah Kiew NT. 133027540 8.56 ,, 0.0887. Sim Oi Mi CL. 135183729 1.38 ,, 0.049Dated at Kota Kinabalu, this 7th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.


1,694WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007No. 505 [No. JKM. PHB. 600-2/1/208 (19)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa mana-mana tanah yangditunjukkan atas Pelan No. JTSB-2049-BOKARA-LA01-A dan LA02 mungkin akandikehendaki bagi suatu maksud awam, iaitu bagi Pembinaan Jalan Bokara - Batu Sapi -Bab 69REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)POIC, Sandakan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikankepadanya oleh seksyen 4 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengumumkan bahawa semua tanah yang dinyatakan di dalam Jadual bersamaini mungkin dikehendaki bagi maksud yang pada pendapat Yang di-Pertua Negeri adalahsuatu maksud awam.Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Sandakan, pada waktu pejabat.JADUALAnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Hektar)(Hektar)1. Perlis Plantations CL. 075149325 5.831 Sandakan 0.372Berhad2. Syarikat Hap Kyun TL. 077523641 1.598 Jalan Batu 0.081Sdn. Bhd.Sapi3. Kwan Hock Chin TL. 077523632 0.170 ,, 0.0374. Hap Seng Realty CL. 075471859 0.119 ,, 0.029Sdn. Bhd.5. Hap Seng Realty CL. 075471706 0.098 ,, 0.044Sdn. Bhd.6. Sharikat Teck HengLoong Bersaudara CL. 075149307 12.585 Sandakan 0.126Sdn. Bhd.7. Orbit Development (S) CL. 075382197 0.244 Batu Sapi 0.121Sdn. Bhd.


4 Oktober 2007 WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,695JADUAL - (samb.)AnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik}No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Hektar)(Hektar)8. Hapipah bt. DagulAisah bt. Hj. DrahmanLauyah bt. Hj.DrahmanSalamah bt. Hj.DrahmanAinum bt. Hj.DrahmanHalimah bt. Hj.DrahmanPatera b. PangeranIbrahimHashim b. Pangeran CL. 075150364 6.803 Sandakan 0.046IbrahimAbdul Hamid b. Hj.DrahmanShahabudin b. AbdillahHjh. Siti bt. NamingHjh. Ainun bt. Hj.DrahmanHjh. Halimah bt. Hj.Abdul RahmanHjh. Salamah bt. Hj.Abdul RahmanHamid b. Hj. AbdulRahman9. Teo Boon Kwee CL. 075382204 0.147 Batu Sapi 0.01010. Comet Development CL. 075382179 15.700 ,, 0.109Sdn. Bhd.11. Po Hing Enterprise TL. 077519423 0.085 ,, 0.036Company Limited12. Agri-Sabah Fertiliser PL. 076222323 3.237 ,, 0.004Sdn. Bhd.13. Po Hing Enterprise TL. 077521147 1.017 ,, 0.013Company Limited14. Po Hing Enterprise TL. 077522322 2.134 ,, 0.007Company Limited15. Chung Chao Lung TL. 077530299 2.655 Jalan Batu 0.065Timber (East Coast)SapiCo. Sdn. Bhd.


1,696WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)JADUAL - (samb.)AnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Hektar)(Hektar)16. The HockkianBenevolent TL. 077567625 2.899 Batu Sapi 0.028Society Sandakan17. Bestbricks (Sabah) TL. 077528075 2.226 ,, 0.004Sdn. Bhd.18. Sandakan Edible Oils TL. 077577523 2.685 Jalan Batu 0.043Sdn. Bhd.Sapi19. Cara Kaya Sdn. Bhd. TL. 077567607 109.170 Batu Sapi 0.294Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 7 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/1/208/(19)THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69NOTIFICATION UNDER SECTION 4Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that any land as shown on Plan No.JTSB-2049-BOKARA-LA01-A and LA02 is likely to be required for a public purpose,that is to say for the Construction of the Bokara - Batu Sapi - POIC Road, Sandakan;Cap. 69now, therefore, in exercise of the powers conferred upon him by section 4 of theLand Acquisition Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby notifies that allthe land set out in the Schedule hereto is likely to be required for a purpose, which in theopinion of the Yang di-Pertua Negeri is a public purpose.Plan referred to above may be inspected at the office of the Director of Lands andSurveys, Kota Kinabalu, or the office of the Assistant Collector of Land Revenue,Sandakan, during normal office hours.


