13.07.2015 Views

CERAMAH ABT-NRE 25022010

CERAMAH ABT-NRE 25022010

CERAMAH ABT-NRE 25022010

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KANDUNGAN1. PENGENALAN KEPADA <strong>ABT</strong>‣ Takrifan <strong>ABT</strong>‣ Peraturan dan Prosedur <strong>ABT</strong>‣ Jenis-jenis <strong>ABT</strong>‣ Tanggungjawab Pegawai Pengawal‣ Tatacara <strong>ABT</strong>BPAD4


KANDUNGAN2. PENYELENGGARAAN <strong>ABT</strong>‣ Akaun Kawalan & Subsidiari <strong>ABT</strong>‣ Unsur-unsur kawalan dalaman sistem <strong>ABT</strong>‣ Daftar Tunggakan <strong>ABT</strong>‣ Sistem perfailan untuk <strong>ABT</strong>BPAD5


KANDUNGAN3. PUNGUTAN & PELAPORAN <strong>ABT</strong>‣ Pungutan <strong>ABT</strong>‣ Pelaporan <strong>ABT</strong>‣ Format Laporan <strong>ABT</strong>‣ Mengenalpasti usia tunggakan‣ Kes pengecualian <strong>ABT</strong>‣ Proses penyediaan Laporan <strong>ABT</strong>‣ Tanggungjawab Pemungut danPegawai PengawalBPAD6


KANDUNGAN4. HAPUSKIRA‣ Peraturan berkaitan hapuskira‣ Proses memohon hapuskira‣ Tanggungjawab Pegawai Pengawal‣ Format hapuskiraBPAD7


KANDUNGAN5. ISU-ISU KETIKA PENGAUDITAN‣ Kes sebenar yang berlakuBPAD8


1.PENGENALANKEPADA <strong>ABT</strong>BPAD9


1. PENGENALAN KEPADA <strong>ABT</strong>‣ Takrifan <strong>ABT</strong>‣ Peraturan dan Prosedur <strong>ABT</strong>‣ Jenis-jenis <strong>ABT</strong>‣ Tanggungjawab Pegawai Pengawal‣ Tatacara <strong>ABT</strong>BPAD10


TAKRIFAN <strong>ABT</strong> (PP Bil. 3/2008)• Akaun Belum Terima (<strong>ABT</strong>) ditakrifkan sebagai jumlahwang yang sepatutnya telah diterima oleh Kerajaanpada sesuatu ketika tetapi belum diterima berasaskankepada bil atau melalui dasar dan keputusan Kerajaanyang berkuatkuasa.• Bil merangkumi invois, nota, pentaksiran atau notis lainyang dikeluarkan kepada penghutang.BPAD11


TAKRIFAN <strong>ABT</strong> (PP Bil. 3/2008)• Contoh bagi takrifan ini ?1. Tunggakan cukai tanah yang masih belum dibayar2. Tunggakan bayaran bil hospital yang tertunggak3. Bayaran denda yang masih belum dijelaskan4. Cek tak laku yang masih belum diganti5. Bayaran pinjaman komputer yang masih belumdijelaskan6. Cukai pendapatan yang masih belum dibayarBPAD12


PERATURAN & PROSEDUR BERKAITAN <strong>ABT</strong>Terdapat 3 sumber bagi peraturan dan prosedur :‣ Arahan Perbendaharaan‣ Pekeliling Perbendaharaan‣ Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysiai) Arahan Perbendaharaan ( AP 89A & AP 328 )BPAD13


PERATURAN & PROSEDUR BERKAITAN <strong>ABT</strong>AP 89A - Pegawai Pengawal hendaklah menyelenggara dan melaporkan<strong>ABT</strong>(a)- <strong>ABT</strong> hendaklah dilaporkan oleh Pegawai Pengawal kepadaAkauntan Negara dan disalinkan kepada Perbendaharaan danKetua Audit Negara- Sistem perakaunan <strong>ABT</strong> yang hendak diwujudkan perlu mendapatkelulusan Akauntan Negara(b) - Adalah menjadi tanggungjawab semua Pemungut dan PegawaiPengawal bagi mengambil tindakan untuk memungut semua <strong>ABT</strong>.Sebarang hutang lapuk untuk dihapuskira perlu mematuhi AP 328BPAD14


