Laporan Tahunan MPN 2016

majlisprofesornegarampn

Membitarai Transformasi Negara

a


Kandungan

MPN - “Pemikir

Negara”

MAJLIS PROFESOR NEGARA

(MPN) ialah suatu kolektif

ilmuwan yang diwujudkan

pertama kali dalam sejarah

negara untuk menjadi payung

kepada modal insan yang sangat

berharga, berkelulusan tinggi

dengan nilai tambahan yang luar

biasa iaitu....PARA PROFESOR

MPN terpanggil untuk

menyumbang idea, menyusun

strategi dan mengatur tindakan

untuk kebaikan negara dan

rakyat berasaskan pengalaman

dan ilmu pengetahuannya.

SECANGKIR KATA

• Penaung Majlis Profesor Negara......................iii

• Pengerusi Majlis Profesor Negara.................... v

• Setiausaha Agung, Presiden & Ketua Pegawai

Eksekutif Majlis Profesor Negara.....................vii

• Timbalan Setiausaha Agung &

Timbalan Presiden Majlis Profesor Negara...... ix

MPN PEMIKIR NEGARA

• Hasrat Penaung MPN....................................... 2

• Majlis Profesor Negara secara Ringkas............ 2

• Sejarah Ringkas MPN....................................... 6

• Bidang Tugas MPN........................................... 8

• Visi.................................................................... 8

• Misi................................................................... 8

• Fungsi............................................................... 8

• Objektif.............................................................. 9

• Model Pengoperasian....................................... 9

• Struktur Governan.......................................... 11

• Ahli Lembaga Pemegang Amanah................. 12

• Kluster dan Projek Khas Negara..................... 16

• Sekretariat MPN.............................................. 21

• Profil Profesor................................................. 24

• Kluster dan Projek Khas Jumlah Ahli dan

Ahli Bersekutu................................................. 30

Maka setiap ahli

adalah...

ISU STRATEGIK NEGARA

• Dialog Pemikir Negara di Astro Awani............ 36

• Advokasi llmuwan MPN

bersama Utusan Malaysia & RTM................... 59

• Perbincangan Meja Bulat (RTD)...................... 72

JARINGAN KERJASAMA MPN

• Kunjungan Hormat dan Perkongsian Aspirasi

MPN bersama Kementerian dan Agensi....... 114

• Kunjungan Hormat dan Perkongsian

Aspirasi MPN bersama Universiti................. 123


JARINGAN KERJASAMA ANTARABANGSA MPN

• Majlis Menandatangani Memorandum of

Understanding (MOU) MPN dan Dewan

Pertimbangan Presiden................................ 128

• Global Science and Innovation Advisory

Council (GSIAC) 6th: Enhancing Malaysia’s

Competitiveness & Sustainable Development

Through a Science-Driven Agenda............... 129

• Penyelarasan Hubungan Dua Hala

MPN bersama Assosiasi

Profesor Indonesia (API)............................... 130

• Global Federation of Competitiveness

Councils (GFCC) University and Research

Leadership Forum......................................... 131

PROGRAM KHAS MPN

• Majlis Watikah Pelantikan EXCO MPN

Sesi 2016-2018............................................. 134

MPN BERSAMA RAKYAT

• Ilmuwan bersama

Penduduk Sarawak....................................... 138

• Khidmat Masyarakat: Kami Prihatin............. 139

• Ilmuwan bersama Masyarakat Terengganu. . 140

• Semarak Kasih MPN bersama Anak Yatim... 141

MPN MEDIA

• Keratan Akhbar 2016.................................... 144

• Rakaman di Youtube..................................... 168

IMBASAN 2016

• Takwim MPN 2016........................................ 172

• Galeri............................................................. 178


f

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016


Membitarai Transformasi Negara

i

Secangkir Kata

“Pure knowledge on its

own is not powerful

enough unless it is used

wisely and transparently

for human benefits”

Prof. Tan Sri Zakri Abdul Hamid

Pengerusi MPN


ii


iii

Penaung

Majlis Profesor Negara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

dan Salam 1 Malaysia.

Setinggi-tinggi syabas dan tahniah saya ucapkan

kepada Majlis Profesor Negara (MPN) kerana berjaya

menerbitkan buku Laporan Tahunan MPN 2016

ini yang menjadi cerminan sumbangan golongan

ilmuwan dan ahli akademik sebagai pemikir negara.

Sesungguhnya, Kerajaan sentiasa membuka ruang

kepada golongan ilmuwan untuk terlibat serta

dalam proses membangunkan negara melalui

penggemblengan ilmu dan kepakaran yang ada.

Kerajaan telah pun melancarkan program transformasi

dalam memastikan Malaysia berada di landasan

yang tepat untuk menjadi sebuah negara maju.

Sehubungan itu, peranan dan sumbangan golongan

ilmuwan diperlukan bagi membantu negara mencapai

hasrat berkenaan melalui perkongsian ilmu dan

kepakaran masing-masing. Pada masa kini, peranan

ahli akademik menjadi semakin kritikal dan strategik

bukan sekadar memberi kuliah dan melakukan

penyelidikan semata-mata kerana golongan ilmuwan

ini adalah pemangkin daya kreativiti dan pendorong

inovasi negara. Dalam konteks lebih luas, peranan

profesor adalah sebagai pemacu perkembangan

ilmu terkini yang mengadunkan kefahaman terhadap

ilmu fundamental, penguasaan terhadap kemahiran

terkini dan keupayaan meletakkan perkembangan

ilmu dalam konteks penjanaan nilai tinggi yang dapat

memberi impak besar kepada kemajuan negara.

Justeru, kerjasama strategik pelbagai pihak amat

penting bagi memberi ruang kepada pembinaan

masa depan negara yang lebih cerah.

Sesungguhnya, inisiatif MPN menganjurkan pelbagai

program berimpak tinggi untuk bersama-sama

membantu Kerajaan dalam berdepan dengan

pelbagai isu strategik negara merupakan langkah

wajar kerana ia bukan sahaja dapat mencetuskan

cadangan penambahbaikan kepada dasar sedia

ada, malah mampu merungkai pelbagai kemelut dan

masalah rakyat.

Saya berharap MPN akan terus dapat memacu

momentum kecemerlangan komuniti ilmuwan.

Sumbangan keilmuan, kearifan dan keikhlasan MPN

tidak boleh lesu sebaliknya terus digandakan dari

semasa ke semasa. lni selari dengan konsep murabbi

di mana golongan ilmuwan tidak hanya tertumpu

kepada tugas akademik semata-mata sebaliknya

lebih meluas dalam konteks peranan universiti moden

yang semakin mencabar pada masa kini.

1 Malaysia “Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”

DATO’ SRI MOHD NAJIB TUN ABDUL RAZAK

Perdana Menteri Malaysia


iv


v

PENGERUSI

Majlis Profesor Negara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

dan salam sejahtera.

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadrat Ilahi kerana

dengan limpah serta kurnia-Nya buku Laporan

Tahunan 2016 Majlis Profesor Negara (MPN) ini

dapat dihasilkan. Buku yang merakamkan perjalanan

aktiviti dan program MPN sepanjang tahun 2016

ini adalah sebuah wadah perkongsian maklumat

dengan masyarakat awam dan seterusnya dapat

dijadikan bahan rujukan dalam usaha melakar masa

depan yang cerah bagi negara kita.

MPN yang sudah memasuki tahun keenam

penubuhannya telah menggerakkan pelbagai

program berimpak tinggi dengan melibatkan

golongan ilmuwan serta penggemblengan

ilmu pengetahuan, kepakaran dan idea bagi

memastikan Malaysia berada di atas landasan

betul menuju status negara maju. Justeru, MPN

telah menganjurkan kongres, forum, simposium,

perbincangan meja bulat (RTD), konvensyen dan

sesi dialog sebagai platfom untuk mengupas dan

mencari jalan penyelesaian isu strategik negara.

Antara isu strategik yang disentuh adalah

pendidikan teknikal dan latihan vokasional (TVET),

isu dan cabaran pengurusan pekerja asing, dasar

perumahan negara, status profesor kontrak, isu

pilihan raya dan politik, wakaf pengajian tinggi,

keselamatan negara, kesihatan, bajet 2017 dan hal

ehwal antarabangsa. Selain itu, Program Advokasi

Ilmuwan dan Dialog Pemikir Negara yang menjadi

signature program juga telah menjadi ruang kepada

golongan ilmuwan untuk muncul di media elektronik

bagi mengupas pelbagai isu strategik negara untuk

dikongsikan dengan semua pihak. Tidak berhenti

di situ sahaja, golongan ilmuwan turut menjadi

rujukan bagi media massa dan pelbagai pihak untuk

mengupas pelbagai isu.

Dalam mendekatkan golongan ilmuwan dengan

rakyat, program khidmat sosial berkonsepkan

turun padang telah diadakan bukan sahaja untuk

menabur bakti malah menyelami masalah penduduk

setempat. Pada tahun 2016, negeri Sarawak dan

Terengganu telah menjadi lokasi pilihan MPN.

Dalam konteks antarabangsa, MPN turut meluaskan

kerjasama strategik dengan golongan ilmuwan

Indonesia melalui Assosiasi Profesor Indonesia

(API) bagi membolehkan perbincangan isu strategik

antara kedua-dua negara boleh dijalankan.

Sehubungan itu, saya mengambil kesempatan ini

merakamkan jutaan terima kasih tidak terhingga

kepada para ilmuwan negara yang telah bersamasama

menjayakan program MPN sepanjang 2016.

Semoga buku laporan ini akan dapat dijadikan

rujukan oleh pihak berkepentingan dalam kerajaan,

agensi swasta, institusi korporat, pertubuhan

bukan kerajaan (NGO) dan orang awam yang mahu

mengetahui aktiviti serta program pada 2016.

PROFESOR TAN SRI ZAKRI ABDUL HAMID


vi


vii

SETIAUSAHA AGUNG, PRESIDEN &

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

Majlis Profesor Negara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam hormat dariPADA Majlis Profesor Negara.

Sebagai sebuah badan pemikir yang

menggemblengkan kepakaran akademik, Majlis

Profesor Negara (MPN) sentiasa komited untuk

membantu negara dan Kerajaan bagi merealisasikan

aspirasi pembangunan Malaysia yang lestari dan

inklusif dalam berdepan cabaran dunia global yang

kian kompetitif seiring dengan peredaran masa.

Sepanjang 2016, MPN telah merencanakan

pelbagai program dan aktiviti berimpak tinggi yang

memberi fokus untuk membantu negara mencapai

pembangunan mampan dalam setiap aspek.

Setiap program diadakan tertumpu kepada isu

strategik dan kritikal yang memerlukan penumpuan

secara holistik merentasi pelbagai bidang dengan

pendekatan memberikan nilai tambah kepada apa

yang dilakukan oleh kementerian-kementerian dan

agensi kerajaan dan swasta.

Antara isu yang menjadi tumpuan MPN untuk

dibawa ke pentas perbincangan ialah kesepaduan

sosial, perumahan rakyat, kebanjiran pekerja

warga asing, pendidikan STEM dan TVET, wakaf

pendidikan tinggi, isu kesihatan dan perubatan,

penyakit sosial masyarakat, sistem pilihan

raya dan demokrasi, transformasi pendidikan,

jurang teknologi maklumat, media sosial dan

isu keselamatan makanan, dan lain-lain. Setiap

isu berkenaan sudah pastinya memerlukan

penglibatan serius daripada golongan ilmuwan

khususnya untuk mendapatkan pandangan

kepakaran mereka berdasarkan penelitian serta

hasil kajian masing-masing dalam isu berkenaan.

Berperanan sebagai badan pemikir, MPN sentiasa

bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana

agensi dan jabatan kerajaan bagi membolehkan

sinergi signifikan dapat dijayakan kerana MPN

berupaya merentasi sempadan kementerian dalam

memperjuangkan isu strategik negara. Oleh itu,

hubungan simbiotik antara golongan ilmuwan

dan pihak Kerajaan tidak boleh terputus bagi

membolehkan pelbagai sumbangan dapat diberikan

dalam membantu Kerajaan menggubal dasar,

mengenal pasti risiko dan kaedah penyelesaian. MPN

percaya melalui pendekatan kolaboratif, kita dapat

membina masa depan negara yang lebih kukuh.

Saya berharap penghasilan Laporan Tahunan 2016

ini dapat menjelaskan peranan dan sumbangan

golongan ilmuwan terhadap negara kepada semua

pihak.

PROFESOR DATUK DR. RADUAN CHE ROSE

Penaung Sidang Redaksi Laporan Tahunan MPN 2016


viii


ix

TIMBALAN

SETIAUSAHA AGUNG &

Timbalan Presiden

Majlis Profesor Negara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

dan salam sejahtera.

Syukur alhamdulillah, berkat usaha semua pihak Laporan Tahunan 2016 Majlis

Profesor Negara (MPN) yang merakam aktiviti dan program sepanjang 2016

akhirnya dapat dihasilkan.

Buku laporan ini memilih tema Membitarai Transformasi Negara. Justeru

ia memberi fokus kepada pelaporan program dan aktiviti yang berupaya

melayakkan peranan MPN dalam memimpin usaha advokasi dan pendidikan

awam dalam negara. lni termasuk penganjuran pelbagai program dan aktiviti,

antaranya forum, perbincangan meja bulat (RTD), advokasi ilmuwan dan dialog

untuk tatapan kerajaan, pihak berkepentingan serta masyarakat umum.

Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada semua pihak yang bertungkus

lumus berusaha memberikan komitmen dan sumbangan dalam menjayakan

penghasilan buku laporan ini. Tahniah sekali lagi kepada pihak pengurusan

tertinggi, ketua kluster, urus setia MPN serta semua ahli MPN. Semoga

berjumpa lagi tahun hadapan.

PROFESOR DR. KAMARUDDIN M. SAID

Penasihat Sidang Redaksi Laporan Tahunan MPN 2016


x

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016


Membitarai Transformasi Negara 1

MPN PEMIKIR NEGARA

Majlis Profesor Negara

selaku Pemikir Negara

bertanggung jawab

sebagai penjana idea,

merangka strategi serta

mengatur tindakan

demi membantu

meningkatkan

kesejahteraan negara.

Pengalaman dan ilmu

pengetahuan mereka

diadun sebaik mungkin

untuk kebaikan dan

keharmonian negara.

Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri

Timbalan Pengerusi MPN


2

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Hasrat

Penaung

MPN

“Kerajaan merasa

gembira kerana MPN

telah memberikan banyak

maklumat berupa input data,

analisis, kajian perbandingan

dan kearifan pada setiap

cabang ilmu sekali gus

dapat mempercepatkan

proses membantu keputusan

dan melaksanakan

satu-satu rancangan

......justeru, kerajaan akan

terus menjalinkan kerjasama

pintar dengan MPN terutama

untuk memperhalusi

Program Transformasi

Kerajaan serta menyusun

strategi pelaksanaannya.

.....Saya yakin sumbangan

berterusan oleh MPN

akan membolehkan

negara mengecapi hasil

pembangunan negara yang

lebih pesat serta dapat

meletakkan Malaysia di

kedudukan yang tinggi

di peringkat global”

Majlis Profesor

Negara secara

Ringkas

Awal Penubuhan

Majlis Profesor Negara (MPN) adalah sebuah organisasi yang

ditubuhkan bagi menggerakkan kepakaran tenaga akademik

dalam membantu usaha kerajaan untuk membangunkan

negara dan memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Idea

asal penubuhannya datang daripada aspirasi Menteri Pengajian

Tinggi yang ingin melihat tenaga kepakaran akademik tertinggi

dalam pelbagai bidang yang terhasil daripada kerja penyelidikan

dan pengalaman digunakan secara strategik melampaui fungsi

asas pensyarah di universiti masing-masing.

Kertas cadangan penubuhan MPN telah diluluskan oleh

Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 3 Februari

2010. Selanjutnya majlis pelancaran penubuhan MPN telah

diadakan pada 1 April 2010 oleh YAB Perdana Menteri,

Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak di Pusat Konvensyen

Putrajaya disaksikan oleh lebih 4,000 tetamu serta warga

akademik Malaysia. Pada tempoh awal pengoperasiannya,

MPN dianggap sebagai sebuah Program Khas Kerajaan, dan

diletakkan pentadbirannya di bawah Kementerian Pengajian

Tinggi (KPT) dengan pejabat sekretariatnya terletak di ruang

pejabat Aras 3, Menara 2, KPT, Jalan 5/6, Presint 5, Putrajaya.

Semasa awal penubuhannya itu, keahlian MPN adalah

terhad kepada para Profesor yang berkhidmat di Universiti

Awam seramai 1,426 orang. Model pembentukan MPN

yang mengumpulkan semua Profesor dalam negara yang

terdiri daripada pelbagai latar belakang dan kepakaran di

bawah suatu organisasi merupakan sesuatu yang unik dan

pertama dilakukan oleh mana-mana negara di dunia kerana

kebiasaannya majlis sedemikian ditubuhkan berasaskan

kepada bidang kepakaran (model UK) atau mengikut wilayah

(Australia). Sementara itu bagi menentukan ia boleh bergerak

dengan efektif, MPN distrukturkan melalui 14 Kluster

berdasarkan bidang kepakaran dengan setiap ahli memilih

sekurang-kurangnya 1 Kluster untuk memberikan sumbangan

kepakaran masing-masing.


Membitarai Transformasi Negara 3


4

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Perkembangan Fungsi MPN

Sepanjang hampir 4 tahun beroperasi di bawah

naungan KPT, MPN telah menangani isu yang

timbul serta membantu menawarkan kepakaran

kepada pelbagai pihak termasuk kementerian,

agensi Pelaksana, kerajaan negeri, industri serta

pelbagai pihak lain. Namun demikian kerana sifat

dan kedudukannya yang bernaung di bawah

KPT, tanggapan umum masih berpandangan

bahawa MPN adalah sebuah badan eksklusif

yang menangani isu pendidikan sahaja. Setelah

perkara ini diperhalusi, pihak kerajaan khasnya

melalui perbincangan dengan YAB Perdana Menteri

akhirnya bersetuju agar MPN dijadikan sebagai

organisasi pusat dan diletakkan di bawah naungan

Jabatan Perdana Menteri mulai 21 Mac 2014.

Sesuai dengan sifatnya pula, ia memberi ruang

bagi MPN untuk muncul beroperasi sebagai sebuah

entiti bebas, berautonomi serta membolehkannya

bergerak secara merentasi sempadan pelbagai

kementerian dalam negara. Bagi tujuan itu juga

maka MPN telah didaftarkan sebagai sebuah

Syarikat Berhad Menurut Jaminan (Company

Limited by Guarantee) di bawah Akta Syarikat 1965

dengan mempunyai perlembagaannya sendiri serta

struktur dan governan yang diketuai oleh Lembaga

Pemegang Amanah, EXCO. Secara keseluruhannya

operasi MPN digerakkan oleh sebuah sekretariat

tetap yang diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif/

Presiden mulai 16 Disember 2014.

Mengikut perlembagaan asalnya, semua Profesor

daripada Universiti Awam yang dilantik mengikut

sistem dan Skim Perkhidmatan Akademik Universiti

adalah secara automatiknya menjadi ahli MPN.

Namun, selaras dengan hasrat untuk memastikan

penglibatan yang lebih meluas, keahlian MPN telah

diperpanjangkan kepada para Profesor daripada

institusi pendidikan tinggi swasta, sementara

Profesor Madya pula diterima sebagai ahli bersekutu.

Berdasarkan kepada aturan itu, jumlah keahlian MPN

sehingga akhir 2016 adalah seramai hampir 2,500

Profesor serta hampir 4,000 Profesor Madya.

Sebagai sebuah Syarikat Berhad Menurut Jaminan,

MPN Inc. mempunyai Lembaga Pemegang Amanah

yang dilantik daripada kalangan ahli akademik serta

pihak kerajaan sebagaimana seperti berikut:

• Penaung: YAB. Perdana Menteri, Dato’ Sri Mohd

Najib Tun Abdul Razak

• Pengerusi: Prof. Tan Sri Dr. Zakri Abdul Hamid

Ahli:

• Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Dr. Ali Hamsa

• Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Tan Sri Dr.

Mohd Irwan Serigar Abdullah

• Tan Sri Othman Mahmood,

Wakil Ketua Setiausaha Negara

• Datuk Seri Dr. Haji Mohd Shafei Abdullah, Wakil

Pejabat Perdana Menteri

• Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin

• Prof. Datuk Dr. Raduan Che Rose

• Prof. Dr. Kamaruddin M. Said

Sebagai sebuah Syarikat Menurut Jaminan, MPN

juga turut melantik Setiausaha Syarikat yang

mengendalikan urusan pendaftaran serta hal

ehwal lain yang berkaitan. Bagi tujuan itu, Syarikat

Guaman Dr. Tengku Naufal Tengku Mansor telah

dilantik sebagai Setiausaha Syarikat MPN sejak

tarikh penubuhannya.

Selain pihak Sekretariat Pusat MPN yang

berperanan untuk mengatur urusan tadbir urus

dan pengoperasian secara menyeluruh, struktur

MPN juga telah diaturkan berdasarkan kepada 14

Kluster dan 2 Projek Khas. Pembentukan kluster itu

secara dasarnya adalah menggambarkan kumpulan

kepakaran akademik yang ada, di mana setiap

ahli MPN perlu memilih untuk menjadi ahli kepada

kluster yang ditubuhkan itu.


Membitarai Transformasi Negara 5

Kluster dan Projek Khas berkenaan adalah seperti berikut:-

1. Kluster Pendidikan dan Pembangunan Modal Insan

2. Kluster Ekonomi dan Pengurusan

3. Kluster Politik, Keselamatan dan Hal Ehwal Antarabangsa

4. Kluster Sejarah, Warisan dan Sosiobudaya

5. Kluster Sains dan Matematik

6. Kluster Kejuruteraan dan Alam Bina

7. Kluster Sumber Asli dan Alam Sekitar

8. Kluster Perubatan dan Sains Kesihatan

9. Kluster Industri dan Inovasi

10. Kluster Pertanian dan Makanan

11. Kluster Teknologi Maklumat dan Komunikasi

12. Kluster Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

13. Kluster Governans, Perundangan dan Pengurusan Awam

14. Kluster Perpaduan Nasional

15. Projek Khas Nasional (Pengajian Tinggi Swasta)

16. Projek Khas Nasional (Media, Demokrasi dan Sistem Elektoral)

Bagi melicinkan pengurusan kepakaran para profesor di semua

peringkat, cabang MPN (Chapter) juga turut ditubuhkan di setiap 20

Universiti Awam.

Pada 5 September 2016,

sekretariat MPN Inc. telah

berpindah ke pejabat baharunya

seperti berikut:

Majlis Profesor Negara

Aras 5, Blok C7, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan

Persekutuan

62520 Putrajaya

Telefon

+603 8870 2800

Faks

+603 8870 2880

Laman Web

www.majlisprofesor.my


6

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Sejarah Ringkas MPN

3 Februari

2010

Penubuhan

Majlis

Profesor

Negara telah

diluluskan

oleh Kabinet

1 April 2010

Dilancarkan

penubuhannya

oleh YAB

Perdana

Menteri

Malaysia

2010

2010 MPN

sebagai

sebuah

Program Khas

diletakkan

di bawah

Kementerian

Pengajian

Tinggi (KPT)

21 Mac 2014

Diletakkan

di bawah

Jabatan

Perdana

Menteri (JPM)


Membitarai Transformasi Negara 7

16 Disember 2014

Pengurusan MPN

- Diperbadankan di

bawah Akta Syarikat

1965 sebagai sebuah

Syarikat Berhad

Menurut Jaminan

2015

MPN Induk

– 14 Kluster

Ilmu, 2 Projek

Khas Negara,

20 Chapter

MPN di IPTA

5 September 2016

Pejabat Sekretariat

MPN telah berpindah

ke Aras 5, Blok

C7, Kompleks C,

Presint 1, Putrajaya


8

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Bidang Tugas MPN

1. Menggembleng kepakaran

akademik dan profesionalisme

untuk kemakmuran negara dan

kesejahteraan masyarakat;

2. Membantu dan menyelaras

pembangunan penyelidikan

strategik negara;

3. Memberi khidmat nasihat dalam

penggubalan dasar negara;

4. Memimpin advokasi sosial;

5. Menerajui kegiatan

keilmuan serantau.

Visi

Pencetus Pemikir Strategik

Mendahului Zaman.

Misi

Menggembleng tenaga kepakaran

akademik dan saintifik untuk

pembangunan negara dan

kesejahteraan masyarakat.

Fungsi

a) Membantu kegiatan

pembangunan keilmuan

b) Membantu penggubalan dasar

c) Menjana advokasi sosial

d) Menggembleng kepakaran

akademik & profesionalisme

untuk kemakmuran negara dan

kesejahteraan masyarakat

e) Membantu dan menyelaras

pembangunan penyelidikan

strategik negara


Membitarai Transformasi Negara 9

Objektif

Bagi membantu kerajaan

Malaysia dalam mengumpul

dan menggerakkan

kepakaran akademik dan

profesionalisme profesor

bagi tujuan membangunkan,

memperhalusi, menyelaras

dan memudahkan program

strategik dan penggubalan

dasar dalam bidang yang

relevan untuk kemajuan negara

Model Pengoperasian

MAJLIS

PROFESOR

NEGARA

AGENSI

PELAKSANA/

RAKAN

STRATEGIK

AKTIVITI

DAN

INISIATIF

Rakan Strategik

1) Kementerian

2) Universiti

3) Agensi Tempatan

(Negeri)

4) International Think

Tank Groups


Membitarai Transformasi Negara 11

Struktur Governan

PENAUNG

MPN

5 Ahli Tetap

• PM (Wakil Korporat

Kerajaan)

• Pengerusi MPN

• Timbalan Pengerusi

• Setiausaha Agung

• Timbalan

Setiausaha Agung

• Pengerusi

• Timbalan

Pengerusi

• Setiausaha

Agung

• Timbalan

Setiausaha

Agung

• Ketua Pegawai

Eksekutif

EXCO

LEMBAGA

PEMEGANG

AMANAH

JAWATANKUASA

PENYELARASAN

(14 Kluster +

2 Projek Utama)

• Pengerusi

• Timbalan Pengerusi

• Setiausaha Agung

• KSN atau wakilnya

• KSP atau wakilnya

• Wakil PMO

• Ahli-ahli Lembaga

yang lain (antara

ketua Kluster)

SEKRETARIAT

• Pengerusi

• Timbalan Pengerusi

• Setiausaha Agung

• Timbalan Setiausaha Agung

• Semua Ketua Kluster atau wakil

• Ketua Pegawai Eksekutif

• Ketua Pegawai Operasi

AHLI

PANGKALAN

DATA

(14 Kluster +

2 Projek Utama)

• Ahli Biasa

• Ahli Gabungan

• Ahli Kehormat

• Ahli


12

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Ahli Lembaga Pemegang Amanah

Prof. Tan Sri

Zakri Abdul Hamid

Pengerusi MPN

Tan Sri Dr. Mohd

Irwan Serigar

Abdullah

Ketua Setiausaha

Perbendaharaan

Tan Sri Dr.

Ali Hamsa

Ketua

Setiausaha Negara

Datuk Seri Dr.

Haji Mohd Shafei

Abdullah

Wakil Pejabat

Perdana Menteri

Tan Sri Othman

Haji Mahmood

Wakil KSN

Prof Ulung Datuk

Dr. Shamsul Amri

Timbalan

Pengerusi MPN

Prof. Datuk Dr.

Raduan Che Rose

Setiausaha Agung

& Ketua Pegawai

Eksekutif MPN

Prof. Dr.

Kamaruddin M. Said

Timbalan Setiausaha

Agung MPN

Naufal & CO

Setiausaha

Syarikat


Membitarai Transformasi Negara 13


14

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Kepimpinan MPN

Prof. Tan Sri Zakri

Abdul Hamid

Pengerusi MPN

Prof Ulung Datuk

Dr. Shamsul Amri

Timbalan

Pengerusi MPN

Prof. Datuk Dr.

Raduan Che Rose

Setiausaha Agung

& Ketua Pegawai

Eksekutif MPN

Exco MPN

Ketua Kluster

Prof. Dato’ Dr.

Zakaria Kasa

Kluster

Pendidikan dan

Pembangunan

Modal Insan

Prof. Dato’ Seri

Dr. Mohamed

Mustafa Ishak

Kluster Politik,

Keselamatan

dan hal Ehwal

Antarabangsa

Prof. Dato’

Seri Dr. Noor

Azlan Ghazali

Kluster

Ekonomi dan

Pengurusan

Prof. Dato’

Dr. Teo Kok

Seong

Kluster

Sejarah,

Warisan dan

Sosiobudaya

Prof. Dr.

Kamaruddin M. Said

Timbalan Setiausaha

Agung MPN

Datin Hazizah

Wahab

Setiausaha

Kerja

Naufal & CO

Setiausaha

Syarikat


Membitarai Transformasi Negara 15

Prof. Emeritus

Dato’ Dr.

Hassan Said

Kluster Sains

dan Matematik

Prof. Dato’ Dr.

Alias Abdullah

Kluster

Kejuruteraan

dan Alam Bina

Prof. Emeritus

Dato’ Dr.

Ibrahim

Komoo

Kluster Sumber

Asli dan Alam

Sekitar

Prof. Tan

Sri Dr.

Mohd Amin

Jalaludin

Kluster

Perubatan dan

Sains Kesihatan

Prof. Dr.

Mohamed

Kamal Harun

Kluster Industri

dan Inovasi

Prof. Dr.

Ghizan Saleh

Kluster

Pertanian dan

Makanan

Prof. Dato’

Dr. Halimah

Badioze

Zaman

Kluster

Teknologi

Maklumat dan

Komunikasi

Prof. Datuk

Dr. Roziah

Omar

Kluster

Pembangunan

Sosial dan

Kesejahteraan

Prof. Dr. Nik

Ahmad Kamal

Nik Mahmood

Kluster

Governans,

Perundangan

dan

Pengurusan

Awam

Prof. Dr.

Mansor

Mohd Noor

Kluster

Perpaduan

Nasional

Projek Khas

Nasional

Negara

Prof. Dato’ Sri Dr. Syed Arabi Syed Idid

Projek Khas Nasional (Media,

Demokrasi dan Sistem Elektoral)

Prof. Dr. Ong Fon Sim

Projek Khas Nasional

(Pengajian Tinggi Swasta)


16

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Kluster dan

Projek Khas

Negara

MPN telah membentuk 14

kluster dan dua Projek Khas

Negara bagi memastikan semua

Profesor dan Profesor Madya

dapat menggembleng tenaga

kepakaran masing-masing dalam

usaha untuk membantu program

pembangunan strategik negara.

Pelantikan ketua kluster dibuat

oleh YAB Perdana Menteri dan

berkuat kuasa selama dua tahun.

14 Kluster dan dua Projek

Khas Negara MPN

2. Kluster Ekonomi

& Pengurusan

4. Kluster Sejarah,

Warisan & Sosiobudaya

6. Kluster Kejuruteraan

& Alam Bina

1. Kluster Pendidikan &

Pembangunan Modal Insan

3. Kluster Politik,

Keselamatan & Hal

Ehwal Antarabangsa

5. Kluster Sains

& Matematik

7. Kluster Sumber

Asli & Alam Sekitar

8. Kluster Perubatan

& Sains Kesihatan

9. Kluster Industri & Inovasi

10. Kluster Pertanian

& Makanan

11. Kluster Teknologi

Maklumat & Komunikasi

12. Kluster Pembangunan

Sosial & Kesejahteraan

14. Kluster Perpaduan

Nasional

16. Projek Khas Nasional

(Pengajian Tinggi Swasta)

13. Kluster Governans,

Perundangan &

Pengurusan Awam

15. Projek Khas Nasional

(Media, Demokrasi &

Sistem Elektoral)


Membitarai Transformasi Negara 17

Jawatankuasa Kluster

bagi Sesi 2016 - 2018

Pendidikan & Pembangunan

Modal Insan

Ekonomi & Pengurusan

Politik, Keselamatan & Hal

Ehwal Antarabangsa

Sejarah, Warisan &

Sosiobudaya

Sains & Matematik

Kejuruteraan & Alam Bina

Sumber Asli & Alam Sekitar

Perubatan & Sains Kesihatan

Industri & Inovasi

Kluster Ketua Kluster Timbalan Ketua Kluster Setiausaha Kluster

Prof. Dato’ Dr. Zakaria

Kasa

Prof. Dato’ Seri Dr. Noor

Azlan Ghazali

Prof. Dato’ Seri Dr.

Mohamed Mustafa Ishak

Prof. Dato’ Dr. Teo Kok

Seong

Prof. Emeritus Dato’ Dr.

Hassan Said

Prof. Dato’ Dr. Alias

Abdullah

Prof. Emeritus Dato’ Dr.

Ibrahim Komoo

Prof. Tan Sri Dr. Mohd

Amin Jalaludin

Prof. Dr. Mohamad

Kamal Hj. Harun

Prof. Dato’ Dr. Abdul

Rashid Mohamed

Prof. Dr. Jamal Othman

Prof. Dr. Mohd Fuad Jali

Prof. Datuk Dr. Yahaya

Ibrahim

Prof. Dato’ Dr. Wan Md.

Zin Wan Yunus

Prof. Dato’ Dr.

Kamaruzzaman Sopian

Prof. Dato’ Dr. Mazlin

Mokhtar

Prof. Dato’ Dr. Ahmad

Zubaidi Abd. Latif

Prof. Dr. Zahari Taha

Pertanian & Makanan Prof. Dr. Ghizan Saleh Prof. Dr. Ridzwan Abdul

Rahman

Teknologi Maklumat &

Komunikasi

Pembangunan Sosial &

Kesejahteraan

Governans, Perundangan &

Pengurusan Awam

Perpaduan Nasional

Projek Khas Nasional (Media,

Demokrasi & Sistem Elektoral)

Projek Khas Nasional

(Pengajian Tinggi Swasta

Prof. Dato’ Dr. Halimah

Badioze Zaman

Prof. Datuk Dr. Roziah

Omar

Prof. Dr. Nik Ahmad

Kamal Nik Mahmod

Prof. Dr. Mansor Mohd

Noor

Prof. Dato’ Sri Dr. Syed

Arabi Syed ldid

Prof. Dr. Ong Fon Sim

Prof. Datuk Dr. Shahrin

Sahib @ Sahibudin

Prof. Datuk Dr. Mohd

Taib Hj. Dora

Prof. Dr. Roselina Ahmad

Saufi

Prof. Dr. Sivamurugan

Pandian

Prof. Dr. Mohamad

Sahari Nordin

Prof. Dr. Faidz Abd

Rahman

Prof. Dr. Rosna

Awang Hashim

Prof. Dr. Asan Ali

Golam Hassan

Prof. Datuk Dr. Abdul

Halim Sidek

Prof. Dr. Wan Kamal

Mujani

Prof. Dr. Hj Khudzir

Hj Ismail

Prof. Ir. Dr. Mohamed

Rehan Karim

Prof. Dr. Mohd

Ekhwan Toriman

Prof. Dr. Hapizah

Mohd Nawawi

Prof. Ir. Dr. Ahmad

Faizal Mohd Zain

Prof. Dr. Rita

Muhammad Awang

Prof. Dr. Ahmad Zaki

Abu Bakar

Prof. Dr. Solehah

Ishak

Prof. Dr. Durrishah

Idrus

Prof. Madya Dr.

Chang Peng Kee

Dr. Tunku Mohar

Tunku Mohd Mokhtar

Prof. Dr. Hairul Azhar

Abdul Rashid


18

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Chapter Mpn Universiti

Penubuhan Chapter MPN Universiti di setiap

Universiti Awam (UA) adalah bertujuan untuk

menggerakkan kepakaran para Profesor dan

Profesor Madya yang terdiri daripada pelbagai

bidang kepakaran untuk membantu pembangunan

negara yang berpangkalan di UA. Ia diwujudkan

berdasarkan taburan afiliasi para Profesor dan

Profesor Madya yang berkhidmat dengan UA dan

membolehkan tenaga atau kepakaran mereka

digembleng di institusi berkenaan.

Setiap UA disarankan menubuhkan Chapter MPN di

universiti masing-masing. Penubuhan dan pemilihan

jawatankuasa adalah berdasarkan kepada konsep

pelantikan yang dibuat oleh pengurusan universiti

dan pemilihan dalam kalangan para Profesor dan

Profesor Madya UA.

Pelantikan secara rasmi ketua Chapter MPN

Universiti bagi tempoh selama dua tahun akan

dibuat oleh Pengerusi MPN.

Pengerusi Chapter MPN Universiti

Bagi Sesi 2016-2018

Prof. Dr. Masjuki

Hassan

Universiti Malaya

Prof. Dr. Abdul

Latif Ahmad

Universiti Sains

Malaysia

Prof. Dato’ Dr. Roslan

Abd. Shukor

Universiti Kebangsaan

Malaysia

Prof. Datuk Dr. Mad

Nasir Shamsudin

Universiti Putra Malaysia

Prof. Dr Omar Yaakob

Universiti Teknologi

Malaysia

Prof. Emeritus

Dato’ Wira Ir. Dr.

Md. Noor Salleh

Universiti Islam

Antarabangsa Malaysia

Prof. Dato’ Seri

Dr. Mohamed

Mustafa Ishak

Universiti Utara

Malaysia

Prof. Dr. Spencer

Empading Sanggin

Universiti Malaysia

Sarawak


Membitarai Transformasi Negara 19

Prof. Dato’ Dr. Mohd

Hamdan Hj. Adnan

Universiti Malaysia

Sabah

Prof. Dr. Ramlee

Mustapha

Universiti Pendidikan

Sultan Idris

Prof. Emeritus Dr.

Jalani Sukaimi

Universiti Sains

Islam Malaysia

Prof. Dr. Azni

Zain Ahmed

Universiti

Teknologi Mara

Prof. Dato’ Dr. Nor

Aieni Mokhtar

Universiti Malaysia

Terengganu

Prof. Dr. Rosziati

Ibrahim

Universiti Tun Hussein

Onn Malaysia

Prof. Datuk Dr. Mohd

Ruddin Ab. Ghani

Universiti Teknikal

Malaysia Melaka

Prof. Dr. Zahari Taha

Universiti Malaysia

Pahang

Prof. Dato’ Dr. Ali

Yeon Md. Shakaff

Universiti Malaysia

Perlis

Prof. Dr. Ahmad

Shukri Yazid

Universiti Sultan

Zainal Abidin

Prof. Dato’ Dr.

Ibrahim Che Omar

Universiti Malaysia

Kelantan

Prof. Ir. Dr. Wan Mat Ali

Universiti Pertahanan

Nasional Malaysia


Membitarai Transformasi Negara 21

Sekretariat MPN

Majlis Profesor Negara (MPN) telah membentuk Sekretariat MPN yang

berperanan dan bertanggungjawab untuk memastikan kelestarian dan

pemantapan khususnya dalam menggerakkan aktiviti/program bagi MPN

induk, kluster dan projek khas serta Chapter MPN Universiti berjalan lancar.

Susun atur bagi sekretariat induk MPN terdiri daripada Presiden/Ketua

Pegawai Eksekutif (CEO), Ketua Pegawai Operasi (COO), Timbalan Presiden,

Felo Utama, Felo Penyelidik, Pengurus, Penolong Pengurus dan Pegawai

Sokongan. Setiausaha syarikat pula berperanan sebagai penasihat berkaitan

penstrukturan dan undang-undang syarikat.

Bahagian Pengoperasian yang diketuai oleh COO berperanan menyelia

keseluruhan pengoperasian MPN. Empat unit yang telah dibentuk adalah Unit

Pentadbiran dan Sumber Manusia; Unit Kewangan; Unit Teknologi Maklumat

dan Unit Media Strategik dan Keurusetiaan.

Bahagian Projek Khas/Penyelidikan yang diketuai oleh Timbalan Presiden juga

dibentuk bagi membantu membuat penyelidikan strategik untuk menyumbang

kepada pembangunan negara yang mampan. Bahagian ini diselia oleh Timbalan

Presiden yang dibantu oleh Felo Utama, Felo Bersekutu, Felo Penyelidik dan

Pembantu Penyelidik.


22

Sekretariat Majlis Profesor Negara

PENGOPERASIAN

Pengurus

Operasi

Ketua Pegawai Operasi (COO)

Datin Hazizah Wahab

Presiden/Ketua Pegawai

Eksekutif (CEO)

Prof. Datuk Dr.

Raduan Che Rose

Timbalan Presiden

Prof. Dr.

Kamaruddin M. Said

Pejabat CEO

PROJEK KHAS PENYELIDIKAN

Johan Akmal

K05/C03

Faiza Amira

K13/C05

Pejabat COO

Nur Hafirah K03/C04

Felo Utama

Prof. Dr. Jamal Othman

Felo Utama

Prof. Dr. Ahmad Zaki

Abd Bakar

Felo Bersekutu

Prof. Madya Dr.

Mohd Izani Mohd Zain

Pentadbiran &

Sumber Manusia

Fauzahani

K14/C15

Diyana

K11/C12

Felo Penyelidikan

Dr. Muhammad Asri

Mohd Ali

Fahrur Razi

K07 & K09/ C13

& C20

Hariran

Penyelidikan

Noraihan

Amira Farhana

K15 / C16


23

Kewangan

Athirah

K02/C06

Mohd Adli

K08/C01,

C08 & C16

Media Strategik & Keurusetiaan

Nazmil

K12/C19

Ridzuan

K05/C02

Azirah

K03/C11

& C18

Teknologi Maklumat

& Komunikasi

Mohd Ehsan

K01/C09

& C10

Nurshiratul

K10/C14

Nordalilah

Setiausaha

Eksekutif

Liyana

Pem. Pen

Pengurus

Pejabat CEO

Kewangan

Azizul

Pemandu

Noorain

Pembantu

Operasi

Catatan

K: Kluster C: Chapter

Pentadbiran & Sumber Manusia

Wan Ida

Pembantu

Operasi

Afiq

Pembantu

Operasi

Teknologi Maklumat

& Komunikasi

Farith

Pem. Pen.

