Tingkatan 1 -3 - Kementerian Pelajaran Malaysia

moe.gov.my

Tingkatan 1 -3 - Kementerian Pelajaran Malaysia

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianTINGKATAN 1oTriad tonikminor­ Binaan triad tonik dalam kedudukanperdu bagi skel major (C, G, F) dan skelminor ( A m)­ Fungsi / aplikasi triad dalam lagu.ARAS 2Berkebolehan¨ mempertunjuk permainan kord primer pada kibodbagi nada C, F, G major dan A minor dengan betul.¨ memadankan kord­kord primer pada skor melodiyang diberi dengan betul.ARAS 3Berkebolehan¨ mengisikan kord­kord primer pada skor lagu yangdiberi dengan betul.¨ mempertunjukkan kord primer bagi nada C, F, Gmajor dan A minor dalam iringan lagu yang diberidengan betul dan mengikut tempo.b) Pergerakankord¨ KaedahPergerakanKordMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang kaedah pergerakan kord.­ Konsep / maksud pergerakan kord­ Pergerakan kord primer dalam ( I IV Vdan i iv V ) nada C, F, G major danA minor­ Fungsi / aplikasi pergerakan kord dalamlagu. ARAS 2BerkebolehanARAS 1¨ Berkebolehan mengenal pasti dan menamakan kordprimer dalam nada C, F, G major dan A minordengan betul.¨ melengkapkan pergerakan kord pada skor laguyang diberi dengan betul menggunakan kord primer.¨ mempertunjukkan pergerakan kord primer dalamnada C major, F major, G major dan A minor padakibod dengan betul.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 7


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianTINGKATAN 1ARAS 3Berkebolehan¨ mengenakan kord­kord primer yang sesuai untukkeratan lagu yang diberi dengan betul.¨ mempertunjukkan permainan kord primer sebagaiiringan lagu dalam nada C major, F major, G majordan A minor dengan betul.1.1.4 Warna Tona) Kualiti Bunyi¨ PerananKualiti Bunyidalam muzik­ Suara(vokal)Mempunyai pengetahuan dan kefahamantentang peranan kualiti suara.­ Konsep / maksud kualiti suara­ Jenis kualiti suara (nyaring, garau,lembut, keras, dsb.)­ Fungsi / aplikasi kualiti suara dalam lagu.ARAS 1¨ Berkebolehan memberi deskripsi kualiti suara yangdiperdengar dengan betul.ARAS 2¨ Berkebolehan membanding beza kualiti suara­suarayang diperdengar dengan deskripsi yang tepat*.ARAS 3¨ Berkebolehan menyatakan kesusuaian warna tonsuara dengan lagu dengan deskripsi yang jelas dantepat.( * ) Memberi deskripsi/adjektif yang berpadanan dengan ton suara.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 8


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianTINGKATAN 11.1.5 Tekstura) Jalinan suaradalam lagu¨ Ciri­ciriJalinan SuaraDalam LaguMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang jalinan suara.­ Maksud / konsep jalinan­ Jenis ­jenis tekstur: monofoni ; homofoni­ Ciri­ciri jalinan suara dalam teksturmonofoni dan homofoni­ Fungsi / aplikasi tekstur dalam lagu.ARAS 1¨ Berkebolehan mengenal pasti jenis tekstur laguyang diperdengar dengan betul.ARAS 2¨ Berkebolehan menyatakan perbezaan tekstur lagumonofoni dan homofoni berdasarkan lagu yangdiperdengar dengan betul.ARAS 3¨ Berkebolehan menyatakan ciri­ciri tekstur lagumonofoni dan homofoni dengan betul dan tepat.1.1.6 Bentuka) Klasifikasibentuk lagu¨ PenyusunanIdea MuzikMendapat pengetahuan dan kefahamantentang penyusunan idea muzik.­ Maksud / konsep bentuk lagu­ Jenis­jenis bentuk lagu­ Penyusunan idea muzik dalam bentukdua bahagian dan tiga bahagian­ Fungsi / aplikasi bentuk dalam lagu.ARAS 1¨ Berkebolehan menandakan senggat bahagianbahagianlagu pada lirik # lagu yang diperdengardengan betul.ARAS 2¨ Berkebolehan menandakan senggat bahagianbahagianlagu pada skor lagu yang diperdengardengan betul.( # ) Lirik dalam bentuk lembaran kerja atau carta.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 9


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianTINGKATAN 11.2 KONVENSIPENULISANMUZIK1.2.1 Notasi dan kaligrafi¨ Membaca danmenotasi¨ Membaca danmenulisnotasiMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang penulisan muzik mengikutkonvensinya.­ Nilai not dan tanda rehat yangmerangkumi nilai berikut.w h. h q eÎ äARAS 1¨ Berkebolehan menotasi not dan tanda rehatmengikut nilai yang ditetapkan dengan betul.ARAS 2¨ Berkebolehan membaca dan menulis notasi padabaluk dalam klef trebel dan klef bes dengan betul.­ Membaca dan menotasi skor sehinggadua garis lejer ke atas dan ke bawahbaluk dalam klef trebel, alto, tenor danbes.ARAS 3¨ Berkebolehan menentukan kedudukan pic yangsama pada klef trebel dan klef bes dengan betul.1.2.2 Tanda Isyarat danTerminologi Muzik¨ Membaca danmenulis tandaisyarat danterminologimuzikMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang tanda isyarat dan terminologi muzik.­ Konsep / maksud pelbagai tanda isyaratdan terminologi muzik :¼ Common Time¼ Klef trebel¼ Klef bes¼ Tekanan¼ Ulangan¼ Akhiran 1 dan 2ARAS 1¨ Berkebolehan menamakan dan menyatakanmaksud tanda isyarat dan terminologi muzik denganbetul.ARAS 2Berkebolehan¨ mengenal pasti tanda isyarat pada skor lagu yangdiberi dengan betul.¨ mendengar lagu dan mengenal pasti tanda isyaratpada skor dengan betul.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 11


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianTINGKATAN 1¼ Frasa¼ Legato¼ Staccato¼ Tanda kromat (syap ; flet ;natural)¼ Tanda Penamat¼ Fine­ Fungsi / aplikasi tanda isyarat danterminologi muzik dalam lagu.ARAS 2Berkebolehan¨ mengenal pasti tanda isyarat pada skor lagu yangdiberi dengan betul.¨ mendengar lagu dan mengenal pasti tanda isyaratpada skor dengan betul.ARAS 3¨ Berkebolehan menulis tanda isyarat pada skorberdasarkan lagu yang diperdengar dengan betul.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 12


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 1ASPEK 2 : PENGALAMAN MUZIKALFokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaian2.1 KEMAHIRANNYANYIAN2.1.1 Pengetahuan dankemahiran tekniknyanyian¨ TeknikmenyanyiMempunyai pengetahuan, kemahiran danpengalaman tentang teknik menyanyi.­ Postur­ Pernafasan­ Sebutan dan artikulasi­ Ekspresi­ Penghasilan ton (register)­ MemfrasaARAS 1Berkebolehan¨ memperagakan postur, teknik pernafasan danpenghasilan ton (register) yang betul ketikamenyanyi.ARAS 2Berkebolehan¨ mengamalkan postur, teknik pernafasan,penghasilan ton dan penggunaan register, sebutan,artikulasi, ekspresi dan memfrasa dengan baik.ARAS 3¨ Sentiasa mengamalkan teknik nyanyian yang betul.¨ KemahiranmenyanyiàKemahiranIndividu(solo)Mempunyai pengalaman dan kemahiranmenyanyi secara individu (solo).­ Menyanyi secara solo¼ skel major dan minor¼ jeda major ke 3, minor ke 3 dan¼ perfek ke 5¼ arpeggio major dan minor¼ menyanyi lagu secara bacaan skorserta merta (sight singing)ARAS 1Berkebolehan¨ menyanyikan semula skel, jeda dan arpeggio yangdiperdengar dengan bimbingan guru.¨ menyanyikan semula keratan melodi yangdiperdengar sepanjang 6­8 bar dengan bimbinganguru.¨ menyanyikan pelbagai jenis lagu dengan baik.¨ menyanyikan melodi sepanjang satu frasa secarabacaan skor serta merta dengan betul.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 13


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianTINGKATAN 1ARAS 2Berkebolehan¨ menyanyikan semula skel, jeda dan arpeggio yangdiperdengar dengan bimbingan guru.¨ menyanyikan semula keratan melodi yangdiperdengar sepanjang 2 frasa dengan bimbinganguru.¨ menyanyikan pelbagai jenis lagu dengan pic dantempo yang tepat dan artikulasi yang baik.¨ menyanyikan melodi sepanjang 2 frasa secarabacaan skor serta merta dengan betul.ARAS 3Berkebolehan¨ menyanyikan semula skel , jeda dan arpeggio yangdiperdengar tanpa bimbingan guru.¨ menyanyikan semula keratan melodi yangdiperdengar sepanjang 24 bar dengan baik tanpabimbingan guru.¨ menyanyikan pelbagai jenis lagu dengan pic dantempo yang tepat artikulasi yang baik danberekspresi.¨ menyanyikan melodi yang diberi secara bacaanskor serta merta dengan betul.¨ KemahiranEnsembelMempunyai pengalaman dan kemahiranmenyanyi secara ensembel.­ Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam:¼ satu suara (unison)¼ dua suara ( SS dan SA)ARAS 1¨ Berkebolehan menyanyi secara unison dengankawalan imbangan yang baik.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 14


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianTINGKATAN 1¼ ARAS 2¨ Berkebolehan menyanyi secara berharmoni duasuara dengan mengekalkan pic dan tempo yangtepat serta kawalan imbangan yang baik sepanjang2 frasa.ARAS 3¨ Berkebolehan menyanyi secara berharmoni duasuara dengan mengekalkan pic dan tempo yangtepat serta keimbangan yang baik sepanjang 1stanza.2.2 KEMAHIRAN MUZIKINSTRUMENTAL(Solo dan Ensembel)2.2.1 Kemahiran bermainalat muzikkonvensional¨PengenalanalatMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang komponen alat muzik pilihan.­ Komponen / bahagian­bahagian alatmuzik:Kibod elektronik ; pianoforte ; alat tiupbras (trompet / kornet , trombon, hon,tuba, euphonium) ; alat tiup kayu (flut,pikolo, klarinet, saksofon) ; gitar (folk) ;violin ; perkusi (dram getar, xilofon)( Rujuk LAMPIRAN A Huraian SukatanPelajaran Tingkatan 1)ARAS 1¨ Berkebolehan menamakan bahagian­bahagian /komponen alat muzik pilihan dengan betul.ARAS 2¨ Berkebolehan menyatakan fungsi bahagianbahagian/ komponen alat muzik pilihan denganbetul.ARAS 3¨ Berkebolehan memberi penerangan fungsi setiapbahagian / komponen alat muzik pilihan denganbetul.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 15


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianTINGKATAN 1¯ Teknik am Mempunyai pengetahuan, kemahiran danpengalaman tentang teknik bermain alat muzikpilihan.­ Teknik bermain¼ postur¼ posisi tangan¼ penjarian¼ memfrasa¼ ekspresiARAS 1Berkebolehan¨ memainkan alat muzik dengan postur, posisi tangandan penjarian yang betul dengan bimbingan guru.¨ menggunakan peralatan membuat talaan (tuner)dengan bimbingan guru.ARAS 2Berkebolehan¨ memainkan alat muzik dengan teknik yang betultanpa bimbingan guru.¨ menggunakan peralatan membuat talaan (tuner )tanpa bimbingan guru.ARAS 3Berkebolehan¨ sentiasa mengamalkan teknik bermain alat muzikyang betul tanpa bimbingan guru.¨ cekap menggunakan peralatan membuat talaan(tuner).( * ) Pitched­ pipe , tuning fork, electronic tuner.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 16


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianTINGKATAN 1¯oKemahiranKemahiranindividu(solo)Mempunyai pengalaman dan kemahiranmenyelenggara serta memainkan alat muzikpilihan bagi menghasilkan bunyi yang muzikal.­ Penyelenggaraan­ pengendalian alat­ kebersihan alat­ keselamatan alat­ memainkan alat muzik pilihan­ talaan­ memainkan jeda, skel, arpeggio, kord­ memainkan alat muzik secara bacaanskor serta merta ( sight reading )ARAS 1Berkebolehan¨ mengendali dan menjaga kebersihan sertakeselamatan alat muzik dengan baik.¨ membuat talaan yang tepat dengan bimbingan guru.¨ menghasilkan bunyi / ton yang baik daripada alatmuzik pilihan dengan bimbingan guru.¨ memainkan jeda, skel, arpeggio, kord (jikaberkenaan) dengan betul.¨ memainkan pelbagai karya latihan teknik secarasolo dengan baik.¨ memainkan alat muzik secara bacaan skor sertamerta (sight reading ) dengan betul.ARAS 2Berkebolehan¨ mengendali dan menjaga kebersihan sertakeselamatan alat muzik dengan sempurna.¨ membuat talaan yang tepat tanpa bimbingan guru.¨ menghasilkan bunyi / ton yang tepat daripada alatmuzik pilihan tanpa bimbingan guru.¨ memainkan jeda, skel, arpeggio, kord (jikaberkenaan) dengan lancar.¨ memainkan pelbagai karya latihan teknik secarasolo dengan baik.¨ memainkan alat muzik secara bacaan skor sertamerta (sight reading) dengan lancar dan betul.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 17


