literaturuli gazeTi

culture.gov.ge

literaturuli gazeTi

literaturuli gazeTi#41#41 24 dekemberi 2010 - 13 ianvari 2011 gamodis or kviraSi erTxel, paraskeobiTfasi 50 TeTriSeCerdi, wamo...bevrs arc dRes vTxov wkrials lerwmisda rasac vTxov, kvlav Sen gamo...xvalac meTqvas, Camvlels Sen win:`wamo,o, SeCerdi, wamo!~wyaro,sura,leqsi,vardi,Cangi,Citi,guli,saso...nodar adeiSviligiyureb da Zveli dardisaraferi aRar maxsovs.II


2 poezialiteraturuli gazeTi***TiTqos axlac _ is sanTlebis grova,TiTqos axlac _is locva da cremli...viRac isev irwmuneba: moval,viRac isev moTminebiT elis.***es martoobac momZulda,es cremlic,es umweobac,ubralod, toli momwyurda,caSi yofna da zeoba.***aw sxvam inaRvlos zamTris mTa-velze,aw sxvebi idgnen guldazafruli,me ki movsulvarda TeTr banebzewkrialebs zari da gazafxuli.***gana ar vici, tyulad vybedob,roca vwer: vai, vis unda vendoT,Savo da TeTro, dReo Tu Ramev, _magramxom unda gavides es droda rogor gava,Tu ar vTqviT rame?!***ar SeiZleba, ar iyos sxva droc,ar SeiZleba, ar iyos sxva mzec ...aTovs lodins da survilebs aTovs,netav rodemdis iTovebs ase?!gana raimesaswauls vnatrob,vfiqrob ukeTesdReze da darze...***ai, rom vzivar cecxlis pirs daveRara vTbebi,ai, rom vzivar Sen gverdiT dauSenod vkvdebi,ai, rom Tvalze uiRblobis mereva cremli,ai, rom mainc, mainc modis axali weli,ai, rom axla yvela, Sen damec sadRac mival,magram xom aris Jami, rocaar maxsovs, vin var!***isev is svavi moCans, mofrinavs,isev is gza da Jami tiali...viTomda Zveli ara yofnidaguls naisrali da natyviari.da mainc Svenis TeTri sayelomundirs, romelic guSin miboZes.mivdivar, javri ar gamayolo,`ra geomeba~ _ ar gamagono,kargad maqvs Seni locva dacdili,gza damiloce!fragmentinodar adeiSvilio, leqso, leqso riTmiano,sul rom nebivrob,sul rom gwadia,vardi gesxas, vardi gefinos, _Cemgan mciredacrom ver hguob rame zereles,ra unda meTqva, rom ekiTxaT,visTvis kvdebio,rom ar rqmeodaim Worflian gogos elene!***velodi,magram ase erTbaSadTu movidoda, aRar megona...rom unda meTqva: _ cremli SemaSra,awi zambaxTa konebs Sevkonav,o, swored maSin gadameRobaSenken momavals zamTris qarebi.... ... ...vitireb, sanam cremli meyofa,vitireb, sanamar geyvarebi...***kioda elvada haers wvriladCrCilavda wveTi da xma cicarisda Tqrialebda foTlebSi wvima _beduinebis tkbili sizmari...gicqerdi: TrTodi da kiskisebdida vis axsovda wvima da qari...miirweodnen gzebze nislebi, _Seni TmebiviT nazi da mkrTali.***vis esmis:nuRar dagvaSoreben,vis esmis Cemian Seni bukis...vwuxvar, vwrialeb, magram noembers,magram am xeebs ra qari ukvirT.24 dekemberi 2010 - 13 ianvari 2011***isev is wyaro da wiflis Rari,isev is tye da tyis pirs _ nalia,aTasSi erTxel mec mqvia mgzavrida aqauri ca mixaria.***dasawylda guli, xSirad momiCanscremli, cxonebul papis ar iyos...awi is mklavic sxvebma moiWran,awi is koSkic sxvebma agigon.didxans mjeroda, amoiyridais tye datyeSi Citsac vnaxavdi...da me am tirils viwyeb iqidan,roca pirvelad giTxar: naxvamdis...ai, mivdivar...ai, mivdivarda guli mwydeba,rom vxedav, ukve ra bindic wveba,Sors rCeba saxli da ZaRlis yefa,Seni xmac _ erT dros yvelafris SemZle,is aTi gza da is aTi mcneba,im wiTel-yviTel vardebis krefa...da araferiar ZaluZs leqsebs.ver mogitane...vinac Tqva Cemi qoxi da jorko,nuTu manve Tqva sasaxlis ganZi?vai, Senamde gzas okro-bokros,vai, siyvaruls Raribi kacis...veRarc dRes momaqvs kaba dedoflis,veRarc dRes momyavs Wreli cicrebi.veRar vixseneb, rodis vferobdicas,anda rodis iyo cisferi.dadna Tovli da...sxva ra giambo,Cemo loli, Cemo lolita,sxva ra striqoni gavixsenoim Zvel droidan.TiTqos sul SenTvis vCurCulebdiyovel aprilSi:Tovli ki dadna,magram ia ar amovida.vin aris netav?gana ar vici, ras yefs andaza,an meandaze saiT mihyavs gzebs,mainc vkiTxulob, ise lamazadmpasuxobs viRac yvela kiTxvaze.da isev ismis:_ vin aris netav,mefis gzas mosdevs Tu okro-bokros?vin aris,visTvis irTveba TeTradam gazafxulze mezoblis gogo?***igi Cemken gzas ver gamoignebs,mec misken mudam fexi merevada dRemde ase,Cemo Tolige,sxvas veferebi,sxva gefereba.***mexveva mze da Seni saxeliCems yvela totze CitiviT mRerisda sivrces, ase Cems da gamxelils,CavWidebivar orive xeliT.yavli gasvlia Zvel dards da eWvebsda kvlav vagrovebT saxeze Rimils,gveyo, rac SiSi vxariT da vReWeT,rac vimarxuleT vardi da lxini.***da mec ra giTxraT ufro axalida kvlav vagrZeleb qebas mzisferis.Citi da Citis skami maRali _anTiadilis sxivze wifeli.***ver uoxebdnen, maxsovs, batonebs,verc Sen miwvdidi saSvelad xelebs,maSindeliaes simartove,es dawretili guli da Rele.


24 dekemberi 2010 - 13 ianvari 2011am quCaze pirvelad brtyeli terfebiTgaviare. pirvel Tu meore klas-Si viyavi, dedaCemma avtobusSi Camsva dasadRac gaveSureT. kiTxvaze `sad mivdivarT?~iyo pasuxi: `kaxovkaze~. am sityvamcota ar iyos SemaSineblad, Tumcamave dros jadoqrulad gaiJRera. magradmovuWire dedas xeli da damfrTxaliTvalebiT avxede. avtobusmaijayjaya, stadioni da bazari gaiara,Seuxedavi da turtliani mgzavrebiTgaitena... CamovediT, xelmarjvniv, erTquCaze avuxvieT... qusli amtkivda,koWlobiT gavyevi dedaCems. `de, sadmivdivarT?~ `fexsacmeli unda SegikeroT~`aki kaxovkazeo?~ `ho, kaxovkazevarT, aq unda SegikeroT fexsacmeli~.saavadmyofosaviT atelieSi SevediT.fexze gamxades, fexisguli damiTvalieres.sxvadasxva lanCebi mimazomes.sabolood, raRac ucnauri fexsacmeliSemikeres da imiTi daviwye amqveyanaze siaruli.vizrdebodi, fexic mezrdeboda daaxali fexsacmlisTvis kidev ramdenimejermogviwia me da dedaCems kaxovkazewasvla. mere miTxres, rom brtyelterfianobisaganganvikurne da kaxovkazesiarulsac SeveSvi.bolo ramdenime welia, yovelTviuradisev aq davdivar. kaxovkis da TevdoremRvdlis quCis kuTxeSi Cemi megobrisstambaa. jer pergamentebi mimaqvsda vtoveb. ramdenime dRis Semdegki Cemi Jurnalis 500 egzemplars, 5 dastadSekruls, dabeWdils maxvedrebenda wignis maRaziebSi varigeb. stambiskengzaze TxuTmeti wlis winandeliSeyvarebulis saxls Cavuvli xolme daiqaurobas gafacicebiT vaTvaliereb,magram is ratomRac arasdros ar Cans.mas nino erqva, kaxovkaze ki cxovrobdada `ninosa~ da `kaxovkis~ antievfoniaxels ar gviSlida, srul harmonia-Si vyofiliyaviT samyarosTan. is kiarada, im dros mgoni `kaxovka~ erTerTyvelaze tkbilxmovan sityvadacki mimaCnda kacobriobis sityvier saganZurSi.bevrjer vkiTxe dedaCems, mamaCemsacvkiTxe, Cems Seyvarebulsac, sxvebsac, egki arada, axlaxan davgugle kidec, magrammainc veravin da veraferma amixsna,ras niSnavs `kaxovka~. guglma mxolodforumis raRac dialogebi amomiyara,ai, aseTi saxis: `mokled,mWirdeba padkrilnikis aRdgena, xodavinmem xom ar iciT kargi plasmasCiki,swrafad da xarisxianad rom akeTebdesda bevrsac ar iTxovdes?~ `kaxovka icisad aris? mand aqeben, meZvire ar arisoda kaiao! mara eg kaxovka zustad sadaris ar vici. sadRac didubeSiao!~`wereTlidan unda auxvio, TelasismTavari ofisi rom aris iq da cotazemoT unda axvide. ise, mand romikiTxo, yvela getyvis~. mokled, internetisCaTvliT, veravin am kiTxvaze pasuxirom ver gamca, CamomiyalibdaSexeduleba, rom `kaxovka~ ezoTerulisityvaa da es Sexeduleba mas Semdegufro ganmimtkicda, rac baptistureklesiaSi movxvdi. xuT Tu eqvs poetsgvelodnen, magram sabolood mxolodorni mivediT. kaxovkaze manamde bevrjernamyofs friad gamikvirda, rommiTxres, eklesia kaxovkaze ariso. aqamdearc ki SemeniSna. aRmoCnda, rom xelmarcxniviyo, policiis jixuris zemoT,cota Rrmad. da albaT imitom arSemeniSna, rom Cveulebrivi, TeTri,paralelepipedis formis Senoba iyo,mxolod Sesasvleli karis Tavze jvariiyo gamosaxuli.literaturuli gazeTiSoTa iaTaSvilikaxovkamokled, mivediT. saSinlad yinavda.mrevli kantikuntad Canda. rogorcmivxvdiT, sakurTxeveli da scena,rogorc mivxvdiT, aq erT mTlianobaswarmoadgenda. mTel gayolebaze, ise,rogorc parterSi, skamebi idga. orivemxares, scenasTan axlos, skamebi momrgvalebuladewyo da win mikrofonebiaRemarTaT. me da Cemi megobari skamebzebeRurebiviT movibuzeT da maspin-Zlebs lodini davuwyeT. baptistureklesiaSi xelovnebis kvireuli imarTebodada iq leqsebis wasakiTxadmigviwvies. Cven periodulad gavdiodiTezoSi, sigarets veweodiT, ukanvbrundebodiT da skamebze vibuzebodiT.vaTvalierebdi iqaurobas daSigadaSig kaxovkis sxvadasxva istoriebicmaxsendeboda. gamaxsenda Cemipielonefritic, tubdispanserebi,samxedro komisariatebi, mesame xarisxisinvalidobis moniWeba da yovelwliurisiaruli invalidobis damamtkicebelkomisiaze. es komisia kaxovkisquCaze ijda, baptisturi eklesiis meoremxares, Tumca maSin, roca komisiaijda, mgoni baptisturi eklesia arciyo kaxovkaze aSenebuli, xolo romaaSenes, komisia sxvagan gadaitanes –xudadovze.komisiazec zamTarSi mibarebdnen,ianvarSi Tu TebervalSi. da iqac asemobuzuli vijeqi Camofxavebulkedlebs Soris da Cems rigs velodi.komisiaSi Cveni ojaxis megobari iyo,ucnaursaTvaliani keTili rezo damisi wyalobiT didad ar mawvalebdnen.gamiRimebdnen, momikiTxavdnen, Cemiavadmyofobis istorias Tvals Seavlebdnen,xandaxan wesisa da rigisdacvis mizniT moSiSvlebul ferdzemuStebs mimityapunebdnen, Cems mesamexarisxis invalidobas erTi wliT gamigrZelebdnenda gamiSvebdnen. gamovidodi,movukidebdi sigarets da Camovuyvebodikaxovkas es viTom invalidikaci.axla ki baptistur eklesiaSi vijeqida sakuTari poeturi misiis aRsrulebasvelodi. megobarma poetmaskamze jdomiTac moiwyina da ezoSi sigaretisgabolebebiTac da Tavisi koWlifexiT Senobas safuZvlianaddauara. dasaTvalierebeli bevriaraferi iyo, magram is mainc didi mondomebiTeZebda raime interesismomgvrels.ukana kedelze zeTSi daxatuli,Zalian standartuli, samxatvroakademiis abiturientis pirobaze SesrulebuliraRac naturmortebi aRmoaCinada am namuSevrebis Rirseba-naklovanebebisSefasebiT dakavda. me invalidobisdamamtkicebel komisiazemware mogonebebs movwydi da Cems Zvelkaxovkel Seyvarebulze sasiamofiqrebs miveci Tavi. ratom iyo asedakarguli? ratom erTxelac ar gadameyaraam patara quCaze? ucnauria...uceb gonebaSi sami orniSna ricxvi amomitivtivda.misi saxlis telefonisnomeri! axlac maxsovda!.. TxuTmetiweli gavida da mainc... mobiluri amoviReda nomeri avkrife. raRacnairadmeqanikurad gavakeTe es, emociebisgareSe. yurmili ninom aiRo. mivesalme.momesalma. micani? patara pauza dai-Wira da kio, miTxra. da `va!~ daayola.mcioda. mgoni mxolod amaze vfiqrobdi.dedamisi movikiTxe. kargadaa – mipasuxa.vicodi, rom im Tavis regbistqmars gaSorebuli iyo. uceb sibrazemomawva: regbists ranairad gayva CemiSeyvarebuli-meTqi da telefonisgaTiSvac ki davapire, magram am droskiTxva momesma, ram gagaxsena Cemi Tavio.`aqve var, kaxovkaze, _ vuTxari, _da viyinebi. sulze miswreba iqnebodacxeli Cai axla CemTvis...~ _ davipatiJeTavi. `amodi mere~ _ iyo pasuxi. `kai,daadgi Caidani, moval ramdenime wuT-Si...~ telefoni gavTiSe. qali momiaxlovda:_ didi bodiSi, Tqven xelovnebiskvireulTan dakavSirebiT xom ar xarTdapatiJebuli?_ diax._ da marto brZandebiT?_ ara, orni varT, _ giaze mivaniSne._ mogviteveT, cota gvagviandeba,albaT ase naxevar saaTSi daviwyebT._ ki batono, gavalT Cven damovbrundebiT... _ wamovdeqi._ Zalian gTxovT, ar migvatovoT..._ movbrundebiT, nu RelavT _ gavumeoreda gias gavZaxe _ gia, wavediT!_ sad?_ ager aqve. Cemi Zveli megobaricxovrobs. Cai davlioT. eseni minimumnaxevari saaTi jer mainc ar daiwyeben.gia gaxarebuli gamomyva. xuT wuT-Si ninos karze vrekavdi. aT wuTSi sufrasTanvisxediT, Cais vsvamdiT, alublismurabas vayolebdiT da gayinulZvlebs viTbobdiT. ninos biWebi giJebiviTdaqrodnen oTaxidan oTaxSi dastumrebis sapativcemulod akrobatulnomrebs asrulebdnen. dedamisiZveleburi Rimiliani, Tbili mzeriTmiyurebda da kiTxvebs misvamda Cemiaxlandeli cxovrebis Sesaxeb. me Ziri-Tadad ninos mivCerebodi. rogorcadre, axlac mindoda meTqva misTvis`nino, miyvarxar~. magram es ver SevZeli.ar vici, ratom. imitom rom Cvensgarda dedamisi da giac iyvnen aq Tuubralod imitom, rom ukanasknelad amfrazis Tqmis Semdeg ukve TxuTmetiweli iyo gasuli. Tumca ki, amis nacvladis mainc movaxerxe, rom vTqvi:`nino, kaxovka miyvars!~ da ninom gaicina,Zveleburad, gulianad.giam ikiTxa: `ras niSnavs kaxovka?~_ ar vici, _ vTqvi me da ninosSevxede. albaT im imediT, rom mas Semdeg,rac davSordi, am sityvis mniSvnelobagaarkvia. magram ninom mxrebiaiCeCa da dedamiss gaxeda._ arc me vici, _ darcxveniT Tqvadedamisma._ mgoni arc aravin icis... _ davamate.baptistur eklesiaSi ninoc wamoviyvaneT.xalxi ase Tu ise mogroviliyo.is qali, cota xnis win rom gvexveweboda,ar migvatovoTo, sxvanairi, feradovanikabiT Semosili scenaze avidada konferansies roli itvirTa. maTimRvdelTmTavaric gamoCnda, moseseburigrZelze grZeli, WaRara wveriT,mogvesalma, daisva beWdebiani brWyaliTavis sanaqebo wverze da mokled dagasagebad gviqadaga. marcxena mikrofonTan,naxevarwred, momRerlebi ganlagdnenda qarTuli spiriCuelsebigvimReres. mere Cven gvixmes, sapatiostumrebs, da Cvenc sakuTari leqsebiwavikiTxeT marjvena mikrofonTan.Tumca ara, baptisturi mrevlis winaSesakuTari Semoqmedebis gamotanas, giamratomRac zviad gamsaxurdias leqsebisdeklamacia arCia. am poezias romvusmendi, ezoTeruli sityva `kaxovka~ramdenimejer TiTqos miRmieridanSemomesma. cota mogvianebiT ki konferansiesarcTu miRmieri xmac gavigone:axla ki Cveni bolo da mTavari siurprizioda am sityvebze kulisebidanreituziani da arcTu wvrilZvalianigogonebi gamofarfatdnen, scenazeganlagdnen da bibliuri siuJetebzeproza 3agebuli gimnastur-pantomimuri nomrebiSeasrules. gverdiT nino mejda daZagZagebda. Zalian ucnauri, ara, ucnauriki ara, marTla mistikuri dRe iyo.ai iseTi, kaxovkas rom Seefereboda.religiur-artistul-poeturiRonisZieba rom damTavrda, usaxurnaturmortebTan erTjeradi yaviTa danamcxvrebiT gagvimaspinZldnen. yvelaferidasasrulisaken midioda. amdros Cems jibeSi zarma daiwkriala.mobiluris ekrans davxede. levani rekavda._ ho, levan._ Jurnali mzadaa. SegiZlia, waiRo._ axla manda xarT?_ ki. me male gavdivar, magram gujabiZia aq iqneba gvianobamde. is gagatans,Tu dRes moxval._ aqve var. sul male amoval da waviReb...me da gia saxlTan davemSvidobeTninos da stambisken avuyeviT. gia Tavisimrude nabijiT momdevda da Cems Tavsmaxsenebda, pirvel Tu meoreklaseliaq pirvelad rom movxvdi brtyelterfianobisgamo da giasaviT koWlobiTrom mivyvebodi gverdSi dedaCems.levani jer kidev stambaSi iyo.qaRaldis suni mesiamovna. sanam muSebiJurnalis Sekvrebs taqsSi alagebdnen,videqi da sruli netarebiT visrutavdi._ ra male moxvedi..._ aqve viyavi._ aq ra gindoda?_ ra mindoda? _ gameRima, _ rasmekiTxebi, levan, ras hqvia, kaxovkazera mindoda?ramdenime wami levani odnav dabneulimiyurebda, mere TiTqos raRacasmixvda, TvalebSi sxvanairi mzeragaukrTa, mxarze usityvod xeli damartyada sigarets moukida._ wavediT! _ giam damiZaxa, _ ukveCaalages!_ kai, wavedi, levan, movbrundebiisev!_ isev?_ ho, saerTod, isev...Cavjeqi. taqsi daiZra.ninos saxls CavuareT._ miyvars... miyvars kaxovka! _ damcdaerTxelac._ va, kaxovkeli xar, jigaro? _mkiTxa taqsistma._ mgoni ki... _ Cavilaparake.taqsma mouxvia da ukve wereTelzemivqrodiT. garemo isev Cveulebrivi dagasagebi xdeboda. davamTqnare. giamacdaamTqnara. taqsistmac.