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,697SCHEDULEApproximateAreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Hectare(s)in Hectare(s)1. Perlis Plantations CL. 075149325 5.831 Sandakan 0.372Berhad2. Syarikat Hap Kyun TL. 077523641 1.598 Batu Sapi 0.081Sdn. Bhd.Road3. Kwan Hock Chin TL. 077523632 0.170 ,, 0.0374. Hap Seng Realty CL. 075471859 0.119 ,, 0.029Sdn. Bhd.5. Hap Seng Realty CL. 075471706 0.098 ,, 0.044Sdn. Bhd.6. Sharikat Teck HengLoong Bersaudara CL. 075149307 12.585 Sandakan 0.126Sdn. Bhd.}7. Orbit Development (S) CL. 075382197 0.244 Batu Sapi 0.121Sdn. Bhd.8. Hapipah bt. DagulAisah bt. Hj. DrahmanLauyah bt. Hj.DrahmanSalamah bt. Hj.DrahmanAinum bt. Hj.DrahmanHalimah bt. Hj.DrahmanPatera b. PangeranIbrahimHashim b. Pangeran CL. 075150364 6.803 Sandakan 0.046IbrahimAbdul Hamid b. Hj.DrahmanShahabudin b. AbdillahHjh. Siti bt. NamingHjh. Ainun bt. Hj.DrahmanHjh. Halimah bt. Hj.Abdul RahmanHjh. Salamah bt. Hj.Abdul RahmanHamid b. Hj. AbdulRahman


1,698WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)THE LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)SCHEDULE - (cont.)ApproximateAreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Hectare(s)in Hectare(s)9. Teo Boon Kwee CL. 075382204 0.147 Batu Sapi 0.01010. Comet Development CL. 075382179 15.700 ,, 0.109Sdn. Bhd.11. Po Hing Enterprise TL. 077519423 0.085 ,, 0.036Company Limited12. Agri-Sabah Fertiliser PL. 076222323 3.237 ,, 0.004Sdn. Bhd.13. Po Hing Enterprise TL. 077521147 1.017 ,, 0.013Company Limited14. Po Hing Enterprise TL. 077522322 2.134 ,, 0.007Company Limited15. Chung Chao Lung TL. 077530299 2.655 Batu Sapi 0.065Timber (East Coast)RoadCo. Sdn. Bhd.16. The HockkianBenevolent TL. 077567625 2.899 Batu Sapi 0.028Society Sandakan17. Bestbricks (Sabah) TL. 077528075 2.226 ,, 0.004Sdn. Bhd.18. Sandakan Edible Oils TL. 077577523 2.685 Batu Sapi 0.043Sdn. Bhd.Road19. Cara Kaya Sdn. Bhd. TL. 077567607 109.170 Batu Sapi 0.294Dated at Kota Kinabalu, this 7th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,699No. 506 [No. JKM. PHB. 600-2/1/209/(16)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa mana-mana tanah yangditunjukkan atas Pelan No. JKR.PPR.0112/06 mungkin akan dikehendaki bagi suatu maksudawam, iaitu bagi Pembinaan Jalan Kampung Malingan, Papar; oleh yang demikian, padaBab 69menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh seksyen 4 Ordinan PengambilanTanah, Yang di-Pertua Negeri dengan ini mengumumkan bahawa semua tanahyang dinyatakan di dalam Jadual bersama ini mungkin dikehendaki bagi maksud yang padapendapat Yang di-Pertua Negeri adalah suatu maksud awam.Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Papar, pada waktu pejabat.JADUALAnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Ekar)1. Liew Set Kiong@ Alfred LiewLiew Thien Chu}025320218 3.067 Pengalat 0.622. Hameezatul Izwannabt. MohamadAmeer Hamzah b. 023155151MohamadHafeezatul Halimah5.40 ,, 0.542bt. Mohamed}3. Tsen Shu Siang @Tsen Shuk Yung}025116901 5.62 Kawang 0.56Chin Soo Ting4. Lim Chee Wah 025285787 4.30 ,, 0.145. Mohd. Ahmad b. 023128332 6.680 Pengalat Besar 0.971Mohd. Ismail6. Lucy bt. Anggol 023128341 1.760 Mantajau 0.4417. Angor b. Lokuman 023104636 6.85 Mantazan 1.4188. Peter Lo Fook Yin 023104645 7.750 Kawang 1.6749. Sapia bt. Yusof}023104654 5.30 Pengalat Besar 0.42Maddilli b. Yusof


1,700WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)JADUAL - (samb.)AnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Ekar)10. Rabisah bt. UgunRusnih bt. Ugun@ TialamMisnah bt. UgunNafmah bt. Ugun 023128412 11.10 Pengalat Besar 1.182Sajuman b. Ugun@ YunusMuhammad Nazreyb. Ugun}11. Naim b. Jeman 023128421 13.13 ,, 1.823Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 7 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/1/209/(16)THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69NOTIFICATION UNDER SECTION 4Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that any land as shown on Plan No.JKR.PPR.0112/06 is likely to be required for a public purpose, that is to say for theConstruction of the Kampung Malingan Road, Papar; now, therefore, in exerciseCap. 69of the powers conferred upon him by section 4 of the Land Acquisition Ordinance,the Yang di-Pertua Negeri hereby notifies that all the land set out in the Schedulehereto is likely to be required for a purpose, which in the opinion of the Yang di-PertuaNegeri is a public purpose.Plan referred to above may be inspected at the office of the Director of Lands andSurveys, Kota Kinabalu, or the office of the Assistant Collector of Land Revenue,Papar, during normal office hours.


