13.07.2015 Views

Kalkulator PCB Lembaga Hasil Dalam Negeri

Kalkulator PCB Lembaga Hasil Dalam Negeri

Kalkulator PCB Lembaga Hasil Dalam Negeri

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KALKULATOR PCBLEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIANAMA: ALINOMBOR PENGENALAN DIRI :BULAN : JANUARI TAHUN : 2010Status PemastautinStatus PerkahwinanIndividu Kurang UpayaPasangan Kurang UpayaPemastautinKahwin dan Pasangan BekerjaTidakTidakAnak (kandung/tiri/angkat)Bilangan anak yang dituntutoleh diri sendiri-Masukkan bilangan anak mengikut kategori di bawah Kadar kelayakan100% 50%(a) Di bawah 18 tahun 2 018 tahun dan ke atas yang masih belajar (termasuk(b)sijil/matrikulasi)0 0(c) Lebih 18 tahun dan sedang belajar sepenuh masa diperingkat diploma ke atas (Malaysia) atau di peringkat 0 0ijazah dan ke atas (luar Malaysia)(d) Kurang upaya 0 0(e) Kurang upaya belajar di IPT 0 0SARAAN BULAN SEMASA(RM)JUMLAH(RM)Saraan bulan semasa 3,700.00KWSP dan Kumpulan WangLain Yang Diluluskan saraanbulan semasa [terhad RM6000setahun]Jumlah saraan bersih bulansemasaManfaat Berupa Barangan(MBB)407.003,293.000.00


Nilai Tempat Kediaman(NTK)0.00JUMLAHSARAAN TAMBAHAN BULAN SEMASA(RM)(RM)(Saraan tambahan merupakan saraan yang diterima selain daripada saraan bulanan biasa.Rujuk nota penerangan Jadual PCB untuk penerangan lanjut saraan tambahan).(a) Bonus 3,700.00(b) Tunggakan 0.00(c) Komisen 0.00(d) Ganjaran 0.00(e) Pampasan 0.00(f) Yuran pengarah 0.00(g) Bayaran kerja lebih masa (OT) 0.00(h) Lain-lain 0.00(i) Jumlah saraan tambahan (a) hingga (h) 3,700.00(j) KWSP saraan tambahan [terhad RM6000 setahun]407.00(a) hingga (h)(k) Jumlah saraan tambahan bersih [(i)-(j)] 3,293.00POTONGAN BULAN SEMASA(RM)JUMLAH(RM)1) Perbelanjaan perubatan ibu bapa ke atas penyakityang disahkan oleh pengamal perubatan0.002) Peralatan sokongan asas untuk kegunaan sendiri,suami/isteri, anak atau ibu bapa yang kurang upaya0.003) Yuran pendidikan (sendiri) 0.004) Perbelanjaan perubatan bagi penyakit yang sukar (a) 0.00diubati atas diri sendiri, suami / isteri atau anak5) Pemeriksaan perubatan penuh atas diri sendiri, (b) 0.00suami / isteri atau anakJumlah a + b 0.006) Pembelian buku/majalah/jurnal/penerbitan untukdiri sendiri, suami / isteri atau anak0.007) Pembelian komputer peribadi untuk individu(potongan dibenarkan sekali dalam setiap 3 tahun)0.008) Tabungan bersih dalam Skim Simpanan PendidikanNasional (SSPN)0.00


9) Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukanmengikut Akta Pembangunan Sukan 19970.0010) Bayaran alimoni kepada bekas isteri 0.0011) i. Premium insurans nyawa; danii. Apa-apa lebihan daripada premium anuiti0.00tertangguh yang melebihi RM1,00012) Premium insurans pendidikan dan perubatan 0.0013) Premium anuiti tertangguh apa-apa lebihandaripada premium anuiti tertangguh yang melebihiRM1,000 boleh dituntut dan diambil kira bersamasama0.00jumlah premium insurans nyawa)14) Yuran langganan perkhidmatan internet jalur lebar 0.0015) Faedah pinjaman perumahan 0.00MAKLUMAT REBAT BULAN SEMASA0.00JUMLAH(RM)Zakat atau Fitrah 0.00Fi / Levi yang dibayar oleh pemegang Pas Penggajian,Pas Lawatan (Kerja Sementara)0.00PENGIRAAN PCB1. PCB Ke Atas Saraan Bersih Setahun Tidak Termasuk SaraanTambahan:PCB = [((P-M)* R + B - ( Z + X) )/n+1] - Zakat/Fi/Levi Bulan Semasa(A)P = Jumlah pendapatan bercukai untuk setahun tidak termasuksaraan tambahan semasa[∑(Y-K)+(Y 1 -K 1 )+[(Y 2 -K 2 )* n] + (Y t -K t )]-(D+S+C+∑LP+LP 1 )∑(Y-K) = Jumlah saraan bersih terkumpul termasuk saraantambahan yang telah dibayar kepada pekerja sehinggasebelum bulan semasa termasuk saraan bersih yang dibayaroleh majikan lama (sekiranya ada);Y = Jumlah saraan kasar bulanan dan saraan tambahanyang telah dibayar termasuk saraan kasar bulanan yangtelah dibayar oleh majikan lama (sekiranya ada);K = Jumlah caruman KWSP atau Kumpulan Wang LainYang Diluluskan yang telah dibuat atas semua saraan(saraan bulanan, saraan tambahan dan saraan daripadamajikan terdahulu), premium insurans nyawa dan skimpremium anuiti yang telah dibayar (termasuk premiumJUMLAH(RM)0.000.000.00


