Views
5 months ago

POLISI LATIHAN

vii. Setiap staf perlu

vii. Setiap staf perlu mengisi Borang Penilaian Kursus sebelum tamat program / kursus yang dihadiri. 3.1.2 Ketua Jabatan/ Pihak Tanggung Jawab (PTJ) i. Ketua Jabatan bertanggungjawab membantu staf untuk mengenalpasti keperluan latihan serta perlu memastikan mereka menyemak perkara ini secara berkala dalam sesi perbincangan dan penyeliaan. Buku Log Latihan staf juga perlu dibincangkan dalam sesi tersebut. Ketua Jabatan bertanggungjawab memantau dan menilai keberkesanan pembelajaran staf yang telah menjalani sebarang program latihan dan pembangunan. ii. Menyedia dan mengagih dana latihan bersesuaian dengan tujuan latihan. iii. Merancang program pelan penggantian bagi memastikan kesinambungan kepimpinan staf Pengurusan, Profesional dan Pelaksana. iv. Ketua PTJ / Bahagian hendaklah memberi sokongan kepada program latihan dan pembangunan staf dengan menggalakkan penyertaan staf unitnya. Tanggungjawab ini hendaklah dimasukkan dalam senarai tugas ketua berkenaan. v. Ketua Jabatan juga perlu mendapatkan maklumbalas bagi sebarang latihan, termasuk kualiti dan penjimatan kos. Selain itu, Ketua Jabatan turut perlu memastikan staf mempraktikkan sebarang kemahiran yang telah diperoleh melalui latihan yang dihadiri serta dikongsikan kepada jabatan. vi. Mengisi dan kembalikan Borang Penilaian Keberkesanan Kursus kepada Seksyen Pembangunan bagi tindakan selanjutnya. 13

14 3.1.3 Pengurusan Sumber Manusia (PSM) Fakulti/ PTJ i. Proses koordinasi latihan dan pembangunan staf merupakan tanggungjawab Pengurusan Sumber Manusia. PSM perlu membuat penilaian dan memantau keberkesanan kursus terhadap pegawai dengan menggunakan Borang PP – F17: Borang Penilaian Keberkesanan Menghadiri Program Latihan selepas 6 bulan kursus diadakan. Borang penilaian tersebut hendaklah direkodkan dan disimpan oleh Pegawai Penyelia untuk diambil tindakan selanjutnya, sekiranya perlu. Pegawai Penyelia juga perlu memastikan anggota di bawah seliaan masing-masing memenuhi keperluan minimum latihan berkursus 42 mata CPD setahun sepertimana kelulusan Universiti dalam perkara 2.7.1. ii. Mengenalpasti program latihan dan pembangunan yang diperlukan bagi meningkatkan tahap kecekapan dan kompetensi staf. iii. Merancang dan melaksanakan program pembangunan dan latihan serta laluan kerjaya bagi setiap staf. iv. Sentiasa mengemaskini rekod dan dokumentasi latihan setiap staf bagi setiap bulan. 3.1.4 Universiti i. Universiti melalui Bahagian Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar bertanggungjawab menyediakan kemudahan latihan dan melaksanakan program yang sesuai bagi peningkatan kompetensi staf.

2 Reformasi Sektor Kepolisian dan Gender - DCAF
Latihan Amali hasil - NRE
kepolisian negara republik indonesia daerah gorontalo ... - PPID Polri
Disela–sela latihan koreografi bersama Smash, CL Magz berhasil ...
laporan tahunan 2010 - Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan
Booklet PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI - Departemen ...
Laporan Pelatihan Untuk Pelatih
Pelan Strategik ILKAP 2010-2014 - Institut Latihan Kehakiman Dan ...
Slide Taklimat Perlaksanaan Buku Log Latihan - Laman Web Rasmi ...
Muat Turun - Laman Web Rasmi Jabatan Latihan Khidmat Negara
Pelan Operasi Latihan - Portal Rasmi Bahagian Pengurusan ...
SESI LATIHAN PORTAL GPKI BAHAGIAN PERKHIDMATAN ...
pelatihan penul skripsi UNRAM [Compatibility Mode]
MISEREOR Kalender 2012: Maret - Matematika Melatih Cara Berpikir
Latihan Amali hasil - NRE
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja
Dasar Keselamatan ICT ILKAP - Institut Latihan Kehakiman Dan ...
Pedoman Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan 2010 | i
garispanduan akreditasi institusi latihan maritim dan kursus yang ...
SESI LATIHAN PORTAL GPKI BAHAGIAN PERKHIDMATAN ...
PERINCIAN PROGRAM LATIHAN ANJURAN iLQAM 2011
Bahan Pelatihan Fasilitator Forum SKPD dan Musrenbang Rencana ...
TAKWIM LATIHAN BAGI TAHUN 2013 - Login Portal PPUM
leaflet kegiatan pelatihan dan magang di KJM UGM
Paparan Program Kursus dan Pelatihan Kreatif-Hotel Mega Anggrek
1.1 Pengenalan Algoritma - Forum dan Kelas Online pelatihan-osn ...