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,701SCHEDULEApproximateAreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Acre(s)1. Liew Set Kiong@ Alfred LiewLiew Thien Chu}025320218 3.067 Pengalat 0.622. Hameezatul Izwannabt. MohamadAmeer Hamzah b. 023155151MohamadHafeezatul Halimah5.40 ,, 0.542bt. Mohamed3. Tsen Shu Siang @Tsen Shuk YungChin Soo Ting}025116901 5.62 Kawang 0.564. Lim Chee Wah 025285787 4.30 ,, 0.145. Mohd. Ahmad b. 023128332 6.680 Pengalat Besar 0.971Mohd. Ismail6. Lucy bt. Anggol 023128341 1.760 Mantajau 0.4417. Angor b. Lokuman 023104636 6.85 Mantazan 1.4188. Peter Lo Fook Yin 023104645 7.750 Kawang 1.6749. Sapia bt. Yusof 023104654 5.30 Pengalat Besar 0.42Maddilli b. Yusof }10. Rabisah bt. UgunRusnih bt. Ugun@ TialamMisnah bt. UgunNafmah bt. Ugun 023128412 11.10 ,, 1.182Sajuman b. Ugun@ YunusMuhammad Nazreyb. Ugun11. Naim b. Jeman 023128421 13.13 ,, 1.823}}Dated at Kota Kinabalu, this 7th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.


1,702WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007No. 507 [No. JKM. PHB. 600-2/3/49/(15)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang ditunjukkan atasPelan No. JPK/J0602/LA/01 mungkin akan dikehendaki bagi suatu maksud awam, iaitubagi Projek Loji Air Apas Balung (Kerja Perawatan Air, Jalan Masuk dan Tapak Takungan),Bab 69REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)Tawau; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanyaoleh seksyen 4 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeri dengan inimengumumkan bahawa semua tanah yang dinyatakan di dalam Jadual bersama ini mungkindikehendaki bagi maksud yang pada pendapat Yang di-Pertua Negeri adalah suatu maksudawam.Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Tawau, pada waktu pejabat.JADUALAnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Hektar)(Hektar)1. Ecology Plantation 105361546 208.70 Kawa Balung 25.21Sdn. Bhd.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 7 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69NOTIFICATION UNDER SECTION 4DATUK SERI MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/3/49/(15)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land as shown on Plan No.JPK/J0602/LA/01 is likely to be required for a public purpose, that is to say for the Apas


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,703Balung Water Plant Project (Water Treatment Work, Access Road and Reservoir Site),Tawau; now, therefore, in exercise of the powers conferred upon him by sectionCap. 694 of the Land Acquisition Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby notifiesthat all the land set out in the Schedule hereto is likely to be required for a purpose, whichin the opinion of the Yang di-Pertua Negeri is a public purpose.Plan referred to above may be inspected at the office of the Director of Lands andSurveys, Kota Kinabalu, or the office of the Assistant Collector of Land Revenue,Tawau, during normal office hours.SCHEDULEApproximateAreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Hectare(s)in Hectare(s)1. Ecology Plantation 105361546 208.70 Kawa Balung 25.21Sdn. Bhd.Dated at Kota Kinabalu, this 7th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HAJI AMANChief Minister of Sabah.No. 508 [No. JKM. PHB. 600-2/4/0/37/(13)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang ditunjukkan atasPelan No. L.S. 2218.1.43/11A mungkin akan dikehendaki bagi suatu maksud awam, iaitubagi Projek Pembinaan SMK Langkon II, Kota Marudu; oleh yang demikian, padaBab 69menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh seksyen 4 Ordinan PengambilanTanah, Yang di-Pertua Negeri dengan ini mengumumkan bahawa semua tanah yangdinyatakan di dalam Jadual bersama ini mungkin dikehendaki bagi maksud yang padapendapat Yang di-Pertua Negeri adalah suatu maksud awam.Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Kota Marudu, pada waktu pejabat.


1,704WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)JADUALAnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Hektar)(Hektar)1. Abu Bakar bin 225312596 7.587 Kg. Langkon 7.587Abdul Rashid Kota Marudu (Keseluruhan)Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 7 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/4/0/37/(13)THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69NOTIFICATION UNDER SECTION 4Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land as shown on Plan No.L.S. 2218.1.43/11A is likely to be required for a public purpose, that is to say for theConstruction Project of SMK Langkon II, Kota Marudu; now, therefore, in exercise ofCap. 69the powers conferred upon him by section 4 of the Land Acquisition Ordinance,the Yang di-Pertua Negeri hereby notifies that the land set out in the Schedulehereto is likely to be required for a purpose, which in the opinion of the Yang di-PertuaNegeri is a public purpose.Plan referred to above may be inspected at the office of the Director of Lands andSurveys, Kota Kinabalu, or the office of the Assistant Collector of Land Revenue,Kota Marudu, during normal office hours.SCHEDULEApproximateAreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Hectare(s)in Hectare(s)1. Abu Bakar bin 225312596 7.587 Kg. Langkon 7.587Abdul Rashid Kota Marudu (Whole)


