Minit Mesyuarat 01/08

interactive.jpa.gov.my

Minit Mesyuarat 01/08

(c)berharap pegawai awam dapat memnghayati 5 teras MisiNasional terutama misi kedua iaitu meningkatkan keupayaanpengetahuan, kreativiti dan inovasi negara serta memupukminda kelas pertama dan misi kelima iaitu mengukuhkankeupayaan institusi dan pelaksanaan negara;(d)sebagai penggerak (driver) pembangunan negara, pegawaiawam perlu memainkan peranan masing-masing sebagaiModel of Excellence iaitu melaksanakan tugas berdasarkanberdasarkan kepada misi dan visi yang telah ditetapkan olehkerajaan;(e)pegawai awam perlu sentiasa relevan, kreatif, inovasi danbersedia membuat perubahan bagi menghasilkanpenyampaian perkhidmatan yang baik yang dapatmemberikan impak kepada masyarakat dan negara;(f)pegawai perkhidmatan awam perlu menghayati konsep ”SatuPerkhidmatan, Satu Penyampaian denganmengamalkan No Wrong Door Policy” untuk memberiperkhidmatan terbaik kepada pelanggan.II.MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT PEMANTAUAN MBJ BAGIKEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI DI PERINGKAT PERSEKUTUAN/NEGERI BIL. 4 TAHUN 2007Minit Mesyuarat Pemantauan MBJ BagiKementerian/Jabatan/Agensi Di Peringkat Persekutuan/Negeri Bil. 4Tahun 2007 yang telah diadakan pada 18 Disember 2007 disahkan tanpaapa-apa pindaan.2


III.PERKARA-PERKARA BERBANGKIT DARIPADA MINIT MESYUARATBILANGAN 4/2007 YANG DIADAKAN PADA 18 DISEMBER 2007(1) Perkara (III) (1)(a)(ii) Muka Surat 3Penubuhan MBJ Peringkat Persekutuan Dan Negeri(a)Mesyuarat mengambil maklum akan keterangan bahawa:(i)Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) danUniversiti Malaysia Kelantan (UMK) sedang dalamproses akhir penyediaan perlembagaan dan dijangkaselesai pada akhir Mac tahun 2008.(b)Mesyuarat bersetuju:(i)dengan keterangan di perenggan (a)(i) di atas.Tindakan : Kementerian Pengajian TinggiUPNMUMK(2) Perkara (III)(2)(a)(i)(ii) dan (iii) Muka Surat 4Bilangan MBJ Tidak Pernah Bermesyuarat Sepanjang Tahun2006 sehingga Suku Tahun Kedua 2007(a)Mesyuarat mengambil maklum akan keterangan bahawa:(i)Lembaga Sukan Negeri Sabah telah mengadakanMesyuarat MBJ pada 26 Disember 2007;(ii) Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah(SAFODA) dan Majlis Daerah Tuaran tidakmengadakan mesyuarat bagi tahun 2007; dan(iii)Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) akan mengadakanperjumpaan dengan SAFODA dan Majlis DaerahTuaran pada 11 Mac 2008 sebagai sesi taklimat3


(i)hasil inovasi akan dibentangkan di mesyuarat akandatang.(b)Mesyuarat bersetuju:(i)dengan keterangan di perenggan (a)(i) di atas.Tindakan : JPA(9) Perkara (V)(2) Muka Surat 12Capaian Laman FAQ MBJ(a)Mesyuarat mengambil maklum akan keterangan bahawa:(i) capaian FAQ MBJ telah dilengkapi dengankemudahan carian mengikut kategori bagimemudahkan pengguna melayari soalan-soalan lazimyang dimuatkan; dan(ii)sebanyak 24 soalan lagi telah ditambah menjadikanjumlah soalan sebanyak 45 dan boleh dilayari olehsemua penjawat awam sebagai rujukan.Tindakan : Makluman(10) Perkara (V)(3)(b) Muka Surat 17Pekeliling Perkhidmatan Dan Surat Pekeliling Perkhidmatan(a)Mesyuarat mengambil maklum akan keterangan bahawa:(i)agensi perlu merujuk kepada agensi pusat untukmengelakkan salah tafsir kepada PekelilingPerkhidmatan (PP) dan Surat Pekeliling Perkhidmatan(SPP) yang dikeluarkan oleh agensi pusat supaya7


pelaksanaan PP dan SPP dapat dibuat dengan betul;dan(ii) PP dan SPP yang dikeluarkan di peringkatPersekutuan adalah tertakluk kepada penerimaannyaoleh pihak berkuasa masing-masing.(b)Mesyuarat bersetuju:(i)dengan keterangan di perenggan (a)(i) di atas.Tindakan : Semua Kementerian/Jabatan/Agensi diPeringkat Persekutuan/Negeri(11) Perkara (V)(5)(b)(i) Muka Surat 21Isu Berkaitan Pembekalan Pakaian Seragam(a)Mesyuarat mengambil maklum akan keterangan bahawa:(i)Kementerian Kewangan pada dasarnya meluluskanpermohonan untuk menyediakan pakaian seragambagi menghadiri upacara rasmi seperti Hari Pekerjadan Hari Kebangsaan pada kadar tidak melebihiRM150.00 seorang. Manakala permohonan bagisambutan maulidurrasul dan majlis-majlis kebudayaanakan dipertimbangkan berdasarkan kepada keperluandan kesesuaian; dan(ii)permohonan hendaklah dimasukkan dalam anggaranbelanja mengurus tahunan.Tindakan : Makluman8