PERATURAN & PROSEDUR BERKAITAN <strong>ABT</strong>ii) Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2008(Garis Panduan untuk Penyenggaraan dan Pelaporan<strong>ABT</strong>)iii) Pekeliling Perbendaharaan Bil. 13 Tahun 2008(Pengurusan Kehilangan dan Hapuskira Wang Awam)iv) Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 2008(Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun)BPAD15


PERATURAN & PROSEDUR BERKAITAN <strong>ABT</strong>v) Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 1993(Skim Pembiayaan Kenderaan)vi) Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 1992(Skim Pembiayaan Komputer)vii) Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bil. 1Tahun 1994(Kaedah Perakaunan Cek-Cek Tak Laku)BPAD16


JENIS-JENIS <strong>ABT</strong>Terdapat 3 jenis <strong>ABT</strong>• Tunggakan Hasil• Tunggakan Bayaran Balik Pinjaman• Tunggakan Hutang-Hutang LainBPAD17


JENIS-JENIS <strong>ABT</strong>1. Tunggakan Hasil• Tunggakan hasil adalah hasil atau pendapatan yangberpunca dari hasil cukai, hasil bukan cukai dan pelbagaiterimaan yang sepatutnya telah diterima tetapi belumditerima oleh Kerajaan.• Antara hasil Jabatan adalah :• Jualan Barang Jabatan Perhutanan• Hasil Jualan Borang Tender• Sewa Bangunan-bangunan Lain• Bayaran-bayaran Balik Yang Lain• Pelbagai Bayaran HukumanBPAD18


JENIS-JENIS <strong>ABT</strong>2. Tunggakan Bayaran Balik Pinjaman• Tunggakan ini merangkumi bayaran balik pinjaman yangmatang tetapi belum diterima seperti dari KerajaanNegeri, Badan Berkanun, Pihak Berkuasa Tempatan,Koperasi, Syarikat dan individu• Contoh :• Pinjaman Perumahan• Pinjaman Kenderaan• Pinjaman komputerBPAD19


JENIS-JENIS <strong>ABT</strong>3. Tunggakan Hutang-Hutang Lain• Tunggakan ini merangkumi :• Pendahuluan diri dan pendahuluan pelbagai kepadapegawai Kerajaan (termasuk AP 59)• Tuntutan dan denda kepada pihak ketiga• Tuntutan terhadap pegawai Kerajaan sepertikehilangan wang tunai atau surcaj• Emolumen terlebih bayar• Panggilan telefon persendirian• Bayaran balik tiket kapal terbangBPAD20


TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL• Pegawai Pengawal perlu mewujudkan satu sistemperakaunan <strong>ABT</strong> mengikut keperluanKementerian/Jabatan masing-masing.• Pegawai Pengawal hendaklah mendapatkankelulusan Akauntan Negara/AkauntanNegeri/Bendahari Negeri, mengikut mana yangberkenaan mengenai sesuatu sistem perakaunan<strong>ABT</strong> yang akan dilaksanakan.• Semua Pemungut dan Pegawai Pengawal perlumemungut semula <strong>ABT</strong>.BPAD21


TATACARA <strong>ABT</strong>• Pegawai Pengawal hendaklah mewujudkan tatacara<strong>ABT</strong> dengan mengambilkira perkara berikut :i. Tatacara hendaklah mempunyai sistem yangberkesan bagi tujuan mengemaskini rekod <strong>ABT</strong>dengan tepati. Tatacara hendaklah membolehkan penyemakansemula dan tindakan susulan terhadap amaunyang masih belum dijelaskani. Tatacara hendaklah memudahkan penyediaanlaporan ke atas jumlah <strong>ABT</strong> yang sebenarnyaBPAD22


TATACARA <strong>ABT</strong>• Pegawai Pengawal hendaklah mewujudkan tatacara<strong>ABT</strong> dengan mengambilkira perkara berikut :iv. Tatacara untuk hapuskira hutang lapuk perluselaras dengan Arahan Perbendaharaan danPekeliling yang dikeluarkan oleh PerbendaharaanMalaysia dari semasa ke semasaBPAD23