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,705Dated at Kota Kinabalu, this 7th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.No. 509 [No. JKM. PHB. 600-2/4/0/39/(12)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang ditunjukkan atasPelan No. L.S.1018.1.96/(51) mungkin akan dikehendaki bagi suatu maksud awam, iaitubagi Pembinaan SMK Kuhara II, Tawau; oleh yang demikian, pada menjalankanBab 69kuasa yang diberikan kepadanya oleh seksyen 4 Ordinan Pengambilan Tanah, Yangdi-Pertua Negeri dengan ini mengumumkan bahawa semua tanah yang dinyatakan di dalamJadual bersama ini mungkin dikehendaki bagi maksud yang pada pendapat Yang di-PertuaNegeri adalah suatu maksud awam.Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Tawau, pada waktu pejabat.JADUALAnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Ekar)1. Wee Hua SengSdn. Bhd.Usaha Bata (Tawau) 105319211 54.18 KuharaSdn. Bhd.TawauChuan Ann & Co.36.99Sdn. Bhd.}Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 7 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.


1,706WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69NOTIFICATION UNDER SECTION 4[No. JKM. PHB. 600-2/4/0/39/(12)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land as shown on Plan No.L.S. 1018.1.96/(51) is likely to be required for a public purpose, that is to say for theConstruction of SMK Kuhara II School, Tawau; now, therefore, in exercise ofCap. 69the powers conferred upon him by section 4 of the Land Acquisition Ordinance,the Yang di-Pertua Negeri hereby notifies that the land set out in the Schedule hereto islikely to be required for a purpose, which in the opinion of the Yang di-Pertua Negeri is apublic purpose.Plan referred to above may be inspected at the office of the Director of Lands andSurveys, Kota Kinabalu, or the office of the Assistant Collector of Land Revenue,Tawau, during normal office hours.SCHEDULEApproximateAreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Acre(s)1. Wee Hua SengSdn. Bhd.Usaha Bata (Tawau) 105319211 54.18 KuharaSdn. Bhd.TawauChuan Ann & Co.36.99Sdn. Bhd.}Dated at Kota Kinabalu, this 7th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,707No. 510 [No. JKM.PHB. 600-1/36/7/5/(14)ORDINAN TANAHBab 68PERISYTIHARAN TANAH YANG DIRIZABKAN BAGI TANAH PERKUBURAN ANAK NEGERIBERAGAMA ISLAM KAMPUNG SUNGAI NIBONG DAERAH BEAUFORTDI BAWAH SEKSYEN 78(1), (2) DAN (3)Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 78(1) , (2) dan(3) Ordinan Tanah, Yang di-Pertua Negeri telah mengisytiharkan Tanah KerajaanBab 68yang diperihalkan di dalam Jadual bersama ini sebagai Tanah Rizab Anak Negeriyang dikenali sebagai Tanah Rizab Perkuburan Anak Negeri Beragama Islam KampungSungai Nibong (kemudian daripada ini disebut sebagai ‘Tanah Rizab’) untuk kegunaansepenuhnya bagi Anak Negeri Beragama Islam Kampung Sungai Nibong di DaerahBeaufort tertakluk kepada syarat-syarat berikut:-(1) Tiada seorangpun Anak Negeri Beragama Islam yang bukan pada lazimnyabermastautin di Kampung Sungai Nibong boleh mengebumikan jenazah di TanahRizab itu melainkan dia telah mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu untukberbuat demikian daripada Pemegang Amanah;(2) Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS), Imam Daerah Beaufort, KetuaKampung Sungai Nibong dan Ketua Daerah Beaufort adalah dengan ini dilantiksebagai Pemegang Amanah Tanah Rizab itu tertakluk kepada arahan Pegawai DaerahBeaufort;(3) Pemegang Amanah hendaklah memagar atau menyebabkan supaya dipagarsempadan Tanah Rizab itu dengan memuaskan hati Pegawai Daerah Beaufort; dan(4) Seseorang yang terkilan oleh apa-apa tindakan atau apa-apa peninggalan olehPemegang Amanah atau Pegawai Daerah Beaufort atau kedua-duanya, bolehmemohon kajian semula baginya kepada Setiausaha Hasil Bumi yang keputusannyaadalah muktamad.JADUALTempat Daerah Perihal Bil. Pelan Luas KawasanLot Ukur Bil.Lebih KurangKg. Sungai Beaufort 17200949 17125557 4.133 hektarNibong(10.2 ekar)Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 3 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.