(12) Perkara (V)(6)(b) Muka Surat 22Submodul MBJ Untuk Aplikasi HRMISa) Mesyuarat mengambil maklum akan keterangan bahawa:(i)Submodul Pengurusan Perhubungan Majikan-Pekerja(MBJ) telah dilaksanakan oleh 10 agensi perintis mulaitahun 2006 dan pemakaian Submodul ini akandipanjangkan kepada 27 buah Kementerian;(ii)Surat Arahan mengenai pelaksanaan Submodul ini diperingkat Kementerian akan dikeluarkan pada April2008 diikuti dengan aktiviti pelaksanaan, pemantauandan seterusnya penguatkuasaan pada pertengahanJulai 2008;(iii)bagi peringkat Negeri pula, sesi taklimat dan latihanatas talian akan diberikan terlebih dahulu sebelumSurat Arahan dikeluarkan pada bulan April danselepas Surat Arahan dikeluarkan ia akan disusulidengan pelaksanaan, pemantauan dan seterusnyapenguatkuasaan pada pertengahan Julai 2008;(iii)pelaksanaan Submodul oleh agensi perintis didapatitidak memberangsangkan di mana minit MesyuaratMBJ tidak dihantar melalui aplikasi HRMIS. Oleh ituJPA telah mengadakan naziran dan isu pelaksanaanSubmodul yang dikenalpasti ialah:1. pegawai yang dilatih bertukar tanpapenyerahan tugas yang teratur mengenaipentadbiran modul seperti penetapan9


Tindakan : 10 Agensi PerintisBPTM, JPAIV.PERBINCANGAN MESYUARAT(1) Keaktifan MBJ Peringkat Persekutuan Dan Negeri Tahun 2007(a)Mesyuarat mengambil maklum akan keterangan bahawa:(i)sebanyak 714 (99.4%) agensi iaitu 215 (99.54%) diperingkat Persekutuan dan 499 (99.40%) di peringkatNegeri telah bermesyuarat sekurang-kurangnyasekali;(ii)sebanyak 646 (89.97%) agensi iaitu 196 (90.74%) diperingkat Persekutuan dan 450 (89.64%) agensi diperingkat Negeri telah bermesyuarat sekurangkurangnyadua kali;(iii)sebanyak 536 (74.65%) agensi iaitu 159 (73.61%) diperingkat Persekutuan dan 377 (75.10%) agensi diperingkat Negeri telah bermesyuarat sekurangkurangnyatiga kali; dan(iv)sebanyak 371 (51.67%) agensi iaitu 99 (45.83%) diperingkat Persekutuan dan 272 (54.18%) agensi diperingkat Negeri telah bermesyuarat sekurangkurangnyaempat kali.Tindakan : Makluman11


(2) Perbandingan Keaktifan MBJ Tahun 2006 dan Tahun 2007(a)Mesyuarat mengambil maklum akan keterangan bahawa:(i)keaktifan meningkat sebanyak 6 % dari tahun 2006 ketahun 2007 di mana sebanyak 714 (99.4%) agensitelah bermesyuarat sekurang-kurangnya sekali bagitahun 2007 berbanding sebanyak 669 (93.4%) agensipada tahun 2006.Tindakan : Makluman(3) Perbandingan Keaktifan MBJ Suku Tahun Pertama, Kedua,Ketiga dan Keempat Tahun 2006 Dan 2007(a)Mesyuarat mengambil maklum akan keterangan bahawa:(i)bilangan agensi bermesyuarat pada suku tahunpertama 2007 adalah meningkat iaitu sebanyak 610(84.9%) agensi berbanding 595 (83.1%) pada sukutahun pertama 2006;(ii)bilangan agensi bermesyuarat pada suku tahun kedua2007 adalah meningkat iaitu sebanyak 591 (82.3%)agensi berbanding 549 (76.6%) pada suku tahunkedua 2006;(i)bilangan agensi bermesyuarat pada suku tahun ketiga2007 adalah menurun iaitu sebanyak 560 (77.9%)agensi berbanding 580 (81.0%) pada suku tahunketiga 2006; dan(ii)bilangan agensi bermesyuarat pada suku tahunkeempat 2007 adalah tidak berubah iaitu sebanyak12


508 (70.7%) agensi berbanding 508 (70.9%) padasuku tahun keempat 2006.Tindakan : Makluman(4) Isu Yang Dibangkitkan Dalam Minit Mesyuarat MBJ Suku TahunKeempat 2007(a)Mesyuarat mengambil maklum akan keterangan bahawa:(i)pada suku tahun keempat 2007, bilangan isu yangdibincangkan dalam mesyuarat MBJ mengikut kategoriadalah isu pentadbiran sebanyak 1861 (45%),perkhidmatan sebanyak 483 (12%), skimperkhidmatan dan perjawatan sebanyak 466 (11%),hal-hal lain sebanyak 457 (11%), kebajikan sebanyak345 (8%), elaun dan kemudahan sebanyak 331 (8%),dan kewangan sebanyak 189 (5%);Tindakan :Makluman(5) Isu Selesai Dan Belum Selesai Bagi Suku Tahun Keempat 2007(a)Mesyuarat mengambil maklum akan keterangan bahawa:(i)bagi suku tahun keempat 2007 sebanyak 4,132 isuyang merangkumi ketujuh-tujuh kategori telahdibincangkan dalam mesyuarat MBJ bagi 714 agensiperingkat Persekutuan dan Negeri. Daripada 4,132 isu,sebanyak 2,135 (51.7%) isu telah dapat diselesaikanmanakala 1,997 (48.3%) isu belum selesai;(ii)bagi peringkat Persekutuan, sebanyak 1,173 isu telahdibincangkan dalam mesyuarat MBJ bagi 215 agensi.13


