21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Tunjang Sains dan Teknologi<br />

Ketua Panitia Matematik<br />

Pn Zaleha bt Zakaria<br />

Ketua Panitia Sains/Dunia Sains Teknologi<br />

Pn Sti Zuraini bt Ahmad<br />

Ketua Panitia Teknologi Maklumat<br />

Komunikasi<br />

En Muhammad Syahmin b Abdul Aziz<br />

Ketua Panitia Rekabentuk & Teknologi<br />

Pn Saniza bt Abdullah Sani<br />

Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai<br />

Ketua Panitia Agama Islam<br />

Tunjang Fizikal dan Estetika<br />

Ketua Panitia Pendidikan Jasmani<br />

En Zariman b Daud<br />

Ketua Panitia Pendidikan Kesihatan<br />

Tiada<br />

Ketua Panitia Muzik/Dunia Muzik<br />

En. Mohd Fadli b Ismail<br />

Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual/Dunia<br />

Seni Visual<br />

Pn Nik Rahana bt Daud<br />

Tunjang Kemanusiaan<br />

Ketua Panitia Sejarah<br />

En Mohd Azmazi b Mohamad<br />

pelajar terhadap pembelajaran.<br />

-Semua mesyuarat panitia akan dijalankan dalam tempoh dua minggu selepas mesyuarat<br />

kurikulum dan mesyuarat penitia ini mestilah dihadiri oleh pentadbir . Satu salinan<br />

minit mesyuarat panitia hendaklah disampaikan kepada pengetua melalui SU Kurikulum<br />

-Setiausaha panitia hendaklah menyelenggara fail-fail panitia dan semua minit atau<br />

laporan mesyuarat, surat menyurat dan rekod-rekod yang berkaitan dengan diselia oleh<br />

ketua-ketua panitia.<br />

-SP , HSP dan RPH adalah dokumen rasmi kurikulum dan mestilah sentiasa dirujuk<br />

apabila merancang proses pengajaran dan pembelajaran<br />

-Guru mestilah dapat menghayati , mengenalpasti dan boleh menterjemahkan objektif<br />

matapelajaran yang tercatat di dalam HSP kepada objektif pentaksiran dan juga proses<br />

pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas , dengan itu mahir tentang konstrukkonstruk<br />

peperiksaan awam bagi mata-matapelajaran yang diajar.<br />

-Salinan ketiga-tiga dokumen ini yang telah disahkan oleh Guru Besar mestilah<br />

dilampirkan bersama di dalam Buku Rekod Mengajar .<br />

-Penulisan Rancangan Pelajaran Harian (RPH) di dalam Buku Rekod Mengajar<br />

hendaklah mengikut format yang telah ditetapkan bagi mata- matapelajaran .<br />

-Semua guru mestilah menyediakan Rancangan Pengajaran berdasarkan RPH di dalam<br />

Buku Rekod Mengajar sebelum masuk kelas . Oleh itu Buku Rekod Mengajar mestilah<br />

lengkap dan dibawa masuk kelas setiap kali ada kelas .<br />

-Melengkapkan sukatan pelajaran adalah seperti berikut:<br />

Pra Sekolah- sukatan dilengkapkan pada sepanjang tahun.<br />

Tahun1 hingga Tahun 5 - sukatan dilengkapkan hingga pada akhir Oktober<br />

Tahun 6 - sukatan dilengkapkan sehingga pada hari akhir Penggal Pertama<br />

Persekolahan.<br />

-Menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang cukup dan berkualiti<br />

selaras dengan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( TMK ) atau (ICT)<br />

-Menekankan kemahiran mengaplkasi ICT bagi menghasilkan pelajar yang<br />

berkemahiran dalam ICT . Oleh itu penggunaan peralatan ICT menjadi keutamaan di<br />

dalam menyokong pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah .<br />

-Pembelajaran berasaskan e-learning dengan menggunakan teknologi multimedia<br />

interaktif dan pembelajaran berasaskan laman web digalakkan dan akan diperluaskan.<br />

-Memperluaskan program peningkatan penguasaan Bahasa Melayu , Bahasa Inggeris<br />

(MBMMBI) dan Arab – Koakademik.<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!