6 literaturuli gazeTiproza 24 dekemberi 2010 - 13 ianvari 2011cirkTan, iaffasiani meZavebis bir-Jaze ganmartovebul msuqan meZavs xelCanTaimgvarad amoeiRliavebina,rogorc saxlmarTvelebsa Tu umaqnissameurneo muSakebs sCveviaT, cali xeliTjibis sarke eWira, meoriT – wiTladTavwawvetebuli sapomade,loyebs Soris midamoflaSul tuCebsipoxavda avxorci sigulgriliT dasruliad araferze fiqrobda, rocamswrafqrolviT gamotyorcnili, sulaxlos SefrTxialebuli, eldanacemida cecradve mowyvetili ucxo ramsxeuli iazra Tvalis kuTxiT, SekrTa,magram SekrTa mZimed, mogvianebiT,Semdeg ki mkvdari frinveli dainaxaTavis fexebTan.`mwyeri. hm, mwyeri. Sua qalaSi mwyeri~,– gaocda meZavi, erTxans dabneulidascqeroda mwyers, – `luizasrom aqvs iseT fexsacmels viyidi,oRond Sindisferso~, – gaifiqra bolosda pawia, TavgadamkvdarebulCits Tvali aarida.oqtombris Tbili dRe idga. SeSlilimartosulis aRtkinebiTCaiqrolebda xolme romelime manqana,CaiSxuilebda da imwamsve gaviwyebdaTavs.tuCebis saxalxod gapoxva am dResmoxmobili bolo xriki Tu Selocvaiyo. Seyovndeboda mcire xans, mereSinisken mimaval gzas gauyveboda. arcmetro sWirdeboda, arc samarSrutotaqsi; aqve, yofil plexanovze, Zveli,orsarTuliani saxlis meoresarTulze eqiravebina maniasgan oTaxi.manias im asakisTvis mieRwia, rocaazrs kargavs asakis kiTxva. gaTxelebuliTmis Zirebs dauTvlidi Tavisqalaze. zezeulad Camomxmariyo.cvilisfer saxeze Semzarav buCqebad,aqa-iq amozrdoda TeTri wveri.mania saxls Sebereboda.saxli marTlac Zveli iyo. erTdros mwvaned Tu lurjad SeRebiliwina fasadi prospeqtze gadioda, magramdroisa da gamonabolqvisgangaWuWyianebuli, molilisfrod qceulibaTqaSi ise bnuebrivad scviodaaxla, rogorc zamTarSi scviva xesjer kidev SerCenili, SemWknari foToli.nesti Signidan gasjdomodakedlebs da simkvdaris sunad qoTda.erTi Sesasvleli prospeqtidanhqonda saxls, meore Sida ezodan. ezo-Si mosaxvedrad rkinis Wriala, uswormasworoWiSkari unda SegeRo, – SuaSionkani CaebetonebinaT, onkanTan xisuzurgo, grZeli skami idga; kuTxeSi,mezobeli saxlis yru kedelTan ficrebSempaliCeCma, fexburTis karimwvane saRebaviT miexataT kedelzeodesRac.meore sarTulze ganlagebuli xu-Tive oTaxi manias ekuTvnoda. erTioTaxi colTan gayrili `staianSCikisTvis~mieqiravebina, erTi – msuqanimeZavisTvis, erTSi Tavad iTvlida ukanaskneldReebs, darCenili ori oTaxiki ise SeeWama nests, rom dabal fasadacver Semoityua mdgmuri.`staianSCiki~ fridoni Cumi, mozomililoTi iyo, saTavisos Soulobdada ojaxsac awvdida mcireds. qaliSviliakiTxavda dro da dro, isic mamasaviTtanmorCili, Savtuxa, kusiaTvalebiani. aseT dReebSi fridonicdilobda, naklebi daelia. erTxansirakli samsonaZemsuqani meZavinawyveti romanidan `gadafrena~ganmartovdebodnen, mere gamoacilebdaSvils, romelic damSvidobebiswin aucileblad emadlierebodamamas. fridoni uxerxulad Caaxvelebdaxolme am dros. uTqmeli kaci iyosaerTod, emociis gamosaxatad sityvazemetad Caxvelebasa Tu mimikas uxmobda.Svilis gastumrebis Semdegfridoni martoobaSi, Tanac gansakuTrebulisisastikiT iTrobdaTavs.pirvel sarTulze `naprarabali~,cisferTvaleba diakvani binadrobdacolTan erTad. am wyvils Svili gardacvloda,amis Semdeg Savi kaba argauxdia qals, kacma ki eklesias miakiTxa.jer mrevli iyo; mere, rogorcxSirad xdeba, stiqari gadaicva.aqve, pirvel sarTulze cxovrobdayofili qurdi meraba, misi colimanana da maTi aTi wlis vaJi patarameraba. did merabas marjvena yuriufro partyuna uCanda vidre marcxena,zustad aseTive yurebi hqonda pataramerabas, magram didi merabasgangansxvavebiT patara meraba CaxleCilixmiT ar laparakobda; cocxali bavSviiyo, dRemudam velosipedze Semomjdari.yofili qurdis gverdiT, 25-odewlis, saxenayvavilar garikas eWirabina. deda rom gardaecvala garikas,mamamisma axali ojaxi gaiCina, ufrosivaJi aqve datova, sarCenad manqanaSeuZina da amiT xelebi daibana.rogorc Cans, es ambavi mosvenebas araZlevda garikas. taqsaobisas klientebTangamolaparakebas eSureboda daZalian xSirad axsenebda mamamiss,romelmac am "dranduletiT" moiSoraTavidan, romelic saerTod araqcevda yuradRebas da a.S. da a.S.mezoblebs Soris sakmaod gulgrili,Semguebluri damokidebulebasufevda. yvelam yvelaferi icoda yvelaze.es arc amwuxrebdaT da arc axarebdaT;raRa Tqma unda, Wiqa wyalsTu kvnita marils ar amadlidnen erTmaneTs,magram TbiliselTaTvis egzomkeTilad mosagonari italiuri ezosmuRami ki dakarguliyo. aqaurobasnestis, fslikis da romeliRac wamlismotkbo suni asdioda maniasaviT, maniashgavda, – daCamiCebuls, lamisaCrdilad qceuls, xandaxan gamolandulssaxulurmoryeul aivanze, ZiriTadadki Sin Seketils, sikvdilismolodinSi garinduls.aivanze gamodgmuli, Tavis nebazeadadRanebuli macivriT mdgmurebicsargeblobdnen. fridoni Zexvsa daaryis boTls inaxavda, msuqani meZavi,– marwyvis iogurts, yvels, karaqs dasaerTo gazquraze momzadebul kerZsemalirebul qvabSi. macivris zedaTaroze wiwibura Tu piuru Tu uxorcowvniani inaxeboda maniasTvis. rabevri manias undoda, sul erTi cida,loRvna-loRvniT yelSi gadasacdeni.yvelas Tavisi kuTxe da Taro hqonda,yvelas Tavisi cxovreba.daaxloebiT oci wlis win iqiravamaniasgan oTaxi, maSinac ase idgasarkiani karada, xis gamZle sawoli damrgvali magida. mniSvnelovaniaraferi SeuZenia am xnis manZilze.pultiani televizori iyida, romelicise moaTavsa, rom sawolze wamowolilsacecqira ekranisTvis. ramdenimeskami da yavis saduRara gamocvala,iyida Ramis qoCanic, romelic sawolisqveS hqonda Semaluli.Sin miirTmevda saWmels. sapure,ramdenime Wiqa da wyliT savse grafiniSemoedga magidis erT kuTxeSi. aqve,aucileblad naxavdiT aromatirebuli,erTjeradi cxvirsaxocis gaxsnilpakets, romelic iaffasiani sapnissuns afrqvevda oTaxSi. es suni meZavisxelebsac asdioda, radgan erTjeradcxvirsaxocs xelsawmendadac xmarobdada magidis tilodac. moswondaetyoba es suni, magram visi ra saqmeiyo, ra moswonda da ra ara; rac mTavaria,TviTon myudrod grZnobdaTavs. albaT amitomac, Sin ar mohyavdaklienti. manqanaSi, an sulac birJas-Tan, xevSi akeTebda minets.ara, cxadia, qalwulebrivi xel-SeuxeblobiT verc aqauroba daikvexnida;miuRia stumrebi, rogor ar miuRia,maT Soris merabac, romelmacyovelgvari anazRaurebis gareSe, aq,am sawolze ise ixmara, gegoneba xarkiCaibarao. msuqanma meZavmac gaiRo,rac hqonda gasaRebi, radgan maSin jerkide qurdi iyo meraba. mere daiWires,cixidan araqurdis saxeliT gamovida,coli SeirTo, vaJi SeeZina; cols,mananas, janian, meuRlesaviT xmaCaxleCilqals, viRacaze Sewerili fuliTmomcro farTi uyida silamazissalonisTvis da erTbaSad daisvena.iSviaTad gamoCndeboda quCaSi, aituzebodaerTxans, xelebs Semoitarebdamkerdze, TiTqos sciva da "buSlatSi"SeTbundao, amvlel-Camvlelis cqeriTTavs gairTobda da isev Sin Sebrundeboda.am ambis Semdeg bevrma wyalma Caiara;anda, ra iseTi ambavi is iyo, an erTsmoeqcia yuradReba, an meores. iyo daiyo, TiTqos arc yofilao.mcdeloba "staianSCiksac" hqonda,magram meZavi ar ahyolia kacis viTomdamravlisaRmTqmel Tvalebis paWuns.icoda, Tuki erTxel daTmobda, mereSemawuxebel tvirTad aikidebda mezobels.ise, simarTle rom iTqvas, aRarcfridons mouklavs Tavi, darCnenZveleburad, nelTbilad SeguebulebierTmaneTTan; hoda, ase sjobda kidec,aravin sWirdeboda aq, arc cisfer-Tvaleba diakvani, romelic masTan SexvedrisasZlivsgasagon salams ambobdada pirjvris weriT ecleboda, arcgarika, mamamisze CiviliT romabezrebda, Tan xazgusul zrdilobasamJRavnebda saubrisas, TqvenobiT mimarTavdada iqneb amitomac hgavdapirwavardnil, uimedo onanists.pirveli-ori saaTisTvis gadiodaSinidan. gasvlis win sul odnav aiprexdatuSiT wamwamebs, odnav daigrZelebdafanqriT Tvalis Wrils, es iyo daes. ar hgavda sxva meZavebs, arc `elastikebs~etaneboda, arc gulamoRebul,TvalSisacemad mokle kabas. piriqiT,qvedakaba muxlsqvemoT scemda samioTxiTiTis dadebaze, zafxulobiTyelTan momdgar maisurs icvamda,agrilebisas yelian svitersa da tyavismokle qurTuks.saSovarze wasvlis win Rababdamdgari,saqmiani da momarTuli ieri dahkravda;imasac gafiqrebinebda, ratomgamoiyureba ase pirquSado, magram xelCanTasrom daiiRliavebda da kibesCaivlida, maSin ki gansakuTrebiT emsgavsebodasaxlmarTvelsa Tu umaqnissameurneo muSaks.sxva meZavebi erTad quCdebodnen. esmarto yofnas arCevda. orWadars SuagayuCdebodoa xolme, ZiriTadi bir-Jidan moSorebiT, magram arc ise Sors,rom mondomebul muStars vergaerkvia, visTan hqonda saqme.martoobam sakuTar TavTan miaCviasaubars. xmas, romelic sadRacSignidan usvamda kiTxvas, Tu dabejiTebiTkarnaxobda raRacas, Tavadgumans arqmevda._ `kargi dRe iqneba da aba, Senicio~! _ TiTqos dilis gamamxnevebelivarjiSi SemouZaxiaT Zveli radiodano,omaxianad axrialdebodagumani._ keTili, Cemo batono, Sens pirsSaqario, – upasuxebda esec._ tyuilad irjebiT, am dRes verafersgamorCebio, – afrTxilebdadro da dro._ vnaxoT, batono, sacdeli xomunda vcadoo, – mainc aikrifebodamsuqani meZavi da movaleobis grZnobiTaRsavse mieSureboda nacnobi Wadrebisken.im dRes gumani dumda. aman daabnia;`ratom arafers meubneba es SeCvenebuli,ram Cauwyvita xmao~, – TiTqos maxlobeladamianze swuxso, ise Sefiqrianda.Tumca, roca drom moawia Caicva,mokoxtavda, kari gaixura, gasaRebiorjer gadaatriala saketSi dakibes Cauyva.rogorc am bolo xans dasCemda,quCis kuTxeSi Seyovnda, moednis gada-Rma mxares aRmarTul xaraCoebsa dagadaRebil, galamazebul saxlebs miacqerda.aq ki keTili ineba da xma amoicdinagumanma: `axali saxlebi Zvelsaxlebs gandevniano~, – dasCxavlasadRac zemodan, gegoneba, yvavma gadaufrinao,aba, ras unda niSnavdes saxlisgansaxlis gaZeveba, magram Sinaganixma ase uyalibebda azrs._ zibzibela enazeo, – daufaravisayveduriT gaepasuxa meZavi da gzagaagrZela.rac moednis gadaRma xdeboda, misarsebobas uqmnida safrTxes. xval Tuzeg igive xaraCoebi manias saxlTanacaRimarTeboda albaT, is ki mdgmuradacver xedavda Tavis Tavs axal ganaxlebulgaremoSi: "maniasac gaasaxleben,cisferTvaleba diakvansac,merabasac Tavisi col-SviliT, garikasda `staianSCik~ fridonsac, maTTan