Daripada 1,173 isu, sebanyak 473 (40.3%) isu telahdapat diselesaikan manakala 700 (59.7%) isu belumselesai;(iii)bagi peringkat Negeri, sebanyak 2,959 isu telahdibincangkan dalam mesyuarat MBJ bagi 499 agensi.Daripada 2,959 isu, sebanyak 1,662 (56.2%) isu telahdapat diselesaikan manakala 1,297 (43.8%) isu belumselesai;(iv)dari tujuh kategori isu didapati jumlah isu yangterbanyak dibincangkan ialah dari kategori Pentadbiraniaitu 1,861, Perkhidmatan (483), Skim PerkhidmatanDan Perjawatan (466), Hal-hal Lain (457), Kebajikan(345), Elaun Dan Kemudahan (331) dan Kewangan(189); dan(v)dari jumlah isu mengikut kategori, Perkhidmatanmenunjukkan peratus tertinggi isu yang telah selesaiiaitu 63.2% diikuti Kebajikan (55.9%), Hal-hal Lain(55.6%), Elaun dan Kemudahan (56.2%), Kewangan(49.7%), Pentadbiran (47.6%) dan Skim Perkhidmatandan Perjawatan (46.8%).Tindakan : Makluman(6) Isu Yang Dibangkitkan Dalam Minit Mesyuarat MBJ SertaStatus Penyelesaian Bagi Keseluruhan Tahun 2007(a)Mesyuarat mengambil maklum akan keterangan bahawa:(i)sepanjang tahun 2007, sebanyak 7,116 isu yangmerangkumi ketujuh-tujuh kategori telah dibincangkan14


(7) Pengurusan Penilaian Prestasi Tahunan Pegawai Awam(a)Mesyuarat mengambil maklum akan keterangan bahawa:(i)tidak ada arahan yang menyatakan Pegawai Penilaiperlu memaklumkan markah prestasi kepada PegawaiYang Dinilai;(ii)Pegawai Penilai hanya perlu memaklumkan prestasiPegawai Yang Dinilai dengan menyatakan kekuatanatau kelemahan pegawai tersebut supaya prestasipegawai dapat diperbaiki dan dipertingkatkan lagi;(iii)Panel Pembangunan Sumber Manusia perlu melarasmarkah supaya tidak timbul perbezaan yang ketarapemberian markah di kalangan Pegawai Penilai;(iv)selain markah prestasi, urusan kenaikan pangkatboleh dilakukan melalui kaedah lain seperti temuduga.Oleh yang demikian ketua perkhidmatan boleh melihatkepada kaedah-kaedah yang lain bagi tujuan kenaikanpangkat;(v)pemberian markah melebihi 90% boleh dibuat tetapimemerlukan justifikasi yang melayakkan seseorangpegawai itu memperolehi markah tersebut; dan(vi)tidak ada kuota yang ditetapkan untuk pemberianmarkah melebihi 90%.Tindakan : Makluman16


V. HAL-HAL LAIN(1) Taklimat Pengurusan Penilaian Prestasi Tahunan PegawaiAwam Oleh Encik Ahmad Nadzri Embong, BahagianPerkhidmatan, JPA(a)Mesyuarat dimaklumkan bahawa:(i)sistem penilaian prestasi pegawai awam melibatkanproses penetapan sasaran kerja tahunan, penilaianperlakuan dan pencapaian kerja pegawai dalamtempoh masa tertentu bagi mempertingkatkan kualitidan produktiviti sesebuah jabatan;(ii)penilaian prestasi adalah proses untuk menilai samaada seseorang individu memenuhi satu standardprestasi yang ditetapkan yang bertujuan menilaiprestasi kerja, memotivasikan dan membangunkanpekerja;(iii)penilaian prestasi mempunyai perhubungan strategikdengan matlamat organisasi;(iv) tujuan pengurusan prestasi ialah :a. menentukan penempatan dan bidang kerjayasesuai dengan potensi, kebolehan, keistimewaanserta kemajuan pegawai;b. menentukan kesesuaian dan kelayakan untukkenaikan pangkat, pemangkuan, pinjaman danpertukaran sementara;17


c. menentukan kelayakan atau kesesuaian untukpergerakan dan anjakan gaji;d. menentukan penganugerahan khidmat cemerlang,pingat dan bintang kebesaran serta pemberiansurat penghargaan;e. mengenalpasti dan merancang keperluan latihan;danf. memberi kaunseling dengan tujuan memperbaikidan mempertingkat prestasi serta motivasipegawai.(v)ciri-ciri sistem penilaian prestasi:a. Sasaran Kerja Tahunan (SKT) dan kajian semulapertengahan tahun;b. penilaian objektif yang objektif, adil dan telus;c. pengiktirafan kegiatan dan sumbangan di luartugas rasmi;d. wajaran markah mengikut aspek penilaian prestasisesuai dengan peranan setiap kumpulan pegawai;e. borang LNPT mengikut kumpulan pegawai;f. peranan ketua jabatan, pegawai dan pegawaipenilai; dang. peranan panel pembangunan sumber manusia.18


