13.07.2015 Views

laporan_positive leadership-building extraordinary personal ... - NRE

laporan_positive leadership-building extraordinary personal ... - NRE

laporan_positive leadership-building extraordinary personal ... - NRE

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

A) BUTIR-BUTIR PESERTANama Peserta : Hjh. Rosnelawati Hj. IsmailJawatan : Ketua Penolong PengarahJabatan : Jabatan Pengairan dan Saliran MalaysiaLampiran 1B) BUTIR-BUTIR KURSUSNama Kursus : Positive Leadership : Building Extraordinary PersonalLeadership CapabilitiesTarikh : 7 - 11 Jun 2010Tempoh Kursus : 5 hariAnjuran: University of Michigan, Ann Arbor, U.S.ATajaan/ Perbelanjaan : P23-15500 Pembangunan Latihan JPS MalaysiaC) OBJEKTIF KURSUSKursus Positive Leadership : Building Extraordinary Personal Leadership Capabilitiesmerupakan kursus yang dirangka bertujuan menerapkan nilai – nilai murni serta sifat –sifat positif ke dalam diri seseorang individu yang melaksanakan tanggungjawabsebagai seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, bahagian, seksyen maupun unit.Kursus ini juga menyiapkan seorang pemimpin untuk membuat perubahan demipenambahbaikan yang signifikan kepada organisasi, bahagian, seksyen dan unit yangditerajui. Kursus ini memberi pespektif kepimpinan yang menekankan kualiti, globalisasi,pelanggan, inovatif dan efisien bermatlamat kepada perlaksanaan kepimpinan yangberdaya tinggi, cemerlang dan berkesan.D) ISI KANDUNGAN KURSUSTajuk – tajuk syarahan :1. Introduction to Positive Organizational Schorlarship2. Competing Values Framework3. Deep Change4. Positive Emotion and High Quality Connections5. Fundamental State of Leadership6. Lifeline Exercise7. Purpose Statement8. Putting Positive Leadership to Work9. Personal Case Study : High Level Action Plans1


Lampiran 1Kesemua tajuk yang di bentangkan menjurus kepada pembentukan sahsiah pemimpinyang positif dan cemerlang dalam segala segi. Memandangkan peserta – pesertakursus datang dari pelbagai negara iaitu Poland, German, China, New Zealand selainnegara penganjur iaitu Amerika, latihan – latihan secara berkumpulan memberi peluangkepada peserta berinteraksi secara global dan dapatlah bertukar – tukar pandanganserta pengalaman berdasarkan perspektif kepimpinan yang berbeza dari segi budaya.E) FAEDAH KURSUS YANG TELAH DIPEROLEHI BERHUBUNGKAIT DENGAN:-Tugas dan Tanggungjawab AndaKursus ini mempunyai kaitan kepada tugas dan tanggungjawab saya. Ia menggunakanprinsip kepimpinan cemerlang dan positif . Dalam kursus ini sangat menitikberatkan sifat– sifat pemimpin yang prihatin terhadap kakitangan di bawah jagaan serta carapenyelesaian sesuatu masalah secara rasional dan dapat mewujudkan anjakanparadigma kakitangan dari BAIK kepada CEMERLANG (excellent/outstanding)Memimpin sesuatu seksyen sepertimana yang dilaksanakan sekarang memerlukanpengetahuan yang bersesuaian dalam bidang berkenaan. Sehubungan itu seorangpemimpin perlulah melengkapkan diri agar segala masalah serta cabaran yang dihadapisewaktu melaksanakan tugas dapat diatasi sewajarnya. Kepimpinan yang positifamatlah penting dalam menentukan kejayaan sebuah organisasi juga menentukankejayaan sesuatu projek.Kemajuan Kerjaya AndaExtraordinary Personal Leadership Capabilities perlu ada dalam setiap individu yangmenerajui sesebuah organisasi, bahagian, sekyen maupun unit. Sehubungan itu perluditerapkan budaya kepimpinan positif dengan menggunakan kaedah – kaedah yangdipelajari dari kursus yang dihadiri lantas budaya kerja cemerlang dapat diterap sertadiamalkan..F) KEBAIKAN DAN KELEMAHAN KURSUS:KebaikanKursus ini dapat memberikan perspektif corak kepimpinan yang menekankan sifat – sifatpositif seseorang individu dan mengajar bagaimana untuk mewujudkan suasana kerjayang harmoni serta membantu seorang pemimpin bagaimana menerapkan sifat – sifatpositif kakitangan di bawah jagaan supaya dapat mewujudkan anjakan paradigma dari2


