Views
6 days ago

Laporan maklum balas pelanggan 20 Nov

MESYUARAT KAJIAN SEMULA

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN MS ISO 9001: 2008 BIL 2/2017 INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA LAPORAN MAKLUM BALAS PELANGGAN LAM-PUP-04-05 PISMP AMBILAN JANUARI 2012 2

LAPORAN MAKLUMBALAS PELANGGAN PISMP INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Ringkasan Penemuan Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan Institut Pendidikan Guru Malaysia ini disediakan bagi tempoh 1 Januari 2017 hingga 30 Jun 2017. Seramai 1816 guru baharu lepasan PISMP ambilan Januari 2012 yang berjaya ditempatkan ke sekolah mulai tahun 2016 yang telah dinilai oleh pentadbir sekolah. Analisis data menunjukkan pelanggan IPG berpuashati dengan pencapaian aspek pengajaran dan pembelajaran (95.6%),penyelesaian masalah (92.1%), komunikasi (95.0%), pengurusan maklumat (95.0%) dan pembelajaran sepanjang hayat (94.3%) guru baharu yang dinilai. Purata keseluruhan sebanyak 94.4% dan ianya mencapai tahap kualiti yang disasarkan pada 92%. 1. 0 PENDAHULUAN Laporan Kepuasan Pelanggan ini disediakan hasil analisis terhadap soal selidik (LAM PUP-04- 02) daripada pelanggan IPG bagi guru baharu yang ditempatkan mulai Januari 2016. Soal selidik telah diedarkan kepada pentadbir sekolah rendah di mana guru-guru baharu tersebut ditempatkan secara dalam talian. Pentadbir sekolah diminta menilai guru baharu selepas dua belas bulan pertama mereka ditempatkan di sekolah. Pelaporan ini dikemukakan untuk makluman ahli majlis Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Tahun 2017 bagi membolehkan penilaian semula dibuat terhadap keberkesanan sistem kualiti Institut Pendidikan Guru Malaysia. Berdasarkan dapatan kajian, cadangan penambahbaikan dikemukakan bagi memantapkan lagi sistem kualiti yang sedia ada. Tempoh bagi pelaporan ini adalah 1 Januari 2017 hingga 30 Jun 2017. 2.0 ASPEK KEPUASAN PELANGGAN Kepuasan pelanggan dalam laporan ini ditakrif sebagai tahap penguasaan kemahiran yang diperoleh semasa latihan bagi memenuhi kehendak kurikulum, termasuk kokurikulum dan pelaksanaan tugas harian dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Pentadbir menilai prestasi guru baharu PISMP dengan memberi maklum balas terhadap keberkesanan kursus perguruan yang dilaksanakan di IPG. Aspek yang dinilai oleh pentadbir merangkumi Pengajaran dan Pembelajaran/Pemudahcaraan (PdPc), Penyelesaian Masalah, Komunikasi, Pengurusan Maklumat dan Pembelajaran Sepanjang Hayat. Soal Selidik Kepuasan Pelanggan (SSKP) berskala Likert lima mata digunakan mengikut MS ISO 9001:2008, pencapaian objektif 3

LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...
Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke ...
laporan pencapaian piagam pelanggan mpsp januari – oktober 2012
laporan pencapaian piagam pelanggan mpsp januari- februari 2012
LAPORAN%20KETUA%20AUDIT%20NEGARA%202011%20-%20PENGURUSAN%20KEWANGAN%20&%20AKTI
Amalan 8S Semasa Berurusan Dengan Pelanggan - Mampu
20. Zenbakia - Lea-Artibai Amankomunazgoa
Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah - Muha... 27540KB Nov 22
Jurnal Namira Edisi 5 (Vol. II No.4 - Nov-Des 2012)
Pencapaian Piagam Pelanggan 2012 - Sabah
Permintaan%20%5BCompatibility%20Mode%5D
laporan tahunan 2011 - KPAT
PROSEDUR DAN MEKANISME PELAPORAN KEUANGAN ...
LAPORAN TAHUNAN 2010 - PIDM
LAPORAN PENDAMPINGAN POSDAYA asssalam - P2SDM
laporan pengkajian & pengembangan metode - Pusarpedal ...
laporan tahunan - Tenaga Nasional Berhad