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianTINGKATAN 1ARAS 3Berkebolehan¨ mengendali dan menjaga kebersihan sertakeselamatan alat muzik secara konsisten.¨ membuat talaan yang tepat dan cekap *tanpabimbingan guru.¨ menghasilkan bunyi / ton yang berkualiti** daripadaalat muzik pilihan tanpa bimbingan guru.¨ memainkan jeda , skel , arpeggio , kord (jikaberkenaan) dengan lancardan tepat secarakonsisten.¨ memainkan pelbagai karya muzik secara solodengan lancar, berkeyakinan dan ekspresif.¨ memainkan alat muzik secara bacaan skor sertamerta (sight reading) dengan cekap.oKemahiranEnsembelMempunyai kemahiran memainkan alat muzikdalam ensembel.­ Bermain alat muzik secara duet.ARAS 1¨ Berkebolehan memainkan alat muzik secara duetmengikut skor dengan baik.ARAS 2¨ Berkebolehan memainkan alat muzik secara duetmengikut skor dengan harmoni dan keseimbanganyang baik.ARAS 3¨ Berkebolehan memainkan alat muzik secara duetmengikut skor dengan harmoni, keseimbangan dankesefahaman yang baik.( * ) Pantas dan betul. ( ** ) Tidak lemah dan berkeyakinan.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 18


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianTINGKATAN 12.3 PENGALAMANENSEMBEL MUZIKTRADISIONAL2.3.1 Ensembel MuzikTradisional¨ Memainkanpelbagai jenislagu / irama.¯ PengenalankompangMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang bahagian­bahagian kompang danaksesorinya.­ Penyelengaraan­ Pengendalian alat­ Penjagaan¼ kebersihan¼ keselamatan alat.ARAS 1Berkebolehan¨ menamakan bahagian­bahagian kompang denganbetul.¨ mengendali dan menjaga kebersihan sertakeselamatan kompang dengan baik.ARAS 2Berkebolehan¨ memadankan bahagian­bahagian kompang danaksesori dengan fungsinya tanpa bimbingan guru.¨ mengendali dan menjaga kebersihan sertakeselamatan kompang dengan sempurna.ARAS 3Berkebolehan¨ menyatakan fungsi setiap bahagian kompang danaksesorinya dengan betul.¨ sentiasa mengendali dan menjaga kebersihan sertakeselamatan kompang dengan sempurna secarakonsisten.¯TeknikkompangMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang teknik bermain kompang.­ Teknik bermain:¼ postur duduk, berdiri dan berarak¼ cara memegang kompang¼ paluan “pak” dan “bung”.ARAS 1Berkebolehan¨ mengendali, menyelenggara dan membuatpenalaan alat dengan bimbingan guru.¨ memperagakan postur dan cara memegangkompang dengan betul.¨ membuat paluan “pak” dan “bung” dengan betul.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 19


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianTINGKATAN 1ARAS 2Berkebolehan¨ bermain kompang dengan postur dan caramemegang (duduk , berdiri , berarak ) dengan betul.¨ membuat paluan “pak” dan “bung” dengan ton yangbaik.ARAS 3Sentiasa¨ mengamalkan teknik bermain kompang denganbetul.¨ mengekalkan bunyi “pak” dan “bung” dengan tonyang baik di sepanjang permainan kompang.¯ Kemahiran Mempunyai kemahiran asas bermainkompang.­ Talaan­ Jenis­jenis paluan: melalu ; menyilang ;meningkah­ Berarak kompang.ARAS 1¨ Berkebolehan membuat paluan melalu danmenyilang mengikut tempo dengan bimbingan guru.ARAS 2¨ Berkebolehan mamainkan paluan melalu, menyilangdan meningkah mengikut tempo tanpa bimbinganguru.ARAS 3¨ Berkebolehan memainkan pelbagai corak iramarentak dengan baik tanpa bimbingan guru.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 20


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaian2.4 KEMAHIRANPERSEMBAHANTINGKATAN 12.4.1 Kemahiran Muzikal¨ Membaca skormuzik¨ MengikutarahanpemimpinMempunyai pengetahuan, kemahiran danpengalaman tentang menginterpretasi skordan conducting.­ Membaca skor muzik­ Mengecam pola bit dan cue­ Mengikut arahan pemimpin dalampersembahan.ARAS 1Berkebolehan¨ membaca skor muzik dengan betul.¨ mematuhi arahan pemimpin ensembel muzikdengan betul.ARAS 2Berkebolehan¨ membaca skor muzik serta mematuhi tanda isyaratdengan lancar.¨ memahami dan mematuhi isyarat pemimpinensembel muzik dengan betul.ARAS 3¨ Cekap membaca skor muzik dan sentiasa mematuhiarahan pemimpin.2.4.2 Etika(a) Persembahan¨ Tanggungjawabdanadab dalampesembahanMempunyai pengetahuan dan pengalamantentang etika persembahan.­ Tanggungjawab dan adab sebagaiperformer dan audien­ Menepati masa­ Toleransi­ Etika berpakaian (attire)ARAS 1¨ Berkebolehan memperagakan amalan tatacarasebagai performer dan audien sebelum, semasadan selepas latihan / persembahan.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 21


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianTINGKATAN 1­ Disiplin­ Menghargai persembahan.ARAS 2¨ Sentiasa mengamalkan tatacara sebagai performerdan audien sebelum, semasa dan selepas latihan /persembahan.ARAS 3¨ Mengamalkan etika persembahan sebagaiperformer dan audien secara konsisten.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 22


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 1ASPEK 3 : EKSPRESI KREATIFFokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaian3.1 REKA CIPTA3.1.1 Berkarya Mempunyai pengalaman dan kemahiran merekacipta lagu.­ Memadankan lirik dengan melodi yangdiberi­ Menyediakan lirik bagi melodi yang diberi.ARAS 1¨ Berkebolehan memadankan lirik pada 1 frasa corakirama yang diberi dengan baik.ARAS 2¨ Berkebolehan menyediakan lirik pada 1 stanzamelodi yang diberi dengan baik.ARAS 3¨ Berkebolehan menyediakan lirik pada lebih 1 stanzamelodi yang diberi dengan baik.3.1.2 Mengimprovisasidan mengeksperimenMempunyai pengalaman dan kemahiran merekacipta idea muzikal melalui improvisasi daneksperimen.­ Menyediakan gubahan muzik daripadagabungan pelbagai bunyi bukan muzikal­ Menyediakan iringan yang sesuai bagiARAS 1Berkebolehan¨ mengenal pasti pelbagai jenis bunyi bukan muzikaldengan betul.¨ mengenal pasti stail iringan pada kibod elektronikyang secocok denganlagu yang diberi.¨ mengenalpasti kesan bunyi yang menepati deskripsiyang ditetapkan.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 23


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianTINGKATAN 1melodi yang diberi menggunakan bunyi /stail daripada kibod elektronik­ Menyediakan kesan bunyi yang sesuaibagi muzik yang diberi.ARAS 2Berkebolehan¨ menghasilkan gubahan daripada pelbagai bunyibukan muzikal dengan bimbingan guru.¨ mengenal pasti iringan muzik yang sesuai bagimelodi yang diberi dengan menggunakan staildaripada kibod elektronik dengan bimbingan guru.¨ menyediakan kesan bunyi yang bersepadan denganmuzik yang diberi dengan bimbingan guru.ARAS 3Berkebolehan¨ menghasilkan gubahan daripada pelbagai bunyibukan muzikal tanpa bimbingan guru.¨ Mengenal pasti iringan muzik yang sesuai bagimelodi yang diberi dengan menggunakan staildaripada kibod elektronik tanpa bimbingan guru.¨ menyediakan kesan bunyi yang secocok denganmuzik yang diberi tanpa bimbingan guru.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 24


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 1ASPEK 4 : PENGHARGAAN ESTETIKFokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaian4.1 MENGHAYATIPELBAGAI JENISMUZIK4.1.1 Pelbagai EnsembelMuzikMempunyai pengalaman dan kemahiranmenghayati pelbagai muzik ensembel.­ Ensembel Vokal: Koir / Nasyid­ Ensembel Muzik KamarARAS 1¨ Berkebolehanmemberi penceritaan secara lisan danbertulis tentang muzik ensembel vokal danensembel muzik kamardengan bimbingan guru.ARAS 2¨ Berkebolehan menyatakan ciri­ciri positif dan negatiftentang muzik ensembel vokal dan muzik ensembelkamar secara lisan dan bertulis dengan jelas.ARAS 3¨ Berkebolehan memberi ulasan tentang ensembelvokal dan ensembel muzik kamar yang diperdengarsecara lisan dan bertulis tanpa bimbingan guru.4.1.2 Menilai karya muzik¨ Muzik rakyatMalaysiaMempunyai kemahiran, menghayati muzikrakyat Malaysia dan muzik klasik Barat.­ Muzik rakyat Malaysia:¼ muzik kompang ; muzik rebana ubi¼ muzik Melayu Asli (vokal daninstrumental) ; rentak Masri danJogetARAS 1¨ Berkebolehan memberi penceritaan tentang muzikrakyat Malaysia dan muzik klasik Barat secara lisandan bertulis dengan bimbingan guru.ARAS 2¨ Berkebolehan menyatakan ciri­ciri positif dan negatiftentang muzik ensembel vokal dan muzik ensembelkamar dengan jelas.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 25


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianTINGKATAN 1¨ Muzik KlasikBarat­ Muzik Klasik Barat :¼ Brandenburg Concerto ( Bach )¼ Four Seasons – Spring ( Vivaldi )ARAS 3¨ Berkebolehan memberi ulasan tentang ensembelvokal dan ensembel muzik kamar diperdengarsecara lisan dan bertulis tanpa bimbingan guru.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 26


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 2HURAIAN SUKATAN PELAJARANTINGKATAN 2Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 27


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 2ASPEK 1: PERSEPSI ESTETIKFokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaian1.1 KONSEP MUZIK1.1.1 Iramaa) Meter¨ Binaanpelbagaijenis meterMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang meter 2 3 42 2 2­ Maksud / konsep meter­ Fungsi / Aplikasi meter dalam lagu.ARAS 1Berkebolehan¨ mengenal pasti dan melengkapkan meter padakeratan skor yang di beri dengan betul.¨ melengkapkan skor lagu dengan meter yang betul.ARAS 2Berkebolehan¨ meletakkan garis bar berdasarkan meter yang diberi dengan betul.¨ melengkapkan corak irama dalam skor yang diberidengan nilai yang betul.ARAS 3Berkebolehan¨ mengenal pasti dan menulis meter berdasarkanlagu yang diperdengar dengan tepat.b) Corak Irama¨ Nilai not dantanda rehatMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang nilai not dan tanda rehat­ Maksud / konsep pelbagai nilai not dantanda rehatARAS 1Berkebolehan¨ mengenal pasti nilai not dan tanda rehat denganbetul.¨ Menotasi not mengikut nilai yang ditetapkan.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 28


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 2Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaian­ Fungsi / aplikasi nilai not dalam lagu.ARAS 2Berkebolehan¨ mengenal pasti nilai not dan tanda rehat dalam skormuzik dengan betul.¨ menganalisis nilai not dan tanda rehat dalam skormuzik yang diberi dengan betul.ARAS 3¨ Berkebolehan melengkapkan skor dengan nilai notdan tanda rehat yang betul.¨ Binaan corakirama¯Corak iramaostinatoO OstinatomelodiMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang ostinato melodi­ Maksud / konsep ostinato melodi­ Binaan corak irama melodi­ Fungsi / aplikasi corak irama ostinatomelodi dalam laguARAS 1¨ Berkebolehan mengimitasi secara oral ostinatomelodi yang diperdengar sepanjang 1 bar dengantepat.ARAS 2¨ Berkebolehan membina ostinato melodi sebanyak 1bar dengan betul.ARAS 3Berkebolehan¨ membina ostinato melodi sepanjang 2 bar denganbetul.¨ mengenakan ostinato melodi pada laguberdasarkanskor yang diberi dengan baik.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 29


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 2Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaian1.1.2 Melodia) Pic dan skel¨ Pic¯Nama picberdasarkankadudukannyadalam skeldiatonik (scaledegrees)Mempunyait pengetahuan dan kefahamantentang pic.­ Maksud / konsep pic dalam scaledegrees­ Fungsi / aplikasi not­not skel diatonikdalam lagu.ARAS 1Berkebolehan¨ mengajuk melodi 4 pic yang diperdengar dengantepat.¨ menyebutkan nama teknikal (median, submedian)bagi pic yang ditetapkan dalam skel D, Bb Majordan D, E, B Minor harmonik dengan betul.ARAS 2¨ Berkebolehan mengenal pasti not tonik, super tonik,median, sub dominan, dominan, sub median, subtonik/not pimpin dalam skel D, Bb Major dan B, GMinor harmonik mengikut urutan dengan betul.ARAS 3¨ Berkebolehan mengenal pasti not tonik, super tonik,median, sub dominan, dominan, sub median, subtonik/not pimpin dalam skel D, Bb Major dan B, GMinor harmonik pada skor lagu dengan betul.¨ Skel dan nada¯Binaan skelO Skel Majordan MinorharmonikMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang skel dan nada­ maksud / konsep skel dan nada.­ Binaan skel D, Bb Major, B Minor, G Minordan Pentatonik C­ Tanda nada 2 syap, 2 fletARAS 1Berkebolehan¨ mengenal pasti skel D, Bb Major, E, D, B Minorharmonik pada baluk bertanda nada dengan tepat.¨ menyanyi balik skel Major, Minor harmonik danpentatonik C dengan pic yang betul.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 30


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 2Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianO Pentatonik C­ Tanda nada­ Nada relatif(relative key)­ Hubungkait antara relatif Major dan Minor­ Fungsi / aplikasi skel dan tanda nadadalam laguARAS 2Berkebolehan¨ mengenal pasti nada D, Bb Major dan E, D, B minorharmonik pada baluk tanpa tanda nada dengantepat.¨ menotasi skel D, Bb Major dan E, D, B Minorharmonik dengan tanda nada pada baluk dengantepat.¨ Mengenal pasti nada relatif berdasarkan sekel yangdipelajari dengan betul.¨ menotasi skel pentatonik C pada baluk denganbetul.ARAS 3Berkebolehan¨ menotasi skel D, Bb Major dan D, E, B Minorharmonik (satu oktaf) menaik dan menurun dengantanda nada dan tanpa tanda nada pada balukdengan betul.¨ menyatakan hubungkait antara relatif Major danrelatif Minor dalam skel Bb Major dan D, E, B Minorharmonik dengan betul.¨ menotasikan relatif Major / relatif Minor skel D, BbMajor dan D, E, B Minor harmonik pada baluk yangbetul.¨ mempertunjuk skel pentatonik C pada kibod denganbetul.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 31


