LAPORAN TAHUNAN BTPN MELAKA 2017

umipbtpnm

LAPORAN TAHUNAN

ISI KANDUNGAN

PERKARA

SEKAPUR SIREH

MISI, VISI, MOTO

PIAGAM PELANGGAN

OBJEKTIF KUALITI, DASAR KUALITI

FUNGSI 1 : MERANCANG, MELAKSANA, MENYELARAS, MEMANTAU DAN

MENILAI KEPERLUAN DASAR TEKNOLOGI PENDIDIKAN

MUKA SURAT

ii

iii

iv

v

1

FUNGSI 2 : INISIATIF ICT 10

FUNGSI 3 : PEMBESTARIAN SEKOLAH 26

FUNGSI 4 : PENERBITAN BAHAN 43

FUNGSI 5 : PEMBUDAYAAN LITERASI MAKLUMAT 50

FUNGSI 6 : PENYEBARAN 65

FUNGSi 7 : KAJIAN DAN PENILAIAN 72

FUNGSI 8 : KHIDMAT KEPAKARAN DAN NASIHAT 76

DIREKTORI BTPN/PKG 89

JAWATANKUASA SIDANG REDAKSI 101

PENGHARGAAN 102

i


Sekapur Sirih

KETUA PENOLONG PENGARAH

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

NEGERI MELAKA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera dan Salam Negaraku Malaysia.

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah S.W.T. kerana Buku Laporan Tahunan Bahagian

Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN) Melaka Tahun 2017 berjaya diterbitkan.

Pendokumentasian ini menzahirkan kesungguhan dan komitmen yang tinggi dalam kalangan

warga BTPN dan Pusat Kegiatan Guru (PKG) Negeri Melaka dalam mendepani transformasi

pendidikan menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025.

Demi merekayasa pembudayaan penggunaan teknologi pendidikan, pelbagai usaha telah

direncana dan diimplimentasikan terutamanya dalam membantu pihak sekolah mengatur

strategi dan melaksanakan agenda pendidikan ke arah Pendidikan Abad Ke-21 (PAK21).

Antara usaha pembestarian sekolah ini ialah Pelantar Persekitaran Pembelajaran Maya

(VLE) yang merupakan medium pendidikan terbaik bagi warga sekolah untuk merancang

dan mempraktikkan pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) yang berkesan. Begitu juga,

usaha pemerkasaan Pusat Sumber Sekolah (PSS) dan aktiviti gerakan tabiat membaca

menerusi Program Nadi Ilmu Amalan Membaca (NILAM) yang ditambah baik turut diberi

keutamaan. Tidak ketinggalan juga, pengintegrasian bahan pembelajaran seperti

EduwebTV, bahan digital Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris

(MBMMBI) dan Kampus Astro Bersama Komuniti Sekolah (KABKS) juga terus diperkasakan.

Sebagai agen pemangkin transformasi pendidikan, warga BTPN dan PKG Negeri Melaka

sentiasa berusaha dan komited untuk meningkatkan budaya penggunaan teknologi

pendidikan. Khidmat nasihat, khidmat bantu dan khidmat sokongan kepakaran dalam bidang

PSS dan ICT sentiada diberikan kepada seluruh sekolah negeri Melaka sepanjang tahun ini.

Budaya bekerja dari hati, kesempurnaan ibadah dan berkualiti yang diamalkan oleh warga

BTPN dan PKG Negeri Melaka telah melonjakkan kualiti pendidikan khususnya di negeri

Melaka.

Akhir kata, saya merakamkan sekalung apresiasi dan penghargaan serta ucapan tahniah

kepada warga pendidikan negeri Melaka khususnya warga BTPN dan PKG Negeri Melaka

serta rangkaian yang telah berusaha keras dan bertungkus lumus bukan sahaja dalam

mencapai kecemerlangan dan keberhasilan berdasarkan Petunjuk Prestasi Utama (KPI)

yang disasarkan, bahkan dalam mewujudkan budaya kerja yang berimpak tinggi.

“TEKNOLOGI UNTUK PENDIDIKAN BESTARI”

HAJI NOR HASHIM BIN HASAN

Ketua Penolong Pengarah

Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Melaka

ii


VISI, MISI, MOTO

VISI

Meneraju transformasi generasi bestari melalui teknologi

pendidikan

MISI

Pembangunan kapasiti dan peningkatan kualiti pengurusan

instruksional menerusi pembudayaan inovasi teknologi pendidikan

MOTO

Teknologi Untuk Pendidikan Bestari

iii


PIAGAM PELANGGAN BTPN MELAKA

Kami warga Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Melaka dengan penuh tekad dan iltizam,

berjanji menyempurnakan tugas yang dipertanggungjawab kepada kami untuk;

1. Memberikan layanan dan perkhidmatan kaunter yang mesra dalam tempoh lima minit

ketibaan pelanggan.

2. Memastikan serta meningkatkan sistem penyampaian maklumat secara berterusan

berasaskan maklum balas pelanggan.

3. Mewujudkan suasana dan persekitaran BTPN yang kondusif, selesa, bersih, ceria

dan selamat.

4. Melayan permohonan mendapatkan khidmat nasihat dalam bidang teknologi

pendidikan dalam tempoh 7 hari bekerja selepas permohonan diterima.

5. Memastikan surat yang diterima mendapat jawapan dalam tempoh 7 hari bekerja dari

tarikh penerimaan.

6. Mengambil tindakan terhadap aduan berkaitan peralatan ICT di sekolah melalui

Support Ticketing System (STS).

7. Membantu sekolah untuk mencapai penarafan tahap mininum 3 bintang berdasarkan

Smart School Qualification Standard (SSQS) dalam tempoh setahun.

8. Memberikan khidmat bantu dan kepakaran kepada 34 Pusat Sumber Sekolah (PSS)

dalam tempoh setahun.

9. Menyiapkan semua tempahan, menyalin rakaman audio/video dalam tempoh 5 hari

bekerja.

10. Memastikan semua permohonan / tuntutan yang berkaitan kewangan diproses dalam

tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan / tuntutan diterima.

11. Memastikan pelajar menggunakan Virtual Learning Environment (VLE) sekurangkurangnya

lima (5) minit dalam satu (1) sesi pembelajaran (lesson) seminggu.

iv


OBJEKTIF KUALITI
Memberikan perkhidmatan yang bermutu, cekap dan berkesan dalam bidang

teknologi pendidikan

Memenuhi keperluan dan kepuasan hati pelanggan

Melaksanakan penambahbaikan kualiti yang berterusan

DASAR KUALITI


Kami komited dalam menyediakan dan memberi perkhidmatan yang cekap

serta berkesan dalam bidang teknologi pendidikan bagi memenuhi keperluan

pelanggan dengan menitikberatkan penambahbaikan yang berterusan

v


FUNGSI

01

DASAR

Pengurusan SKT

Sasaran Kerja Tahunan (SKT) 2017 merupakan satu dokumen rasmi yang

perlu dilaksanakan oleh semua lapisan jawatan sama ada di PKG, BTPN mahupun di

BTP. SKT dibina berdasarkan kepada bidang tugas dan fungsi organisasi masingmasing.

Daripada fungsi dan bidang tugas BTP diperincikan menjadi SKT BTPN, dan

diperhalusi lagi untuk mendapatkan SKT Unit di BTPN. PKG yang menyokong setiap

sasaran kerja unit-unit di BTPN akan menerima SKT atau bidang tugas masingmasing.

Di dalam SKT telah ditetapkan KPI individu yang perlu dicapai pada tahun

semasa. Justeru itu, mesyuarat yang membincang perancangan SKT dan

penyelarasan telah diadakan pada 22/12/2016 bagi kegunaan 2017. Manakala pada

19/07/2017 dan 08/11/2017 telah berlangsungnya mesyuarat semakan SKT 2017.

Mesyuarat dihadiri oleh semua pegawai BTPN dan PKG. Rumusan daripada

mesyuarat menghasilkan keputusan yang progresif.

Gambar-gambar sekitar mesyuarat perancangan, semakan dan laporan SKT 2017

yang berlangsung di Bilik Mesyuarat Tun Kudu, BTPN Melaka.

2


FUNGSI

01

DASAR

Mesyuarat Pengurusan BTPN-PKG

Mesyuarat Pengurusan BTPN-PKG 2017 dilaksanakan sebanyak 4 kali

dan telah berlangsung pada :

1. 01-03/03/2017 (Rabu dan Khamis)

2. 17-18/04/2017 (Isnin dan Selasa)

3. 17-18/07/2017 (Isnin dan Selasa)

4. 06-07/11/2017 (Isnin dan Selasa)

Mesyuarat ini telah dilaksanakan

dengan jayanya dan mendapat keputusan

yang positif serta perkongsian pelbagai

info-info baru yang perlu diketahui oleh

para pegawai. Setiap tugasan dan bidang

kerja daripada setiap unit di BTPN dan

setiap PKG telah dilaporkan semasa

mesyuarat. Maklum balas setiap

mesyuarat telah dijawab dan tugasan yang

perlu dilaksanakan telah diambil tindakan

oleh pegawai yang bertanggungjawab.

Kehadiran semua pegawai BTPN dan PKG telah menjayakan kesemua

Mesyuarat Pengurusan 2017 yang berlangsung di Bilik Mesyuarat

Tun Kudu, BTPN Melaka

Dalam mesyuarat ini

juga, arahan-arahan

kerja yang semerta

akan dijelaskan

dengan terperinci

sebelum pegawai

laksanakn tindakan

selanjutnya terutama

bidang tugas yang

memerlukan

pegawai

berhadapan dengan

pihak sekolah.

3


FUNGSI

01

DASAR

Mesyuarat Pengurusan PKG

Mesyuarat Pengurusan PKG 2017 ini perlu dilaksanakan sekurang-kurangnya

4 kali mengikut keperluan PKG masing-masing. Mesyuarat ini akan dilaksanakan di PKG

sebaik sahaja semua pegawai selesai Mesyuarat Pengurusan BTPN. Ia bertujuan agar

setiap arahan tugas serta maklumat-maklumat terkini dapat disampaikan kepada semua

kakitangan yang berada di PKG.

Setiap permasalahan daripada isu-isu yang diperbincangkan akan dibawa ke

mesyuarat pengurusan PKG untuk dibuat penyelesaian mengikut keperluan. Semua

mesyuarat telah diminitkan dan dikumpulkan di Unit Pengurusan PKG, BTPN Melaka. Bagi

tahun ini, semua PKG telah berjaya menyelesaikan mesyuarat tersebut malahan

kebanyakan PKG telah melaksanakan melebihi sasaran memandangkan ada keperluan

yang perlu dilaksanakan secara rasmi dan perlu diminitkan.

Berikut ini adalah gambar-gambar Mesyuarat Pengurusan PKG

di Pusat Kegiatan Guru sekitar negeri Melaka pada tahun 2017

4


FUNGSI

01

DASAR

Mesyuarat JKPAK dan JPAK

Mesyuarat Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) telah diadakan

sebanyak 2 kali pada tahun 2017. Mesyuarat yang berlangsung pada 11 Januari

dan 4 Oktober 2017 ini telah diadakan di Bilik Mesyuarat Tun Kudu, BTPN Melaka.

Mesyuarat ini membincangkan laporan peruntukan perolehan aset, kedudukan

semasa aset alih, aset hidup dan aset tak ketara. Agenda mesyuarat meliputi

pelantikan Pegawai Pemeriksa, Jadual Pemeriksaan, Jadual Pemeriksaan dan

Penemuan Pemeriksaan.

Turut dilaporkan ialah pemeriksaan aset oleh Jawatankuasa Penilai.

Pemeriksaan ini turut melibatkan pengurusan stor di BTPN Melaka. Hasil dapatan

mesyuarat ini akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih

Kerajaan BTP-BTPN.

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPAK)

turut dilaksanakan seiring dengan mesyuarat JKPAK iaitu sebanyak 2 kali pada

tahun 2017 ini. Mesyuarat ini dibuat untuk memastikan prestasi perbelanjaan

sebanyak 8% setiap bulan boleh tercapai. Ketika mesyuarat itu, En. Kamarul

Anuar bin Talib selaku Ketua Unit Kewangan dan Perolehan telah membentangkan

laporan prestasi Dasar Sedia Ada kepada semua ahli mesyuarat.

