Views
4 days ago

Laporan maklum balas pelanggan 20 Nov

2.4 KOMUNIKASI Konstruk

2.4 KOMUNIKASI Konstruk ketiga adalah komunikasi dalam kalangan guru-guru keluaran IPG. Konstruk ini juga mempunyai 10 item yang dikenalpasti. Peratus persetujuan bagi setiap item adalah seperti dalam jadual 5 di bawah. Jadual 5: Peratus persetujuan dan nilai min bagi konstruk komunikasi Kepuasan Pelanggan terhadap hubungan komuniti Guru Baharu ... 1 Guru baharu mampu menyampaikan idea dengan berkesan 2 Guru baharu saling menghormati ahli kumpulan yang pelbagai latar belakang 3 Guru baharu bertoleransi semasa berkomunikasi dengan warga sekolah 4 Guru baharu boleh menyampaikan pandangan melalui penulisan 5 Guru baharu memahami makna tersirat dalam komunikasi 6 Guru baharu boleh menyampaikan pemikiran sendiri dengan lancar 7 Guru baharu menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam menyampaikan idea % bersetuju Min S.P. 94.9 4.20 0.51 99.1 4.44 0.53 98.3 4.42 0.54 91.5 4.09 0.51 91.0 4.06 0.50 94.2 4.17 0.51 96.8 4.30 0.54 8 Guru baharu mengamalkan etika berkomunikasi 98.0 4.33 0.52 9 Guru baharu berfikiran terbuka dalam menerima pandangan setiap ahli kumpulan 10 Guru baharu mampu mengetuai perbincangan dalam kumpulan 97.9 4.34 0.52 89.6 4.10 0.56 Peratus dan min keseluruhan data 95.0 4.24 0.54 Jadual 5 menunjukkan nilai persetujuan dan skor min bagi konstruk komunikasi dalam kalangan guru baharu keluaran IPG. Nilai persetujuan tertinggi dilaporkan bagi item 2 iaitu ‘guru baharu saling menghormati ahli kumpulan yang pelbagai latar belakang’ dengan peratusan sebanyak 99.1%. Peratus persetujuan terendah adalah bagi item ‘guru baharu mampu mengetuai perbincangan dalam kumpulan’ dengan peratus persetujuan sebanyak 89.6%. Ini juga tidak mencapai nilai persetujuan 92% yang dikehendaki. 8

2.5 PENGURUSAN MAKLUMAT Konstruk keempat yang dinilai di dalam soal-selidik kepuasan pelanggan secara dalam talian adalah pengurusan maklumat. Jadual 6 menunjukkan peratus persetujuan mengikut item yang diletakkan di bawah konstruk ini. Jadual 6: Peratus persetujuan dan nilai min bagi konstruk pengurusan maklumat Kepuasan Pelanggan terhadap Kaedah Pengurusan Maklumat Guru Baharu ... % bersetuju Min S.P. 1 Guru baharu mendapatkan maklumat dari sumber yang sahih 2 Guru baharu peka dengan perkembangan terkini dalam bidang perguruan 3 Guru baharu mampu menilai ketepatan maklumat 4 Guru baharu boleh mentafsir maklumat 5 Guru baharu boleh mengekstrak maklumat dari pelbagai sumber 6 Guru baharu mampu merumuskan maklumat dalam bentuk yang mudah difahami 7 Guru baharu boleh menganalisis maklumat 8 Guru baharu boleh menggunakan sesuatu maklumat untuk pelbagai tujuan 9 Guru baharu mampu menyebarluaskan maklumat 98.4 4.22 0.46 95.0 4.20 0.51 96.4 4.16 0.45 95.9 4.14 0.45 96.3 4.17 0.47 95.6 4.15 0.48 95.2 4.14 0.46 94.2 4.12 0.49 94.6 4.16 0.50 10 Guru baharu mempersembahkan maklumat secara inovatif (contoh: Menggunakan perisian Abad-21) 88.1 4.07 0.56 Peratus dan min keseluruhan data 95.0 4.15 0.48 Jadual 6 menunjukkan bahawa nilai persetujuan tertinggi adalah bagi item 1 iaitu ‘guru baharu mendapatkan maklumat dari sumber yang sahih’ dengan peratusan persetujuan sebanyak 98.4%. Nilai terendah adalah bagi item ‘guru baharu mempersembahkan maklumat secara inovatif ‘ dengan peratus persetujuan 88.1% dan ini tidak mencapai nilai 92% yang ditetapkan. 9

LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...
Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke ...
laporan pencapaian piagam pelanggan mpsp januari- februari 2012
Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah - Muha... 27540KB Nov 22
Permintaan%20%5BCompatibility%20Mode%5D
laporan pencapaian piagam pelanggan mpsp januari – oktober 2012
laporan auditor independent dan laporan keuangan - IDX
Laporan Ringkasan Eksekutif - ePublisiti
Laporan Transgender Day_INDO
Laporan Tahunan '10 - IPPBM
LAPORAN - Jabatan Audit Negara
LAPORAN - Jabatan Audit Negara
LAPORAN - Jabatan Audit Negara
Laporan Juruaudit Tahun 2008
Agama (20&21).pdf - USIM - Universiti Sains Islam Malaysia
Laporan Tahunan 2009 - Tropenbos International
Laporan Workshop - Komunitas AIDS Indonesia
Laporan Tahunan Kementerian Perumahan dan Kerajaan ...
0 20 40 60 80 100 Belawan Sibolga K. Tanjung Tg. Balai P. Susu ...
Page 1 Page 2 LAN DASAN 0 UU No.20 Tahun 2003 tentang ...
laporan tahunan 2009 - Jabatan Pengajian Tinggi - Kementerian ...
Laporan No. 1 Pemantauan Persidangan Pelaku ... - Elsam
Annual Report Laporan Tahunan - Baiduri Bank
Muat turun Laporan Tahunan 2012 - PIDM