21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

6. FUNGSI-FUNGSI UNIT<br />

6.1 AKADEMIK/KURIKULUM<br />

JAWATANKUASA<br />

Jawatankuasa Induk Kurikulum<br />

Pengerusi<br />

En Abdullah b Hassan<br />

Naib Pengerusi I<br />

En Mazlan b Che Wahab<br />

Naib Pengerusi II<br />

En Mohd Shukri b Ahmad<br />

Naib Pengerusi III<br />

Pn Aigi a/p To Wen<br />

Setiausaha Kurikulum<br />

Semua Ketua Panitia<br />

GP PSS<br />

GP Jadual Waktu<br />

Jawatankuasa Panitia Matapelajaran<br />

Tunjang Komunikasi<br />

Ketua Panitia Bahasa Melayu<br />

Pn Zainah bt Umar<br />

Ketua Panitia Bahasa Inggeris<br />

En Chong Yeong Tsair<br />

Ketua Panitia Bahasa Arab<br />

En Mohd Redzuan b Abdullah<br />

FUNGSI<br />

-Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum mestilah dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga<br />

kali setahun bagi membincangkan pengurusan dan pelaksanaan , masalah dan isu<br />

kurikulum di sekolah.<br />

- Pengurusan mesyuarat mestilah mematuhi prosedur Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO<br />

9001 : 2000<br />

Setiausaha Jawatankuasa dilantik daripada kalangan Guru Kanan Matapelajaran<br />

-Agenda yang dibincangkan dalam mesyuarat adalah berdasarkan agenda yang<br />

dicadangkan seperti yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.<br />

-Semua perkara yang telah dibincangkan dan diputuskan di dalam mesyuarat<br />

Jawatankuasa Kurikulum mestilah dimaklumkan dan dibincangkan pelaksanaannya di<br />

dalam mesyuarat panitia dan maklumbalas yang sewajarnya mestilah disampaikan<br />

kepada setiausaha Jawatankuasa .<br />

-Jawatankuasa mestilah sentiasa membuat pemantauan dan penilaian impak terhadap<br />

pelaksanaan kurikulum .<br />

-Pengurusan panitia mata-mata pelajaran mestilah mematuhi Surat Pekeliling Iktisas Bil<br />

4 / 1986 .<br />

-Pengurusan Panitia mata-mata pelajaran juga mestilah mematuhi Sistem Pengurusan<br />

Kualiti SPK ISO MS 9001/2000 .<br />

-Kejayaan murid dalam mata-mata pelajaran, prestasi peperiksaan awam , motivasi dan<br />

bakat adalah berkait rapat dengan kekesanan pengajaran guru di dalam kelas. Oleh itu<br />

panitia mata-mata pelajaran hendaklah berfungsi dan digunakan dengan optimum untuk<br />

saling bekerjasama, saling membantu , berkongsi fikiran, pengalaman dan kepakaran<br />

untuk memperbaiki kecekapan dan kekesanan pengajaran.<br />

-Semua perancangan dan tindakan panitia mestilah sentiasa merujuk kepada TOV dan<br />

ETR dalam pengurusan prestasi mata-mata pelajaran dalam panitia-panitia<br />

-Panitia-Panitia mestilah berusaha mendapatkan dan mengamalkan strategi-strategi<br />

mengajar yang inovatif dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!