Ahli jawatankuasa yang terlibat, bersama-sama menjayakan mesyuarat ini

5


FUNGSI

01

DASAR

Mesyuarat Induk GTM

Mesyuarat Jawatankuasa Induk Gerakan Tabiat Membaca (GTM)

Kementerian Pendidikan Malaysia Peringkat Negeri Melaka bagi Tahun 2017 telah

berlangsung dengan jayanya pada 26 Julai 2017 di Bilik Mesyuarat Tun Kudu, BTPN

Melaka. Mesyuarat ini telah dipengerusikan oleh Tuan Pengarah Jabatan

Pendidikan Melaka, Tuan Haji Abu Bakar bin Sahari.

Mesyuarat ini juga turut dijayakan oleh Ketua-ketua Sektor, Ketua Unit JPN

dan BTPN, Jemaah Nazir, Pegawai PPD bagi setiap daerah, wakil Pustakam, wakil

Pengetua dan Guru Besar, IPGM, serta pegawai-pegawai PKG seluruh negeri

Melaka. Mesyuarat ini bertujuan untuk membentangkan laporan pelaksanaan aktiviti

dan dinilai keberkesanan program yang dijalankan. Pada akhir mesyuarat, tuan

pengerusi berharap agar semua ahli dan agensi terlibat terus komited dalam

menjayakan Program Gerakan Tabiat Membaca KPM, di negeri Melaka.

Gambar-gambar semasa Mesyuarat Jawatankuasa Induk Gerakan Tabiat Membaca

Kementerian Pendidikan Malaysia Peringkat Negeri Melaka Tahun 2017

6


FUNGSI

01

DASAR

Mesyuarat EKSA

Mesyuarat Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) 2017 menjurus

kepada pengurusan persekitaran tempat kerja yang lebih seragam dan sistematik.

Pelaksanaan amalan EKSA merupakan satu pendekatan yang diterima dan

dipraktikkan secara universal. Pelaksanaan amalan EKSA dapat membantu warga

BTPN Melaka merancang, melaksana dan menghasilkan persekitaran tempat kerja

yang kondusif bagi meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada

pelanggan.

Justeru itu Mesyuarat EKSA yang menjuruskan BTPN Melaka ke arah

pensijilan EKSA telah diadakan sebanyak 4 kali pada tahun 2017. Mesyuarat ini

telah dilaksanakan pada 1 Mac 2017, 9 Jun 2017, 7 Julai 2017, dan 2 Ogos 2017 di

Bilik Mesyuarat Tun Kudu, BTPN Melaka. Dengan adanya amalan EKSA ini,

diharapkan warga organisasi akan mampu membentuk disiplin diri yang baik,

semangat kerja berpasukan di samping mewujudkan rasa selesa terhadap

persekitaran tempat kerja.

Mesyuarat Jawatankuasa EKSA Tahun 2017

7


FUNGSI

01

DASAR

Mesyuarat JKPA, JK GPM, JK GPICT

Mesyuarat Jawatankuasa Pemuafakatan Aktiviti (JKPA), Jawatankuasa

GPB/GPICT dan Jawatankuasa GPM dilaksanakan oleh semua PKG bersama

sekolah ahli masing-masing. Mesyuarat yang diadakan 2 kali setahun ini dapat

melancarkan lagi hubungan tugas antara PKG dengan sekolah. Setiap isu-isu,

permasalahan, khidmat bantu, bahan-bahan sebaran, perkongsian pintar,

pertandingan serta pelbagai perkara yang bersangkut dengan peralatan ICT, Pusat

Sumber dan 1Bestarinet telah diperbincangkan ketika mesyuarat tersebut.

Perancangan dan laporan PKG dikongsi bersama dengan sekolah-sekolah ahli

agar pihak sekolah sedia maklum dan perancangan dapat dilaksanakan dengan

jayanya. Kehadiran Ketua Penolong Pengarah atau wakil-wakil pegawai dari BTPN

di setiap mesyuarat yang dilaksanakan oleh PKG telah memberi impak yang sangat

baik kepada PKG dan sekolah ahli. Setiap maklumat yang tepat dan terkini dapat

disampaikan kepada sekolah ahli dengan lebih jelas.

Gambar sekitar mesyuarat yang dilaksanakan di PKG Negeri Melaka Tahun 2017

8


FUNGSI

01

DASAR

Perhimpunan BTPN

Majlis Perhimpunan Bulanan BTPN Melaka telah dilaksanakan sebanyak 4

kali pada tahun 2017. Kesemua majlis ini telah berlangsung di Bilik Al Khawarizmi,

BTPN Melaka. Di majlis ini, Tuan Haji Nor Hashim selaku Ketua Penolong Pengarah

BTPN Melaka telah menyampaikan beberapa amanat sebagai peringatan dan

renungan kepada semua warga BTPN dan PKG. Perhimpunan seperti ini turut

membantu mengeratkan silaturrahim dalam kalangan warga BTPN dan 16 buah

PKG yang terletak di sekitar seluruh negeri Melaka.

Majlis ini turut diisi dengan agenda

persaraan Tuan Haji Hasnol bin Ibrahim

(Ketua Unit Pembangunan Kapasiti

Profesionalisme) dan majlis pertukaran En.

Zulkifli bin Atan ( PTP 1 PKG Jasin ) dan

En. Saiful Hadee bin Amar (PTP 1 PKG

Pengkalan Balak). Majlis perhimpunan ini

telah dikelolakan oleh unit-unit yang

berlainan agar semua unit dapat menjadi

pengelola majlis yang baik.

Gambar-gambar sekitar majlis perhimpunan yang telah dilaksanakan di BTPN Melaka Tahun 2017

9


FUNGSI

02

INISIATIF ICT

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

(2013 – 2025)

Pada Oktober 2011, Kementerian

Pelajaran telah melaksanakan kajian semula

sistem pendidikan negara Malaysia secara

menyeluruh dalam usaha membangunkan Pelan

Pembangunan Pendidikan yang baharu.

Kementerian telah mengenal pasti 11 anjakan

yang perlu dilakukan bagi menghasilkan

perubahan yang dihasratkan oleh semua rakyat

Malaysia. Setiap anjakan perlu memberikan

impak kepada sekurang-kurangnya satu

daripada lima keberhasilan sistem, seperti akses,

kualiti, ekuiti, perpaduan, dan kecekapan.

Anjakan khusus untuk ICT dalam Pendidikan

termaktub dalam Anjakan ke-7 iaitu

Memanfaatkan ICT Bagi Meningkatkan Kualiti

Pembelajaran Di Malaysia. Fokus anjakan ini

mencakupi perkara berikut:
Meningkatkan akses internet dan

persekitaran pembelajaran maya melalui

1BestariNet bagi semua10,000 sekolah

menjelang 2013

Menambahkan kandungan atas talian

untuk perkongsian amalan terbaik

bermula dengan perpustakaan video guru

terbaik dalam menyampaikan pengajaran

dalam mata pelajaran kritikal pada 2013

Memanfaatkan penggunaan ICT bagi

pembelajaran jarak jauh dan berasaskan

kendiri untuk meningkatkan kapasiti dan

pembelajaran lebih khusus

11


Persekitaran Pembelajaran Maya atau Virtual

Learning Environment (VLE) mengupayakan

PdP di mana-mana dan pada bila-bila masa.

Pelantar pembelajaran yang mantap ini:


Berupaya membantu KPM melaksanakan

student profiling bagi tujuan psikometrik

Berupaya menjadi pelantar perkongsian

dan kolaborasi PdP

Mengupayakan guru untuk

membangunkan objek pembelajaran yang

interaktif

Mempunyai keupayaan antaramuka

perisian aplikasi atau application

programming interface (API) bagi

pengintegrasian dengan aplikasi KPM

sedia ada

Keserasian dengan piawaian teknologi

e-pembelajaran

Hala Tuju Pembestarian Sekolah bagi menghadapi pembelajaran abad ke-21,

kemahiran spesifik perlu dikuasai melalui PdP berteraskan pengetahuan

kandungan, kepakaran dan literasi ICT dengan sokongan sistem inovatif. Justeru

Pembestarian Sekolah ialah satu usaha berterusan KPM untuk melengkapkan

generasi muda dengan kemahiran abad ke-21 supaya mereka dapat bersaing

dalam dunia tanpa sempadan, dan berfungsi sebagai k-workers bagi menjana

ekonomi berasaskan pengetahuan. Dengan itu, kelestarian Pembestarian Sekolah

amat bergantung kepada usaha-usaha berikut:Menyediakan infrastruktur ICT yang terkini dan sesuai dengan tujuan PdP

Memastikan capaian internet tersedia untuk semua sekolah

Bahan sumber pembelajaran tersedia untuk guru dan murid

Pembelajaran sepanjang hayat dan ubiquitous diutamakan dalam sekolah

dan luar sekolah

Membangun modal insan yang holistik, berpengetahuan serta berfikiran,

kreatif, kritis dan berinovatif

Menanda aras amalan terbaik peringkat antarabangsa untuk melonjak

kecemerlangan pembestarian

12


FUNGSI

02

INISIATIF ICT

Status Makmal dan Peralatan ICT

Rajah 2.1 : Status makmal sekolah negeri Melaka

160

140

120

100

80

60

40

20

0

61

3 1 3 7

SMK SMKA SMT KV SMA

JAIM

SM

SAINS

1 1

Rajah 2.2 : Status pusat akses, HP multiseat, chromebook dan VDI thin client

144

65

21

SBPI SK SJKC SJKT SRA

JAIM

7

13


6000

5000

5162

4000

3000

2000

1890

2397

1000

0

697

112 16 56 104

FASA 1 FASA 2 FASA 3 LOANER

JUM

SEK

Rajah 2.3 : Jumlah edaran netbook ke sekolah negeri Melaka

250

200

202

150

100

80

50

3

16

4 3 5 1

0

Rajah 2.4 : Teknologi internet bagi sekolah negeri Melaka

14


180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

167

88

46

7

15 Mbps 10 Mbps 6 Mbps 2 Mbps

15 Mbps 10 Mbps 6 Mbps 2 Mbps

Rajah 2.5 : Lebar jalur (bandwidth) internet bagi sekolah negeri Melaka

BELUM TERIMA

15

5%

TIDAK TERIMA

33

10%

TELAH TERIMA

266

85%

Rajah 2.6 : Teknologi internet lebar jalur 4G bagi sekolah negeri Melaka

15


137

140

120

100

80

78

95

60

40

20

4

0

BILANGAN

DONGLE

5 10 20 TIADA

Rajah 2.7: Taburan agihan dongle bagi sekolah negeri Melaka

Gambar-gambar inisiatif ICT yang digunakan secara optimum oleh warga sekolah negeri Melaka

16


FUNGSI

02

INISIATIF ICT

Data Frog VLE

Data Frog VLE Negeri Melaka

JUMLAH BENGKEL/KURSUS/LATIHAN

FROG VLE

PERANTI ALTITUDE

83 49

17


PERATUS CAPAI KPI

Rajah 2.8: Perbandingan sasaran dan pencapaian KPI Frog VLE tahun 2017

60%

50%

44.59%

52.10% 53.50%

40%

30%

20%

10%

0%

18.23%

12.18%

35.59%

29.94% 31.08%

28.43%

30.13%

BULAN

Rajah 2.9 : Pencapaian KPI Frog VLE sekolah negeri Melaka tahun 2017

18


FUNGSI

02

INISIATIF ICT

Tatacara Pelupusan dan

Penyelenggaraan peralatan ICT

Rajah 2.10: Carta alir tatacara pelupusan peralatan ICT

19


CARTA ALIR PENYELENGGARAAN (KOMPUTER DAN PERANTI)

Rajah 2.11: Carta alir penyelenggaraan peralatan ICT

20


FUNGSI

02

INISIATIF ICT

Senarai Bahan Digital MBMMBI

SENARAI BAHAN DIGITAL UNTUK EDARAN SEKOLAH RENDAH

BIL NAMA BAHAN DIGITAL TAHUN

PEROLEHAN

TAHUN

DIGUNAKAN

PAPARAN

CD

1.

Bahasa Malaysia, VCD

Kancil 2009 2010

2.

Bahasa Malaysia tahap 1

(ikeas) semua sekolah

rendah

2010 2011

3.

English Language For

Primary Level 1 (semua

sekolah menengah)

2010 2011

4.

SCO Learning Series

(PENDIDIKAN KHAS)

- Sekolah Rendah

Pendidikan Khas Sahaja

2011 2012

5.

SCO Learning Series

(SPECIAL EDUCATION)

- Sekolah Rendah

Pendidikan Khas Sahaja

2011 2012

21


6.

7.

