Maklumat Perjawatan Sektor Awam 30 Jun 2007C

interactive.jpa.gov.my

Maklumat Perjawatan Sektor Awam 30 Jun 2007C

ISI KANDUNGANTAJUKMUKASURATDefinisi Anggota Perkhidmatan Awam1Agensi Sektor Awam : Kedudukan Pada 31 Disember 2006 2Jumlah Keseluruhan Agensi Sektor Awam Pada 31 Disember 2006Carta Agensi Sektor Awam Kedudukan Pada 31 Disember 2006Carta Jumlah Keseluruhan Agensi Sektor Awam Pada 31 Disember 2006Ringkasan Kedudukan Perjawatan Di Dalam Sektor Awam Pada 30 Jun 2007Carta Bilangan Perjawatan Di Dalam Sektor Awam Mengikut Kategori AgensiCarta Bilangan Anggota Di Dalam Sektor Awam Mengikut Jenis AgensiTrend Perjawatan dan Pengisian Sektor Awam Dari Tahun 1990 Hingga Jun 2007Perbandingan Pertumbuhan Bilangan Penduduk Dengan Anggota Sektor Awam (2000 - Jun 2007)23345678Jumlah Anggota dan Perbelanjaan Emolumen Perkhidmatan Awam PersekutuanDari Tahun 2002 - Jun 2007Ringkasan Maklumat Perjawatan Perkhidmatan Awam Persekutuan dan Badan Berkanun Persekutuan 10Mengikut KementerianRingkasan Maklumat Perjawatan Perkhidmatan Awam Negeri,Badan-Badan Berkanun Negeri Dan Pihak Berkuasa Tempatan Mengikut Negeri911


JPADEFINISI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAMPERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN ( PERKARA 132 )Berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan, Anggota Perkhidmatan Awam adalah terdiri daripada :(a) Angkatan Tentera;(b) Perkhidmatan Kehakiman Dan Undang-Undang;(c) Perkhidmatan Awam Am Persekutuan;(d) Pasukan Polis;(e) Perkhidmatan Awam bersama;(f) Perkhidmatan Awam Tiap-tiap Satu Negeri; dan(g) Perkhidmatan Pelajaran.1


AGENSI SEKTOR AWAM MENGIKUT JENIS AGENSIKEDUDUKAN PADA 31 DISEMBER 2006BILAGENSI BILANGAN PERATUS1Persekutuan13919%2Negeri25135%3Badan Berkanun Persekutuan7811%4Badan Berkanun Negeri10815%5Pihak Berkuasa Tempatan14420%720JUMLAH 100%BILANGAN AGENSI SEKTOR AWAMKEDUDUKAN PADA 31 DISEMBER 2006BIL.1.2.3.4.PersekutuanNegeri-Negeri Di SemenanjungNegeri SabahNegeri SarawakAGENSIKEM./ BADAN PENGUASAJABATAN BERKANUN TEMPATAN1391704734JUMLAH 390 186 144 7207873141962221 25JUMLAH21833983802


RINGKASAN KEDUDUKAN PERJAWATAN DAN PENGISIAN MENGIKUT JENIS AGENSIDALAM SEKTOR AWAM PADA 30 JUN 2007PERJAWATANPENGISIANBIL. AGENSI Pengurusan TertinggiPengurusan & Profesional Sokongan JumlahPengurusan TertinggiPengurusan & ProfesionalSokonganJumlah %% % AgensiVU VK Jumlah GL GNP Jumlah GL GNP Jumlah KeseluruhanVU VK Jumlah GL GNP Jumlah GL GNP Jumlah Keseluruhan Pengisian1 Persekutuan 737 271 1.008 244.120 44.531 288.651 639.180 185.464 824.644 1.114.303 77,8% 658 214 872 226.759 33.058 259.817 573.633 140.472 714.105 974.794 87,5% 79,5%2 Negeri 112 0 112 3.774 2.950 6.724 83.927 30.574 114.501 121.337 8,5% 87 0 87 3.105 2.212 5.317 61.781 21.707 83.488 88.892 73,3% 7,3%3 Badan-BadanBerkanun 216 721 937 30.362 11.077 41.439 65.534 14.932 80.466 122.842 8,6% 195 639 834 24.765 9.418 34.183 56.331 12.756 69.087 104.104 84,7% 8,5%Persekutuan4 Badan-BadanBerkanun 29 1 30 1.282 1.081 2.363 10.186 6.459 16.645 19.038 1,3% 26 1 27 968 812 1.780 7.713 4.958 12.671 14.478 76,0% 1,2%Negeri5 PihakBerkuasa 20 1 21 973 675 1.648 39.348 14.254 53.602 55.271 3,9% 20 1 21 785 519 1.304 31.208 10.622 41.830 43.155 78,1% 3,5%TempatanJUMLAH 1.114 994 2.108 280.511 60.314 340.825 838.175 251.683 1.089.858 1.432.791 100% 986 855 1.841 256.382 46.019 302.401 730.666 190.515 921.181 1.225.423 85,5% 100%4