(vi)wujud isu pengurusan prestasi seperti pemberianmarkah penilaian yang tidak menggambarkan prestasisebenar pegawai. Isu pengurusan prestasi didapatiterdapat di beberapa peringkat iaitu:a. peringkat Pegawai Dinilai di mana Pegawai Penilaitidak menyediakan SKT pada awal tahun, hanyamelaporkan apa yang dilaksanakan pada tahunberkenaan dan laporan Pencapaian SKT tidakmembantu Pegawai Penilai dalam membuatpenilaian secara objektif;b. peringkat pengurusan prestasi di mana SKT tidakdisediakan dengan teratur, kitaran prosespengurusan prestasi tidak ditepati, kurangpemantauan oleh KetuaJabatan/Bahagian/Pengurusan Sumber Manusiadan peranan Panel Pembangunan SumberManusia; danc. peringkat Pegawai Penilai di mana Pegawai Penilaitidak merujuk kepada pencapaian SKT dan hasilkerja Pegawai Yang Dinilai, penilaian yangdiberikan berdasarkan perspektif dan tidak merujukkepada skala.(vii)satu surat berkenaan Pengurusan Penilaian PrestasiTahunan Pegawai telah dikeluarkan oleh KetuaPengarah Perkhidmatan Awam bertarikh 13 Disember2007 yang antara lainnya memaklumkan bahawa:1. Pegawai Penilai perlu membuat penilaian secarabertanggungjawab dan adil yang benar-benarmenggambarkan prestasi sebenar pegawai19


erdasarkan pencapaian kerja, pengetahuan dankemahiran, kualiti peribadi serta sumbanganpegawai;2. Pegawai Penilai yang memberi markah penilaian90% dan ke atas hendaklah menyatakan dalamulasan mereka aktiviti-aktiviti penghasilan nilai yangdihasilkan oleh Pegawai Yang Dinilai yangmelayakkan pegawai berkenaan menerimapenilaian cemerlang melebihi 90%; dan2. Panel Pembangunan Sumber Manusia di setiapkementerian dan jabatan perlulah memainkanperanan yang berkesan untuk mengesah danmenyelaras penilaian kepada semua pegawai dibawah penyeliaan masing-masing.(2) Taklimat Pelarasan Gaji Yang Akhir Diterima Bagi PegawaiYang Bersara Atau Meninggal Dunia Dalam Perkhidmatan OlehEncik Basaruddin bin Sadali, Bahagian Gaji dan Elaun, JPA(a)Mesyuarat dimaklumkan bahawa;(i)arahan pelarasan gaji yang akhir diterima bagipegawai yang bersara atau meninggal dunia dalamperkhidmatan dikeluarkan melalui Surat pekelilingPerkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2008 yangdikuatkuasakan mulai 1 November 2002;(ii)gaji yang akhir diterima bermaksud gaji hakiki bulananyang akhir diterima oleh pegawai pada tarikh seharisebelum persaraannya atau pada tarikh kematiandalam perkhidmatan bagi maksud perkiraan faedahpersaraan;20


(iii)pelarasan gaji perlu dibuat kepada pegawai yangapabila dinaikkan pangkat, ditukar lantik atau dilantiksecara Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL),menerima gaji yang lebih rendah apabila bersara ataumeninggal dunia dalam perkhidmatan berbandingkekal di gred jawatan asal;(iv)pegawai yang layak dibuat pelarasan ialah:1. pegawai yang bersara pada atau selepas 2November 2002 di bawah Akta Pencen 1980(Akta 227) atas sebab bersara wajib, sebabkesihatan, penghapusan jawatan, penyusunansemula organisasi, kepentingan Negara,kepentingan perkhidmatan awam ataupenswastaan/pengkorporatan agensi; dan2. pegawai yang meninggal dalam perkhidmatanpada atau selepas 1 November 2002.(v)pegawai yang tidak layak menerima pelarasan ialah:1. pegawai yang bersara atas pilihan sendiri;2. pegawai yang ditamatkan Perkhidmatan DemiKepentingan Awam; dan3. pegawai yang bercuti tanpa gaji sehingga tarikhterakhir dalam perkhidmatan.(vi)peraturan di bawah SPP ini tidak terpakai bagipegawai yang dijatuhkan hukuman tatatertib di bawahPeraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan21


Tatatertib) 1993 [P.U.(A)395/1993] yangmengakibatkan gaji yang akhir diterima rendahberbanding sekiranya kekal dan bersara di gredjawatan sebelumnya;(vii)prinsip pemindahan gaji ialah gaji yang akhir diterimaoleh pegawai hendaklah diselaraskan ke matagajiyang sama atau matagaji tertinggi berhampirandengan gaji yang sepatutnya diterima di gred jawatansebelumnya pada tarikh sehari sebelum pegawaibersara ataupun pada tarikh pegawai meninggal dunia;(viii)kaedah pelarasan gaji ialah;1. tetapkan amaun gaji di gred jawatansebelumnya berdasarkan Pergerakan GajiBiasa (PGB);2. selaraskan gaji di gred jawatan sekarangberdasarkan prinsip matagaji sama atautertinggi berhampiran dengan amaun gaji digred jawatan sebelumnya;3. jika matagaji di Peringkat (P) berkaitan tidakdapat menampung, gaji boleh ditetapkan diPeringkat (P) berikutnya; dan4. jika tidak dapat menampung, maka Jadual GajiKhas Untuk Penyandang (KUP) hendaklahdipohon daripada Bahagian Gaji dan Elaun,Jabatan Perkhidmatan Awam.(ix)bagi pegawai yang akan bersara, Ketua Jabatanbertanggungjawab untuk:22