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 2Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaianc) Jeda• Binaan JedaMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang binaan jeda.­ Maksud / konsep jeda­ Binaan jeda¼ Major ke 2¼ Minor ke 2¼ Perfek ke 4­ Fungsi / aplikasi jeda dalam laguARAS 1¨ Berkebolehan mengenal pasti jeda yang diberi padabaluk dengan betul.ARAS 2Berkebolehan¨ menulis jeda pada baluk dengan betul¨ mengenal pasti jeda pada skor yang diberi denganbetul.ARAS 3¨ Berkebolehan mengecam jeda yang diperdengardengan betul.1.1.3 Harmonia) Triad¨ Binaan TriadTonik¯¯Triad tonikMajorTriad tonikMinorMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang binaan triad.­ Maksud / konsep triad tonik­ Binaan triad tonik dalam kedudukanperdu bagi skel D, Bb Major, Em, Dm,Bm­ Fungsi / aplikasi triad tonik dalam laguARAS 1¨ Berkebolehan mengenal pasti triad tonik D Major,Bb Major, E Minor ,D Minor dan B Minor dalamkedudukan perdu dengan dan tanpa tanda nadapada baluk dengan betul.ARAS 2¨ Berkebolehan membina triad tonik D Major, BbMajor, E Minor, D Minor dan B Minor dalamkedudukan perdu dengan dan tanpa tanda nadapada baluk dengan betul.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 32


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 2Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianARAS 3¨ Berkebolehan mempertunjuk triad tonik D Major,Bb Major, E Minor ,D Minor dan B Minor dalamkedudukan perdu pada kibod dengan betul.b) Pergerakan kord¨ KaedahPergerakanKordMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang kaedah pergerakan kord.­ Konsep / maksud pergerakan kord­ Pergerakan kord primer ( I IV V dan iiv V ) dalam nada D, Bb Major, Emdan Dm.­ Fungsi / aplikasi pergerakan korddalam lagu.ARAS 1Berkebolehan¨ membezakan simbol­simbol kod primer Major dankord primer Minor.¨ mengenal pasti dan menamakan kord primer dalamnada D Major, Bb Major, E Minor dan D Minordengan betul.ARAS 2Berkebolehan¨ mempertunjuk pada kibod pergerakan kord primerdalam nada D Major, Bb Major, E Minor dan DMinor dengan betul.¨ mengisikan kord­kord primer yang sesuai untukkeratan lagu pada skor yang diberi dengn betul.ARAS 3¨ Berkebolehan mempertunjuk pada kibodpenggunaan kord primer bagi mengiringi lagu dalamnada D Major, Bb Major , E Minor dan D Minordengan betul mengikut tempo yang ditetapkan.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 33


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 2Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaian1.1.4 Warna Tona) Kualiti Bunyi¨ PerananKualiti Bunyidalammuzik¯Alat muziktradisionalMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang peranan kualiti bunyi­ Konsep / maksud kualiti bunyi­ Pelbagai deskripsi kualiti bunyi­ Pelbagai kualiti bunyi alat ensembelgamelan (gong, saron, kenong, bonang,gambang, gendang)­ Fungsi / aplikasi kualiti bunyi dalam lagu.ARAS 1¨ Berkebolehan mengenalpasti kualiti warna ton alatmuzik yang didengar.ARAS 2¨ Berkebolehan memberi deskripsi yang sesuaimengenai peranan warna ton alat muzik yangdidengar.ARAS 3¨ Berkebolehan menyatakan kesan warna ton alatmuzik yang dikenal pasti dalam muzik yangdiperdengar dengan deskripsi yang tepat.1.1.5 Tekstura) Jalinan suaradalam lagu¨ Ciri­ciriJalinanSuaraDalam LaguMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang jalinan suara dalam lagu.­ Maksud / konsep tekstur­ Jenis­jenis tekstur­ Ciri­ciri jalinan suara dalam teksturheterofoni­ Fungsi / aplikasi tekstur dalam laguARAS 1¨ Berkebolehan mengenal pasti jenis tekstur laguyang diperdengar dengan betul.ARAS 2¨ Berkebolehan menyatakan ciri­ciri tekstur laguheterofoni dengan betul.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 34


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 2Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianARAS 3¨ Berkebolehan membezakan tekstur lagu monofonidan heterofoni atau homofoni dan heterofoniberdasarkan lagu yang diberi dengan betul dantepat.1.1.6 Bentuka) Klasifikasibentuk lagu¨ PenyusunanIdea MuzikMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang penyusunan idea muzik.­ Maksud / konsep bentuk lagutradisional­ Penyusunan idea muzik dalam bentuktradisional ( sistem gongan gamelan )­ Fungsi / aplikasi bentuk tradisionaldalam lagu gamelanARAS 1¨ Berkebolehan mengenal pasti bit yang dimainkanoleh gong Agong dalam ensembel gamelan.ARAS 2Berkebolehan¨ menyatakan bit gongan semasa lagu gamelandiperdengar dengan betul.¨ menganalisis bentuk lagu tradisional dari skor lagu.ARAS 3¨ Berkebolehan menandakan bit gongan pada skorlagu gamelan yang diperdengar dengan betul.1.1.7 Ekspresia) Dinamikb) TempoMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang pelbagai jenis dinamiks dan tempo.­ Maksud / konsep dinamiks dan tempo­ Jenis­jenis dinamiks:Pianissimo (pp)Fortissimo (ff)ARAS 1Berkebolehan¨ menamakan simbol / istilah yang diberi denganbetul.¨ menyatakan maksud istilah dinamiks dan tempoyang diberi dengan betul.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 35


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 2Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaian­ Jenis­jenis tempo:AdagioLentoARAS 2Berkebolehan¨ menyatakan dinamik dan tempo dalam lagu yangdiperdengar dengan betul.¨ menandakan simbol / istilah dinamik dan tempopada skor dalam lagu yang diperdengar denganbetul.ARAS 3¨ Berkebolehan memasang dinamiks dan tempo padaskor lagu yang diperdengar dengan betul.1.2 KONVENSIPENULISAN MUZIK1.2.1 Notasi dankaligrafiMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang penulisan muzik mengikutkonvensinya.­ Nilai not dan tanda rehat yangmerangkumi nilai berikut.ARAS 1Berkebolehan¨ mengenal pasti nilai not dan tanda rehat yang betul¨ menotasi nilai not dan tanda rehat dengan betul.ARAS 2¨ Berkebolehan membaca dan menulis notasi padabaluk dalam klef trebel dan klef bes dengan betul­ Membaca dan menotasi skor sehingga duagaris lejer ke atas dan kebawah baluk dalamklef trebel, alto, tenor dan bes. ARAS 3¨ Berkebolehan menotasi pic yang sama aras padaklef trebel dan klef bes secara bertulis dengan betul.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 36


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 2Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaian1.2.2 Tanda Isyarat danTerminologi MuzikMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang tanda isyarat dan terminologi muzikkonvensional.­ Konsep / maksud:Cut time; Fermata; Harkat; Kaitan;Tanda Kromat; Ritardando; Maetzel’sMetronome (M.M.); Maestoso.­ Fungsi / aplikasi tanda isyarat danterminologi muzik dalam lagu.ARAS 1¨ Berkebolehan menyatakan maksud terminologimuzik bagi lambang / tanda isyarat yang diberidengan betul.ARAS 2¨ Berkebolehan mengenal pasti lambang / tandaisyarat pada skor lagu yang diberi dengan betul.ARAS 3¨ Berkebolehan memasang tanda isyarat pada skorlagu yang diberi berdasarkan lagu yangdiperdengar dengan betul.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 37


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 2ASPEK 2 : PENGALAMAN MUZIKALFokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaian2.1 KEMAHIRANNYANYIAN2.1.1 Pengetahuan dankemahiran teknikmenyanyia) TeknikMempunyai pengetahuan dan kemahiranteknik menyanyi.­ Postur­ Pernafasan­ Sebutan dan artikulasi­ Ekspresi­ Penghasilan ton (register)­ MemfrasaARAS 1¨ Berkebolehan menyanyi dengan postur, pernafasandan penghasilan ton serta penggunaan registerdengan betul.ARAS 2¨ Berkebolehan menyanyi dengan postur, pernafasandan penghasilan ton dan penggunaan register,sebutan, artikulasi, ekspresi serta memfrasa denganbetul.ARAS 3¨ Sentiasa mengamalkan teknik nyanyian yang betul.b) Kemahiranmenyanyi¨ Kemahiranindividu /soloMempunyai pengalaman dan kemahiranmenyanyi secara solo dan ensembel.­ Menyanyi secara solo:skel Major dan Minorjeda Major ke 2, Minor ke 2, Perfek ke4), arpeggio Major dan Minor­ menyanyi lagu secara bacaan skor sertamerta (sight­ singing).ARAS 1Berkebolehan¨ menyanyi lagu 16 bar dengan baik.¨ menyanyikan semula skel, jeda dan arpeggio yangdiperdengarkan dengan bimbingan guru.¨ menyanyikan semula keratan melodi yang didengarsepanjang 2 bar dengan bimbingan guru¨ menyanyi serta merta mengikut skor muziksepanjang 2 bar dengan bimbingan guru.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 38


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 2Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianARAS 2Berkebolehan¨ menyanyi lagu 24 bar dengan baik.¨ menyanyikan semula skel, jeda dan arpeggio yangdiperdengar dengan baik tanpa bimbingan guru.¨ menyanyikan semula keratan melodi yangdiperdengar sepanjang 2 bar dengan baik tanpabimbingan guru.¨ menyanyi serta merta mengikut skor muziksepanjang 4 bar dengan baik dengan bimbinganguru.ARAS 3Berkebolehan¨ menyanyi lagu 32 bar dengan baik.¨ menyanyikan semula skel, jeda dan arpeggio yangdiperdengar dengan baik tanpa bimbingan guru.¨ menyanyikan semula keratan melodi yangdiperdengar sepanjang 4 bar dengan baik tanpabimbingan guru.¨ menyanyi serta merta mengikut skor muziksepanjang 8 bar dengan baik tanpa bimbingan guru.¨ Kemahiranensembel­ Menyanyi dalam ensemble¼ satu suara¼ dua suara :SS,SA¼ tiga suara : SSA, SAAARAS 1¨ Berkebolehan menyanyi secara berharmoni duadan tiga suara sepanjang 4 bar dengan pic yangtepat dan kawalan imbangan yang baik.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 39


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 2Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianARAS 2¨ Berkebolehan menyanyi secara berharmoni duasuara dan tiga suara sepanjang 8 bar dengan pic,tempo yang tepat dan imbangan yang baik.ARAS 3¨ Berkebolehan menyanyi secara berharmoni duasuara dan tiga suara sepanjang 8 bar dengan pic,tempo yang tepat dan imbangan yang baik.2.2 KEMAHIRANMUZIKINSTRUMENTAL(Solo danEnsembel)2.2.1 Kemahiranbermain alatmuzikkonvensionala) Teknik amMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang teknik instrumental bagi alat­alatmuzik pilihan.­ Komponen / bahagian­bahagian alatmuzik:Kibod elektronik / pianoforte / violin /gitar folk / rekoder / alat tiup kayu (clarinet, saksofon, flut, pikolo) / alat tiupbras (trompet, kornet, trombon, hon,euphonium, tuba) / dram getar / xilofon(Rujuk LAMPIRAN A Sukatan Pelajaran )ARAS 1Berkebolehan¨ memainkan alat muzik yang dipilih dengan posturyang betul dengan bimbingan guru.¨ mengenalpasti fungsi alat yang dimainkan.ARAS 2Berkebolehan¨ memain alat muzik yang dipilih dengan postur yangbetul dengan bimbingan guru.¨ menerangkan fungsi alat muzik yang dimainkan.ARAS 3¨ Sentiasa mengamalkan postur yang betul ketikabermain alat muzik.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 40


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 2Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaianb) KemahiranBermain AlatMuzik Pilihan¨ Kemahiranindividu /soloMempunyai pengalaman dan kemahiranmemainkan alat muzik pilihan bagimenghasilkan bunyi yang muzikal.(Rujuk LAMPIRAN A Huraian SukatanPelajaran Tingkatan 2.)ARAS 1¨ Berkebolehan¨ membuat talaan dengan tepat denganmenggunakan tuner.¨ menghasilkan bunyi / ton yang baik daripada alatmuzik pilihan.¨ memainkan jeda, skel, arpeggio, kord (jikaberkenaan) dan tiun dengan jelas.¨ memainkan pelbagai karya latihan teknik (etudes)secara solo dan ensembel dengan baik.ARAS 2Berkebolehan¨ membuat talaan dengan tepat secara berkumpulan.¨ menghasilkan bunyi / ton yang berkualiti daripadaalat muzik pilihan.¨ memainkan pelbagai karya latihan teknik (etudes)secara solo dan dengan baik.ARAS 3Berkebolehan¨ membuat talaan dengan tepat secara kendiri¨ memainkan jeda, skel, arpeggio , kord (jikaberkenaan) dan tiun dengan lancar dan tepat.¨ memainkan pelbagai karya muzik secara solo danensembel dengan lancar, berkeyakinan danekspresif.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 41