Pengurus

KOD BAGI PEGAWAI PENYELARAS KLUSTER /

CHAPTER UNIVERSITI

Siti Haliza

Pembantu

Operasi

Zaidi

Pem. Am

Pejabat/

Pemandu

Kluster

K01 Kluster Pendidikan dan Pembangunan Modal Insan

K02 Kluster Ekonomi dan Pengurusan

K03 Kluster Politik, Keselamatan dan Hal Ehwal Antarabangsa

K04 Kluster Sejarah, Warisan dan Sosiobudaya

K05 Kluster Sains dan Matematik

K06 Kluster Kejuruteraan dan Alam Bina

K07 Kluster Sumber Asli dan Alam Sekitar

K08 Kluster Perubatan dan Sains Kesihatan

K09 Kluster Industri dan Inovasi

K10 Kluster Pertanian dan Makanan

K11 Kluster Teknologi Maklumat dan Komunikasi

K12 Kluster Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

K13 Kluster Governans, Perundangan dan Pengurusan Awam

K14 Kluster Perpaduan Nasional

K15 Projek Khas Nasional Media, Demokrasi dan Sistem Elektoral

K16 Projek Khas Nasional Pengajian Tinggi Swasta

Chapter Universiti

C01 Universiti Malaya (UM)

C02 Universiti Sains Malaysia (USM)

C03 Universiti Kebangsaan Malaysia

(UKM)

C04 Universiti Putra Malaysia (UPM)

C05 Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

C06 Universiti Islam Antarabangsa

Malaysia (UIAM)

C07 Universiti Utara Malaysia (UUM)

C08 Universiti Malaysia Sarawak

(UNIMAS)

C09 Universiti Malaysia Sabah (UMS)

C10 Universiti Pendidikan Sultan Idris

(UPSI)

C11 Universiti Sains Islam Malaysia

(USIM)

C12 Universiti Teknologi MARA (UiTM)

C13 Universiti Malaysia Terengganu

(UMT)

C14 Universiti Tun Hussein Onn

Malaysia (UTHM)

C15 Universiti Teknikal Malaysia Melaka

(UTeM)

C16 Universiti Malaysia Pahang (UMP)

C17 Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

C18 Universiti Sultan Zainal Abidin

(UniSZA)

C19 Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

C20 Universiti Pertahanan Nasional

Malaysia (UPNM)

INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPTS)

C21 41 Buah IPTS Bertaraf Universiti


24

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Profil Profesor

Jumlah

Profesor Aktif

di Malaysia

N=

2447

Universiti Awam

1945

Institusi

Pengajian Tinggi

Swasta (IPTS)

502

Keahlian Mpn

Pada dasarnya, keahlian semua profesor universiti tempatan dalam Majlis

Profesor Negara (MPN) adalah secara automatik. Semua profesor diberi

kebebasan untuk memilih kluster yang diminati dan berkaitan dengan bidang

kepakaran masing-masing. Pada tahun 2016, MPN telah membuka ruang

kepada profesor madya dan pakar industri sebagai ahli bersekutu MPN untuk

turut sama menyumbang idea demi pembangunan negara. Sehingga Ogos

2016, bilangan ahli profesor dan ahli bersekutu di bawah MPN adalah seramai

6,600 orang yang di dalamnya merangkumi 2,647 orang profesor daripada

Universiti Awam dan IPTS serta profesor bersara dan 3,953 orang ahli bersekutu

MPN yang terdiri daripada profesor madya dan pakar industri.

Profil Keahlian MPN

Ahli MPN

Ahli Bersekutu MPN

Universiti Awam – 1,945 Profesor Madya – 3,903

Institusi Pengajian Pakar Industri – 50

Tinggi Swasta – 502

Profesor Bersara – 200

Jumlah – 2,647 Jumlah – 3,953

N = Ahli MPN

Ahli Bersekutu MPN

N = 6600

Jumlah Profesor

Aktif di Malaysia

N = 2447

Universiti Awam – 1945

Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) – 502

Bilangan Profesor di

Universiti Awam

(sehingga Ogos 2016)

1500

1000

500

0

KEPAKARAN

51

437

455

409

Sains

Seni Bina

Kejuruteraan

Sains Tulen

Ekspatriat

Sains Sosial

593

Sains Sosial

Jumlah profesor di Malaysia sehingga Februari

2016 adalah 2,579, di mana 2,040 daripadanya

adalah profesor daripada Universiti Awam dan 539

daripada Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS).


Membitarai Transformasi Negara 25

1500

1000

JANTINA

1350

69.4%

ETNIK

113 (6%) India Melayu

80 (4%)

Ekspatriat Cina

162 (8%)

500

595

30.6%

1590 (82%)

0

Lelaki

Wanita

Bilangan Profesor di Universiti Awam (sehingga Ogos 2016)

700

600

580

500

506

400

317

300

277

200

100

109

107

0

1

=7

Kadar Umur

2

3


26

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Profile Profesor Malaysia sehingga Ogos 2016

Jantina

Kumpulan Etnik

Bil

Universiti

Lelaki

Wanita

Melayu/

Bumiputera Cina India Ekspatriat Perubatan

Sains

Tulen

1 Universiti Malaya (UM)

140 107 150 66 29 2 96 70

2 Universiti Sains Malaysia (USM) 187 77 219 29 15 1 54 105

3 Universiti Kebangsaan Malaysia

173 117 257 16 7 10 86 57

(UKM)

4 Universiti Putra Malaysia (UPM) 118 53 141 14 7 9 30 64

5 Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 171 35 178 5 0 23 6 45

6 Universiti Islam Antarabangsa

48 35 78 1 3 1 12 5

Malaysia (UIAM)

7 Universiti Utara Malaysia (UUM) 46 18 52 1 4 7 1 2

8 Universiti Malaysia Sarawak

41 8 37 10 2 0 8 20

(UNIMAS)

9 Universiti Malaysia Sabah (UMS) 52 9 38 5 1 17 13 23

10 Universiti Pendidikan Sultan Idris

19 5 22 1 1 0 0 2

(UPSI)

11 Universiti Sains Islam Malaysia

27 11 36 1 0 1 14 6

(USIM)

12 Universiti Teknologi MARA (UiTM) 82 66 126 7 3 12 43 26

Kriteria

13 Universiti Malaysia Terengganu

23 9 32 0 0 0 0 8

(UMT)

14 Universiti Tun Hussein Onn

26 4 28 0 0 2 0 4

Malaysia (UTHM)

15 Universiti Teknikal Malaysia Melaka

30 4 28 1 2 3 0 2

(UTeM)

16 Universiti Malaysia Pahang (UMP) 20 6 23 0 1 2 0 2

17 Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) 24 5 25 0 0 4 0 3

18 Universiti Sultan Zainal Abidin

45 10 45 3 3 4 21 3

(UniSZA)

19 Universiti Malaysia Kelantan (UMK) 46 4 42 1 2 5 7 5

20 Universiti Pertahanan Nasional

Malaysia (UPNM)

32 12 33 1 0 10 18 3

Jumlah 1,350 595 1,590 162 80 113 409 455

69.4% 30.6% 81.7% 8.3% 4.1% 5.8% 21.0% 23.4%

1945 1945


Membitarai Transformasi Negara 27

Bidang Kepakaran Umur

Sains

Sains

Seni

Sosial

Kejuruteraan Bina 75

Jumlah

44 0 37 0 0 25 46 54 71 36 12 3 0 247 247

41 0 64 0 4 16 62 64 83 29 5 1 0 264 264

20 47 80 0 2 20 70 78 69 30 18 2 0 289 290

40 0 37 0 3 11 23 44 61 25 3 1 0 171 171

118 2 35 1 3 6 26 71 69 16 14 0 0 206 206

18 0 48 0 0 3 16 28 14 12 6 3 1 83 83

7 0 54 0 0 0 9 20 15 11 6 3 0 64 64

8 0 13 0 1 4 7 8 22 5 2 0 0 49 49

11 0 14 0 0 4 11 13 8 15 7 3 0 61 61

1 0 21 0 0 0 1 8 11 4 0 0 0 24 24

4 0 14 0 0 0 4 8 5 9 9 3 0 38 38

27 1 51 0 0 2 8 40 64 23 7 3 1 148 148

4 0 20 0 0 2 7 6 10 4 3 0 0 32 32

11 0 15 0 0 0 2 7 12 8 1 0 0 30 30

27 1 4 0 0 3 5 9 10 7 0 0 0 34 34

19 0 5 0 2 3 5 7 3 5 1 0 0 26 26

16 0 10 0 0 3 2 8 4 8 3 1 0 29 29

4 0 27 0 0 4 5 16 16 10 4 0 0 55 55

5 0 33 0 1 1 6 10 18 10 2 2 0 50 50

12 0 11 0 2 2 1 7 15 10 4 2 1 44 44

437 51 593 1 18 109 317 506 580 277 107 27 3 1,945

22.5% 2.6% 30.5% 0.1% 0.9% 5.6% 16.3% 26.0% 29.8% 14.2% 5.5% 1.4% 0.2%

1,945 1945


28

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Bilangan Profesor Mengikut

Universiti Awam (sehingga Ogos 2016)

247

Universiti Malaya

264 290 117

Universiti Sains

Malaysia

Universiti Kebangsaan

Malaysia

Universiti Putra

Malaysia

206

Universiti Teknologi

Malaysia

Universiti Islam

Antarabangsa Malaysia

83 64 49

Universiti Utara

Malaysia

Universiti Malaysia

Sarawak

61 24 38 148

Universiti Malaysia

Sabah

Universiti Pendidikan

Sultan Idris

Universiti Sains Islam

Malaysia

Universiti

Teknologi MARA

Universiti Malaysia

Terengganu

32 30 34 26

Universiti Tun Hussein

Onn Malaysia

Universiti Teknikal

Malaysia Melaka

Universiti

Malaysia Pahang

29

Universiti

Malaysia Perlis

55

Universiti

Sultan Zainal Abidin

50

Universiti

Malaysia Kelantan

44

Universiti Pertahanan

Nasional Malaysia


Membitarai Transformasi Negara 29

Bilangan Profesor Madya Mengikut

Universiti Awam (Sehingga Ogos 2016)

314

Universiti Malaya

332 519 390

Universiti Sains

Malaysia

Universiti Kebangsaan

Malaysia

Universiti Putra

Malaysia

340

Universiti Teknologi

Malaysia

211 167 101

Universiti Islam

Antarabangsa Malaysia

Universiti Utara

Malaysia

Universiti Malaysia

Sarawak

138 93 59 722

Universiti Malaysia

Sabah

Universiti Pendidikan

Sultan Idris

Universiti Sains Islam

Malaysia

Universiti

Teknologi MARA

Universiti Malaysia

Terengganu

73 120 53 47

Universiti Tun Hussein

Onn Malaysia

Universiti Teknikal

Malaysia Melaka

Universiti

Malaysia Pahang

52

Universiti

Malaysia Perlis

64

Universiti

Sultan Zainal Abidin

49

Universiti

Malaysia Kelantan

59

Universiti Pertahanan

Nasional Malaysia


30

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Kluster dan Projek Khas

Jumlah Ahli dan Ahli Bersekutu

(Sehingga Ogos 2016)

397

Pendidikan &

Pembangunan Modal Insan

Kluster Exco Kluster Ahli

Ketua Kluster

Prof. Dato’ Dr. Zakaria Kasa

Timbalan

Prof. Dato’ Dr. Abdul Rashid Mohamed

Setiausaha

Prof. Dr. Rosna Awang Hashim

Ahli

Bersekutu

Jumlah

174 223 397

299

Ekonomi & Pengurusan

54

Politik, Keselamatan & Hal

Ehwal Antarabangsa

160

Sejarah, Warisan & Sosiobudaya

1172

Sains & Matematik

788

Kejuruteraan &

Alam Bina

Ketua Kluster

Prof. Dato’ Seri Dr. Noor Azlan Ghazali

Timbalan

Prof. Dr. Jamal Othman

Setiausaha

Prof. Dr. Asan Ali Golam Hassan

Ketua Kluster

Prof. Dato’ Seri Dr. Mohamed Mustafa Ishak

Timbalan

Prof. Dr. Mohd. Fuad Mat Jali

Setiausaha

Prof. Datuk Dr. Abdul Halim Sidek

Ketua Kluster

Prof. Dato’ Dr. Teo Kok Seong

Timbalan

Prof. Datuk Dr. Yahaya Ibrahim

Setiausaha

Prof. Dr. Wan Kamal Mujani

Ketua Kluster

Prof. Emeritus Dato’ Dr. Hassan Said

Timbalan

Prof. Dato’ Dr. Wan Md. Zin Wan Yunus

Setiausaha

Prof. Dr. Hj. Khudzir Hj. Ismail

Ketua Kluster

Prof. Dato’ Dr. Alias Abdullah

Timbalan

Prof. Dato’ Dr. Kamaruzzaman Sopian

Setiausaha

Prof. Ir. Dr. Mohamed Rehan Karim

182 117 299

16 38 54

75 85 160

499 673 1172

442 346 788


Membitarai Transformasi Negara 31

Kluster Exco Kluster Ahli

534

Sumber Asli &

Alam Sekitar

865

Perubatan &

Sains Kesihatan

Ketua Kluster

Prof. Emeritus Dato’ Dr. Ibrahim Komoo

Timbalan

Prof. Dato’ Dr. Mazlin Mokhtar

Setiausaha

Prof. Dr. Mohd Ekhwan Toriman

Ketua Kluster

Prof. Tan Sri’ Mohd Amin Jalaludin

Timbalan

Prof. Dato’ Dr. Ahmad Zubaidi Abdul Latif

Setiausaha

Prof. Dr. Hapizah Md. Nawawi

Ahli

Bersekutu

Jumlah

190 344 534

675 190 865

211

Industri & Inovasi

167

Pertanian & Makanan

273

Teknologi Maklumat

& Komunikasi

159

Pembangunan

Sosial & Kesejahteraan

Ketua Kluster

Prof. Dr. Mohamed Kamal Harun

Timbalan

Prof. Dr. Zahari Taha

Setiausaha

Prof. Ir. Dr. Ahmad Faizal Mohd Zain

Ketua Kluster

Prof. Dr. Ghizan Saleh

Timbalan

Prof. Dr. Ridzwan Abdul Rahman

Setiausaha

Prof. Dr. Rita Muhamad Awang

Ketua Kluster

Prof. Dato’ Dr. Halimah Badioze Zaman

Timbalan

Prof. Datuk Dr. Shahrin Sahib@Sahibuddin

Setiausaha

Prof. Dr. Ahmad Zaki Abu Bakar

Ketua Kluster

Prof. Datuk Dr. Roziah Omar

Timbalan

Prof. Dr. Hj. Mohd Taib Hj. Dora

Setiausaha

Prof. Dr. Solehah Ishak

89 122 211

77 90 167

79 194 273

64 95 159


32

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

94

Governans, Perundangan

& Pengurusan Awam

38

Perpaduan Nasional

21

Projek Khas Nasional

(Media, Demokrasi dan

Sistem Elektoral)

24

Projek Khas Nasional

(Pengajian Tinggi Swasta)

Kluster Exco Kluster Ahli

Ketua Kluster

Prof. Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmod

Timbalan

Prof. Dr. Roselina Ahmad Saufi

Setiausaha

Prof. Dr. Durrishah Idrus

Ketua Kluster

Prof. Dr. Mansor Mohd Noor

Timbalan

Prof. Dr. Sivamurugan Pandian

Setiausaha

Prof. Madya Dr. Chang Peng Kee

Ketua Kluster

Prof. Dato’ Sri Dr. Syed Arabi Idid

Timbalan

Prof. Dr. Sahari Nordin

Setiausaha

Dr. Tunku Mohar Tunku Mohd Mokhtar

Ketua Kluster

Prof. Dr. Ong Fon Sim

Timbalan

Prof. Dr. Faidz Abdul Rahman

Setiausaha

Prof. Dr. Hairul Azhar Abdul-Rashid

Ahli

Bersekutu

Jumlah

16 78 94

9 29 38

6 15 21

6 18 24


Membitarai Transformasi Negara 33


34

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016


Membitarai Transformasi Negara 35

ISU STRATEGIK NEGARA

Kredibiliti daya intelektual

golongan ilmuwan sentiasa

disanjung tinggi oleh

masyarakat. Sehubungan itu,

peranan Majlis Profesor Negara

sebagai “pemikir negara”

dilihat sangat signifikan dalam

membantu kerajaan menangani

pelbagai cabaran dan isu semasa

negara. Keprihatinan MPN

dalam mengupas permasalahan

nasional dan antarabangsa

ini melalui penganjuran sesi

Dialog Pemikir Negara dan

program Advokasi Ilmuwan

mampu menjadi pemangkin

ke arah kebaikan dan

kesejahteraan masyarakat.


36

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Dialog Pemikir Negara

di Astro Awani

Tarikh Rakaman Tarikh Siaran Tajuk Ahli Panel

12/01/2016 17/01/2016 Isu Perjanjian Perkongsian

Trans-Pasifik (TPPA)

29/01/2016 31/01/2016 Kejatuhan Harga Minyak Dunia

dan Ubah Suai Bajet 2016

11/02/2016 14/02/2016 Transformasi Sosioekonomi

Sarawak ke Arah Negeri Maju

25/02/2016 28/02/2016 Isu dan Cabaran Pengurusan

Pekerja Asing di Malaysia

10/03/2016 13/03/2016 Memahami Ancaman Virus

Zika

24/03/2016 27/03/2016 Impak El Nino dan Panas

Melampau

07/04/2016 10/04/2016 Menjelang PRN Sarawak:

Transformasi Ke Arah Negeri

Maju

• Prof. Dr. Jamal Othman

• Prof. Datuk Dr. Norma Mansor

• Prof. Dr. Jamal Othman

• Dr. Mohd Yusof Saari

• Prof. Datuk Dr. Raduan Che Rose

• Prof. Datuk Dr. Khairuddin Ab Hamid

• Prof. Madya Dr. Madeline Berma

• Prof. Datuk Raduan Che Rose

• Prof. Dr. Durrishah Idrus

• Prof. Dr. Maznah Dahlui

• Dr. Rafdzah Ahmad Zaki

• Prof. Dr. Fredolin Tangang@Tajudin Mahmud

• Prof. Madya Dr. Noor Zurani Md. Haris

• Prof. Datuk Dr. Raduan Che Rose

• Prof. Madya Dr. Madeline Berma

21/04/2016 24/04/2016 Isu Perumahan Negara • Prof. Dato’ Dr. Alias Abdullah

• Prof. Dr. Mansor Mohd Noor

19/05/2016 22/05/2016 Impak Sosial, Politik Serta

Peranan Jawatankuasa Kira-

Kira Wang Negara (PAC)

03/06/2016 05/06/2016 Pilihan Raya Kecil Sungai

Besar dan Kuala Kangsar

• Tan Sri Shahrir Samad

• Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri

Baharuddin

• Prof. Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmood

• Prof. Dato’ Seri Dr. Mustafa Ishak

• Prof. Datuk Dr. Raduan Che Rose

• Prof. Dr. Mohd Fuad Jali

16/06/2016 19/06/2016 Isu Usul Pindaan Akta 355 • Prof. Dr. Faridah Jalil

• Prof. Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmood

30/06/2016 03/07/2016 Sekuriti Makanan Negara • Prof. Dr. Ghizan Saleh

• Prof. Datin Paduka Dr. Fatimah Mohamed

Arshad

14/07/2016 17/07/2016 Ancaman Daesh • Prof. Dr. Mohd Kamarulnizam Abdullah

• Dr. Maszlee Malik

10/08/2016 14/08/2016 Fenomena Pokemon Go • Prof. Dr. Ahmad Zaki Abu Bakar

• Prof. Dr. Mohd Fauzan Noordin

25/08/2016 28/08/2016 Daripada Kepelbagaian

Kepada Sumber Super

Kepelbagaian

09/09/2016 11/09/2016 Langkah Pencegahan Virus

Zika

• Prof. Dr. Mansor Mohd Nor

• Prof. Dato’ Dr. Teo Kok Seong

• Prof. Dr. Maznah Dahlui

• Prof. Dr. Lucy Lum Chai See


Membitarai Transformasi Negara 37

Tarikh Rakaman Tarikh Siaran Tajuk Ahli Panel

23/09/2016 25/09/2016 Kejayaan Rio 2016 &

Pembangunan Sukan Negara

07/10/2016 09/10/2016 Pilihan Raya Presiden Amerika

Syarikat

• Prof. Tan Sri Khoo Kay Kim

• Prof. Dr. Sivamurugan Pandian

• Prof. Dr. Ruhanas Harun

• Prof. Madya Sr. Azmi Hassan

22/10/2016 23/10/2016 Impak Bajet 2017 • Prof. Datuk Dr. Raduan Che Rose

• Prof. Datuk Dr. Norma Mansor

• Prof. Dr. Jamal Othman

18/11/2016 20/11/2016 Kesan Pemilihan Donald Trump

sebagai Presiden Amerika

Syarikat

02/12/2016 04/12/2016 UMNO dan Demokrasi Pilihan

Raya di Malaysia

• Prof. Madya Sr. Azmi Hassan

• Prof. Dr. Shakila Parween Yacob

• Prof. Madya Dato’ Dr. Shamsu Adabi Mamat

• Prof. Dr. Mohd Fuad Jali


38

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Tarikh rakaman

12/1/2016

Tarikh siaran

17/1/2016

Panel

Prof. Dr. Jamal Othman

Timbalan Ketua Kluster Ekonomi

& Pengurusan, Majlis Profesor

Negara

Prof. Datuk Dr. Norma Mansor

Ahli Kluster Ekonomi &

Pengurusan, Majlis Profesor

Negara

Isu Perjanjian Perkongsian

Trans-Pasifik (TPPA)

Isu Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik (TPPA) membuka tirai 2017

dalam program Dialog Pemikir Negara pada kali ini. TPPA merupakan

perjanjian perdagangan bebas yang telah dirundingkan sebagai

sebahagian daripada Perkongsian Ekonomi Strategik Trans-Pasifik

sejak 2010. Perbincangan ini bertepatan dengan inisiatif kerajaan

untuk memberi penjelasan kepada rakyat berhubung isu TPPA.

Kesan dan faedah yang diperoleh Malaysia melalui perjanjian ekonomi

itu antara yang disentuh oleh panel jemputan untuk dikongsikan

dengan rakyat. Pelbagai reaksi positif mahupun negatif timbul atas

keputusan kerajaan yang mahu menyertai perjanjian tersebut. Suara

yang tidak setuju dengan penglibatan Malaysia dalam TPPA sering

kedengaran di media sosial dengan mengkritik tindakan tersebut dan

menyatakan impak negatif berhubung penyertaan Malaysia.

Panel berpendapat melalui TPPA, kerjasama antara negara terlibat

mampu mempertingkatkan Keluaran Dalam Negara Kasar Malaysia

serta perolehan dan mencipta peluang pekerjaan kepada rakyat.

Terdapat 12 negara yang terlibat dengan TPPA iaitu Amerika Syarikat,

Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepun, Mexico, New Zealand,

Peru, Singapura, Vietnam dan Malaysia. Negara terlibat telah

memuktamadkan rundingan TPPA di Atlanta pada 5 Oktober 2015

dan menandatangani perjanjian itu di Auckland pada 4 Februari 2016.


Membitarai Transformasi Negara 39

Tarikh Rakaman

29/1/2016

Tarikh Siaran

31/1/2016

Panel

Prof. Dr. Jamal Othman

Timbalan Ketua Kluster Ekonomi

dan Pengurusan, Majlis Profesor

Negara

Dr. Mohd Yusof Saari

Ahli Bersekutu Kluster Ekonomi

dan Pengurusan, Majlis Profesor

Negara

Kejatuhan Harga Minyak

Dunia & Ubah Suai Bajet 2016

Isu harga minyak yang turun secara mendadak sehingga menyebabkan

kerajaan terpaksa membuat semakan terhadap Bajet 2016 telah

menjadi topik pilihan untuk dibincangkan pada kali ini. Harga minyak

yang dahulunya mencecah pada harga USD100 setong pada 2014

kini terus menjunam lebih daripada 50 peratus dengan harga sekitar

USD30 setong.

Impak penurunan itu telah memberi kesan kepada ekonomi Malaysia

kerana secara signifikannya komponen pendapatan kerajaan

bersumberkan daripada industri petroleum. Keadaan ini menyebabkan

sumbangan dividen Petronas kepada pendapatan kerajaan semakin

berkurangan, sekiranya pada 2015 sekitar 14 peratus tahun ini sudah

pasti akan terus menurun dianggarkan sekitar tujuh hingga lapan

peratus sahaja. Keadaan ini menunjukkan negara tidak boleh lagi

bergantung pada petroleum sahaja tetapi mempelbagaikan sumber

pendapatan bagi memastikan kelestarian fiskal kerajaan untuk

menguruskan ekonomi negara dalam konteks bajet.

Komponen pendapatan negara tertumpu kepada dua sektor utama,

iaitu kelapa sawit dan minyak mentah. Kedua-dua sektor ini menjadi

pemacu ekonomi Malaysia. Dua sektor ini pula mempunyai dengan

sektor lain dalam memaju pertumbuhan ekonomi negara, jadi

sekiranya kedua-dua sektor ini terjejas sudah pasti ia akan memberi

kesan kepada sektor lain. Penurunan harga minyak ini sudah pasti

akan memberi kesan kepada Malaysia kerana 80 peratus eksport

negara adalah daripada sumber petroleum.

RON 95 RON 97 Diesel


40

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Tarikh rakaman

11/2/2016

Tarikh siaran

14/2/2016

Panel

Prof. Datuk Dr.

Raduan Che Rose

Ketua Pegawai Eksekutif,

Majlis Profesor Negara

Prof. Madya Dr.

Madeline Berma

Ahli Jawatankuasa Kluster

Sejarah, Warisan dan

Sosiobudaya, Majlis

Profesor Negara

Prof. Datuk Dr.

Khairuddin Ab Hamid

Ahli Jawatankuasa Kluster

Teknologi Maklumat

dan Komunikasi, Majlis

Profesor Negara

Transformasi Sosioekonomi

Sarawak Ke Arah Negeri Maju

Isu sosioekonomi Sarawak menjadi topik pilihan program Dialog

Pemikir Negara untuk dibincangkan dengan menampilkan tiga panel

yang terdiri daripada golongan ilmuwan. Perbincangan lebih tertumpu

kepada aspek perubahan sosioekonomi rakyat Sarawak yang perlu

diperjuangkan oleh kerajaan bagi membolehkan mereka memperoleh

kemudahan sama dengan penduduk di Semenanjung.

Dalam perbincangan ini, panel membandingkan taraf kehidupan rakyat

Sarawak dengan penduduk di Semenanjung dengan menekankan

sudah tiba masanya kerajaan perlu menyediakan kemudahan

infrastruktur secara sama rata. Kemudahan jalan raya, pendidikan,

kesihatan, elektrik, kualiti pembelajaran dan pembangunan modal

insan antara perkara yang perlu diberikan perhatian kerana masih

terdapat rakyat Sarawak tidak berpeluang untuk memperoleh

kemudahan berkenaan.

Kerajaan perlu terus memperkasakan inisiatif dalam menyediakan

kemudahan kepada rakyat Sarawak kerana perlu berhadapan dengan

taburan penduduk dalam kawasan geografi yang luas berbanding

di Semenanjung. Taburan penduduk di negeri meliputi mereka yang

tinggal di kawasan bandar, luar bandar dan pedalaman serta memakan

masa untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat lain. Ketiga-tiga

kawasan ini menghadapi masalah yang berbeza untuk ditangani oleh

kerajaan.

Bagi mengatasi masalah tersebut, maklumat sebenar perlu disebarkan

dengan cara penyampaian yang berkesan dalam memastikan setiap

rakyat sedar dengan segala kemudahan dan inisiatif kemudahan

disediakan kerajaan. Sehubungan itu, penglibatan ahli politik amat

diperlukan dalam hal ini ditambah lagi dengan Pilihan Raya Negeri

Ke-11(PRN-11) Sarawak.


Membitarai Transformasi Negara 41

Tarikh rakaman

25/2/2016

Tarikh siaran

28/2/2016

Panel

Prof. Datuk Dr. Raduan

Che Rose

Ketua Pegawai Eksekutif,

Majlis Profesor Negara

Prof. Dr. Durrishah Idrus

Setiausaha Kluster Governans,

Perundangan dan Pengurusan

Awam, Majlis Profesor Negara

Isu dan Cabaran Pengurusan

Pekerja Asing di Malaysia

Isu strategik negara yang menjadi pilihan Dialog Pemikir Negara

berhubung isu dan cabaran pengurusan pekerja asing di Malaysia.

Hanya dua perspektif yang wujud berhubung kehadiran pekerja asing

ke negara ini, iaitu positif ataupun negatif. Menyedari keperluan untuk

menjelaskan isu tersebut, progam Dialog Pemikir Negara tampil

dengan kupasan golongan ilmuwan bagi membicarakannya dengan

lebih mendalam. Isu kehadiran pekerja asing telah menjadi polemik

berpanjangan kepada negara dan pelbagai persepsi telah wujud

berhubung perkara tersebut. Pada masa sama, kehadiran pekerja

asing untuk membantu memperkukuh pertumbuhan ekonomi negara

tidak boleh dipertikaikan kerana mereka amat diperlukan untuk

mengisi ruang kekosongan dalam sektor pembinaan, pengilangan,

perladangan, pertanian dan perkhidmatan. Keadaan ini menunjukkan

Malaysia berkongsi keperluan yang sama terhadap tenaga pekerja

asing seperti Singapura (30 peratus atau 40 peratus) dan Qatar (70

hingga 80 peratus) bagi memenuhi keperluan ekonomi negara.

Sehingga kini dianggarkan terdapat sekitar 2.2 juta tenaga kerja asing

di Malaysia.

Namun angka tersebut diragukan oleh pelbagai pihak disebabkan

terdapat perspektif negatif berhubung kebanjiran golongan ini kerana

mereka menganggap jumlah sebenarnya adalah lebih. Ada juga

beranggapan bahawa benarkah pekerja asing berkenaan memasuki

sektor yang dibenarkan atau melencong daripada sektor yang

diberikan. Ini kerana rakyat menyedari kehadiran pekerja asing ini

berniaga di pasar malam dan membuka kedai serta terlibat dalam

beberapa kegiatan ekonomi lain lagi. Sudah pasti kebanjiran ini

mendatangkan ketidakselesaan kepada rakyat negara ini kerana

beranggapan peluang di tanah air sendiri diambil oleh orang luar.

Biarpun begitu, jumlah tersebut akan berlaku perubahan pada masa

hadapan memandangkan sering berlaku perubahan permintaan

daripada sektor kegiatan ekonomi negara. Justeru, perlu ada sistem

pengurusan pekerja asing yang lestari bagi memastikan wujudnya

persepsi positif terhadap pekerja asing dan daripada situ juga

semua pihak perlu menerima kewujudan sebuah statistik yang diakui

kesahihannya.


42

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Tarikh rakaman

10/3/2016

Tarikh siaran

13/3/2016

Panel

Prof. Dr. Maznah Dahlui

Ahli Kluster Perubatan

dan Sains Kesihatan,

Majlis Profesor Negara

Dr. Rafzah Ahmad Zaki

Pakar Kesihatan Awam, Jabatan

Perubatan dan Kemasyarakatan

Pencegahan, UM

Memahami Ancaman

Virus Zika

Ancaman virus Zika yang menular di benua Amerika telah

menggemparkan dunia terutama mengenai kesannya kepada bayi

dalam kandungan. Jika lahir, kepala bayi menjadi kecil dan menghidap

ketidakmatangan otak yang dipanggil mikrosefali seperti yang

dilaporkan di Brazil.

Para panelis menekankan betapa pentingnya pendedahan sebenar

diberikan kepada orang awam bagi mewujudkan kesedaran

mengenai amalan dan tindakan yang perlu dijalankan. Pada masa

sama, perbincangan ini juga turut mendedahkan perkembangan virus

tersebut pada masa ini. Apa yang paling penting adalah bagaimana

manusia menjalankan tanggungjawab memelihara dan menjaga

persekitaran setempat kerana nyamuk jenis sama bertanggungjawab

menyebar virus ini. Selagi vektor tersebut berada di Malaysia, selagi

itu risiko mengenai penularan virus ini perlu diberi perhatian. Dalam

hal ini, orang dinasihatkan untuk sentiasa berjaga-jaga dan bersedia

menghadapi virus ini.

Perubahan sikap dan tingkah laku manusia amat diperlukan dalam

menyelesaikan masalah ini memandangkan vektor bawaan virus

denggi dan Zika akan dapat dikurangkan dengan membasmi

tempat pembiakannya dan mewujudkan persekitaran bersih di

sesebuah komuniti. Panel menegaskan biarpun pihak Kementerian

Kesihatan telah mengeluarkan pelbagai mesej mengenai bahaya

nyamuk aedes ini tetapi bagaikan tiada impak untuk mengurangkan

penularan virus malah berlaku peningkatan bilangan kes

terutamanya di kawasan bandar.

Kawasan yang mempunyai kes denggi yang tinggi perlu diberi perhatian

kerana ia mungkin akan membawa penularan virus Zika biarpun masih

belum dikesan di negara ini. Pihak industri dan badan kerajaan dan

orang awam perlu sentiasa berjaga-jaga untuk menghadapi sebarang

kemungkinan.


Membitarai Transformasi Negara 43

Tarikh rakaman

24/3/2016

Tarikh siaran

27/3/2016

Panel

Prof. Dr. Fredolin Tangang@

Tajudin Mahmud

Ahli Jawatankuasa Kluster

Sumber Asli dan Alam Sekitar,

Majlis Profesor Negara

Prof. Madya Dr. Noor Zurani

Md. Haris

Ahli Kluster Sumber Asli

dan Alam Sekitar,

Majlis Profesor Negara

Impak El Nino dan Panas

Melampau

Isu El Nino dan panas melampau yang melanda negara menjadi

pilihan untuk dibincangkan bersama panel jemputan bagi memastikan

program Dialog Pemikir Negara terus relevan untuk membincangkan

isu strategik negara. Fenomena yang memperlihatkan paras air

empangan semakin berkurangan, masalah bekalan air di beberapa

kawasan di negara, tumbuhan menjadi kering dan terbakar serta

peningkatan masalah akibat strok haba antara perkara yang telah

dibincangkan dalam topik selama sejam ini.

Panel menerangkan bagaimana fenomena ini boleh terjadi sehingga

mendatangkan kebimbangan kepada rakyat negara ini tentang

bagaimana cara untuk mengelakkan diri daripada bahaya kesan

fenomena El Nino yang melanda seluruh negara ini. Pada musim panas

melampau kali ini, rekod bacaan tertinggi dicatatkan di kawasan utara

Semenanjung Malaysia dengan memperlihatkan Kedah dan Perlis

mencatatkan suhu bacaan tertinggi.

Kebimbangan cuaca panas melampau tersebut telah mendorong para

panel untuk memberi nasihat kepada para penonton agar menjaga

kesihatan diri dan tidak memandang remeh mengenai impak suhu

panas ini. Antara nasihat yang perlu diberi perhatian melibatkan minum

air dengan kuantiti yang banyak, kurangkan aktiviti di luar rumah bagi

mengelakkan diri daripada terhidrasi dan memastikan tahap kesihatan

berada di tahap terbaik.

Jangkaan mengenai sampai bila fenomena cuaca panas ini akan

berterusan juga dibincangkan dalam program selama ini. Kesan

kepada aspek pertanian terutamanya mengenai kegiatan ekonomi

turut dibincangkan kerana ia secara tidak langsung memberi kesan

kepada sektor pertanian.


44

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Tarikh rakaman

7/4/2016

Tarikh siaran

10/4/2016

Panel

Prof. Datuk Dr. Raduan

Che Rose

Ketua Pegawai Eksekutif,

Majlis Profesor Negara

Prof. Madya Dr.

Medaline Berma

Ahli Jawatankuasa Kluster

Sejarah, Warisan

dan Sosiobudaya,

Majlis Profesor Negara

Menjelang PRN Sarawak:

Transformasi Ke Arah

Negeri Maju

Topik pilihan pada program Dialog Pemikir Negara pada kali ini berkisar

kepada topik Pilihan Raya Negeri Ke-11 (PRN-11) Sarawak. Pemilihan

ini sesuai dengan tarikh siarannya sehari sebelum pembubaran Dewan

Undangan Negeri Sarawak. Pandangan daripada ahli akademik

diperlukan bagi topik ini untuk memastikan kupasan isu dijalankan

secara neutral tanpa ada kehadiran ahli politik.

Isu kos sara hidup dan peluang pekerjaan antara elemen yang disentuh

dalam topik pada kali ini memandangkan ia menarik perhatian bukan

sahaja kepada generasi muda malah kepada segenap lapisan rakyat

negeri Bumi Kenyalang itu. Faktor pengundian golongan muda antara

perkara pokok yang diberi perhatian pada PRN 2016 ini kerana mereka

akan bertindak selaku penentu kemenangan kepada parti politik untuk

memerintah negeri Sarawak.

Panel memberi ulasan, pemikiran dan cara pengundi muda melihat

sesuatu isu adalah berbeza dengan golongan tua. Pendedahan kepada

media sosial dan ilmu pengetahuan menjadikan mereka berbeza

berbanding lapisan yang lebih berusia terutamanya di kawasan luar

bandar. Golongan muda di negeri ini mahukan lebih banyak perubahan

kepada bidang sosioekonomi dijalankan bagi memastikan kualiti

kehidupan menjadi lebih baik dan sudah pasti aspek berkaitan diberi

tumpuan apabila melihat kempen calon wakil kawasan.

Isu calon muka baharu yang diberi peluang untuk bertanding turut

disentuh dalam sesi dialog pada kali ini memandangkan ia akan

memberi kesan kepada PRN-11. Penerimaan calon baharu oleh

golongan muda dan golongan tua bakal menjadi tumpuan dalam

pilihan raya kerana perspektif pandangan kedua-dua pihak adalah

berbeza.

Dalam pada itu, kedua-dua panel mahukan agar agenda pembangunan

negeri perlu diberi keutamaan berbanding aspek pilihan raya itu

sendiri kerana rakyat mahukan perubahan dijalankan oleh pihak

akan memenangi PRN-11 nanti. Akses kepada bidang Pendidikan

perlu dilihat oleh golongan politik tentang bagaimana pencapaian

anak-anak di Sarawak dapat dipertingkatkan dan tidak kurang juga

mengenai kualiti pembelajaran diberikan.


Membitarai Transformasi Negara 45

Tarikh rakaman

21/4/2016

Tarikh Siaran

24/4/2016

Panel

Prof. Dato’ Dr. Alias Abdullah

Ketua Kluster Kejuruteraan,

Teknologi & Alam Bina,

Majlis Profesor Negara

Prof. Dr. Mansor Mohd Noor

Ketua Kluster Perpaduan

Nasional, Majlis Profesor Negara

Isu Perumahan Negara

Dialog Pemikir Negara pada sesi ini memilih tajuk bagaimana corak

taburan penduduk melalui projek perumahan dapat menjamin

keharmonian negara. Perbincangan ini menjurus bagaimana

perancangan yang baik dalam membina sesebuah projek perumahan

akan dapat memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai

kaum di negara ini.

Para panel berpendapat kerjasama semua pihak berkaitan yang terlibat

dalam projek perumahan perlu mengambil kira aspek perpaduan

dan tidak hanya memikirkan keuntungan semata-mata. Komposisi

taburan kaum juga perlu dikenal pasti supaya tidak tertumpu kepada

sesebuah kaum semata-mata. Kepelbagaian kaum dalam satu

kawasan perumahan mampu mewujudkan sebuah kejiranan yang

harmoni apabila wujudnya kepelbagaian budaya.

Fungsi pihak kerajaan juga disentuh dalam perbincangan ini tentang

bagaimana strategi dan inisiatif boleh dilaksanakan untuk menjayakan

sebuah kawasan perumahan yang harmoni. Selain itu, peranan syarikat

pemaju perumahan juga dikupas dalam melihat taburan kawasan

perumahan yang ada di seluruh negara.

Perbincangan ini juga melihat kepada keperluan rumah itu sendiri,

memandangkan memiliki kediaman adalah satu keperluan. Melalui

kediaman inilah sebuah keluarga akan dibina dan dalam kawasan

kejiranan inilah anak-anak akan membesar dan dalam persekitaran

budaya itulah mereka akan dibesarkan. Sekiranya kawasan perumahan

itu berada dalam keadaan harmoni dan penuh perpaduan sudah pasti

persekitarannya berada dalam keadaan selamat.


46

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Tarikh rakaman

19/5/2016

Tarikh siaran

22/5/2016

Panel

Tan Sri Shahrir Samad

Ahli Parlimen Johor Bahru

merangkap Pengerusi

Kelab Penyokong Kerajaan

Barisan Nasional (BNBBC)

Prof. Ulung Datuk Dr.