1. mengenalpasti pegawai;2. pastikan gred dan matagaji jawatansekarang;3. pastikan gred dan matagaji sertaPeringkat (P) gaji jawatansebelumnya;4. selaraskan gaji di gred jawatansebelum ke gred jawatan sekarang;5. kemas kini rekod gaji dalamKenyataan Perkhidmatan; dan6. kemukakan dokumen berkaitan keBahagian Pencen, JPA.(x)bagi pegawai yang telah bersara (pada atau selepas2 November 2002) atau meninggal dunia dalamperkhidmatan (pada atau selepas 1 November 2002),Ketua Jabatan bertanggungjawab untuk:1. kenalpasti pegawai/pesara;2. kemaskini rekod dalam KenyataanPerkhidmatan; dan3. kemukakan dokumen berkaitan ke BahagianPencen, JPA23


(xi)bagi pelaksanaan pelarasan gaji ini, agensi bolehmerujuk kepada BGE, JPA untuk mendapatkannasihat dan latihan.Tindakan : Makluman(3) Taklimat Pelaksanaan Aplikasi HRMIS Dan Isu- isu PelaksanaanSubmodul Pengurusan Perhubungan Majikan-Pekerja Oleh CikWee Kwee Lan, Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat,JPA(a)Mesyuarat dimaklumkan bahawa:(i)Submodul Pengurusan Perhubungan Majikan-Pekerja(MBJ) merupakan salah satu submodul di bawahModul Pengurusan Komunikasi dan Tatatertib Pekerja;(ii)tujuan Submodul ialah:1. menyediakan kemudahan kepada penjawatawam mengemukakan isu-isu berkaitan denganurusan pentadbiran, perkhidmatan dankebajikan anggota secara dalam talian;2. memudahkan pengendalian dan pemantauanMesyuarat MBJ di peringkat agensi; dan3. meningkatkan keberkesanan pemantauanpenubuhan, keaktifan dan isu-isu yangdibangkitkan oleh agensi.(iii)faedah yang boleh diperolehi dari Submodul ini ialahpemantauan dan pengawasan isu secara lebih24


erkesan dan mudah, perkongsian maklumat danmewujudkan persekitaran kerja yang harmoni.(iv) fungsi Submodul Perhubungan Majikan-Pekerjamembolehkan pengguna mewujudkan MBJ,menguruskan isu-isu dan mesyuarat, menyelenggaraahli-ahli wakil pegawai dan pekerja serta menjanalaporan pemantauan MBJ;(v)terdapat lima jenis peranan pengguna iaitu pencadangisu, pengesah isu, pelulus isu, urus setia MBJ (Agensi)dan urus setia MBJ (Agensi Pusat);(vi)tanggungjawab ketua Jabatan ialah:1. memastikan hanya pegawai yang telah dilantikdan diberi hak capaian untuk menguruskanaktiviti-aktiviti MBJ sahaja yang dapat melihat danmentadbir data-data tersebut;2. menubuhkan Pasukan Teras SubmodulPengurusan Perhubungan Majikan-Pekerja bagimelicinkan pelaksanaan Submodul ini;3. mengemukakan minit mesyuarat secara dalamtalian melalui aplikasi HRMIS bagi setiapmesyuarat yang diadakan pada tahun berkenaanke JPA bagi tujuan pemantauan isu; dan4. membuat penyesuaian tugas dan mengemas kinisenarai tugas serta fail meja pegawai mengikutperanan dan tanggungjawab pelaksanaanHRMIS.25


(vii)langkah-langkah pelaksanaan terbahagi kepada tigaperingkat iaitu:1. sebelum pelaksanaan di mana Pentadbir sistemperlu menetapkan peranan ke dalam sistemmengikut templet yang dilengkapkan (MBJ-PP01/2007) dan menetapkan aliran kerja kedalam sistem mengikut templet yangdilengkapkan (MBJ-WF01/2007); dan2. semasa pelaksanaan di mana PengurusanSumber Manusia (PSM) bertanggungjawabmemaklumkan kepada Bahagian PengurusanTeknologi Maklumat bahawa peranan dan alirankerja lengkap dan Submodul sedia untukdilaksanakan dan mulakan pelaksanaansubmodul, mencatat dalam buku log tarikhsebenar Submodul Pengurusan PerhubunganMajikan – Pekerja dilaksanakan. Agensi pulamemantau pelaksanaan Submodul dan laporkanaduan masalah aplikasi kepada Meja BantuanTahap 1 sekiranya masalah tidak dapatdiselesaikan di peringkat agensi danmengadakan Mesyuarat JawatankuasaPelaksanaan Peringkat Agensi untuk memantaudan mengatasi isu-isu pelaksanaan yangdihadapi sepanjang tempoh pelaksanaanSubmodul.(viii)langkah yang perlu diambil ialah:1. persediaan pelaksanaan modul denganmenetapkan peranan dan aliran kerjaModul/Submodul, mengemaskini rekod peribadi,26