(Perisian Kandungan) FUN N

FRIENDS PRIMARY

SCHOOL -

(Sekolah yang mempunyai

Makmal Bahasa MBMMBI/

Makmal Kaedah HP

Multiseat)

(Perisian Kandungan)

E-KATA VERSI 3 SEKOLAH

RENDAH

- (Sekolah yang mempunyai

Makmal Bahasa MBMMBI/

Makmal Kaedah HP

Multiseat)

2011 2012

2011 2012

8.

iBahasa BAHASA

MALAYSIA Tahun 3

- Semua Sekolah Rendah

2012 2013

9.

iBahasa BAHASA

MALAYSIA Tahun 4

- Semua Sekolah Rendah

2012 2013

10.

English Delight – Year 3 and

Year 4

- Semua Sekolah Rendah

2012 2013

11.

(Perisian Kandungan) -

MyBM Sekolah Rendah

- Semua Sekolah Rendah

2012 2013

12.

(Perisian Kandungan) -

Eurotalk – English The

Beginner Set

- Semua Sekolah Rendah

2012 2013

22


SENARAI BAHAN DIGITAL UNTUK EDARAN SEKOLAH MENENGAH

BIL NAMA BAHAN DIGITAL TAHUN

PEROLEHAN

TAHUN

DIGUNAKAN

PAPARAN

CD

1.

myGuru BAHASA

MALAYSIA Menengah

Rendah

- Sekolah Menengah

2011 2012

2. ISSUES IN ENGLISH 2011 2012

3.

2(Perisian Kandungan)

E-KATA VERSI 3

SEKOLAH MENENGAH

(Sekolah yang mempunyai

Makmal Bahasa

MBMMBI/Makmal Kaedah

HP Multiseat)

2011 2012

4.

ENGLISH BUILDER

SECONDARY SCHOOL

(Sekolah yang mempunyai

Makmal Bahasa

MBMMBI/Makmal Kaedah

HP Multiseat)

2011 2012

5.

PENDIDIKAN KHAS

(TAHAP MENENGAH

RENDAH)

CERIA BAHASA

- Sekolah Menengah

Pendidikan Khas Sahaja

2012 2013

6.

PENDIDIKAN KHAS

(TAHAP MENENGAH

RENDAH)

ENGLISH DELIGHT

- Sekolah Menengah

Pendidikan Khas Sahaja

2012 2013

23


7.

MANTAP - BAHASA

MALAYSIA TAHAP

MENENGAH RENDAH

- Semua sekolah

Menengah

2013 2014

8.

ENGLISH EDUCATION

COURSEWARE (LOWER

SECONDARY)

- Semua sekolah

Menengah

2013 2014

9.

“Paradigma” BAHASA

MALAYSIA TINGKATAN 4

- Semua sekolah

Menengah

2014 2015

10.

“Paradigma” BAHASA

MALAYSIA TINGKATAN 5

- Semua sekolah

Menengah

2014 2015

11.

“Sky Software House (UK)”

ENGLISH LANGUAGE

FORM 4 AND FORM 5

- Semua sekolah

Menengah

2014 2015

12.

“Perintis” BAHASA

MALAYSIA TAHAP

MENENGAH ATAS

- Semua sekolah

Menengah

2014 2015

24


13.

“Clarity English (UK)”

ENGLISH LANGUAGE

TAHAP MENENGAH

ATAS

– Study Skill Success

- Semua sekolah

Menengah

2014 2015

14.

“PROGRESIF”

BAHASA MELAYU

MENENGAH ATAS –

ALAM

- Semua sekolah

Menengah

2015 2016

15.

“PROGRESIF”

BAHASA MELAYU

MENENGAH RENDAH –

KOMPUTER DALAM

KEHIDUPAN

- Semua sekolah

Menengah

2015 2016

16.

“ENGLISH DELIGHT”

ENGLISH

LANGUAGE (Secondary)

Level 2

- Semua sekolah

Menengah

2015 2016

17.

“ENGLISH DELIGHT”

ENGLISH LANGUAGE

(Secondary) Level 1

- Semua sekolah

Menengah

2015 2016

18.

“English for Young

Learners”

CEFR - aligned Form 1

KSSM English Language

2016 2017

25


FUNGSI

03

PEMBESTARIAN SEKOLAH

Perkongsian Pintar

National ICT Security Discourse (NICTSeD) adalah salah satu pertandingan

wacana Keselamatan ICT yang telah dianjurkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan

(BTP) dengan kerjasama CyberSecurity Malaysia (CSM)–Piala Cabaran CyberSAFE

(National ICT Security Discourse:CyberSAFE Challenge Trophy-NICTSeD pada 4

hingga 9 Ogos 2017.

Objektif utama program ini adalah untuk menggalakkan pemikiran kreatif dan

kritikal peserta tentang isu internet dan teknologi semasa yang dibincangkan pada

skala global, bagaimana talian risiko dan cabaran dapat diatasi, serta mendidik guru

dan pelajar ke arah menjadi pengguna internet yang pintar dan beretika.

Johan

SMK Iskandar Shah

Naib Johan

SMJK Notre Dame Convent

Ketiga

SMK Air Molek

Sejak penganjurannya pada tahun 2013, program ini telah berjaya mencapai

matlamat melalui cara yang kreatif untuk menarik minat pelajar dan guru tentang

pengetahuan keselamatan siber.

SMJK Notre Dame Convent mewakili negeri Melaka

ke Peringkat Kebangsaan Tahun 2017

27


Digital Story Telling (DST) bertujuan mencungkil bakat dan minat murid dalam

industri animasi, di samping menggalakkan penghasilan bahan kreatif melalui

teknologi dan membudayakan penggunaan teknologi / ICT dalam PdP.

Pertandingan ini diharapkan dapat menghasilkan:

• minat dalam industri animasi,

• galakan pembangunan bahan kreatif melalui teknologi melalui kerjasama

murid dan guru, serta

• pembudayaan penggunaan teknologi / ICT dalam PdP.

Senarai pemenang sekolah menengah:

1. SMK Paya Rumput

2. SMK Dato' Dol Said

3. SMK Bukit Katil

4. SMK Tinggi Perempuan Melaka

5. SMK Seri Tanjong

Senarai pemenang sekolah rendah:

1. SK Kerubong

2. SK Jasin

3. SJKC Taboh Naning

4. SK Bukit Tembakau

5. SK Seri Bandar

Tema/Theme: Kisah Teladan / Values in The Story

28


Standard Kompetensi Digital (Digital Competency Standard–DSC), adalah

instrument penilaian murid berasaskan keberhasilan berbentuk gamifikasi

(gamification) yang bertujuan untuk menilai tahap kompetensi digital murid dalam

domain kognitif, teknologi dan etika. Sebanyak 150 buah sekolah negeri Melaka

telah terpilih untuk terlibat pada tahun 2017.

Murid-murid di sekolah terpilih sedang membuat DCS tahun 2017

#Mydigitalmaker adalah satu inisiatif yang bertujuan untuk memupuk minat serta

meningkatkan keupayaan kreativiti serta inovasi digital dalam kalangan murid

sekolah khususnya dan belia Malaysia secara amnya. Inisiatif ini juga diadakan

untuk menyokong pelaksanaan kurikulum baru TMK KSSR dan KSSM yang bermula

pada tahun 2017 secara berfasa yang memberi penekanan kepada pemikiran

komputasional dan elemen sains komputer. Pelbagai program sedang dan akan

dilaksanakan melalui inisiatif mydigitalmaker yang antaranya adalah pelaksanaan

Kelab-Kelab Pengerak Digital & Duta Penggerak Digital.

4 buah sekolah rintis mydigitalmaker di negeri Melaka yang terlibat pada tahun 2017

ialah:

1. SK Jasin

2. SK Seri Bandar

3. SMK Paya Rumput

4. SMK Air Molek

Antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh murid-murid di sekolah

29


Frogasia - Hub merupakan satu ruang atau tempat di dalam kawasan sekolah yang

digunakan oleh komuniti guru untuk berkumpul dan berkolaborasi bagi tujuan

meningkatkan hasil Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) Pendidikan Abad Ke-

21 (PAK21). Ia diwujudkan di setiap negeri di seluruh Malaysia.

Antara manfaat Hub ialah:

1. Mendapatkan panduan daripada guru-guru

mahir VLE Frog serta guru advokasi

2. Menimba ilmu di bengkel-bengkel yang

menggunakan VLE Frog untuk pengajaran dan

pembelajaran

3. Berkenalan dengan guru-guru dari sekolah

berdekatan

Senarai Hub VLE Frog di sekolah / PKG Negeri Melaka:

JASIN MELAKA TENGAH ALOR GAJAH

1. SMK Iskandar Shah

2. SMK Simpang Bekoh

1. SK Sungai Udang

2. SK Cheng

3. SK Bandar Hilir

4. SMK Tun Tijah

5. SMK Air Molek

6. SM Sains Muzaffar

Syah

7. PKG Batu Berendam

1. SK Masjid Tanah

2. SMK Dato’ Dol Said

3. PKG Alor Gajah

Pihak FrogAsia merasmikan pembukaan Hub di sekolah-sekolah yang terlibat

30


FrogAsia - FrogPlay adalah aplikasi ulangkaji dalam VLE Frog yang telah dibina

dan bertujuan meningkatkan motivasi pelajar melalui konsep pembelajaran

gamifikasi atau gamified learning. Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan

akan terbentuk dengan adanya kuiz interaktif dan permainan mini. Bagi guru pula,

FrogPlay berfungsi sebagai alat pemudah cara untuk menyokong pengajaran dan

pembelajaran abad ke-21.

Murid-murid sedang belajar sambil bermain menggunakan FrogPlay

FrogPlay Championship telah berlangsung bermula pada 11 Jun 2017 sehingga 11

Ogos 2017. Sebanyak 82% sekolah di negeri Melaka turut melibatkan diri dalam

pertandingan ini.

STATUS PENDAFTARAN

FROGPLAY CHAMPIONSHIP

NEGERI MELAKA TAHUN

2017

Sekolah-sekolah

yang tidak mendaftar

18%

SK Batang Melaka, Melaka telah dipilih sebagai

pemenang dalam kategori Penghargaan Khas

daripada pihak FrogAsia

82%

Sekolah-sekolah yang mendaftar

31


FUNGSI

03

PEMBESTARIAN SEKOLAH

Smart School Qualification Standard

Smart School Qualification Standards (SSQS) adalah sistem penarafan

bintang yang dicapai oleh sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Tujuan pelaksanaaan

SSQS adalah untuk menilai amalan-amalan terbaik bagi pembudayaan ICT di 88

buah Sekolah Bestari dan diperluas ke semua sekolah di seluruh negara.

Terdapat lima objektif:

1. Menjadi satu sistem petunjuk untuk mengukur penggunaan ICT dalam

pendidikan,

2. Memberi asas untuk perancangan polisi dan pembaikan program,

3. Menaiktarafkan piawaian dalam pendidikan,

4. Menjadi pemangkin (catalyst) untuk perubahan dalam pendidikan, dan

5. Memperkasakan (empower) guru dan murid.

PURATA

2015

PURATA

2016

PURATA

2017

Pencapaian SSQS Negeri Melaka Tahun 2015 hingga Tahun 2017

32


FUNGSI

03

PEMBESTARIAN SEKOLAH

Program Khidmat Bantu Bersepadu

Program Khidmat Bantu Bersepadu (PKBB) telah dilaksanakan oleh 16

buah Pusat Kegiatan Guru (PKG) di negeri Melaka ke semua sekolah dengan

memberi khidmat kepakaran bagi meningkatkan kualiti pembelajaran melalui gerak

usaha pembudayaan penggunaan ICT dan VLE Frog serta memastikan NILAM

dan Pusat Sumber Sekolah pada tahap yang membanggakan.

Program ini melibatkan responden iaitu Pengetua/Guru Besar, Guru Perpustakaan

dan Media (GPM) dan Guru Penyelaras Bestari (GPB/GPICT). Beberapa

cadangan dan khidmat bantu diberikan oleh pegawai bagi membantu guru terlibat

untuk menyelesaikan masalah kecil yang timbul di peringkat sekolah.

Pelaksanaan PKBB oleh pegawai PKG yang terlibat

33


Pemverifikasian Program Khidmat Bantu Bersepadu (PKBB) telah

dijalankan oleh pihak Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Melaka ke sekolahsekolah

yang terpilih. Antara objektif khidmat bantu tersebut adalah untuk

memastikan pengurusan ICT dan Pusat Sumber Sekolah serta NILAM mencapai

tahap tiga bintang ke atas.

Verifikasi berfokus dijalankan ke sekolah-sekolah yang terpilih berdasarkan

Instrumen Khidmat Bantu Bersepadu (IKBB) 2017 yang telah dijalankan oleh pihak

PKG dan melihat penambahbaikan dan keberkesanan hasil daripada khidmat bantu

tersebut.