Shamsul Amri Baharuddin

Timbalan Pengerusi,

Majlis Profesor Negara

Prof. Dr. Nik Ahmad Kamal

Nik Mahmood

Ketua Kluster Governans,

Perundangan dan

Pengurusan Awam,

Majlis Profesor Negara

Impak Sosial, Politik serta

Peranan Jawatankuasa Kira-

Kira Wang Negara (PAC)

Isu Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) atau Public Account

Committee menjadi topik pilihan untuk diketengahkan dalam

program Dialog Pemikir Negara pada kali ini. Pemilihan topik ini

dibuat setelah pelbagai persoalan dibangkitkan berhubung peranan

yang dimainkan oleh PAC dalam melihat dan memeriksa tadbir urus

kewangan negara dalam pelbagai isu termasuklah syarikat pelaburan

strategik negara, 1Malaysia Development Bhd. (1MDB).

Isu pada kali ini melihat bagaimana peranan PAC dalam memberi

impak kepada sudut sosial, politik dan ekonomi memandangkan PAC

merupakan sebahagian daripada proses semak dan imbang mengenai

perbelanjaan awam negara. Antara isu yang dikupas mengenai

PAC ini adalah berhubung dakwaan pelbagai pihak yang menuduh

jawatankuasa Parlimen itu seolah-olah gagal untuk menjalankan

pemeriksaan untuk meneliti perbelanjaan kewangan negara.

Pada masa sama, sesi perbincangan ini menerangkan mengenai

kekeliruan pelbagai pihak mengenai kuasa yang dimiliki oleh PAC

dengan jabatan lain yang turut terlibat dengan proses semakan

kewangan negara ini seperti Jabatan Audit Negara. Perlu diingatkan,

PAC ini tertubuh dalam semua Parlimen dalam negara yang

mengamalkan sistem pemerintahan secara Komanwel. Integriti dan

ketelusan laporan yang dikeluarkan oleh PAC juga menjadi perkara

disentuh panel dari aspek keahlian PAC yang turut melibatkan wakil

daripada pakatan pembangkang. Keterbukaan ini adalah untuk

memastikan rakyat tidak melihat adanya unsur berat sebelah dalam

proses semakan pengurusan dana negara sekiranya ahli jawatankuasa

hanya dimonopoli oleh wakil Barisan Nasional (BN) semata-mata.


Membitarai Transformasi Negara 47

Tarikh rakaman

3/6/2016

Tarikh siaran

5/6/2016

Panel

Prof. Dato’ Seri Dr.

Mustafa Ishak

Ketua Kluster Politik,

Keselamatan dan Hal

Ehwal Antarabangsa,

Majlis Profesor Negara

Prof. Datuk Dr.

Raduan Che Rose

Ketua Pegawai Eksekutif,

Majlis Profesor Negara

Prof. Dr. Mohd Fuad Mat Jali

Ahli Jawatankuasa Kluster

Politik, Keselamatan dan

Hal Ehwal Antarabangsa,

Majlis Profesor Negara

Pilihan Raya Kecil

Sungai Besar dan

Kuala Kangsar

Malaysia dikejutkan dengan pemergian Allahyarhamah Tan Sri Noriah

Kasnon, Ahli Parlimen Sungai Besar dan Ahli Parlimen Kuala Kangsar,

Allahyarham Datuk Wan Mohammad Khairil Anuar Wan Ahmad yang

terkorban dalam tragedi helikopter terhempas semasa kempen

Pilihan Raya Negeri (PRN) Sarawak. Kehilangan kedua-dua pemimpin

Barisan Nasional (BN) tersebut telah menyebabkan dua Pilihan Raya

Kecil (PRK) terpaksa diadakan bagi mengisi kekosongan wakil rakyat

di kedua-dua kawasan Parlimen.

Menjelang PRK di kedua-dua kawasan berkenaan, program Dialog

Pemikir Negara menampilkan golongan ilmuwan politik bagi

mengupas perjalanan pilihan raya tersebut dengan lebih mendalam

dan melibatkan pihak yang berada di pihak neutral untuk berkongsi

pengetahuan dengan rakyat.

Para panel membincangkan kekuatan yang dimiliki oleh calon BN di

Sungai Besar, Budiman Mohd. Zuhdi dan calon BN di Kuala Kangsar,

Datin Mastura Mohd. Yazid yang akan ditentang oleh calon parti

pembangkang untuk merebut kawasan Parlimen berkenaan. Strategi

pihak BN dan pakatan pembangkang telah dibincangkan dalam

diskusi selama sejam ini bagi memenuhi perkongsian kepakaran

dengan penonton.

Selain itu, turut dibincangkan dalam program ini adalah mengenai

manifesto PRK yang diberikan oleh kedua-dua pihak kepada rakyat

bagi meraih undi untuk calon masing-masing. Kemampuan kedua-dua

calon untuk melaksanakan janji yang telah diberikan turut disentuh

oleh para panel dan apakah pertimbangan yang akan dibuat oleh para

pengundi di kedua-dua kawasan berkenaan juga menjadi perhatian

panel program.


48

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Tarikh rakaman

16/6/2016

Tarikh siaran

19/6/2016

Panel

Prof. Dr. Faridah Jalil

Ahli Kluster Governans,

Perundangan dan

Pengurusan Awam,

Majlis Profesor Negara

Prof. Dr. Nik Ahmad Kamal

Nik Mahmood

Ketua Kluster Governans,

Perundangan dan

Pengurusan Awam,

Majlis Profesor Negara

Isu Usul Pindaan Akta 355

Dialog Pemikir Negara pada kali ini mengenengahkan isu perundangan

hangat yang menjadi topik perbualan pelbagai pihak berhubung usul

Rang Undang-Undang Persendirian iaitu Rang Undang-Undang

Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah)(Pindaan) 2016 yang

dibentangkan oleh Ahli Parlimen Marang, Datuk Seri Abdul Hadi

Awang pada 26 Mei 2016 dalam Mesyuarat Kedua bagi Penggal

Keempat Parlimen Ketiga Belas 2016 di Dewan Rakyat.

Pembentangan rang undang-undang oleh Dato’ Seri Abdul Hadi Awang

yang juga merupakan Presiden Parti Islam Se-Malaysia (PAS) itu telah

menimbulkan pelbagai polemik dan persoalan daripada pelbagai pihak

antaranya adakah pembentangan rang undang-undang persendirian

tersebut bertujuan untuk mewujudkan sebuah undang-undang baharu

atau sebagai usaha untuk merealisasikan hukum hudud.

Diskusi yang menjadi tumpuan ini menyaksikan para panelis

menasihatkan penonton perlu melihat kepada perspektif positif

terhadap pembentangan tersebut iaitu untuk memperkasakan kuasa

Mahkamah Syariah dan meningkatkan jumlah hukuman di Mahkamah

Syariah yang telah begitu lama tidak dipertingkatkan. Antara yang

disentuh adalah kuasa merotan sebanyak maksimum enam kali

sebatan, denda tidak lebih RM5,000 dan penjara tidak lebih daripada

tiga tahun. Melalui cadangan pindaan usul persendirian itu, ia hanya

terpakai kepada orang Islam di negara ini dan tidak memberi kesan

langsung kepada golongan bukan Islam, selagi hak beragama yang

diamalkan bersikap aman dan damai terhadap Islam. Usul berkenaan

bertujuan meminda Seksyen 2 bagi menggantikan peruntukan dalam

undang-undang sedia ada iaitu Mahkamah Syariah akan mempunyai

kuasa ke atas penganut agama Islam dan dalam hal kesalahan di

bawah perkara yang disenaraikan dalam butiran 1 Senarai Negeri, di

bawah jadual kesembilan Undang-Undang Persekutuan. Ia juga bagi

memasukkan seksyen 2A iaitu dalam menjalankan undang-undang

jenayah di bawah seksyen 2, Mahkamah Syariah berhak menjatuhkan

hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang syariah berkaitan

hal kesalahan yang disenaraikan di bawah seksyen yang disebutkan

selain hukuman mati.


Membitarai Transformasi Negara 49

Tarikh Rakaman

16/6/2016

Tarikh Siaran

19/6/2016

Panel

Prof. Dr. Ghizan Salleh

Ketua Kluster Pertanian

dan Makanan,

Majlis Profesor Negara

Prof. Datin Paduka Dr.

Fatimah Mohamed Arshad

Ahli Jawatankuasa Kluster

Pertanian dan Makanan,

Majlis Profesor Negara

Sekuriti Makanan Negara

Sesi Dialog Pemikir Negara pada sesi ini tertumpu kepada polemik

Sekuriti Makanan Negara. Isu yang dibincangkan dalam sesi ini

tertumpu kepada soal kadar pengeluaran tanaman makanan tidak

mencukupi, produktiviti rendah dan kekurangan teknologi pertanian

sehingga menyebabkan Malaysia terpaksa mengimport sumber

makanan daripada luar. Pertumbuhan sektor pertanian makanan di

negara ini sangat perlahan kerana sektor ini seolah-olah diketepikan

berbanding tanaman pertanian komoditi terutamanya kelapa sawit.

Keadaan ini sangat merugikan kerana Malaysia adalah negara yang

kaya dengan biodiversiti di dunia, pelaburan dalam sektor pertanian

ini sebenarnya juga membawa pelaburan malah mencipta peluang

pekerjaaan.

Selain itu, perlu diberi perhatian bahawa keluasan tanah subur

yang Malaysia miliki untuk menampung pengeluaran makanan yang

kurang daripada satu juta hektar yang kini tinggal hanya 700,000

hektar, manakala lebih 80 peratus tanah pertanian di negara ini

diperuntukkan untuk penanaman kelapa sawit disebabkan tumbuhan

komoditi tersebut mendapatkan permintaan yang meluas. Para

panelis mengingatkan sektor pertanian komoditi sememangnya

dilihat mampu menjana sumber pulangan tetapi pada sama turut

menyebabkan sektor bekalan makanan negara berkurang dan tanpa

disedari menyaksikan wang negara mengalir keluar untuk mengimport

sumber makanan daripada luar.

Dalam pada itu, panel menjelaskan negara seperti Jepun, Amerika

Syarikat dan Eropah memberikan subsidi kepada sektor pertanian

mereka. Kesan ini menurut ahli ekonomi akan menyebabkan harga

produk menjadi murah dan memberi alasan kepada negara Afrika,

Asia, India dan termasuk Malaysia untuk membuat pengimportan.

Kebergantungan pada sektor makanan daripada luar akan

menyebabkan sebarang kenaikan harga pada pasaran petrol dan

pasaran berkaitan akan memberi kesan kepada rantaian dalam sektor

pengeluaran makanan. Ini tidak termasuk senarai bijirin, baka ternakan,

baja, racun, jentera dan buruh lagi.


50

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Tarikh rakaman

14/7/2016

Tarikh siaran

17/7/2016

Panel

Prof. Dr. Kamarulnizam

Abdullah

Ahli Jawatankuasa Kluster

Politik, Keselamatan dan

Hal Ehwal Antarabangsa,

Majlis Profesor Negara

Dr. Mazlee Malik

Ahli Bersekutu Kluster

Politik, Keselamatan dan

Hal Ehwal Antarabangsa,

Majlis Profesor Negara

Ancaman Daesh

Ancaman Daesh menjadi topik pilihan untuk program Dialog Pemikir

Negara pada kali ini. Keseriusan ancaman daripada golongan

ekstremisme agama ini dengan cuba memporak-perandakan

keharmonian negara ini telah menjadi perhatian untuk dijadikan

sebagai satu kupasan strategik. Pihak golongan pelampau ini dilihat

semakin berani memberi amaran kepada pihak berkuasa Malaysia

mengenai keupayaan mereka untuk menyerang negara ini.

Para panel menyentuh mengenai keseriusan ancaman pihak

pelampau ini untuk mendatangkan bahaya kepada negara. Kupasan

isu antarabangsa ini ternyata bertepatan dengan kehendak rakyat

yang mahukan penjelasan lanjut dan mendalam mengenai bahaya

kumpulan pengganas tersebut memandangkan mereka sanggup

melakukan apa sahaja kononnya atas nama Islam. Sasaran Daesh

bukan sahaja kuasa Barat malah semua negara Islam yang dilihat

tidak selari dengan perjuangan jihadnya. Bagi Malaysia, ancaman

Daesh mencetuskan fenomena yang begitu membimbangkan

kerana pengaruhnya agak berbeza ditambah dengan kempen puak

pengganas menggunakan media sosial untuk mempengaruhi rakyat

tempat berjuang atas nama Islam.

Di samping itu, para panel menjelaskan kumpulan pengganas Daesh

telah memberikan satu perkembangan yang menarik dari segi strategi

balas masyarakat antarabangsa terhadap ancaman keganasan masa

kini. Kumpulan pengganas ini juga membentuk dimensi baharu

ancaman terhadap kestabilan politik antarabangsa. Yang lebih penting

ialah Malaysia bukan lagi sebuah negara transit tetapi juga salah satu

negara sasaran kepada serangan Daesh.


Membitarai Transformasi Negara 51

Tarikh rakaman

10/8/2016

Tarikh siaran

14/8/2016

Panel

Prof. Dr. Ahmad

Zaki Abu Bakar

Setiausaha Kluster Teknologi

Maklumat dan Komunikasi,

Majlis Profesor Negara

Prof. Dr. Mohd. Fauzan Noordin

Ahli Kluster Teknologi

Maklumat dan Komunikasi,

Majlis Profesor Negara

Fenomena Pokemon Go

Program Dialog Pemikir Negara pada kali ini membincangkan mengenai

fenomena permainan Pokemon Go yang begitu popular di seantero

dunia. Permainan genre augmented reality (AR) yang dibangunkan

oleh Niantic Labs itu pantas meraih populariti sehingga mencetuskan

fenomena luar biasa di seluruh dunia. Sejak dilancarkan 6 Julai lalu,

lebih 75 juta orang telah memuat turun aplikasi permainan tersebut di

Play Store dan App Store. Pokemon Go adalah antara aplikasi yang

paling banyak dimuat turun dan merupakan berita utama global pada

tahun ini. Semua lapisan masyarakat dan peringkat umur bermain

Pokemon Go. Bukan setakat kanak-kanak, malah orang dewasa dan

berusia teruja mencari Pokemon, melatih dan bertarung.

Di Malaysia, terdapat pelbagai reaksi mengenai penggunaan aplikasi

permainan ini. Justeru, panel yang dijemput memberikan pandangan

dari sudut positif dan negatif mengenai permainan aplikasi ini. Kupasan

dari sudut kesan kepada aspek budaya dan kehidupan juga disentuh

dalam isu permainan ini.

Tidak dapat dinafikan terdapat pihak yang secara keras melarang

Pokemon ini digunakan kerana mampu mengundang kemarahan dan

sensitiviti orang ramai terutama apabila menggunakan kawasan rumah

ibadah sebagai salah satu tempat untuk bermain aplikasi ini. Bertitik

tolak daripada perkara itu maka Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)

telah memutuskan Pokemon haram untuk dimainkan. Tidak kurang

juga yang menganggap permainan ini boleh digunakan oleh pihak

tidak bertanggungjawab menggunakan program permainan tersebut

untuk merompak mangsa dan melakukan kesempatan jenayah lain.

Pada masa sama, perbincangan ini juga melihat kepada elemen positif

tentang bagaimana Pokemon ini dapat membantu para peniaga untuk

mempromosikan produk perniagaan mereka kepada para pemain

yang sedang leka bermain dengan Pokemon.


52

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Tarikh siaran

25/8/2016

Tarikh rakaman

28/8/2016

Panel

Prof. Dr. Mansor Mohd Noor

Ketua Kluster

Perpaduan Nasional,

Majlis Profesor Negara

Prof. Dato’ Dr. Teo Kok Seong

Ketua Kluster Sejarah,

Warisan dan Sosiobudaya,

Majlis Profesor Negara

Daripada Kepelbagaian

kepada Super Kepelbagaian

Sempena Hari Kemerdekaan Ke-59 negara, topik perpaduan telah

dipilih untuk menjadi topik diskusi bersesuaian dengan sambutan

Bulan Kemerdekaan yang disambut pada setiap bulan Ogos.

Elemen perpaduan dan pembentukan Malaysia ini merupakan

perkara yang tidak dapat dipisahkan memandangkan penubuhan

negara yang penuh keharmonian ini terhasil daripada perpaduan

rakyat berbilang kaum.

Para panel berpendapat kepelbagaian merupakan satu kelebihan

yang ada di negara ini dan kepentingan untuk menjaga keharmonian

masyarakat majmuk ini telah pun termaktub dalam Perlembagaan.

Sesungguhnya kepelbagaian ini perlu diraikan kerana ia merupakan

satu kekuatan kepada Malaysia. Kupasan isu adalah

penuh dinamik termasuk menyentuh aspek sejarah

mengenai bagaimana sebuah negara yang dahulunya

merupakan sebuah negara satu bangsa bertukar

menjadi sebuah negara majmuk dengan kemasukan

orang Cina dan India setelah British membawa

mereka bagi memperkukuh kekuatan ekonomi

pada masa itu.

Diskusi ini menyatakan Malaysia membenarkan

kepelbagaian budaya dan ia merupakan asas

pembentukan negara ini kerana elemen tersebut

telah termaktub dalam Perlembagaan.

Para panel menekankan betapa pentingnya

aspek perpaduan dalam mengekalkan

keharmonian negara. Antara yang disentuh

mengenai semangat perpaduan dalam

bidang sukan. Tanpa mengira latar

belakang budaya dan agama setiap

lapisan masyarakat akan bersatu

memberi sokongan kepada atlet yang

mewakili negara ketika bersaing

dalam mana-mana acara di peringkat

antarabangsa.


Membitarai Transformasi Negara 53

Tarikh rakaman

9/9/2016

Tarikh siaran

11/9/2016

Panel

Prof. Dr. Maznah Dahlui

Ahli Kluster Perubatan

dan Sains Kesihatan,

Majlis Profesor Negara

Prof. Dr. Lucy Lum Chai See

Ahli Kluster Perubatan

dan Sains Kesihatan,

Majlis Profesor Negara

Langkah Pencegahan

Virus Zika

Penularan virus Zika di rantau Asia Tenggara telah menyebabkan

rakyat negara ini semakin panik kerana jumlah kes semakin meningkat

dari semasa ke semasa. Paling membimbangkan perkara yang semua

tidak mahukan iaitu kewujudan pertama kes jangkitan virus tersebut

di Malaysia.

Bagi meredakan kebimbangan tersebut, program Dialog Pemikir

Negara tampil untuk memberi penjelasan kepada rakyat. Panel

memberikan penjelasan analisis penularan virus Zika dan memahami

penyebarannya dalam keadaan semasa. Pada masa sama, para

panel memberi kupasan terhadap isu dan latar belakang kes Zika

yang menjadi topik tumpuan negara ASEAN memandangkan semua

kawasan di rantau ini terdedah kepada penularan virus tersebut.

Pendekatan dan kaedah untuk mencegah penularan virus Zika ini

turut disentuh oleh panel bagi memberi penjelasan mendalam kepada

rakyat yang semestinya mahu mengelakkan perkara tidak diingini

berlaku dalam kalangan sesiapa sahaja di kawasan penempatan

masing-masing. Golongan yang berisiko terhadap virus ini juga

dibincangkan dan apa masyarakat perlu lakukan.

Sikap dan tingkah laku manusia dalam mengekang penularan virus

ini turut mendapat perhatian para panel untuk diketengahkan kepada

para penonton. Kesedaran mengenai bahaya penularan virus Zika ini

adalah tidak mencukupi sebaliknya perlu ada perubahan sikap untuk

mewujudkan persekitaran yang selamat dan bersih daripada ancaman

nyamuk membahayakan ini.


54

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Tarikh rakaman

23/9/2016

Tarikh siaran

25/9/2016

Panel

Prof. Emeritus Tan Sri

Khoo Kay Kim

Pensyarah Universiti Malaya

Prof. Dr. Sivamurugan Pandian

Timbalan Ketua Kluster

Perpaduan Nasional,

Majlis Profesor Negara

Kejayaan Rio 2016 &

Pembangunan Sukan Negara

Kejayaan Malaysia memperoleh tiga pingat perak dan satu gangsa

dalam temasya Sukan Olimpik Rio 2016 menunjukkan atlet tempatan

mampu bersaing dengan atlet antarabangsa. Kejayaan Dato’ Lee

Chong Wei, beregu lelaki Goh V Shem-Tan Wee Kiong dan beregu

campuran Goh Liu Ying-Chan Peng Soon serta jaguh berbasikal

negara, Azizul Hasni Awang ternyata berjaya memberi aspirasi kepada

rakyat negara ini. Kejayaan tersebut telah memberi motivasi kepada

rakyat Malaysia bahawa dengan latihan dan keazaman yang tinggi

semua orang mampu berjaya.

Terpanggil dengan kejayaan tersebut, program Dialog Pemikir Negara

memilih topik ini untuk dikongsikan dengan masyarakat. Para panel

mengulas bagaimana kejayaan tersebut memberi kesan kepada

semua aspek termasuk sosial dan identiti Malaysia di mata dunia.

Seterusnya isu pembangunan sukan negara menjadi topik yang disentuh

oleh panel tentang inisiatif untuk mencungkil bakat dan memperkasa

bakat atlet di masa hadapan. Usaha perlu dilakukan bermula sekarang

bagi mengisi kekosongan yang bakal ditinggalkan oleh atlet sedia

ada. Program memperkasa bakat perlu terus dilaksanakan bagi

memastikan matlamat tersebut dapat dicapai termasuklah meneruskan

kecemerlangan sekolah sukan menghasilkan atlet generasi baharu

yang berpotensi untuk digilap ke peringkat antarabangsa.


Membitarai Transformasi Negara 55

Tarikh rakaman

7/10/2016

Tarikh siaran

9/10/2016

Panel

Prof. Dr. Ruhanas Harun

Ahli Kluster Politik, Keselamatan

dan Hal Ehwal Antarabangsa,

Majlis Profesor Negara

Prof. Madya Sr. Azmi Hassan

Ahli Bersekutu Politik,

Keselamatan dan Hal

Ehwal Antarabangsa,

Majlis Profesor Negara

Pilihan Raya Presiden

Amerika Syarikat

Pilihan Raya Presiden Amerika Syarikat (AS) menjadi topik

perbincangan program Dialog Pemikir Negara pada kali ini kerana

semua mata di dunia tertumpu kepada negara kuasa besar ini.

Persaingan antara Donald Trump dan Hillary Clinton yang mewakili

Republikan dan Demokrat menjadi semakin hangat menjelang tarikh

pilihan raya pada 8 November 2016.

Piihan Raya Presiden pada kali ini menampilkan kelainan berbanding

sebelum ini kerana ia membuka ruang kepada rakyat dan negara

AS untuk memilih seorang wanita sebagai presiden. Sudah tentu

pelantikan ini akan mencipta satu rekod istimewa bagi golongan

wanita di negara kuasa besar itu. Ini adalah kerana rekod negara

tersebut terhadap kesamaan hak wanita amat mengecewakan.

Terdapat banyak kes diskriminasi terhadap wanita yang berlaku di

negara tersebut termasuk di tempat kerja, universiti dan sekolah.

Hillary Clinton merupakan nama yang sering disebut sebagai wanita

pertama yang dijangka akan menjawat jawatan presiden AS sejak

beliau bertanding menentang Barack Obama dalam pemilihan calon

demokrat untuk pilihan raya Presiden 2008. Di sini timbul persoalan

sama ada Clinton layak mewakili rakyat AS, terutama golongan wanita,

sebagai presiden wanita pertama AS.

Bagi Trump pula, beliau sering dianggap oleh rakyat Amerika yang

berpendidikan sebagai calon yang amat memalukan untuk mewakili

rakyat atau negara itu kerana kelihatan kenyataannya tidak kena pada

tempat dan menimbulkan kemarahan kepada rakyat. Lebih-lebih lagi.

beliau tidak begitu banyak pengalaman dalam bidang pentadbiran

dan politik.


56

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Tarikh rakaman

22/10/2016

Tarikh siaran

23/10/2016

Panel

Prof. Datuk Dr.

Raduan Che Rose

Ketua Pegawai Eksekutif,

Majlis Profesor Negara

Prof. Datuk Dr. Norma Mansor

Ahli Kluster Ekonomi

dan Pengurusan,

Majlis Profesor Negara

Prof. Dr. Jamal Othman

Timbalan Ketua Kluster

Ekonomi dan Pengurusan,

Majlis Profesor Negara

Impak Bajet 2017

Program Dialog Pemikir Negara pada hujung bulan Oktober ini

mengupas mengenai isu Bajet 2017 yang telah dibentangkan oleh

Perdana Menteri di Parlimen. Para panel dalam progam ini telah

memberi kupasan mengenai penekanan perbelanjaan inklusif

secara berhemat, belanjawan itu menetapkan matlamat untuk

menyejahterakan kehidupan seluruh rakyat dalam mendepani

cabaran ketidaktentuan ekonomi semasa di peringkat global. Bajet

itu mencadangkan sejumlah peruntukan RM260.8 bilion dibelanjakan

iaitu sebanyak RM214.8 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan

RM46 bilion untuk perbelanjaan pembangunan.

Melalui pengumuman Bajet 2017 yang telah dibuat, banyak peruntukan

bakal disalurkan kepada rakyat melalui bentuk bantuan kewangan

serta perbelanjaan pembinaan infrastruktur yang bakal memberi

keselesaan kepada mereka bukan sahaja setakat 2017 malah pada

tahun yang akan datang.

Memandangkan jumlah peruntukan yang disediakan kali ini meningkat

berbanding tahun lalu, adalah penting untuk pihak kerajaan memastikan

segala yang hendak disalurkan sampai kepada sasaran yang telah

ditetapkan. Para panel menegaskan pihak kerajaan harus memastikan

tiada isu ketirisan atau penyelewengan berlaku dalam menyalurkan

segala bentuk bantuan yang ingin disampaikan serta pelaksanaan

segala bentuk projek yang bakal dibuat melalui peruntukan yang telah

dirangka di dalam bajet berkenaan.

Selain itu, menurut panel Bajet 2017 berupaya mencari keseimbangan

antara pertumbuhan ekonomi, kestabilan fiskal dan seterusnya

menambah baik kehidupan golongan isi rumah berpendapatan

rendah (B40). Aspek kupasan bajet ini meliputi bidang sosial, sektor

pendidikan tinggi dan sektor ekonomi secara keseluruhannya.


Membitarai Transformasi Negara 57

Tarikh rakaman

18/11/2016

Tarikh siaran

20/11/2016

Panel

Prof. Dr. Shakila

Parween Yacob

Ahli Kluster Politik, Keselamatan

dan Hal Ehwal Antarabangsa,

Majlis Profesor Negara

Prof. Madya Sr. Azmi Hassan

Ahli Bersekutu Politik,

Keselamatan dan Hal

Ehwal Antarabangsa,

Majlis Profesor Negara

Kesan Pemilihan Donald

Trump sebagai Presiden

Amerika Syarikat

Keputusan Pilihan Raya Presiden Amerika Syarikat (AS) menyaksikan

hartawan hartanah, Donald Trump dipilih oleh rakyat negara kuasa

besar itu menjadi Presiden AS yang ke-45. Keputusan itu telah

memberi kejutan kepada banyak pihak memandangkan Hillary Clinton

merupakan calon yang dijangka akan memegang jawatan Presiden.

Penganalisis politik di seluruh dunia agak terkejut dengan keputusan

itu kerana Trump yang dilihat selalu mengeluarkan kenyataan tidak

berasas semasa kempennya terutamanya berhubung pandangannya

terhadap imigran dan umat Islam serta hubungannya dengan China.

Terpanggil dengan isu tersebut, program Dialog Pemikir

Negara mahu mengupas dan membincangkan kesan

pemilihan Trump itu. Kesan pemilihan itu bukan hanya

dirasai Malaysia malah seluruh dunia keseluruhannya.

Sekiranya berlaku perubahan kepada landskap

hubungan politik dan ekonomi di antara Amerika

Syarikat dengan China sudah pasti ia bakal

memberi kesan kepada negara Asia dan rantau

Asia Tenggara.

Dasar luar Trump antara perkara yang dilihat

oleh panel memandangkan Presiden baharu

itu mengamalkan dasar yang berbeza dengan

Barack Obama. Dalam hal ini, para panel

menegaskan sekiranya Amerika Syarikat

keluar daripada konflik Laut China Selatan

sudah pasti ia tidak akan dapat mengimbangi

pengaruh kuasa negara Tembok Besar

itu di rantau Asia dan merupakan sebuah

tindakan yang merugikan.

Selain itu, dasar Trump mengenai imigran

dan umat Islam perlu dilihat semula kerana

pendekatannya tidak menguntungkan

negara itu disebabkan kebanyakan bidang

profesional di sana majoritinya diisi oleh

golongan imigran. Perlu diingatkan juga

sejarah penubuhan Amerika Syarikat itu

sendiri bermula daripada kedatangan

golongan imigran.


58

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Tarikh rakaman

2/12/2016

Tarikh siaran

4/12/2016

Panel

Prof. Dr. Mohd Fuad Mat Jali

Ahli Jawatankuasa Kluster

Politik, Keselamatan dan

Hal Ehwal Antarabangsa,

Majlis Profesor Negara

Prof. Madya Dato’ Dr.

Shamsu Adabi Mamat

Ahli Bersekutu Kluster

Politik, Keselamatan dan

Hal Ehwal Antarabangsa,

Majlis Profesor Negara

UMNO dan Demokrasi

Pilihan Raya di Malaysia

Program Dialog Pemikir Negara pada kali ini memilih tajuk

perbincangan UMNO dan demokrasi pilihan raya di Malaysia

bersempena Perhimpunan Agung UMNO yang diadakan bermula 29

November 2016 hingga 3 Disember 2016 di Pusat Dagangan Dunia

Putra (PWTC). Sempena penganjuran perhimpunan parti politik

terbesar di Malaysia itu perbincangan ini terarah kepada peranan

UMNO dalam memperjuang demokrasi di negara ini.

Para panel menyentuh mengenai perjuangan dan sejarah UMNO

dalam membawa keharmonian landskap politik negara. Cabaran

UMNO pada masa kini juga turut dibincangkan, antaranya melibatkan

perpecahan ahli di dalam parti, tindakan pemimpin tertinggi parti

yang keluar daripada parti, isu taat setia kepada parti, sokongan

golongan muda dan masyarakat bandar serta berhadapan dengan

dakyah politik parti pembangkang yang sememangnya mahu melihat

kejatuhan UMNO.

Perbincangan ini juga menyentuh mengenai strategi dan pendekatan

yang perlu diambil oleh UMNO dalam memastikan sokongan kepada

parti terus kukuh bagi berdepan pilihan raya umum akan datang.

Jentera parti dan kerjasama dengan parti komponen Barisan Nasional

lain perlu diperbaiki dari semasa ke semasa dan bekerja dengan lebih

kuat bagi memastikan kemenangan di masa hadapan.

Para panel turut memberi pandangan mengenai perjalanan

perhimpunan agung pada kali ini dan melihat kepada isu yang akan

menjadi perhatian serta dibangkitkan oleh perwakilan. Kematangan

pemimpin politik UMNO juga disentuh oleh panel ketika parti terbesar

di Malaysia ini terpaksa berhadapan dengan saat getir.


Membitarai Transformasi Negara 59

Advokasi Ilmuwan MPN bersama

Utusan Malaysia & RTM

Majlis Profesor Negara (MPN) telah menjalinkan

kerjasama strategik bersama media, iaitu Utusan

Malaysia dan Radio Televisyen Malaysia (RTM).

Program Advokasi Ilmuwan MPN bersama

Utusan Malaysia dan Radio Televisyen Malaysia

ini merupakan program bulanan yang diadakan

dengan kerjasama Universiti Awam (UA).

Kerjasama strategik bersama media ini berperanan

untuk memberi publisiti sekali gus mencapai dan

memenuhi hasrat kerajaan, iaitu MPN berfungsi

untuk menyumbang input kepakaran dari segi

akademik dan profesional dalam pelbagai bidang

untuk kegunaan advokasi awam. Objektif program

ini diadakan adalah untuk membantu kerajaan

memperjelaskan isu semasa negara kepada

masyarakat sekali gus mencari penyelesaian

mengenai isu yang dibincangkan.

Selain membina hubungan strategik bersama

media, program ini meninggalkan impak yang

sangat besar kepada semua pihak dan bertujuan

untuk mengetengahkan idea baharu para profesor

dalam mengupas isu semasa berkaitan negara,

mengadakan hubungan strategik bersama universiti

awam serta menggalakkan penonton untuk

menggunakan daya pemikiran secara kreatif dan

kritis terhadap isu semasa yang dibincangkan oleh

panelis. Di samping itu, program ini juga membantu

meningkatkan pertumbuhan sosioekonomi dan

pembangunan negara yang lebih seimbang melalui

idea baharu yang dikemukakan oleh para panelis

terlibat.


60

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Tarikh Rakaman Universiti Tajuk Ahli Panel

27/01/2016 Universiti Malaysia

Sarawak (UNIMAS)

24/02/2016 Universiti Malaysia

Terengganu (UMT)

30/03/2016 Universiti Islam

Antarabangsa

(UIAM)

27/04/2016 Universiti Sains

Islam Malaysia

(USIM)

31/05/2016 Universiti Malaysia

Perlis (UniMAP)

21/06/2016 Universiti Putra

Malaysia (UPM)

26/07/2016 Universiti

Teknologi MARA

(UiTM)

24/08/2019 Universiti

Teknologi Malaysia

(UTM)

27/09/2016 Universiti Sains

Malaysia (USM)

27/10/2016 Universiti Malaya

(UM)

22/12/2016 Universiti Malaysia

Sabah (UMS)

Sudah Sejahterakah

Rakyat Sarawak?

Nasib B40 Pantai Timur:

Tiada Masa Depan?

Hab Halal: Malaysia

Berjaya?

Umat Islam Menolak

Sains?

Ke Mana Arah Tuju

Bidang Pendidikan

Tinggi Teknikal?

Sekuriti Makanan

Negara: Sampai Bila?

Keusahawanan di

Malaysia: Adakah Sudah

Mencukupi?

Perumahan di Malaysia:

Mampu Milik atau

Mampu Tengok?

Ranking Universiti

di Malaysia: Adakah

Relevan?

Ketidakseimbangan

Pelajar IPT: Perlu

Diubah?

Terjaminkah

Keselamatan Sabah?

• Datuk Hj. Abdul Karim Hamzah

• Prof. Madya Dr. Shamrahayu Ab Aziz

• Prof. Madya Dr. Neilson Ilan Mersat

• Prof. Madya Dr. Jeniri Amir

• Prof. Dato’ Dr. Nor Aieni Hj. Mokhtar

• Prof. Dr. Kamaruddin M. Said

• En. Zulkifli Yaacob

• Prof. Dato’ Sri Dr. Zaleha Kamaruddin

• Dato’ Hj. Othman Mustapha

• En. Mohd Roslan Mohd Saludin

• Prof. Dato’ Dr. Musa Ahmad

• Prof. Dato’ Dr. Mohd Yusof Othman

• Prof. Dr. Mohd Sahar Yahya

• Prof. Emeritus Dato’ Dr. Hassan Said

• Prof. Dr. Sulaiman Hassan

• Prof. Emeritus Datuk Dr. Kamarudin Hussin

• Prof. Datin Paduka Dr. Aini Ideris

• Prof. Datuk Dr. Mad Nasir

• Prof. Dr. Ghizan Saleh

• Prof. Sr. Ir. Dr. Hj. Suhaimi Abd Talib

• En. Ashran Dato’ Ghazi

• Prof. Dr. Razmi Chik

• Dr. Suraya Ismail

• Prof. Datuk Dr. Abdul Halim Sidek

• Prof. Madya Dr. Hishamuddin Md. Ali

• Prof. Dato’ Dr. Mohd Fauzi Ramlan

• Prof. Datuk Dr. Omar Shawkataly

• Prof. Dr. Fauziah Md. Taib

• Prof. Dato’ Dr. Noraini Idris

• Prof. Dato’ Dr. Jamil Maah

• Prof. Dato’ Dr. Abdul Rashid Mohamed

• Prof Datuk Dr. Kasim Mansur

• Prof. Dr. Kamarulnizam Abdullah

• Dato’ Wan Abdul Bari Wan Abdul Khalis


Membitarai Transformasi Negara 61

Sudah Sejahterakah Rakyat

Sarawak?

27Januari 2016 | UNIMAS

Program Advokasi Ilmuwan Majlis Profesor Negara (MPN) bersama

Utusan dan RTM membuka tirai 2016 di negeri Sarawak membawa

tajuk “Sudah Sejahterakah Rakyat Sarawak?” bersama panelis seperti

YB Datuk Hj. Karim Hamzah, Menteri Muda Sarawak, Prof. Madya

Dr. Shamrahayu Ab Azizi, Prof. Madya Dr. Neilson Ilan Mersat, Prof.

Madya Dr. Jeniri Amir bersama moderator, Datuk Zaini Hassan.

Sarawak yang

berkeluasan 124,450

kilometer persegi

bersamaan dengan

jumlah keluasan 11 buah

negeri di Semenanjung

Malaysia telah

mencapai kemerdekaan

yang ke-53 tahun

Sarawak yang berkeluasan 124,450 kilometer persegi bersamaan

dengan jumlah keluasan 11 buah negeri di Semenanjung Malaysia

telah mencapai kemerdekaan yang ke-53 tahun. Pelbagai kemajuan

dan perubahan signifikan dapat dilihat kepada Bumi Kenyalang ini

apabila menyertai Malaysia pada 1963 bersama-sama Sabah dan

Singapura pada ketika itu meliputi pelbagai aspek dari sudut ekonomi,

politik, sosiobudaya dan pembangunan tenaga modal insan. Advokasi

Ilmuwan ini berjaya membawa banyak persoalan tentang kemajuan

dan kesejahteraan rakyat Sarawak agar seiring dengan pembangunan

di Semenanjung. Keperluan asas dan pembangunan yang inklusif

antara tumpuan pembangunan di Sarawak yang perlu untuk terus

diberikan perhatian.


62

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Program Advokasi

Ilmuwan ini telah

mencapai konklusi

bahawa golongan B40

di kawasan Pantai

Timur ini sebenarnya

mempunyai masa

depan untuk mengubah

nasib keluar daripada

kepompong kehidupan

berpendapatan rendah

Nasib B40 Pantai Timur:

Tiada Masa Depan?

27 Februari 2016 | UMT

Program Advokasi Ilmuwan dengan tajuk “Nasib B40 Pantai Timur:

Tiada Masa Depan?” di Dewan Sultan Mizan, Universiti Malaysia

Terengganu (UMT) membariskan tiga panel, Prof. Dato’ Dr. Nor

Aieni Hj Mokhtar, Naib Canselor UMT; Prof. Dr. Kamaruddin M. Said,

Timbalan Presiden MPN dan Zulkifli Yaacob, Pengurus Besar Bahagian

Pembangunan Sosial Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai

Timur (ECERDC).

Program Advokasi Ilmuwan ini telah mencapai konklusi bahawa

golongan B40 di kawasan Pantai Timur ini sebenarnya mempunyai masa

depan untuk mengubah nasib keluar daripada kepompong kehidupan

berpendapatan rendah. Mereka sebenarnya mampu untuk menaik

taraf isi pendapatan rumah sedia ada kepada pendapatan golongan

pertengahan M40 kerana terdapat bantuan kerajaan dan juga sektor

korporat termasuk institusi pengajian tinggi, cuma tidak pasti berapa

lama tempoh masa yang akan diambil. Dalam pada itu, golongan muda

melalui peluang pendidikan yang ada perlu memainkan peranan untuk

meningkatkan taraf hidup dan tidak mengalah dengan kekangan budaya

serta faktor geografi sebagai alasan untuk tidak mengubah nasib

keluarga. Kawasan Pantai Timur juga mampu menjanjikan kehidupan

yang lebih baik sebenarnya kerana terdapat pelbagai sumber untuk

diterokai sekiranya menggunakan pendekatan lebih berinovasi.


Membitarai Transformasi Negara 63

Hub Halal: Malaysia Berjaya?

30 Mac 2016 | UIAM

Program Advokasi Ilmuwan dengan tajuk “Hub Halal: Malaysia

Berjaya?” telah menampilkan tiga panel, iaitu Prof. Dato’ Sri Dr.

Zaleha Kamaruddin, Rektor UIAM; En. Mohd Roslan Mohd Saludin,

Pengurus Besar Syariah dan Pematuhan Halal QSR Brands Bhd.

dan Dr. Sirajuddin Suhaimee, Pengarah Bahagian Hub Halal Jabatan

Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Manakala, moderator untuk sesi

perbincangan kali ini adalah En. Sayed Munawar Sayed Mohd Mustar.

Program ini telah mencapai rumusan bahawa kemudahan infrastruktur

yang telah disediakan perlu dimanfaatkan semaksimum mungkin bagi

merealisasikan matlamat negara menjadi hub halal dunia menjelang

2020. Biarpun diiktiraf laporan State of The Global Islamic Economy

2015/2016 yang diterbitkan oleh Thomson Reuters & Dinar Standard

bahawa Malaysia menduduki tempat pertama daripada 15 negara

sebagai hub halal bagi tiga sektor, iaitu makanan, kewangan dan

pelancongan, perkara tersebut tidak mampu untuk terus menjamin

negara memperoleh manfaat daripada pasaran industri halal global.

Program ini telah

mencapai rumusan

bahawa kemudahan

infrastruktur yang

telah disediakan

perlu dimanfaatkan

semaksimum mungkin

bagi merealisasikan

matlamat negara

menjadi hub halal

dunia menjelang 2020


64

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Perbincangan

mendapati bahawa

umat Islam yang

dianggarkan sekitar 1.8

bilion di seluruh dunia

kelihatan gagal untuk

menonjolkan diri dalam

persaingan bidang

sains dan teknologi

sehingga menimbulkan

persepsi bahawa mereka

hanya merupakan

masyarakat pengguna

Umat Islam Menolak Sains?

