PELAN STRATEGIK JPM 2015-2020_28012016

ayunnisa

Pelan Strategik

Jabatan Perdana Menteri

2015-2020

2020


Kandungan

PELAN PELAN STRATEGIK STRATEGIK JABATAN JABATAN PERDANA PERDANA MENTERI MENTERI 2015 : 2015 2020

:

Perutusan Timbalan Ketua Setiausaha Kanan JPM (4)

Ringkasan Eksekutif (5)

BAB 1: PENDAHULUAN

Objektif Pelan Strategik (7)

Sumber Perundangan (8)

Stakeholders dan Pelanggan (9)

Struktur Organisasi (10)

Senarai Jabatan/Agensi di bawah JPM (11-15)

Fungsi JPM (16-17)

BAB 2: SENARIO PERSEKITARAN

Isu dan Cabaran Kritikal (19-22)

BAB 3: HALA TUJU JPM 2015-2020

Visi, Misi dan Slogan JPM (25)

Kod Etika (26-27)

Teras Strategik dan Pelan Tindakan (28-50)

Elemen Penentu Kejayaan (51)

Mekanisme Pelaksanaan (52)

Struktur Jawatankuasa Pemandu Pelan Strategik JPM (53)

The Way Forward (56)

BAB 4: PENUTUP

Rumusan (57)

3


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 2015 : 2020

:

Perutusan Timbalan Ketua Setiausaha Kanan JPM

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia

Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Allah S.W.T. kerana

dengan izin-Nya Pelan Strategik Jabatan Perdana Menteri (JPM) 2015-

2020 dapat diterbitkan dengan jayanya. Penerbitan Pelan Strategik

JPM 2015-2020 ini merupakan kesinambungan kepada pelan-pelan

strategik JPM sebelum ini.

Inisiatif-inisiatif yang digariskan di dalam pelan ini merupakan

manifestasi komitmen warga JPM dalam melaksanakan peranan JPM

dalam memartabatkan sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan.

Inisiatif-inisiatif ini telah dirangka dengan teliti dan secara konstruktif

dengan mengambil kira ekosistem semasa perkhidmatan awam yang

perlu bergerak pantas, dinamik dan mampu menghasilkan outcome

yang berimpak tinggi. Kepuasan stakeholders dan pelanggan menjadi

keutamaan yang perlu ditekankan dalam penyampaian perkhidmatan.

Kejayaan bukan lagi diukur dengan kuantiti inisiatif dan program yang

dilaksanakan tetapi kualiti dan nilai return of investment yang diberikan.

Pelaksanaan inisiatif dan program yang berkualiti, mempunyai nilai

untuk wang serta memberi impak positif dan berkesan merupakan fokus

utama JPM. Malah, setiap perancangan dan pelaksanaan inisiatif dan

program hendaklah selari dengan usaha transformasi yang sedang giat

dilaksanakan dalam perkhidmatan awam.

Sehubungan dengan itu, kapasiti modal insan di JPM perlu

diperkasakan kerana modal insan merupakan tiang seri dalam

mencapai wawasan yang ditetapkan. Selain daripada ilmu dan

kemahiran yang bersesuaian, pegawai-pegawai JPM hendaklah

mempunyai pakej kecemerlangan insaniah yang tinggi seperti

berintegriti, inovatif, berdaya saing dan berjiwa besar. Nilai-nilai ini

hendaklah diterap secara berterusan kerana ia merupakan pemangkin

kepada kecemerlangan organisasi. Nilai-nilai ini jugalah yang dapat

mempertahankan perkhidmatan awam daripada kebejatan idea dan

moral.

Saya berharap agar Pelan Strategik JPM 2015-2020 ini menjadi

dokumen rujukan kepada seluruh warga JPM dalam melaksanakan

peranan masing-masing ke arah mencapai visi jabatan. Semua pelan

tindakan yang telah dirancang bukan sahaja perlu dilaksanakan dan

dipantau sebaiknya malah perlu dikaji keberkesanannya melalui kajiankajian

impak yang sesuai. Dengan ini barulah tindakan pembetulan,

penambahbaikan dan pencegahan dapat diambil untuk memberi

tambah nilai yang lebih tinggi dalam setiap inisiatif yang bakal

dilaksanakan. Semoga JPM akan menjadi organisasi yang terbilang dan

terus menyumbang.

Salam hormat.

DATUK SERI OTHMAN BIN HAJI MAHMOOD

TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA KANAN

JABATAN PERDANA MENTERI

4


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Ringkasan Eksekutif

Pelan Strategik Jabatan perdana Menteri 2015-2020 ini digubal untuk tempoh

masa pelaksanaan selama enam tahun iaitu bermula pada tahun 2015 dan

berakhir pada tahun 2020. Pelan ini mengandungi pelan tindakan dan sasaran

outcome bagi program/aktiviti untuk lima (5) teras strategik yang melibatkan 10

Bahagian/Unit di JPM. Lima (5) teras strategik adalah seperti berikut:

TERAS STRATEGIK 1:

Memperkasa Pengurusan dan Pembangunan Modal Insan yang

Berprestasi Tinggi.

TERAS STRATEGIK 2:

Memantapkan Pengurusan Kewangan dan Tadbir Urus Berintegriti.

TERAS STRATEGIK 3:

Memperkukuhkan Penyampaian Khidmat Pengurusan yang

Proaktif, Cekap dan Responsif.

TERAS STRATEGIK 4:

Meningkatkan Pengurusan

dengan Berkesan.

dan Kecekapan Projek Pembangunan

TERAS STRATEGIK 5:

Memantapkan Profesionalisme Pengurusan Komunikasi Korporat.

5


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

1 BAB Pendahuluan

“Kita harus meneruskan usaha, perkukuhkan apa

yang kita lakukan, kuatkan iltizam, memperbaiki

kelemahan-kelemahan yang ada serta bekerja

sebagai satu pasukan di antara pentadbir negara

dan penjawat-penjawat awam.”

YAB Dato’ Seri Najib Bin Tun Abdul Razak

Perdana Menteri Malaysia

Majlis Perhimpunan Bersama Warga JPM

11 Mei 2015

6


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Objektif Pelan Strategik

Penghasilan Pelan Strategik JPM 2015-2020 bertujuan mencapai objektif-objektif

seperti berikut:

1

2

3

4

5

Menjelaskan hala tuju strategik JPM bagi tempoh enam tahun

(2015-2020).

Menyediakan satu pelan tindakan yang holistik dan sistematik dalam

melaksanakan fungsi JPM.

Mewujudkan sistem pemantauan dan penilaian dalam pengurusan,

pembangunan, pembangunan perumahan penjawat awam,

sumber manusia, integriti, kewangan, perakaunan, pengauditan,

khidmat pengurusan dan pengurusan pelanggan.

Menjadi mekanisme pengukuran pencapaian prestasi penyampaian

perkhidmatan.

Menjadi sumber rujukan mengenai institusi JPM.

7


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Sumber Perundangan

Sumber perundangan yang terpakai secara langsung atau secara tidak langsung kepada

Jabatan Perdana Menteri adalah seperti berikut:

Perlembagaan Persekutuan

P.U(A)222, Akta Fungsi-fungsi Menteri 1969, Perintah

Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan 2009

Arahan No.1 Tahun 2010, Majlis Tindakan Negara

Arahan YAB Perdana Menteri dan YAB Timbalan Perdana

Menteri yang dikeluarkan dari semasa ke semasa

Arahan Pentadbiran YBhg. Ketua Setiausaha Negara

Keputusan Jemaah Menteri

Arahan Perbendahaaraan

8


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Stakeholder

dan Pelanggan

JABATAN PERDANA MENTERI

9


Struktur Organisasi

PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

10


Jabatan/Agensi di bawah JPM

PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Jabatan/Agensi di bawah JPM

Sehingga 6 Ogos 2015, terdapat 92 Jabatan/Agensi diletakkan di bawah Jabatan

Perdana Menteri iaitu 57 Jabatan, 10 Badan Berkanun Persekutuan, 13 Syarikat,

5 Agensi Pembangunan Koridor, 5 Yayasan dan 2 Pertubuhan Antarabangsa.

Senarai jabatan/agensi JPM mengikut kategori seperti berikut:

57 Jabatan

10 Badan Berkanun Persekutuan

13 Syarikat

5 Agensi Pembangunan Koridor

5 Yayasan

2 Pertubuhan Antarabangsa

11


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Jabatan (57 Entiti)

(1) Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM)

(2) Bahagian Hal Ehwal Penguatkuasaan Maritim Malaysia (BHEPMM)

(3) Bahagian Hal Ehwal Undang-undang (BHEUU)

- Jabatan Bantuan Guaman (JBG)

- Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI)

(4) Bahagian Integriti dan Tadbir Urus (BITU)

(5) Bahagian Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa (BIUPA)

(6) Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan (BKPP)

(7) Bahagian Kampung Baru

(8) Bahagian Penyelidikan

(9) Bahagian PERMATA

(10) Biro Pengaduan Awam (BPA)

(11) Bahagian Pengurusan Hartanah (BPH)

(12) Bahagian Perlindungan

(13) Biro Tatanegara (BTN)

(14) Eastern Sabah Security Command (ESSCOM)

(15) Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)

(16) Istana Negara

(17) Jabatan Audit Negara

(18) Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

- Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)

(19) Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM)

- Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan

(20) Jabatan Peguam Negara (AGC)

(21) Jabatan Perangkaan Malaysia

(22) Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

(23) Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN)

(24) Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR)

(25) Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM)

(26) Lembaga Penasihat

(27) Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP) Sabah

(28) Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP) Sarawak

(29) Majlis Keselamatan Negara (MKN)

(30) Parlimen Malaysia

12


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

(31) Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia (CGSO)

(32) Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan

(33) Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

(34) Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja

(35) Pejabat Seranta FELDA

(36) Pejabat Setiausaha Persekutuan (SUP) Sabah

(37) Pejabat Setiausaha Persekutuan (SUP) Sarawak

(38) Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan

- Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Putrajaya

- Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Labuan

(39) Pejabat Urus Setia Bekas Perdana Menteri YABhg. Tun Dr. Mahathir bin Mohamad

(40) Pejabat Urus Setia Bekas Perdana Menteri YABhg. Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi

(41) Pejabat YAB Perdana Menteri

- Pejabat YAB Timbalan Perdana Menteri

- Pejabat Duta Khas Perdana Menteri Ke Republik Rakyat China

- Pejabat Duta Khas Ke India Dan Asia Selatan Dalam Bidang Infrastruktur

- Pejabat Penasihat Kepada Jabatan Perdana Menteri Dan Duta Khas Ke Amerika

Syarikat (Waran Bertempoh 1 Julai 2013 – 30 Jun 2015)

- Pejabat Penasihat Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Selangor

- Pejabat Penasihat Hal Ehwal Sosial Dan Kebudayaan

- Pejabat Penasihat Khas Kepada Y.A.B Perdana Menteri Mengenai Wilayah

Ekonomi Koridor Utara (NCER)

