21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Jawatankuasa Unit SPBT<br />

Penyelaras<br />

En. Chong Yeong Tsair<br />

Jawatankuasa Unit RMTS Dan<br />

Program Susu Sekolah<br />

Penyelaras<br />

Pn Nor Azami bt Abdullah (RMTS)<br />

Pn Tn Faizah bt Raja Daud (Susu1M)<br />

perjanjian.<br />

11. Memastikan pihak pengusaha kantin berada di premis supaya mudah dihubungi.<br />

12. Memantau kantin setiap hari dengan mengatur satu jadual pemantauan kantin<br />

oleh AJK kantin.<br />

10. Membuat laporan mingguan/bulanan dalam buku laporan.<br />

11. Menyampaikan Laporan Bulanan kepada PPD/Pejabat Kesihatan tentang prestasi<br />

kantin pada setiap awal bulan.<br />

1. Mengagihkan borang SPBT 1 bagi mengenalpasti murid mendapat Skim Pinjaman<br />

Buku Teks (SPBT).<br />

2. Memastikan SPBT diagih kepada semua murid dan memastikan buku-buku<br />

tersebut dibalut dan dijaga dengan baik serta ditulis nama murid.<br />

3. Mengemaskini Borang G semasa pengagihan dan pengembalian atau mengemaskini<br />

fail SPBT dari semasa ke semasa.<br />

4. Memungut kembali Buku Teks pada tarkh yang ditetapkan dan menyenaraikan<br />

nama murid yang tidak mengembalikan/ memulangkan atau merosakkan dan<br />

menghilangkan BukuTeks pada akhir tahun dan menyerahkan senarai itu kepada<br />

Guru SPBT.<br />

5. Merekod, mengemaskini dan menyimpan semua stok buku dan inventori di bawah<br />

SPBT.<br />

6. Bertanggungjawab ke atas memesan dan menerima bekalan buku teks di bawah<br />

SPBT.<br />

7. Bertanggungjawab mewujudkan dan menyelenggarakan BOSS.<br />

8. Bertanggungjawab terhadap pelupusan buku-buku teks dibawah SPBT.<br />

Memilih dan menentukan murid-murid yang layak menerima bantuan RMTS.<br />

Memilih dan menyediakan senarai nama murid ganti sekiranya murid yang menerima<br />

RMTS tidak hadir ke sekolah pada hari tertentu.<br />

Merekod, mengemaskini serta menyimpan rekod murid-murid yang layak menerima<br />

bantuan di bawah RMTS.<br />

Merangka jadaual bertugas bagi guru-guru RMTS untuk mengawasi murid-murid di<br />

bawah RMTS.<br />

Memantau pelaksanaan RMTS agar program berjalan mengikut perancangan yang<br />

teratur dan tersusun.<br />

Mengadakan perjanjian dengan pretender kantin untuk menyediakan makanan<br />

mengikut bilangan yang layak menerima RMTS sepanjang tahun.<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 28

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!