1,708WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)THE LAND ORDINANCECap. 68[No. JKM.PHB. 600-1/36/7/5/(14)DECLARATION OF LAND RESERVED FOR MUSLIM NATIVES BURIAL GROUNDKAMPUNG SUNGAI NIBONG DISTRICT OF BEAUFORTUNDER SECTION 78(1), (2) AND (3)In exercise of the powers conferred upon him by subsections 78(1), (2) and (3) of theLand Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri has declared the State Land described inCap. 68the Schedule hereto to be a Native Reserve to be known as the Kampung SungaiNibong Muslim Natives Burial Ground Reserve (hereinafter referred to as ‘the Reserve’)for the sole use of the Muslim Natives of Kampung Sungai Nibong in the Beaufort District,subject to the following terms:-(1) No Muslim Native who is not habitually resident in Kampung Sungai Nibong shallbury any corpse within the Reserve unless he shall have previously obtained permissionin writing to do so from the Trustees;(2) The Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS), Imam Daerah Beaufort,Ketua Kampung Sungai Nibong and Ketua Daerah Beaufort are hereby appointedTrustees for the Reserve subject to the directions of the District Officer of Beaufort;(3) The Trustees shall fence or cause to be fenced the boundaries of the Reserve to thesatisfaction of the District Officer of Beaufort; and(4) Any person aggrieved by any act or omission by the Trustees or the District Officerof Beaufort or both, may apply for a review thereof to the Secretary of NaturalResources whose decision shall be final.SCHEDULELocality District Description Plan No. Approximate AreaSurvey Lot No.Kg. Sungai Beaufort 17200949 17125557 4.133 hectaresNibong(10.2 acres)Dated at Kota Kinabalu, this 3rd day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,709No. 511 [No. MNR. 115/193 (40)ORDINAN TANAHBab 68PERISYTIHARAN TANAH YANG DIRIZABKAN BAGI TANAH PERKUBURAN ANAK NEGERIBUKAN BERAGAMA ISLAM KAMPUNG MALAMPAI DAERAH KUALA PENYUDI BAWAH SEKSYEN 78(1), (2) DAN (3)Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 78(1), (2) dan(3) Ordinan Tanah, Yang di-Pertua Negeri telah mengisytiharkan Tanah KerajaanBab 68yang diperihalkan di dalam Jadual bersama ini sebagai Tanah Rizab Anak Negeriyang dikenali sebagai Tanah Rizab Perkuburan Anak Negeri Bukan Beragama IslamKampung Malampai (kemudian daripada ini disebut sebagai ‘Tanah Rizab’) untuk kegunaansepenuhnya bagi Anak Negeri Bukan Beragama Islam Kampung Malampai di Daerah KualaPenyu tertakluk kepada syarat-syarat berikut:-(1) Tiada seorangpun Anak Negeri Bukan Beragama Islam yang bukan pada lazimnyabermastautin di Kampung Malampai boleh mengebumikan jenazah di Tanah Rizabitu melainkan dia telah mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu untuk berbuatdemikian daripada Pemegang Amanah;(2) Ketua Kampung Malampai dan Ketua Anak Negeri Kuala Penyu adalah dengan inidilantik sebagai Pemegang Amanah Tanah Rizab itu tertakluk kepada arahan PegawaiDaerah Kuala Penyu;(3) Pemegang Amanah hendaklah memagar atau menyebabkan supaya dipagarsempadan Tanah Rizab itu dengan memuaskan hati Pegawai Daerah Kuala Penyu;dan(4) Seseorang yang terkilan oleh apa-apa tindakan atau apa-apa peninggalan olehPemegang Amanah atau Pegawai Daerah Kuala Penyu atau kedua-duanya, bolehmemohon kajian semula baginya kepada Setiausaha Hasil Bumi yang keputusannyaadalah muktamad.JADUALTempat Daerah Perihal Bil. Pelan Luas KawasanLot Ukur Bil.Lebih KurangKg. Malampai Kuala Penyu 18200079 18124079 0.764 hektar(1.887 ekar)Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 7 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.