- Pejabat Penasihat Sains Kepada YAB Perdana Menteri

- Pejabat Penasihat Pembangunan Keusahawanan dan Ikhtisas Wanita

- Pejabat Penasihat Agama Kepada YAB Perdana Menteri

- Pejabat Duta Khas Perdana Menteri Ke Asia Timur Yang Merangkumi Jepun, Korea

Selatan Dan Taiwan

- Institut Wasatiyyah Malaysia

- Unit Penjenamaan Negara

- Special Implementation Task Force (SITF)

- Unit Sosioekonomi (SEDIC)

- Sekretariat Khas Untuk Memperkasakan Usahawan India (SEED)

- Sistem Maklumat Pengurusan Ketua Eksekutif (SMPKE)

13


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

(42) Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (SPK)

(43) Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)

(44) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)

(45) Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA)

- Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan

(46) Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP)

(47) Unit Kawal Selia FELDA (UKSF)

(48) Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS)

(49) Unit Khas Strategik (UKS) (Agensi Sementara sehingga Disember 2018)

(50) Unit Pembangunan Penjaja, Peniaga Kecil dan Wakaf Hindu

(51) Unit Pembangunan SME dan Mikro Kredit

(52) Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

(53) Unit Pemulihan Pasca Banjir (Agensi Sementara sehingga 4 Februari 2016)

(54) Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan (PEMANDU)

(55) Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)

(56) Unit Perancang Ekonomi (EPU)

(57) Urusetia Jawatankuasa Kerja Tanah Wilayah Persekutuan

Badan Berkanun Persekutuan (10 Entiti)

(58) Agensi Inovasi Malaysia (AIM)

(59) Kumpulan Wang Biasiswa Pengajian Tinggi Raja-Raja dan Yang di-Pertua Negeri

(60) Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)

(61) Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)

(62) Lembaga Tabung Haji (LTH)

(63) Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)

(64) Perbadanan PR1MA Malaysia (PR1MA)

(65) Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM)

(66) Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC)

(67) Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD)

Syarikat (13 Entiti)

(68) Alhijrah Media Corporation (TV Alhijrah)

(69) Amanah Raya Berhad

(70) Ekuiti Nasional Berhad (EKUINAS)

(71) Institut Integriti Malaysia (IIM)

(72) Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa Malaysia (ISIS)

(73) Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)

14


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

(74) Majlis Profesor Negara

(75) Malaysian Petroleum Resource Corporation (MPRC)

(76) Malaysian Industry-Group For High Technology (MIGHT)

(77) Perbadanan Kuasa Nuklear Malaysia (MNPC)

(78) Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)

(79) Talent Corporation Malaysia Berhad (TalentCorp)

(80) Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)

Pembangunan Koridor (5 Entiti)

(81) Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah (RECODA)

(82) Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Timur (ECERDC)

(83) Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara (NCIA)

(84) Pihak Berkuasa Pembangunan Ekonomi dan Pelaburan Sabah (SEDIA)

(85) Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA)

Yayasan (5 Entiti)

(86) Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM)

(87) Yayasan Ekuiti Nasional (YEN)

(88) Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam (YaPEIM)

(89) Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera (YPPB)

(90) Yayasan Waqaf Malaysia (YWM)

Pertubuhan Antarabangsa (2 Entiti)

(91) International Multilateral Partnership Against Cyber-Threats (IMPACT)

(92) Pusat Timbang Tara Serantau Kuala Lumpur (KLRCA)

15


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Fungsi JPM

1

Mengkaji , merancang, mengurus dan membangunkan modal insan.

2

Melestarikan ekosistem organisasi yang kondusif melalui aktiviti

inovasi.

3

Memberi perkhidmatan dalam pengurusan terimaan, bayaran, gaji,

pinjaman, pendahuluan dan penyediaan maklumat kewangan dan

perakaunan.

4

Melaksanakan dan menyelaras pengurusan kewangan dan

perakaunan dengan teratur dan berintegriti.

5

Merancang, melaksana serta melaporkan penemuan audit dan kajian

pematuhan Jabatan dan Agensi di bawah JPM.

6

Memberi khidmat nasihat mengenai isu-isu pengurusan kewangan

kepada Jabatan dan Agensi di bawah JPM.

7

Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau pengurusan kewangan

JPM yang merangkumi peruntukan/perbelanjaan mengurus dan

pembangunan mengikut peraturan dan prosedur yang berkuatkuasa.

16


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

8

Merancang, menyelaras dan memantau pengurusan aset alih

Kerajaan, penyelenggaraan bangunan dan landskap di bawah tanggungjawab

JPM .

9

Merancang, mengurus dan menyelaras penyediaan kemudahan teknologi

maklumat dan komunikasi (ICT) JPM.

10

Melaksana dan memberi khidmat nasihat serta sokongan dalam

teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), pengurusan rekod dan

pendokumentasian, sistem keselamatan, perpustakaan, pengurusan

majlis dan khidmat keurusetiaan dan aktiviti kebajikan dan sukan.

11

Memastikan pengurusan persepsi dan imej korporat JPM diurus dengan

cekap.

12

Menjadi sekretariat aduan dan pengurusan pelanggan JPM.

13

Memastikan tadbir urus yang baik dan pengukuhan integritI.

14

Melaksanakan pengesanan salah laku dan urusan tatatertib melibatkan

penjawat awam di JPM.

15

Merancang, melaksana, menyelaras dan memantau pelaksanaan

program PPA1M.

17


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

2 BAB Senario Persekitaran

“Penyampaian perkhidmatan dan kecekapan tadbir urus yang baik

(good governance) serta mengutamakan budaya kerja cemerlang merupakan

ekspektasi yang perlu diberi perhatian

selaras dengan dasar Kerajaan yang

mendahulukan kepentingan rakyat dan

mengutamakan pencapaian.”

YBhg. Tan Sri Dr. Ali Bin Hamsa

Ketua Setiausaha Negara

Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang JPM 2014

3 April 2015

18


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Isu dan Cabaran Kritikal

Perubahan persekitaran yang didorong oleh faktor-faktor luaran dan dalaman negara

memberi kesan langsung kepada harapan umum tentang peranan dan fungsi JPM.

Cabaran Luaran

Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan

Malaysia merupakan negara yang mengamalkan sistem ekonomi terbuka. Dalam beberapa dekad

kebelakangan ini, terdapat beberapa perkembangan ekonomi dan perdagangan antarabangsa yang telah

memberi kesan kepada ekonomi negara. Liberalisasi perdagangan, proses globalisasi dan kemunculan blok

-blok perdagangan yang baharu telah memberikan cabaran kepada kestabilan Malaysia dari pelbagai

aspek. Justeru itu, kepantasan bertindak dan membuat keputusan merupakan penentu kelangsungan

kecemerlangan agensi perkhidmatan awam. Cara berfikir serta kaedah bekerja juga perlu sentiasa

dipertingkatkan seiring dengan perubahan semasa.

Peralihan kepada K-based Economy

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat serta peningkatan persaingan akibat proses globalisasi

perdagangan, banyak pihak menuntut sektor awam melaksanakan transformasi terhadap sistem

penyampaian perkhidmatan awam. Dalam hubungan ini, prinsip K-based ekonomi diperkenalkan untuk

menjana pengetahuan bagi menghasilkan impak yang signifikan kepada setiap organisasi. Sektor awam

disaran supaya mengenal pasti peluang bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran yang tinggi untuk

menghasilkan nilai tambah yang signifikan kepada perancangan dasar dan pengurusan operasi sektor

awam.

Ekspektasi Stakeholders dan Harapan Pelanggan

Perubahan situasi semasa dengan penekanan kepada keberhasilan dan impak oleh stakeholders serta

peningkatan keperluan dan permintaan dari pelanggan memerlukan JPM sebagai agensi sektor awam turut

berubah bagi memenuhi keperluan tersebut. Peralihan medium komunikasi dari media konvensional ke

media baharu telah menjadikan pelanggan lebih berilmu dan berfikiran kritis dalam mengulas isu-isu

domestik dan antarabangsa. Situasi ini telah membawa perubahan budaya dan nilai pelanggan seterusnya

mempengaruhi mereka untuk mendapatkan perkhidmatan yang lebih cekap, berkesan, responsif dan

komited. Perkhidmatan awam pada hari ini disaran supaya menerapkan amalan pendekatan rundingan

secara tersusun dengan pelanggan dan stakeholders. Hal ini dapat mempelbagaikan kaedah penyampaian

perkhidmatan yang lebih berkesan dalam menangani perubahan ekspektasi pelanggan dan stakeholders.

19


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Penarafan dan Persaingan

Penarafan merupakan salah satu mekanisme pengukuran prestasi budaya kecemerlangan agensi-agensi

Kerajaan dalam Perkhidmatan Awam. Budaya ini adalah salah satu bentuk persaingan yang sihat dalam

kalangan agensi sektor awam bagi melaksanakan amalan pengurusan organisasi dan penyampaian

perkhidmatan yang lebih berkesan. Secara tidak langsung, semua urusan dan sistem penyampaian

perkhidmatan perlu dikaji semula, ditambah baik dan dipermudahkan. Dalam konteks yang lebih meluas,

persaingan di persada global mendesak Kerajaan agar terus relevan dan setanding dengan negaranegara

lain. Laporan-laporan yang dikeluarkan oleh badan-badan antarabangsa seperti Institute for

Management Development World Competitiveness Yearbook, World Economic Forum Global

Competitiveness Report dan Bank Dunia Doing Business Report turut mencerminkan daya saing negara

yang banyak mempengaruhi keputusan pelabur dan pedagang asing memilih destinasi pilihan bagi

pelaburan dan perdagangan mereka. Perkara ini memerlukan sektor awam bergerak dengan pantas dan

sentiasa menghasilkan inisiatif baharu yang dapat melonjakkan tahap penyampaian perkhidmatan.

Satu Perkhidmatan Satu Penyampaian, No Wrong Door

Pendekatan Satu Perkhidmatan Satu Penyampaian merupakan pendekatan Kerajaan untuk menambah

baik sistem penyampaian supaya menjadi lebih cekap, mudah, berkesan dan mesra pelanggan. Usaha ini

adalah untuk mempelbagaikan saluran penyampaian bagi memastikan rakyat boleh berurusan dengan

Kerajaan dengan lebih mudah, di mana-mana dan pada bila-bila masa. Bagi melaksanakan pendekatan

kerajaan secara menyeluruh (whole-of-government approach), sinergi merentasi sempadan antara agensi

perlu diperkukuhkan terlebih dahulu. Pelaksanaan kolaborasi strategik antara agensi membolehkan agensi

-agensi Kerajaan mengoptimumkan penggunaan sumber secara cekap, berkesan dan kreatif melalui

pendekatan Strategi Lautan Biru. Hasilnya, komitmen yang lebih konsisten dapat dijanjikan sebagai

sebahagian daripada objektif transformasi perkhidmatan awam.

