Views
10 months ago

Laporan maklum balas pelanggan 20 Nov

kualiti adalah

kualiti adalah berdasarkan kepada nilai 92% persetujuan pelanggan, manakala nilai kurang daripada 92% persetujuan dianggap tidak mencapai objektif kualiti. 3.0 KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN Kebolehpercayaan item soal selidik yang digunakan dalam instrumen SSKP adalah seperti dalam Jadual 1: Jadual 1 Nilai Pekali Alpha Cronbach bagi Aspek Kepuasan Pelanggan Bil. Elemen Nilai Kebolehpercayaan Corrected Item-total (Alpha Cronbach) correlation 1 PdPc (10 item) 0.869 0.386 - 0.789 2 Penyelesaian Masalah (10 item) 0.938 0.398 - 0.969 3 Komunikasi (10 item) 0.913 0.579 - 0.794 4 Pengurusan Maklumat (10 item) 0.903 0.510 - 0.862 5 Pembelajaran Sepanjang Hayat (10 item) 0.905 0.445 - 0.884 Keseluruhan 50 item 0.973 0.311 - 0.969 BAHAGIAN A: DEMOGRAFI 1. PERSAMPELAN 1.1 Komposisi Sampel IPG Bilangan sampel ialah seramai 1816 orang, yang terdiri daripada pentadbir sekolah rendah. Dari jumlah ini, sebanyak 51.5% (935 orang) adalah Guru Besar, 45.7% (830 orang) adalah Guru Penolong Kanan dan 2.81% (51 orang) penilaian guru baharu dilaksanakan oleh Ketua Panitia. BAHAGIAN B : ANALISIS DATA 1. ANALISIS DATA Soal Selidik Kepuasan Pelanggan (SSKP) yang telah dilengkapkan oleh pentadbir sekolah dianalisis untuk menilai kepuasan pelanggan IPG. Nilai 92% persetujuan dan ke atas ditetapkan sebagai memenuhi tahap kepuasan pelanggan. 4

2. ANALISIS DAPATAN KEPUASAN PELANGGAN Bahagian ini menghuraikan hasil dapatan kajian daripada SSKP yang telah ditadbirkan. Laporan merangkumi lima aspek utama iaitu pengajaran dan pembelajaran (PdPc), penyelesaian masalah, komunikasi, pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat. 2.1 DAPATAN KESELURUHAN ASPEK KEPUASAN PELANGGAN Jadual 2 memaparkan keputusan peratus keseluruhan analisis terhadap lima aspek kepuasan pelanggan yang dinilai. Dapatan menunjukkan bahawa pelanggan berpuas hati terhadap kualiti guru baharu PISMP lepasan IPG dalam kelima-lima aspek. Mengikut turutan persetujuan paling tinggi iaitu aspek PdPc (95.6%), diikuti Komunikasi (95.0%), Pengurusan Maklumat (95.0%), Pembelajaran Sepanjang Hayat (94.3%) dan seterusnya Penyelesaian Masalah memaparkan peratusan persetujuan paling rendah iaitu pada 92.1%. Secara keseluruhan, purata peratus persetujuan bagi kelima-lima aspek ialah 94.4%. Jadual 2 Peratus Keseluruhan bagi Semua Aspek Kepuasan Pelanggan Peratus Persetujuan Bil. Aspek Ya Min S.D 1 PdPc 95.6 4.24 0.56 2 Penyelesaian Masalah 92.1 4.10 0.51 3 Komunikasi 95.0 4.24 0.54 4 Pengurusan Maklumat 95.0 4.15 0.48 5 Pembelajaran Sepanjang Hayat 94.3 4.17 0.52 Purata Keseluruhan 94.4 4.55 0.52 2.2 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdPc) Bagi konstruk pertama iaitu Pengajaran dan Pembelajaran atau Pemudahcaraan (PdPc), terdapat 10 item yang perlu dijawab oleh setiap responden. Peratus persetujuan bagi setiap item adalah seperti dalam jadual 3. 5

LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...
Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke ...
BORANG MAKLUM BALAS PELANGGAN
MANUAL PENYEDIAAN LAPORAN MAKLUM BALAS ...
maklum balas kerajaan terhadap laporan tahunan suhakam - bheuu
maklum balas laporan penilaian akreditasi sementara program ...
memo: laporan maklum balas jktu 2013 - Jabatan Pendaftar - USM
IPG KPM-PPK-PUP-04 - Laman Web Rasmi IPGM Kampus ...
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan - Universiti Malaysia Pahang
pk.nre (ps) - 10 pengurusan aduan dan maklum balas pelanggan
Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan JPM 2009 - Jabatan Perdana ...
Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan Unit Patologi
KAJIAN SEJARAH TEMPATAN - Kementerian Pelajaran Malaysia