Verifikasi pengurusan PSS dan NILAM oleh pegawai UPSP, BTPN

di sekolah yang terlibat

Verifikasi pengurusan ICT dan VLE Frog oleh pegawai UMIP & UBEST, BTPN

di sekolah yang terlibat

34


FUNGSI

03

PEMBESTARIAN SEKOLAH

Anugerah Pembestarian Sekolah

Anugerah Teknologi Pendidikan Peringkat Negeri Melaka

(TEKNOPEN) yang telah dianjurkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri

Melaka telah dirasmikan oleh Y.A.B Datuk Seri Utama Ir. Hj. Idris bin Hj. Haron,

Ketua Menteri Melaka pada 9 November 2017.

Anugerah ini diberikan sebagai penghargaan dan pengiktirafan kepada warga

sekolah yang telah menunjukkan komitmen dan kecemerlangan dalam

pelaksanaan program pembestarian sekolah termasuk pelaksanaan inisiatif ICT

dalam menyokong ke arah kejayaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

2013 – 2025.

Diharapkan melalui majlis ini akan memberi suntikan semangat dan lonjakan

saujana ke arah kecemerlangan pendidikan di peringkat negeri Melaka.

Penerima anugerah pada Majlis Anugerah TEKNOPEN 2017

35


Senarai Pemenang bagi Anugerah Teknologi Pendidikan (TEKNOPEN) Peringkat

Negeri Melaka Tahun 2017.

ANUGERAH KHAS KETUA

PENOLONG PENGARAH

BTPN MELAKA

Hajah Rosni binti Adom

(SMK Infant Jesus Convent)

Azhar bin Rejab

(SMK Tinggi Melaka)

Mohammad Haniff bin Hasan

(SK Jasin)

Rodiah binti Seran

(SK Tun Syed Ahmad Shahabudin)

Hajah Radiah binti Yusof

(SMKA Sultan Muhammad)

ANUGERAH KHAS

KETUA MENTERI MELAKA

ANUGERAH PKG

CEMERLANG

IKON GURU

PERPUSTAKAAN MEDIA/

PENYELARAS

PERPUSTAKAAN

CEMERLANG

IKON PENYELARAS

BESTARI / ICT

CEMERLANG

IKON KEPIMPINAN ICT

IKON GURU TEKNOLOGI

PENDIDIKAN

Hajah Napisah binti Husin

(SMK Air Molek)

SMK Ayer Molek

Pengurusan dan Pentadbiran

JOHAN : PKG Cheng

NAIB JOHAN : PKG Masjid Baru

KETIGA : PKG Batu Berendam

SMK Tun Hj Abdul Malek

Noraziah binti Bidin

SK Batang Melaka

Hjh Rosmini binti Hj. Mahmood

SMK Air Molek - Halim Shah bin Hussin

SK Jasin - Mohammad Haniff bin Hasan

SMK Air Molek

Hjh Norsiah binti Ab. Rahman

SK Bandar Hilir

Hjh. Norzila binti Ahmad

SK Jasin - Mohammad Haniff bin Hasan

36


Sekolah Menengah

Johan

Naib Johan

Ketiga

ANUGERAH PENCAPAIAN KPI VLE 2017

SMK Iskandar Shah

SMK Perempuan Methodist (M)

SMA Jaim Al-Asyraf

Sekolah Rendah

Johan

Naib Johan

Ketiga

SK Bandar Hilir

SK Ganun

SJKC Kuang Yah

PENGHARGAAN PENCAPAIAN CEMERLANG VLE PERINGKAT NEGERI

MELAKA (SEKOLAH CHAMPION VLE)

SK Bandar Hilir

SMK Iskandar Shah

SJK(C) St Mary

SK Seri Bandar

SK Gangsa

SJK(C) Peng Min

SJK(C) Kiow Nam

SMK Perempuan Methodist (M)

SJK(C) Sin Min

SMK Pulau Sebang

SJK(C) Pay Chee

SK Terentang

SK Tun Syed Ahmad Shahbudin

SK Ganun

SJK(C) Kuang Yah

SJK(C) Simpang Bekoh

SK Melaka Pindah

SJK(C) Taboh Naning

SJK(C) Pondok Batang

SK Batang Melaka

SK Menggong

SK Bukit Senggeh

SMA Jaim Al-Asyraf

SK Chenderah

SK Sacred Heart

SK Convent Infant Jesus 1 (M)

Sekolah Menengah

Johan

Naib Johan

Ketiga

Sekolah Rendah

Johan

Naib Johan

Ketiga

Sekolah Menengah

Johan

Naib Johan

Ketiga

ANUGERAH PENGGUNAAN VLE GURU ADMIN

SMK Air Molek - Mohd Syazrie Bin Romli

SMK Dato' Dol Said - Fadhilah Binti Abd Rahman

SMK Tinggi St David - Teh On Chew

SK Batang Melaka - Muhaimin Bin Haron

SK Tun Syed Ahmad Shahabudin - Rodiah Binti

Seran

SK Bandar Hilir - Norkamayana Binti Md Taib

ANUGERAH PENGGUNAAN VLE MURID

SMK Dato' Dol Said - Lim Yu Yin

SMK Iskandar Shah - Fatimah Zahrah binti Mohd

Nazri

SMJK Tinggi Cina Melaka - Son Jie Kai

37


Sekolah Rendah

Johan

Naib Johan

Ketiga

SK Bandar Hilir - Muhammad Haziq Adam Samah

SK Batang Melaka - Nur Syaz Aida Aimie binti

Romzi

SJKC Kuang Yah - Chong Zi Yan Derrick

ANUGERAH PENGGUNAAN VLE SEKOLAH KATEGORI ZOOM

Sekolah Menengah

Johan

Naib Johan

Ketiga

SMK Iskandar Shah

SMK Dato' Dol Said

SMK Air Molek

Sekolah Rendah

Johan

Naib Johan

Ketiga

ANUGERAH

PENGGUNAAN VLE

SEKOLAH TERBAIK

KATEGORI OCPE

ANUGERAH

PENGGUNAAN VLE

SEKOLAH TERBAIK

KATEGORI ADSL

ANUGERAH

PENGGUNAAN VLE

SEKOLAH TERBAIK

KATEGORI VSAT

ANUGERAH INOVASI

1BESTARINET

SK Bandar Hilir

SJKC Bukit Beruang

SK Seri Bandar

SJKC St Mary

SK Sungai Buloh

SK Sungai Siput

SK Padang Sebang

38


Sekolah Menengah

Johan

Naib Johan

Ketiga

ANUGERAH PENGURUSAN PUSAT AKSES SEKOLAH

SMK Tun Haji Abdul Malek

SMK Tebong

SMK Simpang Bekoh

Sekolah Rendah

Johan

Naib Johan

Ketiga

SK Peringgit

SK Bachang

SJK (T) Merlimau

ANUGERAH PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH 2017

Sekolah Menengah

Johan

Naib Johan

Ketiga

SMK Paya Rumput

SMK Tun Haji Abdul Malek

SMK Dang Anum

Sekolah Rendah

Johan

Naib Johan

Ketiga

SK Bendahara Seri Maharaja

SK Bachang

SK Tun Syed Ahmad Shahabudin

ANUGERAH PENGURUSAN BILIK KOMPUTER SEKOLAH 2017

Sekolah Menengah

Johan

Naib Johan

Ketiga

SMA Jaim Al-Ahmadi

SMK Pulau Sebang

SMA Jaim Assaiyidah Khadijah

Sekolah Rendah

Johan

Naib Johan

Ketiga

SJKC Wen Hua

SK Jus

SK Kemuning

39


Anugerah Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan (APSSK) 2017 telah

berlangsung pada 6 hingga 17 Mac 2017 yang lalu. Penilaian bertujuan memilih

pusat sumber sekolah terbaik berdasarkan instumen standard yang digunakan di

seluruh negara. Sekolah johan akan mewakili negeri Melaka ke APSSK peringkat

kebangsaan mengikut kategori masing-masing.

Proses penilaian telah disempurnakan oleh En. Zaidi bin Jaafar, Ketua Unit

Perkhidmatan Sumber Pendidikan BTPN Melaka selaku ketua penilai dan

bersama Puan Hajah Rosni binti Adom Guru Cemerlang, En. Azhar bin Rejab

Guru Perspustakaan Media Cemerlang, dan pegawai-pegawai Teknologi

Pendidikan BTPN Negeri Melaka.

Penilaian ke 20 buah sekolah (11-SM, 7-SR dan 2-SKM) telah berjalan dengan

lancar. Kesemua warga sekolah yang terlibat telah memberikan komitmen padu

masing-masing bagi memasikan proses penilaian tersebut berlangsung dengan

baik tanpa sebarang masalah.

Maklumbalas daripada rumusan yang diberikan oleh penilai diakhir proses

pernilaian tersebut adalah positif dengan beberapa teguran membina panduan

agar pihak PSS dan pentadbiran dapat menambahbaik pengurusan pusat sumber

masing-masing.

Senarai Sekolah Mengikut Pusat Kegiatan Guru dan Kategori Penyertaan:

BIL SEKOLAH PUSAT KEGIATAN KATEGORI

GURU

1 SMK Selandar PKG Selandar SM

2 SJKC On Lok PKG Selandar SKM

3 SK Serkam PKG Serkam SR

4 SMK Dato Abdul Rahman Yaakub PKG Sebatu SM

5 SMK Ghafar Baba PKG Masjid Tanah SM

6 SK Telok Berembang PKG Masjid Tanah SR

7 SK Rantau Panjang PKG Masjid Tanah SKM

8 SMK Gajah Berang PKG Bachang SM

9 SK Tengkera 2 PKG Bachang SR

10 SRA Jaim Batang Tiga Timur PKG Kampong Gelam SR

11 SMK Air Molek PKG Air Molek SM

12 SMK Padang Temu PKG Padang Temu SM

13 SK Melaka Pindah PKG Alor Gajah SR

14 SK Melekek PKG Melekek SR

15 SMK Tebong PKG Ganun SM

16 SMK Ayer Keroh PKG Batu Berendam SM

17 SM Tinggi Perempuan Melaka PKG Air Molek SM

18 SMK Klebang Besar PKG Kampong Gelam SM

19 SMK Tun Hj Abd Malek PKG Cheng SM

20 SK Pengkalan Balak PKG Pengkalan Balak SR

40


Keputusan Anugerah Pusat Sumber Sekolah Peringkat Negeri Melaka Tahun 2017

KATEGORI SEKOLAH KEPUTUSAN

KEDUDUKAN

Sekolah Menengah SMK Tun Hj Abdul Malek 1

SMK Ayer Molek 2

SMK Dato’ Abdul Rahman Yaakub 3

SM Tinggi Perempuan Melaka 4

SMK Padang Temu 5

Sekolah Rendah SRA Jaim Batang 3 Timur 1

SK Tengkera 2 2

SK Serkam 3

SK Melekek 4

SK Melaka Pindah 5

Sekolah Kurang Murid SK Rantau Panjanh 1

SJKC On Lok 2

Proses penilaian untuk Anugerah Pusat Sumber Perpustakaan Kebangsaan 2017

41


Anugerah Pembestarian Sekolah 2017 telah berlangsung dengan

jayanya pada 21 November 2017 di Auditorium BTP KPM, Bukit Kiara dengan

kehadiran YB Senator Datuk Chong Sin Woon, Timbalan Menteri Pendidikan II.

Anugerah ini memberi peluang kepada sekolah, guru, dan murid untuk mendapat

pengiktirafan atas kecemerlangan dan kejayaan dalam pelaksanaan aktiviti

Pembestarian Sekolah.

Sejumlah 5 anugerah telah berjaya dirangkul oleh Negeri Melaka pada kali

ini. Tahniah diucapkan kepada penerima anugerah atas kejayaan tersebut.