24 dekemberi 2010 - 13 ianvari 2011erTad mec gamasaxleben ueWvelad daTviTon Casaxldebian lamaz saxlSio"– fiqrobda. vin unda Casaxlebuliyoan rogor unda Casaxlebuliyo maTnacvlad, amaze pasuxs ar eZebda.ubralod grZnobda, raRac iseTi undamomxdariyo, – cudi, gauTvaliswinebeli,misi aqedan gamriyavi.xidi am fiqriT damZimebulma gaiara.sul xuTiode wuTiT, zrdilobisTvisSeCerda alazRandarebulmeZavebTan. axali fexsacmeli saqmiscodniT Seuqo luizas, mere Tavis WardrebTanganmartovda.orsaaTnaxevriani uSedego lodinimsuqani meZavisaTvis Cveuli ritualiTdasruldeboda da amiT morCebodayvelaferi, magram axla mkvdarifrinveli egdo mis fexebTan, Tanac SuaqalaqSi da isic mwyeri; hoda, am ucnaurma,yovlad gaugebarma SemTxvevamSfoTi mohgvara.`Sin waval, Sin, Sin~, – ifiqra meZavma,– `Sin waval da kakaos davlev dakaraqian purs mivayoleb... da yvels~!_ Segnebulad aRar daxeda mkvdar frinvels,gamotrialda, birJas gaSorda.daunizmiT daavadebulTa msgavsadmetismetad Wkvianebic icnobian im-Tavidan. gamometyvelebaSi aqvT raRaciseTi, gansakuTrebuli. SeiZleba iTqvas,isinica da esenic erovnebis miRmadarCenili erTobis wevrebi arian;anda, bnuebisgan movlenili sasjeliTu madlia maTi erovneba, ufroswored, anTropologiuri msgavseba,naTesauri Tu kasturi kavSiri.aseve icnobian meZavebi.msuqani meZavi imaTi ricxvidan iyo,adreuli asakidan, rom gafiqrebinebda,aucileblad meZavi gaxdebao.sisulelemde misuli, WuWyiani SemgueblobaaRbeWdvoda moputkunebul,zarmac saxeze. cota ram interesismagvarisxivi maSin gaukrTebodaxolme, roca tkbileuls SesTavazebdnen,magram rogorc ki kamfetsa TuSokolads daigulebda, igive iersibrunebda, Tumca imis eSmakoba ki hyofnida,gamzrdeli deda-deidisgasagonad da gulis saameblad eTqva:– "if"!samtrediis rkinigzis sadgurismaxloblad cxovrobdnen, – oTxsarTuliani,usaxuri korpusis meoTxesarTulze, oroTaxian binaSi.deda-deida tyupiscalebi iyvnen, –dablebi, ukanaldaCemodanebulebi,moflaSulebi.deida raionul gazeTSi muSaobdakorespondentad, ori saqaRaldehqonda; raikopvaWrobis maRaziaSigamofenili qalis grZeli nifxvebisaar iyos, erTi Ria vardisferi, meore– Ria mwvane. Ria vardisfersaqaRaldeSi deida leqsebs inaxavda,Ria mwvaneSi – gazeTebidan koxtadamoWril Tavis korespondenciebsxuTwledis gmirebze, depos mowinavemuSebze, mekurdRleobis sikeTesa Tumefrinveleobis problemebze.deda raikomis SesasvlelSi ijdamyar skamze. ar qsovda, ar kiTxulobda,ar Tvlemda; mxolod skamze ijdada amaSi mciredi jamagiric eZleoda.gahqondaT Tavi, bavSvsac zrdidnenalimentis gareSe; Tumca, savaraudoa,visac wesiT da rigiT ekuTvnoda alimentisgadaxda xelidan dasxltomodaT,ukvalod gauCiinarebuliyo;Torem aucileblad moikiTxavdnen,kars autalaxebdnen da Tu verafersgamorCebodnen, sasamarTloSi siaruliTsiqas gaaclidnen.sworedac sasamarTlos qalebieTqmodaT. imxanad aseTebi daZrwodnensasamarTlos derefnebSi, aseTebiuCiodnen viRacas; anda aseTebs uCiodnensxvebi; Tu arada, am tipis qalebiam tipisave qalebTan arkvevdnen sasamarTloSisaqmeebs, maT iwvevdnen mowmeebadTu crumowmeebad da Tu SemTxveviTiseTi procesi gamodneboda, sadacamgvar qals ver mohkravdiTTvals, maSin, CaTvaleT, raRac Zalianliteraturuli gazeTiprozadasasruli me-16 gverdze7mniSvnelovani da arsebiTi aklda improcess.savaraudoa isic, rom droTa ganmavlobaSiqalebma gulidan gadaigdesim Taxsiris, im piris gamtexis moRalateobrivigauCiCnareba da bavSvs legendaSeuTxzes mfrinav mamaze, romelicaviakatastrofas emsxverpla.keTili da patiosani, isic saqmealegendis Semqmneli Tuki geguleba,magram vinme mfrinavi mamaa, savalaloaviakatastrofa, gazviadebuli istoriakacze, romelic ssrk-s TvaluwvdenelsivrceebSi avlebda TviTmfrinavisTeTr kvals, erTob aradamajereblad,Tvaldaelmebuli sxapasxupiTiyo mowvdili da aSkarad miganiSnebdasamzareulobSi naCurCulevze,uniWod, ugergilod mofiqrebulzeda kidev raRacaze miganiSnebda,Tu gTxovda, Tu gamunaTebda, – gamoamJRavneadamianuri gulisxmierebada ojaxisTvis Seufasebel danakargsada mtkivneulad avadmosagonarzenurafers mkiTxav; ikmare, racgiTxari, geyoso ra, geyoso, vah!Zneli saTqmelia, gasCenia Tu arakiTxva: – `ase rogor amouwydamamaCems naTesav-mokeTe, erTmac romar momikiTxao~, – magram cxadi isaa,rom pasuxi ar uZebnia; metic, imgvaraddaamuSaves gamzrdelebma, saamayocki gauxades Tavisi gansakuTrebulimdgomareoba: – `sxvebs (anu Cveulebrisebs)Tu deda da mama hyavT, Sendeda da deida gyavso~, – CasZaxes.amanac usityvod Caitova CaZaxebuli.CaeWideboda Sin jdomiT gabezrebulqalebs, xan samtrediis centrSigaiseirnebdnen, xan kinoSi Seivlidnen,– eseni, debi, ukanalatortmanebulitaatiT, is, maT Soris moqceuli gogona,mosulelo, bedsmindobili ieriT;eseni, debi, bnuebaSi ar arsebuli,mowiTalod Tan monarinjisfrodSeRebili TmiTa da msuqan barZayebzemotkecili, muxlmCiinari kabebiT, es,maT Soris moqceuli gogona ki TeTri,pepelasaviT uwyinari da sanimuSaobafTiT Tavze.erTi rusuli sityva amoeCemebinaTdebs, imas atrialebdnen xolme yvelabrunvaSi: `vidi~, anu iersaxeo; hoda,`vidio~ da `vidmao~ da `vidso~ da `vidiso~da `vidiTo~ da iyo da boginobdaes `vidi~ maT bage-pirSi da wonianadacJRerda, rogorc eWvSeuvali WeSmariteba,rogorc Sefasebis umaRlesisafexuri. gegoneba, sityvis ucxo surneliTretdasxmulni Tavisi gansakuTrebulobisdamkvidrebasaceltviano samtrediis sinamdvileSi daerTmaneTs kvlavac da kvlavac,dauzareblad umtkiceben, – `Cven, genacvale,sxva jurisani varTo, sxvaCamosxmao, sxvao, sxvao, `vidiT~ imTaviTvesacnobnio~; amaze RaRadebdnenseqtantis librgadakruli, SeuvalisijiutiT, roca qelexidan Tu qorwilidanmomavalni ityodnen: "eh, Cemokargo, wina dRis momzadebuli Tu iyo,ra `vidi~ hqonda im badrijans, ZliergauxeSebula `vidze~, guli ar mimivida,simarTle giTxrao", anda, saRamoobiT,televizorTan mimsxdarni,musikaluri programis cqerisas erTerTkonkursants Seafasebda romelime:_ xmas arauSavs, magram `vidi~ aruvargao!_ aba, aba, – kvers daukravda dac,– `vidis~ ra mogaxseno, Seni Wirimeo, –da `eho~, TiTqos guls Caiwyvetdapirveli da `eho~, eqod ahyveboda umalmeorec.miuxedavad imisa, rom deda wuTnaxevriTiyo ufrosi, Tanac odnav waxnagovanisaxe hqonda, rac mkacr ierssZenda dasTan SedarebiT, ojaxiswinamZRoloba deidam daiCema. deidas,Tu SeiZleba ase iTqvas, artistulisimsubuqe axasiaTebda, metadgareuliyo xalxSi da ramdenimeleqsic ki daebeWda raionul gazeTSi.es ar gaxldaT saxumaro saqme. deidasswamda, rom poetia. amaSi devac darwmunebuliiyo; igi, anu deda, upirobodaRiarebda tyupiscalis niWierebas,xasiaTis moqnilobasa da yofiT TuojaxisTvis strategiuli mniSvnelobissakiTxebSi Rrmad wvdomis unars.amas deidac iferebda. samsaxuridanmobrunebuli savarZelSi miesveneboda,fexsacmels wamoixdida da:_ uh, daviRale dReso, – Cailaparakebdarodis-rodis. – sad iyavi, genacvaleo,– sityvas gaufenda ufrosityupiscali, radgan xvdeboda, sworedamas elodnen misgan.deidac moyveboda, romeliRacSoreuli meurneobidan rogor moipovasagazeTo masala, rogor ijanjRaraavtobusiT, fexiTac eTria, mozrdilinarkvevi dawera da ra umowyaloddauCexa im uniWo, debilma redaqtormaaseTi problemuri, lirikuliwiaRsvlebiT gajerebuli Txzuleba;romelic, sabolood, erTi bewo informaciadiqca._ kargi ra, Seni Wirimeo, – Seexmianebodaufrosi tyupiscali, – Rirdesmainc nerviulobad, im Seni redaqtoristvinSi Camaxeda erTi, saerTodvin migdia, eg `uvidoo~!_ aba, abao, – kvers daukravda SedarebiTdamcxrali umcrosi tyupiscali,– genaxa neta, ra `vidze~ kiTxulobdawerils eg ubedurio!_ Surs, genacvale, Surso! _ gulsmouqonavda deda.deidasac ersiamovneboda, madliermzeras gadaawvdenda das damravalmniSvnelovnad amoixvneSebda.uceb Tanxmdebodnen imaze, rommaTi viRacas Surda.saerTod, rogorRac uceb Tanxmdebodnenxolme; Tumca, verc imas vityvi,rom mudam SexmatkilebuladTanaarsebobdnen. iSviaTad, magram Cxubobdnenesenic. gansakuTrebiT maSinaemRvreodaT Tvalebi, roca xangr-Zlivad uwevdaT dilidan daRamebamdeerTad yofna.saSvidnoembro dResaswauls SabaTkvirisuqmeebic rom ar mohyoloda,iqneb verc verasodes gaego simarTle.erTad yofniT gabezrebul debs SorisxelCarTuli brZola gaimarTa, risSemdegac Seityo msuqanma meZavma, romvisac aqamde dedad miiCnevda deidayofila, xolo vinc deida egona, sinamdvileSideda aRmoCnda.rogorc xSirad xdeba, TiTqmisarafris gamo daiwyo Cxubi: pilpilmarilisakmarisi aqvs lobioso, gamoacxadaviTom deidam da samzareulodanmisaReb oTaxSi gaabija. viTomdedas araferi upasuxia, sruliadaraferi, wamodga mxolod da axla mangaabija misaRebidan samzareuloSi.anu, gacvales adgilebi, – erTi iqidanaqeT gamovida, meore ki piriqiT,aqedan-iqiT da ufro sakuTar TavSidaZruli sikapasis dasaokeblad, vidresxva ram avi ganzraxviT, sul erTibewo marili Cahkra aTuxTuxebulkerZs. iman, misaReb oTaxSi darCenilma,viTom deidam anu, raRa Tqma unda,mswrafl iazra, raSic iyo saqme dawinaswar saCxubrad aRerRili wamoadgatyupiscals Tavze, xolo roca qvabTanTavCaxrilma dam gamoxeda daTanac gulubryvilod SescinaTvalebSi, veRar aitana da pirdapirpirSi miaxala: – `me ra davibare, Sebozoo~!!!!albaT dauTmobda ufrosi tyupiscali,rogorc sCveoda, kvlavac gaefonebodafexqveS, magram ukiduresadgamomwvevad gaisma: – `Se bozoo~, daimanac aRar daaxana:_ `eg vis akadre, Se marTla plexanoviswaklao~, – das swvdnen erTmaneTsxSiri Rebvisgan gaxeSeSebul Tmeb-Si da aRtkinebul-aforajebuli maTisaxeebic mowiTalo Tu monarinjisfrolaqebiT ailanZa, xolo uSnodgaberili tani maTi, atortmanda, gangangaiwia, – samzareulodan lojiisken,lojiidan erTi bewo misaRebisken,sadac saxifaTod dabla ekidaSuSis WaRi, romelic irweoda aqeTiqiTda masTan erTad irweodakedelze milursmuli, Sav arSiaSiCasmuli mSoblebis fotosuraTic damagidac da kedlebic da saerTod, mTelikorpusic irweoda, radgan siamistyupebiviT erTarsad qceulni da SeuracxadiganwirulobiT awivlebulni,uSeRavaTo mibrjniT exlebodnen magidas,skamebs, kedlebs, samyaros dascofavdnen erT-erTs basri mzerebiTda samudamo gancalkevebasmieltvodnen, magram amaod, da esuSedego mcdeloba gancalkevebisa TuganTavisuflebisa, wlobiT nagrovebi,erTmaneTze gadabralebuli verSemdgarobisboRma kivil-wivilad daufrore Wyivilad amomskdari maTifiltvebidan Wers bzaravda da ha,iZlia viTom deda viTom deidisgan,msuye muxlebiT daaskda iataks, daimanac, viTom deidam, cali xeli TmisZirTa srul amoZirkvamde mkvidradCaavlo das, meore xeliT ki scemdaTavSi, scemda iqamde, sanam damarcxebulisajdomiTac ar daenarcxa iataksda xelebSi TavCargulma bavSvurizluquni ar gaaba.viTom deidasac mounda, ase sabralodatirebuliyo, magram sul axlaxansmopovebuli gamarjveba araZlevda amis saSualebas; amitomaczaTqiTa da xmauriT Caemxo savarZel-Si da ijda winwaxrili da swrafad,nerviulad ilagebda awewil Tmas;ulifo, Seoflili, mucelscemulimkerdi ki xSirad aud-Caudioda.gogo lojidan Sescqeroda maT.gazquraze Semomdgari qvabidanniaxuriTa da tyemliT Sekmazuli lobiossurneli ifrqveoda iavarqmnilbinaSi. kerZis TuxTuxi sul ramdenimewuTis win arsebuli simSvides gaxsenebdaratomRac.sadacaa Tavis atirebas moaxerxebdaviTom deida, zluqunismagvaribgerac amoicdina gulgvamidan, romviTom dedam gabmuli moTqmiTgaamJRavna, sinamdvileSi vis sxeulSigamoezamTra da visgan movlenodaqveyanas es gogo:_ amis Rirsi viyavi, Se umaduroo,umaduroo, umaduroo! Seni sircxvilime vitvirTe, me, me, meo! _ mjiRidaikra mkerdSi viTom dedam, _ bavSvisdedoba davibrale, vinZlo gSvelebodarame da gaTxoviliyavi, magramumaduri gamomadeqi, Se umaduroo,umaduroo, umaduroo!iman, viTom deidam, sabolood gadaifiqraatireba, zviadad wamoimar-Ta, Svils miuaxlovda, xeli CasWida daerTxel da samudamod gamarjvebuliqalis Tavawyvetili zeimurobiT ganacxada:_ amieridan me viqnebi dedaSeni, eski (es kio, saxeliTac ar moixsenia)deidaSeni iyoso! _ da saCvenebeliTiTi gaiwvdina tyupiscalisken, Semdegigive xeli momuWa, gaSala da rom


8 poezialiteraturuli gazeTivita brevis*ho, vici, vici,aq moweva akrZalulia,magram me ukve dilas gamweren,bargic Sevkari,xvalidan axal cxovrebas viwyeb,Cveulebrivs,adamianurs.Cemi brWyviala tansacmeli ar damWirdeba,aRarc maTraxi,albaT kedelze Camovkideb,diplomebs Soris,anda yvelafers aviReb da erTad gadavyri.naxeT, rogori TmaxuWuWa biWi viyavi!dRes ase melotssuraTTan veRarc mimamsgavsebT.ai, Cemi wyvili bokveric,es_ Zu, es_ xvadi.erTad gveZina volierSi.mere, xom iciT,rogorc xdeba,cirkis menejerskeTilmosurnem Seatyobinada amekrZala Rame darCena.mxeci da kaci erTnairad Tvinierdeba:cda,marcxi,cota warmateba,moTmineba,gameoreba,winsafris jibe_ xorciT savse,xelSi_ maTraxi,oRond drouli unda iyosjildo-sasjeli;dgamidan dgamze kamaris Sekvra,cecxlmokidebul rgolSi gaxtoma,xaxaSi_ Tavi,am rutinaze mayurebels ukve amTqnarebs.mindoda rame efeqturi,moulodneli,mwvave da maxvilgonivruli.gamomivida!Sua nomerSi viTom erTmaneTs daereodnen,Cemken RrialiT moiwevdnen,meore mxares gavaswrebdi,SfoTavda xalxi,aRarsad Candnen mexanZreebi.mere viRaca,viTomdamswregisosebidanviTomdatenil Tofs mawvdida.Zus vumiznebdi,wamomarTuli_ qvavdeboda,iklebda Suqi TandaTanobiT,amasobaSi xvadi zurgidan mepareboda,arena isev naTdebodada sinaTleSiimis nacvlad, rom Tavs damcxromoda,dinjad damdgarimagdebinebda Tofs xelidan,tots gadamxvevda,damsaxurebul xorcis naglejs pirSi vugdebdida ori mamri videqiT aseda Zuc fexebTan alersianad gagviwveboda.Weqda orkestri,trialebda Suqefeqtebida zanzarebda,ingreoda taSiT darbazi.mxeci ki ara,bolomde kacic ar indoba.iZie mere:Cveva gRupavs,uCveulobaTu moSurneTa veragobani!Zus davumizne,davbarbacdi...da esxa sisxli arenis naxerxs.gvian miambes,uzarmazari rkinis bade rogor gaingra,rogor aiWra xvadi lomi mayureblebSi,rogor daglija deda-Svili,rogor gavarda mere quCaSida policiam rogor dacxrila...ggoniaT,CvenSi isev zooparks abarebencxovelebs, cirks rom aRar sWirdeba?Tavisuflebas aniWebenda ar adardebT,nino darbaiselira ufro didi sisastikea,mxecis gawvrTna Tuukve gawvrTnilis dabrunebaisev junglebSi.iq, TvistomebSi an sxva mxecebSiiqneb Tavic gaitanos,magram erTxelac,guli migrZnobs,Tu Soridanve suni ikra adamianis,arc daesxmeba da arc sadme daemalebada roca Tofsac daumizneben,naCvevi jildos molodinSiSexedavs ndobiTda mkerds SeuSversZveleburad wamomarTuli.*vita brevis (laT.)_ sicocxle moklea.jazimari, mari, mari,wynari, moRimari!maris uyvars qmari,bevri uara.mere, mowyenilimainc, ratom ari?!_ver gaigo, im qmarsuyvars Tu ara.ekiTxeba ana:_ mainc giyvars qmari?da pasuxobs mari:_ ho, ana!aseTia mari,qmarTan naomari,ra qnas, uyvars qmari,qmars ki uyvars mari...mari...hu....anaaa!Tvali_ gaxvretil WipzeanuOccasio praecepsqalaqSi erTi gogo dadis,mouCans weli,gaxvretil Wipze uTamaSebs cisferi Tvali,gaRimebisas eCvriteba loyebi, xoloTvalebi ise muqad uelavs,__ qilidan axlad amoRebuli zeTisxiliviT...vaiTu micnos,SemaCeros da ver gaveqce,vaiTu veRar davemalo jandabis iqiT,hoda, Tavs davxri,viTom CanTaSi viqeqebida viparebi,magram sizmrebSi,swored imwuTas,rodesac vxarob,rom koSmaridan samSvidobos gamovaRwie,uzarmazari,garujuli,SiSveli zurgiT miaxlovdeba,TvaldaxelSua pataravdebada dakrunCxuliCems mklavebSiwevs gaunZrevlad lurjze lurji.vkben nekaTiTze gamwarebiT,ar modis sisxli,TiTebis maSiT veqaCebi slipina enas,rom sasuleze ar daecos,avrbivar ucxo kibeebze,Tavdeba kibe,ar Cans eqimi,ar Cans deda.ismis kivili unugeSoda me vmrisxaneb,RmerTo Cemo, rogor vmrisxaneb!mzad var,Cemive xeliT movkla es aramzada,sikvdils rom bedavs,movkla aTasjer,oRond am erTxel,erTaderTxel gadavarCino.rodesac bavSvi amoasunTqes,davxuWe Tvali,gavipare da vnetarebdi,vnetarebdi dausruleblad,vidre vigrZeni ybaSi viRacis mware lawani.ra Wirad movxvdi,neta, im zafxuls amaT mezoblad,ra bedad movxvdi!grZnobaTa ambivalentoba_ Cemi senia.es ki, SexedeT,rogor modis dRis sinaTleSi!_mouCans Wipi,Wipze – Tvali,TvalSi_ mzis sxivi...ucnauria, mxrebs ratomRa xris,ratomRa cdilobs,mklavTa budeSiwamoCituli wyvili bartyi Tbilad Camalos...Cemi Tvali_ qvis qveS!apokrifebi1. sodomiaRarc kvamlia,aRarc ferfli,qarma waiRo wasaRebi,didi xania.gvalvebi isev icvlebianTavsxma wvimebiT.Sen ki dnebi,dnebi,dnebida ar ilevi.irgvliv iseTi xriokia,marilnarevSixem ki ara da,mTeli es xani,sarevelamac veRar ixara.romelma fiqrma migaxeda,ram gagaqvava,marilis lodo__ warsulisken macqeralo,uaresi momavlisaTvissamudamod zurgSeqceulo!2. aivaniis :_ am avdris mereise msubuqad gaixsna zeca,TiTqos gaisma xma,mamisgan gardmomavalida iRimeba naTlismcemelida macxovari Sedis mdinare iordaneSi.me:_ salomea ki gamouZvra sulel gadias,ra eCqareba swavla!cekvis gakveTils acdens,herodes baRSipeplebs dasdevs feradi badiT.Sen:_ dari-avdari,dRe da Rame,aRmarT-daRmarTi,sikvdil-sicocxle...dasabamidan dasasrulamdejamSi _ erTia.aRar SevideT?isini _ isev gviandebian.24 dekemberi 2010 - 13 ianvari 2011