27 April 2016 | USIM

Program Advokasi Ilmuwan bertajuk “Umat Islam Menolak Sains?”

telah membariskan tiga orang panel, iaitu Prof. Dato’ Dr. Musa Ahmad,

Naib Canselor USIM; Prof. Dr. Mohd. Sahar Yahya, Ketua Kluster

Sains dan Matematik Majlis Profesor Negara dan Prof. Dato’ Dr. Mohd.

Yusof Othman, Pengarah Institut Islam Hadhari Universiti Kebangsaan

Malaysia (UKM).

Perbincangan mendapati bahawa umat Islam yang dianggarkan sekitar

1.8 bilion di seluruh dunia kelihatan gagal untuk menonjolkan diri

dalam persaingan bidang sains dan teknologi sehingga menimbulkan

persepsi bahawa mereka hanya merupakan masyarakat pengguna.

Para panel berpendapat kurangnya penglibatan orang Islam dalam

bidang sains menyebabkan umat Islam akan terus berada dalam

kerugian kerana gagal untuk mempelajari dan memahami ilmu

baharu. Umat Islam akan terus menjadi golongan pengguna yang

berharap kepada hasil ciptaan orang lain semata-mata dan tidak

akan berupaya membuat rekaan dan pembaharuan sendiri. Keadaan

ini seterusnya menyebabkan umat Islam diperkotak-katikkan oleh

bangsa yang lebih maju. Perlu diingatkan, ilmu sains sentiasa

bergerak dan berubah, sekiranya dalam kalangan 1.8 bilion umat

Islam di seluruh dunia cuma ada kurang 10 peratus menguasai sains,

bermakna orang Islam gagal untuk memahami apa yang terkandung

di dalam al-Quran sebenarnya.


Membitarai Transformasi Negara 65

Ke Mana Arah Tuju Bidang

Pendidikan Tinggi Teknikal?

31 Mei 2016 | UniMAP

Program Advokasi Ilmuwan yang membincangkan tajuk “Ke Mana

Arah Tuju Bidang Pendidikan Tinggi Teknikal?” telah berjaya dikupas

oleh barisan ahli panel seperti Prof. Emeritus Dato’ Dr. Hassan Said,

Naib Canselor, Universiti Teknologi MARA (UiTM); Prof. Dr. Sulaiman

Hasan dari Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) dan Brig.

Jen. Prof. Emeritus Datuk Dr. Kamarudin Husin, mantan Naib Canselor

UniMAP.

Antara dapatan utama perbincangan ini ialah panelis menyarankan

kerajaan menubuhkan sebuah badan induk bagi menyelaraskan

hala tuju Pendidikan Teknikal dan Vokasional (TVET) negara bagi

merealisasikan aspirasi negara maju menjelang tahun 2020. Saranan

itu dibuat memandangkan terdapat tujuh kementerian yang terlibat

dengan TVET tetapi dengan hala tuju berlainan. Kewujudan badan

induk tersebut dapat menyelaraskan hala tuju TVET terutamanya dalam

berhadapan dengan masalah dalam pelaksanaan TVET. Kewujudan

badan induk berkenaan secara tidak langsung dapat merangka dan

melaksanakan perancangan serta pemantauan khusus untuk TVET

dalam jangka masa singkat dan panjang. Ini seterusnya akan dapat

mewujudkan kefahaman yang lebih mendalam mengenai TVET bagi

pihak kerajaan, industri dan masyarakat.

Antara dapatan utama

perbincangan ini ialah

panelis menyarankan

kerajaan menubuhkan

sebuah badan induk

bagi menyelaraskan

hala tuju Pendidikan

Teknikal dan Vokasional

(TVET) negara bagi

merealisasikan

aspirasi negara maju

menjelang tahun 2020


66

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Para panelis dalam

program ini mencapai

kata sepakat sudah

tiba masanya negara

memberi perhatian

untuk melahirkan lebih

ramai usahawan dalam

sektor makanan kerana

inilah sebenarnya

yang mampu memberi

jaminan sebenar

kepada sekuriti

makanan Malaysia

Sekuriti Makanan Negara:

Sampai Bila?

21 Jun 2016 | UPM

Program Advokasi Ilmuwan dengan tajuk “Sekuriti Makanan Negara:

Sampai Bila?” mengetengahkan ahli panel seperti Prof. Datin Paduka

Dr. Aini Ideris, Naib Canselor UPM, Prof. Datuk. Dr. Mad Nasir

Shamsudin, Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa),

UPM dan Prof. Dr. Ghizan Saleh, Ketua Kluster Pertanian dan

Makanan MPN.

Para panelis dalam program ini mencapai kata sepakat sudah

tiba masanya negara memberi perhatian untuk melahirkan lebih

ramai usahawan dalam sektor makanan kerana inilah sebenarnya

yang mampu memberi jaminan sebenar kepada sekuriti makanan

Malaysia. Oleh itu, tumpuan perlu diberikan kepada graduan yang

berupaya menggunakan teknologi baharu dalam pertanian demi

memperkasa sekuriti makanan negara. Dengan ini mereka akan

berupaya untuk mempertingkatkan skala pengeluaran makanan

dengan kepakaran yang ada, kadar pengeluaran makanan dalam

negara dapat dicapai dan stok penimbal makanan selama 45

hari dapat disamakan selama enam bulan seperti negara maju.

Pada masa sama, negara dapat mengurangkan kebergantungan

pengimportan makanan daripada luar.


Membitarai Transformasi Negara 67

Keusahawanan di Malaysia:

Adakah Sudah Mencukupi?

26 Julai 2016 | UiTM

Program Advokasi Ilmuwan bertajuk “Keusahawanan di Malaysia:

Adakah Sudah Mencukupi?” membariskan ahli panel, iaitu Prof.

Ir. Dr. Suhaimi Abdul Talib, Timbalan Naib Canselor (Akademi dan

Antarabangsa) UiTM; Prof. Dr. Razmi Chik, Penolong Naib Canselor

Keusahawanan UiTM, dan Ashran Dato’ Ghazi, Ketua Pegawai

Eksekutif Pusat Inovasi dan Kreativiti Global Malaysia (MaGIC).

Penolong Ketua Pengarang 1 Kumpulan Utusan, Datuk Zaini Hassan

pula bertindak selaku moderator.

Melalui diskusi ini, golongan belia masyarakat bumiputera khususnya

perlu mengambil kesempatan untuk menceburkan diri dalam bidang

keusahawanan kerana bidang tersebut sememangnya mendatangkan

pendapatan yang lumayan. Sehubungan itu, belia bumiputera

disaran melibatkan diri dalam bidang industri hiliran berasaskan

perkhidmatan bagi meningkatkan lagi penyertaan golongan itu dalam

sektor perniagaan. Bidang tersebut adalah sesuai kerana tidak

memerlukan modal yang banyak tetapi memberi kesan tinggi dan

boleh dilaksanakan dengan segera. Sesi forum membuat kesimpulan

untuk menggalakkan penglibatan golongan belia khususnya para

graduan dalam bidang keusahawanan merupakan pendekatan terbaik

untuk menguasai pemilikan ekuiti bumiputera sebanyak 30 peratus

yang masih jauh untuk dicapai pada masa kini.

Sesi forum membuat

kesimpulan untuk

menggalakkan

penglibatan golongan

belia khususnya

para graduan dalam

bidang keusahawanan

merupakan pendekatan

terbaik untuk

menguasai pemilikan

ekuiti bumiputera


68

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Beberapa dapatan

penting berjaya

diketengahkan,

antaranya panelis

berpendapat perlu ada

sebuah badan untuk

mengawal selia undangundang

kerana terdapat

pelbagai undang-undang

berkaitan perumahan di

negara ini

Perumahan di Malaysia:

Mampu Milik atau Mampu

Tengok?

24 Ogos 2016 | UTM

Program Advokasi Ilmuwan bertajuk “Perumahan di Malaysia: Mampu

Milik atau Mampu Tengok?” telah dijayakan oleh Prof. Datuk Dr. Abdul

Halim Sidek, Setiausaha Kluster Politik, Keselamatan & Hal Ehwal

Antarabangsa MPN; Prof. Dr. Hishammuddin Md. Ali, Pensyarah

UTM, dan Dr. Suraya Ismail, Pengarah Penyelidik Institut Penyelidikan

Khazanah (KRI).

Beberapa dapatan penting berjaya diketengahkan, antaranya panelis

berpendapat perlu ada sebuah badan untuk mengawal selia undangundang

kerana terdapat pelbagai undang-undang berkaitan perumahan

di negara ini. Badan tersebut perlu merangkumi bidang kuasa hartanah

di Malaysia yang selama ini tertakluk kepada badan yang berbeza-beza

merentasi kerajaan negeri, majlis perbandaran dan pejabat daerah.


Membitarai Transformasi Negara 69

Ranking Universiti di

Malaysia: Adakah Relevan?

27 September 2016 | USM

Program Advokasi Ilmuwan dengan tajuk “Ranking Universiti di

Malaysia: Adakah Relevan?” di USM telah membariskan tiga panel,

Prof. Dato’ Dr. Mohd Fauzi Ramlan, mantan Naib Canselor UPM; Prof.

Datuk Dr. Omar Shawkataly, Pensyarah Kanan USM dan Prof. Dr.

Fauziah Md. Taib, Dekan Fakulti Pengurusan USM.

Perbincangan mendapati universiti di Malaysia tidak boleh mengelak

daripada terlibat dalam sistem penarafan atau ranking, misalnya

dalam Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings.

Walau bagaimanapun, universiti perlu kekal mempertahan matlamat

penubuhannya khususnya dalam usaha menjana insan berpengetahuan

dan berkemahiran tinggi untuk keperluan pembangunan, kemajuan

dan transformasi. Keseimbangan ini sangat penting bagi menjamin

universiti sentiasa berada pada landasan yang tepat.

Perbincangan

mendapati universiti

di Malaysia tidak boleh

mengelak daripada

terlibat dalam sistem

penarafan atau

ranking, misalnya

dalam Quacquarelli

Symonds (QS) World

University Rankings


70

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Pada ketika ini, seolaholah

berlaku keciciran

terhadap bilangan

pelajar lelaki kerana

mereka dilihat lebih

cenderung untuk

menjalankan perkara

yang bersifat projectbased

dan hands-on

Ketidakseimbangan Gender

di IPT: Perlu Diubah?

27 Oktober 2016 | UM

Program Advokasi Ilmuwan telah membawa isu “Ketidakseimbangan

Gender di IPT: Perlu Diubah?” dijayakan oleh para panelis, iaitu Prof.

Dato’ Dr. Norani Idris, Timbalan Naib Canselor UPSI, Prof. Dato’ Dr.

Jamil Maah, Pensyarah Kanan UM, Prof. Dato’ Dr. Abdul Rashid,

Timbalan Ketua Kluster Pendidikan & Pembangunan Modal Insan,

MPN.

Panelis berpandangan tumpuan untuk mengimbangi

ketidakseimbangan gender ini perlu dilihat ketika peralihan dari

sekolah menengah dan pascamenengah kerana pada ketika itulah

ketidakseimbangan itu berlaku. Pada ketika ini, seolah-olah berlaku

keciciran terhadap bilangan pelajar lelaki kerana mereka dilihat lebih

cenderung untuk menjalankan perkara yang bersifat project-based

dan hands-on. Pada masa yang sama, mereka berpendapat perlu

ada satu mekanisme untuk mengimbangi peratus gender antara lelaki

dan perempuan di universiti bagi memastikan isu sosial ini dapat

diselesaikan. Pada masa yang sama, peluang antara pelajar lelaki

dan perempuan dapat diberikan secara saksama tanpa sebarang

pilih kasih.


Membitarai Transformasi Negara 71

Terjaminkah Keselamatan

Sabah?

22 Disember 2016 | UMS

Program Advokasi Ilmuwan di UMS dengan tajuk “Terjaminkah

Keselamatan Sabah?” mengetengahkan panelis Prof. Datuk Dr.

Kasim Mansur, Pensyarah Kanan UMS, Prof. Dr. Kamarulnizam

Abdullah, Pensyarah Kanan UM, Dato’ Wan Abdul Bari Wan Abdul

Khalis, Pengarah ESCOMM bersama moderator, Mohammed Hisham

Mohamad Salleh.

Penjagaan keselamatan

Sabah bukanlah

sesuatu perkara

yang mudah kerana

negeri ini mempunyai

kawasan pesisiran

pantai sepanjang

1,700 kilometer

Panel berpandangan bahawa elemen pembangunan dan keselamatan

di Sabah harus dibangunkan secara bersama bagi membolehkan

rakyat mendapat limpahan pembangunan ekonomi dan pada sama

isu keselamatan itu dapat dijamin. Ini bermakna dalam perkembangan

lain, soal keselamatan tidak harus diserahkan bulat-bulat kepada

agensi penguatkuasaan, dalam hal ini masyarakat harus memberikan

kerjasama. Penjagaan keselamatan Sabah bukanlah sesuatu perkara

yang mudah kerana negeri ini mempunyai kawasan pesisiran pantai

sepanjang 1,700 kilometer. Pendekatan diplomasi adalah antara

kaedah yang perlu diguna pakai untuk mengatasi masalah ancaman ini

khususnya melalui Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN).


72

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

29

Perbincangan

Meja Bulat

Perbincangan meja bulat merupakan aktiviti utama Majlis Profesor Negara

(MPN) dan merupakan salah satu platfom kepada ahli MPN serta pihak

berkepentingan untuk bersama-sama membincangkan sebarang isu

strategik dan semasa negara. Penganjuran perbincangan serta panelis dan

tetamu jemputan adalah bergantung pada isu yang akan diketengahkan

oleh pihak berkepentingan.

Bagi tahun 2016, MPN telah menganjurkan sebanyak 29 siri perbincangan

meja bulat yang telah merungkai pelbagai isu dan seterusnya menghasilkan

resolusi untuk diketengahkan kepada pihak berkepentingan.


Membitarai Transformasi Negara 73

Kajian Elektoral

Malaysia 2015

Sesi penggulungan Kajian Elektoral Malaysia 2015 telah diadakan

pada 14 Januari 2016 bertempat di Hotel Bangi-Putrajaya anjuran

Kluster Projek Khas Nasional (Media, Demokrasi dan Sistem Elektoral).

Antara yang hadir ialah Pengerusi MPN, Prof. Tan Sri Zakri Abdul

Hamid dan Timbalan Setiausaha Agung MPN, Prof. Dr. Kamaruddin

M.Said. Seramai 50 ahli akademik daripada universiti tempatan juga

turut hadir ke sesi pembentangan

tersebut. Sesi penggulungan

Kajian Elektoral 2015 merupakan

sesi pembentangan akhir kajian

setelah beberapa siri perjumpaan

diadakan sebelum ini.

14 Januari 2016| Hotel

Bangi-Putrajaya

Setiap kumpulan penyelidik telah menyertakan cadangan dan

tindakan yang dapat diambil oleh kerajaan berdasarkan pungutan

pendapat orang ramai terhadap pemimpin negara dan isu utama

yang dikenal pasti. Cadangan yang diberikan adalah berkaitan

media, isu dan pemilihan parti dengan mengambil kira

impak pada peringkat nasional, wilayah, negeri dan

kaum. Hasil dan rumusan yang diperoleh diharap

dapat memperlihatkan faktor yang menjadi

penentu kecenderungan dan pemilihan para

pengundi Malaysia. Pada sesi ini juga

sebanyak 13 laporan penuh kajian telah

diserahkan kepada Pengerusi MPN. Idea

dan kesimpulan yang terhasil melalui

Kajian Elektoral Malaysia 2015 diharap

dapat membantu agenda transformasi

kerajaan dalam menghasilkan resolusi

yang sesuai dan diaplikasikan demi

kesejahteraan dan kemakmuran negara.


74

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Analisis Media

Satu bengkel anjuran bersama Projek Khas

Nasional (Media, Demokrasi dan Sistem

Elektoral) MPN, Jabatan Komunikasi UIAM

dan Pusat Media dan Komunikasi (COMET)

UIAM telah diadakan pada 16 Januari 2016

(Sabtu) bertempat di Hotel Le Meridien,

Kota Kinabalu, Sabah. Bengkel selama satu hari ini disertai

lebih 15 peserta yang terdiri daripada ahli akademik dan

pembantu penyelidik daripada tiga universiti awam,

iaitu Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM),

Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) dan Universiti

Malaysia Sabah (UMS).

16 Januari 2016|

Kota Kinabalu, Sabah

Penganjuran bengkel bertujuan memberi

pendedahan kepada peserta tentang kaedah

analisis kandungan yang digunakan dalam

mengkaji pelaporan berita akhbar. Analisis

kandungan merupakan satu kaedah untuk

mengukur, menilai dan mentafsirkan kandungan

sesuatu media massa sama ada media cetak atau

elektronik. Peserta juga diterangkan elemen utama

teori dan praktikal analisis kandungan dalam membina

kategori dan skema pengekodan. Pada akhir bengkel

ini, peserta telah mempunyai kefahaman dari segi teori dan

praktikal ciri-ciri utama analisis kandungan yang mana kaedah ini

juga dapat diguna pakai dalam menganalisis pelbagai dokumen lain.


Membitarai Transformasi Negara 75

Profesor Kontrak di

Universiti Awam Malaysia

Majlis Profesor Negara (MPN) telah menganjurkan satu perbincangan

meja bulat bertajuk “Profesor Kontrak di Universiti Awam Malaysia”

pada 22 Februari 2016 bertempat di Bilik Mesyuarat Ibnu Qayyim,

MPN. Perbincangan meja bulat ini berfokuskan kepada status profesor

kontrak di Malaysia yang masih samar statusnya selepas melepasi

usia persaraan wajib akibat pengurangan bajet kepada universiti oleh

kerajaan pusat.

Perbincangan ini bermatlamat

mencari solusi awal dan

inisiatif yang boleh dilakukan

oleh MPN dalam usaha untuk

menyelesaikan isu profesor

kontrak ini. Perbincangan ini

telah dihadiri seramai 29 peserta

termasuk exco dan sekretariat

MPN. Sesi perbincangan meja bulat ini merumuskan bahawa dilema

yang dihadapi oleh profesor kontrak ini perlu diatasi dengan kadar

segera dan perlu dirangka awal solusi cadangan untuk diserahkan

kepada pihak berkaitan terutamanya Kementerian Pendidikan Tinggi

bagi mengkaji semula had umur persaraan profesor di negara

ini. Kerajaan perlu menimbangkan hal ini dengan lebih

serius dan perlu ada sebuah mekanisme bagi

menilai keperluan profesor kontrak di universiti

awam kerana tidak dapat dinafikan ada juga

profesor yang tidak aktif dalam memberi

sumbangan. Kerjaya sebagai profesor ini

perlu mendapat pengiktirafan selayaknya

seperti yang diterima anggota tentera

telah bersara, perlu ada status khas

selepas bersara. Kertas cadangan telah

dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Naib

Canselor (JKNC) untuk tindakan segera

supaya dapat diwujudkan sebuah bajet

khas untuk menampung profesor kontrak.

22 Februari 2016|

Bilik Mesyuarat Ibnu

Qayyim, MPN


76

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Isu dan Cabaran

Pengurusan Pekerja Asing

Pelbagai jangkaan negatif telah ditimbulkan kesan kehadiran warga

asing di Malaysia, antaranya mengecilkan peluang rakyat tempatan

mendapat pekerjaan dan penularan budaya negatif dalam kalangan

rakyat. Selain itu, tidak kurang juga ada yang mengalu-alukan kehadiran

mereka untuk bekerja dalam sektor 3D (sukar, bahaya, kotor) kerana

rakyat negara ini kurang berminat

untuk terlibat dalam sektor

tersebut disebabkan bayaran gaji

yang rendah.

Hasil

perbincangan

22 Februari 2016|

Bilik Mesyuarat Ibnu

Qayyim, MPN

merumuskan bahawa kerajaan

perlu mewujudkan program

bersepadu yang lebih sistematik dalam menguruskan soal

kemasukan pekerja asing, termasuklah dengan menjalankan inisiatif

memutihkan status pekerja asing agar menjadi sah. Pendekatan itu

secara tidak langsung mengurangkan pengambilan pekerja asing

yang berlebihan terutamanya melibatkan golongan kurang mahir dan

memberi peluang kepada majikan mengoptimumkan pengalaman

pekerja asing sedia ada. Dalam hal ini, MPN akan membangunkan

sebuah rangka kerja untuk mengkaji secara komprehensif

dan strategik mengenai keperluan kebergantungan

pada pekerja asing dalam pelbagai aspek

demi pembangunan negara. Rangka kerja

tersebut akan mengambil kira pandangan

semua pihak termasuk agensi kerajaan,

pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan

orang awam berhubung keperluan

sebenar kebergantungan pada pekerja

asing.


Membitarai Transformasi Negara 77


78

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Kesepaduan Sosial,

Perpaduan dan

Kepelbagaian Budaya

Persidangan Pemantapan Citra Kenegaraan (COSNA) merupakan

program tahunan yang telah diadakan sebanyak tiga kali. Siri COSNA

sebelum ini dianjurkan oleh Institut Kajian Hubungan Etnik (KITA),

UKM. Pada 2016, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) diberi

peranan untuk menganjurkan COSNA4 dengan kerjasama Majlis

Profesor Negara (MPN) melalui Kluster Perpaduan Nasional dan KITA,

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Fokus utama COSNA4 adalah

berkaitan dengan perkongsian

pengalaman ahli akademik,

penyelidik, ilmuwan, pendidik

dan tokoh profesional dalam membincangkan isu kesepaduan sosial,

perpaduan dan kepelbagaian budaya. Persidangan tahunan siri keempat

ini dirasmikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tan Sri Datuk

Seri Panglima Joseph Kurup dengan objektif mengumpulkan bahan atau

penulisan ilmiah yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran

kursus hubungan etnik, kenegaraan, TITAS, Pengajian Malaysia dan

pendidikan, menyediakan wadah wacana ilmu tentang perkara

yang berhubung kait dengan masyarakat di Malaysia

dan juga kajian perbandingan dengan negara lain

dan menyediakan ruang untuk perkongsian ilmu

dalam kalangan ahli akademik, penyelidik,

para ilmuwan, pendidik, pembuat dasar dan

tokoh profesional dalam membincangkan

pembinaan negara.

13-15 Mac 2016| UPSI


Membitarai Transformasi Negara 79

Pemerkasaan Penilaian

Pendidikan Bahasa Arab

di Malaysia

Perbincangan Meja Bulat Pemerkasaan Penilaian Pendidikan Bahasa

Arab di Malaysia ini telah dilaksanakan pada 21 Mac 2016 bertempat

di Bilik Mesyuarat Utama, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah,

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Program ini telah dihadiri oleh

19 peserta daripada USIM, Universiti Malaya (UM), Majlis Peperiksaan

Malaysia (MPM), Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Universiti

Putra Malaysia (UPM), Kolej Universiti Islam Selangor (KUIS), IPG

Bangi dan Lembaga Peperiksaan Malaysia.

Matlamat perbincangan meja

bulat ini adalah untuk mengenal

21 Mac 2016| USIM

pasti masalah penilaian bahasa

Arab di Malaysia, mengenal pasti

pencapaian pelajar dalam peperiksaan bahasa Arab di Malaysia dan

mencadangkan modul penilaian kecekapan bahasa Arab di Malaysia

untuk kegunaan di peringkat IPT. Impak daripada program ini adalah

pembinaan modul bagi ujian Bahasa Arab Kecekapan Peringkat

Kebangsaan yang sedang dibangunkan oleh jawatankuasa yang telah

ditubuhkan. Program ini juga telah berjaya menghasilkan

beberapa resolusi dan cadangan bagi tujuan

pemerkasaan penilaian pendidikan bahasa Arab

di Malaysia, antaranya mengenal pasti jenis

ujian kemahiran bahasa Arab yang diperlukan

di peringkat kemasukan ke Tingkatan 1,

kemasukan ke universiti (ijazah pertama)

dan kemasukan ke ijazah lanjutan.


80

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016


Membitarai Transformasi Negara 81

Pilihan Raya Negeri

Sarawak: Isu dan

Perspektif

Seminar Pilihan Raya Negeri Sarawak: Isu dan Perspektif telah

diadakan pada 4 April 2016 (Isnin) bertempat di Dewan Zabedah,

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Seminar ini adalah

anjuran bersama Projek Khas Nasional (Media, Demokrasi dan Sistem

Elektoral) MPN, Jabatan Sains Politik UIAM, Jabatan Komunikasi

UIAM dan Unit Penyelidikan Kajian Elektoral UIAM. Lebih 100 peserta

terdiri daripada kalangan ahli akademik, penganalisis politik, organisasi

pemikir (think tanks) dan pelajar menghadiri seminar ini.

Seminar ini diadakan menjelang Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-11

(PRN11) yang merupakan pilihan raya negeri pertama buat YB Tan

Sri Adenan Satem setelah dilantik menjadi Ketua Menteri Sarawak

yang kelima pada 28 Februari

2014. Tujuan penganjuran

seminar adalah untuk mengupas

isu politik, sosial dan ekonomi

semasa di Sarawak, meninjau

persiapan parti politik dalam menghadapi PRN11, dan menilai senario

yang berkemungkinan terjadi sebelum, sewaktu dan selepas

PRN11 Sarawak, dan kesannya kepada wacana

pembangunan negeri dan perpaduan nasional.

Seminar ini berjaya menghimpunkan para

penyelidik dan pakar pilihan raya Sarawak

untuk membentangkan hasil kajian dan

pandangan mereka mengenai isu semasa

di negeri Sarawak dan persediaan parti

politik dalam menghadapi PRN11.

4 April 2016| UIAM


82

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Kepimpinan dan Dasar

Adenan Satem di Sarawak:

Isu dan Cabaran

Perbincangan meja bulat ini bertujuan membuat penilaian terhadap

pola sokongan, pola pengundian semasa negeri Sarawak bersempena

PRN yang akan diadakan pada bila-bila masa sahaja selepas

pembubaran. Sesi meja bulat ini dibahagikan kepada dua sesi,

pertama melibatkan tajuk “Kepimpinan dan Dasar Adenan Satem di

Sarawak: Isu dan Cabaran” yang membariskan panel Prof. Madya

Dr. Jeniri Amir (UNIMAS), Prof.

Madya Dr. Stanley Bye Kadam

Kiai (UNIMAS) dan Dr. Lee Kuok

Tiung (UMS).

8 April 2016| Bilik Ibnu

Qayyim, MPN

Sesi kedua pula melibatkan tajuk

“Isu Calon, Pengagihan Kerusi

dan Pola Pengundian Menjelang Pilihan Raya Negeri Sarawak” yang

membariskan panel Prof. Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi (UM),

Prof. Madya Dr. Neilson Ilan Anak Mersat (UNIMAS) dan Dr. Lucy Sebli

Seidelson (UNIMAS), manakala moderator ialah Dr. Mohd Ainuddin

Iskandar Lee Abdullah. Sidang meja bulat tersebut diakhiri dengan

sidang media yang menyimpulkan masyarakat Sarawak

dijangka terus memberi kepercayaan kepada BN di

bawah kepemimpinan Ketua Menterinya, Tan Sri

Adenan Satem, untuk mentadbir Sarawak.

Pembangkang perlu menerima hakikat yang

rakyat negeri itu masih mahu BN terus

menjadi parti fixed deposit agar mereka

boleh terus menuntut hak autonomi.


Membitarai Transformasi Negara 83

TPPA dan Implikasinya

Ke Atas Pertanian dan

Keselamatan Makanan di

Malaysia

Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan (IKDPM), Universiti Putra

Malaysia (UPM) dengan kerjasama Jawatankuasa Timbalan Naib

Canselor (Jaringan Industri & Masyarakat) Universiti Awam Malaysia dan

Majlis Profesor Negara telah mengadakan forum TPPA dan Implikasinya

ke Atas Pertanian dan Keselamatan Makanan di Malaysia pada 25 April

2016 di UPM. Forum ini dianjurkan

bertujuan untuk membincangkan

isu yang berkaitan dengan kesan

TPPA terhadap sektor pertanian

khususnya dalam aspek hal ehwal

keselamatan makanan negara. Forum ini mengundang Dato’ Charon

Wardini Mokhzani, Pengarah Urusan Institut Penyelidikan Khazanah

(KRI) dan En. Wan Latiff Wan Musa, Pengarah Kanan Perbadanan

Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE). Ahli panel lain

terdiri daripada Datin Paduka Dr. Fatimah Mohd Arshad, Penyelidik

Bersekutu (IKDPM) dan En. Fariz Azman Zainul Azman, Ketua Projek

Infrastruktur, Naqiz & Partner.

Rumusan daripada forum ini ialah keempat-empat

ahli panel forum bersetuju dengan perjanjian

TPPA yang telah ditandatangani. Namun

begitu, kajian yang lebih terperinci perlu giat

dijalankan bagi memastikan Malaysia tidak

ketinggalan dalam merebut akses pasaran

antarabangsa. Setelah perjanjian TPPA ini

dilaksanakan, Malaysia perlu lebih teliti

dalam membuat keputusan pemilihan

sektor makanan yang ingin dijadikan

peneraju dalam pasaran Malaysia agar

memperoleh nilai eksport bersih yang

tinggi dan pekebun kecil didapati adalah

golongan yang paling terkesan dalam

sektor pertanian selepas perjanjian TPPA ini

dilaksanakan. Sistem pekebun kecil juga perlu

disusun semula dan disokong dari setiap sudut

seperti R&D, logistik, infrastruktur, dan lain-lain.

29 April 2016| UPM


84

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Wakaf Pengajian Tinggi

Perbincangan ini bermatlamat untuk

mengkaji isu semasa ke arah memajukan

wakaf pendidikan tinggi di negara kita,

mengetengahkan peluang dan sumber

wakaf pendidikan tinggi di negara kita, mewujudkan jaringan

gerak kerja di antara Universiti Awam dan Universiti Swasta

untuk menyokong inisiatif KPT memajukan wakaf

pengajian tinggi negara dan menganalisis keperluan

pembentukan kluster wakaf pengajian tinggi di MPN.

24 Mei 2016| MPN

Pada akhir perbincangan, beberapa resolusi telah

dikemukakan untuk tindakan selanjutnya. Wakaf

pendidikan tinggi mempunyai potensi yang tinggi

untuk dilaksanakan di universiti awam di negara

kita kerana terdapat banyak ruang dan peluang

untuk menubuh dan mengembangkan potensinya.

Selain itu, sebuah jaringan antara universiti

tempatan untuk memajukan wakaf pendidikan tinggi

di negara kita wajar ditubuhkan. Setelah meneliti

resolusi yang dikemukakan, mesyuarat berpendapat

bahawa pihak MPN perlu mengorak langkah untuk

menubuhkan satu taskforce wakaf pendidikan tinggi bagi

melestari pendidikan tinggi melalui wakaf.


Membitarai Transformasi Negara 85

Governans Kelautan:

Kedaulatan Negara dan

Hak Ke Atas Sumber

Semula Jadi

Kluster Governans, Perundangan dan Pengurusan Awam, Majlis

Profesor Negara dan Institut Oseanografi dan Sekitaran (INOS),

Universiti Malaysia Terengganu

(UMT) dengan kerjasama

Direktorat

Oseanografi

Kebangsaan, Jabatan Mineral

dan Geosains serta Agensi

Penguatkuasaan Maritim Malaysia telah mengadakan perbincangan

meja bulat pada 29 Mei 2016 di UMT.

29 Mei 2016 | UMT

Persidangan ini bertujuan mengumpulkan pakar yang berkaitan

bidang Governans Kelautan bagi mengetengahkan isu penting dalam

kedaulatan serta hak negara dalam sumber asli laut dan merentasi

pelbagai bidang kepakaran dalam satu forum ilmuwan untuk

berwancana berkenaan dengan isu kepentingan dan kedaulatan

negara. Di samping itu, ia juga mengetengahkan kepentingan isu

kedaulatan negara terutamanya berkenaan dengan tuntutan

rak kotinental lanjutan dan hak negara yang berkaitan

dengan tuntutan tersebut. Ini adalah untuk

kepentingan pelbagai bentuk sumber asli laut

dalam terutamanya mineral sebagai khazanah

negara yang boleh dieksploitasi untuk

pembangunan negara.


86

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Program Simposium

MTUN-TVET

Program Simposium MTUN-TVET 2016 ini adalah suatu program anjuran

bersama Kluster Pendidikan dan Pembangunan Modal Insan dengan Malaysian

Technical University Network (MTUN) dalam memperkasa pembangunan TVET

ke arah negara maju berpendapatan tinggi. Simposium ini telah dijayakan pada

1-2 Jun 2016 bertempat di Dewan Za’ba, Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT),

Putrajaya dan dirasmikan oleh YB Dato’ Mary Yap Kain Ching, Timbalan Menteri

Pendidikan Tinggi.

Matlamat simposium ini adalah untuk memupuk kerjasama dan muhibah dalam

kalangan pakar dan para pelaksana TVET untuk memangkin dan memajukan

bidang TVET di pendidikan tinggi, menyediakan platform perbincangan pintar

dalam mencari kaedah penyelesaian kreatif

dan berstrategik ke arah pembangunan

TVET yang berkualiti, memberi

kesedaran, kefahaman dan nilai sepunya

kepada peserta simposium melalui sesi

perbincangan kritis dan perdebatan secara

harmoni serta menghasilkan resolusi yang

boleh diguna pakai oleh MTUN, mempergiat dan melestarikan jaringan institusi

dan institusi melalui perkongsian ilmu dan pengalaman ke arah kemajuan serta

keberkesanan pelaksanaan pembangunan projek secara kerjasama

awam swasta (Private Public Partnership) di MTUN.

Simposium ini telah berjaya menghasilkan sebanyak

41 buah resolusi yang telah disampaikan kepada YB

Menteri Pendidikan Tinggi melalui Timbalan Ketua

Pengarah Pendidikan Tinggi yang hadir merasmikan

majlis penutup simposium.

1–2 Jun 2016 |

Dewan Za’ba, KPT


Membitarai Transformasi Negara 87

Air Tanah sebagai

Sumber Alternatif

Bekalan Air Negara

Perbincangan meja bulat (RTD) anjuran Majlis Profesor Negara melalui

Kluster Sumber Asli dan Alam Sekitar MPN ini diadakan untuk melihat

penggunaan air bawah tanah sebagai sumber air negara dalam

memastikan bekalan air negara mencukupi untuk seluruh negara.

Program RTD ini dirasmikan

Ketua Pegawai Eksekutif MPN,

Prof. Datuk Dr. Raduan Che Rose

itu turut dihadiri lebih 30 wakil

industri sektor bekalan air.

3 Jun 2016| MPN

Perbincangan turut membariskan ahli panel mewakili industri bekalan

air termasuk Felo Bersekutu Institut Penyelidikan Pencegahan

Bencana Asia Tenggara-Universiti Kebangsaan Malaysia (SEADPRI-

UKM), Datuk Yunus Abdul Razak serta Ketua Pengarah JMG, Mior

Sallehhuddin Mior Jadid. Menyertai mereka ialah Timbalan Ketua

Pengarah Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia

(NAHRIM), Dr. Saim Suratman serta Ketua Jabatan Pengurusan

Modal Insan dan Pentadbiran Pejabat Air Kelantan, Wan Mohd Zamri

Wan Ismail.

Perbincangan ini mencapai kata sepakat untuk

mengkaji dan melihat penggunaan air tanah

sebagai sumber penggunaan bersama

selain daripada air hujan. Selain itu,

melalui RTD ini dapat mengenal pasti

beberapa program dan kegiatan

penerokaan air tanah sejak awal 1980-

an lagi, khususnya yang dipelopori

Jabatan Mineral dan Geosains (JMG) di

samping mendapatkan maklum balas

pelbagai pihak berkepentingan dalam

industri air. Dalam pada itu, peserta

RTD menegaskan kebergantungan

pada sumber air hujan akan memberi

risiko yang amat tinggi terutama pada

musim kemarau dan sumber air tanah boleh

digunakan.


88

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Transformasi Pengundi

Menjelang PRU-14

Perbincangan meja bulat (RTD) “Transformasi Pengundi Menjelang

PRU-14” telah diadakan pada 23 Jun 2016 (Khamis) bertempat di

Bilik Mesyuarat Ibnu Qayyim, Majlis Profesor Negara. Seramai 17

peserta terdiri daripada kalangan ahli akademik, penganalisis politik,

agensi kerajaan dan organisasi

pemikir (think tanks) menghadiri

perbincangan meja bulat ini.

23 Jun 2016| MPN

Objektif utama RTD ini ialah

untuk mengenal pasti bagaimana

sikap pengundi terhadap BN dan pimpinannya berdasarkan PRN ke

-11 Sarawak dan PRK di Sungai Besar dan Kuala Kangsar, mengenal

pasti apakah yang mencetuskan transformasi pola pengundian

seperti PRN ke-11 Sarawak dan dua PRK selepas itu, mengenal pasti

strategi bagaimana untuk mengekalkan momentum transformasi

tersebut, khususnya menjelang PRU-14, dan bagi memahami arah

perubahan sentimen/gelagat pengundi mengikut komposisi umur,

bangsa dan kawasan.

Di akhir perbincangan meja bulat ini berpendapat seperti PRU 13 yang

lalu, majoriti undi Melayu akan tetap menjadi milik UMNO

manakala undi Cina berpihak kepada pembangkang,

maka pola pengundian kaum Melayu dan Cina

di Semenanjung Malaysia tidak akan berubah

dalam PRU-14. Faktor yang akan menjadi

penentu sama ada BN akan kembali

memerintah ialah undi daripada rakyat

Sarawak. Jika BN menang, ia bukan

kerana parti itu kuat tetapi lebih kepada

kelemahan parti pembangkang yang

tidak teratur. Ini termasuklah pemilihan

pemimpin pembangkang yang tidak

terlalu kuat. Ahli perbincangan meja bulat

ini bersetuju bahawa pola undi PRU-

14 tidak akan berubah. Namun begitu,

setiap parti politik harus berubah lantaran

parti politik di Malaysia dilihat mengamalkan

pendekatan politik jangka pendek yang

terlalu mengejar kemenangan dalam pilihan

raya sehingga hilang fokus terhadap agenda jangka

panjang iaitu pembangunan.


Membitarai Transformasi Negara 89


90

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Dasar Sumber

Manusia Negara

Perbincangan meja bulat (RTD) ini diadakan bertujuan membincang

dan mengupas secara terperinci mengenai Draf Dasar Sumber

Manusia Negara (DSMN) yang dirangka oleh Kementerian Sumber

Manusia. Ini adalah untuk menjamin kualiti hidup rakyat khususnya

kepada golongan pekerja di

samping meningkatkan kualiti

kehidupan masyarakat dan

merangsang pertumbuhan

ekonomi ke arah menjadi negara

maju serta melangkaui tahun

2020. MPN telah dipelawa oleh Kementerian Sumber Manusia untuk

membantu memberi cadangan dan penambahbaikan terhadap DSMN

yang juga merupakan pengemaskinian terhadap Dasar Buruh Negara.

20 Julai 2016| MPN

Dasar Buruh Negara didapati telah lama ketinggalan dan rangka

kerja undang-undangnya juga dilihat sudah tidak berupaya untuk

melindungi pekerja memandangkan persekitaran pekerjaan semakin

berubah. Menyedari hakikat tersebut, MPN menghimpunkan seramai

16 profesor yang mempunyai kepakaran dalam bidang sumber

manusia dan perundangan untuk membincangkan draf tersebut.

Memandangkan penyediaan draf ini melibatkan

sebuah dasar yang besar untuk pengurusan

sumber manusia di Malaysia, MPN mahu terlibat

sama untuk membantu negara menghasilkan

sebuah dasar sumber manusia yang

komprehensif serta inklusif. Sehubungan

itu, sebuah pertemuan dengan pegawai

atasan Kementerian Sumber Manusia

akan diadakan untuk membincangkan

dan menawarkan kepakaran para

profesor dalam penggubalan dasar

sumber manusia tersebut. Pasukan

tersebut terdiri daripada Prof. Dr.

Durrishah Idrus, Prof. Dr. Kamal Halili

Hassan, Prof. Ashgar Ali Mohamed Ali,

Prof. Dr. Hishamuddin Mansor, Prof. Dr.

Naresh Kumar, Prof. Dr. Roselina Ahmad

Saufi dan Prof. Dr. Balakrishnan Parasuraman.

Sebuah perbincangan meja bulat khusus untuk

membincangkan dasar ini akan diadakan untuk mengupas

dan memperincikan keperluan DSMN di Malaysia.


Membitarai Transformasi Negara 91

Tradisi Lisan Serantau

Seminar Tradisi Lisan Serantau telah dijayakan pada 20 Julai 2016,

bertempat di Dewan Persidangan Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan,

USM, Kluster Sejarah Warisan dan Sosiobudaya dengan kerjasama

USM. Seminar ini telah dirasmikan oleh Prof. Dato’ Seri Dr. Md Salleh

Yaapar, Pengerusi Lembaga

Pengelola Dewan Bahasa

dan Pustaka (DBP) yang juga

merupakan Penasihat Seminar

Tradisi Lisan Serantau. Turut

hadir ialah Prof. Dr. Narimah Samat, Dekan Pusat Pengajian Ilmu

Kemanusiaan, USM, Prof. Dato’ Dr. Teo Kok Seong, Ketua Kluster

Sejarah, Warisan dan Sosiobudaya dan Prof. Dato’ Dr. Adnan Hussein,

Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar & Alumni USM.