ANUGERAH TERBAIK PEMBESTARIAN

SEKOLAH

Johan Negeri Melaka

ANUGERAH TERBAIK PEMBESTARIAN

SEKOLAH

Keempat Sekolah Rendah

SK Bandar Hilir

ANUGERAH PUSAT SUMBER SEKOLAH

Sekolah Kurang Murid

SJKC Taboh Naning

ANUGERAH PUSAT SUMBER SEKOLAH

Naib Johan Sekolah Menengah

SMK Tun Haji Abdul Malek

ANUGERAH PUSAT SUMBER SEKOLAH

Ketiga Sekolah Rendah

SRA Jaim Batang Tiga Timur

42


FUNGSI

04

PENERBITAN BAHAN

Koleksi Bahan PdP

BAHAN VIDEO UNTUK AKTIVITI PENDIDIKAN

PERUTUSAN TAHUN BAHARU

DAN PERMULAAN SESI

PERSEKOLAHAN 2017 OLEH

PENGARAH PENDIDIKAN

MELAKA

PERTANDINGAN

AKHIR

SCHOOL LAB

PERINGKAT NEGERI

MELAKA

TAHUN 2017

Tn. Hj. Othman bin

Rejab

Dr. Hjh. Rosnanaini

Sulaiman

Tn. Hj. Kamaruddin

bin Abdullah

TOKOH GURU

2017

44


BAHAN VIDEO UNTUK

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP)

AMALAN

PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

GURU PENGAJIAN

ISLAM YANG BOLEH

DICONTOHI (USTAZ

JASMI SMK MALIM)

AMALAN

PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

GURU YANG BOLEH

DICONTOHI :

PENGGUNAAN

TELEFON PINTAR

YES ALTITUDE 4G

LTE DALAM PDPC

MATEMATIK

(CIKGU HO MEW

LENG STHAM)

45


MODUL / NOTA GURU BERCETAK / DIGITAL

MODUL PENGGUNAAN

BAHAN DIGITAL CD MBMMBI

(BAHASA MELAYU SEKOLAH MENENGAH RENDAH &

BAHASA MELAYU SEKOLAH MENENGAH ATAS)

46


FUNGSI

04

PENERBITAN BAHAN

Bahan Sokongan dan Promosi PdP

RAKAMAN AKTIVITI PENDIDIKAN

Boria

KARNIVAL

PENDIDIKAN

MELAKA

2017

Choral Speaking

Kalam Jamaie

Puisi & Syair

MAJLIS SAMBUTAN HARI GURU

PERINGKAT NEGERI MELAKA

PELANCARAN

PROGRAM NBOS MY

NEW SCHOOL 2017 DI

SK SELANDAR

47


FUNGSI

04

PENERBITAN BAHAN

Penerbitan Laporan Tahunan

Sebuah Laporan

Tahunan bagi

Tahun 2016 telah

diterbitkan dan

dimuat naik ke

dalam Portal

BTPN Melaka.

48


BENGKEL PEMANTAPAN

PELAPORAN BTPN & PKG

NEGERI MELAKA

TAHUN 2017

Bengkel ini telah diadakan seperti

ketetapan berikut :

Tarikh : 20 - 23 November 2017

(Isnin - Khamis)

Masa : 8.00 pagi - 5.00 petang

Tempat : BTPN Melaka

Objektif bengkel ini adalah untuk :

i. memantapkan ilmu dan kemahiran

peserta dalam menghasilkan pelaporan

berkualiti; dan

ii. menghasilkan sebuah Laporan Tahunan

BTPN & PKG Negeri Melaka bagi Tahun

2017.

Fasilitator

i. Syaharum bin

Abdullah

ii. Hj. Badrul

Hisham bin

Mohamad @

Md. Keling

iii. Mohd Azli bin

Muda

Peserta

i. Rokiza binti Aman

ii. Suher bin Sulaiman

iii. Mohamad Faizal bin

Mohmad Nasir

iv. Muhammad ‘Izzat bin

Muhammad Zulkifli

v. Norehan binti Nasir

vi. Farah Anis binti Ismail

49


FUNGSI

05

PEMBUDAYAAN LITERASI MAKLUMAT

Khidmat Bantu Pusat Sumber Sekolah

Khidmat Bantu Pusat Sumber Sekolah (PSS) telah dilaksanakan oleh Unit

Perkhidmatan Sumber Pendidikan (UPSP) BTPN dan PKG Negeri Melaka kepada

sekolah-sekolah yang mencapai 2 bintang dalam penarafan SSQS 2016, bagi

domain PSS. Program ini diharapkan dapat meningkatkan peranan PSS dalam

pengajaran dan pembelajaran serta peningkatan pencapaian dalam SSQS akan

datang.

Khidmat bantu berfokus ini dilaksanakan agar

pihak pengurusan PSS dapat:

i. memahami peranan sebagai Jawatankuasa

Induk dan Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber

Sekolah dalam meningkatkan penggunaan

PSS;

ii. memperoleh pengetahuan dan kemahiran

dalam meningkatkan pengurusan PSS secara

keseluruhan khususnya dalam bidang

pengurusan bahan, fizikal (susun atur dan

keceriaan) serta sistem pengurusan PSS

termasuk tugas dan fungsi Pengawas PSS;

iii. mengupayakan peningkatan kadar bacaan

dalam kalangan murid selaras dengan

pelaksanaan dan hala tuju program NILAM;

dan

iv. memahami instrument SSQS 3.0 (2017) agar

pengisian berjalan lancar dan diisi dengan

betul.

Sekolah yang terlibat

Tarikh Pelaksanaaan

SK Tanjung Minyak 2 3 - 4 Ogos 2017

SK Chohong 8 - 9 Ogos 2017

51


Semasa khidmat bantu, Guru PSS dan

Jawatankuasa serta Pengawas PSS terlibat

diberi bimbingan dan panduan pengurusan

mengikut keperluan berdasarkan dapatan

SSQS dan KBB. Aspek teknikal di PSS juga

diberi perhatian dan tindakan penambahbaikan

oleh Juruteknik Komputer PKG.

Khidmat bantu selama dua hari ini

dijalankan secara berfokus berdasarkan analisa

keputusan SSQS 2016. Dapatan Pemantauan

Khidmat Bantu Bersepadu (KBB) juga diambil kira

bagi tujuan penambahbaikan. Kunjungan ke

sekolah dilakukan terlebih dahulu oleh PKG bagi

tujuan memberi maklumat berkaitan dan

mendapat persetujuan daripada pihak pentadbir

sekolah sebelum khidmat bantu dilaksanakan.

Sesi penutup diadakan pada hari akhir

proses kerja. Pihak UPSP dan PKG

membentangkan dapatan dan rumusan untuk

diambil tindakan penambahbaikan yang

berterusan oleh pihak sekolah. Sekolah yang

diberi khidmat bantu ini akan dinilai semula

peningkatan pencapaian pengurusan PSS selepas

tiga bulan selepas diberi khidmat bantu.

Aspek Khidmat Bantu

i. Pengurusan dan Pentadbiran PSS

• Bidang tugas JK Induk, JK Kerja dan JK

NILAM

• Fail Kuasa dan Fail Pengurusan PSS

• Sudut Pameran dan Dokumentasi

• Pengurusan Rekod

• Kemaskini dan Analisa Data Automasi

ii. Organisasi Bahan

• Nisbah buku

• Agihan pembelian

• Bantuan Perkapita

iii. Galakan Membaca

• Rekod dan analisa data NILAM

iv. Instrumen SSQS

Khidmat Bantu Berfokus

telah dapat dilaksanakan

mengikut perancangan. Aspek

pengurusan dan teknikal di

PSS telah dapat diurus

dengan baik dan berdaya

untuk peningkatan seterusnya.

Jawatankuasa Induk dan

Jawatankuasa Kerja PSS perlu

berusaha secara berterusan

untuk

meningkatkan

penggunaan PSS dalam

kalangan guru dan murid

sejajar dengan aspirasi

pendidikan.

52


Khidmat Bantu Pusat Sumber Sekolah (PSS) ini juga dilaksanakan oleh

PKG di sekolah-sekolah seluruh negeri Melaka bagi membantu sekolah ahli PKG

masing-masing untuk meningkatkan pengurusan PSS. Khidmat Bantu PSS yang

dilaksanakan oleh PKG adalah seperti berikut:

PKG (01) Batu Berendam

Nama Sekolah Tarikh Pelaksanaan

SMKA Sultan Muhammad 8 - 9 Mac 2017

SMK Bukit Baru 4 - 5 Mei 2017

SK Jalan Datuk Palembang 11 - 12 Oktober 2017

PKG (02) Padang Temu

Nama Sekolah Tarikh Pelaksanaan

SK Ujong Pasir 2 8 Mei 2017

SK Convent Infant Jesus 28 Julai 2017

PKG (03) Bachang

Nama Sekolah Tarikh Pelaksanaan

SK (P) Methodist 2 20 Mac 2017

SJKC Chung Kuo 27 Julai 2017

PKG (04) Cheng

Nama Sekolah Tarikh Pelaksanaan

SK Tanjung Minyak 2 3 - 4 Ogos 2017

SMK Paya Rumput 28 September 2017

PKG (05) Kampong Gelam

Nama Sekolah Tarikh Pelaksanaan

SRA JAIM Batang Tiga

Timur

3 - 4 Mei 2017

SMK Kampung Gelam 7 September 2017

53


PKG (06) Masjid Tanah

Nama Sekolah Tarikh Pelaksanaan

SK Rantau Panjang 12 April 2017

SK Sungai Jerneh 13 April 2017

PKG (07) Pengkalan Balak

Nama Sekolah Tarikh Pelaksanaan

SK Pengkalan Balak 20 April 2017

SMA JAIM Al-Ehya El-Karim 30 Oktober 2017

SRA JAIM Al-Falah

2 November 2017

23 November 2017

PKG (08) Alor Gajah

Nama Sekolah Tarikh Pelaksanaan

SMK Durian Tunggal 1 November 2017

SK Durian Tunggal 1 November 2017

PKG (09) Melekek

Nama Sekolah Tarikh Pelaksanaan

SK Sungai Siput 4 - 5 April 2017

SK Ayer Pa’abas 8 - 9 Ogos 2017

PKG (10) Ganun

Nama Sekolah Tarikh Pelaksanaan

SMK Tebong 10 Mac 2017

SJKC Pay Chee 27 Mac 2017

PKG (11) Jasin

Nama Sekolah Tarikh Pelaksanaan

SJKC Pay Hsien

22 Februari 2017

08 Mei 2017

SJKT Jasin

20 Februari 2017

09 Mei 2017

54


PKG (12) Masjid Baru

Nama Sekolah Tarikh Pelaksanaan

SK Chohong 8 - 9 Ogos 2017

SMK Nyalas 16 Ogos 2017

PKG (13) Selandar

Nama Sekolah Tarikh Pelaksanaan

SRA JAIM Selandar 19 Mac 2017

SK Seri Machap 15 Mei 2017

PKG (14) Serkam

Nama Sekolah Tarikh Pelaksanaan

SJKT Ladang Serkam 23 - 24 Februari 2017

SMK Dang Anum 11 Mei 2017

PKG (15) Ayer Molek

Nama Sekolah Tarikh Pelaksanaan

SMK Tun Tijah 16 Mac 2017

SM Teknik Melaka 9 November 2017

PKG (16) Sebatu

Nama Sekolah Tarikh Pelaksanaan

SMK Tun Syed Zahiruddin 26 Mei 2017

SJKC Chung Hwa 11 Mei 2017

55


FUNGSI

05

PEMBUDAYAAN LITERASI MAKLUMAT

Aktiviti Galakan Membaca

Program Pemantapan Tokoh NILAM

Peringkat Negeri Melaka telah diadakan

sebagai persediaan negeri Melaka untuk

Anugerah Tokoh NILAM Peringkat Kebangsaan.

Program ini telah diadakan di BTPN Melaka

sebanyak dua kali iaitu pada 27 Februari 2017

dan pada 18 hingga 20 April 2017.

Objektif program ini adalah untuk melatih

Tokoh NILAM supaya mempunyai keyakinan diri

yang tinggi serta berupaya melahirkan idea

kreatif dan berani.

Para peserta dan guru pengiring

mendengar taklimat program

Tokoh NILAM dibimbing untuk mencari maklumat

daripada internet

Sepanjang program ini, para peserta

telah diberi latihan menulis karangan

bagi penilaian penulisan. Di samping itu,

para peserta juga telah dibimbing untuk

memberi pendapat berdasarkan tajuk

yang diberi bagi memantapkan

kemahiran peserta.

Tokoh NILAM diberikan latihan menulis karangan

bagi pemantapan penilaian penulisan

Tokoh NILAM dibimbing untuk menghasilkan idea

yang berkualiti berdasarkan sesuatu topik

56


Anugerah Tokoh NILAM Peringkat Kebangsaan Tahun 2017 telah

diadakan pada 24 hingga 28 April 2018 di BTPN Selangor. Seperti penganjurannya

pada tahun-tahun sebelum ini, 4 kategori telah dipertandingkan. Kategori yang

dipertandingkan ialah Bahasa Melayu Sekolah Rendah, Bahasa Inggeris Sekolah

Rendah, Bahasa Melayu Sekolah Menengah, dan Bahasa Inggeris Sekolah

Menengah. Oleh itu, 4 orang murid telah dihantar untuk mewakili negeri Melaka.