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 2Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaian¨ KemahiranensembelMempunyai kemahiran memainkan alat muzikdalam ensembel:­ Trio­ Kuartet.ARAS 1¨ Berkebolehan memainkan muzik dalam kumpulantrio dan kuartet dengan betul mengikut skor denganbimbingan guru.ARAS 2¨ Berkebolehan memainkan muzik dalam kumpulantrio dan kuartet dengan betul mengikut skor* sertadengan imbangan ton yang baik dengan bimbinganguru.ARAS 3¨ Berkebolehan memainkan muzik dalam kumpulantrio dan kuartet dengan betul mengikut skor sertadengan imbangan ton yang baik.2.3 PENGALAMANENSEMBELMUZIKTRADISIONAL2.3.1 Ensembel MuzikTradisional(gamelan)a) Pengenalanalat­alatgamelanMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang ensembel gamelan.­ Pengenalan alat ensembel gamelan¼ komponen alat¼ bahagian peralatan¼ fungsi alat.ARAS 1¨ Berkebolehan melaksanakan tanggungjawabmenjaga keselamatan alat gamelan denganbimbingan guru.ARAS 2¨ Berkebolehan melaksanakan tanggungjawabmenjaga keselamatan alat gamelan dengan baiktanpa bimbingan guru.( * ) Tahap kesukaran yang layak bagi mereka.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 42


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 2Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianARAS 3¨ Sentiasa mengamalkan tanggungjawab menjagakeselamatan alat gamelan.b) Teknikgamelan­ Teknik dalam permainan gamelanpostur (duduk¼ genggaman mallet¼ membuat paluan (semua alatketuk)¼ meredam bunyi (damping)­ Memainkan skel pentatonik­ Memainkan melodi­ Memainkan corak irama bagi gendang.ARAS 1Berkebolehan¨ memperagakan postur, cara memegang mallet dancara paluan yang betul dengan bimbingan guru.¨ memperagakan teknik ngembyang dan mipil yangbetul dengan bimbingan guru.¨ memainkan salah satu alat gamelan mengikut skordengan baik.ARAS 2Berkebolehan¨ mempraktikkan postur, cara memegang mallet dancara paluan yang betul tanpa bimbingan guru.¨ mempraktikkan teknik ngembyang dan mipil yangbetul tanpa bimbingan guru.¨ memainkan alat­alat utama gamelan mengikut skordengan baik.ARAS 3¨ Sentiasa mengamalkan teknik yang betul dalampermainan gamelan.¨ Cekap memainkan alat­alat utama gamelan denganmembaca skor tanpa bimbingan guru.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 43


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 2Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaianc) KemahiranensembelMempunyai pengalaman dan kemahiranbermain ensembel gamelan.­ Ragam permainan:¼ ngembyang¼ mipil­ Bermain dalam ensembel.ARAS 1¨ Berkebolehan memainkan satu alat gamelan dalamensembel dengan baik.ARAS 2¨ Berkebolehan memainkan alat­alat gamelan secaraensembel dengan baik.ARAS 3¨ Cekap memainkan alat­alat gamelan secaraensembel dengan ragam permainan yangditetapkan.2.4 KEMAHIRANPERSEMBAHAN2.4.1 KemahiranMuzikalMendapat pengetahuan, kemahiran danpengalaman tentang:­ Membaca skor muzik­ Mengikut arahan pemimpin dalampersembahan ensembelARAS 1Berkebolehan¨ membaca skor muzik dengan betul.¨ memahami tanda isyarat yang terdapat dalam skordengan betul¨ memahami isyarat pemimpin persembahan denganbetul .Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 44


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 2Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianARAS 2Berkebolehan¨ mematuhi tanda isyarat yang terdapat dalam skordengan betul.¨ mematuhi isyarat pemimpin persembahan denganbetul .ARAS 3¨ Cekap membaca skor muzik dan sentiasa mematuhiarahan pemimpin.2.4.2 Etika PersembahanMendapat pengetahuan, kemahiran danpengalaman tentang:­ Tanggungjawab dan adab sebagaiperformer dan audien:¼ menepati masa¼ toleransi¼ etika berpakaian¼ berdisiplin¼ menghargai persembahanARAS 1¨ Berkebolehan menyenaraikan amalan tatacarasebagai performer dan audien sebelum, semasadan selepas latihan / persembahan .ARAS 2¨ Kerap memperagakan etika dan adab sebagaiperformer dan audien sebelum, semasa danselepas latihan / persembahan .ARAS 3¨ Sentiasa mengamalkan etika dan adab sebagaiperformer dan audien.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 45


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 2ASPEK 3 : EKSPRESI KREATIFFokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaian3.1 REKA CIPTA3.1.1 Berkarya Mereka cipta idea muzikal melalui :­ Mencipta corak irama­ Mencipta berdasarkan lirik yang diberi.ARAS 1Berkebolehan¨ mereka cipta corak irama sepanjang 2 bar denganbetul.¨ mereka cipta corak irama bagi lirik yang diberisepanjang 1 frasa dengan betul.ARAS 2Berkebolehan¨ mereka cipta corak irama bagi lirik yang diberisepanjang 2 frasa dengan betul¨ mereka cipta melodi bedasarkan lirik yang diberisepanjang 2 frasa dengan betul.ARAS 3¨ Berkebolehan mereka cipta melodi bedasarkan liriksebuah yang diberi dengan betul.3.1.2 Mengimprovisasidan mengeksperimenMempunyai pengalaman dan kemahiranmereka cipta lagu secara improvisasi daneksperimen.­ Menyediakan ostinato irama bagi muzikyang diberi­ Menyediakan rentak bagi muzik yangdiberiARAS 1Berkebolehan¨ mencipta corak irama ostinato yang sepadandengan melodi yang diberi.¨ mengenakan rentak yang sepadan dengan melodiyang diberi.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 46


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 2Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaian­ Menyediakan gubahan muzik daripadapelbagai bunyi.ARAS 2Berkebolehan¨ mereka cipta dua corak irama ostinato yangbersepadan dengan melodi yang diberi.¨ menyediakan 2 pilihan rentak yang secocokdengan melodi yang diberi.ARAS 3Berkebolehan¨ mereka cipta lebih daripada dua corak iramaostinato irama yang bersepadan dengan melodiyang diberi.¨ menyediakan lebih daripada 2 pilihan rentak yangsecocok dengan melodi yang diberi.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 47


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 2ASPEK 4 : PENGHARGAAN ESTETIKFokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaian4.1 MENGHAYATIPELBAGAIJENIS MUZIK4.4.1 Pelbagaiensembel muzikMempunyai kemahiran menghayati pelbagaijenis muzik :­ Pancaragam Bras.ARAS 1¨ Berkebolehan menyatakan perasaan terhadapmuzik pancaragam bras yang diperdengar denganjelas.ARAS 2¨ Berkebolehan menyatakan ciri­ciri estetik dalammuzik pancaragam bras dengan menepati unsurmuzik dalam muzik yang diperdengar.ARAS 3¨ Berkebolehan memberi penceritaan tentangelemen muzik yang terdapat dalam muzikpancaragam bras yang diperdengar dengan betul.4.1.2 Menilai karyamuzikMempunyai kemahiran menghayati pelbagaigenre muzik seperti :­ Muzik Rakyat Malaysia¼ Irama Tabela¼ Gamelan¼ Gong besar (Sabah/Sarawak)¼ Ngajat¼ Sumazau¼ SewangARAS 1¨ Berkebolehan membuat komen secara ringkasterhadap muzik rakyat Malaysia dan muzik klasikbarat yang diperdengar.ARAS 2¨ Berkebolehan menyatakan teknik persembahanyang diamalkan dalam muzik rakyat Malaysia danmuzik klasik barat.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 48


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 2Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaian­ Muzik Klasik Barat¼ Symphony No. 5 (Beethoven)¼ Symphony No. 40 (Mozart)ARAS 3¨ Berkebolehan membanding beza karya­karya danciri­ciri muzik yang diperdengar dengan betulberasaskan fakta muzikal.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 49


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 3HURAIAN SUKATAN PELAJARANTINGKATAN 3Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 50


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 3ASPEK 1: PERSEPSI ESTETIKFokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaian1.1 KONSEP MUZIK1.1.1 Irama(a) Meter• Binaanpelbagai jenismeterMempunyai pengetahuan dan kefahaman tentangmeter­ Maksud / konsep meter 3 68 8­ Fungsi / aplikasi meter dalam lagu.ARAS 1Berkebolehan¨ mengenal pasti dan melengkapkan meter pada keratanskor yang di beri dengan betul¨ melengkapkan skor lagu dengan meter yang betulARAS 2Berkebolehan¨ meletakkan garis bar berdasarkan meter yang di beridengan betul¨ melengkapkan corak irama dalam skor yang diberi dengannilai yang betul.ARAS 3¨ Berkebolehan mengenal pasti dan menulis meterberdasarkan lagu yang diperdengar dengan tepat.(b) Corak irama¨ Nillai not dantanda rehatMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang nilai not dan tanda rehat bagi triplet.­ Konsep / maksud tripletARAS 1Berkebolehan¨ mengenal pasti nilai not dan tanda rehat dengan betulmengimitasi secara oral ostinato melodi yang diperdengarsepanjang 1 bar dengan tepat.­ Fungsi / aplikasi triplet dalam corakirama.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 51


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 3Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianARAS 2¨ Berkebolehan mengenal pasti nilai not dan tanda rehatyang diberi pada baluk dengan betul.ARAS 3¨ Berkebolehan menyatakan nilai not dan tanda rehatdalam skor muzik yang diberi dengan betul.¨¯Binaan corakiramaCorak iramamelodiMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang corak irama melodi.­ Konsep / kefahaman corak irama melodi­ Bentuk corak irama melodi­ Fungsi / aplikasi corak irama melodidalam laguARAS 1¨ Berkebolehan mengimitasi secara oral 1 bar ostinatomelodi yang diperdengar dengan betul.ARAS 2¨ Berkebolehan mengimitasi secara oral 1 bar ostinatomelodi yang diperdengar dengan betul.ARAS 3¨ Berkebolehan memasang ostinato melodi pada lagu yangdiberi dengan betul.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 52


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 3Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaian1.1.2 Melodia) Pic dan skel¨ Pic¯¯¯EnharmonicsSyap dan fletbergandaNama picberdasarkankadudukannyadalam skeldiatonik (scaledegrees)Mempunyai pengetahuan dan kefahamantentang enharmonics, syap berganda dan fletberganda.­ Konsep / maksud enharmonik, syapberganda dan flet berganda­ Nama pic mengikut kedudukan dalamskel diatonik (super tonik, sub tonik / notpimpin )­ Fungsi / aplikasi not­not skel diatonikdalam lagu.ARAS 1Berkebolehan¨ menamakan not enharmonics bagi pic yang diberi denganbetul.¨ menotasikan pic yang berganda syap / flet berdasarkanpic yang dinyatakan secara oral dengan betul.¨ mengenal pasti nama teknikal bagi pic yang ditetapkandalam skel A, Eb Major dan G, F#, C minor harmonikdengan betul.ARAS 2Berkebolehan¨ menotasi not enharmonics pada baluk dengan betul.¨ menotasi dan menyatakan nama teknikal pic bagi skel A,Eb Major dan G, F#, C minor harmonik dengan betul.ARAS 3Berkebolehan¨ mempertunjuk pada kibod not enharmonics yangditetapkan dengan betul.¨ mengecam pic, tanda nada, skel, nama teknikal dan nadarelatif lagu berdasarkan skor yang diberi dengan betul.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 53


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 3Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaian¨ Skel dan nada¯Binaan skelo Skel Majordan MinorharmonikMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang skel dan nada­ Maksud / konsep skel dan nada.­ Binaan skel A, Eb Major, F# minor, C minor­ Tanda nada 3 syap, 3 flet­ Hubungkait antara relatif Major dan Minor­ Fungsi / aplikasi skel dan tanda nada dalamlagu.ARAS 1Berkebolehan¨ mengenal pasti dan menulis skel A, Eb major dan F#, Cminor harmonik (satu oktaf) menaik dan menurun dengantanda nada dan tanpa tanda nada pada baluk denganbetul.¨ menyanyi balik skel major, minor harmonik denganbimbingan guru¨ menyatakan relatif major dan relatif minor bagi nada A,Eb Major dan F#, C minor harmonik dengan betul.ARAS 2Berkebolehan¨ mengenal pasti dan menulis tanda nada A, Eb Major danF#, C minor pada baluk dengan tepat.¨ menulis relatif major / relatif minor nada A, Eb Major danF#, C minor pada baluk dengan betul.ARAS 3Berkebolehan¨ menulis skel A, Eb Major dan F#, C minor harmonik (satuoktaf) menaik dan menurun dengan tanda nada dan tanpatanda nada pada baluk dengan betul.¨ menyatakan perbezaan binaan skel major dan minorharmonik secara bertulis dengan betul.¨ menyatakan hubungkait antara relatif major dan relatifminor dalam nada A, Eb Major dan F#, C minor harmonikdengan betul.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 54


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 3Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaianc) Jeda¨ Binaan JedaMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang binaan jeda.­ Maksud / konsep jeda­ Binaan jeda¼ Major ke 6,¼ Minor ke 6¼ Major ke 7¼ Minor ke 7¼ Oktaf¼ Unison­ Fungsi / aplikasi jeda dalam lagu.ARAS 1¨ Berkebolehan mengenal pasti jeda yang diberi pada balukdengan betul.ARAS 2Berkebolehan¨ menulis jeda pada baluk dengan betul.¨ mengenal pasti jeda pada skor dengan betul.ARAS 3¨ Berkebolehan mengecam jeda yang diperdengar denganbetul.1.1.3 Harmonia) Triad¨ Binaan TriadTonik¯ Triad tonikMajor¯ Triad tonikMinorMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang binaan triad.­ Maksud / konsep triad tonik­ Binaan triad tonik dalam kedudukan perdubagi skel A, Eb Major, Gm, F#m, Cm­ Fungsi / aplikasi triad tonik dalam lagu.ARAS 1¨ Berkebolehan mengenal pasti triad tonik A major, Ebmajor, G minor ,F# minor dan C minor dalam kedudukanperdu dengan dan tanpa tanda nada pada baluk denganbetul.ARAS 2¨ Berkebolehan membina triad tonik A major, Eb major, Gminor ,F# minor dan C minor dalam kedudukan perdudengan dan tanpa tanda nada pada baluk dengan betul.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 55