2.PENYELENGGARAAN<strong>ABT</strong>BPAD24


2. PENYELENGGARAAN <strong>ABT</strong>‣ Akaun Kawalan & Subsidiari <strong>ABT</strong>‣ Unsur-unsur kawalan dalaman sistem <strong>ABT</strong>‣ Daftar Tunggakan <strong>ABT</strong>‣ Sistem perfailan untuk <strong>ABT</strong>BPAD25


PENYELENGGARAAN <strong>ABT</strong> Rekod <strong>ABT</strong> perlu diselenggara dan dikemaskinidengan lengkap untuk :i. Membolehkan baki-baki <strong>ABT</strong> dilaporkan mengikutformat yang ditetapkan dalam Pekelilingii.iii.Membolehkan penyata dan laporan disediakan bagitujuan mengesan dan memperbaiki prestasi pungutan<strong>ABT</strong> oleh pihak pengurusanMemudahkan tindakan susulan oleh pihak pengurusanbagi mengelakkan tunggakan dari terus menjadi hutanglapukBPAD26


AKAUN KAWALAN & SUBSIDIARI <strong>ABT</strong> Apa itu Akaun Kawalan <strong>ABT</strong> dan Akaun Subsidiari<strong>ABT</strong>?i. Akaun Kawalan <strong>ABT</strong>(Rekod yang digunakan untuk mencatat jumlahkeseluruhan amaun yang sepatutnya dituntut danamaun yang telah dipungut)ii.Akaun Subsidiari <strong>ABT</strong>(Akaun yang diselenggarakan bagi menunjukkanjumlah amaun yang sepatutnya dituntut dan amaunyang telah diterima daripada individu / firma)BPAD27


UNSUR KAWALAN DALAMAN SISTEM <strong>ABT</strong>• Sistem <strong>ABT</strong> hendaklah mempunyai unsur kawalandalaman seperti berikut :i. Satu Akaun Kawalan <strong>ABT</strong> bagi setiap jenis <strong>ABT</strong>perlu diselenggara untuk menunjukkan jumlahbaki <strong>ABT</strong> yang terdapat dalam Akaun Subsidiari<strong>ABT</strong> yang berkenaanii.Semua terimaan / bayaran hendaklah dicatatkanke dalam Akaun Subsidiari <strong>ABT</strong> yang berkenaandan jumlahnya dipindah catat ke dalam AkaunKawalan <strong>ABT</strong>BPAD28


UNSUR KAWALAN DALAMAN SISTEM <strong>ABT</strong>iii. Akaun Subsidiari <strong>ABT</strong> hendaklah diimbangkandengan Akaun Kawalan <strong>ABT</strong> yang berkenaan dandisesuaikan dengan jumlah wang yang dipungutiv.Baki setiap Akaun Kawalan <strong>ABT</strong> hendaklah samadengan jumlah baki bagi setiap Akaun Subsidiari<strong>ABT</strong>v. Semua pelarasan seperti hapuskira dansebagainya boleh dikesan terus kepadaperubahan dalam Akaun Subsidiari <strong>ABT</strong>BPAD29


UNSUR KAWALAN DALAMAN SISTEM <strong>ABT</strong>vi. Sebarang pindaan kepada rekod hendaklahmengikut AP 147vii. Semua rekod Akaun Kawalan <strong>ABT</strong> dan AkaunSubsidiari <strong>ABT</strong> hendaklah disimpan selamat olehpegawai yang diberikuasaBPAD30


DAFTAR TUNGGAKAN <strong>ABT</strong>• Antara rekod-rekod yang perlu diselenggara dandikemaskini adalah seperti berikut :1. Akaun Kawalan <strong>ABT</strong>2. Akaun Subsidiari <strong>ABT</strong>3. Daftar Sewaan4. Daftar Cek Tak Laku5. Daftar Emolumen Terlebih Bayar6. Daftar Panggilan Telefon Persendirian7. Daftar Pendahuluan Diri8. Daftar Pendahuluan PelbagaiBPAD31


DAFTAR TUNGGAKAN <strong>ABT</strong>• Antara rekod-rekod lain yang perlu diselenggara dandikemaskini adalah seperti berikut :9. Daftar Pinjaman Kenderaan10. Daftar Pinjaman Komputer11. Daftar HapuskiraBPAD32