1,710WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)THE LAND ORDINANCECap. 68[No. MNR. 115/193 (40)DECLARATION OF LAND RESERVED FOR NON-MUSLIM NATIVES BURIAL GROUNDKAMPUNG MALAMPAI DISTRICT OF KUALA PENYUUNDER SECTION 78(1), (2) AND (3)In exercise of the powers conferred upon him by subsections 78(1), (2) and (3) of theLand Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri has declared the State Land described inCap. 68the Schedule hereto to be a Native Reserve to be known as the Kampung MalampaiNon-Muslim Natives Burial Ground Reserve (hereinafter referred to as ‘the Reserve’) forthe sole use of the Non-Muslim Natives of Kampung Malampai in the Kuala PenyuDistrict, subject to the following terms:-(1) No Non-Muslim Native who is not habitually resident in Kampung Malampai shallbury any corpse within the Reserve unless he shall have previously obtained permissionin writing to do so from the Trustees;(2) Village Head of Malampai and Native Chief of Kuala Penyu are hereby appointedTrustees for the Reserve subject to the directions of the District Officer of KualaPenyu;(3) The Trustees shall fence or cause to be fenced the boundaries of the Reserve to thesatisfaction of the District Officer of Kuala Penyu; and(4) Any person aggrieved by any act or omission by the Trustees or the District Officerof Kuala Penyu or both, may apply for a review thereof to the Secretary of NaturalResources whose decision shall be final.SCHEDULELocality District Description Plan No. Approximate AreaSurvey Lot No.Kg. Malampai Kuala Penyu 18200079 18124079 0.764 hectare(1.887 acres)Dated at Kota Kinabalu, this 7th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,711No. 512 [No. JKM.PHB. 600-1/36/10/4/(15)ORDINAN TANAHBab 68PERISYTIHARAN TANAH YANG DIRIZABKAN BAGI TANAH PERKUBURAN ANAK NEGERIBUKAN BERAGAMA ISLAM KAMPUNG BUDAGON, TAGILUNG DAERAH KUALA PENYUDI BAWAH SEKSYEN 78(1), (2) DAN (3)Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 78(1) , (2) dan(3) Ordinan Tanah, Yang di-Pertua Negeri telah mengisytiharkan Tanah KerajaanBab 68yang diperihalkan di dalam Jadual bersama ini sebagai Tanah Rizab Anak Negeriyang dikenali sebagai Tanah Rizab Perkuburan Anak Negeri Bukan Beragama IslamKampung Budagon, Tagilung (kemudian daripada ini disebut sebagai ‘Tanah Rizab’) untukkegunaan sepenuhnya bagi Anak Negeri Bukan Beragama Islam Kampung Budagon,Tagilung di Daerah Kuala Penyu tertakluk kepada syarat-syarat berikut:-(1) Tiada seorangpun Anak Negeri Bukan Beragama Islam yang bukan pada lazimnyabermastautin di Kampung Budagon, Tagilung boleh mengebumikan jenazah di TanahRizab itu melainkan dia telah mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu untukberbuat demikian daripada Pemegang Amanah;(2) Ketua Kampung Budagon, Tagilung dan Ketua Anak Negeri Kuala Penyu adalahdengan ini dilantik sebagai Pemegang Amanah Tanah Rizab itu tertakluk kepadaarahan Pegawai Daerah Kuala Penyu;(3) Pemegang Amanah hendaklah memagar atau menyebabkan supaya dipagarsempadan Tanah Rizab itu dengan memuaskan hati Pegawai Daerah Kuala Penyu;dan(4) Seseorang yang terkilan oleh apa-apa tindakan atau apa-apa peninggalan olehPemegang Amanah atau Pegawai Daerah Kuala Penyu atau kedua-duanya, bolehmemohon kajian semula baginya kepada Setiausaha Hasil Bumi yang keputusannyaadalah muktamad.JADUALTempat Daerah Perihal Bil. Pelan Luas KawasanLot Ukur Bil.Lebih KurangKg. Budagon, Kuala Penyu 18200128 18124080 0.506 hektarTagilung(1.25 ekar)Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 7 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.


1,712WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)[No. JKM.PHB. 600-1/36/10/4/(15)THE LAND ORDINANCECap. 68DECLARATION OF LAND RESERVED FOR NON-MUSLIM NATIVES BURIAL GROUNDKAMPUNG BUDAGON, TAGILUNG DISTRICT OF KUALA PENYUUNDER SECTION 78(1), (2) AND (3)In exercise of the powers conferred upon him by subsections 78(1), (2) and (3) of theLand Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri has declared the State Land described inCap. 68the Schedule hereto to be a Native Reserve to be known as the Kampung Budagon,Tagilung Non-Muslim Natives Burial Ground Reserve (hereinafter referred to as ‘theReserve’) for the sole use of the Non-Muslim Natives of Kampung Budagon, Tagilungin the Kuala Penyu District, subject to the following terms:-(1) No Non-Muslim Native who is not habitually resident in Kampung Budagon,Tagilung shall bury any corpse within the Reserve unless he shall have previouslyobtained permission in writing to do so from the Trustees;(2) Village Head of Budagon, Tagilung and Native Chief of Kuala Penyu are herebyappointed Trustees for the Reserve subject to the directions of the District Officerof Kuala Penyu;(3) The Trustees shall fence or cause to be fenced the boundaries of the Reserve to thesatisfaction of the District Officer of Kuala Penyu; and(4) Any person aggrieved by any act or omission by the Trustees or the District Officerof Kuala Penyu or both, may apply for a review thereof to the Secretary of NaturalResources whose decision shall be final.SCHEDULELocality District Description Plan No. Approximate AreaSurvey Lot No.Kg. Budagon, Kuala Penyu 18200128 18124080 0.506 hectareTagilung(1.25 acres)Dated at Kota Kinabalu, this 7th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,713No. 513 [No. JKM.PHB. 600-1/36/10/5/(15)ORDINAN TANAHBab 68PERISYTIHARAN TANAH YANG DIRIZABKAN BAGI TANAH PERKUBURAN ANAK NEGERIBUKAN BERAGAMA ISLAM (PAGAN) BAGI KAMPUNG GEROWOT DAN KASAKATAN,DAERAH KUALA PENYU DI BAWAH SEKSYEN 78(1), (2) DAN (3)Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 78(1), (2) dan(3) Ordinan Tanah, Yang di-Pertua Negeri telah mengisytiharkan Tanah KerajaanBab 68yang diperihalkan di dalam Jadual bersama ini sebagai Tanah Rizab Anak Negeriyang dikenali sebagai Tanah Rizab Perkuburan Anak Negeri Bukan Beragama Islam(Pagan) Kampung Gerowot dan Kasakatan (kemudian daripada ini disebut sebagai ‘TanahRizab’) untuk kegunaan sepenuhnya bagi Anak Negeri Bukan Beragama Islam (Pagan)Kampung Gerowot dan Kasakatan di Daerah Kuala Penyu tertakluk kepada syarat-syaratberikut:-(1) Tiada seorangpun Anak Negeri Bukan Beragama Islam (Pagan) yang bukan padalazimnya bermastautin di Kampung Gerowot dan Kasakatan boleh mengebumikanjenazah di Tanah Rizab itu melainkan dia telah mendapat kebenaran bertulis terlebihdahulu untuk berbuat demikian daripada Pemegang Amanah;(2) Ketua Kampung Gerowot dan Kasakatan dan Ketua Anak Negeri Kuala Penyu adalahdengan ini dilantik sebagai Pemegang Amanah Tanah Rizab itu tertakluk kepadaarahan Pegawai Daerah Kuala Penyu;(3) Pemegang Amanah hendaklah memagar atau menyebabkan supaya dipagarsempadan Tanah Rizab itu dengan memuaskan hati Pegawai Daerah Kuala Penyu;dan(4) Seseorang yang terkilan oleh apa-apa tindakan atau apa-apa peninggalan olehPemegang Amanah atau Pegawai Daerah Kuala Penyu atau kedua-duanya, bolehmemohon kajian semula baginya kepada Setiausaha Hasil Bumi yang keputusannyaadalah muktamad.JADUALTempat Daerah Perihal Bil. Pelan Luas KawasanLot Ukur Bil.Lebih KurangKg. Gerowot, Kuala Penyu 18200124 18124082 2.027 hektardan Kasakatan(5.01 ekar)Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 7 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.


