Views
6 days ago

BAB I-VI_Harsy Tamimi_1113091000075

108 4.2.3.7 Tampilan

108 4.2.3.7 Tampilan Menu login aplikasi petugas Gambar 7.21 Rancangan tampilan menu login aplikasi petugas Gambar ini merupakan rancangan tampilan yang menampilkan halaman login buat aplikasi petugas, Di sini terdapat from username, Password, ganti Instansi dan kemudian Button log in UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

109 4.2.3.8 Tampilan Menu kejadian aplikasi petugas Gambar 7.22 Rancangan tampilan menu kejadian aplikasi petugas Gambar ini merupakan rancangan tampilan yang menampilkan kejadian yang dikirim oleh server kepada petugas ketika petugas mendapat notifikasi. Di halaman ini terdapat posisi petugas,posisi kejadian, deskripsi kejadian dan button berangkat untuk mengkonfirmasi keberangkatan petugas ia akan dikirim ke server dan server akan mengirim kepada aplikasi pelapor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Perakitan Komputer(1)
“bukuAjar” — 2011/9/22 — 13:39 — page i — #1 - cs.unsyiah.ac.id ...
Jaringan Dasar(1)
to Come
bahagian i pengurusan kewangan badan berkanun persekutuan ...
PerancanganSistemKerja dan Ergonomi Industri Ji.. - UNS
smk12 TeknikTelekomunikasi PramudiUtomo
Bab 9 - Jabatan Pengajian Tinggi - Kementerian Pengajian Tinggi
Perakitan Komputer
teknik pemeliharaan dan perbaikan sistem elektronika jilid 3 smk
SISTEM PENGHANTARAN GELOMBANG MIKRO
PENGENALAN KEPADA SISTEM GENTIAN OPTIK
kelas12_alat ukur dan Teknik Pengukuran Jilid 3_sri