SISTEM PERFAILAN <strong>ABT</strong> Sistem perfailan bagi menyimpan dokumen atau rekod<strong>ABT</strong> perlu dibuat bagi memudahkan pemantauan danpenyeliaan oleh pegawai atasan untuk mengambiltindakan sewajarnya ke atas penghutang.i. Fail untuk hapuskiraii.iii.iv.Fail untuk pengeluaran surat peringatanFail untuk kes-kes mahkamah (jika berkaitan)Fail untuk penyimpanan dokumen Akaun Kawalan<strong>ABT</strong>v. Fail individu penghutangBPAD33


3.PUNGUTAN &PELAPORAN <strong>ABT</strong>BPAD34


3. PUNGUTAN & PELAPORAN <strong>ABT</strong>‣ Pungutan <strong>ABT</strong>‣ Pelaporan <strong>ABT</strong>‣ Format Laporan <strong>ABT</strong>‣ Mengenalpasti usia tunggakan‣ Kes pengecualian <strong>ABT</strong>‣ Proses penyediaan Laporan <strong>ABT</strong>‣ Tanggungjawab Pemungut danPegawai PengawalBPAD35


PUNGUTAN <strong>ABT</strong>• Semua Pegawai Pengawal dan Pemungut bertanggungjawabuntuk memungut semua terimaan termasuk <strong>ABT</strong> selaras denganArahan Perbendaharan dan Pekeliling yang dikeluarkan olehPerbendaharaan Malaysia dari semasa ke semasa.• Ketika menjalankan pengauditan, pihak audit akan melihat darisudut :‣Tindakan untuk memungut <strong>ABT</strong>‣Pengeluaran surat peringatan‣Potongan gaji bagi penjawat awamBPAD36


PELAPORAN <strong>ABT</strong>• Menurut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2008Kementerian/ Jabatan perlu menyediakan Laporan <strong>ABT</strong> sebanyak2 kali setahun iaitu bagi:Laporan <strong>ABT</strong> seperti pada 30 Jun(rujuk lampiran)Laporan <strong>ABT</strong> seperti pada 31 Disember(rujuk lampiran)• Sila gunakan format pelaporan dalam Pekeliling tersebut mengikutjenis tunggakan dan usia tunggakan <strong>ABT</strong> bagi tujuan pelaporanBPAD37


PELAPORAN <strong>ABT</strong>• Bagaimana hendak mengenalpasti usia tunggakan<strong>ABT</strong>?Laporan <strong>ABT</strong> seperti pada 30 Jun(rujuk lampiran)Laporan <strong>ABT</strong> seperti pada 31 Disember(rujuk lampiran)BPAD38


PELAPORAN <strong>ABT</strong>Jika tiada <strong>ABT</strong> yang hendak dilaporkanBPAD39


PELAPORAN <strong>ABT</strong>• Bagi tujuan pelaporan, <strong>ABT</strong> tidak temasuki. Kes ansuran pungutanii.iii.iv.Kes ansuran audit dan siasatanKes di bawah peringkat penangguhan dan rayuanKes didaftarkan di mahkamah dan masih dalam prosesperbicaraan atau belum menerima penghakimanBPAD40


PELAPORAN <strong>ABT</strong>Proses penyediaan Laporan <strong>ABT</strong>• Menurut para 7.0 Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2008,terdapat 2 peringkat yang perlu diikuti oleh Pemungut danPegawai Pengawal dalam menyediakan Laporan <strong>ABT</strong>.1. Peringkat Pemungut2. Peringkat Pegawai PengawalBPAD41


PELAPORAN <strong>ABT</strong>1. Peringkat Pemungut• Semua Pemungut dikehendaki melaporkan <strong>ABT</strong> kepadaPegawai Pengawal masing-masing selewat-lewatnya sebulanselepas 30 Jun dan 31 Disember setiap tahun.Ini bermakna, Laporan <strong>ABT</strong> seperti pada 30 Jun perludihantar kepada Pegawai Pengawal selewat-lewatnyapada ____________________Ini bermakna, Laporan <strong>ABT</strong> seperti pada 31 Disemberperlu dihantar kepada Pegawai Pengawal selewatlewatnyapada ____________________BPAD42