CARTA BILANGAN PERJAWATAN DI DALAM SEKTOR AWAM MENGIKUTJENIS AGENSI PADA 30 JUN 20072BBP(122,842)8.6%NEGERI(121,337)8.5%PBT(55,271)3.9%BBN(19,038)1.3%PERSEKUTUAN(1,114,303)77.8%JUMLAH PERJAWATAN :1.432.7915


CARTA BILANGAN ANGGOTA DI DALAM SEKTOR AWAM MENGIKUTJENIS AGENSI PADA 30 JUN 2007BBP(104,104)8.50%NEGERI(88,892)7.25%PBT(43,155)3.52%BBN(14,478)1.18%PERSEKUTUAN(974,794)79.5%JUMLAH PENGISIAN :1.225.4236


TREND PERJAWATAN DAN PENGISIAN DI SEKTOR AWAM DARI TAHUN 1990 HINGGA JUN 2007TAHUN PERJAWATAN BEZAPERATUSPERATUSPENGISIAN BEZAPERTAMBAHANPERTAMBAHAN1990 1.066.406 910.4051991 1.077.938 11.532 1,08% 913.103 2.698 0,30%1992 1.056.554 -21.384 -1,98% 892.939 -20.164 -2,21%1993 1.069.632 13.078 1,24% 885.939 -7.000 -0,78%1994 1.042.866 -26.766 -2,50% 885.984 45 0,01%1995 1.055.231 12.365 1,19% 844.954 -41.030 -4,63%1996 1.087.444 32.213 3,05% 852.609 7.655 0,91%1997 1.108.958 21.514 1,98% 843.192 -9.417 -1,10%1998 1.123.057 14.099 1,27% 840.865 -2.327 -0,28%1999 1.135.552 12.495 1,11% 963.626 122.761 14,60%2000 1.153.788 18.236 1,61% 979.464 15.838 1,64%2001 1.189.950 36.162 3,13% 994.548 15.084 1,54%2002 1.231.981 42.031 3,53% 1.026.143 31.595 3,18%2003 1.295.199 63.218 5,13% 1.080.886 54.743 5,33%2004 1.320.337 25.138 1,94% 1.098.638 17.752 1,64%2005 1.360.207 39.870 3,02% 1.118.392 19.754 1,80%2006 1.394.739 34.532 2,54% 1.152.467 34.075 3,05%Jun 2007 1.432.791 38.052 2,73% 1.225.423 72.956 6,33%Nota: .Purata Pertambahan Perjawatan Dari Tahun 1990 - Jun 2007: 1,88%Purata Pertambahan Pengisian Dari Tahun 1990 - Jun 2007: 1,96%TREND PERJAWATAN DAN PENGISIAN SEKTOR AWAMDARI TAHUN 1990 HINGGA JUN 2007BILANGAN1.600.0001.500.0001.400.0001.300.0001.200.0001.100.0001.000.000900.000800.000700.000600.0001990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006PENGISIANTAHUNPERJAWATAN7


PERBANDINGAN PERTUMBUHAN BILANGAN PENDUDUK DENGAN ANGGOTA SEKTOR AWAMBAGI TAHUN 2000 HINGGA JUN 2007TAHUN2000 2001 2002 2003 2004 20052006 JUN 2007BILANGANPERJAWATAN979.464 994.548 1.231.981 1.295.005 1.320.224 1.360.207 1.394.739 1.432.791PENDUDUKPERATUSPERJAWATANSumber: Jabatan Perangkaan Malaysia23.274.700 23.795.300 24.530.000 25.320.000 25.720.000 26.763.255 26.640.000 27.341.1504,21 4,18 5,02 5,11 5,13 5,08 5,24 5,24TREND PERJAWATAN SEKTOR AWAM DARI TAHUN 2000 HINGGA JUN 2007BERBANDING BILANGAN PENDUDUK% PERJAWATAN6,005,004,003,002,001,000,002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 JUNTAHUN2007% PERJAWATAN8


