21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

1. RINGKASAN EKSEKUTIF<br />

Jawatankuasa Perancang Sekolah diterajui oleh:<br />

GURU BESAR<br />

: EN ABDULLAH B HASSAN<br />

Dan Dibantu Oleh:<br />

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN<br />

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM)<br />

PENOLONG KANAN KO-KURIKULUM<br />

: EN MAZLAN B CHE WAHAB<br />

: EN MOHD SHUKRI B AHMAD<br />

: PN AIGI A/P TO WEN<br />

Bersama:<br />

SETIAUSAHA KURIKULUM<br />

SETIAUSAHA HEM<br />

SETIAUSAHA KO-KURIKULUM<br />

PENYELARAS ICT<br />

GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING<br />

PEGAWAI TADBIR KEWANGAN<br />

: PN NOOR BANI BT MOHD YUSOFF<br />

: PN SAMIHAH BT MOHD NOOR<br />

: EN ZARIMAN B DAUD<br />

: EN MUHAMMAD SYAHMIN B ABDUL AZIZ<br />

: PN ZALINA BT MAT ZIN<br />

: PN NORIDAYU BT MD SAUD<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!