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 3Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianARAS 3¨ Berkebolehan mempertunjuk triad tonik A major, Eb major,G minor, F# minor dan C minor dalam kedudukan perdupada kibod.b) Pergerakankord¨ KaedahPergerakanKordMempunyai pengetahuan dan kefahaman tentangkaedah pergerakan kord.­ Konsep / maksud pergerakan kord­ Pergerakan kord primer ( I IV V dan i iv V )dalam nada A, Eb Major, Gm dan Bm.­ Fungsi / aplikasi pergerakan kord dalamlagu.ARAS 1¨ Berkebolehan mempertunjuk kord­kord primer pada kiboddalam nada A major, Eb major, G minor dan B minordengan betul.ARAS 2Berkebolehan¨ mempertunjuk pergerakan kord primer pada kibod dalamnada A major, Eb major, G minor dan B minor denganbetul.¨ menganalisiskan penggunaan kord primer dalam keratanlagu dengan betul.ARAS 3Berkebolehan¨ memasang kord­kord primer pada keratan lagu yang diberidengan betul.¨ mempertunjuk pergerakan kord primer pada kibod dalamnada A major, Eb major , G minor dan B minor denganlancar dan betul mengikut tempo yang ditetapkan.( * ) Kesemua kord­kord primer yang dimainkan adalah dalam kedudukan perdu.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 56


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 3Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaianc) Kaden¨ Jenis danfungsi kadenMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang kaden.­ Konsep / maksud kaden­ Jenis­jenis kaden:¼ Kaden Autentik ( V­ I )i. Perfek Autentikii. Imperfek Autentik¼ Kaden Plagal­ Fungsi / aplikasi kaden dalam lagu.ARAS 1¨ Berkebolehan menamakan jenis kaden pada skor laguyang diberi.ARAS 2Berkebolehan¨ mengenal pasti jenis­jenis kaden pada skor yang diberidengan betul.¨ mempertunjuk pergerakan kaden yang ditetapkan denganbetul pada kibod.ARAS 3¨ Berkebolehan mengecam jenis kaden yang diperdengardan mempertunjuk pergerakan kaden itu dengan betulpada kibod.1.1.4 Warna Tona) Kualiti Bunyi¨ PerananKualiti Bunyidalam muzikOAlat muzikorkestraMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang peranan kualiti bunyi alat muzik orkestrayang konvensional*.­ Konsep / maksud kualiti bunyi­ Jenis­jenis kualiti bunyi alat muzik orkestra¼ Berat dan ringan¼ Pic tinggi ; pic rendah­ Fungsi / aplikasi kualiti bunyi dalam lagu.ARAS 1¨ Berkebolehan memberi deskripsi yang berpadanandengan warna ton alat­alat muzik yang diperdengar.ARAS 2¨ Berkebolehan menyatakan kesan warna ton alat­alatmuzik yang didengar kepada pada mud lagu yangdiperdengar dengan deskripsi yang jelas.( * ) Berdasarkan kepada alat tiup kayu, bras, alat perkusi dan alat bertali.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 57


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 3Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianARAS 3¨ Berkebolehan menyatakan kesan warna ton alat­alatmuzik orkestra kepada estetik lagu yang dipedengardengan deskripsi yang tepat.1.1.5 Tekstura) Jalinan suaradalam lagu¨ Ciri­ciriJalinan SuaraDalam Lagu¯PolifoniMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang tekstur polifoni dalam lagu.­ Maksud / konsep tekstur polifoni­ Ciri­ciri jalinan suara polifoni­ Fungsi / aplikasi tekstur polifoni dalamlagu.ARAS 1¨ Berkebolehan mengenal pasti jenis tekstur lagu yangdiperdengar dengan betul.ARAS 2¨ Berkebolehan menyatakan ciri­ciri tekstur lagu polifonidengan betul.ARAS 3¨ Berkebolehan menyatakan perbezaan antara teksturmonofoni, heterofoni, homofoni dan polifoni berdasarkanlagu yang diberi dengan betul.1.1.6 Bentuka) Klasifikasibentuk lagu¨ PenyusunanIdea MuzikMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang penyusunan idea muzik.­ Maksud / konsep bentuk lagu­ Jenis­jenis bentuk lagu­ Penyusunan idea muzik dalam bentukrondo dan bentuk strofik­ Fungsi / aplikasi bentuk dalam lagu.ARAS 1¨ Berkebolehan mengenalpasti bit yang dimainkan olehgong Agong dalam ensembel gamelan.ARAS 2¨ Berkebolehan menyatakan bit gongan semasa lagugamelan diperdengar dengan betul.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 58


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 3Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianARAS 3¨ Berkebolehan menandakan bit gongan pada skor lagugamelan yang diperdengar dengan betul.1.1.7 Ekspresia) Dinamikb) TempoMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang pelbagai jenis dinamiks dan tempo.­ Maksud / konsep dinamiks dan tempo­ Jenis­jenis dinamiks:Mezzopiano (mp)Mezzoforte (mf)Diminuendo (dm)­ Jenis­jenis tempo:PrestoLargoARAS 1Berkebolehan¨ menamakan simbol / istilah yang diberi dengan betul.¨ menyatakan maksud istilah dinamiks dan tempo yangdiberi dengan betul.ARAS 2Berkebolehan¨ menyatakan dinamiks dan tempo dalam lagu yangdiperdengar dengan betul.¨ menandakan simbol / istilah dinamiks dan tempo padaskor dalam lagu yang diperdengar dengan betul.ARAS 3¨ Berkebolehan memasang dinamiks dan tempo pada skorlagu yang diperdengar pada tempat yang sesuai dengansimbol yang betul.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 59


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 31.2 KONVENSIPENULISAN MUZIK1.2.1 Notasi dankaligrafiMempunyai pengetahuan dan kefahaman tentangpenulisan muzik mengikut konvensinya.­ Notasi bagi not dan tanda rehat yangmerangkumi nilai berikut.­ Membaca dan menotasi skor sehingga duagaris lejer ke atas dan ke bawah balukdalam klef trebel, alto, tenor dan bes.ARAS 1Berkebolehan¨ mengenal pasti nilai not dan tanda rehat dengan betul.¨ menotasi nilai not dan tanda rehat dengan betul.ARAS 2Berkebolehan¨ membaca notasi pada baluk dalam klef trebel dan klef besdengan betul menggunakan suara atau alat muzik.¨ menulis not dan tanda rehat pada baluk dalam klef trebeldan klef bes dengan betul mengikut pic dan nilai yangditetapkan*.ARAS 3¨ Berkebolehan menotasi** lagu yang diperdengar denganpic, nilai not dan klef yang betul.1.2.2 Tanda Isyarat danTerminologi MuzikMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang tanda isyarat dan terminologi muzik­ Konsep / maksud:Dal SegnoSegnoDa apoCodaARAS 1¨ Berkebolehan menyatakan maksud terminologi muzik,lambang / tanda isyarat yang diberi dengan betul.ARAS 2¨ Berkebolehan mengenal pasti lambang / tanda isyaratpada skor lagu yang diberi dengan betul.­ Fungsi / aplikasi tanda isyarat danterminologi muzik dalam lagu. ARAS 3¨ Berkebolehan memasang tanda isyarat pada skor laguyang diperdengar dengan betul.( * ) Berdasarkan bahan yang dipaparkan atau disebut secara lisan. ( ** ) Kibod, gitar dan alat piihan lain boleh digunakan sebagai instrumen rujukan.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 60


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 3ASPEK 2: PENGALAMAN MUZIKALFokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaian2.1 Kemahiran Nyanyian2.1.1 Pengetahuan dankemahiran teknikmenyanyi¨TeknikmenyanyiMempunyai pengetahuan tentang teknikmenyanyi.­ Postur­ Pernafasan­ Sebutan dan artikulasi­ Ekspresi­ Penghasilan ton (register)­ MemfrasaARAS 1¨ Berkebolehan menyanyi dengan postur, pernafasan danpenghasilan ton serta penggunaan register dengan betul.ARAS 2¨ Berkebolehan menyanyi dengan postur, pernafasan,sebutan dan artikulasi yang betul serta penghasilan tondan ekspresi yang baik.ARAS 3¨ Berkebolehan menyanyi dengan amalan postur, pernafasansebutan, artikulasi dan memfrasa yang betul sertapenghasilan ton dan ekspresi yang baik.¨Kemahiranmenyanyi¯Kemahiranindividu /soloMempunyai pengetahuan dan kemahiranmenyanyi:­ Skel, jeda, arpeggio dan kord (major ke 6,minor ke 6 dan major ke 7)­ Keratan lagu­ Secara bacaan skor serta merta.ARAS 1Berkebolehan¨ menyanyi lagu 16 bar dengan baik.¨ menyanyikan semula skel, jeda dan arpeggio yangdiperdengarkan dengan bimbingan guru.¨ menyanyikan semula keratan melodi yang didengarsepanjang 2 bar dengan bimbingan guru.¨ menyanyi serta merta mengikut skor muzik sepanjang 2 bardengan bimbingan guru.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 61


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 3Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaian­ARAS 2Berkebolehan¨ menyanyi lagu 24 bar dengan baik.¨ menyanyikan semula skel, jeda dan arpeggio yangdiperdengar dengan baik tanpa bimbingan guru.¨ menyanyikan semula keratan melodi yang diperdengarsepanjang 2 bar dengan baik tanpa bimbingan guru.¨ menyanyi serta merta mengikut skor muzik sepanjang 4 bardengan bimbingan guru.ARAS 3Berkebolehan¨ menyanyi lagu 32 bar dengan baik.¨ menyanyikan semula skel, jeda dan arpeggio yangdidengar dengan baik tanpa bimbingan guru.¨ menyanyikan semula keratan melodi yang diperdengarsepanjang 2 bar dengan baik tanpa bimbingan guru.¨ menyanyi serta merta mengikut skor muzik sepanjang 4 bardengan bimbingan guru.¨Kemahiranensemble¯¯UnisonHarmoniMempunyai pengalaman dankemahiranmenyanyi dalam ensembel suara.­ Menyanyi secar ensembel secaraberharmoni sehingga empat suara(SSAT ; SAAT ; SATT).(Rujuk panduan julat suara dalam pemetaankandungan).ARAS 1¨ Berkebolehan menyanyi secara unison dan berharmoni tigalapisan suara sepanjang 8 bar dengan pic yang tepat dankawalan imbangan yang baik.ARAS 2¨ Berkebolehan menyanyi secara unison dan berharmoniempat lapisan suara sepanjang 4 bar dengan pic, tempoyang tepat dan imbangan yang baik.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 62


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 3Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianARAS 3¨ Cekap menyanyi secara unison dan berharmoni dua suaradan empat suara sepanjang 8 bar dengan pic, tempo yangtepat dan imbangan yang baik.2.2 KEMAHIRAN MUZIKINSTRUMENTAL2.2.1 Kemahiran BermainAlat MuzikKonvensionala) Teknik amMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang teknik instrumental bagi alat­alat muzikpilihan.­ Komponen / bahagian­bahagian alatmuzik:Kibod elektronik / pianoforte / violin /gitar folk / rekoder / alat tiup kayu (clarinet, saksofon, flut, pikolo) / alat tiupbras (trompet, kornet, trombon, hon,euphonium, tuba) / dram getar / xilofon(Rujuk LAMPIRAN A Sukatan Pelajaran )ARAS 1Berkebolehan¨ memperagakan teknik yang betul bermain alat muzikdengan bimbingan guru.¨ mengenalpasti fungsi alat yang dimainkan.ARAS 2Berkebolehan¨ memainkan alat muzik mengikut teknik yang betul.¨ menerangkan fungsi alat muzik yang dimainkan.ARAS 3¨ Sentiasa mengamalkan teknikyang betul ketika bermainalat muzik.¨ Berkebolehan memberi penceritaan tentang alat muzikpilihan dengan betul.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 63


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 3Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaianb) Kemahiranbermain¨Kemahiranindividu / soloMempunyai pengalaman dan kemahiranbermain alat muzik pilihan bagi menghasilkanbunyi yang muzikal.(Rujuk LAMPIRAN A Huraian SukatanPelajaran Tingkatan 3).ARAS 1Berkebolehan¨ membuat talaan dengan tepat dengan menggunakan tuner.¨ menghasilkan bunyi / ton yang baik daripada alat muzikpilihan.¨ memainkan jeda, skel, arpeggio, kord (jika berkenaan) dantiun dengan betul.¨ memainkan pelbagai karya latihan teknik secara solo danensembel dengan baik.ARAS 2Berkebolehan¨ membuat talaan dengan tepat secara berkumpulan.¨ menghasilkan bunyi / ton yang berkualiti daripada alatmuzik pilihan.¨ memainkan jeda, skel, arpeggio, kord (jika berkenaan) dantiun dengan lancar dan betul.¨ memainkan pelbagai karya latihan teknik secara solo dandengan baik.ARAS 3Berkebolehan¨ membuat talaan dengan tepat secara kendiri.¨ memainkan jeda, skel, arpeggio , kord (jika berkenaan) dantiun dengan cekap dan tepat.¨ memainkan pelbagai karya muzik secara solo danensembel dengan lancar, berkeyakinan dan ekspresif.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 64


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 3Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaian¨KemahiranensembelMempunyai pengalaman dan kemahiranbermain alat muzik dalam ensembel.­ Bermain dalam ensembel yang pelbagaisaiz.ARAS 1Berkebolehan¨ membuat talaan dengan tepat dengan menggunakan tuner.¨ menghasilkan bunyi / ton yang baik daripada alat muzikpilihan.¨ memainkan jeda, skel, arpeggio, kord (jika berkenaan) dantiun dengan jelas.¨ memainkan pelbagai karya latihan teknik secara solo danensembel dengan baik.ARAS 2Berkebolehan¨ membuat talaan dengan tepat secara berkumpulan.¨ menghasilkan bunyi / ton yang berkualiti daripada alatmuzik pilihan.¨ memainkan pelbagai karya latihan teknik secara solo dandengan baik.ARAS 3Berkebolehan¨ membuat talaan dengan tepat secara kendiri¨ memainkan jeda, skel, arpeggio , kord (jika berkenaan) dantiun dengan lancar dan tepat.¨ memainkan pelbagai karya muzik secara solo danensembel dengan lancar, berkeyakinan dan ekspresif.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 65