24 dekemberi 2010 - 13 ianvari 2011marto xma ismis:_ sada xar, mama!rad dagvitove es samyaro,sityviT Seqmnili,magram bolomde gamouTqmeli?mynobagazafxulobiT,roca ise gaTbeba miwa,rom sadacaa,kenWmac kvirti gamoitanos,damtoveT ase,Wkua aRar momekiTxeba.marto viyaviT:_ ginda, ninuci,es TeTri bali gadavamynoT?erTi xe gvedgasda TiTo totzeTiTonair nayofs isxamdes:warmoidgine,TeTri,Savi,WroRa,wiTeli,adreulac da sagvianoc!ufrosi Zmisa tyuilic ki daijereba.jer sanamyene movagroveT,(mgoni, Sig TuTac SevurieT,__ simravlisaTvis) .xerxe da Cexe mere totebi.me ki qvemodan, rac SemeZlo,xels gaSvelebdi:xan wyali mTxove,xanac dana Camogivarda,xan moWril totebsezos kuTxisken vezidebodi.Zveli xalaTicbrtyel-brtyel zolebad me davWeri,quraze jamiT gasadnobad dadgmul fiWasacme davadeqi.mokled, davamyneT!rom CamoZveri,pirze xviTqi gadagdiodada is-is iyo,gamarjvebulniqvis kibisTavze dasasxdomad vemzadebodiT,mogvadgnen kidecda ra Tqma unda,Sen_ gaaswari,me_ mcemesdabalic gagvixma.da baboCvenis wyevla-krulva zecas qufravda(iqneb omSiac iman giwia?)ai, aRdgomac!xval amoval dagulze wiTel kvercxs gadagigoreb,Wiqas wagiqcev,magram jer mZinavs,ara, mRviZavs da Tvalebs vWutav,rom ar gameqces Zil-RviZilSies netareba:mogrZo foTlebSi mze livlivebs,sxivebSi Canxar,savse kalaTas xeze midgmul kibeze hkideb,me ki pirsaxe da xelebi maqvs gawebili.yvela iRimis,irgvliv_ Citebi galoben da ikenkebian...mwifs erTianad Cveni bali,aTasferadi!saaxlobloni***nu uxmob mamas TavgametebiT.mas xom TviTonve eSinia,ar miatovon.***dedaCems moarges sxvisi fexsacmeli.dedaCemis kaba sxvas ergo,me_ siCume.***roca sikvdilma Camoiara.baboCemi matylsa pentavda,sapenteli balaxSi darCa.literaturuli gazeTi***Cibuxs Cabera,mere muxlze daibertya.cas papaCemis dardis Rrubelic aemateba.***da:Sin _ veragi,gareT_ qomagi.***Zma_ galavnis kariugalavno ezos win.naSal yores ki raxania xavsi edeba.***mamidam Tone gaaxura.obols Seergos kuti puri,mariliani.***Zaluam WanWuri momikiTxa.Savi TavSali WaRaraze gadaucurda.ZiaCemi ?!_ qorwinebis suraTiT vici.***dedinacvalma ra icoda,rom damaluli mqonda xolmewinaswarve darCeuli fetvis marcvali!vinc zRapargareT darCenila Citis imedad,brali imisi!darCeulsac aukenkaven.***mezobelma Robe Cvenken gadmoswia.Cvens Zvel leRvamde,xels ki ara, joxsac ver vawvdenT.***megobari_mudam erTguli,gverdiT mdgomi... Tavisi Tavis.***naTlulma kelaptari daminTo.Wirisuflebi daiRalnen._ dro aris?_ droa!***gamvlelma Cems qvaze Camoisvena.gza ki midis alagamdeSeusveneblad.***Sen?_ madloba gaZlebisaTvis!pudingi Sotlandiuradpuris naWrebze gadavusva, rac maqvs, karaqi,zed fena-fena wavayaro muWiT Saqari,rZeSi avTqvifo erTi kvercxi,cota vanili da zed davasxa.(Tu rZe ara maqvs, wyali_ imave odenobis,Sig Cawuruli cota limonic miswrebaa,magram mxolod wylis SemTxvevaSi).saSualo cecxlze unda vacxoSewiTlebamde.rodesac avad mixdebi xolme,an vatyob,rogor geZalebaCrdiloeTis zRvis nostalgia,Sen _ cnobil gurmans _am pudings gicxobda SuqanTebul RumelSi moCansSeni pirquSi Sotlandiada xmianoben iqauri Sori landebi.ai, damTavrda ukve meore msoflio omi,sastumro oTaxs moyviTalod anaTebs lamfa,ukravs fideli*,harmonika.maRali skami,sufris TavSi — mamas ekuTvnis,pudingis pirvel,did naWersac mas arguneben,mere ufrosi Zmebis jeria,dedisTvis mudam bolo rCeba,Tu rCeba rame.imasac, viTom daiviwyebs,fusfuss ganagrZobs,rom nabolaras meti ergos.me dRes dedaSens geTamaSebi.Cemi fanjridan zRva ar moCans,mxolod mTebia,areul caze ejaxeba Rrubels_ Rrubeli._ Stormi iqneba, gasvla ar Rirs.__ ambob,iRimi.biZgi,braguni...es gulia?Cemi Tu Seni?arc araferi.naosnobidan dabrunebul,ZravagamorTulgemebs portiskenmudam aseTi gare biZgebiT ezidebian.poezia 9* fideli_ simebiani musikaluri instrumenti,violinos msgavsi.SemgrovebelifrTadamtverilebsfunjis wveriT vwmend saTiTaod.Taroze aRar meteodnenda rom esunTqaT,meore Taroc SemovaSvele.pirmrgvalebstuCze SehyinviaT nazi Rimili,SuqCamqralSi ki sul daoben,sul zuzuneben,xanac:_ a-aa-aaaaaaaaaaaaaaaaaa__ xmaSewyobiT amRerdebian.es_ klaselebis naCuqaria,fexi rom momtydada klinikaSigaxvretil koWzeuzarmazari giri damkides._ rao, patarav, daiRale?Sen albaT maSin gamebzare,mavTulxlarTi rom gamogedo,roca saSvelad moiCqarodi.Sen, lurjfrTiano,sul udroo dros ici xolmemxarze dajdoma.lxins ar Semargeb,raRac,xifaTi mogeliso,vin icis,iqneb cruob kidec...brolis namcecav,Sen xom TviTon misaxedi xar!sayvirians vaimedeb:_ Seni droc mova!weRan erTi mivardebodada kidev kargi,xeli droze SevaSvele.`_ eh, amasaviT mec rom myolodi...~es visi xmaa?rogori civi naTeba moaqvs!marad mdumareorWofulad miRimis mama.


10 Canawerebiliteraturuli gazeTidasawyisi # 38-40qalbatoni iraidasaSualo skolis mexuTe-merve klasebSialgebra-geometrias maswavlidairaida ezikaSvili – respublikis damsaxurebulimaswavlebeli, leninisordenosani, Zveli Taobis samagaliTopirovneba. qalbatoni iraida Cemi damrigebeliciyo. igi Cemdami yovelmxrivgansakuTrebul yuradRebas iCenda.marTalia, klasis saukeTeso moswavledviTvlebodi, magram qalbatoniiraidas yuradReba ar momklebiaSemdeg wlebSic, rodesac ukve aRarmaswavlida, arc studentobisas daarc universitetis damTavrebis Semdeg.Senaxuli maqvs quTaisidan miRebuliwerilebi, romlebsac xSirad gadavikiTxavxolme.samwuxarod, qalbatoni iraida isegardaicvala, rom me ver Sevityve.Zalian damwyda guli da bolos aseTiucnauri survili gamiCnda: CavidequTaisSi, gavide bazarSi da romelimemeyvavilesagan, romelsac yvelazemeti wiTeli vardebi eqneba, dauTvleladviyido yvela vardi, wavide qalbatoniiraidas saflavTan, davayarovardebi, muxlebze daviCoqo da saflavsvakoco...2009 wels anderZiviT leqsi gamovaqveyne`vuaxlovdebi oTxmocs~ da iqgavixsene:aTaserTi vardi undamovitano iranidanTqvens saflavTan,qalbatono iraida!samwuxarod, mxolod orad oriwamkiTxvelisaTvis iqneba gasagebi amstriqonebis adresatis moulodnelisaxeli – eseni gaxlavan qalbatoniiraidas saxelovani SviliSvilebi –mindia ugrexeliZe da sevdia ugrexeliZe.cnobisaTvis: irida _ cisartyelaslamazi qalRmerTia – adamianTada RmerTTa Suamavali.nametania!bela axmadulina metad TavisufladTargmnis, ufro zustad – igioriginalis motivze axal leqss wers.man Targmna simon Ciqovanis mravalileqsi, maT Soris – `gremis samreklo~.pirveli strofi –ar dangreula mgonia gremi,Tvalze ar mwydebakurcxali cremli,rogorc cisfer cas miapobs gemi,ise micuravs laJvardSi gremi, –rusulad ase ikiTxeba:Âñåìó äàíà äâîéíàÿ ÷åñòü,áûòü òåì è òåì: ïðåäìåò áûâàåòòåì, ÷òî îí â ñàìîì äåëå åñòüè òåì, ÷òî îí íàïîìèíàåò.dameTanxmebiT, nametania!vaxtang javaxaZeleqs idanamdeevgeni da evgeni1969 wels moskovSi evgeni evtuSenkosoTxasgverdiani rCeuli gamoica– "Èäóò áåëûå ñíåãè...". wigns xsnis evgenivinokurovis xuTgverdiani `Ïðåäèñëîâèå~.gamikvirda:_ yoveldRiurobis rupori._ vizualuri poeti._ sinamdvilisadmi publicisturidamokidebuleba._ zedmeti sizustiT asustebsqveteqsts._ uaRresad naTelia da miniSnebisaeSinia._ fuZiseuli riTmebiT gaadvilebuliaweris procesi._ es saxifaTo simsubuqea da masgaWianurebuli mravalsityvaobisakenmivyavarT._ Zalian gauxangrZlivda samyarosWabukuri aRqma._ igema mravali didi da pataramarcxi, razedac araerTxel miuTiTesamxanagebma da presam._ am wignSi bevri leqsi aRar Seitana.miaCnia, rom isini daZveldnen. isiniki imitom daZveldnen, rom arcTavis droze yofilan WaSmaritadnaRdebi, Torem naRdi poezia arasodesZveldeba. – ase mTavrdeba `winasityva~,romelic ufro daafrTxobsmkiTvels, vidre miizidavs.oTar WeliZem, romelic kargadicnobda orive evgenis, amixsna: evgenivinokurovi utyuari gemovnebis SemoqmedadiTvleba. popularulia mismier Sedgenili puSkini, tiutCevi,voznesenski... amitom evtuSenkom sTxovawinasityvaoba damiwereo. sexniamsexnias upasuxa: me Seni leqsebi ar momwonsda rogor dagiweroo. swored isdamiwere, ratom ar mogwonso, da evgenimevgenis Txovna Seusrula.me arasodes vyofilvar evtuSenkospirovnebisa da poeziis patrioti (gansakuTrebiTmas Semdeg, rac ioseb brodskisada solomon volkovis `dialogebi~wavikiTxe, sadac evtuSenko sukisagentadaa mxilebuli), magram essaqcieli namdvilad momewona. yoCaR,evgeni da yoCaR, evgenebo!gTxovT, waikiTxoT!1967 wels oqtombris revoluciisnaxevarsaukunovani iubile undaaRniSnuliyo. sagangebo davalebiTsami wliT adre cnobil qarTvel mweralTaerT jgufs winaswar gavuformeTxelSekrulebebi da miveciTavansi, raTa saiubileo Tematikazenawarmoebebi daeweraT.mxolod konstantine lorTqifaniZemdawera mxatvruli narkvevi,sxvebma Cveulebrivad Zveli gamocemebiSemogvTavazes da ise dafares avansi.erTaderTi besarion JRenti Semor-Ca mevale, radgan igi wignebs iSviaTadwerda.me maSin mxatvruli literaturisredaqciis gamged vmuSaobdi. 1972 welsmurman lebaniZis erTtomeuli movamzadeTgamosacemad. wignis redaqtorobame gavwie da gareSe redaqtoradbeso JRenti moviwvie, raTa saredaqtoroTanxidan davalianeba damefara.erTxel diliT movida redaqtori,moitana murmanis wignis anabeWdebi daaRtacebulma gulwrfelad gamomicxselinjerskiTxulobda...rodesac jon lenonis mkvlelobisadgilas policia gamocxadda, mkvlelimark Cepmeni iqve ijda da selinjerisromans kiTxulobda – `TamaSi WvavisyanaSi~. mas TavdaviwyebiT uyvardalenoni. CaTvala, rom lenoni Seicvalada es ver apatia. rodesac mosamar-Tlem saboloo sityva misca, man waikiTxafragmenti selinjeris romanidan:rogorc selinjeris gmiricdilobda gadaerCina ufskrulis pirasmoTamaSe bavSvebi, Cepmenmac aseganizraxa usayvarlesi momRerlis gadarCenada, raki es ver moaxerxa, metaddaundobeli gadawyvetileba miiRo.sastikad akrZalulia!pikasos saxelosnos kedelze hqondagakruli gafrTxileba - `mesaWesTansaubari sastikad akrZalulia!~. parizSimdinare senaze katarRebi dacuravdnenda aseTi warwera yoveli mesaWisgverdiT ekida. pikasom erT-erTikatarRidan wamoiRo da Tavis saxelosnoSidakida.akrZalulebies iyo albaT 1946-47 wlebSi. quTaisisbazarSi, romelsac `yafans~ eZaxdnen,Savi bazaric imarTeboda. omi axalidamTavrebuli iyo da xalxs ojaxidangamohqonda sxvadasxva nivTebi damiwaze dafenil fardagze yvelaferierTmaneTSi iyo areuli.erTxel Caviare da patara wigns movkariTvali. ydaze Zlivs amovikiTxeavtoris faqsimile – `tician tabiZe~.ukve leqsebs vwerdi da mxolod galaktiontabiZis gvari da saxeli gamegona.tician tabiZe vin iyo ar vicodi.male avTandil baraTaSvilma, CvenmapionerxelmZRvanelma vaJTa pirvelskolaSi, zepirad miTxra – `leqsi-mewyeri~da ticianis ramdenime leqsi.aRtacebuli davrCi da isic Sevityve,rom ticiani akrZaluli gaxldaT.umal gamaxsenda yafanze nanaxi wignida guli damwyda, Tumca oboli biWialbaT im wigns verc SeviZendi (cxadia,wignis gamyidvelmac ar icoda, romakrZalul literaturas yidda).male vaxtang gogolaSvilma sad-Rac iSovna da erTi dRiT maTxova ticianiswigni. mTeli dRe da Rame vwerdida saerTo rveuli Sevavse. merezurab kuxianiZemac gadawera da didixnisSemdeg leqsic dawera:ticianis wigni – erT drosrom Caylapa samumma,me da vaxtang javaxaZemgadavwereT malulad...terenti granelis patara wigni sajarobiblioTekaSi aRmovaCine da,radgan pasta ar arsebobda da biblioTekaSimelnis Setana ar SeiZleboda,fanqriT gadavwere rveulSi damere saxlSi melniT gadavuare xelmeored.mixeil javaxiSvilis moTxrobebiramdenime dRiT maTxoves da Cumad gadavikiTxe.grigol robaqiZis `gvelis perangi~furclebad avkinZe: `mnaTobis~Zveli nomrebidan amoviRe. erTi nomeriaklda da mogvianebiT wignidangadavwere da ise Sevavse.eh, sad iyo maSin es dalocvili pastada sad iyo maSin kidev ufro dalocviliqseroqsi?gamosacdeli vadebiluvrSi naxatis dakideba SeiZlebamxolod avtoris gardacvalebidanaTi wlis Semdeg, – amovikiTxe amerikelimxatvris jeims uistleris (1834-1903) pirad werilebSi. sainteresoa,amJamad ra pirobebia luvrSi?aseTive da albaT ufro xangrZlivivada unda arsebobdes panTeonSic,mTawmindazec.TiTqos leqsiCveni mowafeobisas gvqonda sufTaweris rveulebi. niSans gviwerdnen imisdamixedviT, ramdenad sufTad dakargad davwerdiT, TiTqosda sxvadros sufTad wera savaldebulo ariyo.zogierTi poetis wigni sufTa werisrveuls magonebs. uaRresad sufTadnaweria, yvelaferi Tavis adgilasaa,veraferSi Seedavebi da mainc ar mogwons,zedmetad steriluria. aris leqsida ar aris poezia. rogorc galaktioniambobs, `TiTqos leqsia, magrammainc ar aris leqsi~.sami citatanikoloz kornelis Ze Cukovski`literaturuli mogonebebis~ wignSigumiliovis gaxsenebas ase amTavrebs:_ rodesac saxelmwifo poetsupirispirdeba, me mebraleba sawyalisaxelmwifo. ras daaklebs saxelmwifopoets? didi-didi, moklas. magramleqss ver moklav. igi ukvdavia. da sawyalisaxelmwifo yovelTvis marcxdeba.amave wignSi evgeni Svarcis gaxsenebaase iwyeba:_ me mwerali var! - amis warmoTqmaiseve uxerxulia, rogorc am sityvebisa:me lamazi var!n. Cukovski o. mandelStamze wers:_ mandelStami gaxldaT didi poetiganswavluli inteligentebisaTvis.igi mxolod da mxolod maSingaxdeba didi saxalxo poeti, rocamTeli xalxi inteligentad iqceva.24 dekemberi 2010 - 13 ianvari 2011***Cemi siymawvilisas erT uwmawur sim-Reras vmRerodiT:gogos rad unda bostani,gadmoabrune, akoce.didixnis Semdeg me davwere –`daumTavrebeli strofi~:kamaTobs ori didi otia,erTi maTgani geniosia...`weroebis samkuTxedi~1978 wels gamovida Cemi leqsebiswigni `weroebis samkuTxedi~, romlisrusuli warwera ase iTargmna –`Æóðàâëèíûé êëèí~. 1986 wels daibeWdaCemi leqsebis meore wigni rusulad.amasac erqva – `Æóðàâëèíûé êëèí~.almanax `Íîâîå ëèòåðàòóðíîåîáîçðåíèå~-s 1999 wlis mexuTe nomerSiwavikiTxe rusi poetis vadim kazavois(olga ivinskaias siZis – qaliSvilisqmris) ori striqoni: `Êëèí æóðàâëèíûéîáåçãîëîñåâ // ðàçîðâàëñÿ â ãðóäè~.***andre bretonma gamosca `Savi iumorisanTologia~. iqneb Cvenc gamogveca`xalxuri uwmawurebis anTologia~,bevri Sedevri aRmoCndeboda amwignSi!P.S. vaxuSti kotetiSvilma aRasrulaCemi ocneba.givi gegeWkori2000 wlis 14 aprils tariels velaparaketelefoniT. visaubreT givize.pirvel saavadmyofoSi wevs, sadacsami wlis winaT operacia gaikeTa.mZimedaa. tarielma nazim hiqmeTisstriqoni gaixsena – `Cemi Taobis fo-Tolcvena daiwyoo~.25 aprils givi gardaicvala.davkrZaleT didubis panTeonSi. pan-Teonidan rom gamovdiodiT, oTarWilaZem Cailaparaka:- eh, wavida givi am dampali qveynidano.amas mxolod givisTana keTilSobilpirovnebaze ityvian, im pirovnebaze,romelic ar iyo qveynis sidamplisTanamonawile.kenkomeoce saukunis samocian wlebSigamomcemlobis mxatvruli literaturisredaqciaSi sakmaod bevri momwerlo-momecnierouwyinari moxuciSemoivlida xolme. amgvar sasacilo dagamoCerCetebul moxucebs mokle saxeliSevarqviT – `kenko~ da gvaric mivusadageT– `kenko kankava~.axla me xSirad Cems Tavs vakvirdebisarkeSi da vamowmeb, var Tu ara ukvekenko, xom ara var gakenkoebuli dagakankavebuli.CemTan erTad kenkos naTliebi gaxldnen:givi cicqiSvili, lia elioziSvili,ceco buaCiZe da cisana jafariZe.