data perjawatan, profail perkhidmatan dan datadatakritikal yang diperlukan bagin pelaksanaansesuatu modul, menjadualkan sesi latihan untukJabatan/Bahagian di agensi masing-masing danmelantik pegawai untuk menguruskan MejaBantuan Tahap 0;2. persediaan Rangkaian HRMIS denganmengenalpasti jumlah tapak sebenar yang belumdisambungkan ke EG*Net; dan3. melengkapkan borang SPD danmengemukakannya kepada BPTM, JPA(4) Pekeliling Perkhidmatan Dan Surat Pekeliling Perkhidmatan(a)Mesyuarat mengambil maklum Pekeliling Perkhidmatan DanSurat Pekeliling Perkhidmatan terbaru yang dikeluarkanselepas 17 Disember 2007 hingga 29 Februari 2008 adalah:(i) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 32 Tahun 2007 –Perubahan Skim-skim Perkhidmatan Perangkawan,Penolong Pegawai Perangkaan dan PembantuPerangkaan;(ii) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 33 Tahun 2007 –Skim Perkhidmatan Pegawai Pendidikan PengajianTinggi;(iii)Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 17 Tahun2007 – Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal;27


(iv) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2008– Pemakaian Pakaian Batik Malaysia Oleh PegawaiAwam Pada Hari Khamis;(v) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2008– Penjelasan Mengenai Pelaksanaan MengosongkanRumah Biasa Kerajaan;(vi) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2008– Penurunan Kuasa Menimbang Pelantikan SecaraKontrak Oleh Institusi Pengajian Tinggi Awam; dan(vii) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2008– Penyelarasan Gaji Yang Akhir Diterima BagiPegawai Yang Bersara Atau Meninggal Dunia DalamPerkhidmatan.Tindakan : Makluman5. Key Performance Indicator (KPI)(a)Mesyuarat mengambil maklum akan keterangan bahawa:(i)prestasi ketua perkhidmatan di setiap agensi indukperingkat Persekutuan akan dinilai melalui KeyPerformance Indicator (KPI) di mana aspekkepimpinan menjadi salah satu ciri yang akan dinilai.Aspek penilaian ini akan bergantung kepada statuspenyelesaian isu-isu yang dibangkitkan dalamMesyuarat MBJ.Tindakan : Makluman28


VI.PENUTUP1. Tuan Pengerusi menyimpulkan bahawa terdapat empat isu yangperlu dimasukkan di dalam agenda mesyuarat akan datang iaitu:(ii)Taklimat kemudahan Perumahan Kerajaan;(iii)Taklimat Hasil Inovasi;(iv)Pembentangan mengenai standard penetapan statuspenyelesaian isu; dan(v)Laporan pelaksanaan Submodul MBJ di bawahaplikasi HRMIS.VII.PENANGGUHAN MESYUARAT1. Tuan Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua wakilKementerian/Agensi/Jabatan peringkat Persekutuan dan Negeridalam menjayakan Mesyuarat MBJ pertama untuk tahun 2008 diIpoh, Perak.2. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 12.45 tengahari.Urus SetiaMajlis Bersama JabatanBahagian Gaji dan ElaunJabatan Perkhidmatan AwamMac 200829


LAMPIRANSENARAI KEHADIRAN :JABATAN PERKHIDMATAN AWAM1. Y. Brs. En. Yap Kin Sian - PengerusiPengarahBahagian Gaji Dan Elaun2. Tuan Haji Nordin bin BuyauTimbalan PengarahBahagian Gaji dan Elaun3. Encik Basaruddin bin SadaliTimbalan PengarahBahagian Gaji dan Elaun4. Encik Khairulazli bin OthmanTimbalan PengarahBahagian Khidmat Pengurusan5. Encik Ahmad Nadzri bin EmbongTimbalan PengarahBahagian Perkhidmatan6. Puan Wee Kwee LanTimbalan PengarahBahagian Teknologi Maklumat7. Encik Takayudin bin Haji AmeriKetua Penolong PengarahBahagian Gaji dan Elaun8. Encik Mohammad Azhan Shahmi bin MohdPenolong PengarahBahagian Pembangunan Organisasi9. Encik Azizul bin MustaphaPenolong PengarahBahagian Gaji dan Elaun10. Puan Azaria binti ZakariaPenolong PengarahBahagian Perkhidmatan11. Puan Irweeda binti NaimPenolong PengarahBahagian Perkhidmatan1