Lampiran 1cara kerja yang BAIK kepada cara kerja yang CEMERLANG yang mana ianya perludiamalkan setiap masa. Kursus ini dikendalikan oleh pensyarah – pensyarah yangberkelibar serta berpegetahuan dan pengalaman yang luas dalam bidang berkenaan.Kursus dilaksanakan secara hands – on. Pensyarah – pensyarah yang terlibat begitukomited serta menghadirkan diri (walaupun bukan sesi mereka) sepanjang masabersama peserta semasa kursus berjalan. Ini satu budaya kerja yang perlu dicontohioleh warga kerja kita. Sikap kerjasama serta prihatin mereka perlu dicontohi agarsuasana kerja yang menyeronokan dapat diwujudkan lantas masalah stresspekerja/pemimpin dapat dikurangkan/dielakkan. Kursus tidak berakhir di USA sahajakerana peserta – peserta kursus ini juga akan membuat follow – up secara videoconference mengikut jadual yang ditetapkan oleh kumpulan masing – masing. Ini adalahbertujuan untuk mendapatkan status peserta berhubung pelan tindakan yang telahdirancang untuk dilaksanakan oleh peserta. Video conference akan diadakan tiga (3)bulan dari tarikh akhir kursus tamat iaitu pada bulan September 2010.KelemahanJadual kursus yang dirangka dalam masa lima (5) hari agak padat. Setiap hari kursusbermula dari jam 8.30 pagi hingga 7.00 malam.G) PELAN TINDAKAN CALON (ACTION PLAN) SELEPAS KURSUSMelihat kepada kepentingan corak kepimpinan positif (Extraordinary LeadershipCapabilities) dapat mewujudkan suasana persekitaran kerja yang baik, perlulah sayalaksanakan pelan – pelan tindakan yang telah saya gariskan sewaktu menghadiri kursustersebut.Antaranya :Melaksanakan perubahan di dalam corak perhubungan dengan mengamalkanPositive Emotions and High Quality Connections.Menjadikan Purpose Statement sebagai panduan dalam perlaksanaan kerjaharian dan dalam menerajui seksyen.Mengenalpasti kakitangan bawahan menggunakan Competing ValuesFrameworkH) ADAKAH KURSUS INI SESUAI DIHADIRI OLEH PEGAWAI LAINSaya berpendapat kursus ini sesuai dihadiri terutama mereka di dalam barisan pelapiskepimpinan. Saya berharap agar jabatan dapat menghantar peserta setiap kali kursus3


Lampiran 1ini diadakan demi untuk mewujudkan organisasi yang cemerlang. Syarahan – syarahanserta latihan – latihan yang diterima sewaktu kursus samada secara kumpulan maupunindividu amat berguna untuk diaplikasikan oleh pegawai di jabatan.I) PENUTUPSecara amnya kursus ini mencapai objektif dan segala ilmu yang diperolehi amatberguna serta membantu dalam pembentukan sahsiah individu yang positif dan bolehdiaplikasikan di jabatan.Disamping dapat mengetahui corak kepimpinan yang positif (<strong>extraordinary</strong> <strong>leadership</strong>capabilities), kursus ini juga memberikan pendedahan dan peluang berinteraksi denganpeserta-peserta dari berbagai negara serta berbagai disiplin.4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!