20 Julai 2016| USM

Seminar ini telah berjaya membentangkan 38 pembentangan

berkaitan tradisi lisan serantau oleh para ahli akademik dan sejarawan

tersohor. Tradisi lisan yang terbahagi kepada tiga kategori, iaitu

cerita, bukan cerita dan perlakuan termasuk mitos, legenda, pantun

serta nyanyian yang telah diwarisi daripada masyarakat terdahulu

sudah berjaya dilestarikan mengikut peredaran zaman, iaitu melalui

perantaraan aplikasi telefon pintar dan media sosial seperti WhatsApp

dan YouTube. Perkara ini dilihat telah memberikan impak yang

positif kepada kisah warisan yang disampaikan secara

lisan pada suatu masa dahulu.


92

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Menangani Isu Governans

dan Integriti

Kluster Governans, Perundangan dan

Pengurusan Awam, Majlis Profesor

Negara dan International Business

School Universiti Teknologi Malaysia

(UTM IBS) telah bekerjasama dengan Institut Tadbir Urus

Korporat Malaysia (MICG) untuk membincangkan topik

“Menangani Isu Governans dan Integriti“ pada 27

Julai 2016 bertempat di Menara Razak, UTM

Kuala Lumpur.

27 Julai 2016| UTM, KL

Ceramah telah disampaikan oleh Dato’

Yusli Mohamed Yusoff selaku Presiden

MICG. Kluster telah diwakili oleh Prof. Dr.

Nik Ahmad Kamal Nik Mahmod sebagai

moderator dan Prof. Dr. Roselina Ahmad

Saufi sebagai hos untuk majlis Industrial

Talk tersebut. Seminar telah dihadiri oleh

para pekerja dan pelajar UTM khususnya.

Objektif utama perbincangan ini adalah

untuk memberi pendedahan dengan lebih

jelas berkaitan isu semasa governan dan

integriti di bawah siri ceramah industri oleh

pengamal.


Membitarai Transformasi Negara 93

Pengajaran Inovatif

dalam STEM

Simposium Pendidikan Sains 2016 (SoSE 2016) telah diadakan di

Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) Kampus Bandar Sg. Long,

Kajang, Selangor pada 13 Ogos 2016. Simposium ini merupakan satu

program yang dianjurkan oleh Pusat Pembelajaran dan Pengajaran

(CLT) bersama Institute of Postgraduate Studies and Research (IPSR)

UTAR bersempena program Kuala Lumpur Engineering Science Fair

2016 (KLESF 2016) yang telah diluluskan oleh Kementerian Pendidikan

Malaysia (KPM).

13 Ogos 2016| UTAR, KL

Program KLESF bertujuan

memupuk minat terhadap

sains, teknologi, kejuruteraan

dan matematik (STEM) dalam kalangan pelajar sekolah rendah dan

menengah. KLESF adalah program usaha sama antara ASEAN

Academy of Engineering and Technology (AAET), Malaysian Industry-

Government Group for High Technology (MIGHT), Universiti Tunku

Abdul Rahman (UTAR), The Institution of Engineers Malaysia (IEM) dan

Pusat Sains Negara.

Bertemakan Inculcating Innovation in the Teaching of Science and

Mathematics, SoSE 2016 bertujuan untuk mencapai

objektif, iaitu untuk berkongsi kaedah pengajaran

yang inovatif dan berkesan dalam pendidikan

STEM, untuk memupuk kesedaran terhadap

kaedah pengajaran inovatif yang terkini serta

meluaskan ufuk inovasi dalam pendidikan

STEM, dan menyediakan peluang

rangkaian bagi guru/ pendidik STEM

daripada pelbagai sekolah, kolej dan

universiti.


94

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Pembangunan Garis

Panduan Organisasi

Berprestasi Tinggi Sektor

Awam (HPO)

Kluster Governans, Perundangan dan Pengurusan Awam, Majlis

Profesor Negara telah mengadakan perbincangan meja bulat bersama

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia

(MAMPU) pada 23 Ogos 2016 di Pejabat MAMPU, Kompleks Jabatan

Perdana Menteri, Putrajaya. Kertas taklimat ringkas tentang Garis

Panduan Organisasi Berprestasi Tinggi Sektor Awam (HPO) oleh Dato’

Sri Zainal Rahim Seman, Ketua Pengarah Unit Pemodenan Tadbiran

dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU. Para peserta terdiri

daripada Ketua Pegawai Eksekutif merangkap Setiausaha Agung

MPN, Kluster Governans berserta

ahli jawatankuasa dan pegawai

tertinggi MAMPU.

23 Ogos 2016| MAMPU

Objektif program ini adalah

untuk membincangkan pelaksanaan dasar pembangunan garis

panduan HPO sektor awam yang sesuai, kukuh serta holistik agar

dapat diterima pakai oleh semua agensi kerajaan. Kertas

dasar dan kerangka model HPO sektor awam ini

nanti akan dibentangkan dalam Mesyuarat Panel

Merakyatkan Perkhidmatan Awam (MPA) yang

akan diadakan sekitar September. Program ini

telah mencapai objektif di mana mesyuarat

Persediaan Bengkel Pembangunan Garis

Panduan Organisasi Berprestasi Tinggi

Sektor Awam (HPO) bersama MPN telah

diadakan pada 24-26 Oktober 2016 di

Pejabat MAMPU, Putrajaya.


Membitarai Transformasi Negara 95

Menangani Isu

Sara Hidup di Sabah

Majlis Profesor Negara bertindak proaktif dengan inisiatif mengadakan

perbincangan meja bulat bertajuk “Menangani Kemiskinan dan Kos

Sara Hidup di Sabah” pada 9 September 2016 bertempat di Hotel Le

Meridien, Kota Kinabalu, Sabah.

Objektif utama perbincangan

ini ialah untuk memeriksa realiti

semasa keadaan kemiskinan

dan kos sara hidup di Sabah

selain mendekatkan para

profesor yang membuat kajian

mengenai kemiskinan dan kos

sara hidup dengan pelaksana polisi atau pentadbiran negeri Sabah.

Hal ini sekali gus membuka ruang kepada MPN untuk memberikan

idea dan pandangan yang mungkin boleh membantu kerajaan negeri

Sabah dalam menggubal bajet 2017, khasnya dalam konteks untuk

menangani isu kemiskinan dan kos sara hidup.

9 September 2016|

Hotel Le MEridien,

Kota Kinabalu, Sabah

Perbincangan meja bulat ini dipecahkan kepada dua topik utama, iaitu

“Realiti Sosioekonomi” dan “Alternatif Mengurangkan Kos Sara Hidup

di Sabah”. Perbincangan ini dipengerusikan oleh Prof.

Datuk Dr. Raduan Che Rose, Ketua Pegawai Eksekutif

MPN dan YB Datuk Jainab Ahmad, Menteri

Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal

Pengguna Negeri Sabah. Seramai 46 peserta

termasuk exco MPN, pihak kerajaan negeri

dan wakil Universiti Malaysia Sabah (UMS)

menghadiri perbincangan tersebut.


96

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016


Membitarai Transformasi Negara 97

Polemik Ranking

Universiti di Malaysia

Perbincangan meja bulat (RTD) ini diadakan di Hotel Vistana, Pulau

Pinang sebagai sebuah persediaan untuk mencari input dalam

mengupas isu “Ranking Universiti di Malaysia: Adakah Relevan?”.

Lebih daripada 30 ahli akademik telah hadir dalam sesi perbincangan

ini untuk membolehkan pelbagai idea bernas dapat digarap. Aspek

negatif dan positif berhubung pelaksanaan ranking ini telah dibahaskan

untuk tujuan tersebut memandangkan isu tersebut kini tidak asing

dalam dunia pendidikan tinggi.

Antara aspek negatif berkenaan

adalah mengenai pandangan

bahawa terdapat institusi

pengajian tinggi yang tidak begitu

menyenangi kehadiran sistem penarafan tersebut atas beberapa

alasan, antaranya kerana didapati tidak relevan terutamanya apabila

keputusan kedudukan dalam ranking tidak memihak kepada mereka.

Selain itu, ada juga yang beranggapan sistem penarafan penganjur

ranking tidak selari dengan falsafah penubuhan universiti. Falsafah

dan pengukuran yang digunakan oleh pihak penganjur turut berbezabeza

mengikut kriteria yang telah ditetapkan.

Biarpun begitu, peserta RTD ini menyifatkan polemik

perbandingan mengenai baik atau buruk sistem

ranking ini, kepada setiap institusi pengajian

tinggi di seluruh dunia tidak boleh dinafikan.

Mahu tidak mahu, universiti tempatan perlu

membiasakan diri dengan kewujudan

sistem ranking ini dan memaksimumkan

kemampuan serta kelebihan yang ada

untuk mengejar kedudukan terbaik

dalam sistem penarafan tersebut.

Melalui perbincangan ini juga, semua

peserta menyifatkan semua pihak

bersedia untuk menerima hakikat

bahawa institusi pengajian tinggi di

negara ini perlu menyesuaikan diri untuk

bersaing dalam sistem penarafan tersebut.

Metodologi pengukuran ranking universiti

ini perlu dilihat untuk membolehkan universiti

mengimbangi kriteria yang ditetapkan oleh pihak

penganjur ranking dengan keperluan memenuhi falsafah

penubuhan universiti.

26 September 2016|

Pulau Pinang


98

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Kerangka Kerja

Perumahan Negara

Pada 11 Oktober 2016, Majlis Profesor Negara telah berkunjung

ke Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan

Tempatan (KPKT) bertemu YB Tan Sri Noh Omar untuk membentangkan

Kerangka Kerja Perumahan Negara. Delegasi MPN yang diketuai oleh

Prof. Datuk Dr. Raduan Che Rose, Ketua Pegawai Eksekutif MPN

bersama Prof. Dr. Kamaruddin M. Said, Timbalan Setiausaha Agung

MPN, Datin Hazizah Wahab, Ketua Pegawai Operasi MPN, Dato’ Dr.

Alias Abdullah, Ketua Kluster

Kejuruteraan, Teknologi dan Alam

Bina serta beberapa AJK kluster.

11 Oktober 2016|

Pejabat Menteri, KPKT

Hasil dapatan kajian ini akan

membantu menambah baik dasar

perumahan negara sedia ada di mana akan dibantu oleh justifikasi yang

kukuh daripada dapatan dan analisis data yang dikumpul. Pencapaian

yang dijangka dalam projek ini ialah untuk menghasilkan Dasar

Perumahan Negara yang dinamik, berdaya maju, inklusif dan mampan

yang berasaskan kepada realiti ekonomi, memperkenalkan amalan

terbaik (dalam dan luar negara) dalam perancangan dan pengurusan

perumahan, menentuaraskan penyampaian berkualiti daripada

sumber data perumahan yang jelas, mengukuhkan strategi

dan program ke arah penyewaan dan pemilikan rumah

sejajar dengan teras Malaysia sebagai sebuah

negara maju, meningkatkan keyakinan rakyat

terhadap keberkesanan Dasar Perumahan

Negara yang lebih mesra rakyat, dan

mewujudkan mekanisme pembiayaan

pembinaan dan pemilikan rumah yang

lebih efektif.


Membitarai Transformasi Negara 99

Sinergi Industri dan Akademia

Kluster Industri & Inovasi, Majlis

Profesor Negara dengan usaha

sama Collaborative Research in

Engineering, Science and Technology

(CREST) telah mengadakan Forum

Industri–Akademia (IAF) di SAINS@USM, Bukit Jambul, Pulau Pinang pada 17

Oktober 2016. IAF telah diadakan sebagai satu platfom bagi mewujudkan

usaha sama antara ahli akademik dan ahli industri dalam kolaborasi

penyelidikan bidang pembuatan pintar elektronik. Seramai 25 ahli

industri, 30 ahli akademik dan 7 wakil daripada agensi lain telah

hadir ke forum tersebut.

17 Oktober 2016| USM

Objektif utama forum ini adalah untuk mengenal pasti peluang

kerjasama projek penyelidikan berdasarkan keperluan

industri semasa dan pada masa depan. Selain itu, forum

ini turut memadankan kepakaran ahli akademik daripada

universiti dengan permasalahan ahli industri. Dalam forum

ini, wakil industri telah membuat tiga pembentangan

teknikal mengenai teknologi termaju industri elektronik.

Hasil daripada forum ini juga 16 projek penyelidikan

gabungan telah dirangka antara penyelidik akademik dengan

ahli industri berdasarkan keperluan dan permasalahan semasa

industri. Fokus penyelidikan juga telah diperincikan kepada tiga

bidang fokus utama, iaitu Internet of Things (IoT), Robotik dan

Automasi dan Sistem Pelaksanaan Pembuatan (MES).


100

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Isu Buli di Sekolah

Perbincangan meja bulat (RTD) pada 25 Oktober 2016 ini diadakan di Balai

Ilmuwan, Majlis Profesor Negara untuk melihat masalah buli yang semakin

kerap berlaku sejak kebelakangan ini. Justeru, MPN mengambil inisiatif

untuk membincangkan kes berkenaan. RTD ini telah menyaksikan sebuah

pembentangan mengenai buli

diberikan oleh Prof. Datin

Dr. Noran Fauziah Yaakub,

Profesor Fakulti Kesihatan Sains

Bersekutu, Cyberjaya University

College of Medical Sciences

(CUCMS) dan penglibatan wakil industri, Puan Jasmine Begum, Pengarah

Perundangan, Perhubungan, Korporat dan Kerajaan Microsoft Malaysia yang

berkongsi mengenai tanggungjawab khidmat sosial yang telah diberikan oleh

Microsoft Malaysia kepada bidang pendidikan negara.

25 Oktober 2016|

Balai Ilmuwan, MPN

Konsep kes buli ini dibincangkan ini dengan melihat jenis buli yang berlaku di

sekolah, antaranya melalui fizikal, bahasa pembulian, isyarat pembulian, peras

ugut dan bentuk pembulian secara siber. Dalam perbincangan ini juga, kriteria

pembeli dilihat seperti bersikap agresif, suka terlibat dalam aktiviti vandalisme

dan termasuk juga suka melanggar peraturan. Pembulian harus dilihat dari

sudut psikologi dan bukan fizikal semata-mata. Para peserta menyentuh

mengenai hak perlindungan dalam Artikel 19 dalam Konvensyen Mengenai

Hak Kanak-kanak (CRC) yang menyatakan keperluan kanak-kanak

untuk mendapat perlindungan dan bagaimana implikasi buli

kepada hak kanak-kanak. Pada masa sama, fakta terhadap

kes buli turut dikongsikan dalam perbincangan ini yang

mendedahkan berlakunya kes buli dalam setiap 25 minit

di dalam bilik darjah.

Inti pati perbincangan turut menyenaraikan kesan

buli kepada pelajar, antaranya hilang minat untuk

belajar dan tidak mahu hadir ke sekolah, mempunyai

masalah untuk menyiapkan kerja sekolah, mereka

yang dibuli merasakan mempunyai harga diri

yang rendah, tidak mempunyai kawan di sekolah,

sentiasa berada dalam keadaan risau, menghidap

insomnia dan paling buruk mempunyai niat untuk

membunuh diri.


Membitarai Transformasi Negara 101


102

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016


Membitarai Transformasi Negara 103

Ketidakseimbangan Gender

di IPTA: Perlu Diubah?

Perbincangan meja bulat ini telah diadakan pada 26 Oktober 2016 di Bilik

Persidangan Jupiter, Bangunan Institut Pengurusan Pemantauan Penyelidikan

(IPPP), Universiti Malaya (UM) untuk

melihat dan mengupas isu berkaitan

ketidakseimbangan gender pelajar di

institusi pengajian tinggi negara ini.

Perbincangan ini menjurus kepada isu

dan mencari punca berkaitan serta penyelesaian kondusif mengenai kes

ketidakseimbangan gender berkenaan. Kehadiran lebih daripada 18 ahli

akademik dalam bidang berkaitan diharapkan dapat memberi input untuk

menyelesaikan masalah ini pada masa hadapan.

26 Oktober 2016| UM

Data yang diperoleh daripada pihak universiti dan penyelidikan di peringkat

tinggi menunjukkan ketidakseimbangan gender sememangnya sedang

berlaku di mana-mana IPTA. Bertitik tolak daripada perkara ini, timbul

persoalan adakah cara pengambilan perlu diubah untuk memastikan

berlakunya keseimbangan di antara lelaki dan wanita. Sehubungan itu, sistem

meritokrasi atau kuota merupakan elemen yang perlu dilihat sama ada perlu

dikaji semula atau tidak.

Aspek minat pelajar lelaki yang tertumpu kepada bidang hands on,

rangsangan visual, grafik dan kinestetik yang tidak banyak

ditekankan di peringkat pengajian tinggi antara input yang

digariskan dalam perbincangan ini. Sehubungan itu,

adalah tidak tepat untuk mengukur kebijaksanaan

pelajar lelaki melalui kemasukan ke universiti

semata-mata. Perbincangan ini berpendapat

keseimbangan ini perlu dalam apa jua bidang di

dunia ini kerana ia sudah pasti akan memberi

implikasi kepada aspek psikologi dan sosial

terutama dalam konteks institusi keluarga. Pada

masa sama, ketidakseimbangan gender ini

dikhuatiri akan memberi kesan kepada aspek

ekonomi dan kepimpinan dalam masyarakat pada

masa hadapan.


104

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Bajet dan Pembiayaan

Pengajian Tinggi 2017

Perbincangan meja bulat “Pascabajet 2017: Bajet Pengajian Tinggi

2017” telah diadakan pada 2 November 2016 di Balai Ilmuwan,

MPN. Perbincangan ini dipengerusikan oleh Prof. Tan Sri Zakri Abdul

Hamid, Pengerusi MPN dan turut disertai oleh Ketua, Timbalan dan

Setiausaha Kluster, Pengerusi Majlis Chapter Universiti dan Naib

Canselor Universiti.

2 November 2016|

Balai Ilmuwan, MPN

Pembentangan Bajet 2017 oleh

YAB Perdana Menteri telah

menyentuh aspek Perbelanjaan

Mengurus (OE) untuk Universiti

Awam (UA) yang telah dikurangkan dengan kadar purata 19.23%.

Secara menyeluruh, pengurangan sebenar peruntukan keseluruhan

untuk UA bagi tahun 2017 adalah sebanyak 5.12% berbanding tahun

sebelumnya. Secara keseluruhannya, Bajet 2017 bagi Kementerian

Pendidikan Tinggi (KPT) telah berkurangan sebanyak 9.3% daripada

tahun sebelumnya. Pengurangan bajet memberi dampak kepada

pengurusan kewangan universiti.

Hasil perbincangan tersebut telah mencadangkan beberapa

langkah jangka pendek dan jangka panjang, iaitu

dengan membuat perbezaan bagi kadar bayaran

yuran, menangani masalah birokrasi,

perkongsian sumber, memperkukuh jaringan

UA dan industri, memperkasa struktur

pengoperasian dan organisasi UA,

memberi pemerhatian lebih terhadap

kedudukan kewangan UA, penilaian

kepada Petunjuk Prestasi Utama (KPI),

mengehadkan pengembangan program

di UA, menubuhkan Badan Kawalan

Pelaburan, melibatkan UA dalam

Penggubalan Bajet Tahunan KPT serta

penjanaan semula Pendapatan Tabung

UA. Semua idea yang telah dilunaskan

akan dikumpulkan untuk dibentangkan

kepada Menteri Pendidikan Tinggi.


Membitarai Transformasi Negara 105


106

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016


Membitarai Transformasi Negara 107

Penyalahgunaan Dadah dan

Cara Menanganinya di Sabah

Sesi perbincangan meja bulat ini telah diadakan bertujuan untuk

membincangkan senario masalah penyalahgunaan dadah narkotik dalam

kalangan masyarakat Malaysia dan seterusnya untuk mengusulkan strategi

bagi mengatasinya kepada pihak Kerajaan Malaysia.

Perbincangan ini telah dihadiri

oleh 25 orang termasuk daripada

Majlis Profesor Negara, Universiti

Kebangsaan Malaysia (UKM),

Universiti Malaya (UM), Universiti

Putra Malaysia (UPM), Universiti

Sains Malaysia (USM), Universiti Utara Malaysia (UUM), Universiti Malaysia

Sabah (UMS), Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Institut Penyelidikan

Pembangunan Belia Malaysia, Persatuan Mencegah Dadah Malaysia,

Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Polis Diraja Malaysia Bukit Aman, Majlis

Keselamatan Negara (MKN), Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Sabah,

Agensi Anti Dadah Kebangsaan dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri

Sabah. Perbincangan ini dipengerusikan bersama oleh Prof. Datuk Dr. Raduan

Che Rose, Ketua Pegawai Eksekutif MPN dan Prof. Dato’ Dr. Mahmood

Nazar Mohamed. Seramai 30 peserta terdiri daripada kalangan ahli akademik,

penganalisis politik, agensi kerajaan dan organisasi pemikir (think tanks)

menghadiri perbincangan meja bulat ini.

4 November 2016|

Balai Ilmuwan, MPN

Perbincangan ini mencapai konklusi bahawa tidak dinafikan

undang-undang baharu mengenai jenis dan kandungan

dadah adalah diperlukan pada masa ini memandangkan

jenis dadah semakin banyak. Dalam masa yang sama

pendidikan untuk menimbulkan kesedaran tentang

bahaya dadah perlu diteruskan. Prasarana dan

infrastruktur untuk mengesan penyeludupan dadah

juga perlu ditambah baik. Memandangkan usaha

memerangi penyalahgunaan dadah memerlukan

kos dan perbelanjaan secara berterusan, satu model

atau rangka kerja komprehensif mengenai sumber

kewangan perlu difikirkan supaya kelangsungan usaha

memerangi dadah dapat dijalankan dengan pembiayaan

yang minimum daripada pihak kerajaan.


108

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Donald Trump dan Dasar

Amerika Syarikat

Projek Khas Nasional (Media, Demokrasi dan Sistem Elektoral) dengan

kerjasama Jabatan Sains Politik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

(UIAM) dan Jabatan Komunikasi UIAM telah menganjurkan satu

perbincangan panel pada 16 November 2016 (Rabu) bertempat di Bilik

Persidangan Al Ghazali, Kuliah Pendidikan, UIAM. Tiga ahli akademik

telah dijemput khas bagi berkongsi

pandangan susulan kemenangan

Donald Trump sebagai Presiden

ke-45 Amerika Syarikat setelah

memenangi pilihan raya presiden

Amerika Syarikat 2016. Mereka adalah Presiden Persatuan Malaysia

untuk Pengajian Amerika, Prof. Dr. KS Nathan, pensyarah Jabatan

Sejarah dan Ketamadunan UIAM, Prof. Dr. Abdullahil Ahsan dan

pensyarah Jabatan Sains Politik UIAM, Prof. Madya Dr. Ishtiaq Hossain.

16 November 2016| UIAM

Ketiga-tiga ahli panel telah memberi penilaian dan jangkaan terhadap

hubungan dan dasar luar antara Amerika Syarikat dan negara Islam

serta Malaysia khususnya selepas pilihan raya presiden Amerika

Syarikat 2016. Sesi tersebut disaksikan kira-kira 100 peserta daripada

pelbagai latar belakang, iaitu ahli akademik, penganalisis politik,

pegawai kerajaan, profesional dan pelajar. Sesi turut

mendapat liputan media tempatan.


Membitarai Transformasi Negara 109

Pelan Tindakan Belia India

Malaysia

2 Disember 2016|

Pejabat MIC, KL

Pelan Tindakan Belia India Malaysia

lahir daripada “Makmal Belia India

Ke Atas Isu Politik, Ekonomi dan

Sosial” yang dikendalikan oleh Prof.

Dr. Sivamurugan Pandian setelah

diamanahkan untuk menjalankan kajian berkenaan masyarakat India Malaysia

di bawah Kajian Elektoral Malaysia 2015. Beliau turut bekerjasama

dengan Majlis Perundingan Belia India Malaysia (MIYCC) dalam

menjayakan makmal ini.

Pelan ini telah dilancarkan oleh Presiden MIC merangkap

Menteri Kesihatan Malaysia, YB Datuk Seri Dr. S.

Subramaniam pada 2 Disember 2016 di Bangunan MIC.

Turut sama hadir adalah Ketua Projek Khas Nasional

(Media, Demokrasi dan Sistem Elektoral) MPN, Prof. Dato’

Sri Dr. Syed Arabi Idid dan Ketua Pemuda MIC Kebangsaan

merangkap Pengerusi MIYCC, Dato’ Sivarraajh Chandran.

Pelan tindakan ini penting dalam usaha menentukan hala

tuju dan memperkasakan agenda pembangunan golongan

belia India di Malaysia.


110

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016


Membitarai Transformasi Negara 111

Jaminan Keselamatan

di Sabah

Isu keselamatan Sabah adalah isu yang tidak asing lagi dan semakin

diperkatakan dalam dan luar negara. Justeru, Majlis Profesor Negara

telah mengadakan satu sesi perbincangan meja bulat yang dihadiri

oleh pegawai tertinggi Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur

Sabah (ESSCOM), Jabatan Kastam Malaysia, Agensi Penguatkuasaan

Maritim Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia serta Ketua Pegawai

Eksekutif MPN bersama beberapa ketua kluster dan profesor daripada

UMS sendiri.

Solusi daripada perbincangan

tersebut mendapati penggunaan

sistem penjejak antara inisiatif

yang boleh digunakan untuk

menjamin keselamatan kapal di kawasan perairan Sabah. Sistem

sama telah digunakan oleh negara luar untuk membolehkan pihak

keselamatan mengetahui kedudukan kapal. Apabila berlaku sesuatu

kepada nelayan maka pihak keselamatan akan dapat mengetahui apa

yang berlaku. Namun begitu, sistem penjejak kapal tersebut pada

masa yang sama boleh menjadi ancaman kerana boleh digunakan

oleh penjenayah untuk mengenal pasti kedudukan nelayan.

21 Disember 2016| UMS

Menjaga dan memantau keselamatan sepanjang

perairan Sabah bukan sesuatu perkara mudah.

Soal keselamatan tidak harus diserahkan bulatbulat

kepada agensi penguatkuasaan. Dalam

hal ini masyarakat harus memberikan

kerjasama untuk mengelakkan negara

berbelanja besar dalam isu keselamatan.

Isu keselamatan Sabah ini perlu

dijauhkan daripada menjadi modal politik

masyarakat kerana berkait rapat dengan

soal penguatkuasaan keselamatan dan

tiada kena mengena dengan unsur politik.


112

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016


Membitarai Transformasi Negara 113

JARINGAN

KERJASAMA MPN

Sinergi antara Majlis

Profesor Negara dengan

pelbagai pihak dalam

negara dari aspek

perkongsian informasi

dan kepakaran mampu

mencipta kejayaan

yang gemilang.

Hasil pemantapan

kolaborasi antara

kedua-dua belah pihak

dapat merealisasikan

jaringan kerjasama

yang memanfaatkan

kehidupan sejagat.


114

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Kunjungan Hormat dan

Perkongsian Aspirasi MPN

bersama Kementerian dan Agensi

Pada 2016, Majlis Profesor Negara telah

mengadakan beberapa siri kunjungan hormat

ke kementerian, jabatan dan agensi. Kunjungan

hormat ini telah memberi ruang kepada MPN

untuk turut berkongsi aspirasi kelompok ilmuwan

terhadap segala program yang bakal dilaksanakan

serta mendapatkan panduan dan mandat daripada

pihak menteri serta pemegang taruh, khususnya

atas potensi MPN sebagai pemikir negara bagi

membantu dalam pembangunan strategik negara.

Kunjungan hormat tersebut telah diketuai oleh

Prof. Datuk Dr. Raduan Che Rose, Ketua Pegawai

Eksekutif MPN bersama ahli tertinggi dan exco

MPN. Antara sesi kunjungan ialah bersama YB

Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri,

YAB Menteri Dalam Negeri, YB Menteri Jabatan

Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, YB

Menteri Kementerian Kesejahteraan Bandar,

Perumahan dan Kerajaan Tempatan, YB Menteri

Sumber Asli dan Alam Sekitar, Setiausaha

Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia, Ketua Setiausaha

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, YB

Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal

Pengguna Negeri Sabah dan YB Menteri Pendidikan

Tinggi.

MPN juga turut dikunjungi oleh beberapa agensi

seperti Ketua Pengarah Unit Pemodenan Tadbiran

dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU),

Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Ketua Pengarah

Biro Pengaduan Awam dan Ahli Jawatankuasa

Konvensyen Akademik Kebangsaan Universiti Awam

Malaysia 2016 (KAKUAM 2016). Agensi terlibat

telah berkunjung ke MPN untuk mendapatkan

idea, khidmat nasihat, pendapat dan strategi

pelan tindakan untuk membantu memperkasakan

perkhidmatan agensi masing-masing.


Membitarai Transformasi Negara 115

YB Dato’ Sri Mustapa

Mohamed

Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri

6 Januari 2016 | UKM

Jerayawara TPPA ini telah dicadangkan semasa

penemuan di antara Majlis Profesor Negara dan

Menteri Kementerian Perdagangan Antarabangsa

dan Industri (MITI), YB Dato’ Sri Mustapa

Mohamed pada 9 Disember 2015. Ia merupakan

usaha sama MPN bersama MITI dalam memberi

penerangan kepada masyarakat khususnya

golongan elit akademik mengenai TPPA.

Objektif program ini diadakan adalah untuk

memperjelas sumbangan dan kebaikan Perjanjian

Perkongsian Trans-Pasifik (TPPA) kepada

masyarakat khususnya golongan elit dan ahli

akademik di 20 institusi pengajian tinggi awam

(IPTA) seluruh Malaysia. Program ini diadakan

bertujuan untuk memberi gambaran jelas mengenai

kepentingan pelaksanaan perjanjian itu dan

dapat dilihat dalam skala lebih besar. Cadangan

akan dibuat mengikut IPTA dan menjadikan IPTA

sebagai hos bersama untuk penganjuran. Peserta

merupakan semua ahli akademik universiti tersebut

serta ahli akademik daripada institusi pengajian

lain seperti Politeknik dan Kolej Komuniti.

Program ini memberi impak yang besar kepada

masyarakat khususnya golongan elit dan ahli

akademik. Mereka dapat menerima input dan

penerangan mengenai sumbangan dan kebaikan

TPPA serta memperoleh gambaran yang lebih jelas

berhubung isu yang berkenaan.

YAB Dato’ Seri

Dr. Ahmad Zahid

Hamidi

Timbalan Perdana Menteri

11 Februari 2016 | Kementerian Dalam Negeri

Kluster Politik, Keselamatan, dan Hal Ehwal

Antarabangsa Majlis Profesor Negara yang

diketuai oleh Prof. Dato’ Seri Dr. Mohamed

Mustafa Ishak telah dipertanggungjawabkan

untuk membantu Kementerian Dalam Negeri

(KDN) membentuk Dasar Keselamatan Dalam

Negeri (DKDN).

Objektif utama penggubalan DKDN adalah untuk

menjamin kewujudan (survival) Malaysia sebagai

sebuah negara melalui kesepaduan dan ketahanan

nasional berteraskan prinsip Perlembagaan

Persekutuan, Rukun Negara dan amalan demokrasi

ke arah kesatuan nasional (national cohesion),

kedaulatan negara (national sovereignty), integrasi

wilayah (territorial integration), ketenteraman

awam (public order) dan kestabilan politik (political

stability).

Kemuncak kepada penggubalan DKDN,

Kementerian Dalam Negeri (KDN) melancarkan

buku Dasar Keselamatan Dalam Negeri (DKDN)

pada 11 Februari 2016 yang merupakan satu dasar

komprehensif yang menumpukan kepada aspek

keselamatan dalam negeri dan ketenteraman

awam. Majlis pelancaran telah disempurnakan oleh

Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri

Dalam Negeri, YAB Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid

Hamidi bertempat di Auditorium D8, Kompleks

D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

Putrajaya.


116

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

YB Tan Sri

Joseph Kurup

Menteri Jabatan Perpaduan Negara dan

Integrasi Nasional (JPNIN)

16 Februari 2016 | Pejabat Menteri JPNIN

Kunjungan hormat Majlis Profesor Negara bersama

YB Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Kurup,

Menteri Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi

Nasional (JPNIN) telah diadakan di Jabatan

Perpaduan Negara Integrasi Nasional, Putrajaya.

Kunjungan dimulakan dengan ucapan rasmi

oleh Menteri JPNIN diikuti dengan ucapan balas

daripada Prof. Datuk Dr. Raduan Che Rose, Ketua

Pegawai Eksekutif MPN.

Tujuan kunjungan ini adalah untuk membentangkan

kertas kerja kepada Menteri JPNIN mengenai

Persidangan Pemantapan Citra Kenegaraan

(COSNA4). Pembentangan dibuat oleh Prof.

Dr. Mansor Mohd Noor selaku Ketua Kluster

Perpaduan Nasional.

Objektif persidangan yang dibentangkan adalah

untuk mengumpulkan bahan atau penulisan

ilmiah yang berkaitan dengan pengajaran dan

pembelajaran kursus hubungan etnik, kenegaraan,

TITAS, pengajian Malaysia dan pendidikan,

menyediakan wadah wacana ilmu tentang perkara

yang berhubung dengan masyarakat kepelbagaian

di Malaysia dan juga kajian perbandingan dengan

negara lain, dan menyediakan ruang untuk

perkongsian ilmu dalam kalangan ahli akademik,

penyelidik, para ilmuwan, pendidik, pembuat dasar

dan tokoh profesional dalam membincangkan

pembinaan negara.

YB Tan Sri

Noh Omar

Menteri Kementerian Kesejahteraan Bandar,

Perumahan dan Kerajaan Tempatan

1 Jun 2016 | Jabatan Perumahan Negara

Pada 1 Jun 2016, Majlis Pofesor Negara yang

diketuai oleh Prof. Datuk Dr. Raduan Che Rose,

Ketua Pegawai Eksekutif MPN bersama Kluster

Kejuruteraan, Teknologi dan Alam Bina telah

mengadakan sesi kunjungan hormat ke Jabatan

Perumahan Negara (JPN) dalam usaha membuat

kajian semula terhadap Dasar Perumahan Negara

sedia ada.

Langkah ini diambil hasil daripada maklum balas

yang telah diperoleh oleh pihak JPN dan juga

masyarakat awam berkaitan dengan keberkesanan

dasar tersebut.

Dalam pertemuan ini, MPN diharap dapat

membantu JPN kerana kebanyakan isu

yang dikenal pasti melalui kajian JPN adalah

bersesuaian dengan bidang kepakaran kluster.


Membitarai Transformasi Negara 117

Ahli Jawatankuasa

Konvensyen Akademik Kebangsaan

Universiti Awam 2016 (KAKUAM 2016)

6 Jun 2016 | Ibnu Qayyim, MPN

Pada 6 Jun 2016, bertempat di Ibnu Qayyim,

MPN, Majlis Profesor Negara telah menerima

kunjungan ahli jawatankuasa Konvensyen

Akademik Kebangsaan Universiti Awam

Malaysia 2016. Tujuan kunjungan hormat ini

ialah untuk membincangkan Resolusi Kongres

MAAC bersama Majlis Profesor Negara

sempena penganjuran Konvensyen Akademik

Kebangsaan Universiti Awam 2016.

Kongres MAAC akan menganjurkan Konvensyen

Akademik Kebangsaan Universiti Awam 2016

(KAKUAM 2016) pada 19-20 September 2016.

Penganjurannya bertujuan menaik taraf martabat

dan pencapaian universiti awam dalam arus

pendidikan tinggi global dan menyatukan

semua kakitangan akademik universiti awam.

Kunjungan dipengerusikan oleh Prof. Datuk Dr.

Raduan Che Rose, Ketua Pegawai Eksekutif

MPN, diiringi oleh Prof. Dr. Kamaruddin

M. Said, Timbalan Setiausaha MPN.

Unit Pemodenan

Tadbiran dan

Perancangan

Pengurusan Malaysia

(MAMPU)

7 Jun 2016 | Ibnu Qayyim, MPN

Pada 7 Jun 2016, bertempat di Ibnu Qayyim

Majlis Profesor Negara telah menerima

kunjungan hormat daripada Unit Pemodenan

Tadbiran dan Perancangan Pengurusan

Malaysia (MAMPU). Sesi kunjungan ini bagi

membincangkan kerjasama strategik di antara

MAMPU dan MPN yang boleh dilaksanakan dalam

memperkasakan mutu perkhidmatan MAMPU.

Ia merupakan satu permulaan dan menyediakan

ruang yang dapat dimanfaatkan bersama.

Beberapa idea dan pandangan yang diutarakan

boleh dijadikan panduan dalam menggerakkan

cadangan kerjasama strategik ini.

Kerjasama strategik ini diharap dapat membawa

MAMPU menerokai paradigma baharu

penyampaian perkhidmatan abad ke 21. Faedah

kerjasama strategik ini juga dapat memperkasakan

MAMPU sebagai agensi peneraju sistem

penyampaian perkhidmatan awam dan menerokai

horizon baharu penyampaian perkhidmatan awam.


118

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

YB Dato’ Sri Dr.

Haji Wan Junaidi

Tunku Jaafar

Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar

9 Jun 2016 | Pejabat Menteri

Majlis Profesor Negara telah mengadakan sesi

kunjungan hormat bersama YB Dato’ Sri Dr.

Haji Wan Junaidi Tunku Jaafar, Menteri Sumber

Asli dan Alam Sekitar pada 9 Jun 2016 di

Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar.

Sesi kunjungan ini diwakili oleh Prof. Datuk

Dr. Raduan Che Rose, Ketua Pegawai

Eksekutif MPN dan Prof. Dr. Kamaruddin M.

Said, Timbalan Setiausaha MPN dan Prof.

Emeritus Dato’ Dr. Ibrahim Komoo, Ketua

Kluster Sumber Asli dan Alam Sekitar.

Tujuan kunjungan ini adalah untuk membincangkan

pengurusan sumber air secara holistik di Malaysia.

Melalui kunjungan ini juga, pembentangan kertas

dasar telah dibuat oleh Prof. Emeritus Dato’ Dr.

Ibrahim Komoo selaku Ketua Kluster Sumber Asli

dan Alam Sekitar.

Objektif utama kajian ini adalah untuk menilai

potensi sumber air tanah pada sekitaran takungan

tertutup (deep aquifer). Kajian akan ditumpukan

pada negeri yang berpotensi besar, iaitu Johor,

Kedah/Perlis, Sabah dan Sarawak, menjalinkan

Kajian Pilot sumber ATAD di dua lokasi, di Johor

atau Sabah atau Sarawak, untuk menilai potensi,

kualiti dan model pembangunan sebagai Air

Tanah Industri, dan menyediakan kerangka kertas

Dasar Pembangunan Air Tanah Negara sebagai

sebahagian daripada dasar keselamatan air negara.

Dasar ini meliputi aspek perancangan, strategi,

penerokaan dan pelan tindakan pembangunan.

Dewan Bahasa dan

Pustaka

13 Jun 2016 | MPN

Sesi perbincangan antara pihak Majlis Profesor

Negara dan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)

telah diadakan pada 13 Jun 2016 yang bertempat

di MPN. Sesi perbincangan ini atau dikenali

sebagai “ziarah bahasa” telah diusulkan oleh

pihak DBP sendiri untuk mengenali lebih lanjut

peranan dan tanggungjawab MPN sebagai

pemikir negara. Selain itu, antara objektif

pertemuan ini juga adalah untuk melihat ruang

kolaborasi dan permohonan untuk DBP menjadi

ahli bersekutu dalam struktur MPN.

Bagi memastikan kelangsungan dan kedudukan

bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan

diletakkan pada perspektif yang betul

berlandaskan Perlembagaan Persekutuan,

amat penting adanya saluran yang berwibawa

untuk menyuarakan pandangan kepada pihak

yang berwenang. Oleh itu, DBP memohon

dipertimbangkan untuk menganggotai MPN

supaya pandangan, cadangan dan ulasan yang

berkaitan dengan Dasar Bahasa Kebangsaan

boleh dibawa oleh satu badan yang dihormati dan

berkecuali ke peringkat yang lebih tinggi.

MPN menerima permohonan keanggotaan sebagai

ahli bersekutu namun atas sifat semula jadi MPN,

keanggotaan yang diterima adalah secara individu

dan bukan keahlian secara satu badan atau agensi.

MPN memohon agar pihak DBP mengusulkan

nama pegawai atasan untuk menjadi sebahagian

daripada ahli bersekutu MPN.


Membitarai Transformasi Negara 119

Unit Pemodenan

Tadbiran dan

Perancangan

Pengurusan Malaysia

(MAMPU)

29 Jun 2016 | MPN

Pada 29 Jun 2016, pihak Unit Pemodenan Tadbiran

dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

mengadakan kunjungan hormat ke pejabat

MPN untuk membincangkan pembangunan

garis panduan organisasi berprestasi tinggi

sektor awam tersebut. Perbincangan ini juga

bertujuan untuk membantu MAMPU mendapatkan

khidmat nasihat serta pandangan kepakaran

ahli akademik MPN, khidmat nasihat MPN

berhubung organisasi berprestasi tinggi dari

aspek seperti Definisi HPO, Model HPO, Kaedah

Pelaksanaan dan mekanisme pengukuran HPO.

Datuk Haji Abdul

Ghani Salleh

Ketua Setiausaha Pilihan Raya Malaysia (SPR)

21 September 2016 | SPR

Pada 21 September 2016, Majlis Profesor Negara

mengadakan kunjungan hormat ke pejabat

Ketua Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya

Malaysia (SPR), Datuk Haji Abdul Ghani Salleh.