KEMENTERIAN / AGENSI / JABATAN PERSEKUTUAN1. Encik Ahmad Nazari Bin Mohd HanapiahSetiausaha BahagianBahagian Pengurusan Sumber ManusiaKementerian Penerangan Malaysia2. Puan Zalekha binti Haji Mohamed TahirTimbalan Setiausaha BahagianSumber ManusiaKementerian Kesihatan3. Puan Zainon Nor Binti AhmadSetiausaha BahagianBhg. Pengurusan Sumber ManusiaKementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat4. Puan Rabeah binti ShamsuddinSetiausaha BahagianBahagian Pengurusan Sumber ManusiaKementerian Wilayah Persekutuan5. Encik Abdul Kadir B Ab. LatiffSetiausaha BahagianBahagian Pengurusan Sumber ManusiaKementerian Pengangkutan Malaysia6. Tuan Haji Saudi bin AhmadKetua Penolong SetiausahaBahagian Pengurusan Sumber ManusiaKementerian Kebudayaan, Kesenian Dan Warisan7. Tuan Haji Saudi bin AhmadKetua Penolong SetiausahaBahagian Pengurusan Sumber ManusiaKementerian Kebudayaan, Kesenian Dan Warisan8. Puan Noriah binti ShaharuddinKetua Penolong SetiausahaBahagian Pengurusan Sumber ManusiaKementerian Kewangan9. Encik Nor Hisham bin IbrahimKetua Penolong SetiausahaBahagian Pengurusan Sumber ManusiaJabatan Perdana Menteri2


10. Encik Mohd Yusoff bin AmanKetua Penolong SetiausahaBahagian Pengurusan Sumber ManusiaKementerian Perusahaan Perladangan Dan Komoditi11. Encik Adek Ahmad bin Ab ManafKetua Penolong SetiausahaBahagian Pengurusan Sumber ManusiaKementerian Pengajian Tinggi Malaysia12. Encik Mohd Radzuan bin Abdul ManafKetua Penolong SetiausahaBahagian Pengurusan Sumber ManusiaKementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani13. Encik Shaiful Azli bin Mahamad NorKetua Penolong PengarahBahagian PentadbiranKementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri14. Encik Md. Azhan bin Samat @ LimatKetua Penolong SetiausahaBahagian Pengurusan Sumber ManusiaKementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar15. Puan Hadzrul Hani binti MasbobKetua Penolong SetiausahaBahagian Pengurusan Sumber ManusiaKementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi16. Puan Noorleza Bt. RajabKetua Penolong SetiausahaBahagian Pengurusan Sumber ManusiaKementerian Tenaga, Air Dan Komunikasi17. Puan Halina binti YahayaKetua Penolong SetiausahaBahagian Pengurusan Sumber ManusiaKementerian Belia dan Sukan18. Encik Shaiful Anuar MohammadKetua Penolong SetiausahaBahagian Pengurusan Sumber ManusiaKementerian Luar Negeri19. Puan Nor Hanita binti KayatPenolong SetiausahaBahagian Khidmat PengurusanKementerian Sumber Manusia3


20. Encik Nik Adi Sukiman bin Nik Ahmad FauziPenolong SetiausahaKementerian Hal Ehwal Dalam Negeri21. Encik Mohd Azmi bin Mohd SalehudinPenolong SetiausahaBahagian Pengurusan Sumber ManusiaKementerian Keselamatan Dalam Negeri22. Encik Amir Shafrizan bin Abd RahmanPenolong SetiausahaBahagian Pengurusan Sumber ManusiaKementerian Wilayah Persekutuan23. Encik Mohd Nor Hafiz bin Ahmad PauzanPenolong SetiausahaBahagian Pengurusan Sumber ManusiaKementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna24. Encik Wan Mohd Khairuddin B. Wan OmarPenolong PengarahJabatan Pertahanan Awam25. Cik Nurdiyana binti BaharumPenolong SetiausahaKementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah26. Encik Nik Fadly Afzan bin Mohammed KamilPegawai Teknologi MaklumatKementerian Kerja Raya27. Puan Khatijah bt HamzahPenolong SetiausahaBahagian PentadbiranKementerian Pertahanan28. Cik Noor Hasifah binti Abdul RashidPenolong SetiausahaBahagian PentadbiranKementerian Pertahanan29. Cik Rusmani binti AwangPenolong PengarahKementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi30. Puan Nurul Ashikin binti DinPenolong SetiausahaKementerian Pelancongan Malaysia4


31. Encik Muhammad Aiza b. ZamrosePenolong SetiausahaKermenterian Pelancongan Malaysia32. Puan Wan Zaleha binti MahyuddinPenolong Pegawai TadbirBahagian Pengurusan Sumber ManusiaKementerian Pelajaran33. Encik Ermiza bin AzmiPenolong Pegawai TadbirBahagian Pengurusan Sumber ManusiaKementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan34. Encik Hamizun bin HamzahKementerian KesihatanAGENSI NEGERI1. Y. Bhg. Encik Yaakop bin Fakir Mohd.Timbalan Setiausaha KerajaanPejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak2. Encik Azizan bin HamidTimbalan Setiausaha Kerajaan (Khidmat Pengurusan),Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka3. Encik Asri Bin SaadKetua Penolong Setiausaha,Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak4. Encik Fairul Rafiq bin Ahmad ZamaniBahagian Khidmat PegurusanPejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak5. Encik A. Rahman Bin Haji ZainolTimbalan Setiausaha KerajaanBahagian Sumber ManusiaPejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah6. Encik Zokrie bin OthmanKetua Penolong SetiausahaPejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang7. Encik Abdullah bin Md. YusoffKetua Penolong Setiausaha (Sumber Manusia)Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan5


