STANDARD dalam KEHIDUPAN HARIAN - Standards Users

standardsusers.org

STANDARD dalam KEHIDUPAN HARIAN - Standards Users

STANDARD dalamKEHIDUPAN HARIANRatna Devi NadarajanPersatuan Pengguna-PenggunaStandardMalaysia(The MALAYSIAN ASSOCIATION ofSTANDARDS USERS)


STANDARD dalamKEHIDUPAN HARIAN STANDARD dalam SEJARAH MANUSIAManusia sejak dari dahulu lagi telahmencipta pelbagai bentuk piawaian untukmemudahkan kehidupan.Tamadun Mesir telah mendirikan satumenara yang dipanggil ‘obelisk’ untukmenunjukkan waktu. Ia memberikanpanduan kepada mereka tentang masapenanaman, penuaian dan masa banjirSungai Nil.2


SEJARAH - WAKTU3


SEJARAH – TIMBANG danSUKATSISTEM IMPERIAL/BRITISHSistem SI atauMetrik4


SEJARAH – UKURAN SUHU5


SEJARAH - PEMBINAAN6


PEMBINAAN - SEKARANG7


SEJARAH – PEMBINAAN JALAN8


PEMBINAAN JALAN - DAHULU9


PEMBINAAN JALAN - SEKARANG10


STANDARD dalamKEHIDUPAN HARIAN BAYANGKAN Hidup anda jika…Jika bateri AA yang anda belitidak boleh dimasukkan dalamlampu suluh andaSaiz landasan keretapi diMalaysia berlainan dengansaiz landasan di Singapuraatau Thailand.…jika telefon bimbit andamengeluarkan sinaran atauradiasi yang merbahaya.www.ansi.org11


STANDARD dalamKEHIDUPAN HARIAN Bayangkan juga jika kanak-kanakbermaindengan alat permainan yang merbahaya dantiada perundangan yang mengelakkanpenjualan permainan tersebut. Bagaimanakah kita boleh mengetahui jikasesuatu alat permainan itu tidak mematuhiundang-undang Kita memerlukan set spesifikasi yangjuga dipanggil standard.12


STANDARD dalamKEHIDUPAN HARIANSaiz kad ATM dan saizbukaan untuk menyelitkankad pada mesin ATMadalah sama di seluruhdunia.13


STANDARD dalamKEHIDUPAN HARIANPlag tiga pindan seterikaStandard Memastikanbahawa peralatan elektrikberfungsi dengan baik,selamat dan mudahdigunakan.14


STANDARD dalamKEHIDUPAN HARIANSTANDARD UNTUKPERLINDUNGAN danKESELAMATAN MAKANANStandard juga telah dibangunkan untuk menjaminstatus HALAL sesuatu produk makanan tertentu.15


STANDARD dan SEJARAHMANUSIABahan untukpembinaanrumahBahan binaan yangmematuhi standardakan menjaminkekuatanbangunan danKeselamatanpenghuni16


STANDARD dalamKEHIDUPAN HARIANSTANDARDBAGIKESELAMATANBARANGPERMAINANKANAK-KANAKMelalui perlaksanaankeperluan standard ini,Malaysia tidak akanmenjadi destinasibarangan yang‘substandard’ danmembahayakan sertamerugikan pengguna.17


STANDARD dalamKEHIDUPAN HARIANSTANDARD BAGI TOPI KELEDARPematuhan padaStandard inimemastikan supayapemakai topikeledar akandilindungi sepertiyang sepatutnya.18


BEBERAPA TANDA –TANDA DI MALAYSIAYANG MENUNJUKKANPRODUK MEMATUHISTANDARD-STANDARDYANG BERKAITAN19


Tanda seperti mana yangwujud pada plag tiga pin;contohnya20


CONTOHSTANDARDMALAYSIAATAUMS21


PENGLIBATAN dalam KERJA-KERJASTANDARD• Standard mempengaruhipelbagai aspek hidup kita.• Bagaimanakah kita bolehmendapat lebih banyakmaklumat tentang kerja-kerjapembangunan standard diMalaysia?22


Sebagai Pengguna Dapatkan maklumat tentang keselamatandan kualiti produk dan perkhidmatan yangsedia ada di pasaran Pastikan produk atau perkhidmatantersebut memenuhi standard dalamperundangan atau sekurang-kurangnyaselamat digunakan. Terdapat pelbagai badan yang terlibatdalam pembangunan standard dan jugahal ehwal pengguna.23


Badan-badanBerkaitan StandardUntuk PenggunaJabatan Standard Malaysia(STANDARDS MALAYSIA),Kementerian Sains, Teknologi danInovasiPersatuan Pengguna-PenggunaStandard Malaysia (StandardsUsers)SIRIM BerhadBahagian Hal-EhwalPengguna,KPDNHEPKPDNHEP24


Sebagai Pengguna Kanak-kanak pula perlu dididik dalam aspekkepenggunaan untuk melahirkan pengguna yangbijak dan bertanggungjawab. Melalui ko-kurikulum atau menyertakan aspekaspekkepentingan standard untuk penggunadalam kurikulum yang sedia ada;atau yang akan dirombak oleh Kementerian Pelajaran(utk RMk9) Pengguna muda dapat membentuk pasaranproduk dan perkhidmatan apabila mereka dewasananti.25


Sumber Rujukan Buku Aktiviti Tahap Lanjutan2006, Standards Users Risalah ‘ Standard dan Anda’,Terbitan DSM dengan kerjasama FOMCA Buku ‘World of Standards inAlphabetical Order’Terbitan DSM, dengan kerjasamaStandards Users.26


LAMAN WEB RUJUKAN www.standardsmalaysia.gov.my www.standardsusers.org www.fomca.org.my www.sirim.my www.iso.org www.iec.ch www.bsi.org.uk www.scc.ca www.standards.com.au www.ansi.org27

More magazines by this user
Similar magazines