Tokoh NILAM Negeri Melaka

Nama Sekolah Kategori

Amsyar Hazim bin Mohd Redzuan SK Batu Berendam 2 BM (SR)

Amanda Najwa binti Abd Rahman SK Jalan Datuk

BI (SR)

Palembang

Muhammad Safiuddin bin Suhaimi SMK Nyalas BM (SM)

Privesh Nilash Patel a/l Nilash Kumar SMK Sultan Alauddin BI (SM)

Folio yang disediakan oleh Tokoh NILAM

dipamerkan untuk penilaian hakim

Para peserta membuat perbincangan bersamasama

ahli kumpulan sebelum Penilaian

Berkumpulan diadakan

Pegawai Pengiring dari BTPN & PKG

Negeri Melaka bergambar kenangan

bersama-sama Muhammad Amzar

Hasnain yang telah berjaya memperoleh

tempat ketiga bagi kategori BM (SR)

57


Pemilihan Tokoh NILAM Peringkat Negeri Melaka telah diadakan di BTPN

Melaka bagi mencari calon mewakili negeri Melaka ke program Anugerah Tokoh

NILAM Peringkat Kebangsaan Tahun 2018.

Sebanyak dua pusingan penilaian telah diadakan. Pusingan saringan telah

diadakan pada 16 hingga 17 Ogos 2017. Setelah itu, 5 peserta terbaik bagi setiap

kategori layak untuk memasuki pusingan akhir yang telah diadakan pada 14

September 2017.

Johan bagi setiap kategori akan mewakili negeri Melaka ke program Anugerah

Tokoh NILAM Peringkat Kebangsaan yang akan diadakan pada tahun 2018.

Penilaian Penulisan yang diadakan bagi kategori

sekolah rendah dan sekolah menengah

Penilaian dilaksanakan oleh hakim yang terdiri

daripada Guru Cemerlang

Ketua Hakim membuat rumusan dan

mengumumkan pemenang

58


SENARAI PEMENANG

PEMILIHAN TOKOH NILAM PERINGKAT NEGERI MELAKA TAHUN 2017

Kategori Bahasa Melayu Sekolah Rendah

Johan Aida Nur Afifah binti Anuar SK Convent Infant Jesus (1)

Naib Johan Aufa Amani binti Mohammad Amiruddin SK Jalan Datuk Palembang

Ketiga Muhammad Amzar Hasnain bin Noor SK Melekek

Arman

Keempat Muhammad Danish Asraf bin Mohd SK Bukit Baru

Noor Azli

Kelima Nur Atiqah bte Rasul SK Bukit Beruang

Kategori Bahasa Inggeris Sekolah Rendah

Johan Ethan Joshua Eric Jalan Datuk Palembang

Naib Johan Janani a/p Pragash SK Nyalas

Ketiga Abdul Wa’ie Abhar bin Ramlee SK Batu Berendam 2

Keempat Dhivyan a/l R.David SJK(T) Melaka Kubu

Kelima Norjannah Shafiyah binti Shairan SK Sacred Heart Convent

Kategori Bahasa Melayu Sekolah Menegah

Johan Mohamad Aiman Asyiq bin Hassan SMKA Sultan Muhammad

Naib Johan Uzair bin Roslan SMKA Sultan Muhammad

Ketiga Muhammad Naqib bin Salim SM Sains Muzaffar Syah

Keempat Muhammad Daniel Haiqal bin

SMKA Tun Perak

Muhammad Noh

Kelima Nur Syarifatul Iffah binti Che Sukri SMKA Sarifah Rodziah

Kategori Bahasa Inggeris Sekolah Menegah

Johan Dhruvee a/p Mukesh Kumar SMK Dato Dol Said

Naib Johan Matthew Anderson Hendricks SMK Tinggi Cina Melaka

Ketiga Puujaa Elanggovan SMK Bukit Baru

Keempat Nga Tian Ern SMK Tinggi St. David

Kelima Sanggari M Thanabalan SMK Infant Jesus Convent

59


Majlis Pelancaran Kem Membaca 1 Malaysia (KM1M) Peringkat Negeri

Melaka Tahun 2017 telah diadakan pada 25 April 2017 di Perbadanan

Perpustakaan Awam Negeri Melaka (PERPUSTAM). Majlis ini merupakan anjuran

BTPN Melaka dengan kerjasama PERPUSTAM.

Barisan tetamu kehormat dan hadirin yang hadir bagi memeriahkan

Majlis Pelancaran KM1M Peringkat Negeri Melaka Tahun 2017

Majlis ini telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Md Rawi bin

Mahmud, Timbalan Exco Pelajaran, Pengajian Tinggi, Sains dan Teknologi,

Teknologi Hijau dan Inovasi.

YB Datuk Hj. Md Rawi bin Mahmud menerima

cenderamata berupa

beberapa naskah buku daripada

YB Datuk Hj. Amirudin bin Yusof

Tn. Hj. Nor Hashim bin Hasan, Ketua Penolong

Pengarah BTPN Melaka, mengambil

kesempatan melawat

gerai pameran buku

60


FUNGSI

05

PEMBUDAYAAN LITERASI MAKLUMAT

Program NILAM Ditambah Baik

Taklimat Program NILAM Ditambah Baik telah dianjurkan oleh BTPN

Melaka pada 19 Januari 2017 di Auditorium Seri Negeri, Ayer Keroh, Melaka.

Objekitf taklimat ini diadakan adalah untuk memberikan penerangan awal kepada

pihak pentadbir sekolah berkaitan pelaksanaan Program NILAM yang Ditambah

Baik.

Majlis dirasmikan oleh Puan Hajah Indra Dang

Anom binti Osman, Ketua Sektor Pengurusan

Maklumat ICT, JPN Melaka.

Taklimat telah disampaikan oleh Encik Zaidi bin

Jaafar, Ketua Unit Perkhidmatan Sumber

Pendidikan, BTPN Melaka.

Taklimat dihadiri oleh semua Pengetua dan Guru Besar

sekolah-sekolah negeri Melaka.

61


Taklimat Program NILAM Ditambah Baik ini juga telah disebarluaskan oleh

Pusat Kegiatan Guru kepada sekolah ahli PKG masing-masing. PKG telah

mengadakan taklimat ini untuk disampaikan kepada Guru Penyelaras NILAM dan

Guru Penyelaras Perpustakaan atau Guru Perpustakaan dan Media sekolah ahli

PKG masing-masing.

TAKLIMAT PROGRAM NILAM

DITAMBAH BAIK

PKG

TARIKH

PKG Batu Berendam 05.04.2017

PKG Padang Temu 13.03.2017

PKG Bachang 25.04.2017

PKG Cheng 04.04.2017

PKG Kampong Gelam 14.06.2017

PKG Masjid Tanah 21.06.2017

PKG Pengkalan Balak 03.05 2017

PKG Alor Gajah 04.04.2017

PKG Melekek 13.06.2017

PKG Ganun 11.04.2017

PKG Jasin 17.05.2017

PKG Masjid Baru 13.04.2017

PKG Selandar 06.04.2017

PKG Serkam 19.04.2017

PKG Ayer Molek 04.04.2017

PKG Sebatu 19.04.2017

62


FUNGSI

05

PEMBUDAYAAN LITERASI MAKLUMAT

Literasi Maklumat

Program Jejak Maklumat telah dianjurkan oleh BTPN Melaka pada 25 April

2017 di Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Melaka (PERPUSTAM). Program

Jejak Maklumat ini diadakan sempena Majlis Pelancaran KM1M Peringkat Negeri

Melaka.

Seramai 60 orang murid daripada 15 buah sekolah telah dijemput sebagai

peserta program ini. Sekolah-sekolah tersebut terdiri daripada 8 buah sekolah

menengah dan 7 buah sekolah rendah sekitar PERPUSTAM.

Para peserta dikehendaki

menyelesaikan tugasan-tugasan dan

menjawab soalan-soalan di 5 buah

segmen secara berkumpulan

Tn. Hj. Nor Hashim bin Hasan, KPP

BTPN Melaka bersama-sama En. Yusri

bin Suib, Penolong Pengarah Unit

Pengurusan Strategik dan En. Zaidi bin

Jaafar, Ketua Unit Perkhidmatan Sumber

Pendidikan semasa majlis penyampaian

hadiah

63


Johan Program Jejak Maklumat bergambar bersama-sama Tn. Hj. Nor Hashim bin Hasan, En. Yusri

bin Suib dan En. Zaidi bin Jaafar semasa majlis penyampaian hadiah

Barisan jawatankuasa program, para peserta dan guru pengiring bergambar

beramai-ramai meraikan kejayaan pelaksanaan Program Jejak Maklumat

64


FUNGSI

06 PENYEBARAN

Portal BTPN

http://www.btpnmelaka.moe.gov.my

PAPARAN UTAMA

66


SUB MENU : KORPORAT

SUB MENU : PROGRAM

67


SUB MENU : PAUTAN

SUB MENU : GALERI

68


FUNGSI

06 PENYEBARAN

Bahan Digital MBMMBI

ENGLISH FOR YOUNG LEARNERS

CEFR – ALIGNED FORM 1 KSSM ENGLISH LANGUAGE

Setiap unit bahan digital

mengandungi :

i. 1 File Case

ii.

iii.

iv.

1 CD

1 CD User Guide

1 Buku User Guide

69


FUNGSI

06 PENYEBARAN

Bahan Video EduWebTV

BAHAN VIDEO EDUWEBTV

MATEMATIK SEKOLAH RENDAH

70


FUNGSI

06 PENYEBARAN

Poster Teknologi Pendidikan

71


FUNGSI

07

KAJIAN DAN PENILAIAN

Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)

Ekosistem Kondusif

Sektor Awam (EKSA) yang

dijenamakan semula merupakan

inisiatif Unit Pemodenan

Tadbiran dan Perancangan

Pengurusan Malaysia (MAMPU)

untuk menambah baik

pelaksanaan Amalan 5S. EKSA

yang diperkenalkan ini bukan

bertujuan untuk menggantikan

konsep 5S yang telah sedia ada

diamalkan,

sebaliknya

menambah baik elemen 5S

tersebut dengan menyokong

kepada pewujudan persekitaran

kerja yang kondusif.

Selaras dengan itu, pihak

BTPN Melaka juga telah

melaksanakan EKSA secara aktif

bermula daripada mesyuarat

pertama yang diadakan pada 1

Mac 2017, diikuti dengan

mesyuarat kedua pada 9 Jun

2017, mesyuarat ketiga pada 7

Julai 2017 dan mesyuarat yang

keempat pada 2 Ogos 2017.

Bagi merealisasikan

pensijilan EKSA BTPN Melaka,

Program Gotong-royong

Perdana gabungan setiap unit di

BTPN Melaka turut diadakan.

Gotong royong ini telah

dilaksanakan pada 27 Julai 2017

dan pada 13 hingga 14

November 2017.

73


Lawatan Penanda Aras ke Jabatan Kastam DiRaja Melaka di Air Keroh

juga telah diadakan oleh BTPN Melaka untuk melihat pengurusan EKSA jabatan

tersebut dan menimba pengalaman serta berkongsi pendapat tentang amalan

terbaik dalam melaksanakan EKSA.

Lawatan ini telah diadakan pada 28

September 2017 dan disertai oleh

seramai 15 orang pegawai dan

kakitangan BTPN Melaka. Hasil dari

lawatan inilah yang akan diguna pakai

untuk menambah baik pengurusan

EKSA di BTPN Melaka.

74


FUNGSI

07

KAJIAN DAN PENILAIAN

Pengurusan Risiko

Pengurusan risiko adalah mengenal pasti, menilai, dan mengatur

kepentingan risiko (ditakrifkan dalam ISO 31000 sebagai kesan ketidaktentuan

pada matlamat, sama ada positif atau negatif) Risiko boleh datang dari ketidak

tentuan dalam pasaran kewangan, kegagalan projek (pada sebarang fasa reka

bentuk, pembangunan, penghasilan, atau pengekalan kitaran hayat), liabiliti

perundangan, risiko kredit, kemalangan, takdir (“kejadian alam dan malapetaka”)

termasuk juga serangan sengaja dari musuh, atau peristiwa yang tidak pasti atau

punca tidak dijangka.

BTPN Melaka telah menjalankan latihan kebakaran pada 19 September

2017 selaras dengan pengurusan risiko yang diperlukan untuk mengelak dan

mencegah punca kebakaran dan risiko kecederaan yang lain serta difikirkan sesuai

dengan keadaan.