Tujuan kunjungan ini adalah untuk

membincangkan jalinan kerjasama strategik

antara SPR dan MPN. Ia juga memberi

ruang kepada MPN untuk berkongsi aspirasi

kelompok ilmuwan di samping mendapatkan

panduan dan mandat daripada pihak SPR.

Sesi kunjungan ini diwakili oleh Prof. Datuk Dr.

Raduan Che Rose, Ketua Pegawai Eksekutif MPN,

Prof. Dr. Kamaruddin M. Said, Timbalan Setiausaha

dan Dr. Mohd Asri Mohd Ali, Felo Penyelidik MPN.

Pembangunan garis panduan ini bukan

sahaja mengambil kira sektor awam tetapi

juga untuk melihat perspektif yang lebih

besar iaitu manfaat kepada rakyat.


120

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Datuk Seri Dr.

Mohd Azhar Hj.

Yahaya

Ketua Setiausaha

Kementerian Sains,

Teknologi dan Inovasi (MOSTI)

22 September 2016 | MOSTI

Majlis Profesor Negara telah

mengadakan kunjungan hormat ke

pejabat Ketua Setiausaha Kementerian

Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI).

Kunjungan ini adalah untuk

menerangkan penubuhan

dan penstrukturan MPN serta

penjelasan fungsi dan objektif

MPN untuk menjalinkan hubungan

strategik bersama MOSTI.

Ketua Pegawai Eksekutif MPN, Prof.

Datuk Dr. Raduan Che Rose mengetuai

kunjungan ini yang turut disertai oleh

Timbalan Setiausaha MPN, Prof. Dr.

Kamaruddin M. Said, Setiausaha Kluster

Ekonomi dan Pengurusan MPN, Prof.

Dr. Jamal Othman dan Ketua Pegawai

Operasi MPN, Puan Hazizah Wahab.

Datuk Harjeet Singh

Ketua Pengarah Biro Pengaduan Awam

17 Oktober 2016 | Balai Ilmuwan, MPN

Majlis Profesor Negara telah menerima kunjungan hormat

daripada Ketua Pengarah Biro Pengaduan Awam pada 7

Oktober 2016. Kunjungan yang diketuai oleh Datuk Harjeet

Singh selaku Ketua Pengarah dan disertai oleh beberapa

delegasi pegawai daripada agensi berkenaan, iaitu Tuan

Ibrahim Ismail, Timbalan Ketua Pengarah (Aduan), dan

YM Dato’ Tengku Mohd Amin Tuan Sulaiman, Pengarah

(Aduan). Pihak MPN pula ialah Prof. Datuk Dr. Raduan Che

Rose, Ketua Pegawai Eksekutif, Prof. Kamaruddin M. Said,

Timbalan Setiausaha, Prof. Dr. Mansor Mohd Noor, Ketua

Kluster Perpaduan Nasional, Prof. Dr. Asan Ali Golam,

Setiausaha Kluster Ekonomi dan Pengurusan, dan Prof.

Dr. Ahmad Zaki Abu Bakar, Setiausaha Kluster Teknologi

Maklumat dan Komunikasi.

Biro Pengaduan Awam menyatakan hasrat untuk mendapatkan

khidmat nasihat MPN dalam meningkatkan mutu perkhidmatan

kepada orang awam. Selaras dengan perkembangan

dunia teknologi maklumat, agensi ini terpanggil untuk

membangunkan aplikasi bagi memudahkan pelanggan

mencapai perkhidmatan tersebut dan mempercepat proses

laporan pengaduan dan berharap dapat memperincikan

kerjasama dalam perkhimatan Information and Communication

Technology (ICT) bersama MPN.

Buat masa ini, pihak Biro Pengaduan Awam menggunakan

Integrated Sistem Pemantauan Aduan Agensi Awam

(iSPAAA) yang boleh dicapai melalui laman sesawang dan

bercadang untuk membangunkan aplikasi mudah alih yang

semakin berkembang masa kini. Pihak Biro Pengaduan

Awam memohon pandangan dan khidmat nasihat

profesional daripada MPN terutamanya kepakaran profesor

dalam bidang IT dan kepakaran lain untuk melestarikan

mutu perkhidmatan mereka.


Membitarai Transformasi Negara 121

YB Datuk

Jainab Ahmad

Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal

Ehwal Pengguna Negeri Sabah

20 Oktober 2016 | Sabah

Bermula daripada penubuhan Malaysia pada

16 September 1963 sehingga ke hari ini, negeri

Sabah dilihat sebagai antara negeri yang

kekal kedudukannya sebagai antara negeri

termiskin di Malaysia. Statistik keluaran Jabatan

Statistik Malaysia pada 2014 merekodkan

negeri Sabah sebagai negeri termiskin di

Malaysia pada kadar 3.9%. Rekod daripada

Jabatan Perangkaan Malaysia pada 2014 juga

menunjukkan bahawa kadar pemilikan bekalan

air paip dan elektrik di Sabah merupakan yang

terendah berbanding negeri lain di Malaysia.

Majlis Profesor Negara terpanggil untuk

membincangkan isu ini dengan lebih lanjut lagi

dengan mengadakan perjumpaan rasmi bersama

YB Datuk Jainab Ahmad, Menteri Pembangunan

Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Negeri

Sabah. MPN diwakili oleh Prof. Datuk Dr. Raduan

Che Rose, Ketua Pegawai Eksekutif MPN, Prof. Dr.

Kamaruddin M. Said, Timbalan Setiausaha MPN

dan Dr. Mohd Asri Mohd Ali, Felo Penyelidik MPN.

Datuk Seri Zainal

Rahim Seman

Ketua Pengarah

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan

Pengurusan Malaysia (MAMPU)

24-26 Oktober 2016 | Hotel Concorde, KL

Pada 24 hingga 26 Oktober 2016, bertempat di

Hotel Concorde, Shah Alam, Unit Pemodenan

Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia

(MAMPU) dengan kerjasama Majlis Profesor

Negara telah mengadakan Bengkel Dasar dan

Garis Panduan Organisasi Berprestasi Tinggi

Sektor Awam (High Performance Organisation

(HPO)). Bengkel dirasmikan oleh Datuk Seri Zainal

Rahim Seman, Ketua Pengarah MAMPU diikuti

dengan ucapan rasmi oleh Prof. Datuk Dr. Raduan

Che Rose, Ketua Pegawai Eksekutif MPN.

Objektif bengkel ini adalah untuk mendapatkan

input serta pandangan pakar tempatan berhubung

penambahbaikan serta penetapan definisi HPO

sektor awam, menentukan matlamat dan guiding

principles HPO, menambah baik cadangan

kerangka HPO berdasarkan input daripada

rundingan meja bulat serta menentukan kaedah

pelaksanaan iaitu syarat dan tatacara dalam

penarafan Organisasi Berprestasi Tinggi.

Pembangunan hala tuju dan dasar garis panduan

organisasi berprestasi tinggi sektor awam wajar

dibangunkan bagi membolehkan agensi sektor

awam dapat menyokong hasrat kerajaan untuk

menjadikan Malaysia sebuah negara maju

berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020.

Pembangunan garis panduan ini akan dapat

mempertingkat penyampaian perkhidmatan dan

meningkatkan produktiviti dan prestasi institusi

sektor awam selaras dengan Rancangan Malaysia

Ke-11 (RMK11), bab 9 bertajuk “Mentransformasi

Perkhidmatan Awam untuk Produktiviti.”


122

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

YB Dato’

Seri Idris Jusoh

Menteri Pendidikan Tinggi

8 Disember 2016 | Pejabat Menteri KPT

Majlis Profesor Negara telah menganjurkan

sesi perbincangan meja bulat yang bertajuk

“Pascabajet 2017” untuk mengupas isu berkaitan

bajet pengajian tinggi yang telah dibentangkan

oleh YAB Perdana Menteri. Perbincangan ini

telah dipengerusikan oleh Prof. Tan Sri Dr.

Zakri Abdul Hamid selaku Pengerusi MPN dan

melibatkan penyertaan sembilan Naib Canselor

universiti awam dan 14 Ketua Kluster MPN.

Hasil perbincangan tersebut telah dibentangkan

kepada YB Dato’ Seri Idris Jusoh dalam sesi

kunjungan hormat MPN bersama YB Menteri

Pendidikan Tinggi pada 8 Disember 2016.

MPN terpanggil untuk memberi pandangan tentang

isu bajet pengajian tinggi ini bagi memastikan

prestasi UA tidak terganggu walaupun dalam

keadaan kekangan kewangan. MPN melihat

masih ada ruang lagi untuk isu ini dibincangkan

dan banyak langkah yang boleh diambil

untuk penjimatan seperti model pembayaran

yuran di UA, penglibatan pihak industri dalam

program yang ditawarkan, wakaf, konsep

pemerkasaan keserakanan dan kesepunyaan

di universiti, dan isu gelaran profesor kontrak.

MPN akan terus bekerjasama dengan pihak KPT

dan mengkaji langkah penambahbaikan yang

dapat dilakukan untuk memastikan prestasi UA

di seluruh negara terus meningkat walaupun

berdepan dengan kekangan bajet. Pembentukan

taskforce akan dibuat untuk mengkaji langkah ini.


Membitarai Transformasi Negara 123

Kunjungan Hormat dan

Perkongsian Aspirasi MPN

bersama Universiti

Universiti Tun Hussein Onn

Malaysia

18 Februari 2016 | UTHM

Satu Kunjungan Hormat dan Perkongsian Aspirasi Majlis Profesor

Negara bersama profesor dan profesor madya telah diadakan di

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) pada 18 Februari

2016. Seramai 30 profesor dan 100 profesor madya telah hadir

dalam sesi perkongsian aspirasi yang telah disampaikan oleh

Ketua Pegawai Eksekutif MPN, Prof. Datuk Dr. Raduan Che Rose.

Selain itu, pihak MPN telah berpeluang untuk mendengar maklum

balas yang diberikan oleh para profesor dan profesor madya terhadap

strategi penambahbaikan dalam menggembleng kepakaran yang ada

di UTHM bagi menambah nilai dalam pembangunan negara.

Dalam kunjungan tersebut juga, beberapa persetujuan telah dicapai,

iaitu pihak UTHM akan menubuhkan MPN Chapter UTHM dan

para profesor UTHM digalakkan untuk menyertai program anjuran

MPN khususnya berkaitan dengan kepakaran masing-masing demi

membantu kerajaan dalam membentuk polisi dan dasar baharu,

menangani isu strategi semasa pada masa yang sesuai dan turut

membantu dalam program lain untuk membangunkan negara, dan

pihak MPN dan UTHM akan bersama-sama melihat potensi untuk

melaksanakan program kerjasama strategik yang boleh memberi

faedah besar kepada masyarakat dan negara amnya.


124

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Universiti Malaysia

Terengganu

24 Februari 2016 | UMT

Pada 24 Februari 2016, MPN telah mengadakan

Sesi Kunjungan Hormat dan Perkongsian Aspirasi

antara MPN bersama para profesor dan profesor

madya di Universiti Malaysia Terengganu (UMT).

UMT merupakan Universiti Awam (UA) ke-18

yang dikunjungi oleh MPN. Sesi tersebut telah

dipengerusikan oleh Prof. Dato’ Dr. Nor Aieni

Mokhtar selaku Naib Canselor UMT dan berjaya

mengumpulkan seramai 18 profesor dan 33 profesor

madya.

MPN telah diwakili oleh 13 pengurusan tertinggi yang

terdiri daripada Prof. Datuk Dr. Raduan Che Rose,

Ketua Pegawai Eksekutif MPN, Prof. Dr. Kamaruddin

M. Said, Timbalan Setiausaha Agung MPN, Pn.

Hazizah Wahab, Ketua Pegawai Operasi MPN dan

beberapa profesor yang mewakili kluster, iaitu Ketua

Kluster Governans, Perundangan & Pengurusan

Awam, Timbalan Ketua Kluster Sains & Matematik,

Timbalan Ketua Kluster Sejarah, Warisan dan

Sosiobudaya, Setiausaha Kluster Teknologi Maklumat

dan Komunikasi, Setiausaha Kluster Pendidikan dan

Pembangunan Modal Insan, Setiausaha Kluster

Sumber Asli dan Alam Sekitar, Setiausaha Kluster

Projek Khas Nasional Media, Demokrasi dan Sistem

Elektoral, Ahli Jawatankuasa Kluster Pertanian dan

Makanan, Ahli Jawatankuasa Kluster Teknologi

Maklumat dan Komunikasi, dan Ahli Jawatankuasa

Kluster Ekonomi dan Pengurusan.

Tujuan program ini adalah untuk mewujudkan

penglibatan (engagement) bersama profesor dan

profesor madya daripada UA, melihat potensi

kerjasama strategik MPN dan UA khususnya

daripada UMT serta mengadakan perbincangan

tentang cadangan penubuhan MPN Chapter UMT.


Membitarai Transformasi Negara 125

Universiti Pendidikan

Sultan Idris

18 April 2016 | UPSI

Meneruskan tradisi menjelajah ke setiap Universiti

Awam di Malaysia, Majlis Profesor Negara melalui

program sesi Kunjungan Hormat dan Perkongsian

Aspirasi telah pergi ke satu-satunya universiti

berfokus ke arah pendidikan, iaitu Universiti

Pendidikan Sultan Idris (UPSI) pada 18 April 2016.

Sesi kunjungan hormat ini merupakan yang ke-19

dan telah diketuai oleh Prof. Datuk Dr. Raduan Che

Rose, Ketua Pegawai Eksekutif MPN, dan turut

disertai oleh pegawai tertinggi MPN dan beberapa

profesor yang mewakili kluster, iaitu Prof. Dr. Ghizan

Saleh, Ketua Kluster Pertanian dan Makanan, Prof.

Dato’ Dr. Abdul Razak Salleh, Setiausaha Kluster

Sains dan Matematik, Prof. Dr. Masjuki Hj. Hassan,

Setiausaha Kluster Kejuruteraan, Teknologi dan

Alam Bina.

Sesi dimulakan dengan UPSI menerangkan

perincian perancangan projek yang sedang

dilaksanakan oleh UPSI untuk membina

kampus dan kemudahan baharu selaras dengan

perancangan kerajaan yang mahu menjadikan

kawasan Tanjung Malim sebagai 1 Youth City

Centre seperti pembinaan hotel dan pusat

sukan di Kampus Baharu Sultan Azlan Shah

serta pembinaan lapangan trek motorcross.

Selari dengan perjalanan masa juga, pihak UPSI

bertindak mahu kekal relevan dan realistik dalam

penawaran kursus di mana beberapa kursus

yang mendapat permintaan tinggi daripada pihak

industri seperti kursus gamifikasi dan animasi

akan ditawarkan di sini.


126

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016


Membitarai Transformasi Negara 127

JARINGAN KERJASAMA

ANTARABANGSA MPN

Dalam usaha

mengantarabangsakan

bidang penyelidikan dan

akademik Malaysia, MPN

turut mewujudkan jaringan

kerjasama strategik dengan

badan akademik di negara

serantau. Penghubung jalinan

kepakaran dan pengetahuan

ilmuwan negara mampu

memberikan impak yang

tinggi bukan sahaja untuk

manfaat masyarakat

tempatan tetapi merentasi

sempadan masyarakat global.


128

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Majlis

Menandatangani

Memorandum of

Understanding

(MOU) MPN

dan Dewan

Pertimbangan

Presiden

21-23 April 2016 |

Jakarta, Indonesia

Pada 21-23 April 2017, Majlis Profesor Negara telah

mengadakan kunjungan hormat ke sebuah organisasi

tersohor di Indonesia, iaitu Dewan Pertimbangan Presiden

atau lebih dikenali sebagai WANTIMPRES.

Antara objektif pertemuan tersebut adalah untuk

merapatkan hubungan dua hala selain membentuk landasan

kedua hubungan diplomasi antara Indonesia dan Malaysia.

WANTIMPRES adalah lembaga pemerintah nonstruktural

Indonesia yang bertugas memberikan nasihat dan

pertimbangan kepada presiden. WANTIMPRES pertama kali

dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada

2007. Lembaga ini merupakan lanjutan daripada Dewan

Pertimbangan Agung yang dibubarkan setelah Perubahan

Ke-4 UUD 1945. WANTIMPRES dianggotai oleh sembilan

tokoh pemikir di Indonesia.

Delegasi MPN yang diketuai oleh Prof. Tan Sri Zakri Hamid

turut disertai oleh Prof. Datuk Dr. Raduan Che Rose, Prof.

Dr. Kamaruddin M. Said, Prof. Emeritus Datuk Dr. Ibrahim

Komo serta beberapa lagi profesor daripada MPN. Mereka

telah disambut oleh dua tokoh penasihat WANTIMPRESS,

iaitu Ibu Sri Adiningsih dan Bapak Hasyim Muzadi. Pelbagai

perkara strategik telah dapat dibincangkan. Sebagai badan

penasihat negara, MPN juga memainkan peranan yang

sama seperti organisasi WANTIMPRES, iaitu menjadi

penasihat kepada kerajaan.


Membitarai Transformasi Negara 129

Global Science

and Innovation

Advisory Council

(GSIAC) 6th:

Enhancing

Malaysia’s

Competitiveness

& Sustainable

Development

Through a

Science-Driven

Agenda

8-18 MEI 2016 | London

Pada 8-18 Mei 2016, Prof. Datuk Dr. Raduan Che Rose

telah dijemput untuk menghadiri mesyuarat tahunan

Global Science and Innovation Advisory Council (GSIAC)

6 th : Enhancing Malaysia’s Competitiveness & Sustainable

Development Through a Science-Driven Agenda di kota

London yang telah dirasmikan oleh YAB Perdana Menteri.

GSIAC ke-6 ini antara lain adalah untuk membawa ke arah

yang lebih jelas terutama pada perspektif antarabangsa

dari segi memajukan STI di Malaysia. Tema utama

mesyuarat adalah “Meningkatkan Daya Saing Malaysia

dan Pembangunan Mampan melalui Agenda Science” dan

telah didorong dengan dua segmen utama iaitu “Memupuk

Masa Depan Malaysia: New Industry, Pekerjaan Baharu”

dan “Cabaran Pembangunan Lestari: Job Creation dan

Kekayaan Generasi.”

Walaupun GSIAC kini beroperasi pada struktur tunggal

namun pada kali ini ia masih menerima sokongan

dan komitmen daripada rakan kongsi tempatan dan

antarabangsa seperti Khazanah, Imperial College London

dan British Council. Komitmen dapat dilihat melalui

penganjuran bersama pelbagai acara sampingan seperti

GSIAC-NUOF Network Reception, College Imperial Tour

dan GDLS Luncheon.

GSIAC yang kini memasuki fasa kedua perjalanannya telah

melancarkan Inaugural GSIAC Distinguished Lecture Series

(GDLS) yang telah diterima dengan baik dari peringkat

antarabangsa dan Malaysia sendiri.

Mesyuarat GSIAC kali ini sekali lagi berjaya mengumpulkan

minda yang hebat dalam wacana intelektual melalui dua topik

penting, iaitu peringkat global dan tempatan. Mesyuarat

kali ini menerima paling tinggi penyertaan kehadiran dan

seimbang daripada ahli majlis yang mempunyai pelbagai

latar belakang dan titik geografi.


130

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Penyelarasan

Hubungan

Dua Hala

MPN bersama

Asosiasi Profesor

Indonesia (API)

3 November 2016 |

Balai Ilmuwan, MPN

Majlis Profesor Negara telah mengadakan satu Mesyuarat

Penyelarasan Hubungan Dua Hala Majlis Profesor

Negara bersama Asosiasi Profesor Indonesia (API) pada

3 November 2016 di Balai Ilmuwan, MPN, Putrajaya.

Mesyuarat ini diadakan adalah untuk meneruskan

kerjasama antara Malaysia dan Indonesia melalui Ikatan

Profesor Indonesia-Malaysia (IPIMA) yang telah terjalin

sejak 2013.

Pertemuan ini telah mencapai kata sepakat untuk

menganjurkan Forum Pertanian IPIMA 2017 bertujuan untuk

membincang dan merangka pelan tindakan Resolusi Forum

IPIMA 2013, serta mengadakan sidang pembentangan

kertas kerja lisan atau poster cadangan penyelidikan

baharu, hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan atau

perkongsian pengalaman dan pendekatan yang berjaya

bagi menangani isu tertentu berkaitan pertanian lestari dan

sekuriti makanan. Forum Pertanian IPIMA 2017 ini akan

dianjurkan pada November 2017.

Antara isu lain yang telah dibincangkan merangkumi

Keserumpunan dan Negara Bangsa-Bahasa, Kejiranan &

Persempadanan, Kerjasama Ekonomi dan Perkongsian

Intelektual Tertinggi.


Membitarai Transformasi Negara 131

Global

Federation of

Competitiveness

Councils (GFCC)

University

and Research

Leadership

Forum

28-30 November 2016 |

London

Global Federation of Competitiveness Councils (GFCC)

University and Research Forum

Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Profesor Negara (MPN),

Prof. Datuk Dr. Raduan Che Rose telah dijemput untuk

menghadiri Global Federation of Competitiveness

Councils (GFCC) University and Research Forum pada 28

- 30 November 2017 di kota London. Forum ini antara lain

bertujuan untuk meneroka peranan universiti dan organisasi

dalam penyelidikan sebagai enjin pertumbuhan ekonomi.

Dengan lebih penyertaan daripada 30 pemimpin universiti

dari seluruh dunia dan ahli GFCC yang terdiri daripada Ahli

Lembaga Pengarah dan kumpulan pemimpin perniagaan,

mesyuarat tersebut telah menghasilkan beberapa siri

perbincangan yang sangat berjaya untuk pelaksanaan

beberapa aktiviti forum yang akan datang.


132

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016


Membitarai Transformasi Negara 133

Program KHAS MPN

MPN turut merangka

pelbagai program yang

berimpak tinggi dalam

meneruskan tradisi

kecemerlangannya dalam

memberikan sumbangan

idea dan kepakaran kepada

pembangunan masyarakat

dan negara. Justeru, peranan

MPN sebagai pemikir

negara akan terus diperkasa

dalam mendukung aspirasi

negara dan memartabatkan

kredibiliti golongan ilmuwan.


134

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

MAJLIS WATIKAH

PELANTIKAN EXCO MPN SESI

2016-2018

Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Exco Baharu MPN

14 Oktober 2016 | Balai Ilmuwan, MPN

Majlis Profesor Negara terus memperkukuh barisan kepimpinan tertingginya

apabila seramai 16 ketua kluster mengikut kepakaran bidang masing-masing

dilantik bagi Sesi 2016-2018. Pelantikan ini selaras untuk menggerakkan badan

pemikir negara bagi membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat sekali gus

memacu kemajuan negara. Pelantikan ketua kluster tersebut telah dibuat oleh

YAB Perdana Menteri, Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak dan akan berkuat

kuasa mulai 1 Ogos 2016 hingga 31 Julai 2018.

Bagi memberi penghormatan dan penganugerahan kepada pelantikan bagi Sesi

2016-2018 ini, satu Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Exco Baharu telah

diadakan pada 14 Oktober 2016 bertempat di MPN yang disempurnakan oleh

Menteri Pendidikan Tinggi, YB Dato’ Seri Idris Jusoh. Pelantikan baharu ini akan

meneruskan tradisi kecemerlangan MPN yang menghimpunkan sehingga kini

lebih kurang 6,600 ahli profesor dan ahli bersekutu daripada institusi pengajian

tinggi dan industri dalam memberi sumbangan idea kepada pembangunan

strategik negara.

Sejak ditubuhkan pada 2010, MPN bergiat aktif dengan menganjurkan

program berimpak tinggi dalam membantu kerajaan untuk merungkai pelbagai

isu dan masalah nasional. MPN juga akan sentiasa bersama kerajaan ketika

berhadapan dengan kemelut dan cabaran yang dihadapi negara terutamanya

dalam mencari jalan penyelesaian terhadap sesuatu isu sama ada di peringkat

nasional mahupun antarabangsa.

Pada masa sama, seramai 20 Pengerusi Majlis Chapter Universiti dilantik untuk

mewakili 20 universiti di seluruh negara bagi memperkasakan fungsi MPN.


Membitarai Transformasi Negara 135


136

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016


Membitarai Transformasi Negara 137

MPN BERSAMA RAKYAT

Komunikasi antara

pemimpin dan rakyat

merupakan aspek penting

dalam sesuatu tampuk

kepimpinan. Hal ini boleh

digapai melalui kepelbagaian

aktiviti yang dilakukan

pemimpin bersama rakyat.

Melalui aktiviti yang

dilakukan, para pemimpin

dapat menyelami hati serta

pemikiran rakyat di samping

menjadi pendengar kepada

permasalahan yang dihadapi

oleh mereka. Pemimpin juga

mampu mencari idea serta

strategi baharu berdasarkan

pandangan rakyat bagi

membantu meningkatkan

taraf kehidupan mereka

serta negara.


138

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Ilmuwan bersama Penduduk Sarawak

26-30 Januari 2016 | Sarawak

Bagi permulaan kalendar MPN tahun 2016,

MPN telah memilih Sarawak untuk mengadakan

program Ilmuwan bersama Masyarakat bermula

pada 27 hingga 30 Januari 2016 ke lima daerah

di Sarawak, iaitu Kapit, Bunuk, Mukah/Dalat, Mulu

dan Lindu. Program ini merupakan inisiatif MPN

untuk turun padang bagi berkongsi maklumat

berkaitan dengan kesihatan, teknologi maklumat,

pertanian, pendidikan dan pembangunan sosial

kepada masyarakat di kawasan yang mempunyai

kepadatan penduduk yang tinggi.

Program bermula dengan mengadakan aktiviti

berbentuk advokasi yang merupakan platform

kepada masyarakat bagi menyampaikan maklumat

dan idea mengenai permasalahan berdasarkan isu

semasa yang sedang berlaku dalam masyarakat

setempat. Program advokasi ilmuwan ini merupakan

siri ke-9 dan diadakan di Universiti Malaysia Sarawak

(UNIMAS) sebagai tuan rumah dengan mengupas

isu “Sudah Sejahterakah Masyarakat Sarawak?”.

Selain itu, program penerangan mengenai

kepentingan dan objektif pelaksanaan Trans-

Pacific Partnership (TPPA) oleh Prof. Dr. Jamal

Othman, iaitu Timbalan Ketua Kluster Ekonomi dan

Pengurusan, MPN telah diadakan dan mendapat

sambutan yang baik daripada warga akademik

UNIMAS, Universiti Teknologi MARA (UiTM)

(Cawangan Kuching) dan Politeknik (Cawangan

Sarawak).

Program ilmuwan pada hari berikutnya merupakan

kolaborasi antara tiga entiti, iaitu MPN, Kerajaan

Negeri Sarawak dan UNIMAS. Kerjasama ini

bertujuan untuk memaksimumkan perkhidmatan

kesihatan, pertanian dan pembangunan sosial

kepada penduduk setempat bagi mendapatkan

khidmat nasihat pakar dalam bidang berkaitan

untuk menangani sebarang masalah yang dialami

oleh masyarakat setempat.

Majlis Perasmian Program Ilmuwan MPN bersama

Masyarakat ke Negeri Sarawak telah diadakan pada

29 Januari 2016 di Kampung Kaman Krokong Bau,

Kuching, Sarawak oleh YB Datuk Dr. Herip AK Susil,

Menteri Muda Kesihatan Awam Sarawak. Manakala

Majlis Penutup telah diadakan pada 30 Januari

2016 di Kampung Bunuk, Kuching, Sarawak oleh

YB Dato’ Sri Michael Manyin Anak Jawong.


Membitarai Transformasi Negara 139

Khidmat Masyarakat: Kami Prihatin

7 Mei 2016 | SMK Taman Dato’ Harun dan SMK Taman Medan, PJ

Program Khidmat Masyarakat “Kami Prihatin” ini

adalah suatu program berbentuk turun padang dan

bersama masyarakat yang dianjurkan oleh Kluster

Pendidikan dan Pembangunan Modal Insan, Majlis

Profesor Negara. Program ini telah berlangsung

pada 7 Mei 2016 bertempat di pekarangan SMK

Taman Dato’ Harun (2) dan SMK Taman Medan,

Petaling Jaya.

Program yang dihadiri oleh 500 hadirin pelbagai

generasi daripada kalangan penduduk Taman

Medan dan Taman Dato’ Harun ini serta pelajar

sekolah telah dijalankan dengan usaha sama

Universiti Malaya (UM) melalui Project Malaysian

Elders Longitudinal Research (MELoR) dan Project

Building Peace Through Intercultural Education

and Interfaith/Dialogue Ethnics Relation (dirujuk

sebagai Peace Education), Institut Pengajian Guru

Kampus Bahasa Antarabangsa (IPGKBA), Universiti

Teknologi MARA (UiTM) Kampus Seremban 3 dan

Bersama Terbitkan Antologi (BeTA).

Impak daripada program ini telah mendekatkan para

ilmuwan dan universiti dengan masyarakat sekali

gus memperkenalkan MPN kepada masyarakat

bandar.

Program yang turut mendapat tajaan daripada

Kumpulan Media Karangkraf, Kumpulan

Media Galeri Ilmu dan Nestle (M) Sdn. Bhd. ini

telah berjaya melaksanakan pelbagai aktiviti,

antaranya senamrobik, cabutan bertuah, aktiviti

sastera bersama rakyat, deklamasi sajak,

syair dan monodrama yang menyentuh perihal

kemasyarakatan.

Program lain yang berjalan serentak adalah Peace

Education Treasurehunt, sukaneka, pameran oleh

PDRM, GiatMARA, AADK dan Kolej Komuniti

dan Saringan Kesihatan. Tiga program pertama

ditujukan untuk peserta daripada pelbagai generasi

sebagai pengisian bersifat riadah dan program

meningkatkan kesedaran.


140

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Ilmuwan bersama

Masyarakat Terengganu

26 - 28 Mei 2016 | Terengganu

Program Ilmuwan MPN bersama Masyarakat di

Terenggganu telah diadakan pada 26-28 Mac 2016.

Ia merupakan kolaborasi antara tiga entiti, iaitu Majlis

Profesor Negara, Kerajaan Negeri Terengganu,

Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) dan

Universiti Malaysia Terengganu (UMT). Kerjasama

ini bertujuan untuk memaksimumkan perkhidmatan

kesihatan, pendidikan, pertanian dan pembangunan

sosial kepada penduduk setempat. Hal ini bagi

mendapatkan khidmat nasihat pakar dalam bidang

berkaitan untuk menangani sebarang masalah yang

dialami oleh masyarakat setempat.

Tiga kawasan berbeza telah dipilih untuk program ini

bagi melihat dan mengkaji mengenai pembangunan

sosioekonomi dan budaya masyarakat di sekitar

negeri Terengganu, iaitu Kampung Bukit Wan, Kuala

Nerus, Kampung Pasir Akar, Besut dan Kampung

Sungai Berua, Kuala Berang.

Di samping itu, program bersama pelajar sekolah

yang mengambil peperiksaan awam seperti Sijil

Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Pelajaran

Malaysia (STPM) serta Sijil Tinggi Agama Malaysia

(STAM) di sekitar daerah Kuala Terengganu

turut diadakan di UniSZA dalam membantu dan

membimbing pelajar dalam menentukan haluan

mereka selepas tamat sekolah. Program ini

telah dikendalikan oleh Kluster Pendidikan dan

Pembanguan Modal Insan, MPN serta mendapat

kerjasama dan penajaan daripada penerbit buku

PNI Neuron (M) Sdn. Bhd.

Program ini merupakan saluran dan medium

MPN sebagai pemikir negara untuk menyumbang

tenaga dan kepakaran yang ada kepada mereka

yang memerlukan khususnya kepada masyarakat

setempat. Secara tidak langsung, masyarakat akan

memperoleh khidmat daripada pakar dalam bidang

berkaitan berkonsepkan “turun padang” secara

percuma.

Program Perasmian Penutup telah diadakan pada

27 Mei 2016 yang disempurnakan oleh YB Dato’

Wan Nawawi Hj. Wan Ismail, Pegawai Kewangan

Negeri Terengganu.


Membitarai Transformasi Negara 141

Semarak Kasih MPN bersama

Anak Yatim

17 Jun 2016 | Hotel Bangi-Putrajaya

Program Iftar Semarak Kasih Majlis Profesor Negara bersama Anak Yatim telah

diadakan pada 17 Jun 2016 bertempat di Hotel Bangi-Putrajaya, Selangor dan

telah disempurnakan oleh YB Dato’ Seri Idris Jusoh, YB Menteri Pendidikan

Tinggi. Program ini telah menghimpunkan para profesor dan anak yatim

daripada beberapa rumah anak yatim di sekitar Lembah Klang.

Program ini bertujuan untuk menyediakan platform kepada para profesor bagi

memenuhi tanggungjawab sosial serta mengeratkan hubungan dan ikatan

kekeluargaan serta mampu mewujudkan persekitaran yang harmoni.

Kluster Perubatan dan Sains Kesihatan merupakan kluster yang telah banyak

memberikan sumbangan perkhidmatan saringan kesihatan dan ceramah

kepada anak yatim ini. Sebagai salah satu kluster yang memainkan peranan

yang penting untuk menjayakan program iftar ini, Kluster Perubatan juga telah

menghantar sekumpulan ahli sukarelawan untuk bersama-sama membantu

menjayakan program tersebut.

Jumlah tetamu yang hadir adalah seramai 450 orang yang terdiri daripada 302

anak yatim dan 20 penjaga rumah (156 orang anak perempuan dan 148 orang

anak lelaki) daripada empat rumah anak yatim sekitar Lembah Klang bersama

44 profesor.


142

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016


Membitarai Transformasi Negara 143

MPN DAN MEDIA

Media sebagai salah satu

wadah penyampaian dan

perkongsian ilmu serta

maklumat yang terbaik

daripada golongan ilmuwan

kepada masyarakat.

Melalui media, MPN dapat

memperkasakan peranannya

dalam menterjemahkan

aspirasi negara ke arah

melahirkan masyarakat

yang berpengetahuan

tinggi. Tanpa media sebagai

medium komunikasi,

mesej penting yang cuba

disampaikan kepada umum

tidak dapat direalisasikan.


144

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Keratan Akhbar 2016

Tajuk Keratan Akhbar Terbitan Tarikh

JANUARI

Meterai kerjasama UMNO – PAS Mingguan 3 Januari 2016

Malaysia

Perlombongan bauksit usah jejas alam sekitar “Aktiviti perlu amal wawasan Berita Harian 4 Januari 2016

pembangunan lestari”

Kita sendiri tentukan baik buruk media sosial Utusan Malaysia 6 Januari 2016

Belajar bahasa Melayu secara integratif pupuk perpaduan Berita Harian 6 Januari 2016

Perbalahan mazhab cetus kebimbangan dunia Islam “Pertembungan dua Berita Harian 6 Januari 2016

hegemoni buat Asia Barat tambah bergolak”

Malaysia hilang konsesi jika lewat sertai TPPA Utusan Malaysia 7 Januari 2016

Kerjasama PAS, UMNO bonus orang Melayu, agama Islam Utusan Malaysia 8 Januari 2016

Beri penjelasan kepada ahli Berita Harian 8 Januari 2016

Meneroka misteri alam Pulau Langkawi “Simpan sejarah Paleozoik paling Berita Harian 8 Januari 2016

lengkap di Asia”

UM, Harvard cari kaedah tangani masalah paru-paru “Kaji selidik guna Berita Harian 11 Januari 2016

kepakaran bidang biolinetik, salur ubatan nano”

Memperkasa sains kelestarian secara berkesan Berita Harian 12 Januari 2016

PAS-DAP berpecah sebelum PRU14? “Pergeseran DAP-PAS tak mampu Sinar Harian 13 Januari 2016

dibendung, UMNO mampu ambil kesempatan”

Legasi perpaduan Tun Razak biar berterusan “Bahasa Malayu, Kebudayaan, Berita Harian 13 Januari 2016

Rukun Negara bentuk keharmonian kaum”

Panjangkan tempoh moratorium – Pakar Utusan Malaysia 13 Januari 2016

TPPA wujud lebih banyak peluang kerja Berita Harian 14 Januari 2016

TPPA cipta lebih banyak peluang pekerjaan Sinar Harian 14 Januari 2016

TPPA tidak kurangkan jumlah pekerjaan Kosmo 14 Januari 2016

TPPA perluas pasaran Malaysia Utusan Malaysia 14 Januari 2016

Langkah keselamatan dikongsi Ketua Kluster Politik, Keselamatan dan Berita Harian 16 Januari 2016

Hal Ehwal Antarabangsa, Majlis Profesor Negar, Prof. Datuk Dr. Muhamed

Mustafa Ishak dan penganalisis jenayah, Kamal Affandi Hashim ketika

berdepan situasi cemas seperti serangan pengganas

PAS tiada harapan dapat ‘anak sulung’ di Sarawak “Ideologi dibawa parti Berita Harian 16 Januari 2016

agam tak serasi dengan penduduk pelbagai etnik”

Bajet 2016 perlu diubah suai bantu rancakkan ekonomi Berita Harian 17 Januari 2016

Bertindak dakwa pihak terlibat Utusan Malaysia 18 Januari 2016

Pakar syor bayar gaji dua kali sebulan “Bantu kakitangan awam urus

perbelanjaan isi rumah”

Martabat bahasa Melayu dalam perundangan “Penggunaan berterusan

jadikan bahasa lebih cekap, indah”

Berita Harian 20 Januari 2016

Berita Harian 20 Januari 2016


Membitarai Transformasi Negara 145

Tajuk Keratan Akhbar Terbitan Tarikh

JANUARI

“Lebih mustahak pengganti yang mampu memajukan Kedah” tidak timbul

isu sokongan terhadap BN

UUM tawar inisiatif bantu penuntut Sinar Harian 20 Januari 2016

Utusan Malaysia 22 Januari 2016

Hukuman mandatori pesalah langgar lari Utusan Malaysia 22 Januari 2016

Untuk berlaku adil desakan wajar disiasat “UMNO Kedah ada banyak

pemimpin bersemangat”

Sekat fitnah, hasutan di media sosial “Salah guna kebebasan sebar

kebencian terhadap kerajaan”

Utusan Malaysia 22 Januari 2016

Berita Harian 23 Januari 2016

Masa depan UMNO Kedah jadi taruhan Berita Harian 23 Januari 2016

3 Malaysians among top 1pc of world-class scientists New Straits Times 23 Januari 2016

4 likely candidates to replace Mukhriz as MB New Straits Times 24 Januari 2016

Beri peluang kepada pekerja tempatan Sinar Harian 25 Januari 2016

Pengganti Mukhriz tidak boleh tangkap muat Utusan Malaysia 25 Januari 2016

Kem Bashah sudah ada majoriti mudah Kosmo 26 Januari 2016

Sokongan seimbang, sukar tentukan siapa MB Kedah Kosmo 26 Januari 2016

Advokasi Ilmuwan UNIMAS “ Kesejahteraan rakyat Sarawak” Utusan Malaysia 26 Januari 2016

Melestarikan sikap positif terhadap bahasa Melayu “Dasar martabatkannya

perlu dilaksana serentak program bahasa Inggeris”

Berita Harian 27 Januari 2016

Advokasi Ilmuwan UNIMAS “4 tokoh kongsi pandangan, idea” Utusan Malaysia 27 Januari 2016

Henti sebar dakwaan istana sokong puak tertentu Utusan Malaysia 27 Januari 2016

MPN delegation calls on CM

Rangka program MPN bisi pemaik ngagai komuniti “Nyerumba program tu

bisi diatur pengawa pemandang pasal pengerai enggau licha pekara pelajar”

New Sarawak

Tribune

Utusan Borneo

(Berita Iban)

28 Januari 2016

28 Januari 2016

Kunjungan Hormat MPN bersama Ketua Menteri Sarawak The Borneo Post 28 Januari 2016

Adenan terima kunjungan delegasi MPN Utusan Sarawak 28 Januari 2016

Malah dapat meningkatkan undi popular cecah 60 peratus “BN diyakini Utusan Malaysia 28 Januari 2016

terus tadbir Sarawak”

90 peratus guru anak Sarawak dikhuatiri jejaskan integrasi nasional Utusan Malaysia 28 Januari 2016

Kemajuan pesat di Semenanjung cetus sentimen dianaktirikan Utusan Malaysia 28 Januari 2016

Peneroka tanah tak terkawal jejas keunikan topografi Berita Harian 30 Januari 2016

Ubah suai bajet langkah proaktif tempuh cabaran ekonomi global “Tindakan

kerajaan bukan bermakna negara dalam kegawatan”

Berita Harian 31 Januari 2016


146

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

samb. Keratan Akhbar 2016

Tajuk Keratan Akhbar Terbitan Tarikh

FEBRUARI

Hidupkan kembali muafakat politik “Selesai masalah negara secara matang

menerusi perbincangan tanpa kira ideologi”

Adun layak usul undi tidak percaya Sinar Harian 1 Februari 2016

Berita Harian 1 Februari 2016

Bahasa Melayu mampu dukung identiti nasional Berita Harian 3 Februari 2016

Ahli sains Malaysia terima pengiktirafan Sinar Harian 3 Februari 2016

Pakar bedah neuro Naib Canselor UniSZA Utusan Malaysia 4 Februari 2016

Sentuhan ajaib Adenan dinanti “SUPP, UPP perlu utama kejayaan BN” Berita Harian 4 Februari 2016

