Views
11 months ago

Laporan maklum balas pelanggan 20 Nov

2.4 KOMUNIKASI Konstruk

2.4 KOMUNIKASI Konstruk ketiga adalah komunikasi dalam kalangan guru-guru keluaran IPG. Konstruk ini juga mempunyai 10 item yang dikenalpasti. Peratus persetujuan bagi setiap item adalah seperti dalam jadual 5 di bawah. Jadual 5: Peratus persetujuan dan nilai min bagi konstruk komunikasi Kepuasan Pelanggan terhadap hubungan komuniti Guru Baharu ... 1 Guru baharu mampu menyampaikan idea dengan berkesan 2 Guru baharu saling menghormati ahli kumpulan yang pelbagai latar belakang 3 Guru baharu bertoleransi semasa berkomunikasi dengan warga sekolah 4 Guru baharu boleh menyampaikan pandangan melalui penulisan 5 Guru baharu memahami makna tersirat dalam komunikasi 6 Guru baharu boleh menyampaikan pemikiran sendiri dengan lancar 7 Guru baharu menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam menyampaikan idea % bersetuju Min S.P. 94.9 4.20 0.51 99.1 4.44 0.53 98.3 4.42 0.54 91.5 4.09 0.51 91.0 4.06 0.50 94.2 4.17 0.51 96.8 4.30 0.54 8 Guru baharu mengamalkan etika berkomunikasi 98.0 4.33 0.52 9 Guru baharu berfikiran terbuka dalam menerima pandangan setiap ahli kumpulan 10 Guru baharu mampu mengetuai perbincangan dalam kumpulan 97.9 4.34 0.52 89.6 4.10 0.56 Peratus dan min keseluruhan data 95.0 4.24 0.54 Jadual 5 menunjukkan nilai persetujuan dan skor min bagi konstruk komunikasi dalam kalangan guru baharu keluaran IPG. Nilai persetujuan tertinggi dilaporkan bagi item 2 iaitu ‘guru baharu saling menghormati ahli kumpulan yang pelbagai latar belakang’ dengan peratusan sebanyak 99.1%. Peratus persetujuan terendah adalah bagi item ‘guru baharu mampu mengetuai perbincangan dalam kumpulan’ dengan peratus persetujuan sebanyak 89.6%. Ini juga tidak mencapai nilai persetujuan 92% yang dikehendaki. 8

2.5 PENGURUSAN MAKLUMAT Konstruk keempat yang dinilai di dalam soal-selidik kepuasan pelanggan secara dalam talian adalah pengurusan maklumat. Jadual 6 menunjukkan peratus persetujuan mengikut item yang diletakkan di bawah konstruk ini. Jadual 6: Peratus persetujuan dan nilai min bagi konstruk pengurusan maklumat Kepuasan Pelanggan terhadap Kaedah Pengurusan Maklumat Guru Baharu ... % bersetuju Min S.P. 1 Guru baharu mendapatkan maklumat dari sumber yang sahih 2 Guru baharu peka dengan perkembangan terkini dalam bidang perguruan 3 Guru baharu mampu menilai ketepatan maklumat 4 Guru baharu boleh mentafsir maklumat 5 Guru baharu boleh mengekstrak maklumat dari pelbagai sumber 6 Guru baharu mampu merumuskan maklumat dalam bentuk yang mudah difahami 7 Guru baharu boleh menganalisis maklumat 8 Guru baharu boleh menggunakan sesuatu maklumat untuk pelbagai tujuan 9 Guru baharu mampu menyebarluaskan maklumat 98.4 4.22 0.46 95.0 4.20 0.51 96.4 4.16 0.45 95.9 4.14 0.45 96.3 4.17 0.47 95.6 4.15 0.48 95.2 4.14 0.46 94.2 4.12 0.49 94.6 4.16 0.50 10 Guru baharu mempersembahkan maklumat secara inovatif (contoh: Menggunakan perisian Abad-21) 88.1 4.07 0.56 Peratus dan min keseluruhan data 95.0 4.15 0.48 Jadual 6 menunjukkan bahawa nilai persetujuan tertinggi adalah bagi item 1 iaitu ‘guru baharu mendapatkan maklumat dari sumber yang sahih’ dengan peratusan persetujuan sebanyak 98.4%. Nilai terendah adalah bagi item ‘guru baharu mempersembahkan maklumat secara inovatif ‘ dengan peratus persetujuan 88.1% dan ini tidak mencapai nilai 92% yang ditetapkan. 9

LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...
Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke ...
BORANG MAKLUM BALAS PELANGGAN
MANUAL PENYEDIAAN LAPORAN MAKLUM BALAS ...
maklum balas laporan penilaian akreditasi sementara program ...
maklum balas kerajaan terhadap laporan tahunan suhakam - bheuu
memo: laporan maklum balas jktu 2013 - Jabatan Pendaftar - USM
IPG KPM-PPK-PUP-04 - Laman Web Rasmi IPGM Kampus ...
pk.nre (ps) - 10 pengurusan aduan dan maklum balas pelanggan
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan - Universiti Malaysia Pahang
Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan JPM 2009 - Jabatan Perdana ...
Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan Unit Patologi
KAJIAN SEJARAH TEMPATAN - Kementerian Pelajaran Malaysia