kari 3: wyali - momxmarebeli.ge

momxmarebeli.ge

kari 3: wyali - momxmarebeli.ge

meti, miwisqveSa hidrosferos, gansakuTrebiT gruntis da zedapiridan pirveli wneviani

wyalSemcveli fenis umetesi nawili ekologiurad saSiS zonaSia moqceuli, rac

gamowveulia progresirebadi dabinZurebiT.

am kuTxiT, gansakuTrebiT mZime ekologiuri mdgomareobaa Seqmnili qveynis

soflebis da umetesi raionuli centrebis wyalsadenebze, romelTa sistemebi

gamosulia mwyobridan siZvelis, teqnikuri gaumarTaobisa an wyalsadeni milebis

avariuli mouvlelobis gamo. yofili wyalTameurneobis da melioraciis saministros

monacemebis mixedviT saqarTvelos 4357 soflis 2,4 mln. mosaxlis umetesi nawili

svams iseT wyals romelic ar Seesabameba standartebs, amis gamo saqarTveloSi

yovelwliurad aRiricxeba nawlavuri infeqciuri daavadebebis afeTqebebi da jgufuri

daavadebebi.

gasuli saukunis 70-90 wlebSi Catarebuli hidrogeologiuri sareJimo, agegmviTi

da saZiebo samuSaoebis Sedegebze dayrdnobiT, saqarTvelos geologiis saxelmwifo

departamentma 2000 wels gamosca `informaciuli biuleteni _ miwisqveSa

hidrosferos ekologiuri mdgomareobis da saSiSi geologiuri procesebis Seswavlisa

da prognozirebis Sesaxeb~, romelSic gakeTebulia qveynis mtknari miwisqveSa wylebis

sxvadasxva tipebis gaWuWyianebis kerebis aRricxva-pasportizaciis analizi.

qveynis teritoriaze arsebuli wyalpunqtebidan aRebuli wylis (707 sinjis)

analizebis ganzogadoebul masalebze dayrdnobiT gamotanili iqna daskvna, rom:

miwisqveSa hidrosferos gaWuWyianebis masStabebi saqarTvelos teritoriaze ZiriTadad

atarebs lokalur da regionul xasiaTs; wyalsaRebi nagebobebis xangrZlivi

eqspluataciis periodis ganmavlobaSi miwisqveSa wylebma ganicades Tvisobrivi

cvlilebebi xarisxis gauaresebis TvalsazrisiT da saWiroebs saswrafo reagirebas.

(ix. ruka 2)

sqematuri hidrogeoekologiuri ruka #2

aRniSnul dokumentis mixedviT saqarTvelos hidrosferos ekologiuri viTarebis

(2000 wlisaTvis) amsaxveli suraTi qveynis regionebis mixedviT aseTia:

a) samcxe-javaxeTis regioni

axalcixis arteziuli auzis teritoriis farglebSi (aspinZis raionis garda)

gavrcelebuli naleqebis pirveli wyalSemcveli horizontis miwisqveSa wylebi (52

More magazines by this user
Similar magazines