1,714WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)[No. JKM.PHB. 600-1/36/10/5/(15)THE LAND ORDINANCECap. 68DECLARATION OF LAND RESERVED FOR NON-MUSLIM (PAGAN) NATIVES BURIALGROUND KAMPUNG GEROWOT AND KASAKATAN DISTRICT OF KUALA PENYUUNDER SECTION 78(1), (2) AND (3)In exercise of the powers conferred upon him by subsections 78(1), (2) and (3) of theLand Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri has declared the State Land described inCap. 68the Schedule hereto to be a Native Reserve to be known as the Kampung Gerowotand Kasakatan Non-Muslim Natives Burial Ground Reserve (hereinafter referred to as‘the Reserve’) for the sole use of the Non-Muslim of Kampung Gerowot and Kasakatanin the Kuala Penyu District, subject to the following terms:-(1) No Non-Muslim Native who is not habitually resident in Kampung Gerowot andKasakatan shall bury any corpse within the Reserve unless he shall have previouslyobtained permission in writing to do so from the Trustees;(2) Village Head of Gerowot and Kasakatan and Native Chief of Kuala Penyu arehereby appointed Trustees for the Reserve subject to the directions of the DistrictOfficer of Kuala Penyu;(3) The Trustees shall fence or cause to be fenced the boundaries of the Reserve to thesatisfaction of the District Officer of Kuala Penyu; and(4) Any person aggrieved by any act or omission by the Trustees or the District Officerof Kuala Penyu or both, may apply for a review thereof to the Secretary of NaturalResources whose decision shall be final.SCHEDULELocality District Description Plan No. Approximate AreaSurvey Lot No.Kg. Gerowot, Kuala Penyu 18200124 18124082 2.027 hectaresand Kasakatan(5.01 acres)Dated at Kota Kinabalu, this 7th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HAJI AMANChief Minister of Sabah.


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,715No. 514 [No. MNR. 115/183/(20)ORDINAN TANAHBab 68PERISYTIHARAN TANAH YANG DIRIZABKAN BAGI TANAH PERKUBURAN ANAK NEGERIBERAGAMA ISLAM KAMPUNG BINSULOK, MEMBAKUT DAERAH BEAUFORTDI BAWAH SEKSYEN 78(1), (2) DAN (3)Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 78(1) , (2) dan(3) Ordinan Tanah, Yang di-Pertua Negeri telah mengisytiharkan Tanah KerajaanBab 68yang diperihalkan di dalam Jadual bersama ini sebagai Tanah Rizab Anak Negeriyang dikenali sebagai Tanah Rizab Perkuburan Anak Negeri Beragama Islam KampungBinsulok, Membakut (kemudian daripada ini disebut sebagai ‘Tanah Rizab’) untuk kegunaansepenuhnya bagi Anak Negeri Beragama Islam Kampung Binsulok, Membakut di DaerahBeaufort tertakluk kepada syarat-syarat berikut:-(1) Tiada seorangpun Anak Negeri Beragama Islam yang bukan pada lazimnyabermastautin di Kampung Binsulok Membakut boleh mengebumikan jenazah diTanah Rizab itu melainkan dia telah mendapat kebenaran bertulis terlebih dahuluuntuk berbuat demikian daripada Pemegang Amanah;(2) Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS), Imam Daerah Beaufort, KetuaKampung Binsulok, Membakut dan Ketua Daerah Beaufort adalah dengan ini dilantiksebagai Pemegang Amanah Tanah Rizab itu tertakluk kepada arahan Pegawai DaerahBeaufort;(3) Pemegang Amanah hendaklah memagar atau menyebabkan supaya dipagarsempadan Tanah Rizab itu dengan memuaskan hati Pegawai Daerah Beaufort; dan(4) Seseorang yang terkilan oleh apa-apa tindakan atau apa-apa peninggalan olehPemegang Amanah atau Pegawai Daerah Beaufort atau kedua-duanya, bolehmemohon kajian semula baginya kepada Setiausaha Hasil Bumi yang keputusannyaadalah muktamad.JADUALTempat Daerah Perihal Bil. Pelan Luas KawasanLot Ukur Bil.Lebih KurangKg. Binsulok, Beaufort 17100946 17125556 2.971 hektarMembakut(7.3 ekar)Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 7 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.


