Views
1 week ago

BAB I-VI_Harsy Tamimi_1113091000075

140 Hasil Perhitungan

140 Hasil Perhitungan Estimasi Waktu Tempuh pada Data Off-Peak: 1. Hitungan Space-Mean dengan tahap berikut : nx d = ∑t i n = jumlah observasi d = jarak ditempuh atau ruas jalan t i = waktu tempuh kendaraan ke − i = 3 x 1,3 995 = 0,004km/sec = 14,4 km/jam 2. Hitungan variansi sample dari space-man dengan tahapan sebagi berikut : ∑(x − ẍ )2 SD = √ (n − 1) x = nilai ke − x ẍ = hasil space − mean n = jumlah observasi √(14,6 − 14,1) 2 + (14 − 14,1) 2 +(13,7 − 14,1) 2 = 3 − 1 √(0,5) 2 + (0,1) 2 +(−0,4) 2 = 2 √0,25 + 0,01 + 0,16 2 = UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

141 √0,42 2 = √0,21 = 0,46 varians = SD 2 Varians = 0,46 2 Varians =0,21 S 2 sms = 0,21 3. Hitungan Time-Mean Speed dengan tahapan berikut : υ̅TMS ≈ υ̅SMS + S 2 ̅̅̅̅̅̅̅̅ υ̅SMS υ̅TMS = sample time − mean speed υ̅SMS = sample space − mean speed S 2 = variansi sample dari space − mean speed 14,4 + 0,21 14,4 = 14,4 + 0,014 = 14,4 km/jam 4. Hitungan Estimated Travel Time dengan tahapan berikut : jarak segment (km) time − mean speed ( km jam ) × (3.600 detik/jam) = 1,3 14,4 x 3600 detik/jam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Perakitan Komputer(1)
“bukuAjar” — 2011/9/22 — 13:39 — page i — #1 - cs.unsyiah.ac.id ...
kelas12_alat ukur dan Teknik Pengukuran Jilid 3_sri
Jaringan Dasar(1)
to Come
bahagian i pengurusan kewangan badan berkanun persekutuan ...
PerancanganSistemKerja dan Ergonomi Industri Ji.. - UNS
smk12 TeknikTelekomunikasi PramudiUtomo
Bab 9 - Jabatan Pengajian Tinggi - Kementerian Pengajian Tinggi
Perakitan Komputer