Ke Arah Negara Maju Berpendapatan Tinggi

Hasrat Kerajaan untuk menjadi Negara berpendapatan tinggi menuntut sektor awam untuk melakukan

transformasi yang berterusan agar dapat menyertai kumpulan Negara Berpendapatan Tinggi. Aspirasi ke

arah Negara maju dalam acuannya yang tersendiri perlu dijayakan melalui usaha dan komitmen semua

pihak. Agensi sektor awam perlu berupaya menetapkan standard perkhidmatan yang berasaskan tanda

aras amalan terbaik di peringkat global, memastikan modal insan yang kompeten dan berbakat serta

melaksanakan usaha-usaha pengukuhan struktur, pemantapan tadbir urus dan pemerkasaan kapasiti

organisasi. Pembaharuan serta perubahan yang dibuat pula perlu dilaksanakan secara lonjakan berganda

dan bukan lagi secara berdikit-dikit.

20


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Tekanan Berterusan untuk Anggota Perkhidmatan Awam Memberi

Perkhidmatan Berkualiti Tinggi

Kualiti perkhidmatan yang tinggi adalah dimensi utama prestasi perkhidmatan awam. Laluan ini dapat

membentuk perkhidmatan awam memfokuskan kepada peningkatan prestasi perkhidmatan dan kualiti

pengeluaran, mewujudkan anggota yang bersih, cekap, amanah dan berakauntabiliti. Ini kerana penjawat

awam yang berkualiti mempunyai hubungan yang erat dengan kecemerlangan dan kejayaan Negara.

Perluasan dalam Bidang Teknologi Maklumat, Talian Komunikasi

Dan Multimedia

Memandangkan ICT merupakan suatu penentu utama dalam proses pembangunan negara, Perkhidmatan

awam perlu menumpukan perhatian terhadap usaha memanfaatkan penggunaan bidang teknologi maklumat

bagi meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Inisiatif memajukan akses kepada kemudahan talian

komunikasi dan multimedia secara menyeluruh dapat membangunkan kompetensi teras dan memperluas

kegunaan transaksi elektronik dalam sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan. Justeru itu, JPM juga

perlu mengorak langkah mempertingkatkan penggunaan ICT dalam penyampaian perkhidmatan agar lebih

cepat, cekap, berkesan dan memenuhi prinsip nilai untuk wang (value for money).

Cabaran Dalaman

Keperluan Mentoring dan Coaching

Dalam mencatur transformasi organisasi, peranan mentor amat kritikal untuk merancang dan menguruskan

langkah demi langkah pelan tindakan perubahan yang diinginkan. Organisasi yang maju ke hadapan

adalah organisasi yang mempunyai sistem memandu (mentoring) dan membimbing (coaching) yang

tersusun. Kedua-dua konsep ini perlu diterapkan bagi memastikan penguasaan kemahiran pihak

pengurusan dan kepimpinan yang strategik dapat diterapkan kepada pegawai seliaannya. Tambahan pula,

sebagai jabatan yang mempunyai kadar pusing ganti (turnover) yang agak tinggi akibat pertukaran,

kenaikan pangkat dan persaraan pegawai, JPM perlu mewujudkan sistem mentoring dan coaching yang

berkesan kepada pegawai pelapis agar ilmu dan kepakaran ( tacit knowledge dan explicit knowledge) yang

ada dapat dikekalkan.

21


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Pembangunan Modal Insan Secara Strategik dan Berkesan

Bagi menjamin nilai modal insan yang berterusan, seluruh penjawat awam perlu dilengkapi dengan

kemahiran, pengalaman dan daya fikiran yang cepat, cekap dan berkesan. Kesemua ini tidak akan

terbentuk secara semula jadi atau terbentuk melalui pengalaman bekerja semata-mata tetapi memerlukan

pendidikan dan pembelajaran yang tertentu bagi membolehkan seseorang individu tersebut berkemahiran

dalam pekerjaannya. Dalam hal ini, pembangunan dan pelaburan yang tepat perlu dirangka bagi

melahirkan warga JPM yang berkualiti dan seimbang dari segi jasmani, rohani serta intelek.

Menangani Kerenah Birokrasi

Persepsi kerenah birokrasi sering kali dikaitkan dengan sektor awam. Kesan daripada persepsi ini,

pelanggan bersikap sinis serta meragui kualiti sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan. Ia dikaitkan

dengan urusan dan tatacara pengendalian hal-hal berkaitan pelanggan yang perlu melalui pelbagai prosedur

yang sulit dan mengambil tempoh yang panjang. Sehubungan dengan itu, sektor awam pada hari ini disaran

supaya terus memberi komitmen bagi menambah nilai kepada perkhidmatan sedia ada untuk melonjakkan

penyampaian perkhidmatan awam melebihi aras kelaziman. Kerenah birokrasi yang merencatkan

pelaksanaan program dan projek perlu dikurangkan sehingga ke tahap minima agar penyampaian

perkhidmatan JPM tidak terjejas.

Pembudayaan dan Penghayatan Nilai-Nilai Murni

Pembudayaan etika dan integriti dalam organisasi merupakan proses “top-down” di mana setiap penjawat

awam perlu mempunyai nilai-nilai murni yang dikongsi bersama. Ia perlu mempunyai sistem dan prosedur

yang baik bagi memastikan penyampaian perkhidmatan dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan, di

samping mempunyai sistem kawalan kualiti, pemantauan, ganjaran dan penghukuman yang seimbang.

Usaha penerapan nilai tersebut akan dipermudahkan sekiranya pihak pengurusan amat menitikberatkan

budaya berintegriti serta sentiasa meneladani budaya kerja yang berkualiti. Justeru itu, usaha-usaha untuk

meningkatkan pembudayaan dan penghayatan nilai-nilai murni dalam kalangan warga JPM perlu

diteruskan agar penyampaian perkhidmatan yang terbaik dapat dihasilkan.

Pengurusan Ilmu dan Pembentukan Budaya Intelektual

Kepelbagaian spektrum pelanggan dengan keupayaan minda yang semakin meningkat telah

menimbulkan pelbagai cabaran kompleks yang perlu ditangani oleh penjawat awam. Dalam hal ini,

keterampilan penjawat awam perlu diperkukuh dengan minda intelektual dan disokong oleh pemerkasaan

bakat. Ini kerana organisasi yang berasaskan ilmu akan sentiasa peka terhadap persaingan yang tinggi

serta bersedia untuk terus melakukan anjakan transformasi. Dalam hal ini, aspek-aspek utama dalam

penghayatan ilmu perlu diterapkan dalam penggubalan dasar dan strategi, kepimpinan, pengurusan

maklumat, pembangunan latihan dan komunikasi yang diuruskan oleh organisasi.

22


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

3 BAB Hala Tuju JPM 2015-2020

2020

“Perubahan persekitaran yang berbeza serta

kehendak pelanggan dan stakeholders yang

semakin meningkat memerlukan Jabatan dan agensi

kerajaan sentiasa membuat penambahbaikan dalam

s i s t em p e n y a mp ai an p e r kh i d matannya.”

YBhg. Datuk Seri Othman Bin Mahmood

Timbalan Ketua Setiausaha Kanan JPM

Majlis Perasmian

Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif JPM

15 Jun 2015

23


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Teras strategik JPM telah dikaji semula menggunakan konsep Strategi Lautan Biru (Blue

Ocean Strategy). Empat (4) kuadran yang terlibat dalam Strategi Lautan Biru iaitu meningkatkan,

mewujudkan, mengurangkan dan menggugurkan telah diguna pakai bagi

mengenal pasti ruang-ruang penambahbaikan di JPM.

TINGKAT (RAISE)

WUJUD (CREATE)

Standard penyampaian perkhidmatan

Penjenamaan

Penurunan kuasa

Fungsi penggubalan dasar

Kreativiti dan inovasi

Pengurusan perhubungan

Penggunaan aplikasi elektronik bagi

memudahkan pengurusan

Rangkaian kerja yang baik dalam kalangan

Jabatan/Agensi di bawah JPM

Perkhidmatan melangkaui jangkauan,

permintaan, kehendak stakeholders dan

pelanggan

Struktur yang kejat

Repositori kemahiran pegawai

Mekanisme penguatkuasaan/ kawal selia

KURANG (REDUCE)

GUGUR (ELIMINATE)

Pertindihan maklumat dan aliran kerja

Ketidakpuasan pelanggan dan warga

organisasi

Isu-isu audit yang dibangkitkan oleh Audit

Luar dan Audit Dalam

Penggunaan sumber manusia yang tidak

optimum

Birokrasi berkaitan prosedur yang

Melambatkan

Budaya kerja silo

Isu berulang berkaitan prosedur dan

peraturan

Undang-undang/peraturan yang tidak lagi

relevan

24


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

VISI

Menjadi Peneraju Penyampaian

Perkhidmatan dan Tadbir Urus Terbaik

MISI

Memenuhi Ekspektasi Pelanggan

Menerusi Tadbir Urus Yang Cekap, Tepat dan Berintegriti

SLOGAN

“Merakyatkan Perkhidmatan”

25


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Kod Etika

Bagi mencapai tahap kecemerlangan prestasi, warga JPM sentiasa menghayati

dan mengamalkan Kod Etika seperti berikut:

1

2

3

AMANAH DAN

BERTANGGUNGJAWAB

KOMITMEN

DAN DEDIKASI

BIJAKSANA DAN

PROFESIONAL

Melaksanakan tugas yang diberikan

dengan penuh ikhlas, jujur, mengikut

peraturan dan prosedur yang ditetapkan

tanpa ada kepentingan peribadi dan

bertanggungjawab di atas hasil kerja,

tindakan atau keputusan yang dibuat.

Sentiasa melaksanakan tugas dengan

penuh kesungguhan, efektif, produktif

dan beriltizam untuk menghasilkan

kualiti kerja terbaik serta sedia

dan rela menerima tanggungjawab

dan menyertai program anjuran

Jabatan pada bila-bila masa demi

kepentingan Jabatan.

Bertindak dengan arif berdasarkan ilmu

dan fakta, tertib dalam membuat

keputusan, proaktif dan berdaya saing

di samping dapat bertindak dalam

keadaan tenang tanpa dipengaruhi

emosi.

4 TELUS DAN SAKSAMA

Menjalankan tugas selaras dengan

peraturan dan undang-undang dengan

memastikan setiap tindakan atau

keputusan diambil tidak berat sebelah

dan menepati piawai kualiti

perkhidmatan selaras dengan piagam

pelanggan.

26


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

5

BERAKHLAK DAN

BERDISIPLIN

Sentiasa memperlihatkan sifat-sifat

keperibadian yang luhur dengan

berkelakuan baik, mematuhi undangundang

dan peraturan yang diguna

pakai serta menepati masa.