PELAPORAN <strong>ABT</strong>2. Peringkat Pegawai Pengawal• Pegawai Pengawal perlu menyatukan maklumat yang diterimadaripada semua Pemungut di bawah seliannya secaramenyeluruh dan lengkap bagi Laporan <strong>ABT</strong> seperti pada 30 Jundan 31 Disember setiap tahun• Laporan <strong>ABT</strong> tersebut perlu dikemukakan oleh PegawaiPengawal kepada Jabatan Akauntan Negara Malaysia dengansalinannya kepada :i. Ketua Audit Negaraii. Bahagian Kawalan dan Pemantauan,Perbendaharaan MalaysiaBPAD43


PELAPORAN <strong>ABT</strong> Pegawai Pengawal perlu menghantar Laporan <strong>ABT</strong>seperti pada 30 Jun selewat-lewatnya pada 31 Ogostahun semasa Pegawai Pengawal perlu menghantar Laporan <strong>ABT</strong>seperti pada 31 Disember setiap tahun selewatlewatnyapada 28 Februari tahun berikutnyaBPAD44


PELAPORAN <strong>ABT</strong>Tempoh penyediaan dan penghantaran laporan – sila isikan tarikhberdasarkan pemahaman andaPeringkatLaporan <strong>ABT</strong>seperti pada 30 JunLaporan <strong>ABT</strong>seperti pada 31DisemberPemungut kepadaPegawai PengawalPegawai Pengawal keJANM, Audit Negara danPerbendaharaanBPAD45


4.HAPUSKIRABPAD46


4. HAPUSKIRA‣ Peraturan berkaitan hapuskira‣ Proses memohon hapuskira‣ Tanggungjawal Pegawai Pengawal‣ Format hapuskiraBPAD47


HAPUSKIRA1. Pegawai Pengawal hendaklah mewujudkan tatacarauntuk hapuskira hutang lapuk yang perludiselaraskan dengan Arahan Perbendaharaan danPekeliling yang dikeluarkan oleh PerbendaharaanMalaysia dari semasa ke semasa Arahan Perbendaharaan 328 Pekeliling Perbendaharaan Bil. 13 Tahun2008BPAD48


HAPUSKIRA1. Menurut AP 328 (a), sesuatu hutang atau amaunhasil yang tidak boleh didapatkan dan hendakdibiarkan hendaklah dilaporkan oleh Ketua Jabatanmelalui Pegawai Pengawal kepada KetuaSetiausaha Perbendaharaan (KSP) dengansalinannya kepada : Ketua Audit Negara Akauntan Negara2. Laporan itu hendaklah mengandungi maklumatseperti di Lampiran L (rujuk lampiran)BPAD49


HAPUSKIRA1. KSP selepas menimbangkan laporan itu untukkelulusan hapuskira, perlu memaklumkan kepadaPegawai Pengawal selepas bersetuju untukmenghapuskira amaun tersebut. Salinan suratpersetujuan daripada KSP hendaklah dihantarkepada : [AP 328 (c)] Ketua Audit Negara Akauntan NegaraBPAD50


HAPUSKIRA4. KSP selepas menimbangkan laporan itu perlumenyampaikan kepada Pegawai Pengawal kuasaMenteri Kewangan untuk mengambil tindakanselanjutnya bagi menghapuskira amaun tersebut.Salinan surat kuasa daripada KSP hendaklahdihantar kepada : [AP 328 (c)] Ketua Audit Negara Akauntan NegaraBPAD51


HAPUSKIRA• Menurut PP Bil. 13 Tahun 2008 para 4.3.2 ,sebarang amaun hutang yang melebihi enam(6) tahun atau tiada kemungkinan bolehdidapatkan boleh dikemukakan untukpertimbangan hapuskira.BPAD52


HAPUSKIRA• Menurut PP Bil. 13 Tahun 2008, Menteri Kewangantelah mewakilkan kuasa di bawah Seksyen 5 AktaPerwakilan Kuasa 1953 kepada Pegawai Pengawalbagi menimbang dan meluluskan hapuskira di bawahSeksyen 17 (b) Akta Tatacara Kewangan 1957 bagiamaun sehingga RM25,000.00 bagi setiap kes.• Bagi setiap kes yang melebihi RM25,000.00,kelulusan hapuskira perlu diperolehi daripada KSPBPAD53