75


FUNGSI

08

KHIDMAT KEPAKARAN

Kumpulan Inovatif & Kreatif

Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)

peringkat BTP Kementerian Pendidikan

Malaysia [Persada Inovasi] telah berlangsung

dengan jayanya mulai 06-08 Ogos 2017

bertempat di BTPN Pahang. Perasmian telah

disempurnakan oleh Y.Bhg Tuan Hj Zaidi bin

Yazid, Pengarah Bahagian Teknologi

Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Penyertaan dari BTPN Perlis, BTPN Perak,

BTPN Terengganu, BTPN Kelantan, BTPN

Melaka, BTPN Pulau Pinang, BTPN Pahang

dan BTP KPM.

Wakil dari BTPN Melaka terdiri dari

Fasilitator Encik Yusri bin Suib, Ketua

Kumpulan Encik Zaidi bin Jaafar, serta ahli-ahli

terdiri dari Tuan Haji Badrul Hisham bin

Mohamad, Encik Amir bin Abd Rashid, Encik

Mohamad Sallehuddin bin Ab. Razak, Encik

Muhammad Hafiz bin Mohd Alib, Encik

Muhammad Fairuz bin Harun, Encik Azharul

Nizam bin Othmawi, Puan Kamsiah binti

Hashim, Puan Noor ‘Izzati binti Johari, Puan

Norjuwita binti Zakaria dan Puan Hazlizah binti

Hassim.

Wakil BTPN Melaka menamakan

kumpulan mereka sebagai ‘IT – Care’ dan

inovasi yang diketengahkan oleh kumpulan ini

dinamakan “SOULS” atau “Smart Online

Universal Library System” yang mana

merupakan perpustakaan atas talian yang

dibangunkan untuk kemudahan pengguna

mengakses bahan sumber, tempahan

pinjaman buku dan bahan bukan buku. Sistem

ini memudahkan pengguna untuk mencapai

maklumat dengan lebih mudah, menjimatkan

masa dan mempraktikkan dasar elektronik

kerajaan seperti yang terkandung dalam hala

tuju Malaysia Super Corridor (MSC).

77


FUNGSI

08

KHIDMAT KEPAKARAN

Kemahiran Profesionalisme

Taklimat Pelaksanaan Projek Perkhidmatan 1Bestarinet Fasa 2

Kementerian Pendidikan Malaysia kepada semua Pentadbir Sekolah Negeri

Melaka pada 19 Januari 2017.

Taklimat anjuran BTPN Melaka kepada semua 314 guru besar dan pengetua

sekolah untuk menerangkan tentang perkhidmatan 1Bestarinet Fasa 2.

Aktiviti di meja pendaftaran

Bengkel Pemurnian

Perancangan Strategik

anjuran Unit Perancangan

Strategik ini diadakan pada 20

Februari 2017 bertujuan

memastikan setiap PKG

mempunyai hala tuju yang

jelas dan dapat mencapai KPI

yang ditetapkan secara

Bersama agar kecemerlangan

PKG khususnya dan BTPN

amnya dapat dikekal dan

dipertingkatkan.

Sesi perbincangan

78


Kursus Pemantapan

Pengurusan Profesional Bagi PTP

Dan PT PKG Negeri Melaka anjuran

Unit Perancangan Strategik ini

diadakan pada 29 hingga 30 Mac 2017

bertujuan memastikan setiap PKG

mempunyai kakitangan yang mahir

dalam penulisan minit mesyuarat, minit

curai dan pengurusan fail yang teratur

serta mengikut piawaian yang telah

ditetapkan.

Antara peserta yang terlibat

Taklimat Profesionalisme Warga

BTPN Dan PKG Negeri Melaka Bersama

Y.Bhg Tuan Haji Zaidi Bin Yazid, Pengarah

BTP, KPM Dan Perasmian "War Room"

BTPN Melaka pada 19 Mei 2017.

Taklimat

profesionalisme

perkhidmatan telah disampaikan oleh

Pengarah BTP kepada warga BTPN dan

PKG berupa amanat penting dan berguna

untuk dijadikan panduan dan amalan

dalam melaksanakan tugasan seharian.

79


Bengkel

Pemantapan

Pengurusan Profesionalisme anjuran

Unit Pembestarian Sekolah diadakan pada

24 hingga 25 Mei 2017. Ianya bertujuan

memantapkan lagi tahap profesionalisme

PTP PKG Negeri Melaka

Penglibatan aktif para peserta

Taklimat Membudayakan

Perkhidmatan Impak Tinggi telah

dianjurkan oleh Unit Perancangan

Strategik untuk berkongsi pengalaman

dan juga nasihat dari Profesor Datuk

Dr. Yahya bin Mad Som tentang

pembudayaan perkhidmatan berimpak

tinggi bagi meningkatkan lagi

profesionalisme Warga BTPN Melaka

dalam menjalankan tugasan seharian.

Taklimat ini diadakan pada 6 November

2017

Peserta tekun mendengar ceramah yang

disampaikan

80


FUNGSI

08

KHIDMAT KEPAKARAN

Kompetensi Pegawai dan Staf

Taklimat

Dasar

Pengoperasian dan Tadbir Urus

Pusat Kegiatan Guru Negeri Melaka

anjuran Unit Perancangan Strategik

diadakan pada 12 Januari 2017 ini

bertujuan untuk meningkatkan

pengurusan PKG dengan lebih cekap

dan efisien dalam bidang berkaitan.

Kursus Laman Persekitaran

Maya(Virtual Learning Environment)

serta 21 st CLD untuk Ketua PKG dan

PTP PKG/BTPN Negeri Melaka ini

dianjurkan oleh Unit Media dan Inovasi

Pendidikan. Dilaksanakan pada 6

hingga 7 Mac 2017, matlamat kursus ini

bertujuan untuk mempertingkatkan

kemahiran PTP dalam bidang berkaitan

dan berupaya menyebarluaskan kepada

sekolah ahli masing-masing.

81


Bengkel Baikpulih Netbook ini dianjurkan oleh Unit Pembestarian

Sekolah pada 7 Mac 2107. Matlamat bengkel ini bertujuan untuk meningkatkan

kemahiran Juruteknik dalam bidang membaikpulih netbook. Justeru, permasalahan

yang terdapat di PKG dan sekolah ahli masing-masing akan mampu ditangani

kelak.

Peserta sedang tekun membaikpulih netbook

Bengkel Profesional Development with

Microsoft’s Teacher Ambassador disasarkan

kepada Pegawai BTPN dan PKG Negeri Melaka ini

dianjurkan oleh Unit Pembestarian Sekolah.

Program ini diadakan pada 15 Mac 2017 bertujuan

untuk memahirkan PTP dalam bidang ini dan dapat

menyampaikan kemahiran berkaitan kepada

sekolah ahli masing-masing.

82


Bengkel 21 st Century Learning Design untuk guru-guru penyelaras ICT/Bestari

sekolah ahli ini dijalankan di PKG masing-masing dan disampaikan oleh PTP PKG

sendiri atau penceramah jemputan mengikut kesesuaian keadaan. Bengkel

diadakan antara Februari hingga Jun mengikut tarikh yang dipilih oleh PKG

tersebut.

Bengkel Digital Story Telling untuk guru-guru penyelaras ICT/Bestari

sekolah ahli diadakan khusus untuk mendedahkan guru-guru kepada animasi dan

bertujuan agar guru terbabit dapat menyertai pertandingan Digital Story Telling

peringkat kebangsaan. Bengkel ini disampaikan oleh PTP dan diadakan antara

bulan Februari hingga Mei mengikut kesesuaian PKG masing-masing.

Antara peserta yang terlibat

83


Bengkel Pemantapan VLE Tahun 2017 (Fasa 1) bersama PKG negeri Melaka ini

khusus untuk memantapkan lagi pengetahuan PTP dalam menyampaikan butiran

dan maklumat mengenai VLE kepada sekolah ahli. Bengkel diadakan pada 12 Jun

2017.

Bengkel Pemantapan VLE Tahun 2017 Bersama Guru-Guru Penyelaras

ICT/Bestari diadakan pada Jun 2017 khusus untuk memantapkan lagi pencapaian

KPI sekolah masing-masing agar dapat bersaing dengan negeri-negeri lain dan

mencapai kedudukan nombor 1 setiap masa.

84


Bengkel Penghasilan Video Pengajaran Untuk Semua Juruteknik

Komputer PKG Negeri Melaka 2017 ini dianjurkan oleh UMIP pada 17 hingga 20

Julai 2017 yang lalu. Program ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada

peserta berkaitan bahan pembelajaran berbentuk video untuk kegunaan murid-murid

di sekolah dan juga melatih peserta untuk menghasilkan video yang berkualiti dan

sesuai digunakan di sekolah.

Bengkel ini juga dapat memantapkan ilmu dan kemahiran peserta dalam

kemahiran teknik asas kamera video dan gambar pegun dan secara tidak langsung

menggalakkan perkongsian pengalaman dalam pengurusan dan penggunaannya.

Peserta juga boleh meninjau dan meneroka perkembangan teknologi media

khususnya dalam bidang pengarangan video ianya dapat meningkatkan daya

inovatif dan kreatif peserta dalam media dan meningkatkan minat mereka.

85


FUNGSI

08

KHIDMAT KEPAKARAN

Perkhidmatan Sumber Pendidikan

Kursus Asas Pusat Sumber Sekolah melalui eP-MABLS secara atas

talian ini akan disertai oleh Guru Perpustakaan dan Media atau Guru Penyelaras

Perpustakaan yang baru dilantik untuk mendedahkan mereka kepada Pengurusan

Pusat Sumber secara keseluruhan.

Paparan antara muka eP-MABLS

86


Bengkel Pengurusan Fail Pusat Sumber kepada Guru Penyelaras Pusat

Sumber/Perpustakaan Sekolah Ahli diadakan khusus untuk memastikan sekolah

sentiasa peka dan mengemaskini fail masing-masing setiap masa. Bengkel

disampaikan oleh PTP sendiri dan di PKG masing-masing antara bulan Februari

hingga April.

Taklimat NILAM DiTambah Baik kepada semua Pentadbir Sekolah Negeri Melaka

anjuran BTPN Melaka kepada semua 314 orang guru besar dan pengetua sekolah

untuk menerangkan tentang NILAM DiTambah baik yang akan digunakan di sekolah

nanti. Program ini telah diadakan pada 19 Januari 2017.

87


Kolokium Sumber Ilmu Siri 1/2017 Kementerian Pendidikan Malaysia ini

diadakan pada 11 dan 12 April 2017 kepada semua guru PSS dengan wakil setiap

PKG terdiri dari 2 orang Guru Sekolah Rendah dan 2 orang Guru Sekolah

Menengah. Diharapkan semua guru yang menghadiri kolokium ini dapat menimba

pengalaman sebanyaknya dan mengaplikasikannya dalam tugasan harian.