6

SALING MENGHORMATI

DAN KERJA BERPASUKAN

Sentiasa saling hormat menghormati

antara satu sama lain tanpa mengira

pangkat dan kedudukan, bersikap positf

dan bertolak ansur, berfikiran terbuka

dan sentiasa bekerjasama sebagai satu

pasukan dalam melaksanakan tugas

demi kepentingan Jabatan.

7 MESRA PELANGGAN

Memberi perkhidmatan terbaik secara

telus, memenuhi kehendak dan mesra

pelanggan dalam setiap tugas yang

diamanahkan berlandaskan peraturan.

8

BERSYUKUR DAN

BERBANGGA

Sentiasa bersyukur dengan anugerah

Allah SWT dan berbangga menjadi

warga Jabatan dengan memberikan

perkhidmatan berkualiti serta sentiasa

berusaha ke arah kecemerlangan

organisasi.

9 KREATIF DAN INOVATIF

Sentiasa berfikir di luar kotak kelaziman,

bertindak secara kreatif, inovatif, proaktif

dan berdaya saing untuk menghasilkan

kualiti penyampaian perkhidmatan yang

melangkaui ekspektasi.

27


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Teras

1

Strategik Memperkasa Pengurusan dan Pembangunan Modal Insan yang

Berprestasi Tinggi

Modal insan yang berprestasi tinggi, dinamik dan proaktif perlu diurus dan dibangunkan bagi merealisasikan

serta melaksanakan dasar dan aspirasi Kerajaan dengan berkesan dan memberi impak kepada negara.

Dalam konteks ini, pengurusan modal insan yang efektif serta holistik perlu dilaksanakan secara strategik bagi

mencapai outcome yang diingini iaitu modal insan berprestasi tinggi. Aspek modal insan yang diberi

penekanan adalah pembangunan dan pengurusan bakat (latihan), pengurusan modal insan (terutama

berkaitan urusan perkhidmatan, pengurusan prestasi serta disiplin) dan pemupukan budaya organisasi yang

harmoni. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini, beberapa bidang keutamaan dan program telah dirangka

khusus bagi mencapai outcome seperti berikut:

i. pembangunan modal insan yang berilmu, berkemahiran, beretika, kreatif, inovatif dan peka kepada

persekitaran;

ii.

iii.

pengurusan modal insan yang cekap, berkesan dan berkualiti; dan

ekosistem organisasi yang kondusif.

28


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Memperkasa Pengurusan dan Pembangunan Modal Insan yang Berprestasi Tinggi

BIL STRATEGI PROGRAM / AKTIVITI

INDIKATOR

SASARAN

(KUANTITI/

KUALITI)

SASARAN

(BILANGAN/

PERATUSAN)

TAHUN/

TEMPOH

SASARAN

BAHAGIAN

BERTANGGUNG

JAWAB

1 Meningkatkan

Keberkesanan

Tadbir Urus

Merasionalisasikan saiz

perjawatan JPM

•Kajian dan ulasan kepada

JPA terhadap permohonan

penyusunan semula

organisasi Jabatan/ Agensi

di JPM

Peratus kajian/

ulasan yang

dikemukakan

kepada JPA

100% ulasan

dikemukakan

kepada JPA

dalam tempoh

kurang 1 bulan

dari tarikh

perbincangan

terakhir dengan

JPA/ maklumat

lengkap diterima

dari jabatan/

agensi.

2015-2020 BIPSM

Pemantauan pelaksanaan

keputusan dasar

•Mesyuarat Pengurusan

JPM

•Mesyuarat Jawatankuasa

Pemandu Inovasi JPM

•Mesyuarat Lembaga

Tatatertib

Keputusankeputusan

dasar

dalam mesyuarat

utama

dimaklumkan dan

dipantau secara

sistematik:

•Tempoh masa

edaran Minit

Mesyuarat

100% minit

mesyuarat

diedarkan

dalam masa tiga

(3) hari bekerja

Maklum balas

dikemaskini

dalam tempoh

2-4 minggu

2015-2020 BIPSM

•Jawatankuasa Integriti dan

Tadbir Urus

•Pemantauan

maklum balas

mesyuarat

Pengurusan perhubungan

Pekerja-Majikan yang

harmoni

Peratus

penyelesaian isu

80%

isu dapat

diselesaikan

2015-2020 BIPSM

•Majlis Dialog Pihak

Pengurusan – Warga JPM

•Majlis Bersama Jabatan

Keberkesanan Sistem

Penyampaian

•Pemantauan Pematuhan

terhadap Arahan Tetap/

SOP/Pekeliling/ Arahan

Pentadbiran

Pengurangan

peratus kes

ketidakpatuhan

Peratus

penyelesaian kes

tatatertib

100% kes

tatatertib

diselesaikan

dalam masa 6

bulan dari tarikh

penentuan kes

prima facie

2015-2020 Unit Integriti

•Sistem Pengurusan Audit

Nilai

29


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Memperkasa Pengurusan dan Pembangunan Modal Insan yang Berprestasi Tinggi

BIL STRATEGI PROGRAM / AKTIVITI

INDIKATOR

SASARAN

(KUANTITI/

KUALITI)

SASARAN

(BILANGAN/

PERATUSAN)

TAHUN/

TEMPOH

SASARAN

BAHAGIAN

BERTANGGUNG

JAWAB

2 Membangunkan

modal insan

berbakat dan

kompeten

Pembangunan bakat dan

kepimpinan yang dinamik

•Leadership Circle

(Pembangunan Kepimpinan)

Kajian

keberkesanan

program

Mencapai

90% objektif

program

2015-2020 BIPSM

•Program pemerkasaan

bakat Kumpulan Sokongan

(MyStaff Talent)

•Smart Partnership meliputi

lawatan benchmarking, mini

cross fertilization, attachment

dan latihan bersama

•Program JPM Executive Talk

Menarik dan mengurus modal

insan terbaik

•Program Transformasi Minda

bagi pegawai lantikan baru

Jumlah peserta

Bilangan

pegawai

lantikan baru

yang berjaya

disahkan

lantikan

2015-2020 BIPSM

•Training Needs Analysis bagi

menyediakan analisis

keperluan latihan

Bilangan kursus

(berdasarkan

analisis

keperluan

latihan)

Dilaksanakan

bagi tempoh

setiap 3 tahun

3 Melaksanakan

pengurusan hal

ehwal perkhidmatan

Pemantapan pengurusan

kemajuan kerjaya, pengiktirafan

dan ganjaran

•Urusan kenaikan pangkat/

pemangkuan pegawai

Peningkatan

kerjaya

pegawai dan

anugerah

prestasi

47 aktiviti

pengurusan

kemajuan

kerjaya dan

pengiktirafan

dilaksanakan

2015-2020 BIPSM

•Pingat Perkhidmatan

Cemerlang

•Anugerah Perkhidmatan

Cemerlang

Mencapai

sasaran 8%

penerima

PPC/APC

setiap tahun

•Anugerah Penjawat

Cemerlang Bulanan

Pelaksanaan pengurusan hal

ehwal perkhidmatan

•Urusan Penempatan

•Elaun dan kemudahan

•Urusan perkhidmatan

Peningkatan

kualiti

penyampaian

perkhidmatan

100 %

berdasarkan

Pekeliling

Perkhimatan,

Piagam

Pelanggan

dan Prosedur

Kualiti MS ISO

9001:2008

JPM

2015-2020 BIPSM

30


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Memperkasa Pengurusan dan Pembangunan Modal Insan yang Berprestasi Tinggi

BIL STRATEGI PROGRAM / AKTIVITI

INDIKATOR

SASARAN

(KUANTITI/

KUALITI)

SASARAN

(BILANGAN/

PERATUSAN)

TAHUN/

TEMPOH

SASARAN

BAHAGIAN

BETANGGUN

G

JAWAB

4 Memperkasakan

Pengurusan

Psikologi

Pemerkasaan

perkhidmatan psikologi

•Kajian Indeks Persepsi

Umum di JPM

Bilangan

program/aktiviti

Pelaksanaan aktiviti

secara berkala

sepanjang tahun

2015-2020 BIPSM

•Program Mentoring

•Kursus Pemantapan

Motivasi Kumpulan

Pelaksana

•Program/ aktiviti AKRAB

•Program Temu Mesra

Psikologi

5. Meningkatkan

pembudayaan

inovasi dan kualiti

Pengurusan inovasi lestari

•Konvensyen KIK

Jumlah

penghasilan

produk inovasi

20 produk inovasi

dipertandingkan

dalam AIJPM setiap

tahun

2015-2020 BIPSM

•Buletin inovasi

•Hari Inovasi dan

Kecemerlangan JPM

•Anugerah Inovasi JPM

(AIJPM)

Pemantauan pengurusan

kualiti

•MS ISO 9001:2008

Peratus

pematuhan

100 %

mematuhi keperluan

sistem dan

standard pensijilan

2015-2020 BIPSM

•Amalan Persekitaran

Berkualiti (5S)

•Sistem Star Rating

6. Mengukuhkan

integriti dan

tatatertib

Pelaksanaan Program

Kesedaran Integriti

•Pelaksanaan programprogram

integriti – road

show/ceramah/ tazkirah/

naziran tatatertib

•Pengurusan aduan

berkaitan pelanggaran

tatakelakuan dan salah

laku jenayah

Meningkatkan

kesedaran

integriti dan

memantapkan

kefahaman

mengenai

pematuhan

peraturanperaturan

penjawat awam

Peningkatan

kesedaran warga

JPM terhadap isuisu

integriti dan

kesalahan

tatatertib : 80%

berdasarkan kajian

impak program/

aktiviti

2015-2020 Unit Integriti

•Hebahan pelanggaran

tatatertib serta hukuman

yang telah diputuskan

oleh Lembaga Tatatertib

yang berlaku di JPM

31


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Kajian Impak

2015-2020

2020

Memperkasa Pengurusan dan Pembangunan Modal Insan yang Berprestasi Tinggi

BIL

STRATEGI

1. Melaksanakan kursus perkhidmatan dan

kepimpinan bagi Kumpulan Pengurusan dan

Profesional serta Kumpulan Pelaksana

KAJIAN IMPAK

YANG DIKENAL PASTI

Kajian impak keberkesanan kursus yang

dilaksanakan.