8. En. Malcolm Yong Kar SiewKetua Penolong PengarahPejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak9. Encik Kamarulzaman bin JamilSetiausaha BahagianPejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor10. Encik Azora@Ahmad Bin ShamsudinPenolong SetiausahaPejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang11. Tuan Haji Mohd Zahari Bin Mohd AzaharKetua Penolong SetiausahaPejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu12. Puan Norzainun Binti TimbonPenolong PengarahPejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah13. Puan Zihan binti IsmailPenolong SetiausahaBahagian Pengurusan Sumber ManusiaPejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor14. Encik Azlan bin Rahumad TullahPenolong Setiausaha KerajaanPejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang15. Cik Radiaton Nizar Binti Muhammad JapriPenolong Setiausaha Kerajaan,Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan16. Encik Nasir bin YahayaPenolong Setiausaha(Pentadbiran & Kewangan)Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis17. Tuan Haji Wan Mohd Zaki bin Wan AbdullahPenolong SetiausahaPejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu18. Tuan Haji Yusof Bin MahmudPenolong Pegawai TadbirPejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu19. Puan Norhayati Binti Haji NasirPenolong Pegawai Tadbir,Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka6


HRMIS1. Encik Rahman bin Mohd. DinPengarahBahagian Khidmat PengurusanMAMPU2. Encik Kamaruddin bin AhmadTimbalan PengarahMARA3. En. Shahrul AzwanMajlis Amanah Rakyat (MARA)4. Puan Hasimah bt IsmailTimbalan PengarahDewan Bandaraya Kuala Lumpur5. Cik Lilis Saslinda binti PornomoPenolong PengarahJabatan Perkhidmatan Haiwan6. Puan Fazlina binti FuziPenolong Pegawai TadbirDewan Bandaraya Kuala Lumpur7. Encik Poobalan MasilamaniJabatan Perkhidmatan Haiwan8. Encik Rizal Azwan bin Mohd. YusofJabatan Pengairan dan Saliran9. Encik Hamizun bin HamzahKementerian Kesihatan10. Encik Azhar bin SanusiPerbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS)11. Encik Safri bin Abdul AzizPerbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS)12. Encik Razman bin RazakPerbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS13. ThilageshvaranJabatan Pengairan dan Saliran Malaysia7


AGENSI NEGERI PERAK1. Dr. Dolbani MijanJabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Perak2. Dato’ Mohd Yusof bin Mohd IsaLembaga Air Negeri Perak3. Encik Rahmat bin OmarMajlis Daerah Tanjung Malim Perak4. Encik Ahmad Fadzil bin Abdul MajidJabatan Perhutanan Negeri Perak5. Encik Zulghafar bin Mat ShikiJabatan Pertanian Negeri Perak6. Haji Zamri bin HashimJabatan Mufti Negeri Perak7. Noor fadilah bin Haji Abdul AzizPerbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak8. Encik Mohd Noor AyobJabatan Geosains Negeri Perak9. Encik Nor Asri bin AbdullahJabatan Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak10. Encik Ahmad bin HusinPejabat Daerah Perak Tengah11. Encik Kamaruzaman bin AliafMajlis Daerah Gerik12. Encik Zainuddin bin HashimPejabat DYMM Sultan Perak13. Encik Farid bin WazaliYayasan Negeri Perak14. Encik Ahmad Shariffuddin bin KasimMajlis Perbandaran Taiping Negeri Perak15. Tuan Haji Abdul Hamid bin OsmanJabatan Pengairan dan Saliran Negeri Perak16. Encik Abdul Latif bin Ngah IsmailPerbadanan Kemajuan Negeri Perak8


17. Encik Mohd Helmi bin ArifinMajlis Perbandaran Manjung Perak18. Encik Zulkifle bin Jaafar SidekMajlis Bandaraya Ipoh Perak19. Encik Azahari bin SaadMajlis Daerah Selama Perak20. Puan Rose Amiza bt SadriMajlis Daerah Kerian Perak21. Encik Muhamad Adli bin AdnanMajlis Perbandaran Teluk Intan Perak22. Encik Amar Hadzley bin Ahmad NoorPejabat Daerah dan Tanah Batang Padang, Tapah Perak23. Puan Siti Suraya bt Muhamad TaibBahagian PSM, SUK Perak24. Puan Nor Jamahi bt IbrahimPeguam Galeri Sultan Azlan Shah, Perak25. Puan Che Rohaya bt MohamadMajlis Daerah Pengkalan Hulu Perak26. Encik Meor Ismail bin Meor AkimMajlis Sukan Negeri Perak27. Encik Mohd Nasir Bin ZakariaJabatan Perhilitan Haiwan Negeri Perak28. Encik Abdul Wahab bin DaudMajlis Keselamatan Negara Negeri Perak29. Encik Othman bin Mat SaniMajlis Perbandaran Kuala Kangsar Perak30. Encik Shahiri bin TanMajlis Daerah Tapah Negeri Perak31. Encik Mohd Rahim bin Haji AbdullahJabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak9


URUS SETIA1. Cik Zanariah Binti ZainuddinKetua Penolong PengarahBahagian Gaji Dan Elaun2. Cik Fazidah Binti FadzilPenolong PengarahBahagian Gaji Dan Elaun3. Puan Perihatin Binti MarjiPenolong Pegawai TadbirBahagian Gaji dan Elaun4. Encik Noridin binti SapanPenolong Pegawai TadbirBahagian Gaji Dan Elaun5. Cik Rekha a/p KanapathyPembantu TadbirBahagian Gaji dan Elaun6. Puan Norizawati binti AhmadPembantu TadbirBahagian Gaji dan Elaun10

More magazines by this user
Similar magazines