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 3Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaian2.3 PENGALAMANENSEMBEL MUZIKTRADISIONAL2.3.1 Ensembel pilihansekolah (EnsembelMuzik TradisionalMalaysia)Caklempong /pilihan sekolahMempunyai pengetahuan dan kefahamantentang ensembel caklempong atau ensembelpilihan sekolah.­ Pengenalan peralatan ensembelcaklempong atau ensembel pilihansekolah¼ komponen alat¼ bahagian peralatan¼ fungsi alat.ARAS 1¨ Melaksanakan tanggungjawab menjaga keselamatan alatgamelan dengan bimbingan guru.ARAS 2¨ Melaksanakan tanggungjawab menjaga keselamatan alatgamelan dengan baik tanpa bimbingan guru.ARAS 3¨ Sentiasa mengamalkan tanggungjawab menjagakeselamatan alat gamelan.2.4 KEMAHIRANPERSEMBAHAN2.4.1 Kemahiran Muzikal Mendapat pengetahuan, kemahiran danpengalaman tentang:ARAS 1Berkebolehan¨ membaca skor muzik dengan betul.¨ memahami tanda isyarat yang terdapat dalam skordengan betul¨ memahami isyarat pemimpin persembahan dengan betul .­ Membaca skor muzik­ Mengikut arahan pemimpin dalampersembahan ensembel. ARAS 2Berkebolehan¨ mematuhi tanda isyarat yang terdapat dalam skor denganbetul.¨ mematuhi isyarat pemimpin persembahan dengan betul .Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 66


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 3Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianARAS 3¨ Cekap membaca skor muzik dan sentiasa mematuhiarahan pemimpin.2.4.2 Etika Persembahan Mendapat pengetahuan, kemahiran danpengalaman tentang:­ Tanggungjawab dan adab sebagaiperformer dan audien:¼ menepati masa¼ toleransi¼ etika berpakaian¼ berdisiplin¼ menghargai persembahanARAS 1¨ Berkebolehan memperagakan amalan tatacara yang betulsebagai performer dan audien sebelum, semasa danselepas latihan / persembahan .ARAS 2¨ Kerap memperagakan etika dan adab sebagai performerdan audien sebelum, semasa dan selepas latihan /persembahan .ARAS 3¨ Sentiasa mengamalkan etika dan adab sebagai performerdan audien.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 67


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 3ASPEK 3 : EKSPRESI KREATIFFokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaian3.1 REKA CIPTA3.1.1 Berkarya.Mempunyai penglaman dan kemahiran merekacipta idea muzikal melalui :­ Ciptaan melodi kaunter dalam bentukostinato dan dron.ARAS 1¨ Berkebolehan memilih ostinato dan dron yang bersepadandengan melodi yang diberi.ARAS 2¨ Berkebolehan membina ostinato melodi dan dron yangbaik bagi melodi yang diberi dengan bimbingan guru.ARAS 3¨ Berkebolehan membina ostinato melodi dan dron bagimelodi yang diberi dengan baik tanpa bimbingan guru.3.1.2 MengimprovisasidanmengeksperimanMempunyai pengalaman dan kemahiranmeneroka dan mereka cipta melalui improvisasidan eksperimen dengan bunyi.­ Menyediakan gubahan muzik daripadagabungan pelbagai bunyi­ Menyediakan ostinato irama bagi muzikyang diberi­ Menyediakan rentak bagi muzik yangdiberi.ARAS 1Berkebolehan¨ menghasilkan gubahan daripada pelbagai bunyi bukanmuzikal dengan bimbingan guru.¨ menyediakan ostinato irama bagi muzik yang diberi¨ menyediakan rentak bagi muzik yang diberi.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 68


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 3Fokus Hasil Pembelajaran Kriteria PencapaianARAS 2Berkebolehan¨ menghasilkan gubahan daripada pelbagai bunyi bukanmuzikal dengan bimbingan guru.¨ menyediakan ostinato irama bagi muzik yang diberi¨ menyediakan rentak bagi muzik yang diberi.ARAS 3Berkebolehan¨ menghasilkan gubahan daripada pelbagai bunyi bukanmuzikal dengan bimbingan guru.¨ menyediakan ostinato irama bagi muzik yang diberi¨ menyediakan rentak bagi muzik yang diberi.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 69


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah (Semakan)TINGKATAN 3ASPEK 4 : PENGHARGAAN ESTETIKFokus Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaian4.1 MENGHAYATIPELBAGAI JENISMUZIK4.1.1 PelbagaiEnsembel Muzik¨MuzikOrkestraMempunyai Pengetahuan, pengalaman dankemahiran menghayati muzik orkestra.ARAS 1¨ Berkebolehan membuat komen ringkas mengenai muzikorkestra yang diperdengar dengan betul.ARAS 2¨ Berkebolehan memberi ulasan ciri­ciri muzik orkestra yangperdengar dengan tepat berasaskan fakta muzikal.ARAS 3¨ Berkebolehan memberi penceritaan tentang unsur estetikyang terdapat dalam muzik orkestra yang diperdengardengan asas muzikal yang jelas.4.1.2 Menilai karyamuzik· Muzik RakyatMalaysiaMempunyai pengalaman dan kemahiran menilaikarya muzik.­ Muzik rakyat Malaysia¼ Caklempong¼ Engkromong¼ Kulintangan¼ Orkestra CinaARAS 1¨ Berkebolehan membincangkan konsep muzik dan alatyang dimainkan daripada petikan yang didengar.ARAS 2¨ Berkebolehan menghuraikan konsep muzik dan gayaciptaan dan persembahan dengan jelas dan menepatielemen dalam muzik yang diperdengar.­ Muzik Barat¼ Nocturne No. 1 in Bb minor (Chopin)¼ Blue Danube (J. Straus) ARAS 3¨ Berkebolehan membanding beza karya­karya muzik yangdiperdengar dengan betul berasaskan fakta muzikal.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 70


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Menengah Rendah (Semakan)LAMPIRAN APEMETAAN KANDUNGANSukatan Pelajaran Tingkan 1 ­ 3LAMPIRAN BSumberRujukanPusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 1


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Menengah Rendah (Semakan)PEMETAAN KANDUNGAN SUKATAN PELAJARANPENDIDIKAN MUZIK MENENGAH RENDAH(TINGKATAN 1 ­ 3)LAMPIRAN APemetaan ini memaparkan pembahagian isi kandungan Sukatan Pelajaran mengikut tingkatan. Pembahagian ini merupakan garis panduanuntuk melihat liputan pengajaran dan pembelajaran bagi sesuatu tingkatan sebagai kemudahan melihat pemeringkatan pelajaran danpenyediaan rancangan tahunan dan rancangan mengajar harian. Walau bagaimanapun perlu disedari bahawa sukatan pelajaran untukmenengah rendah adalah program pembelajaran tiga tahun. Item yang tersenarai bagi sesuatu tingkatan itu merupakan tumpuanpembelajaran pada peringkat berkenaan dan akan terus disentuh dalam pembelajaran lain sama ada secara langsung atau tidak langsungdalam bentuk aktiviti pengukuhan dan pengayaan.ASPEK 1: PERSEPSI ESTETIKKOMPONEN TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 31.1 KONSEPMUZIK1.1.1 Irama(a) Meter· Pelbagai meter2 3 44 4 4Pengukuhan dan pengayaanpelajaran Tkt.1 dengan tambahan:· Pelbagai meter2 3 42 2 2Pengukuhan dan pengayaanpelajaran Tkt.1 dan 2 dengantambahan:· Pelbagai meter3 68 8(b) Corak Irama· Nilai not dan tanda rehat· Ostinato irama (berdasarkanrentak)­ Melayu Asli: Masri, Zapin,Inang, Asli, Joget­ Rentak­rentak lain: Sumazau,Waltz, Mac, Beguine, Rhumba.Pengukuhan dan pengayaanpelajaran Tkt.1 dengan tambahan:· Nilai not dan tanda rehat· Ostinato melodiPengukuhan dan pengayaanpelajaran Tkt.1 dan 2 dengantambahan:· Nilai not dan tanda rehatPusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 2


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Menengah Rendah (Semakan)KOMPONEN TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 31.1.2 Melodi(a) Pic dan skelPic:· Aras pic – tinggi, rendah,pertengahan· Nama pic mengikut kedudukandalam skel diatonik (Scaledegrees) ­ Tonik, supertonik,median, subdominan, dominan,submedian, subtonik/notpimpin.Pengukuhan dan pengayaan pelajaranTkt.1 dengan tambahan:Pic:· EnharmonicsPengukuhan dan pengayaan pelajaranTkt.1 dan 2 dengan tambahan:Pic:· Syap dan flet bergandaSkel/nada:· Major· Minor harmonik· Tetrakord· Tanda nada bagi nada yangmengandungi 1# ; 1bPengukuhan dan pengayaan pelajaranTkt.1dengan tambahan:Skel/nada:· Major· Minor harmonik· Pentatonik C· Hubungkait antara relatif major danminor· Tanda nada 2# , 2bPengukuhan dan pengayaan pelajaranTkt.1 dan 2 dengan tambahan:Skel/nada:· Major· Minor harmonik· Pentatonik C· Hubungkait antara relatif major danminor· Tanda nada 3# , 3b(b) RagamMelodiJenis pergerakan:· Aliran bertangga· Aliran melompat· Aliran mendatarPengukuhan dan pengayaan pelajaranTkt.1 dengan tambahan:Aliran melodi:· Kontur melodiPengukuhan dan pengayaan pelajaranTkt.1 dan 2 dengan tambahan:Aliran melodi:· Kontur melodiPusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 3


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Menengah Rendah (Semakan)KOMPONEN TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3(c) Jeda · Major ke 3· Minor ke 3· Perfek ke 5Pengukuhan dan pengayaan pelajaranTkt.1 dengan tambahan:· Major ke 2· Minor ke 2· Perfek ke 4Pengukuhan dan pengayaan pelajaranTkt.1 dan 2 dengan tambahan:· Major ke 6· Minor ke 6· Major ke 7· Minor ke 7· Oktaf· Unison1.1.3 Harmoni(a) TriadBinaan triad tonik· Major ­ C, G, F· Minor ­ AmPengukuhan dan pengayaan pelajaranTkt.1 dengan tambahan:Binaan triad tonik· Major ­ D, B b· Minor ­ Em, Dm, BmPengukuhan dan pengayaan pelajaranTkt.1 dan 2 dengan tambahan:Binaan triad tonik· Major ­ A, E b· Minor ­ Gm, F # m, Cm(b) PergerakanKord· Kord primer: Major – I, IV, VNada C, G, F· Kord primer: Minor – i, iv, VNada AmPengukuhan dan pengayaan pelajaranTkt.1 dengan tambahan:· Kord primer: Major – I, IV, VNada D, B b· Kord primer: Minor – i, iv, VNada Em, DmPengukuhan dan pengayaan pelajaranTkt.1 dan 2 dengan tambahan:· Kord primer: Major – I, IV, VNada A, E b· Kord primer: Minor – i, iv, VNada Bm, Gm(c) Kaden­ ­· Kaden plagal (IV – I)· Kaden lengkap (V­I)­ Perfect authentic­ Imperfect authenticPusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 4


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Menengah Rendah (Semakan)KOMPONEN TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 31.1.4 Warna Ton(a) Kualiti bunyi· SuaraPengukuhan dan pengayaan pelajaranTkt.1 dengan tambahan:· Alat muzik tradisionalPengukuhan dan pengayaan pelajaranTkt.1 dan 2 dengan tambahan:· Alat muzik orkestra1.1.5 Tekstur(a) Jalinan suara· Monofoni· HomofoniPengukuhan dan pengayaan pelajaranTkt.1 dengan tambahan:· Heterofoni(dalam muzik tradisional)Pengukuhan dan pengayaan pelajaranTkt.1 dan 2 dengan tambahan:· Polifoni(dalam muzik orkestra)1.1.6 Bentuk(a) Klasifikasibentuk lagu· Bentuk dua bahagian· Bentuk tiga bahagianPengukuhan dan pengayaan pelajaranTkt.1 dengan tambahan:· Bentuk Tradisional (Sistem gongangamelan)Pengukuhan dan pengayaan pelajaranTkt.1 dan 2 dengan tambahan:· Bentuk rondo· Bentuk strofik1.1.7 Ekspresi(a) Dinamiks · Piano ( p )· Forte ( f )· Cres.· Decres.Pengukuhan dan pengayaan pelajaranTkt.1 2 dengan tambahan:· Pianissimo ( pp )· Fortissimo ( ff )Pengukuhan dan pengayaan pelajaranTkt.1 dan 2 dengan tambahan:· Mezzopiano ( mp )· Mezzoforte ( mf )· Diminuendo (dim)Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 5


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Menengah Rendah (Semakan)KOMPONEN TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3(b) TempoJenis tempo:· Andante· Allegro· ModeratoPengukuhan dan pengayaan pelajaranTkt.1 2 dengan tambahan:· Adagio· LentoPengukuhan dan pengayaan pelajaranTkt.1 dan 2 dengan tambahan:· Presto· Largo1.2 KONVENSIPENULISANMUZIK1.2.1 NotasiMuzik· Menotasi dan membaca sksordengan notasi berikut:Pengukuhan dan pengayaan pelajaranTkt.1 dengan tambahan:· Menotasi dan membaca sksordengan notasi berikut:Pengukuhan dan pengayaan pelajaranTkt.1 dan 2 dengan tambahan:· Menotasi dan membaca sksordengan notasi berikut:1.2.2 TandaIsyarat danTerminologiMuzik· ­ Klef Trebel· ­ Klef BesPengukuhan dan pengayaan pelajaranTkt.1 dengan tambahan:· ­ Cut TimePengukuhan dan pengayaan pelajaranTkt.1 dan 2 dengan tambahan:· D. S. ­ Dal Segno· ­ Common Time· ­ Fermata· ­ Segno>· ­ Tekanan· ­ Harkat· D. C. ­ Da Capo· ­ Ulangan· ­ Kaitan· ­ CodaPusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 6