PERANCANGAN

PELAKSANAAN

KAJIAN

2015-2020

2. Melaksanakan Program Pementoran Kajian Impak Pementoran JPM 2015-2020

3 Melaksanakan Program Kesedaran Integriti Kajian impak keberkesanan program–

program integriti

2015-2020

32


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Teras

Strategik 2

Memantapkan Pengurusan Kewangan dan Tadbir Urus Berintegriti

Pengurusan kewangan merupakan satu komponen dalam sistem penyampaian perkhidmatan yang diberi

keutamaan oleh stakeholder. Komponen ini mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan

menjadikan negara lebih berdaya saing. Bagi mencapai hasrat ini, perkara utama yang perlu diberi

penekanan adalah memastikan pengurusan kewangan yang cekap, responsif, amanah, telus, berintegriti

dan berakauntabiliti. Kawalan dalaman yang berkesan memberi faedah kepada organisasi dan pelanggan

melalui pematuhan terhadap peraturan kewangan yang berkuat kuasa, memastikan perbelanjaan

berhemah dan berintegriti, pematuhan terhadap pengurusan kontrak, perancangan bajet tahunan yang

berkesan dan pelaporan pengurusan kewangan yang komprehensif. Bidang-bidang keutamaan dan

program-program telah dirangka khusus bagi mencapai hasil yang diingini iaitu:

i. pengurusan kewangan yang cekap, berkesan dan telus; dan

ii.

iii.

iv.

pengurusan aset yang cekap dan teratur.

perkhidmatan perakaunan yang telus, cekap, menjamin akauntabiliti dan integriti;

peningkatan kualiti pengauditan; dan

v. Jabatan/Agensi mengamalkan integriti yang unggul serta bebas daripada penyalahgunaan kuasa,

pembaziran dan penyelewengan.

33


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Memantapkan Pengurusan Kewangan dan Tadbir Urus Berintegriti

BIL STRATEGI PROGRAM / AKTIVITI

INDIKATOR

SASARAN

(KUANTITI/

KUALITI)

SASARAN

(BILANGAN/

PERATUSAN)

TAHUN/

TEMPOH

SASARAN

BAHAGIAN

BETANGGUNG

JAWAB

1 Pengurusan

kewangan dan

perakaunan yang

cekap

Pengurusan,Bajet Berhemat

•Memastikan Prestasi

Perbelanjaan Mengurus

tidak kurang dari peratus

yang ditetapkan

Peratus

perbelanjaan

Sekurangkurangnya

95%

prestasi

perbelanjaan

2015-2020 Bahagian

Kewangan

Peningkatan Prestasi

Pengurusan Bayaran

Peratus kuiri oleh

Bahagian Akaun

≤3% daripada

bilangan baucar

2015-2020 Bahagian

Kewangan

•Menyediakan baucar

bayaran yang lengkap

dalam tempoh 7 hari

•Meminimumkan bayaran

di bawah AP58(a)

Pengurusan Terimaan dan

Hasil

•Mengurangkan Akaun

Belum Terima (ABT)

Peratus

pengurangan

ABT

Peratus

pengurangan

(tidak melebihi 5

peratus)

berbanding ABT

pada 1 Januari

tahun semasa

2015-2020 Bahagian

Kewangan

Pengurusan aset alih dan

stor Kerajaan

100% aset

didaftarkan

2015-2020 Bahagian

Kewangan

•Mendaftar semua aset

alih dalam Sistem

Pengurusan Aset

•Peratus aset

didaftarkan

100% data aset

yang didaftarkan

adalah tepat dan

berintegriti

•Pemeriksaan tahunan

aset

•Kebolehpercaya

an data aset

mengikut bil

lokasi

penempatan

76 lokasi

•Kawalan perolehan dan

pengeluaran barangbarang

stok.

•Kadar Pusingan

Stok

Kadar Pusingan

Stok 1-1.5

Perkhidmatan perundingan

dan khidmat nasihat

perakaunan

2015-2020 Bahagian Akaun

•Pengurusan Aduan

•Program pembelajaran

berterusan dan latihan

perakaunan

•Peratus

penyelesaian

aduan

•Bilangan latihan

100%

4 latihan

•Penyediaan eRingkas

MPSAS

•Bilangan

MPSAS

6 MPSAS

34


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Memantapkan Pengurusan Kewangan dan Tadbir Urus Berintegriti

BIL STRATEGI PROGRAM / AKTIVITI

INDIKATOR

SASARAN

(KUANTITI/

KUALITI)

SASARAN

(BILANGAN/

PERATUSAN)

TAHUN/

TEMPOH

SASARAN

BAHAGIAN

BERTANGGUNG

JAWAB

Pemantauan

Pengurusan Kewangan

dan Perakaunan

2015-2020 Bahagian

Kewangan

•Melaksanakan

Mesyuarat JPKA,

JPM

•Mesyuarat JPKA

dilaksanakan 4 kali

setahun mengikut

1PP PS 5.1/2013

100%

•Melaksanakan

Mesyuarat JKPAK,

JPM

•Mesyuarat JKPAK

dilaksanakan 4 kali

setahun mengikut

1PP K.P 1.1/2013

100%

•Lawatan Pemantauan

Pengurusan Aset

Alih Dan Stor

•Pengurangan

teguran

20 PTJ yang

dilawati

•Naziran Bayaran

•Naziran Terimaan

Sekurangkurangnya

5%

pengurangan

kuiri

berbanding

sebelum

Bahagian

Kewangan &

Bahagian Akaun

Penyediaan Penyata

Kewangan Tahunan

Kementerian

•Penutupan akaun

bulanan

Mengikut tarikh yang

ditetapkan oleh

JANM

100% 2015-2020 Bahagian Akaun

•Penyediaan dokumen

sokongan Akaun

Awam (Interim)

•Penyediaan dokumen

sokongan Akaun

Awam (Akhir Tahun)

2 Pengurusan

Pentadbiran

Kewangan

Pengurusan Perolehan

JPM

•Pelaksanaan

Mesyuarat Lembaga

Perolehan/

Jawatankuasa Sebut

Harga mengikut

jadual

Bilangan mesyuarat

24 Kali

setahun

2015-2020 Bahagian

Kewangan

•Pelantikan

Jawatankuasa

Rundingan Harga

•Memuktamadkan

hasil rundingan bagi

perolehan secara

rundingan terus

Pemantauan Laporan

Ketua Audit Negara

•Menyelaras maklum

balas jabatan/agensi

terhadap Laporan

Ketua Audit Negara

Maklum balas

disediakan dalam

tempoh ditetapkan

100% 2015-2020 Bahagian

Kewangan

35


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Memantapkan Pengurusan Kewangan dan Tadbir Urus Berintegriti

BIL

STRATEGI

PROGRAM / AK-

TIVITI

INDIKATOR

SASARAN

(KUANTITI/

KUALITI)

SASARAN

(BILANGAN/

PERATUSAN)

TAHUN/

TEMPOH

SASARAN

BAHAGIAN

BERTANGGUNG

JAWAB

Penggunaan ICT

dalam pengurusan

kewangan

Tempoh masa

mendapatkan

kelulusan

Pengurangan tempoh

50% berbanding

kaedah manual

2015-2020 Bahagian Kewangan

•Membangunkan

Sistem eZ-Apply

Fasa 1

(Urusan Luar

Negara, Harta

Modal, Aktiviti

Luar Pejabat dan

Kelulusan

Perolehan)

•Menguruskan

permohonan

untuk kelulusan

Pegawai

Pengawal melalui

Sistem eZ-Apply

3 Memastikan

pematuhan

kepada

undangundang

dan

peraturan

kewangan

serta program/

aktiviti

Jabatan/

Agensi

dilaksanakan

dengan cekap

dan berhemat.

Pengauditan:

•Pengauditan

Pengurusan

Kewangan

•Pengauditan

Prestasi

•Penampilan Audit -

ezSNAP

•Pengauditan

Susulan

•Peratus purata

pematuhan.

•Peratusan isu

pembaziran dalam

Laporan Ketua Audit

Negara (LKAN)

•Self Assessment

dilaksanakan

terhadap PTJ/PTJ

Pemungut yang

mempunyai

sekurang-kurang 4

elemen kawalan.

•Penarafan Indeks

Akauntabiliti

Pengurusan

Kewangan JPM.

Purata Pematuhan

Pengurusan Kewangan

Tahunan Jabatan/

Agensi mencapai 80%.

Isu pembaziran yang

dibangkitkan dalam

LKAN setiap tahun

adalah kurang daripada

5%.

Sekurang-kurangnya

95% self Assessment

dilaksanakan terhadap

PTJ/PTJ Pemungut

yang mempunyai

sekurang-kurang 4

elemen kawalan

Sekurang-kurangnya

mencapai penarafan 3

bintang dalam Indeks

Akauntabiliti

Pengurusan Kewangan.

2015-2020 Bahagian

Audit Dalam

Khidmat Nasihat:

•e-Nasihat

Tempoh memberi

maklum balas

terhadap soalan yang

dikemukakan dalam

Sistem e-Nasihat.

95% maklum balas

dikemukakan dalam

tempoh 3 hari bekerja.

2015-2020 Bahagian

Audit Dalam

Pemantauan:

•Jawatankuasa

Audit

Peratus tindakan

pembetulan/

pencegahan dan

penyelesaian isu

Sekurang-kurangnya

85% isu yang

dibangkitkan diambil

tindakan

pembetulan/pencegahan

dan diselesaikan.

2015-2020 Bahagian

Audit Dalam

36


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Kajian Impak

2015-2020

2020

Memantapkan Pengurusan Kewangan dan Tadbir Urus Berintegriti

BIL

STRATEGI

KAJIAN IMPAK

YANG DIKENAL PASTI

PERANCANGAN

PELAKSANAAN KAJIAN

1. Pembangunan Sistem ez-Apply

(Urusan Luar Negara, Harta Modal,

Aktiviti Luar Pejabat dan Kelulusan

Perolehan)

2. Khidmat Nasihat dan Konsultasi Urus

Setia Lembaga Perolehan

3. Pemantapan pengurusan aset alih dan

stor Kerajaan

4. Penurunan Kuasa Pegawai Pengawal

Kepada Ketua Jabatan

Kajian Impak Pelaksanaan Sistem

ez-apply

Kajian Impak Keberkesanan Khidmat

Nasihat Dan Konsultasi Urusetia

Lembaga Perolehan

Kajian Impak Keberkesanan

Pemantapan Pengurusan Aset Alih

Dan Stor Kerajaan

Kajian Impak Keberkesanan

Penurunan Kuasa Di Jabatan/Agensi

2016 - 2017

2015 - 2016

2015 - 2016

2015 - 2016

5.

Pengauditan Kajian Keberkesanan Pengauditan 2015 dan 2018

6.

