21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

SK SULTAN YAHYA PETRA 2<br />

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN<br />

HAL EHWAL MURID<br />

PENGERUSI<br />

Guru Besar<br />

Tuan En Abdullah Haji Norddin bin bin Hassan Adam<br />

NAIB PENGERUSI II<br />

PK Pentadbiran<br />

En Mazlan bin Che Wahab<br />

NAIB PENGERUSI I<br />

PK Hal Ehwal Murid<br />

En Mohd Shukri bin Ahmad<br />

NAIB PENGERUSI III<br />

PK Ko Kurikulum<br />

Puan Aigi a/p To Wen<br />

SETIAUSAHA HEM<br />

SETIAUSAHA HEM<br />

Pn Samihah Pn Faridah bt bt Mohd DerisNoor<br />

JK BIMBINGAN & KAUNSELING JK DISIPLIN & PENGAWAS JK KESIHATAN MURID<br />

JK SPBT JK PSS/RMTS JK KANTIN <strong>SEKOLAH</strong><br />

JK KEBAJIKAN/TAKAFUL MURID<br />

JK KEHADIRAN/ANTI PONTENG<br />

JK PENDIDIKAN ANTI DADAH<br />

JK PENDAFTARAN MURID JK DATA HEM JK 3K<br />

JK GURU PENYAYANG JK <strong>SEKOLAH</strong> SELAMAT/KPJ JK LASBELA<br />

JK INVENTORI/ASET JK BANTUAN MURID/KWAMP JK BILIK KHAS HEM<br />

JK PENYELARASAN SIJIL HEM JK KEDAI <strong>SEKOLAH</strong> JK KWAPM/E KASIH<br />

JK PIBG<br />

KELAB GURU /BADAN IHSAN<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!