24 dekemberi 2010 - 13 ianvari 2011ada: `es ra kargi poeti yofila murmanlebaniZeo~. ar gamkvirvebia. vicodi,batoni beso imdenad niWieri gaxldaT,rom diskusiebis dros aqtiuradganixilavda nawarmoebebs, romlebicwakiTxuli ar hqonda.yovelive amis Sesaxeb murmans vuambe.male murmanma axali leqsebis krebuligamosca, besarion JRents miar-Tva da orad ori sityva wauwera: `gTxovT,waikiTxoT!~.***xelovnebaSi, literaturaSi, poeziaSi– ganusazRvreli raodenobisvakanturi adgilebia, imdeni, ramdeniciyo homerosis dros. mavani amaodelodeba vakanturi Statis ganTavisuflebas.***adamianma ZaRli mxolod 60-70 wlisasakSi unda gaiCinos da sakuTar ZaRl-Tan erTad daberdes. ganSorebis wuTebiioli asatani iqneba orTavesaTvis.`poeti yovelTvis marTalia~es fraza ana axmatovas ekuTvnis damas Tavisi patara istoria axlavs: erTmweral qals axlo urTierToba hqondaana axmatovasTan da poetis gardacvalebisSemdeg mogonebebic daweramasze. ana axmatova eWvianobda,rom es qalbatoni `migzavnili~ gaxldaT.boris pasternakis nobelma romdidi aJiotaJi gamoiwvia, nagulisxmeviqalbatoni saswrafod eaxla axmatovasda hkiTxa, ra azrisa brZandebiTyovelive amazeo. ana axmatovam, miuxedavadTavisi eWvianobisa, upasuxa:_ poeti yovelTvis marTalia.ise, CvenSi darCes da, gana yovelipoeti yovelTvis iyo marTali?! Tundac– fransua viioni!Zegli sicocxleSivemuxaTgverdSi erT saflavze orimarmarilos biusti idga – qalisa damamakacis. mamakacisa mWidrod iyo SefuTulicelofniT. daqvrivebulmaqmarma sicocxleSive daidga Zeglicolis gverdiT: ar endo memkvidreebs.analogia: zogierTi mwerali gada-Warbebuli aqtiurobiT cdilobs sicocxleSivemoipovos aRiareba daamisTvis yvela saSualebas iyenebs,presas, televizias, TviTreklamas dalamisaa, Zeglic sicocxleSive daidgas,saflavis adgili rom icodes. vergrZnobs, rom amiT STamomavlobas ucxadebsundoblobas da TviTonve arsjera sakuTari Tavisa, raSic namdviladar scdeba.`sicocxleSive Zeglis ageba – STamomavlobisadmiaSkara undoblobisgamocxadebas niSnavs~, – gvaswavlisSopenhaueri.P.S. kargaxania, muxaTgverdis sasaflaozemamakacis biusts celofaniSemoacales.boris pasternakisa daezra paundis Sexvedrameoce saukunis ori didi poetiapirebda Seeswavla qarTuli ena da,samwuxarod, orive ganzraxva warumatebladdamTavrda.qarTveli poetebis Targmnas romiwyebda, 1931 wlidan boris pasternakiqarTuli enisa da gramatikis SeswavlasSeudga. cot-cotas kiTxulobdaqarTulad da sadRegrZeloebsac warmosTqvamda,magram veRar gaagrZelada veRar daasrula.civi omis dros ezra paundmaamerikis xelisuflebas moulodnelida gulubryvilo idea SesTavaza: ramdenimeTveSi Seviswavli qarTul enas,Sevxvdebi stalins da Tavis mSobliurenaze davarwmuneb amerikis konstituciisupiratesobaSio. es ganzraxvac,rogorc mosalodneli iyo,marcxiT damTavrda.yalbi rkinauiliam folkneri sakuTar Tavs xelmocarulpoets uwodebda da poeziasliteraturis yvelaze Znel damaRal Janrad miiCnevda. am mosazrebisdamadasturebel argumentTaganminda erTs mivaqcio yuradReba. CvenssinamdvileSi Tanamedrove qarTulipoeziis umdables safexurad or poetsasaxelebdnen: avane da Cavans. prozaSisakmaod laRad moRvaweobdnenavanebi da Cavanebi, magram maTi umweobaase aSkarad da reliefurad ar SeimCneoda,radgan proza ufro saimedoTavSesafaria. yalbi oqros gamocnobaufro advilia, vidre yalbirkinisa.`seroJas sizmari~daviT aRmaSeneblisa da vaJa fSavelasprospeqtebze ori didi Senobisfasadze warmodgenilia zurab wereTlisori veeberTela mozaikuri pano,romlebsac Tbiliselebma xumrobiT`seroJas sizmari~ Searqves. me momwonses zedsaxeli da Cemi neba rom iyos, abstraqcionizmismimdevarTa gansaz-Rvruli jgufis naxatebs `seroJas sizmrebs~davarqmevdi.ar endoT auditorias!2001 wlis 5 aprils quTaisis iosebocxelis saxelobis gimnaziam mimiwvia.am skolaSi, romelsac adre meore sa-Sualo skola erqva, mxolod pirvelmesameklasebSi vswavlobdi. winaswarorma pedagogma momakiTxa saxlSi daSevTavaze Sexvedra gasaubrebis xasiaTisayofiliyo.gimnaziis did darbazSi samaskacianiauditoria damxvda – kargaxnisseriozulad momzadebuli. pirvelinawili maJoruli musikis TanxlebiTCatarda. Sesavlis Semdeg scenaze gamovidodamowafe da Cems romelimeleqss mimoixilavda, mere meore amleqss waikiTxavda. am wyvilebs Sorisintermediebad CarTuli iyo simRerebi.momesalmnen poetebi zurab kuxianiZeda zaal ebanoiZe, quTaisis Teatrismsaxiobi, Cemi Tanaklaseli eremosvanaZe.meore ganyofilebaSi me CaverTe.SekiTxvebze vupasuxe da bolos leqsebiwavikiTxe – ZiriTadad quTaiszedawerili leqsebi.aTi welia, quTaisSi ar vyofilvar.bednieri dRe iyo, sizmariviT dRe.pirveli sazeimo ganyofileba romdamTavrda da mikrofoni momawodes,vTqvi:_ axla mivxvdi, ratoma aqvs zogierTmwerals gadaWarbebuli warmodgenasakuTar Tavze. me namdvilad aramaqvs gadaWarbebuli warmodgena Cemsnawerebze, magram ver dagpirdebiT,rom ramdenime aseTi Sexvedris Semdegam sityvebs gavimeoreb-meTqi.uneblie Sedevri1955 wels SoTa CantlaZem Tavisprozaul CanawerebSi CainiSna: `wavidaTovli da movida miwa~.1972 wels SoTa CantlaZis megobarmada pirveli wignis redaqtorma muxranmaWavarianma, SoTas gardacvalebisSemdeg, es Canaweri striqonebaddaalaga, `da~ kavSiri gamoTiSa daleqsebSi gadaitana:wavida Tovli,movida miwa.leqsebis gverdiT am oTxma sityvamda orma striqonma ise daifasa Tavi,rom me igi WeSmarit Sedevrad mimaCnia,romelic nebismier anTologiasdaamSvenebs. maSasadame, SoTa CantlaZemarc is icoda, rom leqsi dawerada arc is, rom Sedevri dawera.`ra gaCveno?!~arsebobs erTgvari TamaSi: mokumulxelis mtevnebs daamxoben erTmaneTsda bavSvs gamoiwveven: `modi Cem-Tan, ra gaCveno?!~. dainteresebulipataras Tvalebi ufarTovdeba da gamomwvevisakenmiiswrafis. es ukanasknelinel-nela xsnis xelis mtevnebs daicinis: fafu, gagexumreo!ase eTamaSeba zogierTi poeti mki-Txvels: araferi upovnia da mainc iwvevs.magram erTxel gawbilebuli mki-Txveli meored aRar tyuvdeba: aRarkiTxulobs matyuaras nawers. poeti kiagrZelebs TamaSs, agrZelebs da agr-literaturuli gazeTiZelebs da agrZelebs...sxvaTaSoris, meored bavSvebicaRar tyuvdebian!Cemi Secdomaseneka rom wavikiTxe, vifiqre: amisSemdeg raRa saWiro iyo filosofiuritraqtatebis wera da oci saukunis man-Zilze raRaze gacda kacobrioba-meTqi.monteskiesa da paskalis wakiTxvisSemdeg, cota Sevfiqriandi, xom arvcdebi-meTqi.Sopenhaueris Semdeg safuZvlianaddaveWviandi.pol valeris Semdeg ki sabolooddavrwmundi, rom vcdebodi.poeti?poeti – romelmac poeziis arcer-Ti saidumlo ar icis!yoveli qarTveli poetiasaRamos bazris Canawerebidangviani Semodgomaa da diasaxlismanoemberSi tyemali moinatra.mTeli dezertirebis bazari moviareda ver aRmovaCine.bolos mimaswavles: meore sarTulisRia verandaze vinme gias undahqondeso Savi tyemali.tyemali da Savi?!mivedi miTiTebul adgilas. gia ardamxvda.damxvda moajirze damrecad miyudebulixis didi yuTi.yuTi savse iyo marTlac Sav-wiTelityemliT da zed ori sareklamomuyao edo.erTze ewera – `ukanaskneli gaelveba~,meoreze – `msoflios mecxre saocreba~.romeli sjobs?erTi gazeTi daundoblad aginebsredaqtoris mowinaaRmdegeebs.meore gazeTi gadaWarbebiT aqebsTavis redaqtors.romeli sjobs: sakuTari mowinaaRmdegisdaundoblad gineba Tu saku-Tari Tavis gadaWarbebuli qeba?***amerikel virtuoz mevioline iehudimenuhins rom mousmina, ainStainmaTqva: `axla virwmune, rom RmerTi arsebobso~(ainStaini TviTonac ukravdaviolinoze). sainteresoa, ras ityodaiehudi menuhini, `fardobiTobisTeoriis~ `mosmena~ rom SesZleboda?***1973 wels galaktions oTxmociwlis dagvianebuli iubile gadauxades.saiubileod galaktionis `rCeuli~gamoveciT. igi murman lebaniZem Seadgina,me – saredaqcio kolegiis wevri– vexmarebodi.wignis mTeli tiraJi - 60 aTasi egzemplari– daibeWda da sasignalocalebi gaamzades. maSindeli gamsaxkomisTavmjdomaris pirvelma moadgilempirvelive egzemplari saswrafodwauRo ideologiis dargSi cekasmdivans – Tavis mosawoneblad. mdivanmausayvedura: `rCeulSi~ araao Setanili1924 wels dawerili leqsi `lenini~.ase operatiulad muSaobda kagebe!am epizods kuriozuli dasasruliaqvs. gamsaxkomis Tavmjdomaris moadgilemcekas mdivani daaimeda: mag leqssaucileblad CavamatebT wignSio, maSin,roca samoci aTasi egzemplari ukvedabeWdili gaxldaT!ase erkvevoda wignis beWdvis teqnologiaSigamsaxkomis Tavmjdomarismoadgile, Tanac – pirveli moadgile!Canawerebi11***Tbilisis kulturis institutSiarsebobs literaturuli daostatebisseqtori. Semoqmedi abiturientebimisaReb gamocdebamde warmoadgenenTavianT mxatvrul nimuSebs. am nimuSebismowonebis Semdeg maT dauSveben misaRebgamocdebze.ramdenime wlis winaT mimiwvies aseTseqtorze. kviraSi or saaTs vatarebdi.es iyo erTgvari saxelosno-laboratoria.pirvel nakadSi myavda xuTistudenti. aqedan sistematurad dadiodasami, romlebic ukve ibeWdebodnen:daTo barbaqaZe, nino nasyidaSvilida eduard ugulava. me maT SevTavazeda erTad vTargmneT Tedore sologubisusaTauro – `Íèêòî íå óáèâàë~.es gaxlavT oTxi mTargmnelis Targmani,romelic 1998 wels gazeT `kalmasobaSi~gamovaqveyneT:ar mouklavs aravis,sikvdils TviTon danebda,cis uxmobda karavi,miwa ver akavebda.ca ki ise Soria,gegoneba, arc ari,aqeT vel-mindoriada sinaTlis taZari.iqiT cecxli anTia,cecxls ver daemalebi,wvaven Ramis mantiasuecari alebi.is ki – daucxromeli –ocnebobda maradJamsim varskvlavze, romelicarasodes ara Cans.ver ipovna varskvlavTagza da gzajvaredini:cis da miwis sazRvarTankaci mokvda RmerTiviT.dedis xsovnisaTvis2003 wlis 5 ianvars RamiT televizorSivuyurebdi `realisa~ da `valensias~Sexvedras. me `realis~ gulSematkivarivar. varskvlavebis gundia(ronaldo, figu, zidani, robertokarlosi,rauli...). amjerad es origundi Cempionobas ecileboda erTmaneTs.pirveli taimis meore naxevarSizidanma zusti pasi miawoda ronaldos.ronaldom Camoitova mcveli,moatyua win gamosuli mekare da marcxenakuTxeSi SesaniSnavi goli gaitana.aRtacebuli Tanagundelebi ronaldosakengaeSuren, ronaldom ki yvelasgverdi auara da centraluri tribunisakengaemarTa, gavida moednidan,miiWra mwvrTnel boskesTan, xelSiaitaca da akoca. mxolod amis SemdegSemobrunda moedanze TanagundelebTan.diqtorma gamoacxada: am dReebSiboskem deda dakrZalao. maSasadame,ronaldom Tavisi brwyinvale goliTmTeli msoflios Tvalwin anugeSa WeSmaritaddidebuli Tavisi mwvrTneli.***momwons Cveni saxelovani re-Jisoris mixeil TumaniSvilis maqsima:`kanons arRvevs is, vinc kargad iciskanoni~. rasakvirvelia, aq geniosebiigulisxmebian, magram ara marto geniosebi:Cvens gamomcemlobaSi samadsami iuristi muSaobda da aqedan oradori nasamarTlevi da napatimrevi iyo(sxvaTaSoris, erTi – iuridiul mecnierebaTakandidati!).tato da ladosamwuxarod da didad samwuxarod,gangebam nikoloz baraTaSvils dalado asaTians dReebic dauTvala,Tveebic dauTvala da wlebic dauTvala:nikoloz baraTaSvilma icocxla27 weliwadi, 10 Tve da 17 dRe, xololado asaTianma - 26 weliwadi, 5 Tve da9 dRe. yoCaR, lado, tatos umcrosoZmao! - tatoze 1 wliT, 5 TviTa da 8dRiT umcroso Zmao!gagrZeleba Semdeg nomerSi