Khidmat Nasihat Pengauditan

7. Menjalankan naziran terimaan bagi

memastikan peraturan kewangan

dipatuhi dan bilangan ketidakpatuhan

berkurangan

Kajian Keberkesanan Pelaksanaan

Sistem e-nasihat

2016

Kajian impak ke atas pematuhan

peraturan kewangan berhubung

terimaan. 2015

37


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Teras

Strategik 3

Memperkukuhkan Penyampaian Khidmat Pengurusan yang Proaktif,

Cekap dan Responsif

Pengurusan pentadbiran dan khidmat pentadbiran merupakan satu komponen penting dalam memastikan

sistem penyampaian perkhidmatan sentiasa berada pada tahap prestasi yang tinggi. Bagi mencapai hasrat

ini, JPM sentiasa peka dan responsif terhadap keperluan stakeholder dan pelanggan. Kemahiran tinggi

dalam melaksanakan bidang tugas yang ditetapkan dan jaringan komunikasi yang responsif perlu

dimantapkan. JPM juga sentiasa memberikan khidmat sokongan berorientasikan ICT dan menyediakan

pekerja bermaklumat dan berkemahiran. Bagi memastikan pentadbiran yang proaktif dan responsif dapat

dihasilkan, bidang-bidang keutamaan dan program-program berikut telah dirangka khusus bagi mencapai

hasil yang diingini iaitu:

i keperluan pejabat yang lengkap dan persekitaran kerja yang kondusif;

ii. semua sistem, peralatan dan kemudahan sentiasa berada dalam keadaan terbaik untuk

digunakan;

iii. semua bangunan, dokumentasi/ majlis di bawah kawalan JPM sentiasa selamat dan terkawal;

iv. perpustakaan JPM menjadi pusat rujukan utama di JPM;

v. pengurusan kenderaan di JPM menjadi penanda aras dan rujukan;

vi. pengurusan bil utiliti yang cekap;

vii. pengurusan rekod dan pendokumentasian di JPM menjadi rujukan dan penanda aras;

viii. khidmat keurusetiaan memenuhi ekspektasi stakeholder / pelanggan.

ix. bangunan dapat digunakan secara kondusif dan selamat;

x. ICT menjadi pemudah cara dalam meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem

pencapaian perkhidmatan; dan

xi. penyelenggaraan yang komprehensif dan sistematik.

38


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Memperkukuhkan Penyampaian Khidmat Pengurusan Yang Proaktif, Cekap dan Responsif

BIL

STRATEGI

PROGRAM /

AKTIVITI

INDIKATOR

SASARAN

(KUANTITI/

KUALITI)

SASARAN

(BILANGAN/

PERATUSAN)

TAHUN/

TEMPOH

SASARAN

BAHAGIAN

BERTANGGUNG

JAWAB

1 Menguruskan

perolehan dan

kontrak dengan

cekap, berkesan

dan berintegriti

•Melaksanakan

pengurusan

perolehan mengikut

tempoh dan

mematuhi peraturan

yang berkuatkuasa

•Pematuhan

tempoh dan

peraturan

Sifar teguran audit 2015-2020 Bahagian

Khidmat

Pengurusan

•Menguruskan

kontrak dengan

cekap dan

berkesan

•Pematuhan terma

syarat-syarat

kontrak

2 Menyediakan

keperluan pejabat

yang lengkap dan

persekitaran kerja

yang kondusif

•Memastikan ruang

pejabat / premis

siap dengan

kelengkapan dan

memenuhi

keperluan dan skop

spesifikasi

pelanggan

•Kualiti

penyampaian

perkhidmatan

Sifar aduan

pelanggan 100 %

penguatkuasaan

ke atas pematuhan

peraturan/ prosedur

yang berkuatkuasa

2015-2020 Bahagian

Khidmat

Pengurusan

•Memastikan

penyediaan

keperluan ruang

mematuhi konsep

value for money

3 Melaksanakan

sepenuhnya

pengurusan fasiliti

•Mengurus

penggunaan tenaga

dengan berkesan

•Mengurangkan

gangguan operasi

dan laporan

kerosakan

•Peratus

penggunaan

tenaga

•Peratus

pelaksanaan

sebenar

berbanding

perancangan

(actual vs

planned)

Penyelenggaran

Mencegah

Kerosakan

(Preventive

Maintenance)

setiap bulan

Penjimatan

penggunaan

tahunan berbanding

penggunaan tahun

2013 sebanyak 5%

70% preventive

maintenance

dilaksanakan

setiap bulan

2015-2020 Bahagian

Khidmat

Pengurusan

•Mengurus

persekitaran

landskap yang ceria

dan menarik

•Rating Kajian

Kepuasan

Pelanggan bagi

skop landskap

Mencapai purata 4

dari skala 5 dalam

borang

maklum balas

4 Memperkukuhkan

pengurusan rekod

supaya lebih

cekap dan

berkesan

Memastikan

pengurusan rekod

yang sistematik dan

efisien

•Penggunaan

aplikasi Digital

Document

Management

System (DDMS)

Tahap kepuasan

pengguna

Mencapai tahap

kepuasan 80%

2015-2020 Bahagian

Khidmat

Pengurusan

39


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Memperkukuhkan Penyampaian Khidmat Pengurusan Yang Proaktif, Cekap dan Responsif

BIL

STRATEGI

PROGRAM /

AKTIVITI

INDIKATOR

SASARAN

(KUANTITI/

KUALITI)

SASARAN

(BILANGAN/

PERATUSAN)

TAHUN/

TEMPOH

SASARAN

BAHAGIAN

BERTANGGUNG

JAWAB

Memberi khidmat

nasihat berkaitan

pengurusan rekod

dan arkib

Penilaian peserta

program

Mencapai purata 4

dari skala 5 dalam

borang

maklum balas

2015-2020 Bahagian

Khidmat

Pengurusan

5 Memperkukuhkan

organisasi

pembelajaran

Meningkatkan

penggunaan

perkhidmatan dan

rujukan perpustakaan

Peratusan

Penggunaan

Perpustakaan

Peningkatan 15%

penggunaan

perpustakaan

setahun

2015-2020 Bahagian

Khidmat

Pengurusan

•Melaksanakan

program galakan

membaca

Peratusan

kepuasan

pelanggan

90% tahap

kepuasan

pelanggan

•Perkongsian

maklumat secara

maya

•Promosi koleksi

perpustakaan

•Perolehan koleksi

bahan bacaan

terkini

6 Memperkasakan

ICT untuk

meningkatkan

kecekapan

penyampaian

perkhidmatan

•Menyediakan

kemudahan dan

pembangunan

teknologi maklumat

dan komunikasi

(ICT) serta memberi

khidmat nasihat

dan sokongan

teknikal

•Peratus

pelaksanaan

100 %

permohonan

pelanggan

dipenuhi

2015-2020 Bahagian

Khidmat

Pengurusan

•Memastikan laman

web dikemaskini

dan mematuhi

piawaian MDEC

•Penarafan

laman web

Penarafan laman

web 5 bintang

•Menguruskan

Penyelenggaraan

ICT yang

komprehensif dan

sistematik

•Tahap kepuasan

pelanggan

Penurunan aduan

10% setiap tahun

-Memastikan

preventive

maintenance

mengikut jadual

dan corrective

maintenance

berdasarkan aduan

pelanggan

40


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Memperkukuhkan Penyampaian Khidmat Pengurusan Yang Proaktif, Cekap dan Responsif

BIL

STRATEGI

PROGRAM /

AKTIVITI

INDIKATOR

SASARAN

(KUANTITI/

KUALITI)

SASARAN

(BILANGAN/

PERATUSAN)

TAHUN/

TEMPOH

SASARAN

BAHAGIAN

BERTANGGUNG

JAWAB

7 Memastikan

pengurusan

keselamatan

yang cekap dan

berkesan

Mengurus

keselamatan premis

dan aset di bawah

kawalan JPM

melalui :

•Penguatkuasaan

arahan

keselamatan

Peratus

pengurangan

pelanggaran

keselamatan

Pengurangan 5 %

kes pelanggaran

keselamatan

(berdasarkan kes

pelanggaran

keselamatan pada

tahun 2014)

2015-2020 Bahagian

Khidmat

Pengurusan

•Pemantauan

Sistem

Keselamatan

•Pemantauan

kesiapsiagaan

anggota Polis

Bantuan JPM

•Kawalan

keselamatan

•Khidmat nasihat

41


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Kajian Impak

2015-2020

2020

Memperkukuhkan Penyampaian Khidmat Pengurusan Yang Proaktif, Cekap dan Responsif

BIL. STRATEGI KAJIAN IMPAK

YANG DIKENAL PASTI

PERANCANGAN

PELAKSANAAN

KAJIAN

1 Menguruskan perolehan dan kontrak dengan

cekap, berkesan dan berintegriti

2 Menguruskan penyediaan perkhidmatan

perpustakaan yang proaktif dan responsif

Kajian Kepuasan Pelanggan Pengurusan

Perolehan BKP

Kajian Kepuasan Pelanggan

Perkhidmatan Perpustakaan

2015-2020

2015-2020

3 Melaksanakan sepenuhnya pengurusan fasiliti Kajian Kepuasan Pelanggan Pengurusan

Fasiliti Bangunan Perdana Putra Dan

Kompleks JPM

2015-2020

4 Memastikan pengurusan keselamatan

yang cekap dan berkesan

5 Memastikan pengurusan rekod yang

cekap dan berkesan

6 Memperkasakan ICT untuk meningkatkan

kecekapan penyampaian perkhidmatan

Kajian Kes Pelanggaran Keselamatan Di

Premis Kawalan JPM

Kajian Kepuasan Pelanggan

Perkhidmatan Registri

Kajian Keberkesanan Khidmat Nasihat

ICT

2015-2020

2015-2020

2015-2020

42


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Teras

Strategik 4

Meningkatkan Pengurusan dan Kecekapan Projek Pembangunan

dengan Berkesan

Projek pembangunan diuruskan mengikut dasar dan prinsip bahawa perancangan projek perlu teratur

dengan pengagihan peruntukan yang cekap mengikut jadual pelaksanaan. Pembangunan negara pada

masa hadapan akan melalui transformasi yang dinamik selaras dengan Misi Nasional. Bagi mencapai

matlamat ini, faktor-faktor seperti memastikan kecekapan dan kualiti pengurusan projek, kemahiran

pengurusan projek yang tinggi, ketepatan dan keberkesanan maklumat serta pelaksanaan projek yang

menepati kumpulan sasar amatlah diberi penekanan. Peruntukan projek perlu sentiasa digunakan secara

optimum agar pelaksanaan projek selari dengan matlamat dasar pembangunan Rancangan Malaysia Lima

Tahun (RMLT) dan Rangka Rancangan Jangka Panjang (RRJP) dan dapat memacu pembangunan

negara. Bagi memastikan pengurusan projek yang cekap dapat dihasilkan, bidang-bidang keutamaan dan

program telah dirangka khusus bagi mencapai hasil yang diingini iaitu:

i. manfaat pelaksanaan projek dapat dinikmati oleh kumpulan sasar;

ii. value for money; dan

iii. meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

43


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Meningkatkan Pengurusan dan Kecekapan Projek Pembangunan Dengan Berkesan

BIL STRATEGI PROGRAM / AKTIVITI

INDIKATOR

SASARAN

(KUANTITI/

KUALITI)

SASARAN

(BILANGAN/

PERATUSAN)

TAHUN/

TEMPOH

SASARAN

BAHAGIAN

BERTANGGUNG

JAWAB

1 Memastikan

projek-projek

pembangunan

dirancang

dengan

berkesan

• Menyelaras permohonan

projek mengikut kaedah

Pendekatan Kerangka

Logik (Logical

Framework Approach)

dan Creativity Index (CI)

Projek yang

dicadangkan

memenuhi

elemen value

for money

Creativity Index

sekurangkurangnya

nilai

1

Rancangan

Malaysia ke11

(5 tahun)

Rolling Plan

1-4 (2 tahun)

Bahagian

Pembangunan

• Menyelaras permohonan

peruntukan

pembangunan

• Pengurusan Kitaran

Projek (Project Cycle

Management - PCM)

Memantapkan kompetensi

agensi-agensi di bawah

JPM dalam pengurusan

projek.