yang dituntut daripada pengajian terdahulu, sekiranya ada)tidak melebihi RM6,000.00 setahun;Y 1 = Saraan biasa bulan semasa; 3,700.00K 1 = Caruman KWSP atau Kumpulan Wang Lain Yang 407.00Diluluskan, premium insurans nyawa dan skim premiumanuiti mengikut jumlah yang layak bagi saraan bulansemasa tidak melebihi RM6,000.00 setahun;Y 2 = Anggaran saraan seperti Y 1 untuk bulan seterusnya; 3,700.00K 2 = Anggaran baki jumlah KWSP atau Kumpulan Wang 407.00Lain Yang Diluluskan bagi baki bulan yang layak[[RM6,000 (Terhad) - (K + K 1 + K t )]/n] atau K 1 , yangmana lebih rendah;Y t = Saraan tambahan kasar bulan semasa; 3,700.00K t = Caruman KWSP atau Kumpulan Wang Lain Yang 407.00Diluluskan bagi saraan tambahan bulan semasa mengikutjumlah yang layak tidak melebihi RM6,000.00 setahun;n = Baki bulan bekerja dalam setahun; 11n + 1 = Baki bulan bekerja dalam setahun termasuk bulan12semasa;D = Potongan individu; 9000.00S = Potongan pasangan; 0.00C = Potongan anak2,000.00( 1000.00+1000.00 )∑LP = Lain-lain potongan terkumpul yang telah0.00dibenarkan termasuk daripada penggajian terdahulu,(sekiranya ada);LP 1 = Lain-lain potongan bulan semasa yang dibenarkan 0.00(termasuk potongan individu /pasangan kurang upaya,sekiranya ada);P = [∑(0.00-0.00)+(3,700.00-407.00)+[(3,700.00-407.00)* 11] 28,516.00+ (0-0)]-(9000.00+0.00+2,000.00+0.00+0.00)M = Amaun pendapatan bercukai yang pertama bagi setiap 20,000.00banjaran pendapatan bercukai setahun;R = Kadar peratusan cukai; 0.07B = Amaun cukai atas jumlah M selepas tolak rebat cukaiindividu dan pasangan (sekiranya layak);Z = Fi/Zakat terkumpul yang telah dibayar tidak termasukfi/zakat bulan semasa;X = PCB terkumpul yang telah dibayar pada bulan sebelumtermasuk daripada penggajian terdahulu ( termasuk PCBsaraan tambahan);75.000.000.00


PCBBulanSemasa= [(28,516.00-20,000.00)* 0.07 + (75.00 ) -( 0.00 + 0.00 )]/(11+1) = 55.9255.92PCBBersihatauPCB(A)= PCB Bulan Semasa - (0.00+0.00) 55.922. PCB Setahun :PCB(B)= (X) + [PCB Bulan Semasa* (n+1)]JUMLAH(RM)(0.00) + [55.92 *( 11+1)] 671.043. Cukai Setahun :JUMLAH(RM)CS = (P-M)* R + BP = Jumlah pendapatan bercukai untuk setahun termasuksaraan tambahan semasa[∑(Y-K)+(Y 1 -K 1 )+[(Y 2 -K 2 )* n] + (Y t -K t )]-(D+S+C+∑LP+LP 1 )P = [∑(0.00-0.00)+(3,700.00-407.00)+[(3,700.00-407.00)* 11] 31,809.00+ (3,700.00-407.00)]-(9000.00+0.00+2,000.00+0.00+0.00)(31,809.00- 20,000.00)* 0.07 + (75.00) 901.634. PCB Saraan Tambahan :PCB(C)= CS - [PCB (B) + Zakat/fi terkumpul yang telah dibayar]JUMLAH(RM)901.63 - [671.04 + 0.00] 230.59JUMLAH5. PCB Perlu dipotong :(RM)PCB = PCB (A) + PCB (C)55.92 + 230.59 286.51HASIL PENGIRAANJUMLAH(RM)


PCB Saraan Bulan Semasa 55.92PCB Saraan Tambahan 230.59PCB Bulan JANUARI Perlu Dipotong (setelah286.55dibundarkan ke perpuluhan atas yang terdekat)Nota : PCB bagi setiap bulan bermula pada bulan FEBRUARI sehingga bulan DISEMBERadalah RM 55.95 sekiranya tiada perubahan saraan, potongan dan rebat .

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!