12 pozicialiteraturuli gazeTiwamdauwum gvesmis: globalizacia– integracia, integracia _ globalizacia...ras uqadis globalizaciaTxuTmetsaukunovan qarTul mwerlobas,_ msoflio aRiarebas (risi RirsicuTuod iyo da aris), Tu mis CaZirvasmaradiuli `daviwyebis zRvaSi~?polonelma mweralma da filosofosmastanislav lemma teqnikuri progresiSeadara samarTebels, romli-Tac, Seni nebaa, _ gind wvers gaiparsav,gind yels gamoiWri. igive iTqmisglobalizaciazec. es Tema araxalia,Zvelia: evropuli integraciis damsoflio sarbielis mosurne, globaluri(maSin globalizacia amerikanizaciissinonimad ar aRiqmeboda)formebis, ideebis da mxatvruli saxeebismaZiebeli, ociode wlis ticiantabiZe, WeSmariti poetis geSiTa dagumaniT safrTxesac grZnobda:`saqarTvelo imyofeboda bevri sxva dasxva kulturis gavlenis qveS. bevrigadmouRia imas berZnul, arabul,sparsul kulturis, bevri imaTTvisacgautanebia. amas araferi dauSliarusTavelisaTvis Seeqmna `vefxistyaosani~....roca xalxi iRebs sxvisganrames, imas Tavis brZmedSi atarebs.nacionaluri apercepciis ZaliT, eriiTvisebs imas, rac mis erovnul Taviseburebasegueba, rasac imasTan axlobelikavSiri aqvs.aSkaraa wina aziaSi evropa SemoaRebskarebs da am dros Cven undadavxvdeT SeWurvili erovnuli SemecnebiT,erovnuli kulturis yvelafolaqebSekruli, rom iyos mTavarimorgvi, romelzedac moexveva axaliideebi~ (`cisferi yanwebi~, 1916).literaturulWrilSi`calmxrivi~globalizaciacalmxrivi siyvaruliviT unayofoa.meoce saukuneSi erTob nayofieri`ormxrivi~ da `paritetuli~ literaturuliurTierTobani, kacma romTqvas, mxolod ruseTTan gvqonda. misasalmebelia,rom swored axali Taobismwerlebi cdiloben (SesaZloa,pragmatuli miznebiTac) am kavSirebisaRdgenas; rasakvirvelia, evropasa TuamerikaSi gasvlis gzebsac eZieben. magramdRevandel mobilur da afuTfuTebulepoqaSi es zRvaSi wveTia.globalizaciis mtkivneuli damwvave Tema erTob maxvilgonivruladaris gaTamaSebuli TanamedroveqarTul poeziasa da prozaSi (gamovarCevbesik xaranaulis `derefans~,kote jandieris `globalizacias~,zurab qarumiZis `Txa da gigos~...).`globalisti~ cisferyanwelebi,garkveuli TvalsazrisiT, kulturtregerebadmiiCnevdnen Tavs, bevrsacTargmnidnen (upiratesad, frang darus avtorebs).dResac aqtualuria 1923 wels `rubikonSi~dastambuli statia: `udidesinakli Cveni kulturisa aris uqonlobaTargmnili literaturisa. amdargSi CvenSi namdvili sicalierea.saeWvoa, rom tomebi ucxo literaturisaqarTulad daiTvalos asobiT. essaukuneobis sircxvili, dResac Zala-Si rCeba, miuxedavad imisa, rom ganaTlebulevropasTan daaxlovebasCvenSi, ara ori da sami wlis istoriaaqvs. Soreul warsulSi mdgomareobaufro bednieri iyo...Cveni mgosnebi erTi meores ejibrebodnenkrilovis igav-arakebis TargmnaSida, ...rusul mwerlobas Seyvarebulni,am literaturis dafasebaSicugemuri gamodnen, da srulebiT gamor-CaT puSkini, romelic mzis sinaTliTanaTebs...Cven viciT bevri magaliTebi, ucxoliteraturis mniSvnelobisa eris ganviTarebisaTvis.Cveni sakuTari magaliTiivane maCabelia. bodlerma edgarpos TargmaniT, aatortmana safrange-Ti. safrangeTi da germania sisxlisamRebi mtrebi iyvnen erTi meoris, magramkeTilSobilma stefan cvaigmagaamdidra germanuli poezia frangsimbolistebis TargmaniT~... (p. iaSvili,`Targmnili literatura~).dResac gangaSia atexili (marTlacsagangaSoa), rom qarTul enaze msoflioklasikisa da Tanamedrove mwerlobismxolod umniSvnelo nawiliaTargmnili; axlo warsulSi es nakleblali avalianiqarTulimwerlobaglobalurkonteqstSianuZveliocnebamsofliosradiuszeaqtualuri iyo: yvelam viciT, rommsoflio literaturis, mets Tu ara,70 procents mainc qarTveli mkiTxvelirusuli TargmanebiT ecnoboda.ueWvelia, rom am garemoebamac mniSvnelovanwiladganapiroba wignierebisaTu zogadi ganaTlebis dRevandelidabali done.ratom vqmniT xelovnurad dilemas_ inglisuri Tu rusuli? gavixsenoT,rom swored rusuli TargmanebiT gaicnomravalmilionianma rusulenovanmaauditoriam Tanamedrove qarTulimwerlobis lomis wili da mravaliucxoeli slavisti (rusistikosi)daainteresa Cveni literaturiT.* * *raRac ucnauri, mojadoebuli wregamoikveTa: erTis mxriT, ruseTma daWangianma kavkasiam aRar gagviSva damigvalursma CaxeTqil qedebs (giorgileoniZis frTiani frazis perifrazi),xolo meores mxriT, _ manve, qarTulmwerlobas, misdauneburad, gza gaukvaladasavleT evropisaken.rogorc mosalodneli iyo, saZulveli,savaldebulo `bilingvizmisagan~Tavdaxsnilebma, upiratesoba dasavleTevropis enebs mivaniWeT; axaliTaobis interesi rusuli enisadmi dResZalze dabalia. ufrosi TaobebisaTvis,rusifikatorulma politikam erTisikeTe gaakeTa: `muqTad~ gvaswavlarusuli ena; mxatvruli literaturisoriginalSi kiTxva rom didi bednierebaa,_ yvela dameTanxmeba. jerjerobiT,inglisur wignebs dednis enaze iSviaTadTu kiTxulobs vinme. cxadia,upiratesoba unda mivaniWoT inglisurs,viTarca `de faqto~ saerTa-Soriso enas, magram rusuls ras ver-CiT? Cvensave interesebSia, rom axalmaTaobam iseve Seiswavlos rusuli,rogorc sxva ucxo enebi. XIX saukunisdasawyisSi ruseTis zeda fena mSvenivradJRurtulebda imJamindelimtris, safrangeTis enaze, rasac sike-Tisa da ganaTlebis meti araferi moutaniamisTvis.paradoqsia, rom `saqarTvelos cxovrebaSiruseTis rolis mimarT mkacridamokidebulebiT~ (s. rassadini)cnobili oTar WilaZe uzomod dafasebuliiyo ruseTSi; ramac, mniSvnelovanwiladgansazRvra kidec misi miaxloebanobelis premiasTan, magramamaze Semdgom...* * *axlaxans wavikiTxe arCil qiqoZispatara ese wlevandel nobeliant mariovargas liosaze; sabWoTa kavSirSivargas liosas ratomRac wyalobdnen(albaT, sabWouri ukuRmarTi logikiT,_ `dampali~ kapitalisturi tiraniiskritikis gamo), Targmnidnen da `inostrannaialiteraturaSic~ beWdavdnen.borxesisa Tu markesisagan gansxvavebiT,liosas naklebad vicnob. arCilqiqoZem Tavisi gulwrfeli da mSvenierieseTi, _ survili gamiCina peruelimwerlis ukeT gacnobisa (ix. `literaturuligazeTi~, 2010, N 37).nobelis premiiT dajildoeba yvelasaTvissanatrelia. netavi Tu arsebobsmwerali, uari rom eTqvas am premiaze?boris pasternakis uari ra mosatania:`sabWoTa~ mwerals ras ar ai-Zulebda yoCaRi Ck Tu kgb.sityvam moitana da, am abreviaturebisambavi vera da ver mogvarda. Tavsmoxveuliucxo (da ara saucxoo TuSeucvleli) sityvebis raxaruxs (mgoni,mudam moCqare teleJurnalistebsTu `cnobad feisebs~ ezarebaT maTiqarTulad Targmna, an arada, mniSvnelobacar ician), axla inglisuri TugadmoqarTulebuli abreviaturebisiseTi lava mohyva, rom isedac Sav dRe-Si myof dedaenas male xels mouTavebs.`ssrks~ da `sabWoTa kavSirs~ racSeexeba, mifiqria am sityvaTSeTanxmebisabsurdul Seusabamobaze: avtoritaruliwyobisas `sabWo~ da `bWoba~ visdakargvia; uzarmazar, xelovnuradSekowiwebul monstr saxelmwifos anuruseTis transformirebul imperiastyuilze dafuZnebuli saxeli erqva.mogvianebiT, gaocebulma `aRmova-Cine~, rogori struqturalisturigulmodginebiT gaabiTura es saxelwodebaTanamedrove cnobilma mecniermaJak deridam.me Tu mkiTxavT, arc saxelwodebaUSA _ aSS aris didi bedena, miT umetes,rom mTeli msoflio mas, ZiriTadadmainc, amerikad moixseniebs.isev nobels davubrundebi: premiasxSirad aniWebdnen da dResac aniWebeniZulebiT emigrant an samSoblodan gadasaxlebulmwerlebs (oriode magaliTsmovixmob: 1933 wels _ ivan bunini,2010 _ mario vargas liosa); Tu arvcdebi, am literaturul premiaspolitikuri elferic eZaleba.netavi Tu gvaqvs dRes Sansi, romCvenTvis saamayo qarTvelma mweralma,`saxlidan gausvlelad~, TiTo-orolaTargmaniT miiRos nobelis premia?rogorc akaki gawerelia ityoda, `somnevaiusfriad~.24 dekemberi 2010 - 13 ianvari 2011* * *sasiqadulo faqtia, rom sawer magidasTankatorReliviT mijaWvulmaoTar WilaZem, swored `saxlidan gausvlelad~miaRwia 1999 wels nobelispremiis nominantobas.Cvenda samarcxvinod, es faqti iseCaikarga politikur vnebaTa gaxelebulWidilSi, rom verc ki gavacnobiereTsaTanadod; ufro metic, es ambavifarTo sazogadoebisaTvis sruliaducnobi darCa.qarTveli mwerlis TxzulebaTaarcTu mravalricxovani Targmanebisada reklamis uqonlobis gaTvaliswinebiT,gasakviri ar aris, maSin sxvamrom gaimarjva. ase rom ar yofiliyo,SesaZloa, oTar WilaZis mxatvrulisamyaros sidiades daejabna kidecmravalmilioniani mkiTxveli auditoriismqone cnobili da saxelianimetoqeni.mwerlis dionisuri proza, romelmacZveli welTaRricxvidan Cvenareul da gadareul droebamdemoatana, mZlavri stiqionis gancdasbadebs; is mravalplastian arqeologiurvelsac mogvagonebs daZaldautanebel Tanadroul asociaciebsaciwvevs. oTar WilaZis fenomeniswarmoCena Tanamedrove msofliomxatvruli sivrcis konteqstSi, dResdReobiT,yvelaze ukeT manana kvaWantiraZemSeZlo; Tandayolili alRosada uaxlesi meTodologiebis moSveliebiT,man moaxerxa mwerlis prozis`Sinagani dinebebisa~ Tu rTulixveulebis kongenialuri wvdoma.erT dros `qarTvel markesad~ saxeldebuloTar WilaZes 1996 welsdanieli mwerali `gamoesarCla~: oTarWilaZes srulebiTac ar Wirdebamarkesi, rogorc sareklamo lokomotivio(ix. `kritika~, 5, 2010). gavixsenoT:gabriel garsia markesi (d. 1928),mario vargas liosa (d. 1936) da oTarWilaZe (d. 1933), TiTqmis erTi Taobisaniarian, xolo mweralTa cnobieri Tuaracnobieri urTierTzemoqmedeba an`ideaTa atmosferuli gavlena~(grigol robaqiZe) mudam iyo da aris.arCil qiqoZes zemoxsenebul werilSimoaqvs mcire fragmenti markesisada liosas dialogidan: `liosamarkess literaturuli gavlenisSesaxeb ekiTxeba. `rogor ara?! ramdenicginda; _ pasuxobs markesi, _ magaliTad,`martoobis asi wlis~ erT-erTiqali personaJi Sen dagesesxe, Seni anxelikagadmovitane Cems romanSi, Sen-Tan dakavSireba da nebarTvis Txovnacmindoda, magram ver gipove, vargitas,am dros Sen sadRac evropaSi iyavi~...manana kvaWantiraZe: `markesis gamosaTxovariwerilis kiTxvisas, roca ismamis xelSi moqceul, Cvilis pawawinamuStze laparakobs, gamaxsenda, romsadRac ukve wamekiTxa aseTi ram. ho,WilaZesTan, Tumca imis Tqmas, romWilaZem daaswro, araviTari azri arhqonda, radgan aseT rames didi mwerlebixedaven, maradisobas mzeraSeCveulixalxi, ubralod, sxvadasxvadrosa da sivrceSi... am TemasTandakavSirebiT kidev erTi cnobili saxelimaxsendeba _ mario vargas liosa.mis romanSi `lituma andebSi~, romlisrusuli Targmanic 1996 wels gamoqveynda,aris personaJi _ dionisio, andeb-Si romeliRac miyruebuli soflisRamis baris mepatrone. misi msgavsebaoTar WilaZis baxasTan imdenad aSkaraiyo, rom davinteresdi, `gzaze erTikaci midioda~ Tu aris espanurad Targmnili-meTqi.1976 wels uTargmniaT. xomCvens wisqvilze asxams wyals es faqti,mainc fuWi meCveneba gavlenebis Zieba.albaT, ufro samyaros saerTo teqstze,kacobriobis saerTo mexsierebazeTu SeiZleba saubari~ (ix. `kritika~,2009, 4).dananebiT SevniSnav, rom oTarWilaZis proza _ `samyaros saerToteqsti~, _ dRemde miuwvdomelia inglisurenovanimkiTxvelisaTvis; vinicis, iqneb am garemoebamac SeasrulauaryofiTi roli didi mwerlis `sanobelo~aRmasvlaSi.* * *Tu vinme `sanobelo~ gvyavs dRes(arada, gvyavs: erTi ki ara, oric dasamic; moxucic, xandazmulic da axalgazrdac,_ warmdgenelTa `xedvis~mixedviT...), amTaviTve unda vizrunoTmaTi Txzulebebis Targmanebasa, tira-Jirebasa da popularizaciaze _ mizanmimarTulad,gegmazomierad da, imazeufro iafad, vidre ucxoeli `megapopvarskvlavis~erTdRiani gastroligvijdeba.ganaTlebuli kacobriobisaTviseris, qveynis warmomCeni mudam mwerlobada xelovneba iyo da ara sxva ram.rao, maincdamainc 21-e saukunissaqarTveloSi gaiafda da `gacudda~Cveni TxuTmetsaukunovani mwerlobac


24 dekemberi 2010 - 13 ianvari 2011literaturuli gazeTiTargmani13da Tanamedrove literaturac?Tanamedrove literaturaSi, raTqma unda, meoce saukunesac vgulisxmob.gvinda Tu ara, Cven yvelani meocesaukunidan movdivarT. samSoblos,iseve rogorc mSoblebs, aravin irCevs,miT umetes ver airCev, romel `reJim-Si~ daibado. sikeTesTan erTad, sityvisTavisuflebis oden destruqciulimiznebisaTvis gamoyenebas _ qarTulimwerlobis erTianad, xelaRebiT, `sab-Wouri~ damRiT dadaRvas, _ cudiSedegi mohyva: naklebad wignierma `nacional-nihilistebma~prokurorismantia moisxes da ise Caebnen aqsiologiurTamaSebSi.sabWoTa periodis qarTuli mwerlobiswarmoCena `homo sovietikusebis~bestiariumad, ifqlisa da RvarZlisganurCevloba, nebsiT Tu uneblied,anelebs isedac minavlul interessCveni axlo warsulisadmi. arada,es is periodi iyo, roca qarTulipoeziac da prozac, mis umaRles gamovlinebebSi,tols ar udebda, Sesa-Zloa, aRemateboda kidec Cvenze bevradufro dalxenili didi qveynebisliteraturas.meoce saukunis literaturis istorikosisTvalTaxedviT, amasTan,obieqturad da miukerZoeblad undaganvacxado: saqarTvelos damoukideblobismeoce wlisTavze, meoce saukunissrulyofili literaturis istoriaar gagvaCnia (rom aRaraferi vTqvaanotirebul bibliografiebze,literaturul enciklopediebsa dacnobarebze, calkeuli mwerlebisadmimiZRvnil srulyofil monografiebsaTu akademiur gamocemebze). meocesaukunis `gadagdeba~ dRes sakuTaridentobaze uaris Tqmasac niSnavs. ma-Sin isRa dagvrCenia, sakuTari nebiT,TaviT gadaveSvaT globalizaciisgoglimoglSi.gavixsenoT, ramdeni `sanobelo~ kandidatigvyavda swored sabWoTa periodSi!maSin, Cvenda savalalod, didmaqarTulma mwerlobam rusul jebirsvera da ver gadaabija.* * *mankieri sabWouri praqtika axalgazrdamwerlebis aSkara diskriminaciisa(asakis gamo!), sabednierod,warsuls Cabarda. saubedurod, am tendenciaserTxans `sabWoTa~ mwerlebisanu ufrosi Taobis diskriminacia Tuignorireba Caenacvla. cxadia, xelovanTaTvis`asakobrivi cenzis~ dawesebasruli nonsensia. rogorc mosalodneliiyo, am talRamac, ase Tu ise, Caiara.sxva sakiTxia, rom axalgazrdebsufro gauadvildaT sabazro ekonomikasTanmorgeba, ucxoeTTan kontaqtebisdamyareba da grantebis mopoveba,Sesabamisad, _ usaSvelod gaZvirebuliwignebis gamocemac.Tanamedrove popkulturam Tumaskulturam, romlis `ukulturo~nayofsac vimkiT dRes, qarTul mwerlobazecmoaxdina mavne zegavlena. axleburikoniunqtura (wigni _ saqonelia,Tu ginda gayido, amisaTvis xandaxanuwignur masasac unda moawono Tavi)arafriT ar dgas Zvel ideologiurkompromisze maRla.zog-zogebma Tavisufleba TavaSvebulobasTanTu gaaigives, epataJiTa da`gatelevizorebiT~ myisieri popularobaTu gainaRdes, axla `aseTidroa~ da mkacrad nu ganvsjiT maT. umjobesiaCavukvirdeT oTar WilaZis sityvebs:`dRes rom qarTvels weris surviligauCndeba, esec Cveni gardauvaligankurnebis mauwyebeli niSania. jererTi, amiT Tavis enas miagebs pativs da,rac mTavaria, siyvaruls uxsnis sam-Soblos. usindisobaa, vinmes daswamo,samSoblos sagineblad unda mwerlobao.mwerloba nebayoflobiTi msxverplSewirvaada, roca dRes, am areuldareul,erTxel kidev Cawixlul qveyanaSiaxalgazrda kaci mwerlisurTules profesias irCevs, es CemSiupirveles yovlisa, misdami pativiscemisgrZnobasa da mxardaWeris survilsbadebs. Tumca, es imas ar niSnavs,yvelaferi momewoneba, rasac is dawers~(ix. `24 saaTi~, 2002, N 4).misasalmebelia, roca saxelmwifozrunavs axalgazrda mwerlebis TxzulebaTaTargmnaze; magram dro ar iTmens.iqmneba saSiSroeba, rom meocesaukunis qarTuli literaturisSedevrebi ucxoeli mkiTxvelisaTvismaradiul `terra inkognitad~ darCeba!* * *zustad saukunis win arCil jorjaZedidi gulistkiviliT werda:`qarTveli xalxis istoria ocdaaTisaukunis istoriaa. asureT-babilonismomswreebs telefonisa da eleqtronisxanamde mogviRwevia da dRes garemoebaiseTi dagvidga, rom iZulebulnivarT Cveni vinaobis Sesaxeb vilaparakoT:icodeT, Tanamedrove xalxno, romCvenca varT.. _ vemudarebiT yvelas~.RvTis madliT, am saukuneSisaqarTvelos ruseTTan aRar aigiveben;magram axla, gvixdeba zrunva ara mxolodimisaTvis, rom Cveni kulturaglobalizaciis qarborbalasagan davicvaTda davixsnaT, aramed imisTvisac,rom, bolos da bolos, msofliom ki ar`gvcnos~, _ gagvicnos!xelovnebis universalurma frTam,_ musikalurma folklorma, xalxurmaqoreografiam, kinematografma, Teatrma,klasikurma musikam, samuzeumoseqtorma, - warmatebiT gaaRwia ucxoeTSi.sityvis xelovneba sxva fenomenia.mwerlebs ZaluZT qarTuli literaturisgamarTva `msoflios radiusiT~(tician tabiZe), es meoce saukunemacdaamtkica.enobrivi barieris gadalaxva dResmxolod kerZo gamomcemlobebisa Tumecenatebis iniciativiTa da ZalisxmeviTar moxerxdeba. didi erovnulimisia mravalsaukunovani qarTulimwerlobis saerTaSoriso enebzeametyvelebisa isev saxelmwifom undaitvirTos.mware realoba aseTia: `dResdReobiTucxoeTis nebismier qveyanaSi _Cveni uaxloesi mezoblebiT dawyebulida Soreuli saxelmwifoebiTdamTavrebuli _ an saerTod araferiician qarTuli mwerlobis, sulierebisSesaxeb, an erTob mwiri informaciamoepovebaT. mwiri, xSirad mcdari daarcTu iSviaTad _ ganzrax gayalbebulic~_ am sityvebis avtori cnobilimwerali, mTargmneli, literaturaTmcodnerevaz TvaraZea (ix. misi`qarTuli literaturis istoria, mokledmoTxrobili ucxoelTaTvis~, nakveTiI, Tb., 2001). samwuxarod, revazTvaraZes ar dascalda wignis dasruleba.sulierebis sayovelTao dakninebada mTel msoflioSi teqnicizmisa dapragmatizmis mZlavroba, WeSmaritikulturis Canacvleba misi surogatiT_ komerciuli maskulturiT, kidevufro zRudavs Cvens survils _davainteresoT ucxoeTi qarTuli mwerlobiT.magram cda bedis monaxevrea: iqneb,amjerad mainc, cda ar davakloT nobelispremiaze wardgenil qarTvelkandidats (vinc ar unda iyos igi), saxsariar daviSuroT mis ZiriTad TxzulebaTaucxo enebze da, uwinares yovlisa,saerTaSoriso _ inglisur enaze_ TargmnisaTvis.* * *espaneli filosofosi xose ortegai gaseti, maradiuli disidenti dameamboxe, saxelmwifos `zant da Clungsaqonels~ uwodebda; magram rocascenaze `don xuan de tenorios~ Seryvnilidadgma ixila, erTi ambavi atexada swored saxelmwifos mimarTa, bolomoeRo erovnuli siwmindis xelyofisaTvis.vxedavT, rom `sabazro ekonomikisaTvis~arakomerciuli, Zvelmoduradrom vTqvaT, WeSmariti literaturaigivea, rac manqanisaTvis mexuTe borbali.amitomac, qarTuli mwerlobisSemweoba zogadad, kerZod ki misi ucxoenebze Targmaneba, sworedac rom saxelmwifoebrivmidgomas saWiroebs;xolo `uliteraturod darCenilixalxi upatronod darCenili bavSviviTaada yvelas SeuZlia misi abuCadagdeba~ (oTar WilaZe).`upovarsa da mainc qedmouxrelsukidures siRaribeSi cxovreba erCivna,oRond ki mis wminda esTetikasodnavi laqac ki ar moscxeboda. bohemiserTguls SeeZlo yavasa da gamxmarpurze gadaevlo, oRond damoukideblobaSeenarCunebina da Tavisi niWifilisterebisTvis ar mieyida...~ – werdaTavad upovari da cxovrebisgan gatanjulimodernizmis erT-erTipirveli macne, nikaragueli poetiruben dario alexandro savas (1862-1909) Sesaxeb.`im dros, es iyo 1897-98 wlebi, rocaaq, espaneTSi Zalze Zunwi cnobebi gagvaCndaucxouri literaturuli cxovrebisbolodroindeli movlenebisSesaxeb, genialurma poetma alexandrosavam, romelic axali dabrunebuliiyo parizidan da sul male kidecgardaicvala, pirvelma gviambo parnaselebisada simbolistebis Sesaxeb,pirvelma wagvikiTxa verlenis leqsebi, aqamde rom araferi gvsmenoda,~ –dasZenda espaneli poeti-modernisti manuel maCado (antonio maCados Zma).savas yvela icnobda madridis kafeebidan, sadac poetebi iyridnen Tavs damsjelobdnen xelovnebaze, filosofiaze, Teosofiaze da kiTxulobdnenleqsebs. alexandro sava ki bohemisTvis iyo dabadebuli, ukidures siRaribeSicxovrobda, bolos dabrmavda, karga xans iavadmyofa da ase aResrula.`udrood daRupul, oden tkivilisTvis gaCenil poets~ cnobilma espanelmamweralma ramon del valie-inklanma misi saxe ukvdavyo Tavis piesaSi `bohemismnaTobni,~ romelic eZRvneba xelovnebis beds Tanamedrove samyaroSi.alesandro sava`Cemi ikonografia~borgneuli, borgneuli dRe. vwerloginSi... gareT namdvili cimbirulisicivea... mTeli gulgvami gameToSa...micvalebulis temperatura... Termometrsver davabraleb, es sicive, –rogor giTxraT, – sulieri sicivea...iseTi sicive, SuaRamisas, Sua quCaSidarCenil bavSvebs rom aitans dadazafrulebs saSineli mxecebi elandebaT;iseTi sicive, amqveyniur oromtrialsganridebulT rom SeipyrobT,mTeli cxovreba monastrebsa Tu bermonazonTasenakebSi dayudebulT mistikazeufro usasoo fiqrebi rom stanjavT...gausaZlisi sicive, swored ise-Ti, grenlandiaSi erTianad romdaaZabnuebs kacs da geheniasacmoanatrebs... SiSi da Zrwola aRsasrulismolodinSi da nirvanas Jini,oRond ki sulis amoxdomamde gastandes.oh, alkoholi! oh, haSiSi! oh, wmindamorfini! mainc ratomaa yveladrois, yvela bednavsi gundruks romgikmevs!.. gana imitom, rom oden Sen xaryvelas Semwyale, imitom rom Sen xaryvelas Sembrale da TviT davriSis saidumlosmflobelic Sen xar da ZalicSegwevs yovel dakodils iarebi rommouSuSo, TviT urCebsac ki...gana ufalma Tavad ineba, iseTnairadaebnia CvenTvis Tavgza, ver gagver-Cia erTmaneTisgan Seni jado da uzenaesisaswaulebi!..roca cxovreba satanjvelad gadagveqceva,ZilSiRa vpovebT oden Svebas...oh, Zili!.. ai, namdvili warmmarTveliyvela marTalTa... anda vinmeuarhyofs gana, Tavadac rom ar ganecados...dRes, - bolos da bolos, wvima Sewyda,magram TareSobs, – rasac hqvia mar-Tla TareSi, – SiSismomgvreli samxre-Tis qari...Semzaravia am dros madridi! xvalidanki gazafxuli SemobrZandeba, kalendaricamasve gvamcnobs; da rom mqonodasaxlSi buxari da blomad SeSa,gavexveodi mosasxamebSi Tu bewveulSi,Tu gamaCnia da mTel dRes cecxlispirsgavatarebdi, rogorc ician arqtika-Si wlis aseT dros.gana mindoda amqveynad mosvla, magramsikvdilic rom Znelze Znelia!..Tumca sicocxlec sxva ra aris, Tuara gza sikvdilisken nela savali!..moxucebi xom sakuTar saflavsmeuRlesaviT eTvisebian!..* * *sulierebis Cems zecaze zodiaqosvarskvlavTa Soris gamorCeviT brwyinavsverleni, Tumca maT Soris, maszeufro ZlierTa Soris, misi Suqi suler-Tia, eulad da ucxod kiafobs, TiTqosTavadve ar yofiliyos im didebuligundis wevri, Tanavarskvlaveds romuxmoben; ase kaSkaSebs ciskris varskvlavic,yaribTaTvis kargad nacnobi.hiugo ferad wiTelia, lamartini –laJvardisferi, vini - bairaRiviTnairferi, roca Sors qari afrialebs,bodleri – Tan cisferia da Tan momwvano,Sxamiani mcenareebis momakvdinebelwvenis msgavsi; miuse –vardisferia, dedoflisyvavils romgagaxsenebT; oden verleni mesaxeba iSviaTferTa saocar Serwymad, rameTumarad uWknobi misi suli molivliveferTa nazavad warmomidgeba suler-Tianad.Cems danislul Semoqmedebas odenverleni hfens sinaTles, saocnebocisartyelas nairferebiT, yvela varskvlavzesxivosani.Tumca ki Tavad gaxldaT ferTasakvirvel monacvleobis didi ostati,cxovrebaSi mrume aCrdilad geCvenebodaT,fiqris, gancdis, azrisa da kvnesa-qviTiniserTnairad SemZlec-amtanic.odes viRviZeb, mudam wkvarami midgasTvalwin, eSmaSeCenil, jojoxeTurizmanebebiT ganawameb bersac rom iSviaTadmoelandeba, anda iseTi qufriRrubeli, riberas wmindans mwerebisgundad rom Sesevia.cxovrebis am ukuRmarTobiTSeWirvebuli, oboliviT Talx samosSimonanies uxeSi RvediT Sekrul uxeS Za-ZebSi gaxveuli, verleni mainc warmosdgebodaim WeSmariti poetis saxiT, visgulSiac nakverCxlebiviT RuRunebdais simRerebi mas rom uZRvnida da RadariviTbrialebda `satanuri leqsebis~epiTalama, da am cxovrebis sakvirvelisitkboeba, RvTaebrivi neqtariviTrom eRvenTeba mis poezias. dadadioda qalaqSi kaci, aRma-daRma,quCa da quCa, moRrubluli da sevdiani,Svidi daniT guldaserili im codvebisTvis,rac ki odesme Caudenia, magrammis gulSi, mis nagvemsa da dakodilgulSi mainc JRerda sazeimo,tkili hangebi maradiuli samoTxisa.Targmna meri titviniZem