•Menganjurkan kursus

berkaitan projek

pembangunan untuk

Jabatan/Agensi di bawah

JPM:

•Pengurusan Projek

Peningkatan

kompetensi

pegawaipegawai

di

bawah JPM

ditingkatkan

berkaitan

pengurusan

projek

Pengurangan

projek-projek

yang lewat

jadual dan

bermasalah di

agensi-agensi

di bawah JPM

2015-2020 Bahagian

Pembangunan

•Pengurusan Perolehan

dan Kontrak

•Pengurusan Tanah

•Pengemaskinian SPP II

(Sesi Data Cleaning)

2. Memastikan

penyeliaan dan

pelaksanaan

projek-projek

pembangunan

dengan teratur

Pelaksanaan projek

mengikut skop yang telah

ditetapkan

Pelaksanaan

projek

mengikut

Rolling Plan

Sekurangkurangnya

90%

mengikut jadual

2015-2020 Bahagian

Pembangunan

Pendedahan kepada Best

Practices dalam

pengurusan projek

Perkongsian

Best Pratices

dalam

pengurusan

projek di

bawah JPM

kepada agensiagensi

Pengurangan

projek-projek

yang lewat

jadual dan

bermasalah di

agensi-agensi

di bawah JPM

2015-2020 Bahagian

Pembangunan

44


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Meningkatkan Pengurusan dan Kecekapan Projek Pembangunan Dengan Berkesan

BIL STRATEGI PROGRAM / AKTIVITI

INDIKATOR

SASARAN

(KUANTITI/

KUALITI)

SASARAN

(BILANGAN/

PERATUSAN)

TAHUN/

TEMPOH

SASARAN

BAHAGIAN

BERTANGGUNG

JAWAB

3. Memastikan

pemantauan

projek-projek

pembangunan

dilaksanakan

secara

menyeluruh

Melaksanakan mekanisme

pemantauan projek

pembangunan mengikut

peraturan yang ditetapkan

• Mesyuarat

Jawatankuasa Tindakan

Pembangunan (MJTP)

Bilangan projek

yang

dilaksanakan

mengikut jadual

Sekurangkurangnya

90%

mengikut jadual

2015-2020 Bahagian

Pembangunan

• Mesyuarat Pemantauan

Prestasi Pelaksanaan

Projek Pembangunan

• Pemantauan Khas Projek

Bermasalah/Lewat Jadual

•Program Turun Padang

Bahagian Pembangunan

•Pemantauan Program

Turun Padang bagi Ketua

Jabatan di bawah JPM

Melaksanakan program

kolaborasi dengan Agensi di

pelbagai peringkat sebagai

Monitoring Officer (MO)

Pelaksanaan

program

kolaborasi

dengan pegawai

di bawah agensiagensi

JPM bagi

pemantauan

projek

Projek-projek

yang lewat

jadual di agensi

-agensi di

bawah JPM

dipantau

supaya

mengikut jadual

2015-2020 Bahagian

Pembangunan

Melaksanakan program

kolaborasi dengan Agensi

Pelaksana bagi urusan

perancangan dan

pelaksanaan pembangunan

projek PPA1M

Peratus/jumlah

rumah PPA1M

100,000 unit

rumah PPA1M

menjelang

tahun 2018

disediakan iaitu

30% rumah siap

untuk diduduki

dan selebihnya

di pelbagai

peringkat

pelaksanaan

2015-2020 Unit PPA1M

4. Melaksanakan

penilaian ke atas

projek-projek

pembangunan

Melaksanakan mekanisme

penilaian melalui

pengemaskinian SPP II

Peratus

pengemaskinian

100%

(Maklumat am

dikemaskini)

2015-2020 Bahagian

Pembangunan

Melaksanakan

pembentangan penilaian

outcome oleh setiap agensi

di bawah JPM

Pelaksanaan

penilaian

outcome bagi

setiap agensi di

bawah JPM

12

pembentangan

setahun

2015-2020 Bahagian

Pembangunan

45


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Kajian Impak

2015-2020

2020

Meningkatkan Pengurusan dan Kecekapan Projek Pembangunan Dengan Berkesan

BIL PROGRAM/AKTIVITI KAJIAN IMPAK

YANG DIKENAL PASTI

1 Pelaksanaan Pembangunan Projek

PPA1M

PERANCANGAN

PELAKSANAAN

KAJIAN

Kajian Keberkesanan Program PPA1M 2018 - 2019

2 Sistem Aplikasi PPA1M Kajian Keberkesanan

Penyampaian Sistem Aplikasi PPA1M

2017- 2018

3 Penilaian ke atas Projek-Projek

Pembangunan

Kajian Penilaian Outcome Program

Pembangunan Koridor Malaysia

2015-2020

46


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Teras

Strategik 5

Memantapkan Profesionalisme Pengurusan Komunikasi Korporat

Menjadikan perhubungan awam sebagai satu elemen penting dalam menyalurkan serta memberi

maklumat kepada masyarakat mengenai program/aktiviti yang dijalankan merupakan matlamat bagi teras

ini. Oleh yang demikian, hubungan baik dengan pihak media massa sentiasa dititik beratkan bagi

memastikan liputan program/aktiviti JPM dapat dibuat dengan sempurna. Selain daripada itu, aktiviti

perhubungan awam dan komunikasi korporat diselaraskan dengan cekap dan berkesan bagi memenuhi

kehendak stakeholder dan pelanggan. Bagi memastikan pengurusan imej, reputasi, komunikasi korporat

yang inovatif, cemerlang dan berkesan dapat dihasilkan, bidang-bidang keutamaan dan program-program

telah dirangka khusus bagi mencapai hasil yang diingini iaitu:

i. persepsi positif terhadap JPM dan Jabatan/Agensi di bawah JPM;

ii. menjadi pusat kecemerlangan, pusat rujukan dan focal point bagi Jabatan/Agensi di bawah JPM;

iii. pemantapan pendekatan dan pelaksanaan promosi/publisiti JPM dan Jabatan/Agensi;

iv. peningkatan liputan akhbar positif melalui peningkatan prestasi pengurusan perhubungan media

oleh JPM dan Jabatan/Agensi di bawah JPM; dan

v. peningkatan prestasi pengurusan perkhidmatan pelanggan dan pengaduan awam bagi Jabatan/

Agensi barisan hadapan di bawah JPM.

47


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Memantapkan Profesionalisme Pengurusan Komunikasi Korporat

BIL STRATEGI PROGRAM / AKTIVITI

INDIKATOR

SASARAN

(KUANTITI/

KUALITI)

SASARAN

(BILANGAN/

PERATUSAN)

TAHUN/

TEMPOH

SASARAN

BAHAGIAN

BERTANGGUNG

JAWAB

1 Memastikan imej

korporat JPM

sentiasa terpelihara

menerusi aktiviti

pengurusan

persepsi yang

positif dan

penerimaan

stakeholder dan

awam serta

penyampaian

perkhidmatan

Jabatan/Agensi di

bawah JPM.

Pemantauan dan

penyediaan Laporan

Analisis Akhbar/

Laporan Isu Internet

berkaitan JPM dan

Agensi di bawahnya.

•Peratusan pelaporan

akhbar yang

berstatus positif/

neutral berkenaan

JPM.

•Peratus pelaporan

akhbar yang

berstatus negatif bagi

penyediaan maklum

balas

90% persepsi

positif/neutral

berkenaan JPM

100%

persepsi

positif/neutral

berkenaan JPM

2015-2020 UKK

2 Meningkatkan

hubungan dan

jaringan

kerjasama

bersama

Jabatan/Agensi

JPM, Kementerian,

swasta dan media

Program/aktiviti

libat urus

(engagement)/

jaringan kerjasama

perhubungan awam

JPM dengan pihak

media.

•Bilangan aktiviti

•Tahap

pencapaian

aktiviti

perhubungan awam

yang dilaksanakan.

4 kali

setahun

Mencapai 90%

objektif

program

2015-2020 UKK

Melaksanakan

Program

Pemantapan

Komunikasi (Bengkel/

Taklimat/Kursus dan

lain-lain)

Tahap

pencapaian

aktiviti

pemantapan

komunikasi

Mencapai 90%

objektif

program

2015-2020 UKK

3 Meningkatkan

pemahaman dan

penerimaan

stake holder

Memperluaskan

hebahan dan

publisiti programprogram

utama JPM

kepada kumpulan

sasar

•Bilangan bahan

•Peratus

pertambahan liputan

promosi dan publisiti

Menyediakan

sebanyak 5

Pelan Promosi

dan Publisiti

bagi programprogram

utama JPM

setahun

2015-2020 UKK

Mengeluarkan

sebanyak 24

NE

(nota kepada

pengarang)

setahun

Penerbitan

Advertorial

sebanyak 10

tajuk / ruang di

akhbar utama

setahun.

•Jumlah pelawat

melayari laman

portal JPM

(www.jpm.gov.my)

20 juta

48


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Memantapkan Profesionalisme Pengurusan Komunikasi Korporat

BIL STRATEGI PROGRAM / AKTIVITI

INDIKATOR

SASARAN

(KUANTITI/

KUALITI)

SASARAN

(BILANGAN/

PERATUSAN)

TAHUN/ TEM-

POH SASA-

RAN

BAHAGIAN

BERTANGGUNG

JAWAB

•Bilangan ‘Like’

Facebook

https://

www.facebook.

com/Jab.Perdana

Menteri

100,000

•Bilangan Follower

Twitter JPM

https://twitter.com/

jpm.gov_

5,000

Cadangan

Penubuhan Pasukan

Produksi Korporat

(Pelan Transformasi

JPM)

Meningkatkan

perkhidmatan

produksi korporat

JPM

Peratus

peningkatan

kepuasan

pelanggan

95%

20152020 UKK

Kajian Impak

Keberkesanan

Inisiatif Promosi dan

Publisiti bagi

program utama JPM.

Peratus

keberkesanan

promosi dan

publisiti yang

dilaksanakan

90% impak

dari

kumpulan

sasar

2015-2020 UKK

4. Mengukuhkan

pengurusan

perkhidmatan

pelanggan dan

Melaksanakan

Program Kajian

Kepuasan

Pelanggan JPM

pengurusan

aduan awam.

Peratus kepuasan

pelanggan

95% Kadar

kepuasan

pelanggan

2015-2020 UKK

Meningkatkan

prestasi Sistem

Pengurusan Aduan

Kadar penyelesaian

aduan JPM

keseluruhan

Kadar

penyelesaian

aduan

adalah

melebihi 85%.

