Views
1 month ago

POLISI LATIHAN

Bekerja (OJT) tetapi

Bekerja (OJT) tetapi juga lebih menyeluruh secara holistik yang melibatkan latihan formal dan tidak formal seperti sumbangan kepada ikhtisas. (Rujuk Panduan MyCPD PPP UTM). 2.7.2 Mata Minimum CPD Setiap staf PPP dikehendaki memenuhi keperluan minimum latihan 42 mata CPD setahun. Mulai tahun 2016, markah penilaian prestasi (eLNPT) akan mengambil kira mata My CPD sebanyak 42 mata dengan nilai markah lima peratus (5%).Gambar rajah My CPD seperti di Lampiran 3. 2.7.3 Penetapan Struktur Mata CPD Pengiraan mata CPD bagi semua jenis latihan adalah seperti di dalam Lampiran 3. 11

12 SEKSYEN 3: PROSEDUR & TADBIR URUS 3.1 TANGGUNGJAWAB 3.1.1 Staf Pengurusan, Profesional dan Pelaksana (PPP) i. Universiti Teknologi Malaysia meyakini pembangunan staf akan menjadi lebih berkesan apabila staf mengambil tanggungjawab individu untuk mengenalpasti sebarang peluang bagi pembangunan diri agar dapat meningkatkan prestasi kerja melalui peningkatan pengetahuan dan kemahiran. ii. Peluang dan keperluan pembelajaran juga boleh dikenalpasti melalui proses sokongan, penyeliaan dan penilaian; serta melalui analisa dalaman bagi mencapai matlamat Universiti. iii. Staf perlu mengambil langkah proaktif dalam pembelajaran dan pembangunan diri. Permohonan, rekod kehadiran dan latihan cadangan perlu dicatatkan di dalam Buku Log Latihan. iv. Wajib hadir sepenuhnya program latihan yang telah diarahkan oleh Universiti. v. Setiap staf bertanggungjawab untuk memastikan prestasi tugas mereka disemak secara berterusan dan mengenalpasti aspek yang perlu ditambah baik. vi. Setiap staf hendaklah hadir dan memberikan sepenuh perhatian dan komitmen sepanjang menjalani program latihan agar mendapat manfaat dan memberi impak kepada staf seterusnya memacu kearah kecemerlangan Universiti.

2 Reformasi Sektor Kepolisian dan Gender - DCAF
Laporan Pelatihan Untuk Pelatih
Disela–sela latihan koreografi bersama Smash, CL Magz berhasil ...
laporan tahunan 2010 - Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan
Booklet PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI - Departemen ...
Latihan Amali hasil - NRE
Muat Turun - Laman Web Rasmi Jabatan Latihan Khidmat Negara
Pelan Strategik ILKAP 2010-2014 - Institut Latihan Kehakiman Dan ...
Slide Taklimat Perlaksanaan Buku Log Latihan - Laman Web Rasmi ...
kepolisian negara republik indonesia daerah gorontalo ... - PPID Polri
Latihan Amali hasil - NRE
Pelan Operasi Latihan - Portal Rasmi Bahagian Pengurusan ...
pelatihan penul skripsi UNRAM [Compatibility Mode]
SESI LATIHAN PORTAL GPKI BAHAGIAN PERKHIDMATAN ...
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
MISEREOR Kalender 2012: Maret - Matematika Melatih Cara Berpikir
Pedoman Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan 2010 | i
SESI LATIHAN PORTAL GPKI BAHAGIAN PERKHIDMATAN ...
PERINCIAN PROGRAM LATIHAN ANJURAN iLQAM 2011
Bahan Pelatihan Fasilitator Forum SKPD dan Musrenbang Rencana ...
garispanduan akreditasi institusi latihan maritim dan kursus yang ...
leaflet kegiatan pelatihan dan magang di KJM UGM
TAKWIM LATIHAN BAGI TAHUN 2013 - Login Portal PPUM
Dasar Keselamatan ICT ILKAP - Institut Latihan Kehakiman Dan ...
1.1 Pengenalan Algoritma - Forum dan Kelas Online pelatihan-osn ...
Materi pelatihan table manner - Blog Sivitas STIKOM Surabaya