14 interviuliteraturuli gazeTimweralizurab samadaSvili: `mwerals ki ara, wigns sWirdeba patroni~maT, vinc XX saukunis 90-iani wlebis literaturul cxovrebas Tvalsadevnebda, albaT, axsovT mwerali zurab samadaSvili da misi `sveli aguri~,erT-erTi pirveli romani, romelic Tanamedrove epoqis umZimes realobasaRwerda. Semdeg gamoqveynda `xmauriani dReebi~ _ isev Tanamedroveobis amsaxvelinawarmoebi, amJamad _ afxazeTis omis ambebze, ufro sworad,Tbilisidan danaxul omze. orive romanma xarisxiani literaturis moyvarul-Ta mowoneba daimsaxura, Tumca, samwuxarod, mTel rig garemoebaTa gamo,misi nawerebi farTo mkiTxvelamde ver mivida. amaze arc aqvs pretenzia, radganwignebs TavisTvis da Tavisi msgavsi mkiTxvelisTvis wers. es interviuc amadamianebs daainteresebs._ batoni zurab, ramdenime wliswin Tqven mweralTa klub `XX saukunis~wevri iyaviT. es gaerTianeba im periodSiCamoyalibda, rodesac qveyanaSisaliteraturo cxovreba Camkvdariiyo. ar gamodioda JurnalgazeTebida am sferosadmi interesicnaklebi iyo. ra roli Seasrula gaer-Tianebam imJamindeli samwerlo cxovrebisgamofxizlebaSi?_ yvelaze mniSvnelovani iyo is,rom gaerTianeba da, kerZod, laSa TabukaSviliJurnal `XX saukunes~ uSvebda.am gamocemas Cemi cxovrebisgarkveuli nawili ukavSirdeba. im periodSi`XX saukune~ erTgvari literaturulioazisi iyo: Tu rame sainteresoiwereboda, aq ibeWdeboda. Jurnaliiyo, magram almanaxis sixSiriTgamodioda. Tavidan honorarsac gvixdidnen.mand daibeWda Cemi ori romanida ramdenime moTxroba. `sveli aguri~_ mTlianad, `xmauriani dReebi~ _ nawilobriv,radgan amasobaSi wigni gamovidada gamomcemelma mTxova, aRargamegrZelebina beWdva, radgan es gayidvasSeuSlida xels._ gaiyida wigni?_ ara! magaSi bedi ar maqvs. wignebimaSinac rTulad iyideboda da dResac.saerTod, rac sabWoTa kavSiri TavzeCamogvengra, imis Semdeg wignis gamocemissakiTxi ukan-ukan wavida. im periodSigansakuTrebiT cudad iyosaqme. faqtobrivad, tiraJireba Sewyda.200-300 egzemplari gamodioda,romelTac ZiriTadad nacnob-megobrebsCuqnidi. arada, umetesobas Sei-Zleba arcki gadaefurcla. SemodebdnenTaroze da mtveri edeboda._ es potsabWoTa periodSi iyo.dRes wignebis gamocemis mxriv vi-Tareba SedarebiT gamosworda, mweralsada gamomcemels Soris civiluriurTierTobebi gaCnda._ ar vici. karga xania wigni aRargamomicia. bolos givi alxaziSvilmagamoaqveyna Cemi leqsebis krebuli. esiyo 2005-Si._ kidev erT saintereso momentzegavamaxvileb Tqvens yuradRebas: XXsaukunis bolos qarTul mwerloba-Si araerTi samwerlo gaerTianebaSeiqmna, XXI-Si ki TiTqmis yvela daiSala.erTgvari `martoxela mwerlebis~epoqa daiwyo. risi bralia es?_ albaT maSin ase iyo saWiro. im periodSiyvelaferi iSleboda, amis sakompensaciodki mwerlebi erTiandebodnen.dRes aris saSualeba, rom mweralmacalke gaikafos gza. yovelSemTxvevaSi, me im gaerTianebaSic martoviyavi da axlac. Cveni erTad yofnaperiodul Sekrebebsa da erToblivigancxadebebis gakeTebaSi gamoixateboda.sul 12-13 kaci viyaviT, magram zogierTiswignis prezentaciis SesaxebxSirad televiziiT vigebdi._ anu, mainc aramyari warmonaqmniiyo?_ mwerlobaSi da saerTod SemoqmedebaSi,Tu es kinematografi ar aris,aranairi gaerTianebis da koleqtiuriSemoqmedebis ara mwams. kino didi organizmia,faqtobrivad, warmoeba, amitomaq aucilebelicaa bevri adamianiserToba, literaturaSi ki amissaWiroeba ar aris. SeiZleba orma kacmagamonaxos saerTo, magaliTad, ilfmada petrovma, magram bevri mwerlisgaerTianeba ver warmomidgenia. mwerlismuSaobis procesi imdenad individualuria,rom masSi vinmes CarTvaSeuZlebelia. es gaerTianebebi ufroliteraturuli salonebis kompensaciasaxdens._ literaturuli salonis fenomenimisaRebia TqvenTvis?_ kargia, Tu iqneba. piradad meaxla iseTi periodi midgas, arc literaturulsalonSi var mimsvleli daarc kafeebian wignis maRaziaSi. Tumival, wigns viyidi, kafeSi jdomisa damwerlebTan laparakis survili ki aRarmaqvs, miTumetes, axali Taobis warmomadgenlebTan.amas winaT gamacnes axalgazrdamwerali, Tumca sityva `axalgazrdas~axla vinRa ambobs – pirdapirmweralia. erTi sityviT, gavicaniaxalgazrda kaci, mwerali, romlisgvari da saxeli im dRes pirvelad gavige.ise melaparaka, TiTqos akaki wereTeliiyo – distancia daiWira, CemiarcerTi mosazreba ar gaiziara damzad iyo, yvelaferSi SemkamaTeboda.Sexedulebebic sruliad gansxvavebuliaRmogvaCnda:me alTas viyavi, is –balTas._ Taoba dagipirispirdaT?_ ara, es ar iyo Taobis dapirispireba.TaobaTa dapirispireba Cveulebriviambavia. axalgazrda kacibunebiT aris maqsimalisti. maxsovs,erTxel `meranSi~ Sekrebil mwerlebsganvucxade: vis unda vkiTxo rCeva,galaktioni cocxali aRar aris dadanarCenebis azri ar mainteresebsmeTqi.dRes mrcxvenia am sityvebis, ma-Sin ki Tavi magari megona. mokled, axalgazrdobiTmomivida. salonebsa daliteraturul kafeebSi dRes Ziri-Tadad axalgazrdoba dadis, radganmaT aqvT saamiso energia, Zala da xalisi,me ki erTi mizani maqvs _ davjdeda vwero. Tu vinme gamomicems wigns,kargi iqneba, radgan me magis fuli armaqvs da Tu bolomdec upatronebs,didi madlobeli viqnebi. dRes xom ZiriTadadase xdeba: gamoscemen wigns damis beds aRar kiTxuloben, arc prezetentaciaxdeba, SemTxveviT Tu gadaawydebavinme. es xalxic daibna, radganarsebobs mwerali zaal samadaSvili,poeti niko samadaSvili, ager kidev anakorZaia-samadaSvili. es zurab samadaSvilivinRaa _ ver gaugiaT. bevrserTidaigive avtoric hgonia, amitomam yvelafers sWirdeba gulSematkivari,romelic mkiTxvels daakvalianebs._ anu, mwerals sWirdeba patroni._ mwerals ki ara, wigns sWirdeba patroni._ vin SeiZleba iyos es?_ albaT, gamomcemeli._ Tqveni da gamomcemlebis urTierTobarogor warimarTa?_ `xmauriani dReebi~ da `sveli aguri~`saarma~ gamomica, `SeSlili saxli~_ `bakur sulakauris gamomcemlobam~.`sveli aguri~ iyo erTaderTi wigni,romelic Cemi xarjiT gamoveci. garekanicTavad gavaforme, magram aRarmomewona da xelaxla dabeWdvaze vfiqrobdi.30 cali Sevitane `meranis~safirmo maRaziaSi. vifiqre, fuls viSovi,ydas Sevcvli da tiraJs gavimeoreb-meTqi,magram veRar movaxerxe. mereguli avicrue da mTeli tiraJi ise gavaCuqe,faqtobrivad, wigni mkiTxvelamdearc misula._ cudia, radgan `sveli aguri~ imepoqis qarTul sinamdviles asaxavs.arada, mkiTxvelisTvis sainteresoiqneboda mwerlis TvaliT danaxuliTanamedroveoba. gansakuTrebiTdRes, roca amdeni weli gavida._ ra Tqma unda. Tan im periodSiZalian cota romani gamodioda. sulmikvirda, rom viRac dawerda ocgverdianmoTxrobas, mere mis prezentaciasawyobda, aTargmninebda da inglisSimihqonda. mikvirda, rogor ar ezarebodaTamdeni xnis ganmavlobaSi erTimoTxrobis aqeT-iqiT tareba? Turmeaucilebelia. warmoidgineT, adamiansTveSi erTxel Seni saxeli da gvari esmis.SeiZleba, sul araferi waikiTxos,magram erTxel Jurnalisti dainteresdeba,mere televiziiT gamogiyvanenda ukve mwerali xar. esec Soubiznesadgadaiqca. ara aqvs mniSvneloba _ raswer, rogor wer, mTavaria, cnobadi saxegaxde da adamianebi Tavad mogawebebenmwerlis iarliys. me Tu ganwyobaze ar24 dekemberi 2010 - 13 ianvari 2011var, laparaki miWirs, Tu kamera momiSvires,saerTod vibnevi. amaT ki arafriskompleqsi ara aqvT. sxvaTa Soris,uniWoebi ar arian. kaci gamarTuladrom wers da siuJets ayalibebs, ukveniWieria, radgan wera yvelas ar Seu-Zlia, magram mwerlobis RvTiTboZebulitalanti sul sxva ramea. aTas CveulebrivmweralSi SeiZleba erTi zebunebriviniWiT dajildoebuli gamoerios._ magram Tu es zebunebrivi niWiTdajildoebuli zedmetad TavmdabaliaRmoCnda an patroni ar hyavs, xomSeiZleba saerTod ver mivides sazogadoebamde?_ asec xdeba xolme. magaliTad,niko samadaSvili, romlis Semoqmedebac,Cemi azriT, mkiTxvelamde ver mivida.yvela aRiarebs da ambobs, rom magaripoetia, magram Tu CaeZiebi, umetesobaserTi leqsic ar waukiTxavs.mere dadgebian da Wkviani gamometyvelebiTmis poeziaze saubroben.ras vizamT, es Cveni senia._ `sadac `sveli aguri~ bestseleria,iq me popularuli verasdrosgavxdebi, _ Tqva abesalomma, _ arminda viyo popularuli im qveyanaSi,sadac dampali provincializmia gabatonebuli~(`sveli aguri~) _ es sityvebi90-iani wlebis dasawyisSi dawereT.mas Semdeg Seicvala rame?_ provincializmma moimata. mwerlebsar vgulisxmob, magram zogadadmasis gemovneba ufro mdare gaxda.aiReT nebismieri Toq-Sou, seriali,gadacema _ yvelaferSi provinciuligemovneba gamosWvivis. es literaturazecaxdens zegavlenas. viRacasmodurs gaxdian da aitaceben xolme.Tan ise laparakoben am `sayvarloba~mweralze, umetes SemTxvevaSi wakiTxulicar aqvT._ ramdenadac vici, `sveli aguri~gamorCeulad giyvarT. erTgan werTkidec, roca es wigni gamosacemad mimqonda,megona, guram gegeSiZes moewonebodao.imasac werT, es nawarmoebiCemTvis da Cemnairi mkiTxvelisTvisdavwereo._ gurams marTlac moewona. maSingakvirvebuli davrCi, radgan, faqtobrivad,zepirad icoda es romani. jabaioselianis `limonaTis qveyanasTan~erTad waikiTxa da rogorc TavadmiTxra, Zalian moewona. kidev erTisaintereso nawarmoebi Seiqmna im periodSi_ mixo mosuliSvilis `mogonebebiafxazeTze~ _ dokumenturi prozasoxumis dacemaze._ Tqveni `xmauriani dReebic~ xomafxazeTis omis ambebs exmaureba?_ es ufro TbilisSi darCenilebisambavia. am wignSi xazi gavusvi imas, rommiuxedavad imisa, afxazeTSi brZolebiada SigadaSig TbilisSic isvrian, es omimosaxleobis umetesobas didad ar ainteresebs.midis qonebis danawileba,privatizeba, taciaoba da erTi ambavi.frontze ki isev isini midian, is `ZvelibiWebi~. midian, omoben, iWrebian, erTmaneTigamohyavT brZolis velidan dagmirobas sCadian. es aris Soridan danaxuliomi. Tbilisidan danaxuli maSindelirealoba._ sxvaTa Soris, am wignis garekansaseTi sityvebi aweria: `Tu wigns gadarCenauweria da adamianebi momavalSicCaukirkitdebian qaRaldzedabeWdil sityvebs, maSin maTSiaRZrul cnobiswadils, Seityon raxdeboda meore aTaswleulissaqarTveloSi, mis dedaqlaq Tbilis-Si, dedaqalaqis binadarTa sulebSi –srulad daakmayofilebs zurab samadaSvilisromani `xmauriani dReebi~._ eg boloTqma zaal samadaSvilmadawera. zaliko Zalian kargi mweraliada guli damwyda, Tavisi wigni rom moxsnakonkursidan (igulisxmeba literaturulikonkursi `gala~ _ n.k.). arada,`moTxrobebi biWebisTvis~ TineijeruliasakisTvis dawerili erTerTisaukeTeso wignia. saerTod, welssabavSvo literaturaSi yvelaze naklebikonkurencia iyo. vfiqrob, es Janriufro met yuradReba imsaxurebs._ radgan am Temas SeexeT, oriodesityviT konkurszec visaubroT, romlisJiuris wevric brZandebodiT. raxdeboda wlevandel `galaze~, ra tendenciebigamoikveTa?_ bevri saintereso wigni iyo. Jiuriswevrebis gemovnebac umetesaddaemTxva. didi kamaTi da gawev-gamowevaar yofila. gamarjvebulis, zurableJavas wigni TavisTavad kargia, magramukeTesi rom yofiliyo, is miiRebdapirvel adgils. erTi ucnauri tendenciadavafiqsire: avtorTa umravlesobateqstSi TviTmkurnalobas eweva.es aris furcelze gadatanili seansifsiqologTan. yvebian Tavis Tavze,zedapirze amoaqvT qvecnobiersa dacnobierSi daleqili WuWyi, Ziri-Tadad, seqsualuri fantaziebis saxiT.erTi sityviT, Terapiaa. yvelaze niSandobliviki isaa, rom siuJeti gaqra. eskidev ar aris yvelaze mniSvnelovani,radgan SeiZleba nawarmoebSi ar iyosgamokveTili siuJeti, magram raRacicvlebodes, hqondes mizani, aq kiaraferi xdeba da Tan yvela gmiri erTnairia.ramodenime wigni tyupiscaliviThgavs erTmaneTs. aseTi teqstebiyovelTvis iyo, magram ambavi viTardeboda,aq ki mTeli romanis ganmavloba-Si avtori raRacas bodialobs da bolosamTavrebs imiT, rom megobar gogonasTanseqsi aqvs, misi daqali ki am yvelafersinternetiT adevnebs Tvals. esyvelaferi cota arajansaRi mgonia.yovel SemTxvevaSi, saromane Tema araris. SeiZleba erT patara moTxrobaSiamowuro._ yvelaze kargad romel JanrSiiyo saqme?_ TargmanSi. gansakuTrebiT momewonaorhan famuqis `me mqvia wiTeli~.Turqi mwerlisgan aseT dones armovelodi. raRac adgilebi gawelilia,magram mTlianobaSi Zalian kargiromania. Targmanic mSvenieria. qarTulprozaSic ar aris saqme cudad, ubralod,meti muSaobaa saWiro. imxela energiaigrZnoba warmodgenil teqsteb-Si, rom faqtia, avtors wera SeuZlia,oRond cota seriozuli Tema undaSearCios. Tu maincdamainc erotikaainteresebs, cota sxvanairadac Sei-Zleba weros._ Temebis nakleboba gaxda problema?_ ufro narcisizmi. mwerali iseaSeyvarebuli Tavis Tavze, irgvliv veravisda verafers xedavs. nebismieripersonaJi Tavad aris. gasagebia, romavtori yvela Tavis gmirSi iwyebs cxovrebas,magram nawarmoebSi gmirzemetad ar unda Candes._ poeziaSic aseTive viTarebaa?_ niWieri poetebi gvyavs, magram axalisunTqva ar igrZnoba. Tavisufalileqsebi ukeT gamosdiT, vidre riTmiani.uriTmo leqsebs ki ise weren,rogorc gigi sulakauri. gigi mSvenieripoetia, magram ukve arsebobs.arseboben lia sturua, besik xaranaulida modi, maT nu daemsgavsebi. poetirom gqvia, leqss raRac Seneuli xomunda etyobodes?! aq ki gvarebi romSecvalo, ver mixvdebi, visi dawerilia._ ramdenadac vici, axal romanzemuSaobT._ ver vmuSaob, vwvalob. elementaruladganmartoebis saSualeba aramaqvs. arada, didi nawili ukve davwereda gamovaqveyne kidec rezo TabukaSvilTan`axal saukuneSi~. finalic mzadmaqvs da albaT, cota xanSi davamTavreb._ bolo romanis Semdeg didi SualedigamogividaT._ karga xans ar vwerdi. jer erTi,saamiso pirobebi ar mqonda, meorec _raRac ucnauri winaTgrZnoba damCemda:romanebSi aRwerili siuJeti cxovrebaSiinacvlebda arcTu sasiamovnokuTxiT. aman ise SemaSina, kargaxans kalams ver viRebdi. axla es SiSidavZlie da albaT mkiTxveli male ixilavsCems axal romans.esaubra nana kobaiZe