2015-2020 UKK

Kadar penyelesaian

aduan JPM dalam

tempoh 15 hari

bekerja

Kadar

penyelesaian

aduan

adalah

melebihi 85%

2015-2020 UKK

Peratus kadar

penyelarasan

penyaluran aduan

dan bukan aduan

awam berkaitan

dengan

kementerian/

jabatan/ agensi lainlain

Kadar

penyelarasan

penyaluran

aduan dan

bukan aduan

ialah 100%

2015-2020 UKK

49


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Kajian Impak

2015-2020

2020

Memantapkan Profesionalisme Pengurusan Komunikasi Korporat

BIL PROGRAM/AKTIVITI KAJIAN IMPAK

YANG DIKENAL PASTI

PERANCANGAN

PELAKSANAAN

KAJIAN

1 Melaksanakan program/promosi dan

publisiti JPM

Kajian Impak Keberkesanan

Program Promosi Dan Publisiti

Bagi Program Utama JPM

2015 - 2020

2 Melaksanakan kajian kepuasan

pelanggan

Kajian Impak Keberkesanaan

Program Pengurusan Pelanggan

2015 - 2020

50


KOMITMEN DAN PENGLIBATAN

SEPENUHNYA PENGURUSAN TERTINGGI DAN

WARGA JABATAN

PENGUKUHAN KAPASITI ORGANISASI

MELALUI PERTAMBAHAN PEGAWAI YANG

BERKOMPETENSI TINGGI

PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN

YANG BERKESAN

PENGGUNAAN TEKNOLOGI

YANG MENYELURUH

PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Elemen-elemen

elemen

Penentu Kejayaan

Komitmen

berterusan

daripada pihak

pengurusan

tertinggi dan

penglibatan

sepenuhnya

warga JPM

dalam

melaksanakan

tugas sebagai

sebuah pasukan.

Modal insan

berkualiti

merupakan

elemen utama

dalam

mencapai visi

dan misi JPM.

Pembangunan

modal insan yang

holistik melalui

pengukuhan ilmu

pengetahuan dan

kemahiran serta

mempunyai

keperibadian

tinggi.

Memastikan

kecekapan sistem

pengurusan dan

segala program

yang dirancang

serta yang

dilaksanakan

menepati

piawaian yang

telah ditetapkan.

Penggunaan

teknologi yang

menyeluruh

dalam semua

proses kerja bagi

memastikan mutu

perkhidmatan

yang cekap dan

berkesan.

51


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Mekanisme Pelaksanaan

Pelan Strategik JPM 2015-2020 akan dijadikan panduan utama dan dilaksanakan dengan penuh komitmen

oleh seluruh warga JPM bagi mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Pelaksanaan strategi dan pelan

tindakan yang telah digariskan memerlukan pemantauan yang terperinci. Bagi memastikan setiap bahagian

di JPM melaksanakan peranan masing-masing, strategi dan pelan tindakan dalam pelan strategik ini akan

dipantau dan dikaji semula mengikut perancangan seperti berikut:Mesyuarat pemantauan pelan strategik: pemantauan setiap tahun.

Penilaian pencapaian pelan strategik: setiap 3 tahun dengan mengambil kira perubahan persekitaran

dan keutamaan JPM.

2 peringkat jawatankuasa diwujudkan untuk melaksana dan memantau Pelan Strategik JPM iaitu:Jawatankuasa Pemandu Pelan Strategik JPM.

Jawatankuasa Pelaksana Pelan Strategik peringkat bahagian.

52


Struktur

Jawatankuasa Pemandu

Pelan Strategik JPM

PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Pengerusi:

Timbalan Ketua Setiausaha Kanan

Pem-

Timbalan Pengerusi:

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)

Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan dan

bangunan)

Setiausaha:

Setiausaha Bahagian Inovasi dan Pengurusan

Sumber Manusia

Ahli-ahli:

Setiausaha Bahagian Pembangunan

Setiausaha Bahagian Khidmat Pengurusan

Setiausaha Bahagian Kewangan

Setiausaha Bahagian Audit Dalam

Ketua Akauntan

Ketua Unit PPA1M

Timbalan Ketua Komunikasi Korporat

Ketua Unit Integriti

Penasihat Undang-undang

Urus Setia:

Seksyen Pengurusan Inovasi dan Dasar,

Bahagian Inovasi dan Pengurusan Sumber Manusia

53


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Jawatankuasa

Pemandu

Pelan Strategik JPM

Jawatankuasa Pemandu Pelan Strategik JPM

bertanggungjawab untuk memantau secara keseluruhan

pelaksanaan dan pencapaian program/aktiviti dan petunjuk

prestasi yang disasarkan dalam Pelan Strategik ini.

Jawatankuasa dipantau oleh Timbalan Ketua Setiausaha

Kanan, Jabatan Perdana Menteri dengan ahli-ahlinya terdiri

daripada Timbalan Ketua Setiausaha dan Setiausahasetiausaha

Bahagian. Jawatankuasa ini akan bermesyuarat

mengikut keperluan dan lazimnya dibincangkan bersekali

semasa Mesyuarat Pencapaian Pelan Strategik dan Sasaran

Kerja Tahunan JPM, Mesyuarat Mingguan TKSUK JPM atau

dibincangkan dari semasa ke semasa dalam Mesyuarat

Pengurusan Mingguan TKSUK JPM. Fungsi Jawatankuasa ini

ialah seperti berikut:

1. Memantau pencapaian Sasaran Kerja Tahunan (SKT)

semua Bahagian/Unit seperti yang ditetapkan dalam

Pelan Strategik.

2. Menilai impak aktiviti/perkhidmatan yang disediakan

kepada pelanggan.

3. Membuat penyesuaian strategik kepada perancangan

yang sedia ada sekiranya berlaku perubahan dan

persekitaran operasi jabatan.

4. Menyelesaikan isu-isu dasar yang menyentuh

pelaksanaan Pelan Strategik.

5. Menjalankan kajian semula ke atas Pelan Strategik.

Jawatankuasa

Pelaksana

Pelan Strategik

Peringkat Bahagian

Jawatankuasa Pelaksana Pelan Strategik merupakan

mekanisme pemantauan di peringkat Bahagian-bahagian di

Jabatan Perdana Menteri. Jawatankuasa ini dipengerusikan

oleh Setiausaha Bahagian dengan keahliannya terdiri daripada

Ketua-ketua Seksyen di bahagian tersebut. Jawatankuasa

akan bermesyuarat mengikut keperluan dan lazimnya akan

bermesyuarat bersekali dengan Mesyuarat Bahagian atau

Mesyuarat Sasaran Kerja Tahunan Bahagian. Fungsi

Jawatankuasa ini ialah seperti berikut:

1. Mewar-warkan kandungan Pelan Strategik kepada

seluruh pegawai di Bahagian/Unit berkenaan serta

memupuk komitmen mereka.

2. Menyelaras SKT supaya selaras dengan Pelan

Strategik.

3. Memantau pencapaian SKT setiap seksyen di peringkat

Bahagian/Unit.

4. Menyelesaikan isu-isu teknikal untuk melicinkan

pelaksanaan Pelan Strategik.

5. Menilai impak kepada aktiviti/perkhidmatan yang

disediakan kepada pelanggan.

54


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

4 BAB Penutup

“Sebagai tunjang kepada pelaksanaan dasar negara, penjawat awam perlulah menumpukan

segala usaha dan tenaga ke arah merealisasikan agenda Transformasi Perkhidmatan Awam

demi memastikan kesinambungan pelaksanaan dasar dan kejayaan program serta inisiatif

transformasi yang diperkenalkan oleh Kerajaan.”

YBhg. Tan Sri Mohamad Zabidi Zainal

Majlis Taklimat Hadiah Latihan Persekutuan dan Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa

9 Mac 2015

55


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

The Way Forward

Sistem penyampaian perkhidmatan awam yang cekap dan berkesan amat diperlukan untuk memastikan

agenda transformasi negara dapat dicapai. Perubahan persekitaran serta ekspektasi pelanggan dan

pemegang taruh (stakeholders) yang semakin meningkat memerlukan tindakan yang pantas dan proaktif oleh

agensi sektor awam. Keberkesanan sektor awam selaku pemudah cara yang efektif dan berintegriti adalah

penting untuk memastikan agenda transformasi negara dapat dicapai.

JPM akan terus memberi komitmen yang tinggi untuk memastikan perancangan yang dilaksanakan dapat

menghasilkan impak yang besar dan signifikan kepada pembangunan negara. Pelan Strategik JPM 2015-2020

yang dirangka dengan menggariskan fokus utama berserta pelan tindakan diharap dapat memandu JPM

memperkukuhkan hala tuju dalam kerangka agenda Program Transformasi Kerajaan yang diinspirasikan oleh

pemimpin negara.

Selepas berakhirnya tempoh pelan strategik ini pada tahun 2020, diharapkan semua sasaran yang telah

ditetapkan dapat dipenuhi dan JPM akan lebih menyerlah dari aspek perancangan, pelaksanaan, penilaian dan

penyelarasan program-program berkaitan. JPM akan terus menitikberatkan perkara-perkara berikut:
Pengurusan dan pembangunan modal insan yang seimbang dari segi sahsiah, keperibadian dan

berprestasi tinggi;

Pengurusan kewangan yang cekap dan berintegriti

Pengurusan projek-projek pembangunan yang cekap, berkesan serta memberi impak dari segi nilai

untuk wang;

Penyampaian perkhidmatan yang proaktif, cekap dan responsif

Pemantapan kapasiti dan tadbir urus organisasi;

Pelaksanaan kolaborasi dan rangkaian strategik dengan jabatan/agensi lain yang berkaitan; dan

Peningkatan kreativiti dan inovasi.

56


PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Rumusan

Pelan Strategik JPM 2015-2020 adalah aspirasi warga JPM untuk menjadi peneraju penyampaian

perkhidmatan dan tadbir urus terbaik dalam Sektor Awam. Ia juga merupakan pelan yang menetapkan hala

tuju JPM bagi tempoh enam tahun akan datang.

Dengan berlandaskan kepada Pelan Strategik ini, JPM akan terus berusaha untuk memantapkan

penyampaian perkhidmatan selaras dengan hasrat Kerajaan untuk menjadikan pentadbiran awam sebagai

jentera yang cekap, mesra pelanggan dan responsif terhadap peranan dan keperluan semasa stakeholders

dan pelanggan.

Oleh itu, koordinasi, kerjasama berpasukan dan rasa pemilikan bersama dalam kalangan pelbagai pihak di

JPM adalah amat penting. Semoga inisiatif-inisiatif yang digariskan dalam pelan ini dapat dijadikan panduan

kepada warga dalam melaksanakan peranan JPM bagi memartabatkan sistem penyampaian perkhidmatan

Kerajaan yang progresif, mempunyai daya perubahan tinggi serta memandang ke hadapan.

57

More magazines by this user
Similar magazines