88


BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI MELAKA

No Tel : 06-2324478

Emel : btpnmel@moe.gov.my

KETUA PENOLONG PENGARAH

PENOLONG PENGARAH

Nama : Hj. Nor Hashim B. Hj. Hasan

Emel : norhashim.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 012-3095422

PENOLONG PENGARAH

Nama : Yusri Bin Suib

Emel : yusri.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 019-2727050

PENOLONG PENGARAH

Nama : Kamarul Anuar Bin Talib

Emel : kamarul.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 013-2628575

KETUA UNIT PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN

Nama : Zanariah Binti Ali

Emel : zanariah.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 012-6057656

KETUA UNIT MEDIA, INOVASI PENDIDIKAN

Nama : Zaidi Bin Jaafar

Emel : zaidi.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 019-6630475

KETUA UNIT PEMBANGUNAN KAPASITI

PROFESIONALISME

Nama : Syaharum Bin Abdullah

Emel : syaharum.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 010-4509454

SUB UNIT HAL EHWAL PKG

Nama : Wan Abd Halim Bin Md Zin

Emel : halim.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 013-6044636

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Nama : Mohd Kamarudin Bin Kasim

Emel : kamrudin.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 016-6275599

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Nama : Norhafiza Binti Baharuddin

Emel : norhafiza.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 016-6907500

Nama : Ahmad Nizam Bin Mohamed

Emel : nizam.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 017-6753112

90


PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Nama : Abd Majid Bin Ibrahim

Emel : majid.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 010-4005523

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Nama : Mohd Shaifullizan B Zainal Abidin

Emel : shaiful.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 016-7868463

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Nama : Faezah Binti Ali

Emel : faezah.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 017-7373393

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Nama : Hj Badrul Hisham Bin

Mohamad@Md Keling

Emel : badrul.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 019-7917172

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Nama : Zakiah Binti Abu Bakar

Emel : zakiah.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 012-5062162

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Nama : Mohd Azli Bin Muda

Emel : azli.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 019-9460574

PENOLONG PEGAWAI TADBIR

Nama : Sulaiman Bin Abdul Rahim

Emel : sulaiman.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 017-3796711

KETUA PEMBANTU TADBIR

Nama : Suhaili Bin Sulaiman

Emel : suhaili.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 019-6296923

PENOLONG JURUTERA

Nama : Zaharah Binti Ismail

Emel : zaharah.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 012-2560513

PEGAWAI TADBIR KONTRAK

Nama : Saipul Mezan Bin Zaini

Emel : saipul.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 019-6688304

PEMBANTU TADBIR (P/O)

Nama : Nik Mazniyanti Binti Mohamad

Emel : mazni.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 013-9823441

Nama : Tijah Binti Yusof

Emel : tijah.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 012-3017031

91


PEMBANTU TADBIR (P/O)

PEMBANTU TADBIR (P/O)

Nama : Maztini Binti Md. Noh

Emel : maztini.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 012-6904438

PEMBANTU TADBIR (P/O)

Nama : Rahimah Binti Abdullah

Emel : rahimah.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 013-6343173

PEMBANTU PERPUSTAKAAN

Nama : Yusmiza Bt. Md Yusof

Emel : yuzmiza.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 013-7266253

PEMBANTU OPERASI

Nama : Norhasmiza Binti Hamzah

Emel : norhasmiza.btpnmel@

moe.gov.my

Tel : 012-9405351

PEMBANTU OPERASI

Nama : Ridzwan Bin Hassan

Emel : ridzwan.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 012-9746754

Nama : Syed Hassim B Syed Othman

Emel : syed.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 017-3652702

JURUTEKNIK KOMPUTER

PEMANDU

Nama : Amir Bin Abd Rasid

Emel : amir.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 019-2000125

Nama : Mohd Hafizul Bin Midan

Emel : hafizul.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 017-3808395

92


PUSAT KEGIATAN GURU NEGERI MELAKA

PKG (01) BATU BERENDAM

No Tel : 06-3171726

Emel : pkg_bt_berendam@moe.gov.my

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1 PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 2

Nama : Arman Bin Mohamad

Emel : arman.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 017-645 5699

PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

Nama : Muhammad ‘Ízzat Bin Muhammad

Zulkifli

Emel : izzat.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 016-213 6021

PEMBANTU TADBIR

Nama : Nor Ikhmalina Binti Hamzah

Emel : ikhmalina.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 012-658 8410

Nama : Kamsiah Binti Hashim

Emel : kamsiah.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 013-615 7000

PKG (02) PADANG TEMU

No Tel : 06-2834731

Emel : pkg_padang_temu@moe.gov.my

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1 PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 2

Nama : Mohd Nazri Bin Ahmad

Emel : nazri.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 019-626 6030

PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

Nama : Alisha Thien Abdullah

Emel : alisha.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 010-9518933

PEMBANTU TADBIR

Nama : Azlina Binti Mohamed

Emel : azlina.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 019-660 7164

Nama : Kosong

Emel :

Tel :

93


PKG (03) BACHANG

No Tel : 06-3350380

Emel : pkg_bachang@moe.gov.my

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1 PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 2

Nama : Mohd Khairulfaiz Bin Tahir

Emel : khairul.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 019-311 0171

JURUTEKNIK KOMPUTER

Nama : Che Norhuda Binti Mohd Roslan

Emel : norhuda.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 013-652 5962

PEMBANTU TADBIR

Nama : Ahmad Ramzan Bin Ali

Emel : ramzan.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 017-536 6180

Nama : Mohamad Alsagolf Bin Rahman

Emel : sagolf.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 019-670 7433

PKG (04) CHENG

No Tel : 06-3341832

Emel : pkg_cheng@moe.gov.my

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1 PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 2

Nama : Hjh.Paizah Binti Mohd Yusof

Emel : paizah.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 019-590 7172

JURUTEKNIK KOMPUTER

Nama : Shahrul Azuar Bin Musahar

Emel : shahrul.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 011-3200 3440

PEMBANTU TADBIR

Nama : Noor ‘Izzati Binti Johari

Emel : izzati.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 012-977 0273

Nama : Sabariah Binti Ali

Emel : sabariah.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 011-3345 6107

94


PKG (05) KAMPUNG GELAM

No Tel : 06-3510319

Emel : pkg_kampung_gelam@moe.gov.my

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1 PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 2

Nama : Mohd Zakkuan Bin Amir Pazar

Emel : zakkuan.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 014-635 9742

PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

Nama : Siti Zainab Binti Mat Nor

Emel : zainab.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 012-406 6700

PEMBANTU TADBIR

Nama : Suffian Bin Malik

Emel : suffian.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 010-436 1045

Nama : Nor Azizah Binti Che Man

Emel : azizah.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 017-974 0142

PKG (06) MASJID TANAH

No Tel : 06-3844567

Emel : pkg_masjid_tanah@moe.gov.my

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1 PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 2

Nama : Hasnan Bin Jamaluddin

Emel : hasnan.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 013-2077151

JURUTEKNIK KOMPUTER

Nama : Kosong

Emel :

Tel :

PEMBANTU TADBIR

Nama : Mohd Hafshanizan Bin Othman

Emel : hafshanizan.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 013-969 5975

Nama : Nurlaila Binti Maarop

Emel : nurlaila.btpnmel@moe.gov.m

Tel : 017-873 2400

95


PKG (07) PENGKALAN BALAK

No Tel : 06-3844569

Emel : pkg_pengkalan_balak@moe.gov.my

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1 PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 2

Nama : Mohd Rizal Bin Maslah

Emel : rizal.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 012-342 7145

PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

Nama : Muhammad Nasrul Bin Abu Bakar

Emel : nasrul.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 013-203 4254

PEMBANTU TADBIR

Nama : Muhammad Fairuz Bin Harun

Emel : fairuz.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 014-230 1225

Nama : Siti Hajar Binti Hadi

Emel : hajar.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 011-1876 2477

PKG (08) ALOR GAJAH

No Tel : 06-5565526

Emel : pkg_alor_gajah@moe.gov.my

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1 PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 2

Nama : Rokiza Binti Aman

Emel : rokiza.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 013-692 8088

JURUTEKNIK KOMPUTER

Nama : Kosong

Emel :

Tel :

PEMBANTU TADBIR

Nama : Mohd Farid Bin Manap

Emel : farid.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 013-621 7935

Nama : Nor Edawaty Binti Samat

Emel : edawaty.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 012-357 0357

96


PKG (09) MELEKEK

No Tel : 06-5565523

Emel : pkg_melekek@moe.gov.my

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1 PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 2

Nama : Kosong

Emel :

Tel :

JURUTEKNIK KOMPUTER

Nama : Jamal Bin Musa

Emel : jamal.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 014-261 0593

PEMBANTU TADBIR

Nama : Mohamad Sallehuddin Bin Ab.Razak

Emel : sallehuddin.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 019-633 8565

Nama : Nor Fharizan Binti Shafie

Emel : fharizan.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 012-684 1330

PKG (10) GANUN

No Tel : 06-5547039

Emel : pkg_ganun@moe.gov.my

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1 PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 2

Nama : Roillieyana Binti Keling

Emel : roillieyana.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 012-338 1295

PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

Nama : Tong Chin Chian

Emel : tong.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 011-1155 4298

PEMBANTU TADBIR

Nama : Salmiza Binti Mohammad

Emel : salmiza.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 010-207 2959

Nama : Azharul Nizam Bin Othmawi

Emel : azharul.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 016-367 5012

97


PKG (11) JASIN

No Tel : 06-5294296

Emel : pkg_jasin@moe.gov.my

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1 PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 2

Nama : Nursalzaili Bin Zainur Rashid

Emel : salzaili.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 010-933 1606

PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

Nama : Subashni A/P Veeramuthu

Emel : subashni.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 016-212 8204

PEMBANTU TADBIR

Nama : Muhammad Hafiz Bin Md.Alib

Emel : hafiz.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 012-916 8471

Nama : Hasnita Binti Senin

Emel : hasnita.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 016-670 5662

PKG (12) MASJID BARU

No Tel : 06-5229657

Emel : pkg_masjid_baru@moe.gov.my

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1 PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 2

Nama : Norehan Binti Mohd Nasir

Emel : norehan.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 012-674 0674

JURUTEKNIK KOMPUTER

Nama : Kosong

Emel :

Tel :

PEMBANTU TADBIR

Nama : Mastura Binti Mohamad Sah

Emel : mastura.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 013-691 2895

Nama : Sharifah Aini Binti Syed Abu

Kassim

Emel : aini.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 019-211 7678

98


PKG (13) SELANDAR

No Tel : 06-5251914

Emel : pkg_selandar@moe.gov.my

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1 PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 2

Nama : Suher Bin Sulaiman

Emel : suher.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 012-6243 134

JURUTEKNIK KOMPUTER

Nama : Kosong

Emel :

Tel :

PEMBANTU TADBIR

Nama : Nur Sofea Dorothy Binti George

Emel : sofea.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 019-630 6910

Nama : Kamaruzaman Bin Abdullah

Emel : kamaruzaman.btpnmel@moe.

gov.my

Tel : 013-690 0418

PKG (14) SERKAM

No Tel : 06-2619202

Emel : pkg_serkam@moe.gov.my

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1 PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 2

Nama : Mohammad Firdhaus Bin Abu Bakar

Emel : firdhaus.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 013-658 2232

PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

Nama : Farah Anis Binti Ismail

Emel : farah.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 017-225 4686

PEMBANTU TADBIR

Nama : Mohd Rehan Bin Jahaya

Emel : rehan.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 012-340 3953

Nama : Azaruddin Shah Bin Abd.Rahim

Emel : azaruddin.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 019-246 2043

99


PKG (15) AYER MOLEK

No Tel : 06-2688163

Emel : pkg_air_molek@moe.gov.my

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1 PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 2

Nama : Noor Intan Azura Binti Buang

Emel : intan.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 019-209 5271

JURUTEKNIK KOMPUTER

Nama : Muhammad Faizal Bin Muhamad

Nasir

Emel : faizal.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 019-675 6983

PEMBANTU TADBIR

Nama : Mohd Nazrul Bin Ismail

Emel : nazrul.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 019-273 2528

Nama : Hazlizah Binti Hassim

Emel : hazlizah.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 013-251 6609

PKG (16) SEBATU

No Tel : 06-2659901

Emel : pkg_sebatu@moe.gov.my

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1 PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 2

Nama : Mohd Faris Izra Bin Ismail

Emel : faris.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 011-1084 0151

PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

Nama : Remy Azman Bin Abdul Rashid

Emel : remy.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 017-303 6944

PEMBANTU TADBIR

Nama : Norjuwita Binti Zakaria

Emel : juwita.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 012-689 0744

Nama : Fatehahtul Nur Binti Mohd

Suhaimi

Emel : fatehahtul.btpnmel@moe.gov.my

Tel : 012-325 5897

100


SIDANG REDAKSI

Penasihat

Pengerusi

Ketua Pengarang

Setiausaha

Penolong

Setiausaha

Pengarang &

Penyunting

Reka bentuk Kulit

Pembaca Pruf

: Hj. Nor Hashim bin Hj. Hasan

Ketua Penolong Pengarah

Bahagian Teknologi Pendidikan

Negeri Melaka

: Syaharum bin Abdullah

: Hj. Badrul Hisham bin Hj Mohamad

@Md. Keling

: Muhammad ‘Izzat bin Muhammad Zulkifli

: Norehan binti Mohd Nasir

: Mohamad Faizal bin Mohamad Nasir

Suher bin Sulaiman

Rokiza binti Aman

Farah Anis binti Ismail

: Norehan binti Mohd Nasir

: Mohd Azli bin Muda

101


PENGHARGAAN

Dengan segala hormatnya

Sidang Redaksi

Penerbitan Laporan Tahunan 2017

Merakamkan setinggi-tinggi

penghargaan dan terima kasih

kepada:

Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan

Pengarah Pelajaran Melaka

Ketua Penolong Pengarah Bahagian

Teknologi Pendidikan Negeri Melaka

Seluruh warga BTPN & PKG

Dan

Semua pihak yang terlibat dalam membantu

menjayakan penerbitan laporan ini

102

Similar magazines