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Menengah Rendah (Semakan)KOMPONEN TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3·· ­ Tanda kromatAkhiran 1, akhiran 2· Legato· ­ Frasa· ­ Staccato· rit. ­ Ritardando· M.M. = 100 ­ Maelzel’smetronome marking· Maestoso· ­ Tanda penamat· FinePusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 7


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Menengah Rendah (Semakan)ASPEK 2 : PENGALAMAN MUZIKALKOMPONEN TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 32.1 KEMAHIRANNYANYIAN2.1.1 PengetahuandanKemahiranTeknik Nyanyian· Teknik :à Posturà Pernafasanà Sebutan dan artikulasià Ekspresià Penghasilan ton dan registerà Frasa· Kemahiran individu (solo)à Menyanyikan skel*, jeda,arpeggio triad primerà Menyanyikan laguà Menyanyi secara serta merta· Kemahiran ensembel◊ Satu suara (unison)◊ Dua suara – SS, SA· Teknik :Pengukuhan dan pengayaanpelajaran Tkt.1.· Kemahiran individu (solo)à Menyanyikan skel, jeda,arpeggio triad primerà Menyanyikan laguà Menyanyi secara serta merta· Kemahiran ensembel◊ Satu suara (unison)◊ Dua suara – SS, SA◊ Tiga suara – SSA, SAAPanduan julat suaraSoprano· Teknik :Pengukuhan dan pengayaanpelajaran Tkt.1 dan 2.· Kemahiran individu (solo)à Menyanyikan skel, jeda,arpeggio triad primerà Menyanyikan laguà Menyanyi secara serta merta· Kemahiran ensembel◊ Satu suara (unison)◊ Dua suara – SS, SA◊ Tiga suara – SSA, SAA, SAT◊ Empat suara – SSAT, SAAT,SATTPanduan julat suaraPanduan julat suaraSopranoAltoSopranoAltoAltoTenor(*) Skel berdasarkan julat suara yang dicadangkan untuk tingkatan berkenaan.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 8


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Menengah Rendah (Semakan)KOMPONEN TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 32.2 KEMAHIRANMUZIKINSTRUMEN­TAL2.2.1 KemahiranBermain AlatMuzikKonvensional(Rujuk LampiranA­1 Pemetaan)· Teknik bermain satu daripadaalat muzik berikut:Kibod elektronik ; Pianoforte ;Alat tiup bras ; Alat tiup kayu ;Gitar (folk) ; Violin ; Dram getar ;Xilofon· Kemahiran individual (solo)­ Memainkan skel ; jeda ;kord/triad primer (bagi alatyang berkenaan sahaja) danarpeggio triad primer menaikdan menurun­ Memainkan muzik secaraserta merta berdasarkan skor­ Memainkan pelbagai jenismuzik instrumental secarasolo.· Kemahiran EnsembelMemainkan instrumen muzikdalam kumpulan seperti duet,trio, kuartet, pancaragam danorkestra­ memainkan pelbagai jenismuzik instrumental untukperanan melodi, melodikaunter dan iringan harmonidan irama.· Teknik bermain satu daripadaalat muzik berikut:Pengukuhan dan pengayaanpelajaran Tkt.1.· Kemahiran individual (solo)­ Memainkan skel ; jeda ;kord/triad primer (bagi alatyang berkenaan sahaja) danarpeggio triad primer menaikdan menurun­ Memainkan muzik secaraserta merta berdasarkan skor­ Memainkan pelbagai jenismuzik instrumental secarasolo.· Kemahiran EnsembelMemainkan instrumen muzikdalam kumpulan seperti duet,trio, kuartet, pancaragam danorkestra­ memainkan pelbagai jenismuzik instrumental untukperanan melodi, melodikaunter dan iringan harmonidan irama.· Teknik bermain satu daripadaalat muzik berikut:Pengukuhan dan pengayaanpelajaran Tkt.1 dan 2.· Kemahiran individual (solo)­ Memainkan skel ; jeda ;kord/triad primer (bagi alatyang berkenaan sahaja) danarpeggio triad primer menaikdan menurun­ Memainkan muzik secaraserta merta berdasarkan skor­ Memainkan pelbagai jenismuzik instrumental secarasolo.· Kemahiran EnsembelMemainkan instrumen muzikdalam kumpulan seperti duet,trio, kuartet, pancaragam danorkestra­ memainkan pelbagai jenismuzik instrumental untukperanan melodi, melodikaunter dan iringan harmonidan irama.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 9


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Menengah Rendah (Semakan)KOMPONEN TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 32.3 PENGALAMANENSEMBELMUZIKTRADISIONAL2.3.1 EnsmbelMuzikTradisionalKompang· Pengenalan bahagian­bahagiankompang, aksesori dan fungsinya· Teknik dalam permainankompang­ Postur (duduk, berdiri,berarak)­ Memegang kompang­ Membuat paluan· Kemahiran dalam permainankompang­ Pengendalian dan penjagaankompang­ Talaan­ Memainkan pelbagai corakirama berasaskan paluanmelalu, paluan menyilang danpaluan meningkah­ Bermain dalam ensembelkompang dan ensembel muziklainGamelanMana­mana satu alat utama dalamensembel gamelan· Pengenalan komponen,bahagian­bahagian peralatangamelan dan fungsinya· Teknik dalam permainanGamelan­ Postur ­ duduk­ Genggaman mallet­ Membuat paluan (semua alatketukan)­ Meredam bunyi (dampening)· Kemahiran dalam permainanGamelan­ Pengendalian dan penjagaanperalatan gamelan­ Memainkan skel pentatonik­ Memainkan melodi­ Memainkan corak irama bagigendang­ Ragam permainan(Ngembiang ; Mipil)­ Bermain dalam ensembelCaklempong / Ensembel PilihanMana­mana satu alat utama dalamensembel caklempong· Pengenalan komponen,bahagaian­bahagian peralatancaklempong dan fungsinya· Teknik dalam permainanCaklempong­ Postur ­ duduk, berdiri danberjalan (Pacik)­ Memegang mallet­ Membuat paluan (semua alatketukan)­ Meniup serunai dan bangsi· Kemahiran dalam permainanCaklempong­ Pengendalian dan penjagaanperalatan caklempong­ Talaan­ Memainkan skel diatonik danpentatonik­ Memainkan melodi / melodikaunter­ Memainkan ostinato melodi /harmoni­ Memainkan kord primersecara arpeggio­ Memainkan corak irama bagigendang­ Bermain dalam ensembelPusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 10


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Menengah Rendah (Semakan)KOMPONEN TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 32.4 KEMAHIRANPERSEMBA­HAN2.4.1 KemahiranMuzikal· Kemahiran Muzikal­ Membaca skor­ Mengikut pemimpin· Kemahiran MuzikalPengukuhan dan pengayaanpelajaran· Kemahiran MuzikalPengukuhan dan pengayaanpelajaran2.4.2 EtikaPersembahan· Etika Persembahanà Semasa latihanà Semasa persembahan­ amalan tatacara sebelum,semasa dan selepaspersembahan· Etika PersembahanPengukuhan dan pengayaanpelajaran· Etika PersembahanPengukuhan dan pengayaanpelajaranPusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 11


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Menengah Rendah (Semakan)ASPEK 3 : EKSPRESI KREATIFKOMPONEN TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 33.1 REKA CIPTA3.1.1 Berkarya · Mencipta corak irama· Memadankan lirik denganmelodi yang diberi· Menyediakan lirik bagimelodi yang diberi· Mencipta melodiberdasarkan lirik yangdiberi· Menyediakan ostinato irama bagimuzik yang diberi· Menyediakan rentak bagi muzikyang diberi· Mencipta melodikaunter dalam bentukostinato dan dron3.1.2 Mengimprovisasidanmengeksperimen:· Menyediakan iringan yang sesuaibagi melodi yang diberimenggunakan bunyi/stail daripadakibod elektronik· Menyediakan kesan bunyi yangsesuai bagi muzik yang diberi· Menyediakan gubahan muzikdaripada gabungan pelbagai bunyi· Menyediakan ostinato irama bagimuzikyang diberi· Menyediakan gubahan muzikdaripada gabungan pelbagai bunyi· Menyediakan rentak bagi muzikyang diberi· Menyediakan harmoni dalambentuk ostinato bermelodi, drondan bordun kepada muzik yangdiberi· Memilih dan menyusun perananalat­alat muzik untuk gubahanmuzik essembel yang diberi· Menyediakan gubahan muzikdaripada gabungan pelbagai bunyiPusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 12


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Menengah Rendah (Semakan)ASPEK 4 : PENGHARGAAN ESTETIKKOMPONEN TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 34.1 MENGHAYATIPELBAGAIJENIS MUZIK4.1.1 PelbagaiEnsembelMuzikMenyediakan gubahan muzikdaripada gabungan pelbagai bunyi· Ensembel vokal­ Koir/nasyid· Muzik KamarMenyediakan gubahan muzikdaripada gabungan pelbagai bunyi· Pancaragam BrasMenyediakan gubahan muzikdaripada gabungan pelbagai bunyi· Muzik orkestra4.1.2 MenilaiKarya MuzikMuzik Rakyat Malaysia· Kompang, rebana ubi· Muzik Melayu Asli (vokal daninstrumental) berentak Masri,Joget, Inang, Asli,ZapinMuzik Rakyat Malaysia· Tabela· Gamelan· Gong Besar (Sarawak)· Gong Besar (Sabah)· Muzik Ngajat· Muzik Sumazau· Muzik SewangMuzik Rakyat Malaysia· Gendang 24 musim· Caklempong· Engkromong· Kulintangan· Okestra CinaMuzik Klasik Barat· Brandenburg Concerto (Bach)· Four Seasons – Spring (Vivaldi)Muzik Rakyat Malaysia· Symphony No. 5 in C minor 1 stMovement (Beethoven)· Symphony no: 40 in G Minor(Mozart)Muzik Rakyat Malaysia· Nocturne No. 1 in B b minor(Chopin)· Blue Danube (J. Strauss)Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 13


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Menengah Rendah (Semakan)LAMPIRAN A­1KEMAHIRAN BERMAIN ALAT MUZIKALAT MUZIK TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3Kibod Elektronik:H Pengendalian dan penjagaankibod.H Memainkan skel diatonik satuoktaf menaik dan menurun(kanan)­ C major­ A minor.H Memainkan skel secara kromatikbermula not C dan A.H Memainkan secara arpeggio kord/ triad menaik dan menurun­ C major­ A minor.H Memainkan jeda yang ditetapkan.H Memainkan triad primer baginada major dan minor (kiri dankanan).H Memainkan iringan secara kordblok (kiri dan kanan).H Memainkan melodi/ melodikaunter.H Memainkan melodi denganiringan auto (fingered).H Bermain secara bacaan skorserta merta.H Pengendalian dan penjagaankibod.H Memainkan skel diatonik satuoktaf menaik dan menurun(kanan)­ G, F major­ E, D minor.H Memainkan skel secara kromatikbermula not G, F, E dan D.H Memainkan skel Pentatonik C.H Memainkan secara arpeggio kord/ triad menaik dan menurun­ G, F major­ E, D minor.H Memainkan jeda yang ditetapkan.H Memainkan triad primer baginada major dan minor (kiri dankanan).H Memainkan iringan secara kordblok (kiri dan kanan).H Memainkan melodi/melodikaunter.H Memainkan melodi denganiringan auto (fingered).H Bermain secara bacaan skorserta merta.H Pengendalian dan penjagaankibod.H Memainkan skel diatonik satuoktaf menaik dan menurun(kanan)­ D, B b major­ B, G minor.H Memainkan skel secara kromatikbermula not G, F, E dan D.H Memainkan skel Pentatonik C.H Memainkan secara arpeggio kord/ triad menaik dan menurun­ D, B b major­ B, G minor.H Memainkan jeda yang ditetapkan.H Memainkan triad primer baginada major dan minor (kiri dankanan).H Memainkan iringan secara kordMemainkan melodi/melodikaunter.H Memainkan melodi denganiringan auto (fingered.)H Bermain secara bacaan skorserta merta.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 14


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Menengah Rendah (Semakan)ALAT MUZIK TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3H Memainkan pelbagai karya muziktermasuk lagu latihan tekniksecara solo dan ensembel.H Memainkan pelbagai karya muziktermasuk lagu latihan tekniksecara solo dan ensembel.H Memainkan pelbagai karya muziktermasuk lagu latihan tekniksecara solo dan ensembel.Pianoforte:H Pengendalian dan penjagaanpiano.H Octave Designation.H Memainkan skel diatonik duaoktaf menaik dan menurun(kanan)­ C major­ A minor harmonik.H Memainkan skel secara kromatikbermula not C dan A.H Memainkan secara arpeggio kord/ triad primer menaik danmenurun (kiri dan kanan) baginada­ C major­ A minor.H Memainkan jeda yang ditetapkan.H Memainkan triad primer baginada major dan minor (kiri dankanan) secara blok.H Memainkan iringan secara Albertibass dan kord blok.H Memainkan melodi/kauntermelodi.H Memainkan melodi besertairingan harmoni.H Pengendalian dan penjagaanpiano.H Memainkan skel dua oktafmenaik dan menurun (kanan dankiri)­ G, F major­ E, D minor harmonik.H Memainkan skel secara kromatikbermula not G, F, E dan D.H Memainkan skel Pentatonik C.H Memainkan secara arpeggio kord/ triad primer menaik danmenurun (kiri dan kanan) baginada­ G, F major­ E, D minor.H Memainkan jeda yang ditetapkan.H Memainkan triad primer baginada major dan minor (kiri dankanan) secara blok.H Memainkan iringan secara Albertibass dan kord blok.H Memainkan melodi/kauntermelodi.H Memainkan melodi besertairingan harmoni.H Pengendalian dan penjagaanpiano.H Memainkan skel dua oktafmenaik dan menurun(kanan dankiri)­ D, B b major­ B, G minor harmonik.H Memainkan skel secara kromatikbermula not D, B, B b dan G.H Memainkan skel Pentatonik C.H Memainkan secara arpeggio kord/ triad primer menaik danmenurun (kiri dan kanan) baginada­ D, B b major­ B, G minor.H Memainkan jeda yang ditetapkan.H Memainka triad primer bagi nadamajor dan minor (kiri dan kanan)secara blok.H Memainkan iringan secara Albertibass dan kord blok.H Memainkan melodi/kauntermelodi.H Memainkan melodi besertairingan harmoni.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 15