16 literaturuli gazeTiproza 24 dekemberi 2010 - 13 ianvari 2011irakli samsonaZemsuqani meZavinawyveti romanidan `gadafrena~dasasruliver mixvda, sad waeRo, adga da bavSvsgadausva Tavze, das ki basri mzeraSeatova.`ki batonoo~, – rogorRac Zalianuceb daeTanxma gogo, – `oRond TqvendamSviddiT da, ki batonoo~! _ merededamiss axeda da erTi ubralo sityviTdaasrula ayalmayali._ kargi, – Tqva gogom.da maSin yvelaze mniSvnelovani rammoxda, radgan araferi ar momxdara.martivi maTematikuri formulisa ariyos, SesakrebTa gadaadgilebiT jamiar icvlebao, es gaacnobieres TiTqoserTbaSad, hoda, arc araferi Secvlila.metic, damSviddnen uecrad, moulbnenerTmaneTs, ganmartovdnen erTxans,mere gogos uxmes: – zedmeti romar ilaparakos xalxma, ZveleburaddarCes, es kvlav dedaSeni iqneba, me –deidaSenio, – TanatoliviT mimarTaviTom deidam, sinamdvileSi ki dedam.`ki batonoo~, _ axlac uceb daeTanxmagogo, – `Cemi ra midiso~, – Tanacifiqra, magram es aRar uTqvams.am aRiarebis Semdeg, viTom mamazemowvdili yvela legenda pirwmindadgacamtverda. aRar axsenebdnen mamas,damTavrda mama. Tumca, rigianad arcdawyebula, TavSive gasagebi iyo yvelaferi.axali Zafi ki gaiba ojaxiswevrebs Soris. aqamde deda da deidazrdidnen gogos, axla samTa kavSirigaformda. sami Tanaswori subieqtisgaerTianeba Sedga; samtrediuliantanta erTgvari, romelsac, bunebrivia,mowinaaRmdegec eyoleboda,raki ase Tvalsa da xels Sua SeduRabda.mowinaaRmdege, ara, dauZinebelimteri warsuli iyo. iq, im warsulSi,bavSvis amqveynad movlinebamde xanaSiarsebobda Zalian maxinji, pilwi sinamdvile;sinamdvile, romelSic esgogo ar monawileobda, magram yvelada yvelaferi ki imisTvis iRvwodaTiTqos, rom swored aseTi dabadebuliyo,– CaZaxebulis utyvad Camtovebeli,usiyvarulobisTvis ganwirulibiologiuri arseba, romelsac siyvarulisgacemas mosTxovdnenmravalni da mravalni da isic gascemdaviTom siyvaruls, radgan sinamdvileSiarafers ar gascemda.awmyo wamia, romelic iyo da aRararis, xelidan gagisxlta, Seni warsulisyulabaSi amohyo Tavi. aqedan gamomdinare,umal warsuli xar, vidreawmyo; is metia, ufro mZimecaa, Roniericda mniSvnelovanic albaT, amitomacwarsuls ver moklav, ver moerevi,magram Tuki Zalian moindome,droebiT miaZineb; hoda, eZinos warsulso,– amaze SeTanxmdnen im dRes; amwuTiTa da wamiT vicxovroTo, – es xelSekrulebagaaformes; mxolod awmyoTicxovreba ki yvelaze noyieriniadagia gaZuknebisTvis.gaZuknda kidec. xvdeboda, gana verxvdeboda, ratom sTavazobdaSokolads maTi mezobeli, personaluripensioneri kolia, ratom SeipatiJa,roca coli ar eguleboda Sinda ratom ufaTurebda xelebs. marTalia,es ambavi amaze Sors ar wasula,radgan im dRes sisxli Caeqca kolias,magram kolia iqiT iyos, kolias arcgamarTleba aqvs da Tavisma codvamacuwia; mTavari sxvaa – TviTon xom xvdeboda.raRa Tqma unda, xvdeboda, Tumcaim wams, im wuTs, im awmyos surdaSokoladi, hoda, rakiRa surda, aba, raeqna?!ori wliT ufros biWs Caabara qalwuloba.siyvaruls arqmevda imgrZnobas, rac, sinamdvileSi, igiveSokoladis galoRvnis moTxovnilebaiyo. awmyos kvlav mounda tkbileuli;ubralod, biWi aRmoCnda Sokoladisnacvlad. am sambaroSi Tu ramea bunebrivi,biWisa da gogos erTmaneTisadmiltolvaa, magram Tuki marTla uyvarda,saguldagulod unda daemalaes ambavi deda-deidisgan. aqac awmyomacduna; awmyom urCia, sanam srulwlovanigamxdarxar, iqamde unda wvde magbiWs qeCoSi, Tore xom xedav, ukvegerideba, erTxelac dakravs fexs dauyare mere kakalio. dahyva rCevas,gaamxila.imaTac meti ra undodaT.sasamarTlomde biWis mSoblebma armiiyvanes saqme. viTom daaqorwines(RmerTo, ramdeni `viTom~ iyo mis cxovrebaSi)male gaaSores, Tavisi vaJisamtrediidan gadakarges, deda-deidasfuli anaxes da amiT daamTavresmaTTan urTierToba.samtredia patara qalaqia; calkeam arasasiamovno ambavma, calke iman,rom klaselma biWma mouxSira masTansiaruls, bozis saxeli daugdo.qidnnarevi CaRimebiT, mokle, erTsityvianireplikiT axsenebdnen xolme.erTad agorebulma Worma Tu marTalmaim mdgomareobaSi Caagdo, roca yvelaferisulerTi xdeba, roca Tvi-Tonac ver xvdebi, rogor amoyavi TaviWaobSi; WaobSi ki, mogexsenebaT, qmedebaufro saxifaToa, vidre umoqmedoba.igua umoqmedoba, mieCvia, marTlacim ZuknasaviT gaiyursa, xvadis midgomasrom elis. datrialdnen mis irgvlivxvadebic; ise da imdeni datrialdnen,rom Tavadve Sercxva da TavismarTleba mounda viRacasTan. siyvarulismsxverpli varo, gaaxsendamere da am ususur, yvela meZavisTvisagrerigad damaxasiaTebel legendasmoeWida.msxverpli iqneb iyo kidec, magramgacilebiT ufro mniSvnelovani movlenisa,vidre amas warmoidgenda.uwarsulobis Sedegi iyo, es ki imas ni-Snavs, rom dabadebamde msxverpladSesaxelda bediswerisgan.is, sami jariskacic bediswerammouvlina TiTqos, radgan mamaze SeTxzulilegendisa ar iyos, siyvarulzeSeTxzul legendasac unda dasmodawertili da meZavs Tavisi gza enaxa.qalaqSi gadaawyda, tankze Semomsxdariyvnen.wvermoSvebuls bendenawaekra Tavze. meores zoliani maisurigadmoetarebina sportul Sarvalze.xakisferi, samxedro forma visac ecva,naWdevi emCneoda loyaze. Zexvsa dapurs Seeqceodnen, arays erTi Wiqidansvamdnen.bendenianma gauRima, wkipurticSemohkra Wiqas, SemoipatiJasaviT.`ras vaSaveb, CemTvis vdgavar CemsqalaqSio~ – Tavi imarTla viRacasTan.albaT imasac mixvda, aqedan gacla romsjobda, magram fexi Seeborka TiTqos.monusxuliviT Seacivda erT adgils.viTom ver amCnevda gaRimebuli,dawvrilebuli TvalebiT mocqerilbendenians, magram uxilavi sacecebiTiWerda mis yvela azrs, fiqrs, survils.saxenaWdeviani Camoxta tankidan.gza da gza ilukmeboda, mere mouaxlovda,– `dagvloce~ – mimarTa dalukma gadaicdina. oflis, aryisa damamris xuruSis suni eca. TvalSisacemadgamCril adamis vaSlze mounda xelisSexeba.– `neta marTla aseTi magaria,rogorc Canso~, – gaifiqra. saxenaWdevianmanerwyvi gadaylapa. adamisvaSli aiwia da mowyvetiT daeSva,mere odnav amoixida da yelis SuaSinaxa Tavisi adgili. `cuds ras vakeTeb,davlocav da waval Cems gzazeo~ – isevimarTla Tavi, magram sxva sityvebimoZebna, iuara mainc, SeewinaaRmdegayasidad. saxenaWdevianma mklavze Sealoxeli: `dalevas ar gTxov, ubraloddagvloceo~! ? gaumeora.daloca. dalia. sxva boTli kbiliTgaxsna iman, zoliani maisuri visacecva. bendeniani ki sul iRimeboda daiRimeboda, dawvrilebul Tvalebs arar aSorebda.tankze Semoaskupes, qalaqSigaaseirnes. sasacilo iyo zanti, wi-Turi Zroxebisa da ferdebCacvenili,uRliani Rorebis cqera maRlidan.adamianebis cqerac sasacilo iyo. moeCvena,rom ase, tankze Semomjdari,zustad grZnobda maT laCrul bnuebas.– `qveS ifsamen SiSisgan es WiaRuebi,viTom sulac ar eSiniaT, viTom sulacver amCneven amxela tanks, magramrom amCneven da Zalian rom eSiniaT,imitomac iqcevian ise, TiTqosaraferi xdebao~! TandaTan gaujdasasmeli, arayTan erTad uecrad wveuliSurisZiebis grZnobiTac gaileSa,borblebis raxraxSi Tavis amoZaxilsacarCevda dro da dro: – eee! eee! _gamigoneTo, aqa var, aqa, Tqvenze maRlidandabla damcqerio; – eeeo! eeeo!_ me Tqveni dedebio, Tqvenio...rkinigzis sadguris gadaRma,Camoweril vagonTan SeaCeres tanki.jer saxenaWdevianma Seiyvana vagon-Si, mere bendeniani Semovida, bolos is,zoliani maisuri sportul Sarvalzerom hqonda gadmotarebuli.meore dRes samegreloSi gadaadgildajaris nawili.imaTgan daorsulda. ras gaigeb,kerZod visgan. samivesgan, ra mniSvnelobaaqvs; mTavaria, rom sami kacisgannaxmari daorsulda mainc da mainc.iqneb logikuric iyo, an iqneb bedisweraeTamaSeboda kata-Tagvobanas,asea Tu ise, rogorc ki dafexmZimebisambavi gaiges manias saxeli amozidesWaSi Cagdebuli vedrosaviTgamzrdelebma. `TbilisSi, maniasTangavCerdebiT; is gvirCevs vis mivmarTo-To~._ `ki batonoo~, – Cveulebisamebrmyisierad daeTanxma isic. ra ucnauricar unda iyos, TviTon mSvidi dagawonasworebuli Canda, tyupiscalebiver isvenebdnen, dRemudam fuTfuTebdnen,manias axsenebdnen xSirad._ manias rom mefis polkovnikis suraTiekida oTaxSi, gaxsovs ra `vidi~hqonda im SeCvenebuls, Tvals ver mowyvetdipirdapir, kacma Zveli fotodanSemayvara Tavio, – ixsenebdaerT-erTi._ aba, aba, magari `vidis~ mamakaciiyo, sadRa arian axla aseTebi, `vidi~dakarges dRevandelma kacebma, `vidio~,– umal uTanxmebda meore. da `eho~,– amoixvneSebda pirveli, da `eho~, –eqod ehyveboda dac.am qoTqoTSi karga xanma ganvlo.gzas unda sweodnen.daadgnen gzas.WRJww-dung, – waiCoCa matarebelma.fanjarasTan ijda, sadgurs ucqerda.daiZra sadguri. uecrad gaacnobiera,rom samtrediaSi, rkinigzissadgurTan gazrdiliyo, moZrav matarebelSiki pirvelad mouwia yofna.vagonis mwvane kedlebidan da sabargozeSemodebuli, daxveuli leibebidanspecifikuri suni modioda, –mtvris, Smoris, damdgari, wylisa damogzaurobis.dug-gq-dug, dug-gq-dug, –monotonuri siCqare daiWira matarebelma.erTi xedi meores cvlida. Tvalimoswyvita fanjaras, gverdi-gverdmsxdom deda-deidas gamoxeda._ TbilisSi davrCebi, – Tqva.cxadze cxadi iyo, ra igulisxma.viTom siyvarulsa da gaRebul msxverplzeSeTxzuli legendac damTavrda.viTom dedam viTom deidas gadaxeda._ Tu am bavSvs dabadeba uweria, vityvi,rom Cemi Svilia, – Tqva viTomdeidam cota xnis Semdeg. matarebelmadaiwivla._ `ki batonoo~, – fiqrSi gaezmianamatarebs msuqani meZavi, – `oRondSen damSviddi da, ki batonoo~, –amjeradac matarebels mimarTa. mere,SekrTomam rom gadauara, TavisTvisdaamata: – `Tu dabadeba uweria, kio~.bavSvs dabadeba ar ewera,TbilisTan axlos daewyo sisxldena.aRarc dafexmZimebula.literaturuli gazeTigamodis saqarTvelos kulturisa da ZeglTadacvisa saministros finansuri mxardaWeriTredaqtori irakli javaxaZeredaqtoris moadgile uCa SerazadiSviliJurnalistebi xaTuna alxaziSvili, nana kobaiZe, Tamar Jurulitel.: 292196; mob. tel.: (877)742277; (899)269852; e-mail: litgazeti@yahoo.com

More magazines by this user
Similar magazines