BN Sarawak perlu segera selesai isu kerusi, calon “Elak jejas peluang parti

kemenangan besar”

Berita Harian 6 Februari 2016

MB perlu masa bukti tak seburuk disangka Sinar Harian 7 Februari 2016

Belia paling layak “Ikon PRU14 UMNO perlu dilantik kalangan golongan

muda”

Sinar Harian 8 Februari 2016

‘Take NSC Act in context’ New Straits Times 10 Februari 2016

Kerajaan diminta timbang semula Utusan Malaysia 11 Februari 2016

Strategi keselamatan DKDN dan DPN Utusan Malaysia 11 Februari 2016

Pakar saraf Naib Canselor baharu UniSZA Berita Harian 12 Februari 2016

Pendidikan silang budaya erat hubungan kaum patut disegera Berita Harian 17 Februari 2016

IPBES kongsi strategi, perkukuh sumber tenaga bangun negara Berita Harian 18 Februari 2016

Balance ecosystem, biodiversity New Straits 19 Februari 2016

Times

Tenangkan gelora politik di Laut China Selatan Berita Harian 20 Februari 2016

Pakar bincang strategi urus kepelbagaian bio “Sidang ketengah isu Berita Harian 20 Februari 2016

pembangunan tanpa abai pemeliharaan sumber asli”

Tangguh ambil pekerja asing buka peluang rakyat bekerja Utusan Malaysia 20 Februari 2016

Time to protect the pollinators “Under threat: Our crops rely on these small New Straits Times 22 Februari 2016

and helpful species”

Serangga penting dalam industri makanan dunia Berita Harian 22 Februari 2016

Legasi Tun Razak Utusan Malaysia 22 Februari 2016

Menelek senario PRN Sarawak 2016 Utusan Malaysia 22 Februari 2016

Martabat status Profesor “MPN syor had persaraan ilmuwan akademik di Harian Metro 23 Februari 2016

universiti dilanjut 65 tahun”

Persaraan Profesor universiti awam usia 65 tahun dikaji Utusan Malaysia 23 Februari 2016

MPN cadang lanjutkan usia persaraan Profesor Utusan Malaysia 23 Februari 2016


Membitarai Transformasi Negara 147

Tajuk Keratan Akhbar Terbitan Tarikh

FEBRUARI

Sin Chow Daily 23 Februari 2016

156 Profesor kontrak hilang kerja “Universiti awam hadapi kekangan bajet

untuk bayar gaji beratus-ratus profesor berpengalaman berstatus kontrak”

Kosmo 23 Februari 2016

MPN cadang lanjutkan usia persaraan profesor Utusan Malaysia 23 Februari 2016

MPN cadang lanjut usia persaraan profesor 65 tahun Berita Harian 23 Februari 2016

Semakan semula biodiversiti dilancar Utusan Malaysia 23 Februari 2016

Pengecilan bajet punca kontrak 33 peratus ahli akademik kontrak

ditamatkan “156 profesor menganggur”

Lima prinsip tunjangi dasar kepelbagaian biologi “17 matlamat disasar

menjelang 2025 bagi laksana pembangunan lestari”

Kebanjiran mereka rampas peluang kerja rakyat tempatan “Atasi segera

pekerja asing tidak berdaftar”

Elak Profesor berstatus kontrak ditamatkan perkhidmatan “Universiti mohon

dana tambahan”

Menyebarkan budaya Melayu dalam pesawat “Syarikat penerbangan patut

terapkan anak kapal adab sebagai identiti bangsa”

Kosmo 23 Februari 2016

Berita Harian 23 Februari 2016

Utusan Malaysia 24 Februari 2016

Kosmo 24 Februari 2016

Berita Harian 24 Februari 2016

Advokasi Ilmuwan UMT “Jangan abaikan transformasi minda” Utusan Malaysia 24 Februari 2016

Platform for scientists to ‘talk’ to governments New Straits Times 25 Februari 2016

Advokasi Ilmuwan UMT “Soal transformasi minda jejaskan pencapaian” Utusan Malaysia 25 Februari 2016

Universiti Malaya terima pengiktirafan antarabangsa Utusan Malaysia 25 Februari 2016

MPN akan turun padang ke Terengganu Utusan Malaysia 25 Februari 2016

PAS was right about DAP, says expert New Straits 25 Februari 2016

Times

Lebihan isi padu air dilihat punca gempa di Kenyir Utusan Malaysia 26 Februari 2016

Perlu masa sedia dana biayai profesor kontrak Utusan Malaysia 26 Februari 2016

TPPA: Perdagangan Malaysia tidak terjejas Utusan Malaysia 26 Februari 2016

Bendung radikalisasi IS di IPT tempatan “Pembabitan segelintir pelajar Berita Harian 27 Februari 2016

mampu gugat keselamatan negara”

BN Sarawak yakin rampas empat kerusi majoriti Cina “50 dasar diamal Berita Harian 27 Februari 2016

Adenan lebih terbuka kepada rakyat”

Khidmat profesor wajar diterus selagi termampu Berita Harian 27 Februari 2016

Muhyiddin in no condition to carry out his tasks, says analyst New Straits Times 27 Februari 2016

“Profesor tidak pernah bersara” MPN harap usia persaraan bagi golongan

profesor dikaji semula kerana negara memerlukan khidmat dan kepakaran

ilmuwan dalam memacu industri pendidikan

Kosmo 28 Februari 2016


148

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

samb. Keratan Akhbar 2016

Tajuk Keratan Akhbar Terbitan Tarikh

MAC

Nama bawa nilai identiti institusi, pasukan perlu dikekal Berita Harian 2 Mac 2016

Wujudkan komponen pendidikan tulisan jawi Utusan Malaysia 3 Mac 2016

Fewer STPM students with perfect scores New Straits Times 3 Mac 2016

Perhimpunan 27 Mac lonjak sokongan kepada Muhyiddin Sinar Harian 5 Mac 2016

Tindakan PAS wajar tidak ikut sentimen guling PM Utusan Malaysia 5 Mac 2016

Rakyat Sarawak harapkan Apai Besai bawa transformasi “PM prihatin

keperluan rakyat luar bandar”

Dijangka pantai timur Sabah rentetan kejadian berulang tiga minggu

berturut-turut “Gempa bumi besar diramal berlaku”

Gerakan Dr. Mahathir perlu ditangani secara bijaksana “masa terbaik nilai

tokoh jalin kerjasama dengan pembangkang”

Berita Harian 5 Mac 2016

Kosmo 6 Mac 2016

Berita Harian 6 Mac 2016

Sekat laman TMI berlandaskan peranan, tanggungjawab SKMM- MPN Berita Harian 7 Mac 2016

Yakini kemampuan bahasa Melayu dalam pendidikan STEM “Saintis kita

kena contohi negara maju guna bahasa ibunda jayakan agenda keilmuan”

Berita Harian 8 Mac 2016

Pelajar cemerlang wajar manfaat universiti tempatan Berita Harian 9 Mac 2016

Zakri pengerusi bersama lembaga penasihat PBB Berita Harian 10 Mac 2016

Zakri hargai pengiktirafan PBB Utusan Malaysia 10 Mac 2016

Program B.Sc. IT UUM diiktiraf Mauritius Utusan Malaysia 10 Mac 2016

Rakyat perlu sedia pertahan maruah negara “Jangan biar negara asing

perlekeh, bertindak sesuka hati”

PM berbangga lantikan Zakri Utusan Malaysia 11 Mac 2016

New PAS pact will split votes New Straits Times 11 Mac 2016

Berita Harian 13 Mac 2016

Profesor tidak disambung kontrak boleh aktif dalam dunia akademik Utusan Malaysia 14 Mac 2016

Pakatan Dr. Mahathir – pembangkang tidak mampu bertahan Utusan Malaysia 14 Mac 2016

Undi luar bandar terjejas Sinar Harian 14 Mac 2016

Malaysia diancam gempa bumi bermagnitud lemah Berita Harian 15 Mac 2016

Ingatan Joseph Kurup kepada pemimpin politik, agama “Elak ucapan

sentimen kaum”

Utusan Malaysia 15 Mac 2016

Syor MPN beri syarahan keharmonian kaum di UA Berita Harian 15 Mac 2016

Cari jalan kekalkan Profesor veteran Kosmo 15 Mac 2016

Malaysia diancam gempa bumi bermagnitud lemah Berita Harian 16 Mac 2016

Laut China Selatan biar kekal zon aman, berkualiti “persaingan kuasa besar

dunia boleh rencatkan kemakmuran Asia Tenggara”

Berita Harian 16 Mac 2016

Kempen selamatkan bahasa Cina tidak patriotik Berita Harian 16 Mac 2016


Membitarai Transformasi Negara 149

Tajuk Keratan Akhbar Terbitan Tarikh

MAC

Gabungan PAS, IKATAN tidak kukuh Sinar Harian 17 Mac 2016

Pilihan raya berasingan membebankan “Cadangan Ketua Menteri Sarawak

perlu kajian menyeluruh”

Memperkasa sains tulen dalam pendidikan negara “Subjek meliputi Geologi

perlu diajar secara bersistem sejak sekolah rendah”

Berita Harian 19 Mac 2016

Berita Harian 19 Mac 2016

PABM angkat martabat bahasa kebangsaan Utusan Malaysia 19 Mac 2016

UM handle own intake New Sunday 20 Mac 2016

Times

Tindakan perlu diambil elak kepelbagaian bio negara terus ‘sakit’ Berita Harian 21 Mac 2016

“Perbincangan meja bulat mahu pembangunan seimbang tidak jejas

sumber alam semula jadi”

Malaysia komited tangani isu pemerdagangan manusia Berita Harian 22 Mac 2016

Ilmuwan kita tak megah dengan bahasa Melayu Berita Harian 23 Mac 2016

Zakri jayakan ceramah Sains dan Penyelidikan di UCSI Berita Harian 24 Mac 2016

Pemuda UMNO kena tunjuk hasil “Penganalisis politik berpendapat sayap Sinar Harian 24 Mac 2016

parti itu perlu usaha keras, jangan banyak alasan”

Bantah kenderaan rasmi kerajaan kebal saman laju “Ramai tidak setuju Berita Harian 25 Mac 2016

wujud perbezaan kedudukan, pangkat babit keselamatan”

Tunggu PRU untuk ubah kepimpinan – KM Melaka Berita Harian 25 Mac 2016

Teka-teki pengganti kesinambungan legasi Jabu Berita Harian 26 Mac 2016

Pentadbiran negeri lain boleh contohi Selangor Sinar Harian 27 Mac 2016

Petani diminta amal pengairan terancang Berita Harian 28 Mac 2016

Pembangkang diramal tambah kerusi PRN Sarawak Sinar Harian 28 Mac 2016

Advokasi Ilmuwan UIAM: HAB HALAL: Malaysia berjaya? Utusan Malaysia 29 Mac 2016

Muhamamad Alif berisiko hilang deria rasa Utusan Malaysia 30 Mac 2016

Bahasa Melayu bagai melukut di tepi gantang Berita Harian 30 Mac 2016

Kumpul tandatangan tidak beri kesan Sinar Harian 30 Mac 2016

Tandatangan hanya protes Sinar Harian 30 Mac 2016

Advokasi Ilmuwan UIAM: Potensi besar industri halal Utusan Malaysia 30 Mac 2016

Advokasi Ilmuwan UIAM: Malaysia kedudukan pertama pasaran halal dunia Utusan Malaysia 30 Mac 2016

Advokasi Ilmuwan UIAM:

Malaysia tempat pertama status hab halal tiga sektor

Institut Inovasi Strategik Johor hab ilmuwan “Warga universiti melalui IISJ

mampu jayakan iltizam Khaled”

Utusan Malaysia 31 Mac 2016

Berita Harian 31 Mac 2016


150

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

samb. Keratan Akhbar 2016

Tajuk Keratan Akhbar Terbitan Tarikh

APRIL

Rakyat Kedah sabar harungi isu ‘kepanasan’. “Ahmad Bashah perlu sedar

kesempitan hidup penduduk luar bandar”

Berita Harian 1 April 2016

IPTS dibenar guna logo universiti awam Berita Harian 1 April 2016

Sarawak polls on May 7, sayas expert New Straits Times 1 April 2016

DUN Sarawak bubar 11 April “Adenan umum tarikh selepas dapat

persetujuan Yang Di-Pertua Negeri”

Pembangkang harungi jalan sukar di Sarawak “BN dilihat tak hadapi

sebarang masalah untuk menang dua pertiga kerusi DUN”

Pengaruh jelas hubungan etnik patut diurus segera “Rakyat perlu kaji secara

ilmiah dalam usaha perkukuh kesepaduan nasional”

Forging ahead “Two months into his position as vice chancellor of Universiti

Teknologi MARA, Profesor Emeritus Datuk Dr Hassan Said outlines his vision

for the institution”

Mesin ganti sasterawan “Karya kecerdasan buatan (A1) lepasan saringan

Hadiah Sastera Jepun”

Harian Metro 1 April 2016

Berita Harian 2 April 2016

Berita Harian 2 April 2016

Not too late for sustainable future New Straits Times 3 April 2016

New Straits Times 3 April 2016

Berita Harian 4 April 2016

Proton perlu tembusi pasaran baharu Utusan Malaysia 4 April 2016

Isu pembahagian kerusi UPP, SUPP boleh jejas undi “Jika masalah tidak

diatasi segera, mungkin sokongan beralih”

Berita Harian 5 April 2016

Beli gelaran demi reputasi Sinar Harian 5 April 2016

Bahasa Melayu jambatan hubungan rakyat, negara Berita Harian 6 April 2016

Gendang PRN-11 Sarawak mula dipalu Kosmo 6 April 2016

Perkhidmatan insurans atasi risiko bencana “Penyelesaian penting dalam

proses pembinaan semula kerosakan”

Susulan siswa tunaikan baucer BB1M “Pengurusan UA sokong tindakan

tatatertib terhadap pelajar salah guna baucer BB1M”

PRN Sarawak: Sukar buat PKR Sinar Harian 7 April 2016

Berita Harian 7 April 2016

Harian Metro 7 April 2016

Don: Sarawak DAP unlikely to use Guan Eng The Star 9 April 2016

Adenan, BN terus diberi kepercayaan Utusan Malaysia 9 April 2016

Selesai segera masalah parti asal, serpihan Berita Harian 9 April 2016

Politik Sarawak makin panas “tahap prestasi dan populariti undi akan

berupaya melonjak imej Adenan di mata rakyat Sarawak dan kepimpinan

Putrajaya”

Permulaan pendedahan Panama Papers “hanya kes berunsur janayah,

langgar undang-undang kena tindakan”

Kok Seong digelar haji, ustaz Sinar Harian 9 April 2016

Mingguan

Malaysia

10 April 2016

Berita Harian 11 April 2016

Bahasa Melayu mesti diperkasa, guna pada setiap bidang Berita Harian 13 April 2016


Membitarai Transformasi Negara 151

Tajuk Keratan Akhbar Terbitan Tarikh

APRIL

PRN-11 dijangka 7 Mei “Tarikh penamaan calon bakal diumum selepas

mesyuarat SPR pagi ini”

Berita Harian 14 April 2016

MPU bantu bangunkan Melaka Berita Harian 14 April 2016

Prof. Shahrin dilantik ahli MBOT Berita Harian 14 April 2016

Eating it may endanger health, says MPN The Star 14 April 2016

Populariti Adenan jadi taruhan “Rakyat bagaikan beri ‘lampu hijau’ kekal

kepimpinan Ketua Menteri”

Bina kedamaian, keharmonian secara berterusan “Kita perlu urus salah

faham penganut agama ikut acuan sendiri”

BN perlu tangani segera isu rakyat “Penjelasan meyakinkan tepis eksploitasi

pembangkang”

‘Halang pengacau masuk rumah kitak’ Perpaduan kaum, agama di Sarawak

wajib dipertahankan

Berita Harian 15 April 2016

Berita Harian 15 April 2016

Berita Harian 16 April 2016

Berita Harian 18 April 2016

Silang budaya mampu ubah sikap masyarakat Sinar Harian 20 April 2016

Bahasa Melayu penting demi kelangsungan Berita Harian 20 April 2016

Hentikan sikap rasis Sinar Harian 20 April 2016

Cari persamaan antara kaum Sinar Harian 20 April 2016

Wujudkan pelan tindakan Sinar Harian 20 April 2016

Suruhanjaya Tenaga perlu tegas bendung pendawaian tak teratur Berita Harian 21 April 2016

UiTM sasar 90 peratus kebolehpasaran Berita Harian 22 April 2016

Strategi kempen ampun pikat pengundi “Manifesto perlu mengambil kira isu

berkaitan kepentingan rakyat”

PROTON teknologi canggih negara “Bukan sekadar jenama perniagaan

tetapi jati diri bangsa Malaysia”

Berita Harian 23 April 2016

Berita Harian 23 April 2016

Tiada tanda kejadian gempa bumi mega Kosmo 24 April 2016

Peringatan bahana kemusnahan alam “Pusat perlu ada dasar baharu bantu

negeri pulihara hutan”

Berita Harian 24 April 2016

Kesetiaan Ghafar kurangkan pergolakan dalam parti Utusan Malaysia 26 April 2016

Advokasi Ilmuwan USIM “Umat Islam menolak sains?” Utusan Malaysia 26 April 2016

Advokasi Ilmuwan USIM “Umat Islam perlu menguasai sains” Utusan Malaysia 27 April 2016

Perlembagaan Persekutuan bukan bersifat perkauman Berita Harian 27 April 2016

Pertembungan sesama sendiri bukti kerapuhan Pakatan Rakyat Berita Harian 27 April 2016

Quang Ngai bakal geopark kedua Vietnam “Pemimpin daerah, swasta perlu

kerjasama pintar urus Pulau Ly Son secara lestari”

Ekonomi setempat jadi tumpuan “Dasar dilaksanakan kerajaan negeri

tingkat taraf hidup rakyat”

Berita Harian 28 April 2016

Ketelusan PAC diragui Sinar Harian 28 April 2016

Berita Harian 29 April 2016


152

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

samb. Keratan Akhbar 2016

Tajuk Keratan Akhbar Terbitan Tarikh

MEI

KL terancam tanpa Hutan Simpan Kekal Berita Harian 1 Mei 2016

Isu MB Terengganu: Tanpa gelaran, bukan masalah tadbir negeri Sinar Harian 3 Mei 2016

Hang Tuah antara polemik, citra negara Berita Harian 3 Mei 2016

Pola sokongan pengundi muda sukar diduga Berita Harian 4 Mei 2016

Pembangkang lebih tertekan berikutan ‘jenama’ Adenan Kosmo 5 Mei 2016

Elakkan percutian berdarah di luar negara Kosmo 6 Mei 2016

Faktor ‘wow’ Adenan penentu kemenangan BN pada PRN-11 esok “BN

dijangka menang besar”

Kosmo 6 Mei 2016

Cari peluang perolehi geran penyelidikan - Hassan Utusan Malaysia 7 Mei 2016

UiTM ‘diantarabangsakan’ masa terdekat Utusan Malaysia 9 Mei 2016

Pembangunan punca Putrajaya banjir Berita Harian 9 Mei 2016

Mighty five nations to be Asian powerhouses “A NEW CHINA” Malaysia,

India, Thailand and Vietnam to enter top 15 of Global Manufacturing

Competitiveness Index

New Straits Times 9 Mei 2016

Ditakdirkan jikalau tiada UMNO Utusan Malaysia 10 Mei 2016

GSIAC pergiat usaha perkukuh ekonomi Berita Harian 10 Mei 2016

Referendum buat Adenan Sinar Harian 11 Mei 2016

Keberkesanan Deklarasi Rakyat dipersoal Sinar Harian 11 Mei 2016

Zul Azhar Zahid Naib Canselor UniMAP baharu Utusan Malaysia 11 Mei 2016

Tangkis stereotaip Islamfobia di Barat Kosmo 12 Mei 2016

La Nina bawa monsun lebih lembab, banjir – pakar Utusan Malaysia 12 Mei 2016

UMNO ada peluang menang di Sungai Besar Sinar Harian 12 Mei 2016

Pakatan Harapan usah kacau daun Sinar Harian 14 Mei 2016

Mustahil untuk menang percuma Sinar Harian 16 Mei 2016

Ini bukan masa Amanah uji kekuatan: Penganalisis Sinar Harian 17 Mei 2016

Tasik simpanan pilihan terbaik Harian Metro 17 Mei 2016

Perbalahan dua parti untungkan BN Berita Harian 17 Mei 2016

Tiga penjuru, BN untung Sinar Harian 17 Mei 2016

Kena pikat pengundi atas pagar Sinar Harian 19 Mei 2016

Isu nasional jadi modal kempen pembangkang Sinar Harian 19 Mei 2016

Program Advokasi Ilmuwan MPN di UniMAP 31 Mei Utusan Malaysia 21 Mei 2016

Arkeologi buktikan Melayu penduduk asal Malaysia Utusan Malaysia 21 Mei 2016

Sungai Besar ujian getir buat Noh “Sebarang keputusan pada PRK 18 Jun

ini akan memberi kesan terhadap kepimpinan dan kredibiliti beliau”

Sinar Harian 22 Mei 2016

Universiti awam perlu jana pendapatan sendiri Berita Harian 23 Mei 2016

PKR kini dilema Sinar Harian 24 Mei 2016

Guan Eng boleh disiasat di bawah seksyen berbeza Utusan Malaysia 25 Mei 2016


Membitarai Transformasi Negara 153

Tajuk Keratan Akhbar Terbitan Tarikh

MEI

Pertimbang teroka air dalam tanah Berita Harian 24 Mei 2016

PKR tersepit Sinar Harian 24 Mei 2016

Setiap Universiti Awam digesa bangunkan potensi wakaf Utusan Malaysia 25 Mei 2016

Calon tetap berisiko tewas Sinar Harian 26 Mei 2016

Nama besar bukan kelebihan Sinar Harian 26 Mei 2016

Cameron Highlands berdepan hakisan, bencana alam serius Utusan Malaysia 27 Mei 2016

Penasihat Sains PM dapat pengiktirafan dunia Kosmo 30 Mei 2016

Global honour for PM’s science advisor New Straits Times 30 Mei 2016

Advokasi Ilmuwan UniMAP: Belajarlah daripada kesilapan lalu Utusan Malaysia 30 Mei 2016

Program rayuan kemasukan ke UiTM bantu 1,000 pelajar Tanah Merah Utusan Malaysia 30 Mei 2016

Lima UA laksana program 2U2i mulai September Berita Harian 30 Mei 2016

Penasihat Sains PM dapat pengiktirafan dunia Berita Harian 31 Mei 2016

Advokasi Ilmuwan UniMAP: Tambah baik kokurikulum teknikal Utusan Malaysia 31 Mei 2016

BN ada kelebihan Sinar Harian 31 Mei 2016

Cameron Highlands terus terancam 10 tahun lagi Utusan Malaysia 31 Mei 2016

Klausa tak sentuh hukum hudud “tak sepatut wujud salah faham sehingga

ramai bangkit menentang”

Berita Harian 31 Mei 2016


154

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

samb. Keratan Akhbar 2016

Tajuk Keratan Akhbar Terbitan Tarikh

JUN

Wujud badan selaras ‘ekosistem’ TVET Utusan Malaysia 1 Jun 2016

Selangor govt graft claims will widen rift in PKR New Straits Times 1 Jun 2016

Penjenamaan semula TVET perlu tumpu aktiviti penyelidikan – Mary Yap Bernama 1 Jun 2016

Penjenamaan semula TVET perlu tumpu penyelidikan Sinar Harian 1 Jun 2016

Penjenamaan semula TVET perlu tumpu penyelidikan Perak Today 1 Jun 2016

Kawasan terpencil dimajukan sebagai Geopark Berita Harian 4 Jun 2016

Generasi muda enggan teruskan legasi Kosmo 4 Jun 2016

Berani tampil calon PRU kalangan belia “BN wajar buat transformasi sedia

pelapis pemimpin masa depan negara”

Berita Harian 4 Jun 2016

Peguam Negara ketuai penerima darjah kebesaran Kosmo 5 Jun 2016

Gunung Kinabalu selamat daripada ancaman gempa – Pakar Utusan Malaysia 5 Jun 2016

Nikmati kurma pada bila- bila masa Kosmo 6 Jun 2016


Membitarai Transformasi Negara 155

Tajuk Keratan Akhbar Terbitan Tarikh

JUN

Satu badan selaras ‘ekosistem’ TVET Utusan Malaysia 6 Jun 2016

DAP masih meneruskan agenda Malaysian Malaysia Utusan Malaysia 7 Jun 2016

PRK bukti pembangkang tak serasi Sinar Harian 8 Jun 2016

Dasar latihan Industri Nasional perlu digubal “Usul membolehkan

mahasiswa terima elaun khas ketika jalani latihan”

Berita Harian 9 Jun 2016

Sijil Matrikulasi bukti keprihatinan kerajaan Berita Malaysia 9 Jun 2016

Pinda akta 133 berkesan hukum peniaga degil Berita Harian 10 Jun 2016

PBT perlu telus laksana tanggungjawab “Pemilik restoran mampu bayar

kompaun, tak kisah dikenakan tindakan”

Dr. Mahathir backs PAN candidate for Sg. Besar “This is the first time ex-PM

is campaigning against BN”

Berita Harian 10 Jun 2016

Azmin perlu turun bantu kempen Sinar Harian 11 Jun 2016

New Straits Times 12 Jun 2016

Aura Tun M bantu Amanah namun BN tetap utuh Sinar Harian 12 Jun 2016

Jangan sampai hilang ‘seni’ Sinar Harian 13 Jun 2016

UMNO, PAS perlu ketepi sengketa lama demi kepentingan Islam Berita Harian 13 Jun 2016

Transformasi: Agenda besar kerajaan Utusan Malaysia 13 Jun 2016

UUM sedia internet percuma untuk masyarakat Changlun, Sintok Utusan Malaysia 14 Jun 2016

Pulau Kosmetik Langkawi dibina menjelang akhir tahun “Bioeconomy Corp,

pengeluar dari Perancis sepakat bangun industri herba, minyak wangi”

Berita Harian 14 Jun 2016

Sentimen undi simpati kukuhkan BN Sinar Harian 14 Jun 2016

Agama jalan keluar atasi gejala sosial Kosmo 16 Jun 2016

PAN’s stance on hudud makes non- Malays edgy “Some party leaders had

previously voted for its implementation”

New Straits Times 16 Jun 2016

UM asks researchers to retract published articles New Straits Times 17 Jun 2016

Dakwaan palsu kajian disiasat “UM tubuh jawatankuasa siasat tuduhan

palsu imej sel hati”

Program Semarak Kasih MPN bersama

Anak-anak yatim sekitar Lembah Klang

Berita Harian 17 Jun 2016

Berita Harian 18 Jun 2016

Advokasi Ilmuwan UPM: Tingkatkan daya saing sekuriti makanan negara Utusan Malaysia 20 Jun 2016

Menang PRK bukan petunjuk sebenar Sinar Harian 20 Jun 2016


156

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

samb. Keratan Akhbar 2016

Tajuk Keratan Akhbar Terbitan Tarikh

JUN

PAS perlu UMNO hadapi PRU-14: Penganalisis Berita Harian 20 Jun 2016

Jentera BN jitu “Permuafakatan dalam kalangan pemimpin bawa

kemenangan”

Harian Metro 20 Jun 2016

Punca hujan berlebihan sekitar Lembah Klang Berita Harian 20 Jun 2016

Melayu perlu bersatu bukan terus bercakaran “Dr. Mahathir dinasihat ambik

iktibar”

Utusan Malaysia 20 Jun 2016

Pengundi Cina muak dengan DAP Utusan Malaysia 20 Jun 2016

Kemenangan bukti Sungai Besar, Kuala Kangsar kubu kuat BN Berita Harian 20 Jun 2016

Advokasi Ilmuwan UPM: Tingkatkan sekuriti makanan Utusan Malaysia 21 Jun 2016

Inisiatif suarakan keperluan “Manfaatkan media sosial kaedah wakaf untuk

mohon sumbangan”

Kosmo 21 Jun 2016

Benteng terakhir bahasa Melayu di UA Berita Harian 22 Jun 2016

Advokasi Ilmuwan UPM: Tahap sekuriti makanan Malaysia rapuh Utusan Malaysia 22 Jun 2016

Advokasi Ilmuwan UPM: Stok makanan dijangka bertahan 45 Hari

“Pengusaha dalam bidang pertanian makanan perlu ditambah”

Berita Harian 22 Jun 2016

Cepatkan PRU bukan jalan terbaik Sinar Harian 22 Jun 2016

Advokasi Ilmuwan UPM: Negara terpaksa import bahan makanan RM45.4

bilion “Stok makanan hanya cukup 45 hari”

Utusan Malaysia 22 Jun 2016

Bekalan beras negara dijamin mencukupi Berita Harian 23 Jun 2016

AirAsia, MAHB perlu henti perbalahan Berita Harian 23 Jun 2016

Advokasi Ilmuwan UPM: Mantapkan sekuriti makanan Utusan Malaysia 24 Jun 2016

Lindungi pelarian demi kemanusiaan Kosmo 24 Jun 2016

‘BN has good change to win big” New Straits Times 24 Jun 2016

Gunung Maria tak akan meletus Utusan Malaysia 25 Jun 2016

Kenal pasti keperluan rakyat tempatan Utusan Malaysia 26 Jun 2016

Impak Fenomena Ayunan Madden-Julian di Malaysia Berita Harian 26 Jun 2016

Tindakan Britain beri kesan Mingguan 26 Jun 2016

Malaysia

MPN sokong program imunisasi Berita Harian 27 Jun 2016

Pola undi PRU14 tidak akan berubah Sinar Harian 27 Jun 2016

Khair: Signature for PT3 Sejarah optional New Straits Times 27 Jun 2016


Membitarai Transformasi Negara 157

Tajuk Keratan Akhbar Terbitan Tarikh

JUN

Promotion for 3 deputy ministers? “Several new faces to fill vacancies, two

may get new portfolios”

New Straits Times 27 Jun 2016

Rakyat perlu yakin kemudahan disediakan Harian Metro 28 Jun 2016

Rakyat perlu yakin dengan kemudahan vaksin, imunisasi Sinar Harian 28 Jun 2016

Suntikan untuk anak tanggungjawab rakyat Berita Harian 28 Jun 2016

Dasar Brexit corak geopolitik Eropah, dunia Berita Harian 28 Jun 2016

New cabinet solidifies PM’s position “Najib has cemented position as BN’s

numero uno’ and shown he is firmly in charge”

New Straits Times 29 Jun 2016

Kerajaan perlu pertingkat hebahan kebaikan vaksin Sinar Harian 29 Jun 2016

Rahman’s appointment lauded New Straits Times 29 Jun 2016

Acara tahunan erat silaturahim Harian Metro 29 Jun 2016

Taman Rimba Kiara perlu jadi zon hijau Berita Harian 29 Jun 2016

Lepas jawatan UMNO, kerajaan “Ahmad Husni kena beri penjelasan” Berita Harian 29 Jun 2016

Noh akan lebih dihormati “Jawatan menteri membuatkan rakyat, ahli akar

bumi mempercayai beliau untuk pimpin Selangor”

Sinar Harian 29 Jun 2016

Manager’s Coffee bangunkan usahawan pelajar Berita Harian 30 Jun 2016

PAS sukar bersendirian Sinar Harian 30 Jun 2016

Formula kebolehpasaran graduan masa kini Kosmo 30 Jun 2016


158

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

samb. Keratan Akhbar 2016

Tajuk Keratan Akhbar Terbitan Tarikh

JULAI

Ahmad Bashar masih mampu duduki kerusi MB Kosmo 1 Julai 2016

Guan Eng terus didesak bercuti Utusan Malaysia 4 Julai 2016

Bercuti, demi rakyat – Penganalisis Politik Utusan Malaysia 4 Julai 2016

Pemakanan melampau pada hari raya mampu buat seseorang gemuk

mendadak “Elak jadi obesiti pada Aidilfitri”

Kosmo 9 Julai 2016

Peluang UMNO tawan Selangor Sinar Harian 9 Julai 2016

Perbuatan tak hormat umat islam, penuhi agenda peribadi Berita Harian 9 Julai 2016

Puas hati kepimpinan Azmin “Berdasarkan kajian Merdeka Center bukti

pentadbiran di bawah menteri besar itu diterima rakyat Selangor”

Sinar Harian 10 Julai 2016

Sistem pantau pelajar elak terjebak militan “IPT sambut baik” Mingguan Malaysia 10 Julai 2016

Mengenai hormat alam dan warisan tabii Utusan Malaysia 11 Julai 2016

Tiada laporan penuntut IPTA terlibat kegiatan kumpulan militan IS Sinar Harian 11 Julai 2016

Perkasa keselamatan Selat Melaka Berita Harian 11 Julai 2016

Beraya di kampung, tidur di hotel cetus dilema Kosmo 12 Julai 2016

Apa selepas PRK di ‘Sungai’ dan ‘Kuala’ Utusan Malaysia 12 Julai 2016

Tumpu aspek penguatkuasaan “Jangan ulangi kesilapan lalu” – Majlis

Profesor Negara

Polls plan ‘disrespectful’ “Calling snap election amounts to contempt of

court, says law don”

Utusan Malaysia 12 Julai 2016

New Straits Times 13 Julai 2016

Tuntutan Beijing bertentangan dengan undang-undang antarabangsa Kosmo 13 Julai 2016

Kena tahu keadaan bas, pemandu Berita Harian 13 Julai 2016

Pakatan Rakyat boleh wujud semula? Sinar Harian 13 Julai 2016

Keputusan PCA peluang ASEAN tangani isu tuntutan bertindih Berita Harian 13 Julai 2016

Parti Mahathir dijangka berkubur “Perjuangan gerakan siasah baharu

diramal tak mampu jejas kedudukan BN, UMNO”

Keputusan mahkamah beri asas kukuh Beting Patinggi Ali, Serupai milik

negara “Malaysia juga dapat pertahan hak”

Berita Harian 14 Julai 2016

Kosmo 14 Julai 2016

Menyediakan prasarana rakyat Utusan Malaysia 15 Julai 2016

Undang-undang jalan raya masih ‘lompong’ Utusan Malaysia 15 Julai 2016

Cabaran Perdana Menteri baharu Britain Utusan Malaysia 15 Julai 2016

Mass Shooting a war on cops? “US police blame weak gun control laws

for violance against law officers”

New Straits Times 15 Julai 2016

Peguam muda perlu tingkat kemahiran berhujah Berita Harian 16 Julai 2016

Ikatan usaha perkuat kedudukan Sinar Harian 16 Julai 2016

Pakatan baharu bakal berhadapan krisis dalaman Mingguan Malaysia 17 Julai 2016

Sokong hanya penumpang dibenar di lapangan terbang Mingguan Malaysia 17 Julai 2016

‘Penuntut IPT dan pelajar PONDOK memang jadi sasaran DAISH’ Metro Ahad 17 Julai 2016

Rakyat gagalkan kudeta Turki Berita Harian 17 Julai 2016

Laungan ‘ALLAHUAKBAR’ usir askar pemberontak Utusan Malaysia 18 Julai 2016

‘Hanya terfikir peluru sesat hinggap di tubuh’ Kosmo 18 Julai 2016


Membitarai Transformasi Negara 159

Tajuk Keratan Akhbar Terbitan Tarikh

JULAI

Gundah peluru sesat “Timbalan Naib Canselor UTeM cerita detik cemas di

lapangan terbang Turki”

‘Hargai keamanan dikecapi negara kita’ Pengalaman hadapi detik cemas

mengajar erti nikmat perpaduan

Melayu tunggu masa hilang kuasa politik “Langkah tubuh parti baharu

boleh cetus huru-hara, merugikan masyarakat”

Harian Metro 18 Julai 2016

Berita Harian 18 Julai 2016

‘Saya pasrah, berserah’ Sinar Harian 18 Julai 2016

Layan penagih sebagai pesakit Utusan Malaysia 19 Julai 2016

Berita Harian 19 Jun 2016

Asyraf Wajdi layak ganti Ku Li Sinar Harian 20 Julai 2016

Tribunal PCA: Apakah China ambil peduli? Utusan Malaysia 20 Julai 2016

HSR beri impak besar, tingkat teknologi kereta api Utusan Malaysia 21 Julai 2016

DAP cemar sistem demokrasi Utusan Malaysia 21 Julai 2016

Wujudkan portfolio baharu untuk pendidikan awal Kosmo 21 Julai 2016

Kolokium pengajian Malaysia di Ohio, September Berita Harian 22 Julai 2016

Suruhanjaya Diraja lebih efektif banding tribunal Sinar Harian 25 Julai 2016

Usah biar fantasi kuasai realiti Sinar Harian 25 Julai 2016

Advokasi Ilmuwan UiTM: Ubah sikap untuk terus berjaya Utusan Malaysia 26 Julai 2016

Advokasi Ilmuwan UiTM: Belia bumiputera disaran ceburi industri hiliran Utusan Malaysia 27 Julai 2016

PKR fears losing seats, say analysts “Party may not be able to hold on to

marginal seats, say expert”

Ilmu sains bukti keagungan Ilahi Harian Metro 28 Julai 2016

New Straits Times 28 Julai 2016

Membudayakan solat jemaah demi ummah Utusan Malaysia 28 Julai 2016

Jangan Apologetikhal keselamatan Utusan Malaysia 28 Julai 2016

Gembleng ‘aset’ sedia ada. “FELDA perlu manfaatkan kekuatan, daya

fikiran generasi berjaya terdahulu”

Hapuskan keraguan DNA babi ‘kesan DNA babi tanpa memerlukan

kepakaran tinggi’

Harian Metro 28 Julai 2016

Utusan Malaysia 28 Julai 2016

Cadangan RISDA tanam ketum “Terengganu nak, Kedah tolak’ Berita Harian 28 Julai 2016

Ateis, murtad sesuatu bentuk penjajahan Berita Harian 29 Julai 2016

Bentang garis panduan, mudahkan rakyat pilih Sinar Harian 29 Julai 2016

Advokasi Ilmuwan UiTM: Keusahawanan: Bumiputera masih jauh Utusan Malaysia 29 Julai 2016

UUM sahut seruan jana pendapatan sendiri Utusan Malaysia 29 Julai 2016

Undang-undang Malaysia antara terbaik di dunia kekang keganasan Utusan Malaysia 29 Julai 2016

UKM, FOMKA jalin kerjasama jamin hak pengguna Utusan Malaysia 30 Julai 2016

Islam fleksibel elemen tidak halal dalam vaksin Utusan Malaysia 30 Julai 2016

PKR diramal hilang empat kerusi Utusan Malaysia 30 Julai 2016

Juadah enak Utusan Malaysia 30 Julai 2016

Perjuangan Ibrahim wajar dikenang Utusan Malaysia 30 Julai 2016

Guru diberi lebih hak selesai masalah di sekolah Berita Harian 30 Julai 2016

Alternatif pelengkap rawatan Berita Harian 30 Julai 2016


160

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

samb. Keratan Akhbar 2016

Tajuk Keratan Akhbar Terbitan Tarikh

OGOS

Melihat potensi ketum dari sudut perubatan Berita Harian 1 Ogos 2016

Masih banyak ruang perlu dibaiki “Perubahan perlu ikut faktor semasa

walaupun pengurusan sampah di negara ini antara yang terbaik”

Sinar Harian 1 Ogos 2016

SMS Banting Juara Bahas Piala Perdana Menteri Kosmo 1 Ogos 2016

Jaga kualiti, jangan ambil kesempatan Sinar Harian 1 Ogos 2016

Vaksin: Menerima pendapat pakar Utusan Malaysia 1 Ogos 2016

Tumpu keseimbangan ekonomi jangka panjang Berita Harian 2 Ogos 2016

UCAM tawar tiga Bachelor September Berita Harian 2 ogos 2016

Wakaf kurangkan kos sara hidup Utusan Malaysia 2 Ogos 2016

Latihan industri tingkatkan kualiti modal insan Utusan Malaysia 2 Ogos 2016

300 bekas perajurit terima pingat British Berita Harian 2 Ogos 2016

Kaji bantuan ‘mi segera’ kepada atlet Berita Harian 3 Ogos 2016

Bagaimana Erdogan boleh selamat? Sinar Harian 3 Ogos 2016

WORLD #QuranHour serentak seluruh dunia Utusan Malaysia 3 Ogos 2016

Potensi ketum sebagai rawatan alternatif Utusan Malaysia 3 Ogos 2016

Ban’s legacy in boosting science New Straits Times 3 Ogos 2016

13 more varsities agree to implement iCGPA system New Straits Times 3 Ogos 2016

Terlalu awal tentukan nasib parti baharu di Sabah: Penganalisis politik Sinar Harian 3 Ogos 2016

World#QuranHour satukan umat Islam Berita Harian 3 Ogos 2016

Kreativiti penting dalam memajukan perniagaan Kosmo 3 Ogos 2016

Kerjasama MAI, MTUN bangun 15 inovasi baharu Berita Harian 3 Ogos 2016

Tingkatkan pengambilan buah-buahan tempatan Kosmo 3 Ogos 2016

UTM tawar Sarjana Pengurusan Risiko Bencana Utusan Malaysia 3 Ogos 2016

Jangan perlekeh impak gelombang 4M Sinar Harian 4 Ogos 2016

Tanggungjawab guru pembimbing lahir pendidik berkualiti Berita Harian 4 Ogos 2016

Keghairahan Barat perluas kuasa, empayar Berita Harian 4 Ogos 2016

Beri perhatian serius “pantau penyampaian tenaga pengajar, program

pelajar”