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Menengah Rendah (Semakan)ALAT MUZIK TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3H Bermain secara bacaan skorserta merta.H Bermain dalam ensembel.H Bermain secara bacaan skorserta merta.H Bermain dalam ensembel.H Bermain secara bacaan skorserta merta.H Bermain dalam ensembel.Violin:H Pengendalian dan penjagaanviolin.H Talaan.H Memainkan skel diatonik (satuoktaf)­ A major (tali pertama dankedua dengan not A dan Esecara open string)­ A minor.H Memainkan skel secara kromatikbermula not A.H Memainkan secara arpeggiokord/triad primer bagi nada­ A major­ A minor.H Memainkan jeda yang ditetapkan.H Memainkan not kaitan pada taliyang sama.H Memainkan melodi/kauntermelodi.H Bermain mengikuti tanda up bow( V ) dan down bow ( ).H Bermain secara membaca skorserta merta.H Bermain dalam ensembel.H Pengendalian dan penjagaanviolin.H Talaan.H Memainkan skel diatonik (satuoktaf)­ D major­ D minor.H Memainkan skel secara kromatikbermula not D.H Memainkan skel Pentatonik C.H Memainkan secara arpeggiokord/triad primer bagi nada­ D major (tali kedua dan ketiga)­ D minor.H Memainkan jeda yang ditetapkan.H Memainkan not kaitan pada taliyang bersebelahan.H Memainkan tekanan (accent).H Memainkan melodi/kauntermelodi.H Bermain secara membaca skorserta merta.H Bermain dalam ensembel.H Pengendalian dan penjagaanviolin.H Talaan.H Memainkan skel diatonik (satuoktaf)­ G major­ G minor.H Memainkan skel secara kromatikbermula not G.H Memainkan skel Pentatonik C.H Memainkan secara arpeggiokord/triad primer bagi nada­ G major (tali ketiga dankeempat)­ G minor.H Memainkan jeda yang ditetapkan.H Memainkan gaya pizzicato.H Memainkan melodi/kauntermelodi.H Bermain secara membaca skorserta merta.H Bermain dalam ensembel.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 16


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Menengah Rendah (Semakan)ALAT MUZIK TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3Gitar:H Pengendalian dan penjagaangitar.H Talaan.H Memainkan skel diatonik duaoktaf menaik dan menurun­ C major­ A minor.H Memainkan skel secara kromatikbermula not C dan A.H Memainkan secara arpeggio kord/ triad primer bagi nada­ C major­ A minor.H Memainkan jeda yang ditetapkan.H Memainkan kord primer baginada major dan minor.H Memainkan iringan secara Albertibass dan kord blok.H Memainkan melodi /melodikaunter.H Memainkan iringan rentak secarastrumming.H Bermain secara bacaan skorserta merta.H Bermain dalam ensembel.H Pengendalian dan penjagaangitar.H Talaan.H Memainkan skel diatonik duaoktaf menaik dan menurun­ G, F major­ E, D minor.H Memainkan skel secara kromatikbermula not G, F, E dan D.H Memainkan secara arpeggio kord/ triad primer bagi nada­ G, F major­ E, D minor.H Memainkan skel Pentatonik C.H Memainkan jeda yang ditetapkan.H Memainkan kord primer baginada major dan minor.H Memainkan iringan secara Albertibass dan kord blok.H Memainkan melodi /melodikaunter.H Memainkan iringan rentak secarastrumming.H Bermain secara bacaan skorserta merta.H Bermain dalam ensembel.H Pengendalian dan penjagaangitar.H Talaan.H Memainkan skel diatonik duaoktaf menaik dan menurun­ D, B b major­ B, G minor.H Memainkan skel secara kromatikbermula not D, B, B b dan G.H Memainkan secara arpeggio kord/ triad primer bagi nada­ D, B b major­ B, G minor.H Memainkan skel Pentatonik C.H Memainkan jeda yang ditetapkan.H Memainkan kord primer baginada major dan minor.H Memainkan iringan secara Albertibass dan kord blok.H Memainkan melodi /melodikaunter.H Memainkan iringan rentak secarastrumming.H Bermain secara bacaan skorserta merta.H Bermain dalam ensembel.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 17


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Menengah Rendah (Semakan)ALAT MUZIK TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3Alat Tiup Kayu:H Pengendalian dan penjagaan alattiup kayu.H Talaan.H Memainkan skel diatonik satuoktaf menaik dan menurun­ C, F major.H Memainkan skel secara kromatikbermula not C dan F.H Memainkan secara arpeggio kord/ triad bagi nada­ C, F major.H Memainkan jeda yang ditetapkan.H Memainkan melodi / melodikaunter.H Bermain secara bacaan skorserta merta.H Bermain dalam ensembel.H Pengendalian dan penjagaan alattiup kayu.H Talaan.H Memainkan skel diatonik satuoktaf menaik dan menurun­ A, D minor.H Memainkan skel secara kromatikbermula not A dan D.H Memainkan secara arpeggio kord/ triad bagi nada­ A, D minor.H Memainkan jeda yang ditetapkan.H Memainkan melodi / melodikaunter.H Bermain secara bacaan skorserta merta.H Bermain dalam ensembel.H Pengendalian dan penjagaan alattiup kayu.H Talaan.H Memainkan skel diatonik satuoktaf menaik dan menurun­ G major­ E minor.H Memainkan skel secara kromatikbermula not G dan E.H Memainkan secara arpeggio kord/ triad bagi nada­ G major­ E minor.H Memainkan jeda yang ditetapkan.H Memainkan melodi / melodikaunter.H Bermain secara bacaan skorserta merta.H Bermain dalam ensembel.Alat tiup Bras:H Pengendalian dan penjagaanalat.H Talaan.H Memainkan skel diatonik satuoktaf menaik dan menurun­ C major ; F major.H Memainkan skel secara kromatikbermula not C dan F.H Memainkan secara arpeggio kord/ triad bagi nada­ C major ; F major.H Memainkan jeda yang ditetapkan.H Pengendalian dan penjagaanalat.H Talaan.H Memainkan skel satu oktafmenaik dan menurun­ A major ; D minor.H Memainkan skel secara kromatikbermula not A dan D.H Memainkan secara arpeggio kord/ triad bagi nada­ A major ; D minor.H Memainkan jeda yang ditetapkan.H Pengendalian dan penjagaanalat.H Talaan.H Memainkan skel satu oktafmenaik dan menurun­ G major ; E minor.H Memainkan skel secara kromatikbermula not G dan E.H Memainkan secara arpeggio kord/ triad­ G major ; E minor.H Memainkan jeda yang ditetapkan.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 18


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Menengah Rendah (Semakan)ALAT MUZIK TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3H Memainkan melodi / melodikaunter.H Bermain secara bacaan skorserta merta.H Bermain dalam ensembel.H Memainkan melodi / melodikaunter.H Bermain secara bacaan skorserta merta.H Bermain dalam ensembel.H Memainkan melodi / melodikaunter.H Bermain secara bacaan skorserta merta.H Bermain dalam ensembel.Rekoder:H Pengendalian dan penjagaanrekoder.H Talaan.H Memainkan skel diatonik satuoktaf menaik dan menurun­ C, F major.H Memainkan skel secara kromatikbermula not C dan F.H Memainkan secara arpeggio kord/ triad bagi nada­ C, F major.H Memainkan jeda yang ditetapkan.H Memainkan melodi / melodikaunter.H Bermain secara bacaan skorserta merta.H Bermain dalam ensembel.H Pengendalian dan penjagaanrekoder.H Talaan.H Memainkan skel diatonik satuoktaf menaik dan menurun­ A, D minor.H Memainkan skel secara kromatikbermula not A dan D.H Memainkan secara arpeggio kord/ triad bagi nada­ A, D minor.H Memainkan jeda yang ditetapkan.H Memainkan melodi / melodikaunter.H Bermain secara bacaan skorserta merta.H Bermain dalam ensembel.H Pengendalian dan penjagaanrekoder.H Talaan.H Memainkan skel diatonik satuoktaf menaik dan menurun­ G major­ E minor.H Memainkan skel secara kromatikbermula not G dan E.H Memainkan secara arpeggio kord/ triad bagi nada­ G major­ E minor.H Memainkan jeda yang ditetapkan.H Memainkan melodi / melodikaunter.H Bermain secara bacaan skorserta merta.H Bermain dalam ensembel.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 19


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Menengah Rendah (Semakan)ALAT MUZIK TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3Alat Perkusi:Dram GetarH Pengendalian dram getar.H Talaan.H Memainkan paluan satuan.H Memainkan paluan duaan dantitir terbuka.H Memainkan flam .H Tekanan.H Memainkan iringan corak irama.H Memainkan etude / karya / kadenuntuk dram.H Bermain secara bacaan skorserta merta.H Bermain dalam ensembel.H Pengendalian dram getar.H Talaan.H Memainkan flam tap.H Memainkan paluan titir­ Titir 5 paluan­ Titir 9 paluan.H Memainkan iringan corak irama.H Memainkan etude / karya/kadenuntuk dram.H Bermain secara bacaan skorserta merta.H Bermain dalam ensembel.H Pengendalian dram getar.H Talaan.H Memainkan titir­ Titir 7 paluan.H Drag / Ruff.H Memainkan iringan corak irama.H Memainkan etude / karya/kadenuntuk dram.H Bermain secara bacaan skorserta merta.H Bermain dalam ensembel.Xilofon(Dua mallet sahaja)H Pengendalian dan penjagaanxilofon.H Memainkan skel diatonik duaoktaf menaik dan menurun(kanan)­ C major­ A minor harmonik.H Memainkan skel secara kromatikbermula not C dan A.(Dua mallet sahaja)H Pengendalian dan penjagaanxilofon.H Memainkan skel dua oktafmenaik dan menurun (kanan dankiri)­ G, F major­ E, D minor harmonik.H Memainkan skel secara kromatikbermula not G, F, E dan D.H Memainkan skel Pentatonik C.(Tiga mallet sahaja)H Pengendalian dan penjagaanxilofon.H Memainkan skel dua oktafmenaik dan menurun(kanan dankiri)­ D, B b major­ B, G minor harmonik.H Memainkan skel secara kromatikbermula not D, B, B b dan G.H Memainkan skel Pentatonik C.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 20


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Menengah Rendah (Semakan)ALAT MUZIK TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3H Memainkan secara arpeggio kord/ triad primer menaik danmenurun (kiri dan kanan) baginada­ C major­ A minor.H Memainkan jeda yang ditetapkan.H Memainkan iringan secara Albertibass.H Memainkan melodi/kauntermelodi.H Memainkan melodi besertairingan harmoni.H Bermain secara bacaan skorserta merta.H Bermain dalam ensembel.H Memainkan secara arpeggio kord/ triad primer menaik danmenurun (kiri dan kanan) baginada­ G, F major­ E, D minor.H Memainkan jeda yang ditetapkan.H Memainkan iringan secara Albertibass.H Memainkan melodi/kauntermelodi.H Memainkan melodi besertairingan harmoni.H Bermain secara bacaan skorserta merta.H Bermain dalam ensembel.H Memainkan secara arpeggio kord/ triad primer menaik danmenurun (kiri dan kanan) baginada­ D, B b major­ B, G minor.H Memainkan jeda yang ditetapkan.H Memainka triad primer bagi nadamajor dan minor (kiri dan kanan)secara blok.H Memainkan iringan secara Albertibass dan kord blok.H Memainkan melodi/kauntermelodi.H Memainkan melodi besertairingan harmoni.H Bermain secara bacaan skorserta merta.H Bermain dalam ensembel.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 21


Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik Menengah Rendah (Semakan)ALAT MUZIK TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 TINGKATAN 3Muzik Tradisional:KompangGamelanCaklempong / Ensembel PilihanH Pengendalian dan penjagaankompang.H Talaan.H Memainkan paluan melalu.H Memainkan paluan menyilang.H Memainkan paluan meningkah.H Memainkan pelbagai corak iramaberasaskan paluan melalu,paluan menyilang dan paluanmeningkah.H Bermain dalam ensembelkompang dan ensembel muziklain.Mana­mana satu alat utama dalamensembel gamelanH Pengendalian dan penjagaanperalatan gamelan.H Memainkan skel pentatonik.H Memainkan melodi.H Meredam bunyi (dampening).H Bermain secara ragamNgembiang dan Mipil.H Memainkan corak irama bagigendang.H Bermain dalam ensembel.Mana­mana satu alat utama dalamensembel caklempongH Pengendalian dan penjagaanperalatan.H Talaan.H Memainkan skel diatonik danpentatonik.H Memainkan melodi / melodikaunter.H Memainkan ostinato melodi /harmoni.H Memainkan kord primer secaraarpeggio.H Memainkan serunai / bangsi.H Memainkan corak irama bagigendang.H Bermain dalam ensembel.Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. 22

More magazines by this user
Similar magazines