JUMLAH ANGGOTA DAN PERBELANJAAN EMOLUMEN PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUANDARI TAHUN 2002 HINGGA JUN 2007TAHUNPERKARA 2002 2003 2004 2005 2006 JUN 2007Emolumen 20.242 21.721 23.779 25.587 25.089 25.815(RM Juta)JumlahAnggota 783.052 834.573 858.229 881.532 913.149 974.794* Sumber : Laporan Ekonomi 2006/2007** Sehingga Jun 2007ANGGOTA/EMOLUMEN1.200.0001.000.000800.000600.000400.000200.0000JUMLAH ANGGOTA DAN PERBELANJAAN EMOLUMENPERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUANDARI TAHUN 2002 HINGGA JUN 200720.24221.7213623.77925.58725.08925.8152002 2003 2004 2005 2006 JUN 2007TAHUNJumlah Anggota Emolumen RM (juta)9


RINGKASAN MAKLUMAT PERJAWATANPERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DAN BADAN-BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN MENGIKUT KEMENTERIANKEDUDUKAN SEHINGGA 30 JUN 2007BIL.PAP BBP JUMLAH %1 JABATAN PERDANA MENTERI 33.014 5.993 39.007 3,152 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 3.230 230 3.460 0,283 KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI 12.597 - 12.597 1,024 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH 2.973 6.743 9.716 0,795 KEMENTERIAN KERJA RAYA 9.953 549 10.502 0,856 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN WARISAN 2.857 854 3.711 0,307 KEMENTERIAN KESELAMATAN DALAM NEGERI 137.271 - 137.271 11,108 KEMENTERIAN KESIHATAN 178.932 - 178.932 14,469 KEMENTERIAN KEWANGAN 19.678 72 19.750 1,6010 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 1.597 - 1.597 0,1311 KEMENTERIAN PELAJARAN 469.419 956 470.375 38,0212 KEMENTERIAN PELANCONGAN 424 639 1.063 0,0913 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI 2.147 10.758 12.905 1,0414 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT 6.856 1.232 8.088 0,6515 KEMENTERIAN PENERANGAN 8.905 312 9.217 0,7516 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI 11.538 70.711 82.249 6,6517 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN 9.683 398 10.081 0,8118 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI (MITI) 885 1.501 2.386 0,1919 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA 3.267 272 3.539 0,2920 KEMENTERIAN PERTAHANAN 148.197 - 148.197 11,9821 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI 10.969 15.234 26.203 2,1222 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 15.164 - 15.164 1,2323 KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI 225 4.367 4.592 0,3724 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI 4.273 11 4.284 0,3525 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR 12.928 731 13.659 1,1026 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 6.341 - 6.341 0,5127 KEMENTERIAN TENAGA, AIR DAN KOMUNIKASI 741 - 741 0,0628 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN 239 1.279 1.518 0,12JUMLAH 1.114.303 122.842 1.237.145 100,00Nota : Kementerian termasuk agensi-agensi di bawahnya.KEMENTERIAN/JABATAN- Tidak termasuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (PBT) di bawah Kementerian Wilayah PersekutuanPERJAWATAN10


RINGKASAN MAKLUMAT PERJAWATANPERKHIDMATAN AWAM NEGERI, BADAN-BADAN BERKANUN NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN MENGIKUT NEGERIKEDUDUKAN SEHINGGA 30 JUN 2007BIL.NEGERIPERJAWATANPAN BBN PBT JUMLAH %1 PERLIS 1.434 103 275 1.812 0,932 KEDAH 5.914 513 2.986 9.413 4,813 PULAU PINANG 3.718 344 5.665 9.727 4,974 PERAK 9.764 1.786 5.500 17.050 8,715 SELANGOR 10.273 1.793 7.582 19.648 10,046 NEGERI SEMBILAN 6.356 327 2.019 8.702 4,457 MELAKA 2.733 923 1.529 5.185 2,658 JOHOR 14.757 719 4.142 19.618 10,039 PAHANG 11.954 836 2.375 15.165 7,7510 TERENGGANU 9.053 963 2.652 12.668 6,4711 KELANTAN 4.880 1.923 1.955 8.758 4,4812 SABAH 24.544 3.821 4.953 33.318 17,0313 SARAWAK 15.957 4.987 3.825 24.769 12,6614 WILAYAH PERSEKUTUAN - - 9.813 9.813 5,02JUMLAH121.337 19.038 55.271 195.646 100,0011

More magazines by this user
Similar magazines