Waspada agenda kuasa asing Utusan Malaysia 4 Ogos 2016

Berita Harian 4 Ogos 2016

Iktibar daripada peristiwa di Turki Kosmo 4 Ogos 2016

Kaji terperinci sebelum komersial ketum Kosmo 4 Ogos 2016

Negara Islam perlu selesai sendiri Utusan Malaysia 5 Ogos 2016

NGO sambut baik keputusan kerajaan Kosmo 5 Ogos 2016

Guru sebagai pengasuh, pendidik Utusan Malaysia 5 Ogos 2016

Memahami erti jihad, syahid dan syurga Utusan Malaysia 5 Ogos 2016

Bukti ketulusan kepada rakyat Sinar Harian 5 Ogos 2016

Wasatiyyah dalam Perlembagaan Persekutuan Berita Harian 5 Ogos 2016

BRIM langkah tepat rangsang ekonomi Utusan Malaysia 6 Ogos 2016


Membitarai Transformasi Negara 161

Tajuk Keratan Akhbar Terbitan Tarikh

OGOS

Bangga dipilih anjur bersama “World#QuranHour bertepatan konsep UIAM

sebagai tempat rujukan, ejen dakwah”

Pilihan Raya Negeri untungkan PAS “Semua pihak bertelagah diminta

kembali bersatu elak UMNO hilang kuasa di Terengganu”

Sinar Harian 6 Ogos 2016

Berita Harian 6 Ogos 2016

Mencari model, amalan alternatif kelestarian Berita Malaysia 7 Ogos 2016

NUTP, PIBGN sokong penuh cadangan Akta Perlindungan Mingguan 7 Ogos 2016

Malaysia

Senario biasa bakal beri impak negatif Berita Harian 7 Ogos 2016

Democracy a front for attack on ‘Others’ New Straits Times 8 Ogos 2016

NCIA to nurture science grads New Straits Times 8 Ogos 2016

Daesh galak serangan solo “Taktik terbaru disebar propaganda militan guna Harian Metro 8 Ogos 2016

internet”

Sekat proses muat turun Sinar Harian 8 Ogos 2016

PDRM perlu terus siasat Sinar Harian 8 Ogos 2016

Masalah seksual lelaki meningkat Berita Harian 8 Ogos 2016

Penyakit lelaki 40-an “Perokok tegar disertai penyakit tiga serangkai Harian Metro 8 Ogos 2016

berisiko hidap DE”

Sedia pemimpin muda agar parti terus relevan Berita Harian 8 Ogos 2016

Ujian getir mendidik pelajar memiliki IQ tinggi Kosmo 8 Ogos 2016

Dron bantu operasi penguatkuasaan Kosmo 8 Ogos 2016

Potensi baharu Kuala Muda dipromosi “Kedah bakal terokai Goe-Eko-Arkeo Sinar Harian 8 Ogos 2016

sebagai tarikan pelancongan ke tanah besar”

Muhyiddin tidak sehebat Anwar Sinar Harian 8 Ogos 2016

Melahirkan Profesional Huffaz Utusan Malaysia 8 Ogos 2016

Science@Alor Setar: USM tumpu tiga program pendidikan Utusan Malaysia 8 Ogos 2016

Lalai atau tak terpulang kepada individu Sinar Harian 8 Ogos 2016

Chinese school not going mainstream, says Mahdzir The Star 8 Ogos 2016

Peranan serangga dalam pertanian Kosmo 9 Ogos 2016

Tempoh buka sempadan perlu disingkatkan elak gejala negatif Berita Harian 9 Ogos 2016

Pokemon GO dikhuatiri jadi alat risikan pihak tertentu Kosmo 9 Ogos 2016

Hacking risks in Pokemon New Straits Times 9 Ogos 2016

Aplikasi ancam kerahsiaan negara Sinar Harian 9 Ogos 2016

Amerika cuba campur tangan angkara gagal bina pengaruh “kelompok, Berita Harian 9 Ogos 2016

tokoh undang pihak luar gugat urusan negara dianggap pengkhianat”

Selesai dulu masalah rakyat Kosmo 9 Ogos 2016

Najib beri ‘signal’ kepada Dr. Mahathir Utusan Malaysia 9 Ogos 2016

15 pelajar pengurusan penerbangan Harian Metro 9 Ogos 2016

Semak status masuk Universiti Awam Sinar Harian 9 Ogos 2016

Pokemon GO boleh ancam provasi, keselamatan negara Berita Harian 9 Ogos 2016


162

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

samb. Keratan Akhbar 2016

Tajuk Keratan Akhbar Terbitan Tarikh

OGOS

Berjaga-jaga dengan jangkitan Pneumonia “Jemaah haji perlu pantau

kesihatan elak gangguan ketika beribadah”

Utusan Malaysia 9 Ogos 2016

Mesin larik komersial pertama di Malaysia Kosmo 10 Ogos 2016

Penuntut UiTM bebas pengaruh Daesh Metro 10 Ogos 2016

Cuma mahu layanan sama rata Sinar Harian 10 Ogos 2016

‘UMNO perlu ada rasa bimbang’ Sinar Harian 11 Ogos 2016

Bersatu hanya tambah parti sedia ada Sinar Harian 11 Ogos 2016

Sambutan bulan merdeka masih hambar Kosmo 11 Ogos 2016

Program khas lahir usahawan muda Berita Harian 11 Ogos 2016

Cabaran besar, laluan sukar jika bawa imej VVIP Sinar Harian 11 Ogos 2016

Sistem akademik fleksibel untuk atlet Berita Harian 11 Ogos 2016

Merakyatkan ilmu hartanah Berita Harian 11 Ogos 2016

Rakyat berilmu tidak mudah dipengaruhi propaganda kosong Berita Harian 12 Ogos 2016

Beri mualaf peluang bangun Islam Metro 12 Ogos 2016

Parti alternatif saingi BN Sinar Harian 12 Ogos 2016

Pakar sosial setuju haram Pokemon Go Sinar Harian 12 Ogos 2016

Pribumi’s promises not new New Straits Times 12 Ogos 2016

Kolonialisme baharu, ateis ancam ummah Berita Harian 12 Ogos 2016

Hindu Sangam calls for Pokomen Go ban New Straits Times 12 Ogos 2016

Segera patenkan “Amerika, Eropah mula beri perhatian terhadap ketum” Sinar Harian 13 Ogos 2016


Membitarai Transformasi Negara 163

Tajuk Keratan Akhbar Terbitan Tarikh

OGOS

Hutan simpan semakin mengecil Utusan Malaysia 13 Ogos 2016

‘Show spirit of patriotism in young’ New Straits Times 13 Ogos 2016

Makanan tradisi tumpuan pelancong Kosmo 13 Ogos 2016

Philippine Govt, MILF delegates meet in KL today New Straits Times 13 Ogos 2016

Peka dedah sebahagian kawasan diterokai oleh pihak tidak

bertanggungjawab “Hutan Simpan Terengganu diceroboh”

Kosmo 13 Ogos 2016

Islam agama global Utusan Malaysia 13 Ogos 2016

Bersatu kacukan UMNO-PAS Sinar Harian 13 Ogos 2016

Pencerobohan hutan terus berlaku Utusan Malaysia 13 Ogos 2016

Nilai karbon dianggar RM25 juta Utusan Malaysia 13 Ogos 2016

Fahami stigma kegemukan Mingguan 14 Ogos 2016

Malaysia

Hanya 5% pesara punya simpanan RM480,000 Mingguan 14 Ogos 2016

Malaysia

Teknologi penderiaan jauh bantu jejak ikan Utusan Malaysia 15 Ogos 2016

10 terima Anugerah Saintis Penyelidikan Terbaik Malaysia Berita Harian 16 Ogos 2016

Undang-undang berkaitan CEDAW patut digubal Berita Harian 16 Ogos 2016

Manfaat sains, teknologi bina keamanan Berita Harian 16 Ogos 2016

Pindaan kanun tanah tertinggal dana pampasan Berita Harian 16 Ogos 2016

Research chief has 4 patents and 40 copyrights New Straits Times 17 Ogos 2016

‘Consider desalinated sea water as new water source’ New Straits Times 17 Ogos 2016

Cabaran perumahan mampu milik Utusan Malaysia 23 Ogos 2016

20% mahasiswa simpati dengan pengganas Daesh “Walaupun kecil, tetapi Utusan Malaysia 23 Ogos 2016

membimbangkan”

Advokasi Ilmuwan UTM: Rakyat tidak punya banyak pilihan Utusan Malaysia 24 Ogos 2016

Advokasi Ilmuwan UTM: Perlu badan khas kawal harga rumah Utusan Malaysia 25 Ogos 2016

Akreditasi AACSB tingkat kredibiliti, reputasi antarabangsa UUM Berita Harian 25 Ogos 2016

Mahasiswa diingat tidak sertai demo Sinar Harian 27 Ogos 2016

Pindaan Akta 164 selesai 70 peratus kes Utusan Malaysia 27 Ogos 2016

Pindaan perkara membabitkan kuasa Yang di-Pertuan Agong dalam Berita Harian 28 Ogos 2016

Perlembagaan Persekutuan “Kajian semula proses semak, imbang”

Pengurusan sisa pepejal negara perlu dipertingkat Berita Harian 29 Ogos 2016

Cacat bukan penghalang ke menara gading Utusan Malaysia 29 Ogos 2016

Dengar luahan anak muda Sinar Harian 29 Ogos 2016

UUM terima 10 pelajar OKU Sinar Harian 29 Ogos 2016

Jaringan kerjasama universiti tempatan dan Jepun Utusan Malaysia 29 Ogos 2016

Dua pelajar hidap cerebral palsy teruja sambung belajar di UUM Kosmo 29 Ogos 2016

UKM antara pilihan utama lepasan STPM Berita Harian 29 Ogos 2016

Perpaduan rapuh jika tak ditangani Berita Harian 29 Ogos 2016

Advokasi Ilmuwan UTM: Mampu milik, selesa Utusan Malaysia 29 Ogos 2016

La Nina, monsun Timur Laut bawa hujan lebat di Kelantan, Terengganu,

Pahang November ini “Bah bakal landa Pantai Timur”

Kosmo 29 Ogos 2016


164

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

samb. Keratan Akhbar 2016

Tajuk Keratan Akhbar Terbitan Tarikh

SEPTEMBER

UTM hasilkan bakat global Berita Harian 1 September 2016

UPM pacu kepentingan kokurikulum Berita Harian 1 September 2016

UKM terima permohonan pilihan pertama tertinggi Berita Harian 1 September 2016

UPSI tawar 2,437 tempat Berita Harian 1 September 2016

Inovasi sosial @ UMT fokus pembangunan komuniti Berita Harian 1 September 2016

USIM perkenal program dwiijazah Berita Harian 1 September 2016

Mahasiswa penentu masa depan negara Kosmo 1 September 2016

‘Pantang saya mengalah’ pelajar OKU antara 3,170 terpilih mulakan

pengajian di UPM sesi 2017

Harian Metro 1 September 2016

Graduan UniMAP catat kebolehpasaran tinggi Berita Harian 1 September 2016

UUM terima 4,114 pelajar baharu Berita Harian 1 September 2016

Masjid Batu Uban lambang kehadiran Islam Berita Harian 1 September 2016

Warga kampus hayati nilai kemerdekaan Berita Harian 1September 2016

Buta politik faktor survival Melayu tergugat Berita Harian 4 September 2016

Tangguh kehamilan kekang risiko penularan virus Berita Harian 5 September 2016

UM kekal nombor satu terbaik di Malaysia Utusan Malaysia 7 September 2016

Tabung gerakan dakwah bakal diwujudkan Utusan Malaysia 7 September 2016

Cabaran tabung wakaf universiti awam Utusan Malaysia 8 September 2016

Wujudkan jawatankuasa khas atasi buli Utusan Malaysia 8 September 2016

GLC perlu bantu kekalkan jawi Utusan Malaysia 9 September 2016

Kibaran Jalur Gemilang rai ulang tahun ke-60 UiTM Utusan Malaysia 10 September 2016

UM’s steady rise New Straits Times 11 September 2016

USM, UTM scholars among most cited New Straits Times 11 September 2016

Kaji semula Dasar Perumahan Negara yang berakhir 2017 “Elak

kenaikan harga rumah”

Utusan Malaysia 11 September 2016

Penyokong Dr. M, Anwar saling mencurigai Utusan Malaysia 11 September 2016

Kerjasama kerajaan, komuniti kena kuat hadapi keganasan Berita Harian 13 September 2016

Our Constitution’s moral and legal essence The Star 13 September 2016

UPM universiti inovatif terbaik Kosmo 13 September 2016

Melahirkan graduan sebagai insan Berita Harian 14 September 2016

Pakar geologi syor projek dihentikan Berita Harian 22 September 2016

Isu rumah selesai jika semua jujur Berita Harian 24 September 2016

Contohi kejayaan hebat atlet luar biasa negara Kosmo 24 September 2016

Gagal kuat kuasa had laju punca utama nahas Berita Harian 24 September 2016

Isu bekalan air bersih sudah tahap kritikal Berita Harian 26 September 2016

Shafie, Muhyiddin bakal kerjasama? Sinar Harian 27 September 2016

Tempoh penggal: Panjang pendek bukan isu kalau rasuah berlaku Sinar Harian 27 September 2016

Advokasi Ilmuwan USM: Ranking: Universiti tidak wajar ambil jalan pintas Utusan Malaysia 28 September 2016

Advokasi Ilmuwan USM: Jangan terdedah dengan ranking Utusan Malaysia 29 September 2016

Semangat 1Malaysia Paralimpik Rio Utusan Malaysia 30 September 2016


Membitarai Transformasi Negara 165

Tajuk Keratan Akhbar Terbitan Tarikh

OKTOBER

Pembangkang didakwa terima dana asing Utusan Malaysia 4 Oktober 2016

Bersatu mampu jadi ejen penyatuan pembangkang Sinar Harian 4 Oktober 2016

Perbuatan warga Australia bercanggah dengan Rukun Negara Kosmo 4 Oktober 2016

Exodus may derail hopes of PKR, DAP New Straits Times 4 Oktober 2016

‘Tukar nama Georgetown, Butterworth’ Langkah mampu kembalikan imej

asal masyarakat Melayu Pulau Pinang

Berita Harian 6 Oktober 2016

PM dua penggal mampu kekang salah guna kuasa Sinar Harian 6 Oktober 2016

Kenyataan Annuar andaian, PAS dan UMNO sukar Bersatu Sinar Harian 6 Oktober 2016

Contohi toleransi kaum Aus dan Khazraj Harian Metro 6 Oktober 2016

Cadangan tempoh PM dua penggal rasional Sinar Harian 6 Oktober 2016

Bajet 2017 diharap jamin kesejahteraan rakyat Utusan Malaysia 13 Oktober 2016

UiTM terus gah selepas 60 Tahun Berita Harian 13 Oktober 2016

Garis panduan PhD Utusan Malaysia 15 Oktober 2016

Elak tipu gelaran PhD “Kerajaan wujud garis panduan dalam dua bulan Harian Metro 15 Oktober 2016

Ministry, varsities looking into guidelines on PhD titles New Straits Times 15 Oktober 2016

Garis panduan guna PhD digubal “KPT bincang dengan UA cari tindakan

sesuai bendung salah guna gelaran”

Berita Harian 15 Oktober 2016

Kos sara hidup, isu rumah jadi tumpuan Berita Harian 16 Oktober 2016

Susulan cadangan kaki buli digantung setahun “Pelajar bermasalah perlu

didisiplinkan di sekolah”

It’s all in the fundamentals New Sunday Times 16 Oktober 2016

Berita Harian 18 Oktober 2016

Wujudkan pangkalan data banteras salah guna gelaran PhD Utusan Malaysia 19 Oktober 2016

Jangan gagalkan usaha murni kerajaan Berita Harian 20 Oktober 2016

Pekerja asing penyumbang kelemahan nilai ringgit “Pengaliran keluar mata

wang sukar dikawal, beri kesan kepada ekonomi negara”

UiTM institusi pendidikan tersohor negara “Bersempena Istiadat

Konvokesyen Universiti Teknologi MARA ke-85

Berita Harian 20 Oktober 2016

Berita Harian 22 Oktober 2016

Bajet tingkatkan taraf sosial ekonomi negara Kosmo 22 Oktober 2016

RM4.6b lahir tenaga mahir “Peruntukan institusi TVET untuk latih pekerja

cekap bagi keperluan industri masa depan”

Harian Metro 22 Oktober 2016

Untunglah “Pelepas cukai, gaya hidup digital beri kebaikan semua pihak” Harian Metro 22 Oktober 2016

Hutang tinggi bukan petanda negara muflis Harian Metro 24 Oktober 2016

Racun botani gondang emas “Formulasi Nano-Emulsi Saponin dihasil

penyelidik UPM guna ekstrak pokok furcraea”

Harian Metro 25 Oktober 2016

Persepsi Malaysia muflis tidak benar Kosmo 25 Oktober 2016

UKM to do more private collaborations New Straits Times 25 Oktober 2016

Perangkap kebakaran “Bangunan berusia lebih 10 tahun boleh undang

pelbagai masalah seperti litar pintas”

Harian Metro 26 Oktober 2016

Advokasi Ilmuwan UM: Ubah ketidakseimbangan gender pelajar di IPT? Utusan Malaysia 26 Oktober 2016

Program mentor-mentee di sekolah, IPT diperluas “Lelaki, wanita tidak seimbang” Utusan Malaysia 26 Oktober 2016

Advokasi Ilmuwan UM: Solusi isu gender pelajar IPT Utusan Malaysia 27 Oktober 2016

Pelajar lelaki perlu keluar zon selesa Utusan Malaysia 28 Oktober 2016

Advokasi Ilmuwan UM: Isu gender perlu diselesaikan Utusan Malaysia 31 Oktober 2016


166

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

samb. Keratan Akhbar 2016

Tajuk Keratan Akhbar Terbitan Tarikh

NOVEMBER

Jadi pemangkin penyatuan bangsa Utusan Malaysia 4 November 2016

Usia panjang indikator kemajuan negara Kosmo 5 November 2016

UTeM, TM bangun perkhidmatan internet, intranet Berita Harian 7 November 2016

Fenomena jualan tanah timbul konflik lebih besar Berita Harian 8 November 2016

Perang ke atas Iran, Syria adalah tidak mustahil Kosmo 10 November 2016

Turbin angin masa hadapan Utusan Malaysia 16 November 2016

Agenda Bumiputera: Bawa manfaat kepada semua kaum Utusan Malaysia 17 November 2016

Indonesia mahu belajar cara kita urus tanah Berita Harian 17 November 2016

UUM lakar sejarah lahir graduan sulung BCIM Berita Harian 17 November 2016

Mampu lahirkan generasi berilmu “Standard UPSR semakin tinggi” Utusan Malaysia 18 November 2016

Homoseksual rentasi batas agama Utusan Malaysia 18 November 2016

Pendidikan dalam tamadun Melayu Utusan Malaysia 18 November 2016

Memperkasa wakaf hartanah Malaysia Utusan Malaysia 18 November 2016

Rakyat mesti tolak Bersih 5 Sinar Harian 19 November 2016

Bersih 5 jejas, lumpuhkan ekonomi Berita Harian 20 November 2016

Perhimpunan haram: Tun M boleh didakwa ikut Akta Hasutan “Polis

berhak tahan jika terbukti bekas PM berucap ajak orang ramai sertai

perhimpunan”

Berita Harian 20 November 2016

UPM hargai usahawan muda dan IKS wanita Utusan Malaysia 24 November 2016

Agenda utama mahasiswa Kosmo 24 November 2016

Iktiraf etnik Rohingya sebagai rakyat Kosmo 25 November 2016

Kenaikan kos sara hidup jejas kualiti sosial Kosmo 26 November 2016

Siasat segera punca kejadian, elak tragedi berulang Berita Harian 27 November 2016


Membitarai Transformasi Negara 167

Tajuk Keratan Akhbar Terbitan Tarikh

DISEMBER

Amal politik matang demi kelangsungan parti Berita Harian 3 Disember 2016

UM targets RM230m in tie-up New Straits Times 4 Disember 2016

UPM rises in varsities ranking New Straits Times 4 Disember 2016

Dunia perlu bersatu selamatkan Rohingya Utusan Malaysia 6 Disember 2016

Bersekongkol musuh tradisi mahu jatuhkan kerajaan Utusan Malaysia 6 Disember 2016

Cari alternatif lain laksana pembangunan Berita Harian 7 Disember 2016

PAS ibarat sesumpah “perlu konsisten dengan pendirian yang dibawa” Sinar Harian 8 Disember 2016

MPP UPM komited bantu mahasiswa Kosmo 8 Disember 2016

Bidang Sains boleh jana kekayaan Utusan Malaysia 13 Disember 2016

Cabaran UA masa kini Utusan Malaysia 14 Disember 2016

Perlu realistik, fokus isu rakyat Sinar Harian 15 Disember 2016

Pengangkutan awam bantu lestarikan bandar Berita Harian 20 Disember 2016

Karisma dua sultan untuk teraju negara Kosmo 20 Disember 2016

Terus perangi dadah demi generasi muda Utusan Malaysia 20 Disember 2016

Tangani masalah gangguan bekalan air di Lembah Klang “Seriuskah

kerajaan negeri”

Utusan Malaysia 20 Disember 2016

Trend rakyat Malaysia menabung terus kekal tahun depan Kosmo 20 Disember 2016

Agihan kerusi pembangkang kritikal Sinar Harian 20 Disember 2016

Advokasi Ilmuwan di UMS: Selamatkah Sabah Utusan Malaysia 21 Disember 2016

Kerja penambakan beri kesan jangka panjang Berita Harian 21 Disember 2016

UTM lancar hari tanpa kenderaan Berita Harian 21 Disember 2016

Advokasi Ilmuwan di UMS: Terjaminkah keselamatan di Sabah Utusan Malaysia 22 Disember 2016

Tiga faktor kukuhkan perpaduan orang Melayu Kosmo 22 Disember 2016

Hayati ajaran Allah dan Rasulullah Utusan Malaysia 22 Disember 2016

Tampil segera Kabinet bayangan Sinar Harian 23 Disember 2016

Musnahnya pusat pengembangan ilmu Kosmo 23 Disember 2016

UNITEN komited jana transformasi pendidikan tinggi Berita Harian 24 Disember 2016

Bantuan untuk kebajikan rakyat, bukan rasuah “Pemberian bukan salah

guna kuasa, program dibenarkan undang-undang”

Serlah profil Malaysia di pentas global “Sidang jemput ulama terkemuka

kongsi, bertukar ilmu secara akademik dan intelek”

Berita Harian 27 Disember 2016

Berita Harian 29 Disember 2016

UKM rangkul tiga Anugerah Buku Negara 2016 Kosmo 29 Disember 2016

UTM, ITB tandatangani MoU Utusan Malaysia 29 Disember 2016

Transformasi bina bakat berinovatif Berita Harian 29 Disember 2016

UA sematkan azam tahun baharu tangani cabaran semakin besar “UA

mantapkan kerjasama luar tambah dana”

Berita Harian 29 Disember 2016


168

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Rakaman di Youtube

Program Advokasi Ilmuwan MPN bersama

Utusan Malaysia & RTM dengan isu “Sekuriti

Makanan Negara: Sampai Bila?”

Program Advokasi Ilmuwan MPN bersama Utusan

Malaysia & RTM dengan isu “Ranking Universiti di

Malaysia: Adakah Relevan?”

Program Dialog Pemikir Negara

di Astro Awani dengan isu

“Profesor Kontrak”


Membitarai Transformasi Negara 169

Program Dialog Pemikir Negara di Astro Awani dengan isu

“Pengubahsuaian Bajet 2016

Program Selamat Pagi Malaysia di TV1

bagi mempromosikan“Program Ilmuwan

Profesor bersama Rakyat”

Program Selamat Pagi Malaysia di TV1 dengan

isu “40 tahun Kembara Politik Perdana Menteri:

Wawasan dan Transformasi”


170

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016


Membitarai Transformasi Negara 171

IMBASAN 2016

Tahun 2016

merakamkan pelbagai

pengisian program

ilmu yang digerakkan

oleh MPN dalam

menyampaikan

pemikiran golongan

ilmuwan kepada

masyarakat.


172

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Takwim MPN 2016

JANUARI

Tarikh Tempat Aktiviti & Program

5 Januari MPN Mesyuarat Penyelarasan Program Ilmuwan di Sarawak

6 Januari MPN Mesyuarat Exco MPN Bil. 1/2016

10.00 pagi

6 Januari

3.00 petang

UKM Sesi YB Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri bersama Golongan

Akademik mengenai Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) - Perspektif Malaysia

14 Januari Bangi Mesyuarat Pembentangan Kajian PRU 14

15 Januari Kuching,

Sarawak

TPPA- Sesi Taklimat bersama YB Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri

bersama penjawat awam

27 Januari Sarawak Program Advokasi Ilmuwan di UNIMAS Sarawak Bil. 1/2016

26-30 Sarawak Program Ilmuwan Profesor bersama penduduk kampung

Januari

- Kapit - Mukah - Lundu - Bau - Benut - Mulu

Februari

Tarikh Tempat Aktiviti & Program

5 Februari MPN Mesyuarat Media

10 Februari MPN Mesyuarat Penyelarasan COSNA4

10 Februari MIGHT Mesyuarat Post-TPPA

11 Februari MPN Presentasi Video Korporat

12 Februari Astro Awani Mesyuarat Strategik MPN dan Astro Awani

16 Februari Pejabat Kunjungan Hormat MPN bersama YB Tan Sri Joseph Kurup

Menteri

17 Februari MPN Pembentangan Hasil Program Ilmuwan Sarawak

18 Februari UTHM Kunjungan Hormat dan Perkongsian Aspirasi bersama Para Profesor

19 Februari MPN Sesi perkongsian Aspirasi 2016 oleh CEO MPN

22 Februari MPN RTD: Profesor Kontrak

23 Februari MPN RTD: Isu dan Cabaran Pengurusan Pekerja Asing di Malaysia

24 Februari UMT Program Advokasi Ilmuwan Bil. 2/2016 dan Kunjungan Hormat serta Perkongsian

Aspirasi bersama profesor UMT

Mac

Tarikh Tempat Aktiviti & Program

1 Mac MPN Mesyuarat Kluster Sumber Asli dan Alam Sekitar bersama Berita Harian

2 Mac MPN Mesyuarat Media

3 Mac MPN Mesyuarat Penyelarasan Program Ilmuwan Profesor bersama Penduduk Kampung

4 Mac MPN Mesyuarat Penyelarasan Program Advokasi Ilmuwan di UIAM

9 Mac MPN Mesyuarat Exco MPN Bil. 2/2016

13-15 Mac UPSI Persidangan Pemantapan Citra Kenegaraan 4: Kenegaraan “Mencorak Masa Hadapan”

23-25 Mac Melaka Mesyuarat Penyelarasan MPN Bil. 1/2016

30 Mac UIAM Program Advokasi Ilmuwan Bil. 3/2016. Hab Halal: Malaysia Berjaya


Membitarai Transformasi Negara 173

April

Tarikh Tempat Aktiviti & Program

8 April MPN Perbincangan Meja Bulat: ‘Pilihanraya Negeri Sarawak ke-11’

8 April Hotel Mesyuarat Strategic Thinker MPN

Marriott

Putrajaya

15 April MPN Mesyuarat Penyelarasan Program Ilmuwan Terengganu

18 April UPSI Kunjungan Hormat dan Perkongsian Aspirasi bersama para profesor di Universiti

Pendidikan Sultan Idris

20 April PM Office Mesyuarat Lembaga Pemegang Amanah MPN Bil.1/2016

21-23 April Jakarta,

Indonesia

Majlis Menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Majlis Profesor Negara

dan Dewan Timbalan Presiden

25 April JPM Mesyuarat Pengurusan JPM Bil.2/2016

27 April USIM Program Advokasi Ilmuwan di Universiti Sains Islam Malaysia Siri 4/2016: Umat Islam

Menolak Sains

28 April UniMAP Mesyuarat Penyelarasan Advokasi Ilmuwan di UniMAP

Mei

Tarikh Tempat Aktiviti & Program

3-4 Mei Terengganu Mesyuarat Penyelarasan Program Ilmuwan

4 Mei EPU Kunjungan Hormat MPN bersama Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi

9 Mei JPM Mesyuarat Pra-bajet

9 Mei Kunjungan Hormat MPN bersama Ketua Setiausaha Negara

12 Mei UTHM Pra-Simposium MTUN-TVET

16 Mei UniMAP Mesyuarat Persediaan Program Advokasi Ilmuwan

17 -18 Mei UniSZA Mesyuarat Jawatankuasa ‘Program Ilmuwan bersama Masyarakat Terengganu’

Persediaan Tapak ‘Program Ilmuwan’

23 Mei JPM Pembentangan Bajet MPN

24 Mei MPN RTD: Wakaf Pengajian Tinggi

26-28 Mei Terengganu Program Ilmuwan bersama Masyarakat Terengganu

31 Mei UniMAP Program Advokasi Ilmuwan bersama RTM dan Utusan Malaysia


174

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

Jun

Tarikh Tempat Aktiviti & Program

1-2 Jun Dewan

Za’ba, KPT

Simposium MTUN-TVET: Penstrukturan Penjenamaan dan Senergi Semula TVET: MTU

sebagai Pemangkin Peneraju TVET di Malaysia

3 Jun MPN RTD: Air Tanah sebagai Sumber Alternatif Bekalan Air Negara

6 Jun MPN Pembentangan Video Korporat MPN

6 Jun MPN Kunjungan Hormat MAAC AJK KAKAUM 2

7 Jun MPN Kunjungan Hormat MAMPU

9 Jun Pejabat Pertemuan Ringkas bersama YB Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar

Menteri

10 Jun MPN Mesyuarat Penyelarasan Sekretariat Bil. 2/2016

13 Jun MPN Kunjungan Hormat Dewan Bahasa dan Pustaka

13 Jun MPN Mesyuarat Pengoperasian Sekretariat Bil. 11/2016

16 Jun MPN Mesyuarat Mengenai Kajian Dasar Perumahan Negara (DRN)

17 Jun Hotel Bangi- Program Semarak Kasih MPN bersama anak yatim

Putrajaya

21 Jun UPM Program Advokasi Ilmuwan RTM dan Utusan Siri 6/2016: Keselamatan Makanan

Malaysia Rapuh?

23 Jun MPN RTD: Pola Pengundi PRU14

23 Jun Hotel Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif MPN Bil. 3/2016

Marriott

Putrajaya

24 Jun UKM Wacana KITA UKM dari Kepelbagaian kepada Super- Kepelbagaian: Cabaran Terkini di

Bandar`

27 Jun JPM Mesyuarat JPM/MPN/ILKAP/ MAMPU

29 Jun UiTM Mesyuarat Advokasi Ilmuwan

29 Jun MPN Perbincangan Garis Panduan (HPO) bersama MAMPU

30 Jun MPN Pembentangan Perpindahan pejabat MPN

Julai

Tarikh Tempat Aktiviti & Program

11 Julai MPN Pra Perbincangan Kunjungan Hormat MPN bersama MAMPU

18 Julai MPN Mesyuarat Pengoperasian Sekretariat Bil.12/2016

19 Julai MPN Mesyuarat Khas MPN dan Jamuan Hari Raya

20 Julai MPN RTD: Dasar Sumber Manusia Negara

20 Julai MPN Mesyuarat Jawatankuasa MCRCR {MIGHT)

22 Julai UiTM Mesyuarat Sekretariat Advokasi llmuwan

25 Julai UiTM Raptai Program Advokasi llmuwan bersama RTM dan UTUSAN

26 Julai UiTM Program Advokasi llmuwan MPN bersama RTM dan UTUSAN 7/2016: Keusahawanan

di Malaysia: Adakah Sudah Mencukupi?

27 Julai UTM Mesyuarat Penyelarasan Program Advokasi llmuwan


Membitarai Transformasi Negara 175

Ogos

Tarikh Tempat Aktiviti & Program

1 Ogos KLCC Perjumpaan YB Menteri Pengajian Tinggi bersama Ketua-ketua Eksekutif IPTS

2 Ogos MPN Mesyuarat Penyelarasan Sekretariat Bil 3/2016

4 Ogos Dewan Mesyuarat Majlis Sains Negara

Persidangan

ICU

8 Ogos JPM Perbincangan bagi Persediaan ke-4 Ketua Penasihat Sains dan Sastera APEC

mengenai masalah jerebu

8 Ogos MPN Mesyuarat Pengoperasian MPN Bil.13 /2016

11 Ogos KPKT Mesyuarat Perumahan Negara bersama KP Jabatan Perumahan Negara

19 Ogos MPN Mesyuarat MPN bersama Traxx.fm

23 Ogos Pejabat RTD: Garis Panduan HPO

MAMPU

24 Ogos UTM Skudai Program Advokasi Ilmuwan MPN bersama RTM dan Utusan 7/2016: tajuk

25 Ogos MPN Mesyuarat Wakaf

30 Ogos USM Mesyuarat Penyelarasan Program Advokasi Ilmuwan

September

Tarikh Tempat Aktiviti & Program

5 September PMO Mesyuarat Projek Perdana

9 September Sabah RTD: Menangani isu sara hidup di Sabah

14 September MPN Mesyuarat Resolusi Kongres MAAC

15 September MiGHT Mesyuarat Malaysian Code of Responsible Conduct

19 September MPN Mesyuarat Pengoperasian Sekretariat Bil.17 /2016

19 September MPN Mesyuarat Perumahan Negara

20 September MPN Mesyuarat Pengurusan Sekretariat bil. 4/2016

21 September SPR Kunjungan Hormat MPN bersama Suruhanjaya Pilihanraya

21 September Pejabat Mesyuarat bersama YB Menteri Perumahan

Menteri

22 September Pejabat Kunjungan Hormat MPN Bersama KSU MOSTI

KSU

23 September MPN Mesyuarat Penasihat Projek Perdana 2016

26 September MPN Mesyuarat Khas Projek Penyelidikan PRU

26 September P. Pinang RTD: Ranking Universiti di Malaysia

27 September USM

P. Pinang

Program Advokasi llmuwan MPN bersama RTM dan Utusan: RANKING

UNIVERSITI Dl MALAYSIA: ADAKAH RELEVAN?


176

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

OKTOBER

Tarikh Tempat Aktiviti & Program

4 Oktober Pejabat KP Kunjungan Hormat MPN bersama Ketua Perangkawan, Jabatan Perangkaan Malaysia

5 Oktober MPN Mesyuarat Pengoperasian Sekretariat Bil.18/2016

5 Oktober MPN Pembentangan Projek CSR

7 Oktober MPN Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif MPN Bil. 4/2016

11 Oktober MPN Perbincangan Projek Keusahawanan Pertanian

11 Oktober Pej. Menteri Pembentangan Kerangka Kerja Perumahan Negara

KPKT

12 Oktober MPN Mesyuarat Semakan Semula Kertas Polisi Sabah

14 Oktober MPN Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan Exco MPN Sesi 2016-2018

14 Oktober MPN Mesyuarat Persediaan Pembentangan Kertas Kerja Pengurusan Sumber Air

17 Oktober MPN Kunjungan Hormat Ketua Pengarah Biro Pengaduan Awam

18 Oktober UIM Cyberjaya Majlis Seminar on Women anjuran UIM

18 Oktober MPN Ceramah Motivasi oleh YBhg. Prof. Dato’ Dr. Alias Abdullah

20 Oktober Sabah Perjumpaan bersama Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna

Negeri Sabah

21 Oktober Live Telecast: Bajet 2017: Harapan & Realiti

24 Oktober Hotel Concorde Bengkel HPO MAMPU

25 Oktober MPN RTD: Isu Buli di Sekolah serta Penggantungan Sekolah

26 Oktober UM RTD: Ketidakseimbangan Gender di IPTA: Perlu Diubah?

27 Oktober UM Program Advokasi Ilmuwan: Ketidakseimbangan Gender di IPTA: Perlu Diubah?

28 Oktober MPN Mesyuarat Kluster Sains dan Matematik

28 Oktober MPN Mesyuarat bersama Bank Islam berkenaan kad profesor

31 Oktober MOF Mesyuarat MPN bersama MOF

31 Oktober Angkasapuri Mesyuarat MPN bersama RTM berkenaan Program Advokasi Ilmuwan

NOVEMBER

Tarikh Tempat Aktiviti & Program

2 November MPN RTD: Post Bajet 2017: Bajet Pengajian Tinggi 2017

2 November UMP Mesyuarat Penyelarasan Program Advokasi Ilmuwan

3 November MPN • Mesyuarat Penyelarasan Hubungan Dua Hala Majlis Profesor Negara (MPN)

bersama Asosiasi Profesor Indonesia (API)

• Mesyuarat Asosiasi Profesor Indonesia (API) bersama Kluster Pertanian MPN

4 November MPN RTD: Penyalahgunaan Dadah dan Cara Menanganinya dalam Konteks Negeri Sabah

7 November MPN Mesyuarat Pengoperasian Sekretariat Bil. 19/2016

8 November MPN Mesyuarat Kluster Kejuruteraan, Teknologi dan Alam Bina

10 November PMO Mesyuarat Lembaga Pemegang Amanah Majlis Profesor Negara Bil. 2/2016

17-19 November Pulau Mesyuarat Penyelarasan Kluster Majlis Profesor Negara Bil. 2-2016

Langkawi

21 November JPM Mesyuarat Pengurusan JPM Bil. 4/2016

22 November AKEPT Academic Governance and Leadership

23 November UIAM Mesyuarat Kajian Dasar Perumahan Negara

29-30 November PWTC Perhimpunan Agung UMNO


Membitarai Transformasi Negara 177

Disember

Tarikh Tempat Aktiviti & Program

1-2 Disember PWTC Perhimpunan Agung UMNO

5 Disember MPN Bengkel Pemantapan TOR Majlis Profesor Universiti

6 Disember MPN Mesyuarat MPN bersama MARDI

7 Disember MPN In-House Training – Ceramah Motivasi oleh PU Izzat

Etika Menjawab Telefon

8 Disember KPT Perjumpaan MPN bersama YB Menteri KPT

9 Disember UPM Mesyuarat IPIMA 1

13 Disember MPN In-house Training – Penulisan Laporan oleh YBhg. Prof. Dr. Mohd Zaki Abu Bakar

14 Disember MPN Mesyuarat Pengoperasian Sekretariat

15 Disember MPN In-House Training – Isu Ekonomi oleh YBhg. Prof. Dr. Jamal Othman

16 Disember MPN Mesyuarat Tan Sri Zakri bersama KP NADMA

16 Disember Hotel Bangi Majlis Apresiasi MPN

Putrajaya

21 Disember UMS RTD: Terjaminkah Keselamatan di Sabah

22 Disember UMS Advokasi Ilmuwan MPN bersama RTM dan Utusan: Terjaminkah Keselamatan Sabah?

23 Disember MPN Bengkel Penulisan Buku: Malaysia Tanpa UMNO


178

Galeri


Membitarai Transformasi Negara 179


180

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016


Membitarai Transformasi Negara 181


182

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

SIDANG REDAKSI LAPORAN TAHUNAN MPN 2016

Penaung

Prof. Datuk Dr. Raduan Che Rose

Ketua Pegawai Eksekutif MPN

Penasihat

Prof. Dr. Kamaruddin M. Said

Timbalan Presiden MPN

Datin Hazizah Wahab

Ketua Pegawai Operasi MPN

Pengarang Urusan

Prof. Madya Dr. Mohd Izani Mohd Zain

Felo Bersekutu MPN

Sidang Pengarang

Prof. Dr. Jamal Othman

Felo Utama MPN

Prof. Dr. Ahmad Zaki Abu Bakar

Felo Utama MPN

Dr. Muhammad Asri Mohd Ali

Felo Penyelidik MPN

Setiausaha

Azirah Abd Manaf

Sekretariat MPN

Urus setia

En. Mohd Ehsan Mansor

Penyelaras Kluster Pendidikan dan Pembangunan Modal Insan

Pn. Nur Athirah Che Azemi

Penyelaras Kluster Ekonomi dan Pengurusan

Pn. Nur Hafirah Kamarudin

Penyelaras Kluster Politik, Keselamatan dan Hal Ehwal Antarabangsa

Pn. Azirah Abd Manaf

Penyelaras Kluster Sejarah, Warisan dan Sosiobudaya

En. Johan Akmal Ahmad

Penyelaras Kluster Sains dan Matematik

En. Mohd Ridzuan W. Abdul Rashid

Penyelaras Kluster Kejuruteraan dan Alam Bina

En. Mohd Fahrur Razi Nasuka

Penyelaras Kluster Sumber Asli dan Alam Sekitar

Penyelaras Kluster Industri dan Inovasi

En. Mohd Adli Ismail

Penyelaras Kluster Perubatan dan Sains Kesihatan

Cik Nurshiratul Aini Saini

Penyelaras Kluster Pertanian dan Makanan

Pn. Nordiyana Ahmad Balya

Penyelaras Kluster Teknologi Maklumat dan Komunikasi

En. Nazmil Nasiruddin

Penyelaras Kluster Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Pn. Siti Faiza Amira Zakaria

Penyelaras Kluster Governans, Perundangan dan Pengurusan Awam

Pn. Fauzahani Pairan

Penyelaras Kluster Perpaduan Nasional

Cik Nor Amira Farhana

Penyelaras Projek Khas Nasional

(Media, Demokrasi dan Sistem Elektoral)

Penyelaras Projek Khas Nasional

(Pengajian Tinggi Swasta)


184

Laporan Tahunan MAJLIS PROFESOR NEGARA 2016

More magazines by this user
Similar magazines