HAPUSKIRA• Apa-apa amaun hasil atau hutang yang telahdiluluskan hapus kira oleh PegawaiPengawal hendaklah dilaporkan kepadaPerbendaharaan dengan menggunakanformat LH 1000 (rujuk Pekeliling) 2 kalisetahun iaitu pada 30 Jun dan 31 DisemberBPAD54


HAPUSKIRAPop Kuiz – Sila tandakan √ pada jawapan yang betulPeringkat/ Jumlahamaun yang hendakdihapuskira (setiapkes)RM 15,325.26RM 24,889.50RM 251,000.00RM 1,450.94RM 361.28RM 25,010.35KelulusanKetua SetiausahaKementerianKelulusanKetua SetiausahaPerbendaharaanBPAD55


5.ISU-ISUKETIKA PENGAUDITANBPAD56


5. ISU-ISU KETIKA PENGAUDITAN‣ Kes sebenar yang berlakuBPAD57


PENEMUAN AUDITBerikut adalah antara isu-isu yang timbul semasa pengauditandijalankan bagi Pengurusan <strong>ABT</strong> di Kementerian / JabatanA. Penyelenggaraan <strong>ABT</strong>1. Daftar Emolumen Terlebih Bayar tidak diselenggara2. Akaun Subsidiari <strong>ABT</strong> tidak diselenggara3. Akaun Kawalan <strong>ABT</strong> tidak dikemaskini4. Daftar Cek Tak Laku tidak diselenggara mengikut format SPANM Bil. 1 Tahun 19945. Baki Akaun Kawalan berbeza dengan baki Akaun SubsidiariBPAD58


PENEMUAN AUDITB. Pungutan <strong>ABT</strong>1. Pungutan tidak dibuat secara bulanan2. Tindakan tidak diambil untuk memungut <strong>ABT</strong>3. Surat peringatan lewat dikeluarkan kepada penghutang4. Tindakan susulan untuk memungut tunggakan tidak dibuat5. Potongan gaji pegawai yang masih berkhidmat tidak dibuat6. Surat peringatan/ surat tuntutan tidak dikeluarkan secaraberkalaBPAD59


PENEMUAN AUDITC. Pelaporan <strong>ABT</strong>1. Laporan <strong>ABT</strong> tidak mengambilkira semua jenis tunggakan2. Laporan <strong>ABT</strong> tidak mengikut format PP Bil. 3 Tahun 20083. <strong>ABT</strong> terlebih lapor4. <strong>ABT</strong> terkurang lapor5. Amaun <strong>ABT</strong> yang dilaporkan berbeza dengan senaraipenghutang6. Usia tunggakan <strong>ABT</strong> yang dilaporkan tidak tepat7. Tidak melaporkan kesemua kategori <strong>ABT</strong>8. <strong>ABT</strong> yang telah dibuat potongan gaji masih dilaporkan dalamLaporan <strong>ABT</strong>BPAD60


PENEMUAN AUDITD. Hapuskira1. Jumlah hapuskira tidak dilaporkan dalam Laporan <strong>ABT</strong>2. Daftar Hapuskira tidak diselenggaraE. Pemantauan dan Penyeliaan1. Pengurusan <strong>ABT</strong> tidak dibincangkan dalam MesyuaratJawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun2. Tiada pegawai yang bertanggungjawab melaporkan <strong>ABT</strong> bagipihak Jabatan3. Beban tugas untuk menguruskan Bahagian Kewangan terlalubanyak dan tidak fokus kepada satu bidang tugas sahajaBPAD61


KESIMPULAN• Para pegawai diharap dapat memahami konsep <strong>ABT</strong>secara keseluruhan dan dapat mempraktikkanmaklumat serta ilmu yang diterima di Jabatan anda• Pegawai dapat menghasilkan Laporan <strong>ABT</strong> dengantepat dan menguruskan <strong>ABT</strong> di Kementerian / Jabatandengan kemas dan teraturBPAD62


PENGHARGAANTERIMA KASIHBPAD63


SOALAN LATIH AMALSOALAN UNTUK MENGUJIPEMAHAMAN PESERTABERKENAAN <strong>ABT</strong>BPAD64

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!