1,716WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 4 Oktober 2007REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)THE LAND ORDINANCECap. 68[No. MNR. 115/183/(20)DECLARATION OF LAND RESERVED FOR MUSLIM NATIVES BURIAL GROUNDKAMPUNG BINSULOK, MEMBAKUT DISTRICT OF BEAUFORTUNDER SECTION 78(1), (2) AND (3)In exercise of the powers conferred upon him by subsections 78(1), (2) and (3) of theLand Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri has declared the State Land described inCap. 68the Schedule hereto to be a Native Reserve to be known as the Kampung Binsulok,Membakut Muslim Natives Burial Ground Reserve (hereinafter referred to as ‘the Reserve’)for the sole use of the Muslim Natives of Kampung Binsulok, Membakut in the BeaufortDistrict, subject to the following terms:-(1) No Muslim Native who is not habitually resident in Kampung Binsulok, Membakutshall bury any corpse within the Reserve unless he shall have previously obtainedpermission in writing to do so from the Trustees;(2) The Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS), Imam Daerah Beaufort,Village Head of Binsulok, Membakut and District Chief of Beaufort are herebyappointed Trustees for the Reserve subject to the directions of the District Officerof Beaufort;(3) The Trustees shall fence or cause to be fenced the boundaries of the Reserve to thesatisfaction of the District Officer, Beaufort; and(4) Any person aggrieved by any act or omission by the Trustees or the District Officerof Beaufort or both, may apply for a review thereof to the Secretary of NaturalResources whose decision shall be final.SCHEDULELocality District Description Plan No. Approximate AreaSurvey Lot No.Kg. Binsulok, Beaufort 17200946 17125556 2.971 hectaresMembakut(7.3 acres)Dated at Kota Kinabalu, this 7th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.


4 Oktober 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,717Kadar langganan berikut bagi Warta Kerajaan Negeri Sabah yang berkuat kuasamulai daripada 1 Januari 2007 adalah diterbitkan untuk makluman Umum:KADAR LANGGANAN UNTUK TAHUN 2007Warta Kerajaan termasuk tambahan-tambahan:- (Tidak termasuk Tambahan Tanda Perdagangan)RMLangganan Tahunan di dalam Malaysia ... 100.00Langganan Tahunan di luar Malaysia ... ... 150.00Tambahan Tanda Perdagangan (untuk satu keluaran) 2.00Sesuatu naskhah Warta Kerajaan, Tambahan-tambahan, RangUndang-undang, Laporan Dewan Undangan Negeri, Pekelilingdan lain-lain.Tidak lebih daripada 8 muka ... ... ... 1.50Tidak lebih 9 hingga 16 muka ... ... ... 2.00Tidak lebih 17 hingga 32 muka ... ... ... 2.50Tidak lebih 33 hingga 48 muka ... ... ... 3.00Tidak lebih 49 hingga 64 muka ... ... ... 3.50Tidak lebih 65 hingga 96 muka ... ... ... 4.50Lebih daripada 96 muka ... ... ... ... 6.00 dan tambahRM1.00untuk setiap32 mukayang lebih.Senaskhah Tahunan Tambahan Pertama dan Kedua serta indeks 2006(dijilid dengan Kulit Keras) ... ... ... RM 35.00Kadar-kadar di atas adalah termasuk belanja Pos biasa (mel laut)Pengiriman Wang hendaklah dialamatkan kepada Pencetak Kerajaan, JabatanCetak Kerajaan, Kota Kinabalu, Sabah. Cek dan Wang Pos hendaklah dibuatpembayarannya kepada Pencetak Kerajaan, Jabatan Cetak Kerajaan, dan dipalang“& Co”.Untuk Makluman(1) Pelanggan bagi Warta Kerajaan Negeri dan terbitan-terbitan Kerajaan lain sepertiLaporan Tahunan, Laporan Jabatan dan sebagainya hendaklah dialamatkankepada Pencetak Kerajaan, Jabatan Cetak Kerajaan, Km. 4, Jalan Tuaran, BegBerkunci 2004, 88554 Kota Kinabalu.(2) Pelanggan-pelanggan yang hendak mendapatkan Warta Kerajaan Persekutuanhendaklah memohon terus kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad, JalanChan Sow Lin, 50554 Kuala Lumpur.________________________________________________________________________DICETAK OLEH PENCETAK KERAJAAN,ENCIK CHARLES AYUB TABAD, A.D.K. JABATAN CETAK KERAJAAN,SABAH, MALAYSIA.2007.P.K. 0001 (L) - 2007

More magazines by this user
Similar magazines